1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014"

Transkript

1 1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014 behovsutredning och verksamhetsplan 2014

2 2(23) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Verksamheten... 4 Mål och fokus för verksamhetsplanen Behovs- och resursutredning Allmänt om behovsutredningen timmarsregeln Miljöskyddsavdelningens behov av planeringsbar kontrolltid Hälsoskyddsavdelningens behov av planeringsbar kontrolltid Miljöförbundets behov av planeringsbar kontrolltid Prioriteringar Interna processer Kompetensutvecklingsplan för Uppföljning av verksamhetsplanen behovsutredning och verksamhetsplan 2014

3 3(23) Sammanfattning Miljöförbundet har 18 fasta inspektörstjänster. På grund av vakanser beräknas bemanningen under 2014 vara 15,75 heltidstjänster. Tillsynsintäkterna för 2014 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. För att möta detta avser förvaltningen att inte tillsätta vakanta tjänster. Det stora resursunderskottet finns inom livsmedelkontroll och tillsyn av enskilda avlopp, där det fattas 0,8 respektive 1,0 tjänster. För att kunna använda våra resurser på ett optimalt sätt och bedriva den tillsyn som gör mest nytta för miljön och människors hälsa, är det angeläget med tydliga prioriteringar. I verksamhetsplanen finns fastställda prioriteringsordningar för miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp och livsmedelskontroll. Eftersom resurserna är otillräckliga så kommer inga egna projekt att bedrivas under året. Istället har miljöförvaltningen valt att arbeta med fokusområden. Fokusområdena innebär att särskilda insatser kommer att göras inom ramen för ordinarie tillsyn. De fokusområden förvaltningen kommer att arbeta med under året är pälsdjursuppfödningsverksamheter, oljeavskiljarsystem och specialkoster. Miljöförbundets tillsyn ska bidra till de övergripande ambitionerna om en långsiktigt hållbar utveckling. För att få en tydlig koppling mellan tillsynsinsatserna och nationella, regionala och lokala mål och åtgärder, har miljöförvaltningen sammanställt mål och åtgärder från olika åtgärdsprogram och andra relevanta dokument i en målkatalog (appendix III). Verksamheten har 6 grundläggande effektmål och 9 särskilda mål för verksamhetsåret Målen följs regelbundet upp och rapporteras till Förbundsdirektionen. Miljöförbundet har ett antal effektmål för verksamheten som har varit i stort sett desamma de senaste åren. Ett av målen är att alla primärt och sekundärt prioriterade tillsynsobjekt ska inspekteras under året. Denna behovsutredning och verksamhetsplan visar att Miljöförbundet under innevarande år inte har tillräckliga resurser för att uppfylla det effektmålet fullt ut. Dock har förvaltningen valt att ha kvar målet, då det är vår långsiktiga ambition att uppfylla det. Beslut, tillsyn och annat arbete ska hålla god kvalitet och genomföras på ett effektivt och rationellt sätt. Arbetet med planering, uppföljning, hemsida och information fortsätter att utvecklas under Vår förmåga att samarbeta internt och externt är helt avgörande för att vi ska klara de tuffa utmaningar som följer med vårt uppdrag. Det krävs också att miljöförbundet är en god arbetsgivare med hög attraktionskraft, vilket ger förutsättningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal. För att bättre och snabbare nå våra mål kommer miljöförvaltningen att arbeta med tre framgångsfaktorer: attraktiv arbetsplats, klok kommunikation samt stark service och samverkan. Dessa ska fungera som ledstjärnor i allt vårt arbete. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

4 4(23) Verksamheten Organisation Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst är organisationens politiska ledning. Den består av tre ordinarie ledamöter och 3 ersättare från varje medlemskommun. Miljöförvaltningen leds av en förbundschef, som till sin hjälp har ställföreträdande förbundschef och avdelningscheferna för miljöskydds- och hälsoskyddsavdelningarna. Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar, miljöskyddsavdelningen, hälsoskyddsavdelningen och strategi och serviceavdelningen. Miljöskyddsavdelningen Miljöskyddsavdelningen ansvarar för ämnesområden som berör påverkan på yttre miljön. Här finns ansvaret för bland annat tillsynen av miljöfarliga verksamheter som industrier, avloppsreningsverk, täkter, vindkraft, lantbruk, hamnar, skjutbanor, golfbanor, fordonsservice, drivmedelsförsäljning och förorenad mark. Även ansvaret för viss annan tillsyn enligt miljöbalken faller under denna avdelning, till exempel spridning av bekämpningsmedel, strandskydd och nedskräpning. Anmälnings- och tillståndsärenden, rådgivning och klagomålsärenden kopplade till tillsynsområdena handläggs också inom avdelningen. Hälsoskyddsavdelningen Hälsoskyddsavdelningen ansvarar för ämnesområden som handlar om att skydda människors hälsa. Huvudområdena är hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken, livsmedelskontroll och enskilda avlopp. Avdelningen jobbar även med lagen om internationella hot mot människors hälsa, strålskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen och bedriver tillsyn på handel med receptfria läkemedel. Även anmälnings- och tillståndsärenden, rådgivning och klagomålsärenden kopplade till tillsynsområdena handläggs inom avdelningen. Strategi och serviceavdelningen Strategi och serviceavdelningen ansvarar för att serva Miljöförbundets avdelningar med administrations- och ledningsstöd som exempelvis: ta fram underlag för förvaltningens måloch visionsarbete, bereda ärenden till direktionen, driva och utveckla Miljöförbundets informationsarbete, driva utveckling av nödvändiga ledningsstöd i förvaltningen mm. Inom avdelningen finns även förbundets ekologkompetens, som bland annat stödjer medlemskommunernas planavdelningar och ansvarar för föra in ett ekologiskt perspektiv inom många områden och olika typer av ärenden. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

5 5(23) Miljöförbundets finansiering I miljöförbundets budget för 2014 har fastställts att verksamheten finansieras av avgiftsintäkter och kommunbidrag. Hur intäkterna fördelar sig framgår av nedanstående diagram. Kommunbidrag Karlshamn 3,3 mkr Kommunbidrag Olofström 1,5 mkr Avgiftsintäkter 10,3 mkr Kommunbidrag Sölvesborg 1,9 mkr Diagram 1 Fördelning av Miljöförbundets intäkter 2014 behovsutredning och verksamhetsplan 2014

