Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund Antagen av Söderåsens miljöförbund

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Söderåsens miljöförbund sid 3 Målstruktur 2016 sid 4-7 Hur vi arbetar med service och kvalitet sid 8-9 Uppföljning av mål och nyckeltal Behovsutredning Personal Tillsyn och tillsynsplanering Aktiviteter 2016 sid Avlopp Energi- och klimatrådgivning Hälsoskydd Livsmedel Miljöskydd Miljöövervakning, strandskydd, naturmiljö mm Stöd till medlemskommunerna Tobak, receptfria läkemedel och folköl Uppdrag för medlemskommunerna 2

3 Söderåsens miljöförbund Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Förbundet bildades den 1 september 2009 och tog då över medlemskommunernas ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt andra uppgifter som enligt lag skall fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundet har också en viktig roll som stöd åt medlemskommunerna och ska besvara remisser från medlemskommunerna, bistå med expertkunskap, svara för information inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskap. Vi kan också åta oss uppdrag som ansluter till vårt verksamhetsområde. Vårt arbete kan indelas i tre huvudkategorier: Myndighetsuppgifter Stöd till medlemskommunerna Uppdrag för medlemskommuner Denna verksamhetsplan styr myndighetsuppgifterna och stödet till medlemskommunerna. Uppdragens innehåll regleras i avtal med respektive uppdragsgivare. Direktionen har fastställt övergripande mål, ekonomiska mål samt mål för personal i samband med budgetramen för Övergripande mål Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll. Tillsynen ska vara riskbaserad och främst vara förebyggande. Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande. Ekonomiska mål Högst 30% av det egna kapitalet får nyttjas Förbundet ska ha ett eget kapital på minst 1 mkr. Mål för personal Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete. Alla medarbetare ska ges möjlighet till utveckling. 3

4 Målstruktur 2016 Det övergripande målet utgör det vi ska åstadkomma, medan målen för ekonomi och personal är resurserna vi har att tillgå för detta. För att nå det övergripande målet hållbar utveckling arbetar förbundet på tre olika flanker: som myndighet, som stöd och genom uppdrag för medlemskommunerna. Målen för ekonomi och personal har brutits ner i delmål. Delmål har också tagits fram för myndighetsuppgifterna, stöd och uppdrag. Delmålen ska tillsammans ge en helhet som gör att vi når det övergripande målet. Genom indikatorer för varje delmål förtydligar och preciserar vi ytterligare, det ger oss också en möjlighet att följa upp och mäta hur vi uppfyller varje delmål. Övergripande mål. Myndighet Stöd Uppdrag Personal Ekonomi 4

5 Övergripande mål Indikatorer De 16 miljökvalitetsmålen, de nationella målen för livsmedelskontroll samt folkhälsomålen ska vara synliggjorda i förbundets verksamhetsplan. Projekt och aktiviteter i verksamhetsplanen ska ha en tydlig koppling till dessa nationella mål och i förekommande fall kommunernas lokala miljömål. Delmål för verksamhetens tre flanker: Myndighet, Stöd, Uppdrag Myndighet 1. Riskbaserad och förebyggande tillsyn Tillsynsplan som baseras på risk- och erfarenhetsklassning. Tillsynsplanen för varje kalenderår samt 4 årsplan. 2. Rättssäker och professionell myndighetsutövning Kunderna ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande. Beslut skall vara välgrundade, motiverade och tydligt formulerade. Alla bedöms lika inför lagen. Risk för jäv och opartiskhet får inte förekomma inom förbundet. inom förbundet. Överklagade ärenden ska inte underkännas av högre instans på grund av formella felaktigheter i i prövningen. 3. Handläggning av ärenden ska ske så snabbt, enkelt och billigt som möjligt Handläggningstiden ska normalsvis inte överskrida tiden som anges enligt SKL:s underlag för taxa. Skriftliga rutiner samt beslutsmallar ska finnas för alla vanligt förekommande ärenden. 5

6 Stöd 1. Medlemskommunerna ska få stöd och närvaro inom förbundets sakområde Förbundet skall delta i kommunernas fysiska planering Förbundet skall ingå i kommunernas krisberedskap Myndighetsrollen respektive stödfunktionen ska vara definierade så att rätt förväntningar ställs. En kontaktperson skall finnas för varje medlemskommun 2. Företag och enskilda ska erbjudas samma service som om myndigheten var inordnad i kommunen Medlemskommunerna ska ha minst lika högt NKI som medelvärdet inom Familjen Helsingborg i SKL:s undersökning INSIKT. Uppdrag 1. Genom uppdragen ska förbundet hjälpa till att utveckla kommunernas miljöarbete Verka för att alla medlemskommuner ska ha ett miljömålsprogram, miljöpolicy eller motsvarande måldokument att arbeta efter. Inför varje kalenderår ska det finnas en aktuell plan för uppdragsverksamheten i respektive medlemskommun. 6

7 Delmål för våra resurser: Personal och Ekonomi Personal 1. Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje Ett strukturerat arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljöpolicyn. Rutinen för arbetsmiljöarbetet följs, som bl a innefattar årlig handlingsplan och skyddsrond. Sjukfrånvaron hos förbundets medarbetare ska inte vara högre än hos medlemskommunerna. Medarbetarenkäter. 2. Utveckling Kompetensförsörjningsplan skall finnas för respektive tillsynsområde. Tid för kurser och PRAO hos kollega läggs in i personliga verksamhetsplanen. Ekonomiska mål 1. Effektiv organisation och arbetssätt Ett strukturerat arbete med den interna kontrollen. Kontrollen utgörs av risk- och väsentlighetsanalys, plan för kontroll, åtgärder samt återrapportering till direktionen. Tidsåtgången som anges i behovsutredning och taxa grundas på SKL:s underlag. Rutiner och skrivmallar ska finnas för frekventa ärenden. 2. Taxa och avgifter som kan jämföras med andra kommuner, företrädesvis inom Familjen Helsingborg Beräkningsunderlag och ingående parametrar som kan jämföras 3. Rättvist avgiftsuttag Ordning på objektsregister i Vision så att alla verksamheter har korrekt klassning för årlig avgift. Alla handläggare tillämpar taxan på samma sätt. Fakturerar timavgift efter utförd tillsyn och handläggning enligt taxa. Efter fakturering följer vi upp och driver in betalningen. 7

8 Hur vi arbetar med service och kvalitet Tillgänglighet Vi ska ha hög tillgänglighet via e-post och telefon. E-post som innehåller klagomål, frågor eller där vi väcker ett nytt ärende ska få respons senast nästkommande arbetsdag. Telefonsamtal ska under kontorstid alltid nå expeditionen eller någon handläggare på miljöförbundet. Bra hemsida Vi ska ha en uppdaterad hemsida. Blanketter och information ska finnas lätt tillgängligt. Vara synliga Vi ska ha regelbunden kontakt med företagare inom olika branscher genom företagsträffar, näringslivsträffar och dylikt i de olika kommunerna Rättssäkerhet Beslut som överklagas ska inte ändras av högre instans på grund av felaktig formell handläggning. De ska inte heller falla på att vi inte varit uppdaterade och inte tagit del av prejudicerande domar. Beslut och andra skrivelser ska vara motiverade och tydligt skrivna att mottagaren förstår innehållet. Service Vi ska ha ett serviceinriktat och respektfullt förhållningssätt. Som myndighet kan vi inte agera konsult, men vi ska ge råd inom ramen för tillsyn. Uppföljning av mål och nyckeltal Verksamhetsplanen följs upp och redovisas för direktionen per den 30 juni och 31 december. Uppföljningen baseras till största delen på uppgifter som hämtas ur förbundets ärendehanteringssystem Vision. Mjuka frågor som personalens trivsel och hur vi uppfattas vad gäller service och tillgänglighet mäts via enkäter. Indikatorerna för varje delmål används för att bedöma om delmålet är uppfyllt. Delmålen för målet vägs sedan samman till en bedömning för målet som helhet. Måluppfyllelsen bedöms utifrån fyra nivåer: Uppfyllt Nästan uppfyllt Delvis uppfyllt Finns ej/ långt ifrån uppfyllt Nyckeltal för miljöförbundet fastställs i samband med budget och ska kunna följas över åren. Nyckeltalen följs upp vid årets slut. Behovsutredning 2015 tog vi fram en ny behovsutredning som omfattar åren Behovsutredningen är indelad i våra olika tillsynsområden och beskriver mängden verksamheter som betalar en årlig livsmedels- och/eller miljötillsynsavgift, mängden tillsynsobjekt i övrigt och inkommande ärenden. Behovsutredningen beskriver vårt planerade arbete utifrån de nationella miljömålen, folkhälsomålen och livsmedelsmålen, nationella och regionala tillsynsprojekt samt stöd till medlemskommunerna och uppdragsverksamhet. 8