6 6(23) Detta arbetar vi med på miljöförbundet Miljöförbundets huvudsakliga arbetsuppgifter består av planerad tillsyn, handläggning av inkommande ärenden samt att bistå medlemskommunerna med miljökompetens i olika sammanhang. En beskrivning av de olika tillsynsområdena finns i appendix II. Planerad tillsyn Miljötillsyn Livsmedelstillsyn Hälsoskyddstillsyn Tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa Handläggning av ärenden (exempelvis) Anmälan enligt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan enligt 9 kap. 38 miljöbalken Avloppsansökan bekämpning Fastställande av årlig avgift Klagomål Granskning av köldmedierapporter Planyttranden Strålskyddstillsyn Tillsyn enligt tobakslagen Tillsyn av receptfria läkemedel Anmälan värmepump Anmälan/ansökan om kemisk Registrering av livsmedelsverksamhet Yttrande över bygglov och rivningslov Sopdispenser Övriga yttranden Annat (exempelvis) Rapporteringar (REACH, vattendirektivet, livsmedelsrapportering m fl) Deltagande i samarbetsgrupper inom kommunen och med andra kommuner, företag och organisationer Översiktliga naturvärdesbedömningar i planområden Yttranden i remissärenden Rådgivning och information till enskilda och övriga verksamhetsutövare behovsutredning och verksamhetsplan 2014

7 7(23) Miljöförbundets framgångsfaktorer För att bättre och snabbare nå våra mål arbetar miljöförvaltningen efter tre framgångsfaktorer: attraktiv arbetsplats, klok kommunikation och stark service och samverkan. Attraktiv arbetsplats Medarbetarnas kompetens är miljöförvaltningens stora styrka. För att nå våra mål behöver vi vara en attraktiv arbetsplats. Vi måste attrahera kompetent arbetskraft för att kunna lösa våra allt mer komplexa arbetsuppgifter. Vi behöver medarbetare som trivs, stannar och utvecklas hos oss. Vårt arbete är beroende av att personalen har en hög och bred kompetens för att kunna försäkra medborgarna om en god och hälsosam miljö, nu och i framtiden. Delaktighet och samverkan Vi skapar dialog genom medarbetarsamtal, personalmöten, avdelningsmöten, samverkansgrupp och i det dagliga arbetet. Både medarbetare och ledare ansvarar för en god och konstruktiv dialog som bidrar till utveckling. Jämnställdhet och mångfald Vi bemöter varandra med respekt och accepterar inga former av diskriminering. Förnyelse och utveckling Miljöförvaltningen ger möjlighet till lärande i arbetet och kompetensutveckling i olika former. Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att alla kommer till tals och får bidra till förändring och utveckling. Hälsa och arbetsmiljö Vi strävar efter en arbetsplats som är hälsosam och säker. Genom friskvård, systematiskt arbetsmiljöarbete, utveckling av ledarskapet och tydliga mål säkerställer vi en god arbetsmiljö. Alla ansvarar för att ta hand om sin hälsa på bästa sätt. Lön och arbetstid Miljöförvaltningen erbjuder möjlighet till flexibilitet genom flexibel arbetstid. Vi eftersträvar en tydlig koppling mellan arbetsresultat och löneutveckling. Alla har ett ansvar för att bidra till att verksamhetens mål uppfylls. Klok kommunikation Klok kommunikation är ett effektivt styrmedel för vår verksamhet och nödvändigt för att vi ska nå våra mål. För all kommunikation är ledorden öppen, tydlig och tillförlitlig. Öppen - Det ska vara lätt för medborgare att komma i kontakt med oss. Tydlig - Vi ska uttrycka oss enkelt och begripligt. Tillförlitlig - All information och rådgivning från miljöförvaltningen ska vara saklig och korrekt. Detta bidrar till att skapa förtroende hos medborgare, företag och samarbetspartners. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

8 8(23) Klok extern kommunikation Genom vår externa kommunikation kan vi arbeta förebyggande och ge våra verksamhetsutövare kunskap om lagar och regler. Därmed ger vi verksamhetsutövarna förutsättningar att bedriva ett effektivt arbete med miljö- och hälsoskydd. Klok intern kommunikation En klok intern kommunikation är en förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra arbete och skapa en effektiv organisation. Klok intern kommunikation ska bidra till bättre beslutsunderlag, ett gott arbetsklimat och högre kvalitet på den externa kommunikationen. Intern kommunikation ska om möjligt alltid föregå den externa. Stark service och samverkan Stark service och samverkan är en förutsättning för en utvecklande och framåtsträvande organisation. Med stark service och samverkan syftar vi också på hur vi arbetar internt inom förvaltningen för att effektivisera och stärka vårt eget arbete. För stark service krävs att vi är tillgängliga, flexibla och lyhörda. Framgångsrikt miljö- och hälsoskyddsarbete är beroende av stark samverkan på alla nivåer. För stark samverkan krävs respekt, öppenhet och professionalism. Tillgängliga - Det ska vara lätt för medborgare och verksamhetsutövare att få tag i oss. Det kan handla om att vilja lämna ett klagomål, få rådgivning och hjälp eller bara ge synpunkter i en fråga. För att uppnå detta har miljöförbundet tagit fram en handlingsplan för ökad kundnöjdhet i myndighetsutövning. Flexibla - Vi ska vara flexibla i vårt arbetssätt och bemötande. Det innebär att vi ska vara medvetna om de olika behov olika målgrupper har och kunna anpassa oss efter förändringar i omvärlden som påverkar vår verksamhet. Lyhörda - Vi ska lyssna på medborgarna, verksamhetsutövarna och våra medlemskommuner och vara mottagliga för deras synpunkter. Det skapar förtroende och bidrar till utvecklingen vår verksamhet. Respekt - Vi ska respektera varandras kompetens, erfarenhet, roller, åsikter och tid. Öppenhet - Vi ska vara öppna för varandras kunskap och erfarenhet, våga ta till oss nya synsätt, prova alternativa beteenden och dela med oss av vårt kunnande. Professionalism - Vi ska vara professionella i vårt bemötande av kollegor och externa aktörer. Vi ska vara ett föredöme både som arbetsgivare och som verksamhetsutövare. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

9 9(23) Mål och fokus för verksamhetsplanen 2014 Allmänt om inriktningen på tillsynen Tillsynen ska bidra till de övergripande ambitionerna om en långsiktigt hållbar utveckling. Därför är det viktigt med en tydlig koppling mellan tillsynsinsatserna och de nationella, regionala och lokala mål och åtgärder som finns kopplade till de olika tillsynsområdena. Miljöförvaltningen har sammanställt mål från olika åtgärdsprogram och andra relevanta dokument i en målkatalog (appendix III ). Målen är sammanställda i följande temaområden: 1. Mindre gift på drift 2. Skog och odlingslandskap 3. Friskt vatten 4. Minskad klimatpåverkan 5. Biologisk mångfald 6. Hållbar bebyggelseutveckling 7. Folkhälsomål 8. Livsmedelsmål 9. Mål kopplade till biosfärområdet Blekinge Arkipelag Miljöförbundets inriktningsmål Målen för Miljöförbundet Blekinge Väst är att inom vårt verksamhetsområde eftersträva att: 1. Öka den biologiska mångfalden. 2. Halter av ämnen i marken, luften och vattenmiljöer är på en nivå som inte innebär risk för människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 3. Material och energi används så att exploatering av naturresurser minimeras. 4. Den fysiska miljön ska vara beskaffad så att inte människors hälsa tar skada. 5. Livsmedel produceras så att det inte uppstår risker för människors hälsa. 6. Smittspridning förhindras snabbt och effektivt. 7. Försäljning av produkter som tobak och läkemedel till minderåriga förhindras. I arbetet med att nå dessa mål ska Miljöförbundet för sin verksamhet: 1. Eftersträva en säker, snabb och effektiv handläggning och administration med en hög kvalité 2. Så långt det är möjligt bedriva en verksamhet som är planerad på lång och kort sikt. 3. Eftersträva en tillsyn som är kostnadseffektiv för brukarna och medlemskommunerna. 4. Ha medarbetare som uppträder kompetent, respektfullt och servicemässigt i yrkesutövningen. 5. Bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

10 10(23) Grundläggande effektmål för Miljöförbundets verksamhet Miljöförbundets grundläggande effektmål för verksamheten är: 1. Alla tillsynsobjekt som inte inspekterades föregående år och som inklusive innevarande års tillsynstid har en ackumulerad tillsynstid om 8 timmar eller mer ska inspekteras under varje verksamhetsår (primärt prioriterade tillsynsobjekt). 2. Alla tillsynsobjekt som inte har inspekterats de senaste två åren ska inspekteras innevarande år oavsett ackumulerad tillsynstid (primärt prioriterade tillsynsobjekt). 3. Alla tillsynsobjekt med en tillsynstid om 8 timmar eller mer ska inspekteras under varje verksamhetsår (sekundärt prioriterade tillsynsobjekt). 4. För varje verksamhetsår ska ärendeinströmningen vara i balans med avklarade ärenden. 5. Max 10 stycken anmälningsärenden eller tillståndsärenden får ha mer än 6 veckors handläggningstid från det att kompletta handlingar kommit in och till beslut meddelas i ärendet. 6. Max 10 stycken anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning får ta mer än 10 dagar att handlägga efter att kompletta handlingar kommit in. Mål särskilt för verksamhetsåret 2014 Miljöskyddsavdelningen 1. Initiera omprövning av samtliga gamla tillstånd till miljöfarlig verksamhet för pälsdjursuppfödningar. 2. Se över miljöregleringen av samtliga mindre pälsdjursuppfödningsverksamheter och vid behov förelägga om nya försiktighetsmått. 3. Samtliga kända, undermåliga oljeavskiljarsystem ska bytas ut eller ha fått föreläggande om åtgärd. 4. Samtliga oljeavskiljarsystem där miljöförbundet saknar fullständiga uppgifter, ska lämna dokumenterade uppgifter om modell, funktion inklusive täthet samt skötsel, eller föreläggas om att inkomma med dessa uppgifter. 5. Hela miljöskyddsavdelningen ska genomgå en utbildning i hur man kan arbeta med energieffektivisering i tillsynen. Hälsoskyddsavdelningen 1. Få in 80 stycken ansökningar från fastighetsägare som inte fått beslut om förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten, men där avloppsanordningen har bristfällig rening (ansökan på eget initiativ). 2. De inspektörer som arbetar med hälsoskyddstillsyn ska genomgå en utbildning i hur man kan arbeta med energieffektivisering i tillsynen. 3. Alla vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter ska ha ett fastställt egenkontrollprogram som efterlevs. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

11 11(23) 4. Alla nyregistrerade livsmedelsverksamheter ska inspekteras inom sex veckor från av verksamheten angivet startdatum. Fokusområden inom miljöskyddsavdelningen Pälsdjursuppfödning Redan idag har påtagligt förhöjda nitrathalter uppmätts i Hörviks vattentäkt. Eftersom jordbruksmarken i närområdet är så väl dränerad att största delen av kväveläckaget leds ut i havet, är det högst sannolikt att de förhöjda nitrathalterna i grundvattnet beror på ett antal stora minkfarmar som ligger på en sluttning upp mot Listers huvud söder om brunnen. Jordlagret i området där minken farmas är ett tunt lager av grusig morän som inte håller speciellt mycket vatten eller har möjlighet att ta hand om nitrat. Utbytet av vatten mellan jordoch berglagret är väldigt högt. Det är troligt att mycket av det som släpps ut i översta lagret snabbt söker sig ner till det större vattenmagasinet i kalkberget. Modellberäkningar har visat att det tar drygt 20 år för vattnet att färdas från Getabjär till brunnen i Hörvik. Eftersom antalet minkar i området har ökat kraftigt under de senaste 20 åren kan vi sannolikt förvänta oss ytterligare förhöjda nitrathalter i framtiden. Många av minkfarmarna har gamla tillstånd med villkor som inte skulle användas i nya tillstånd idag. Villkoren är vissa fall till och med hinder för att modernisera gödselhanteringen och därmed minska problem med utsläpp av näringsämnen och stora mängder flugor under sommarhalvåret. Under andra halvan av 2013 har förberedelser gjorts för att ta ett helhetsgrepp på pälsdjursuppfödningen, bland annat kontakter med miljöprövningsdelegationen i Skåne län och kunskapsinhämtning. Under 2014 är målet att begära omprövning av samtliga gamla tillstånd till pälsdjursuppfödning för att få till stånd moderna tillstånd med villkor som följer miljöbalkens krav på bästa möjliga teknik och försiktighetsmått. Beträffande de farmar, som är anmälningspliktiga eller mindre, så är målet att få till stånd förelägganden med försiktighetsmått motsvarande villkoren för tillståndspliktiga farmar. En annan del av fokusområdet är att utreda hur man ska hantera de farmar som var för sig understiger tillstånds- eller anmälningsplikt, men ändå ligger så tätt tillsammans att den sammanlagda miljöpåverkan motsvarar den från en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Arbetet med att minska miljöpåverkan från pälsdjursuppfödningsverksamheter har tydlig koppling till temaområdena friskt vatten, skog och odlingslandskap, livsmedelsmål och folkhälsomål i målkatalogen (appendix III). Även andra temaområden berörs till viss del. Oljeavskiljarsystem Miljöförbundet har under flera år jobbat med att få till stånd byte av gamla oljeavskiljarsystem, som inte fyller dagens krav på rening. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av ett flertal oklarheter kring bland annat vilka krav man ska ställa på själva konstruktionen, provtagningar och underhåll. Under 2013 har mycket arbete lagts på att få klarhet i dessa frågor kommer fokus att ligga på arbetet med att ställa krav på byte av gamla, undermåliga oljeavskiljarsystem, samtidigt som en tydlig information lämnas till verksamhetsutövarna. En uppdatering av miljöförbundets policy för oljeavskiljarsystem planeras under första halvan av behovsutredning och verksamhetsplan 2014