9 Personal Under 2016 har Söderåsens miljöförbund motsvarande 26,5 årsarbetskrafter. I dessa ingår då också energi- och klimatrådgivare för Perstorp, Klippan och Örkelljunga kommun. Personalen är vår viktigaste resurs. På miljöförbundet har vi en arbetsmiljöpolicy som tar upp Social arbetsmiljö, arbetsglädje och friskvård, Fysisk arbetsmiljö, Hot & våld, krishantering, Likabehandling samt Alkohol & droger. Inför varje kalenderår upprättas inom förvaltningen en handlingsplan för arbetsmiljön. Kompetensutveckling sker löpande genom ett rikt utbud av kurser inom respektive tillsynsområde, inte minst inom Miljösamverkan Skåne. Projektet Effektiv miljötillsyn är avslutat, men nätverk och erfarenheter som nåtts inom projektet kommer att utvecklas vidare. De övergripande målen och målen för personal måste hållas levande och utgöra en central roll inom förbundet. För 2016 räknar vi att en årsarbetstid motsvarar 2040 timmar. Tillsyn och tillsynsplanering En stor del av arbetet bedrivs i projektform även inom den löpande tillsynen för att på ett tydligare sätt koppla samman tillsynen med miljökvalitetsmålen. Projekten utförs antingen inom ett geografiskt område eller tar sikte på en sakfråga. Tillsyn bedrivs även för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs. Detta är viktigt inte bara utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt, utan även utifrån rättvisesynpunkt. Illegala genvägar ska inte löna sig! En annan viktig aspekt är miljöhänsyn som konkurrensmedel. Alltfler företag certifierar sig enligt ISO etc. och många får också krav från beställare för att kunna leverera sina varor. Tillsynen ska vara riskbaserad. För alla tillsynsområden upprättas tillsynsplaner, som redovisar när en verksamhet/bransch kommer att få tillsyn och kontroll. Planerna görs för 5 år. Tillsynsplanen baseras på den risk eller påverkan som verksamheterna kan ha, antingen utifrån en risk- och erfarenhetsklassning ner på företagsnivå som inom livsmedelskontrollen, eller på en mer övergripande risk för branschen som helhet. 9