12 12(23) Arbetet med att minska utsläppen från oljeavskiljarsystem har tydlig koppling till temaområdena mindre gift på drift, friskt vatten och biologisk mångfald i målkatalogen. Även andra temaområden berörs till viss del (appendix III). Fokusområde inom hälsoskyddsavdelningen Specialkoster Antalet barn och vuxna som är i behov av specialkoster ökar ständigt. Det kan vara livsviktigt för individen att specialkosten uppfyller givna specifikationer och inte riskerar att kontamineras i något steg av kostkedjan. Vid kontrollen i kök på förskolor, skolor samt vårdboenden som lagar specialkoster kommer det kontrolleras så att köken är anpassade för att kunna hantera flera olika typer av specialkoster, att personalen/vikarier har tillräckliga kunskaper, att det finns skriftliga rutiner/instruktioner och att det finns tillräcklig separering mellan de olika typerna av specialkost. Arbetet med specialkost har tydlig koppling till temaområdena livsmedelsmål och folkhälsomål i målkatalogen (appendix III). Gemensamma fokusområden Energieffektivisering Miljö- och hälsoskyddsavdelningarna planerar att tillsammans arbeta med fokus på att se över verksamheters energianvändning under perioden Under 2014 kommer kunskapsuppbyggnad att ske. Besked om huruvida arbetet kan drivas i ett större sammanhang, tillsammans med till exempel Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge, väntas under våren. I annat fall kommer miljöförvaltningen att försöka få till stånd en skräddarsydd utbildning på hemmaplan. Arbetet med effektivare energianvändning har tydlig koppling till temaområdena minskad klimatpåverkan och hållbar bebyggelseutveckling (appendix III). Behovs- och resursutredning 2014 Allmänt om behovsutredningen Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos tillsynsmyndigheten finnas en utredning av tillsynsbehovet som sträcker sig 3 år framåt i tiden. Det ställs vidare krav på att behovsutredningen ses över minst en gång per år. Krav på behovsutredningen gäller tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser. Den operativa tillsynen inom Miljöförbundet är sammanflätad för de olika tillsynsområdena. Behovsutredningen görs därför för hela tillsynsområdet. Utredningen innehåller en bedömning av resursbehovet för att inspektera samtliga primärt och sekundärt prioriterade objekt samt att bedriva planerad tillsyn på enskilda avlopp och egeninitierad tillsyn av förorenad mark. Denna tid är synonymt med planeringsbar kontrolltid. Underlaget för antal objekt baseras huvudsakligen på de uppgifter som finns registrerade i miljöförbundets diariesystem Miljöreda. Utöver detta finns underlag som baseras på uppgifter från bl.a. länsstyrelsen, SCB och Jordbruksverket. Beräkningen av resursbehovet för alla tillsynsobjekt med fast årlig avgift baseras på den 8- timmarsregel som tillämpas på Miljöförbundet och redovisas längre fram i verksamhetsplanen. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

13 13(23) Behovsutredningen bedöms gälla minst 3 år framåt i tiden. Detta gäller med reservation för eventuella oförutsedda tillsynsuppdrag som tar stora tillsynsresurser i anspråk och som inte varit möjligt att förutse i nuläget. 8-timmarsregeln Med hänvisning till den så kallade 8-timmarsregeln indelas tillsynsobjekten i tre prioriteringsgrupper: Primärt prioriterade verksamheter: Verksamheter som inte inspekterades föregående år och som inklusive innevarande års tillsynstid har en ackumulerad tillsynstid om 8 timmar eller mer. Därutöver finns det en rekommendation från SKL att tillsynsobjekt med fast årlig avgift ska inspekteras minst vart tredje år. Dessa blir också primärt prioriterade verksamheter. Målet för verksamheten är att ungefär lika många verksamheter ska bli primärt prioriterade varje år. Därför kommer vissa verksamheter att byta klass från P till T inför På sikt ger det en jämnare arbetsfördelning över åren. Sekundärt prioriterade verksamheter: Verksamheter med en tillsynstid om 8 timmar eller mer och som inspekterades föregående år. Tertiärt prioriterade verksamheter: Övriga verksamheter som har en tillsynstid som är mindre än 8 timmar och inte har en ackumulerad tillsynstid som överstiger 8 timmar. Det beräknade tillsynsbehovet baseras på verksamhetens fastställda årliga tillsynsavgift. För verksamheter med en fastställd årlig tillsynsavgift under 8 timmar beräknas tillsynsbehovet på ackumulerad tid inklusive årets tillsynstid. Miljöskyddsavdelningens behov av planeringsbar kontrolltid Miljöfarliga verksamheter delas in i B-, C- och U-verksamheter. B-verksamheter kräver tillstånd av länsstyrelsen. C-verksamheter är anmälningspliktiga till miljöförbundet. U- verksamheter är mindre verksamheter (ej klassade) utan tillstånds- och anmälningskrav, men som ändå kräver regelbunden tillsyn. Enligt målen för verksamheten ska samtliga primärt och sekundärt prioriterade objekt inspekteras varje år. Under 2014 är 7 stycken B-verksamheter, 14 stycken C-verksamheter och 46 stycken U-verksamheter primärt prioriterade. Den totala tillsynstiden för dessa verksamheter är 850 timmar. En mer detaljerad beskrivning av vilka typer av verksamheter som är primärt prioriterade finns i appendix I. Under 2014 är 61 stycken B-verksamheter, 96 stycken C-verksamheter och 53 stycken U- verksamheter sekundärt prioriterade. Den totala tillsynstiden för dessa verksamheter är 3998 timmar (appendix I). Hälsoskyddsavdelningens behov av planeringsbar kontrolltid Hälsoskyddsavdelningens objekt delas upp i hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll. Detta för att det ska vara lätt att särskilja de olika lagstiftningsområdena på hälsoskyddsavdelningen för att se om det finns tillräckligt med resurser för att bedriva tillsynen enligt respektive lagstiftning. Hälsoskyddsverksamheter Under 2014 är 114 verksamheter primärt prioriterade. Den totala tillsynstiden för dessa verksamheter är 858 timmar. En närmare beskrivning av vilka typer av verksamheter som är primärt prioriterade finns i appendix I. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

14 14(23) Under 2014 är 26 stycken verksamheter sekundärt prioriterade. Den totala tillsynstiden för dessa verksamheter är 252 timmar (appendix I). Livsmedelsverksamheter Under 2014 är 130 verksamheter primärt prioriterade. Den totala tillsynstiden för dessa verksamheter är 1040 timmar (appendix I). Under 2014 är 200 stycken verksamheter sekundärt prioriterade. Den totala tillsynstiden för dessa verksamheter är 1788 timmar (appendix I). Miljöförbundets behov av planeringsbar kontrolltid 2014 Tabell 1 Sammanräkning av Miljöförbundets behov av planeringsbar kontrolltid 2014 Antal objekt Primärt prioriterade objekt miljöfarlig verksamhet Sekundärt prioriterade objekt miljöfarlig verksamhet Förorenad mark Summa miljöskyddsavdelningen Primärt prioriterade hälsoskyddsobjekt Sekundärt prioriterade hälsoskyddsobjekt Primärt prioriterade livsmedelsobjekt Sekundärt prioriterade livsmedelsobjekt Enskilda avlopp Summa hälsoskyddsavdelningen Totalt resursbehov planeringsbar tid för hela verksamhetsplanen Summa behov planeringsbar kontrolltid Antal objekt Antal verksamheter inom respektive prioriteringsgrupp. Gällande enskilda avlopp anges uppskattat antal inkommande avloppsansökningar Summa behov planeringsbar kontrolltid - Miljöförbundets totala behov av planeringsbar kontrolltid för Summering av verksamheternas kontrolltid. I de fall det finns ackumulerad kontrolltid från tidigare år ingår denna. För enskilda avlopp beräknas tiden på 6 timmars handläggningstid per inkommen avloppsansökan. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

15 15(23) Utgångspunkter för beräkning av tillgängliga resurser Fördelning av tillgänglig tid Årsarbetstiden består av 3 block: Personlig tid = 540 timmar/år, Gemensam tid = 460 timmar/år Tillsyns- och kontrolltid = 1000 timmar/år varav timmar är planeringsbar och timmar är händelsestyrd icke planeringsbar kontrolltid. Fördelningen mellan de olika delarna enligt ovan bygger på en schablon gjord av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den planeringsbara tiden bedöms variera inom olika verksamhetsområden på Miljöförbundet. Den personliga tiden är i stort sett konstant (i de flesta fall lagstadgad, t.ex. semester, vård av barn o.s.v.). Men de två övriga delarna kan justeras i förhållande till varandra. Vill man att mera av tiden ska ägnas åt tillsyn och kontroll måste en neddragning av den gemensamma tiden ske och tvärt om. Tiden planeringsbar kontroll tid varierar mellan olika tjänster. Vissa tjänster har ett större inslag planeringsbar tid än de timmar som anges. Andra har ett större inslag av händelsestyrd tid. De tjänster som har ett begränsat inslag av planeringsbar kontrolltid arbetar i större utsträckning än övriga handläggare med exempelvis anmälningsärenden, remissvar, klagomålshantering och intern kvalitetssäkring. Gemensam tid är sådan som avsätts för olika gemensamma aktiviteter av administrativ karaktär och som inte är tillsynsinriktad. Här hittar man aktiviteter som möten av olika slag som behövs för att skapa en gemensam syn eller hantering i olika avseenden och på olika nivåer inom Miljöförbundet. Det är också arbetsuppgifter som är kopplade till de gemensamma verksamhetssystemen för personal, ekonomi och registerhållning av olika slag. Det är i detta sammanhang viktigt att understryka att den tid som faktiskt läggs på tillsyn i form av inspektion för en given verksamhet inte alltid är direkt kopplad till den årliga tillsynsavgiften. Avgiften är en schablon som ska täcka in alla kostnader som tillsynen på objektet är förknippad med. Förutom inspektion och det kringarbete som finns förknippat med detta ska mycket annat täckas in som kompetensförsörjning, kontakter med andra myndigheter som tillsynen av en verksamhet leder till, tid som läggs på klagomål kopplade till verksamheten, interna diskussioner kopplade till verksamheten eller verksamhetstypen, m.m. Det finns ett stort antal verksamheter som inte har årlig tillsynsavgift därför att det inte anses finnas ett behov av regelbundna tillsynsinsatser. Det handlar fortfarande om verksamheter som ligger inom Miljöförbundets tillsynsansvar och som kan ha betydande miljö- eller hälsopåverkan. Tillsynsfrekvensen för dessa verksamheter bedöms vara 5 år eller mer. Arbetsinsatsen kan dock vara betydande beroende på vilka brister som upptäcks i det enskilda fallet. Det finns inte resurser att bedriva planerad tillsyn på sådana verksamheter under behovsutredning och verksamhetsplan 2014

16 16(23) Tabell 2 Sammanställning av Miljöförbundets tillgängliga planeringsbara kontrolltid och behov 2014 Avdelning Fasta tjänster Bemanning 2014 Planeringsbar kontrolltid per tjänst Summa tillgänglig planeringsbar kontrolltid - fasta tjänster Summa tillgänglig planeringsbar kontrolltidbemanning 2014 Summa behov planeringsbar kontrolltid 2014 Miljöskyddsavdelningen Miljöinspektörer 9,75 8, Summa miljöavdelningen 9,75 8, Hälsoskyddsavdelningen Hälsoskyddsinspektörer 2,25 1, Avloppsinspektörer 2,5 2, Livsmedelsinspektörer 3,5 3, Summa hälsoskyddsavdelningen 8,25 7, Summa avdelningarna 18 15, Fasta tjänster - Antalet tillsvidareanställda inspektörer 2014 Bemanning Beräknat antal tjänster är justerat efter kända föräldraoch tjänstledigheter på hel- och deltid under 2014 Planeringsbar kontrolltid per tjänst den planeringsbara kontrolltiden varierar mellan timmar och baseras på en schablon från Sveriges kommuner och landsting (SKL) Summa tillgänglig planeringsbar kontrolltid, fasta tjänster antalet fasta tjänster multiplicerat med planeringsbar kontrolltid Summa tillgänglig planeringsbar kontrolltid, beräknad bemanning bemanning 2014 multiplicerat med planeringsbar kontrolltid Summa behov planeringsbar kontrolltid 2014 miljöförbundets totala behov av planeringsbar kontrolltid för 2014 behovsutredning och verksamhetsplan 2014