10 Aktiviteter 2016 Administration och internt stöd En väl fungerande administration underlättar och effektiviserar för handläggarna. Administrationen är också en av hörnstenarna för offentlighet och insyn från allmänhet, företag, media, förtroendevalda m fl. Området administration omfattar arbetsledning, diarieföring, ekonomi, IT, direktionsarbete, posthantering och telefonservice. Prioriteringar Under 2016 kommer administrationsgruppen fortsätta att avsätta mycket tid för datastödsarbete. Mallar ska läggas in i Vision och vi behöver skapa rapporter för statistik och verksamhetsuppföljning. Projekt Dokumenthanteringsplan Gallra i arkivet enligt planen. Arkivera ekonomihandlingar enligt planen. E-fakturering Skaffa tekniken och införa så att vi kan erbjuda e-faktura för den som vill. Vision Förbereda för digitalisering av ärendehantering Komma igång med möteshantering Utveckla rapporter inom administrationen Samverkan Bjuda in medlemskommunernas kansli. Träffa administratörer inom miljöförvaltningar inom Skåne NordVäst samt i Skånes 10-grupp Hemsidan Utvärdering och uppdatering av hemsidans utseende och funktion. Avlopp Tillsyn av avlopp handlar om att minska utsläppen och minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag, samt att skydda grundvattnet och minska risken för smittspridning Prioriteringar Av erfarenhet kommer en stor del av de inventerade avloppen att vara av så dålig standard att förbundet måste förbjuda vidare utsläpp och kräva att avloppen görs om. Det medför i sin tur att förbundet senare kommer att få bevaka att förbuden följs och handlägga tillståndsansökningar för nya avlopp. Det kommer även att bli ett relativt hårt tryck på de entreprenörer som bygger avloppsanläggningar och verkar i området. Miljöförbundet har därför bedömt att en rimlig nivå är att bedriva tillsyn på cirka 200 enskilda avlopp per år i enlighet med projektplanen. Under 2016 innebär det att fortsätta bedriva tillsyn inom Vege ås avrinningsområde. Vi kommer även att bedriva viss tillsyn i Örkelljunga, Perstorp och Klippans kommuner. Projekt: Avloppsanläggningar för pe Kartläggning av vilka avloppsanläggningar som finns som är dimensionerade för pe och ta fram en tillsynsplan för dessa. Projektet är överfört från förra årets verksamhetsplan. Energi- och klimatrådgivning Förbundet är projektledare och ansvarig för energi- och klimatrådgivningen i Perstorp, Klippan och Örkelljunga kommun. Rådgivningen är helt finansierad av statliga medel. För varje kommun finns en verksamhetsplan 10

11 Hälsoskydd Hälsoskyddsarbetet syftar till minska risker för olägenheter för människors hälsa. Prioriteringar I den planerade tillsynen bör i första hand anmälningspliktiga verksamheter prioriteras eftersom det är där riskerna är störst. Bland de verksamheter som inte är anmälningspliktiga bör vård- och omsorgsboenden och vissa typer av hygienisk behandling, t.ex. hudvård, prioriteras då riskerna för olägenhet är relativt stora och/eller kunder och vårdtagare är en utsatt grupp. Dessutom finns ett stort behov av information till verksamhetsutövarna. Inom förbundets fem kommuner finns stort behov av information och förebyggande tillsyn av flerbostadshus startade miljöförbundet ett tillsynsprojekt för att bland annat informera fastighetsägarna om deras ansvar för inomhusmiljön och andra områden som de ansvarar för. Det gällde särskilt krav på att fastighetsägaren ska ha rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister för sin verksamhet. Projektet kommer att fortsätta även Grundskolor och gymnasieskolor prioriteras i tillsynen av rökfria skolgårdar eftersom riskerna och behovet bedöms störst där. Tillsyn enligt tillsynsplan, vilket innebär att samtliga bassängbad samt verksamheter med tatuering och solarium ska besökas under En stor del av förskolorna kommer också att besökas. Projekt: Asylboende Tillsyn på asylboenden för att kontrollera inomhusmiljön och egenkontrollrutiner. Fortsättning från Vårdboende/äldreboende Tillsyn på utvalda vårdboenden för att kontrollera egenkontrollrutiner och inomhusmiljön. Flerfamiljshus Tillsyn hos utvalda fastighetsägare för att kontrollera egenkontrollrutiner och inomhusmiljön i några lägenheter. Fortsättning från Livsmedel Livsmedelskontrollen syftar till att människor inte ska bli sjuka av mat och vatten som de konsumerar. De ska heller inte bli lurade av vad som står på menyn eller i ingrediensförteckningen. Prioriteringar Ambitionen är att alla nyregistrerade anläggningar ska få ett första kontrollbesök inom en månad från start. För att öka livsmedelssäkerheten är det viktigt att snabbt kontrollera nya anläggningar och få en dialog med verksamhetsutövarna. Under 2016 kommer Livsmedelsverket att bedriva flera samordnade kontrollprojekt. I den mån vi kan tillämpa projekten i vår planerade kontroll kommer vi att delta i dessa. Dricksvattenkontrollen kommer vara fortsatt prioriterad, både vad gäller kommunala vattenverk och anläggningar med enskild dricksvattenbrunn som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter. Kontrollen omfattar kartläggning, kontroll av anläggningarna och deras provtagning och att dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven. Under 2016 kommer vi fortsätta delta i arbetsgruppen till Miljösamverkan Skånes projekt om dricksvatten. 11