17 17(23) Utöver det som redovisas i tabell 2 finns 7,5 tjänster inom strategi- och serviceavdelningen. Dessa tjänster bedöms till största delen vara händelsestyrda. Avdelningen består av 3,5 assistenter, 1,0 ekologtjänst, 0,5 controller/handläggare samt 2,5 chefstjänster. Förutsättningar för verksamheten 2014 Ekonomiska förutsättningar Verksamheten ska bedrivas inom de ekonomiska ramar som slagits fast i budget Med utgångspunkt i bokslutet för verksamhetsår 2013 bedöms budgeten för 2014 inte kunna uppfyllas i sin helhet. Detta beror främst på att verksamhetens intäkter från avgifter förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. För att nå budgeterat resultat för verksamhetsåret 2014, måste verksamheten vidta åtgärder för att minska utgifterna. Personalkostnaderna planeras därför minskas genom att vakanser motsvarande 2,25 tjänster inte tillsätts. Tillgänglig kontrolltid i förhållande till behov 2014 Sammantaget finns det timmar planeringsbar tid tillgänglig. Det totala behovet uppgår till timmar för prioriterade tillsynsobjekt. I hälsoskyddsavdelningen saknas 1153 kontrolltimmar, varav 600 timmar motsvarande en heltidstjänst saknas för handläggning av enskilda avlopp. Inom livsmedelskontrollen saknas 553 kontrolltimmar. Inom miljöskyddsavdelningen fattas 161 timmar. Detta medför att motsvarande mängd arbetsuppgifter måste prioriteras bort. Prioriteringar Sammanställningen av Miljöförbundets tillgängliga planeringsbara kontrolltid (tabell 2) visar att det finns ett underskott jämfört med behovet av planeringsbar kontrolltid. Underskottet innebär att minst ett grundläggande effektmål för verksamheten riskeras. Alla sekundärt prioriterade objekt inom livsmedelsområdet bedöms inte hinnas inspekteras. Underskottet innebär också att förvaltningen inte kommer att hinna arbeta med förorenad mark och enskilda avlopp i den utsträckning som budgeten förutsätter. Detta innebär att intäkterna från dessa områden förväntas bli lägre än budgeterat. Eftersom det finns ett underskott av resurser är det särskilt viktigt att det finns en tydlig prioriteringsordning. Prioriteringen ska vara till hjälp både för den enskilda handläggaren i vardagen och för att styra den dagliga verksamheten i organisationen. Arbetsdagarna innehåller en mix av planeringsbara och händelsestyrda arbetsuppgifter. Prioriteringsordningen omfattar därför en blandning av arbetsuppgifter som faller inom den planeringsbara kontrolltiden och arbetsuppgifter som är händelsestyrda. Prioriteringen gäller utifrån varje handläggares kompetens samt prognosen för avdelningens måluppfyllelse. Det är de arbetsuppgifter som står längst ner i prioriteringsordningen som lyfts bort när resurserna inte räcker till. Eftersom det inte finns några marginaler blir förvaltningen mycket känslig för eventuellt bortfall av resurser. Skulle en sådan situation uppkomma måste ytterligare prioriteringar göras. Inspektioner av en del prioriterade objekt måste i så fall skjuts till nästa år. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

18 18(23) Prioritering miljöskydd 1. Handlägga ärenden som måste göras enligt lag 2. Internremisser, remisser från medlemskommuner, länsstyrelsen och motsvarande 3. Delta i samverkansforum med medlemskommunerna 4. Tillsyn primärt prioriterade objekt 5. Tillsyn sekundärt prioriterade objekt 6. Egeninitierade ärenden med förorenad mark 7. Tillsyn festivaler 8. Övriga remisser, t ex från centrala myndigheter Tillgängliga resurser på avdelningen är ca 160 timmar mindre än det behov som framgår av behovsutredningen. Avdelningen har därför inte utrymme att arbeta med något projekt under Under 2013 genomfördes ett projekt med tillsyn av mindre lantbruk. All planerad tillsyn inom projektet hanns inte med. De mindre lantbruk som inte inspekterades under 2013, föreslås prioriteras bort under De inspektörer som jobbar med lantbruk bedöms åstadkomma mer miljönytta genom att fokusera på pälsdjursuppfödningsverksamheterna, där det finns ett stort tillsynsbehov. Det bedöms inte finnas resurser i nuläget för att initiera egna tillsynärenden inom strandskydd. Inom detta område måste arbetet begränsas till händelsestyrd tillsyn. Sannolikt kommer det inte heller att kunna bedrivas någon egeninitierad tillsyn av förorenad mark. Prioritering hälsoskyddstillsyn 1. Handlägga ärenden som måste göras enligt lag 2. Internremisser, remisser från medlemskommuner, länsstyrelsen och motsvarande 3. Delta i samverkansforum med medlemskommunerna 4. Tillsyn primärt prioriterade objekt 5. Tillsyn sekundärt prioriterade objekt 6. Tillsyn festivaler 7. Tillsyn nya objekt 8. Övriga remisser, t ex från centrala myndigheter Prioritering enskilda avlopp 1. Handlägga ärenden som måste göras enligt lag 2. Internremisser, remisser från medlemskommuner, länsstyrelsen och motsvarande 3. Delta i samverkansforum med medlemskommunerna 4. Informationsträffar för allmänhet och entreprenörer 5. Skriva förbud och förelägganden gällande bristfälliga avloppsanläggningar 6. Inventera enskilda avlopp 7. Övriga remisser, t. ex. från centrala myndigheter behovsutredning och verksamhetsplan 2014

19 19(23) Inom arbetsområdet enskilda avlopp saknas motsvarande 1,0 tjänster. Förvaltningen räknar inte med att hinna skriva så många förbud gällande bristfälliga avloppsanläggningar som planerat. I förlängningen förväntas det medföra färre ansökningar om tillstånd för enskilda avlopp vilket i sin tur ger lägre intäkter inom detta område. Prioritering livsmedelskontroll 1. Handlägga ärenden som måste göras enligt lag 2. Internremisser, remisser från medlemskommuner, länsstyrelsen och motsvarande 3. Delta i samverkansforum med medlemskommunerna 4. Tillsyn primärt prioriterade objekt och nya objekt 5. Tillsyn festivaler 6. Tillsyn sekundärt prioriterade objekt 7. Tillsyn tertiära objekt 8. Övriga remisser, t ex från centrala myndigheter 9. Tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel På livsmedelsområdet har förvaltningen under 2014 ett personalunderskott motsvarande 0,8 tjänster jämfört med behovet av planeringsbar kontrolltid. Utifrån prioriteringsordningen innebär det främst att avdelningen inte räknar med att hinna inspektera alla sekundärt prioriterade objekt. Med systemet med 8-timmarsregeln så kommer dessa objekt att bli primärt prioriterade kommande år. Festivaltillsynen på livsmedelsanläggningar bedöms ha hög prioritet, då det under festivaler blir hög belastning på både fasta och mobila livsmedelsverksamheter. Inspektionerna förebygger att brister leder till allvarliga fall av matförgiftningar. Utifrån detta planeras festivaltillsyn på livsmedelsanläggningar att göras, även om inte alla prioriterade objekt bedöms hinna inspekteras under året. Försäljningsställen av tobak och receptfria läkemedel är tertiärt prioriterade i år och hamnar därför längst ner på prioriteringslistan. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

20 20(23) Interna processer Systematisk kvalitetssäkring För att säkerställa att Miljöförbundet upprätthåller fastställd kvalitet i utförandet av medlemskommunernas uppdrag är det viktigt med ett kontinuerligt systematiskt kvalitetssäkringsarbete. Olika verktyg för detta finns i organisationen som dokumenterade rutiner, målformuleringar, mm. Men systematiken och kontinuiteten i arbetet behöver stärkas i dessa delar. (Handlingsplan för ökad kundnöjdhet, appendix IV) Det är särskilt viktigt att inspektionsverksamheten blir föremål för åtgärder som innebär att likartade rutiner och bedömningsnivåer uppnås i hela verksamheten och relativt andra kommuner. På grund av de bristande resurserna i verksamheten under 2014 kommer huvuddelen av detta arbete att skjutas till år Tillgänglighet i Karlshamn och Olofström Under året kommer Miljöförbundet att införa bemanning ute på Olofströms kommunhus och Karlshamns rådhus. Bemanning i respektive kommun kommer att ske en dag varannan vecka. Detta ska ge kommuninvånare möjlighet till kontakt med miljöförbundets personal i sin hemkommun. (Handlingsplan för ökad kundnöjdhet, appendix IV) Verksamhetsplanering Syftet med verksamhetsplaneringen är att lägga ut en riktning för perioden och göra en detaljplanering för För att öka delaktigheten och stärka möjligheterna till en i personalen tydligt förankrad verksamhetsplan, kommer samtliga avdelningar att involveras i arbetet med verksamhetsplaneringen inför kommande verksamhetsår. Värdegrundsarbete Under 2014 kommer miljöförvaltningen inleda ett värdegrundsarbete. Detta arbete syftar till att tydliggöra hur vi vill att arbetsplatsen ska fungera internt och därigenom öka medarbetarnas trivsel och trygghet. Värdegrunderna har också en tydlig koppling till miljöförbundets framgångsfaktorer; attraktiv arbetsplats, klok kommunikation och stark service och samverkan. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

21 21(23) Kompetensutvecklingsplan för Syftet med kompetensutvecklingsinsatserna är att öka den generella kompetensen i organisationen för att bättre kunna möta de krav och behov som verksamheten ställer. De generella utbildningsinsatser som föreslås baseras på en sammanställning av behoven på individuell nivå samt en utvärdering av krav som ställs utifrån förändringar i lagstiftning. En genomgång av personalens kompetensutvecklingsbehov visar att det finns ett generellt behov av gemensam kompetensutveckling beträffande PBL och Office Energieffektivisering Hela miljöskyddsavdelningen och delar av hälsoskyddsavdelningen behöver öka sin kunskap kring hur man kan arbeta med energieffektivisering i tillsynen. Förorenad mark Beträffande förorenad mark har miljöskyddsavdelningen några handläggare med en hög kunskapsnivå inom området. Förorenad mark förekommer dock inom många typer av ärenden. Det finns därför ett behov av att öka den generella kunskapen inom miljöskyddsavdelningen om förorenad mark och hur man kan arbeta med denna problematik. PBL Kopplingarna mellan PBL och Miljöbalken blir allt starkare och innebär att handläggarna på både Miljöförbundet och medlemskommunernas plan- och byggavdelningar behöver ha en större inblick i hur respektive lagstiftning fungerar. De av miljöförbundets medarbetare som arbetar med frågor som ligger nära PBL behöver vidareutbilda sig inom den lagstiftningen. Syftet är att skapa större kunskap, förståelse, samverkan och samsyn i ärendehandläggning kring dessa lagstiftningar. Office 2010 Ordbehandlings- och kalkylprogram är centrala verktyg för all personal på Miljöförbundet. Det finns en möjlighet till höjd kvalitet och effektivitet genom en större kunskap om dessa verktyg. Kompetensutvecklingen i användandet av dessa verktyg har i stor utsträckning baserats på ett eget upptäckande av systemets olika komponenter. Kunskapen om verktygen bedöms därför variera en hel del inom organisationen. Under 2013 uppdaterade Miljöförbundet till Office Därför finns behov av en utbildningsinsats. Övrigt Utöver dessa generella kompetensutvecklingsbehov behöver varje enskild handläggare tillsammans med sin närmaste chef ta fram en egen kompetensutvecklingsplan baserat på sitt huvudsakliga arbetsområde. Utvecklingen av individuella kompetensutvecklingsplaner avses vara en central del i de enskilda medarbetarsamtalen under året. För miljöskyddsavdelningen finns också ett generellt behov av kompetensutveckling gällande hur man kan arbeta med miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenfrågor i tillsynen. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

22 22(23) Uppföljning av verksamhetsplanen Allmänt om internt uppföljningsarbete Arbetet enligt denna verksamhetsplan följs upp löpande vid varje sammanträde med Förbundsdirektionen och två gånger per år i samband med delårsrapport och i årsredovisningen för Miljöförbundet. Tillsynsarbete med mer än en inspektör genomförs regelbundet för att få samsyn inom förbundet. För samsyn inom länet och landet deltar förvaltningen i projekt, utbildningar och handläggarträffar, både nationellt och regionalt, till exempel inom miljösamverkan Kronoberg-Blekinge. Arbetet med samsyn kommer att vara en viktig del i det kvalitetsledningssystem som är under uppbyggnad. Löpande finns det möjlighet för verksamhetsutövare att lämna synpunkter på Miljöförbundets handläggning via Miljöförbundets hemsida eller att man skickar in en ifylld ärendeenkät med sina synpunkter. Uppföljning av extern part Den kommunala kontrollen revideras av länsstyrelserna. Varje länsstyrelse ansvarar för att upprätta en revisionsplan för kommunerna inom det egna länet. På livsmedelsområdet är revisionsplanen riskbaserad och innebär att länets kommuner revideras inom en period på fyra till fem år. Länsstyrelsen ansvarar även för uppföljning av att kommunen vidtar åtgärder för att avhjälpa eventuella avvikelser. Om länsstyrelsen bedömer att kommunen inte vidtar tillräckliga åtgärder på livsmedelsområdet så kan länsstyrelsen begära att Livsmedelsverket förelägger kommunen att vidta rättelse. De oberoende externa revisorerna bedriver utöver den ekonomiska kontrollen en förvaltningskontroll. Det innebär en utvärdering av hur verksamheten styrs, om den är effektiv och följs upp tillfredställande. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