12 Högriskverksamhet med tillagning av rått kött samt nedkylning får enligt planeringen årliga kontrollbesök. Övriga kontrollbesök planeras enligt följande prioritering: - Verksamheter med mer än 5 timmar i årlig kontrolltid planeras få minst ett besök varje år. - Verksamheter med 3-5 timmar i årlig kontrolltid planeras få besök vartannat år. - Verksamheter med mindre än 3 timmar planeras få besök vart tredje år. Projekt Matfusk Medverka i Livsmedelsverkets projekt med att kontrollera fusk inom livsmedelsbranschen. Material i kontakt med livsmedel Medverka i Livsmedelsverkets projekt med att kontrollera att verksamheterna enbart använder godkänt material som är i kontakt med livsmedel. Hemtjänstens mathantering Kontroll av hemtjänstens mathantering i miljöförbundets fem kommuner. Miljöskydd Miljöskydd handlar om att förbättra och trygga miljön utomhus och förhindra/förebygga utsläpp till mark, luft och vatten. Med miljöskydd avses områdena miljöfarliga verksamheter, avfall, förorenade områden, kemikalier och lantbruk. Prioriteringar Utöver den årliga tillsynen och de löpande arbetsuppgifter som utförs så är det viktigt att förbundet har resurser för följande: Tillsyn på U-verksamheter utan årlig avgift. Miljöförbundet har ingen fullständig förteckning över U- verksamheterna i medlemskommunerna. Denna tillsyn ger en stor miljönytta och kännedom om verksamheter som finns i kommunen. Ofta är kunskapsnivån gällande risker för miljön lägre hos dessa verksamhetsutövare än hos de som vi besöker årligen och behovet av tillsyn och rådgivning är därför större. När miljöförbundet bildades hade vi inga fullständiga listor över lantbrukarna i vårt område, och många lantbrukare hade inte haft inspektion på många år, om ens alls. Nu ligger vi i fas med tillsyn hos alla jordbruk som betalar årlig avgift för tillsynen. Förutom de löpande kontrollerna hos dessa lantbruk kommer vi nu att inrikta oss på förstagångsbesök hos lantbruk som betalar timavgift. Utöver den planerade tillsynstiden behöver vi avsätta extra tid för inkommande ärenden och uppgifter som behöver registreras. Saneringen av PCB i byggnader i kommunerna har kommit långt men är ännu inte helt klar. För att driva på detta arbete hos fastighetsägarna krävs att tillsynstid läggs inom området även under Senast 30 juni 2016 ska saneringsarbetet vara klart för alla byggnader uppförda eller renoverade under och där PCB-haltiga (över 0,0500 viktprocent) fogmassor eller halkskyddad golvmassa konstaterats. Saneringsarbetet är anmälningspliktigt, så det kommer att innebära att tid behöver läggas på handläggning av inkomna anmälningar och tillsyn av saneringsarbetena under hela perioden fram till 30 juni Fortsätta arbeta med att göra kommunerna uppmärksamma på att inventera nedlagda deponier och att få dem riskklassade. MIFO- (metodik för inventering av förorenade områden) inventering av förorenad mark kommer att utföras inom den ordinarie tillsynen. Miljöförbundet bjuder regelbundet in till möten med LRF:s kommungrupper, räddningstjänsten och medlemskommunernas byggnadsinspektörer. Det vill vi fortsätta med. 12

13 Under 2016 kommer miljötillsynen att ha fokus på vattendirektivet och kemikaliehantering. Tillsyn sker enligt tillsynsplan, vilket innebär att alla företag med mer än 8 timmars kontrolltid skall få minst ett årligt besök, övriga företag med årlig avgift besöks enligt olika intervall i tillsynsplanen. Projekt: Fordonstvättar Uppföljning av 2014 års tillsynsprojekt med tillsyn på de fordonstvättar som genomfört provtagning av sitt avloppsvatten. PCB Slutlig genomgång av de fastigheter som är uppförda eller renoverade under för att ställa krav på PCB-inventering i förekommande fall. Skräpiga tomter Tillsyn av några kända skräpiga tomter i respektive kommun. Följa ett vattendrag Undersökning av ett utvalt vattendrag inklusive tillsyn av alla typer av verksamheter som bedöms påverka vattendraget. Läckande gödselbehållare Gemensamt projekt med ett antal andra skånekommuner. Tillsyn hos djurhållare för att upptäcka eventuella läckande gödselbehållare. I projektet ingår även framtagande av förslag till egenkontrollrutiner och mall för föreläggande om åtgärder. Växthus Deltagande i nationellt tillsynsprojekt Bekämpningsmedel på hårdgjorda och genomsläppliga ytor Information till en bred krets av verksamhetsutövare. Tillståndsplikt för spridning av bekämpningsmedel på hårdgjorda och genomsläppliga ytor har införts under 2014 och den berör all yrkesmässig användning, även utanför lantbrukssektorn. Gemensamt tillsynsprojekt Gemensamt enklare tillsynsprojekt där hela förvaltningen deltar. Tillsynen genomförs gemensamt under samma dag. Det kan till exempel vara kontroll av märkning av konsumentprodukter i butik. Vattenskyddsområden tog miljöförbundet över tillsynen över vattenskyddsområden från länsstyrelsen. Vi kommer att ta fram en plan för hur tillsynen ska gå till under de närmaste åren. Sprängämnesprekursorer. Miljöförbundet kommer troligen att ansvara för tillsynen enligt den nya lagstiftningen om kontroll av sprängämnesprekursorer. Vi kommer att ta fram ett förslag till taxa samt förslag till beslut om tillsynsansvar. Om förbundet får tillsynen tas en plan för tillsynen fram under året.. Miljöövervakning, strandskydd, naturmiljö mm Bakgrundsstrålning Mäta bakgrundsstrålningen i samtliga fem medlemskommuner enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar. Mätningen görs var sjunde månad på 10 platser. 13