23 23(23) Uppföljningstal för 2014 Att presentera vid varje direktionssammanträde: 1. Andel avklarade objekt samt timmar för primära och sekundära objekt. 2. Antalet inspektioner per arbetad tid jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. 3. Ärendebalans som visar att antalen öppna ärenden inte ökar. Att presentera i samband med delårsrapport och årsredovisning: 4. Antal tillstånds och anmälningsärenden med mer än 6 veckors handläggningstid från kompletta handlingar i ärendet. 5. Antal anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning med mer än 10 dagars handläggningstid från kompletta handlingar i ärendet. 6. Antal avloppsansökningar från fastighetsägare som inte fått beslut om förbud. 7. Resultat från ärendeenkäten. 8. Antal tillståndspliktiga minkfarmer med gamla tillstånd där omprövning initierats. 9. Antal anmälningspliktiga minkfarmar som fått föreläggande om försiktighetsmått. 10. Antal undermåliga oljeavskiljaranläggningar som fått förbud eller föreläggande. 11. Antal undermåliga oljeavskiljaranläggningar som åtgärdats. 12. Antal inkomna avloppsansökningar från fastighetsägare som inte fått beslut om förbud. 13. Andel kända vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter som har ett fastställt egenkontrollprogram 14. Andel nyregistrerade livsmedelsverksamheter som har inspekterats inom sex veckor från angivet startdatum. 15. Andel överprövade beslut. 16. Andel av överprövade beslut som avgjorts till Miljöförbundets fördel. behovsutredning och verksamhetsplan 2014

24 behovsutredning och verksamhetsplan (23)

25 I Appendix I Förvaltningens resursbehov Miljöskyddsavdelningens resursbehov Primärt prioriterade tillsynsobjekt inom miljöskyddsavdelningen På miljöområdet omfattas följande antal objekt och total tillsynstid för B-, C- och U-objekt. Anläggningstyp Antal objekt Summa tid Avfall 3 35 Begravningsverksamhet 1 20 Fiskodling m.m Fordonsservice och drivmedelshantering Förbrukning av organiska lösningsmedel Hälso- och sjukvård 1 8 Gasformiga bränslen 5 93 Gummi- och plastvaror 1 8 Icke metalliska produkter 1 8 Infrastruktur 1 8 Jordbruk Kemiska produkter Livsmedel och foder m.m Lagring av bränsle och kemiska produkter 1 15 Rening av avloppsvatten 1 15 Skjutfält och skjutbanor 1 15 Tankrengöring 1 20 Vattenförsörjning 7 58 Ytbehandling av metall eller plast 1 61 Summa

26 II Appendix I Sekundärt prioriterade tillsynsobjekt inom miljöskyddsavdelningen I denna kategori finns alla objekt som fick tillsyn under 2013 och som har 8 timmars tillsynstid eller mer. Anläggningstyp Antal objekt Summa tid Avfall Fiskodling m.m Fordonsservice och drivmedelshantering Förbrukning av organiska lösningsmedel Gasformiga bränslen, el, värme och kyla Gummi- och plastvaror 3 64 Icke-metalliska mineraliska produkter 2 30 Infrastruktur 2 97 Jordbruk Kemiska produkter 2 84 Livsmedel och foder m.m Metallbearbetning m.m Odling 4 32 Rening av avloppsvatten Skjutfält och skjutbanor 3 26 Stål och metall Tankrengöring 1 32 Textiltvätterier 1 8 Trävaror 5 60 Utvinning, brytning och bearbetning mineral mm Vattenförsörjning 2 20 Ytbehandling av metall eller plast m.m Summa

27 III Appendix I Tertiärt prioriterade tillsynsobjekt inom miljöskyddsavdelningen I denna kategori finns alla objekt som har en timfaktor som är mindre än 8 timmar och som inte har ackumulerat 8 timmars tillsynstid. Anläggningstyp Antal objekt Summa tid Avfall 1 8 Fordonsservice och drivmedelshantering Förbrukning av organiska lösningsmedel 4 32 Gummi- och plastvaror 1 8 Hälso- och sjukvård Icke metalliska -mineraliska produkter 2 16 Jordbruk Lagring av bränslen och kemiska produkter m.m. 1 8 Odling 1 8 Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar m.m Vattenförsörjning 1 8 Summa Hälsoskyddsavdelningens resursbehov Primärt prioriterade hälsoskyddstillsynsobjekt Nedanstående antal objekt och total tid erhålls för primärt prioriterade objekt på hälsoskyddsområdet. Anläggningstyp Antal objekt Summa tid Fastighetsbolag med flerbostadshus 9 72 Frisör Camping, hotell, tillfälligt boende 3 24 Tatuering 1 8 Solarier 2 16 Utbildningsverksamhet och liknande Summa

28 IV Appendix I Sekundärt prioriterade hälsoskyddstillsynsobjekt I denna kategori finns alla objekt som fick tillsyn under 2013 och som har 8 timmars tillsynstid eller mer. Anläggningstyp Antal objekt Summa tid Fastighetsbolag med flerbostadshus Camping, hotell, tillfälligt boende Summa Tertiärt prioriterade hälsoskyddstillsynsobjekt I denna kategori finns alla objekt som har en timfaktor som är mindre än 8 timmar och som inte har ackumulerat 8 timmars tillsynstid. Anläggningstyp Antal objekt Summa tid Fastighetsbolag med flerbostadshus Frisör Camping, hotell, tillfälligt boende Tatuering 3 24 Solarier 2 16 Utbildningsverksamhet och liknande 5 40 Fotvårdare Gym 9 72 Bad 3 24 Summa

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN www.hassleholm.se STYRDOKUMENT 2015 2018 1 STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN 2015-2018 INNEHÅLL FÖRORD Innehållsförteckning 2 Förord 3 Miljönämndens ansvarsområden 4 Kommunens vision 5 För tredje gången gör

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund

Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund Antagen av Söderåsens miljöförbund 2015-12-15 128 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Söderåsens miljöförbund sid 3 Målstruktur 2016 sid 4-7 Hur vi arbetar med service och

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Redovisning av: Årsplanering 2015

Redovisning av: Årsplanering 2015 Redovisning av: Årsplanering 2015 Miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Våra tre partier står gemensamt bakom målet arbete åt alla. Det räcker dock inte med att alla som kan och vill arbeta får möjlighet till det.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Rapportering av regeringsuppdrag beträffande tillsynsverksamhet

Rapportering av regeringsuppdrag beträffande tillsynsverksamhet Vårt datum Vår beteckning 2014-12-15 12-2277/2013 1(7) Er beteckning N2013/5700/FIN N2013/5656/KLS (delvis) m.fl. NÄRINGSDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Rapportering av regeringsuppdrag beträffande tillsynsverksamhet

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 2013-02-19 1 TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 Lagen i sin helhet omtryckt i SFS 2005:369 2 ALLMÄNT Kommunens uppgift är att vägleda näringsidkaren och att kontrollera att reglerna

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-06 LS 2015-0474 Landstingsstyrelsen Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning Riskbaserad taxa vid myndighetsutövning Tove Göthner Sveriges Kommuner och Landsting Umeå, 17 oktober 2013 Passens innehåll 10.10-12.00 SKL:s underlag till taxa utifrån risk- och erfarenhetsbedömning 13.00-14.00

Läs mer