14 Stöd till medlemskommunerna Förbundet skall bistå medlemskommunerna med expertkunskap inom området samt delta i kommunernas krisberedskapshantering. Projekt Träffa medlemskommunernas kontaktpersoner minst vår och höst för att efterhöra kommunens behov och önskemål. Kalla till träffar med räddningstjänst, bygglovshandläggare, kostchefer i medlemskommunerna två gånger om året. Närvara vid företagsfrukostar och liknande arrangemang i kommunen Tobak, receptfria läkemedel och folköl Tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är alla skyddslagstiftningar. Huvudsyftet är att skydda konsumenterna, främst barn och unga, mot de skadeeffekter tobaken, alkoholen och användningen av läkemedel kan orsaka. När det gäller alkohollagen har miljöförbundet tillsynsansvar över försäljning av folköl. Utskänknings- och serveringstillstånd handläggs av respektive medlemskommun. Under 2016 kommer de försäljningsställen (tobak, receptfria läkemedel, folköl) med störst behov att få ett kontrollbesök. Först och främst ska de verksamheter som ligger nära skolor eller där vi har indikationer på att reglerna inte följs besökas för att informeras om lagstiftningen och för att kontrollera att den efterlevs. Den illegala handeln med tobaksvaror omsätter idag åtskilliga miljoner kronor och har en stark koppling till grov organiserad brottslighet. Nationellt och internationellt förstärks arbetet med att bekämpa detta. Bland annat har detta uppmärksammats i det myndighetsgemensamma arbetet som pågått och som resulterat i en handbok Tobak myndigheter, verktyg och befogenheter. Som en fortsättning på det myndighetsgemensamma arbetet vill vi under 2016 främst tillämpa arbetet på lokal nivå genom att lägga fokus på gemensamma tillsynsbesök med Polismyndigheten och Skatteverket. Tillsynen ska ske vid minst ett tillfälle per kommun och med fokus på att bekämpa den illegala handeln med tobaksvaror och försäljning till minderåriga. Under 2015 har länsstyrelsen genomfört ett projekt med tillsyn av rökfria skolgårdar. Resultatet visade att det röks på 9 av 10 skolgårdar i Skåne. Miljöförbundet kommer att följa upp länsstyrelsens projekt genom att kontakta respektive kommun och föra en dialog om hur situationen kan förbättras. Kontroll av rökfria restauranger och serveringsytor sker i samband med livsmedelskontrollen och vid eventuella brister startas ett separat ärende om detta. Projekt Samverkan Samverkan med polisen och andra myndigheter som Skatteverket och tullen kring försäljning av tobak. Kontrollköp av tobak Genomföra kontrollköp av tobak för att kontrollera att försäljningsställen inte säljer tobak till minderåriga. Uppdrag för medlemskommunerna Förbundet har genom avtal uppdrag inom miljöstrategiskt arbete för Bjuv, Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun. Uppdragen bekostas och styrs helt av kommunerna och kan innehålla miljömålsarbete, miljöbokslut, naturvårdsprogram etc. Projekt En plan ska finnas för verksamhetsåret för respektive medlemskommun. Planen följs upp mot slutet av året. 14

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 2013-02-19 1 TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 Lagen i sin helhet omtryckt i SFS 2005:369 2 ALLMÄNT Kommunens uppgift är att vägleda näringsidkaren och att kontrollera att reglerna

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 TILLSYNSPLAN 2013-11-13 DNR: 2013-218 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 Bakgrund Folkhälsomyndigheten

Läs mer

verksamhetsplan 2014

verksamhetsplan 2014 verksamhetsplan 2014 Antagen av Söderåsens miljöförbund 2013-12-10 123 Söderåsens miljöförbund Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5 2015-01-21 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-01-21 kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Kallelse till Miljönämnden 30 november

Kallelse till Miljönämnden 30 november Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare 0156-522 50 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2015-11-23 Tid: Måndagen den 30 november 2015, kl. 13.30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kallelse

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning Riskbaserad taxa vid myndighetsutövning Tove Göthner Sveriges Kommuner och Landsting Umeå, 17 oktober 2013 Passens innehåll 10.10-12.00 SKL:s underlag till taxa utifrån risk- och erfarenhetsbedömning 13.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt till kommunerna Hur går vi vidare med alla 1:or och 2:or? Projekt 2012-2013 - Bedömning av tillsynsmyndighet (320 objekt) - Informationsmöten ute hos kommunerna

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde 2015

Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälsoskyddskontoret 2014-12-09 Robert Åsberg 08-590 972 33 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:98 robert.asberg@upplandsvasby.se Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde

Läs mer

1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014

1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014 1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014 behovsutredning och verksamhetsplan 2014 2(23) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Verksamheten...

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Redovisning av: Årsplanering 2015

Redovisning av: Årsplanering 2015 Redovisning av: Årsplanering 2015 Miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 5 Dnr SBN/2015:37-206 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak Branschriktlinjer för Egenkontroll Alkoholdryck och Tobak Syfte Syftet med ett egenkontrollsprogram är att se till att lagar och regler för försäljning av alkoholdryck och tobak följs. Lagar och regler

Läs mer

Redovisning av aktiviteter per juni 2014

Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Tillståndsenheten Beslut i nämnden: /14, 2014-09-03, Dnr SRMH: 2014-1.54 Vår verksamhet Tillståndsenheten arbetar med tillståndsgivning för att få servera alkoholdrycker

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN www.hassleholm.se STYRDOKUMENT 2015 2018 1 STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN 2015-2018 INNEHÅLL FÖRORD Innehållsförteckning 2 Förord 3 Miljönämndens ansvarsområden 4 Kommunens vision 5 För tredje gången gör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 Viktiga händelser under 2013 Arbetet under år 2013 har förflutit lugnt. Miljö- och hälsoskyddskontoret ser inte att någon enskild händelse under

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

E-post eller Box 74, Klippan Besöksadress Storgatan 50 C, Klippan Tfn Fax

E-post eller Box 74, Klippan Besöksadress Storgatan 50 C, Klippan Tfn Fax E-post info@soderasensmiljoforbund.se eller info@smfo.se Box 74, 264 21 Klippan Besöksadress Storgatan 50 C, Klippan Tfn 0435-78 24 70 Fax 0435-78 24 71 Kommunalförbund Start 1 september 2009 Egen juridisk

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9)

Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9) Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9) Bilaga till VP 2011 Sammanställning av enkät om Miljösamverkans verksamhet Svar har inkommit från 11 kommuner/konstellationer, Filipstad/Storfors, Hammarö, Torsby,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 1(10) Verksamhetsplan 2013 Norrvidinge, Svalövs kommun Antagen av direktionen 2012-12-11 2(10) Söderåsens miljöförbund Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv,

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöfövaltningen BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Foto: Herman Claesson Offentlig kontroll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsplan Hälsoskydd 2016

Verksamhetsplan Hälsoskydd 2016 Miljö och hälsa Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP hälsoskydd 2016 Gäller för: Hälsoskydd Upprättad av: Hälsoskyddsgruppen Beslutad av: Miljö- och samhällsnämnden 2016-12 Version: 0.3 Verksamhetsplan Hälsoskydd

Läs mer

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011 sid 1(13) Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum 2008-12-19 Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under

Läs mer

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:4 Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2015 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret Verksamhetsberättelse Miljö- & hälsoskyddskontoret 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört ett bra år utan några större avvikelser att rapportera. Ekonomiskt visar nämnden ett positivt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan LUDVIKA KOMMUN Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram UTSTÄLLNINGS- OCH REMISSVERSION

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Revision i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, artikel 4.6 samt Regeringens regleringsbrev. Preliminär rapport X Slutrapport

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan SMEDJEBACKENS Kommun Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram 2013-2017 FÖRORD För varje

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Vansbro Kommun FÖRORD För varje kommun ska det

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Socialnämndens alkoholhandläggning

Socialnämndens alkoholhandläggning Revisionsrapport Socialnämndens alkoholhandläggning Mora kommun Oktober 2009 Författare Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga.... 3 1.2 Metod... 3 2 Organisation...

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16 Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Upplägg Introduktion Vad är kontrollköp, varför kontrollköp? Författningsreglerad metod! Regeringsuppdrag; Utbildnings- och informationsinsats Stödmaterial i arbetet

Läs mer

Information om livsmedelsverksamhet

Information om livsmedelsverksamhet Information om livsmedelsverksamhet För dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag I denna broschyr kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag, hitta information

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 1 (10) TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O R G N R 212000-0555 E P

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Verksamhetens tertialrapport 2015

Verksamhetens tertialrapport 2015 Grästorps kommun Verksamhetens tertialrapport 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Miljö- och byggnämnd, Verksamhetens tertialrapport 2015 2(6) 1 Sammanfattning 1.1 Resultat och

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel PROJEKT Tillsynskampanj 011 Märkning av kemikalier och livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 38, 011 Projektgrupp: Margareta Jonsson

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-10-24 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Ludvika kommun Antagen i kommunfullmäktige

Läs mer

INTERNBUDGET för miljö- och hälsoskyddsnämnden

INTERNBUDGET för miljö- och hälsoskyddsnämnden INTERNBUDGET för miljö- och hälsoskyddsnämnden med verksamhetsplan för 2017 2018 2016 Internbudget 2016 1 (23) Internbudget 2016 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn Framtagen av miljö- och hälsoskyddsenheten Lidingö stad september 2006 Illustrationer av Tobias Flygar

Läs mer