Handläggare: Joakim Önnemar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se"

Transkript

1 1 (9) Dnr 2007/0070 L Diarieplan 480 MYNDIGHETSNÄMNDEN Bygg- och miljöavdelningen Handläggare: Joakim Önnemar Sammanställning av djurskyddskontroll i Söderhamns kommun 2006 Inom Söderhamns kommun var bygg-, miljö- och räddningsnämnden lokal kontrollmyndighet över djurskyddslagen under år Delegering Djurskyddsärenden har handlagts för nämnden av bygg- och miljökontoret. Djurskyddsinspektör är delegerad beslutanderätt enligt punkterna 1-3, 5-6, 9-10 och 12 i Djurskyddsmyndighetens allmänna råd 2004:9 om tillsyn. Beslutanderätt har i vissa delar även delegerats till förvaltningschef och handläggande miljöinspektör. Genom ett samverkansavtal med grannkommunerna Bollnäs och Ovanåker kan djurskyddshandläggare i Bollnäs kommun ta beslut enligt delegationsordningen för Söderhamns kommun. Taxa För offentlig kontroll kan kommunen ta ut avgift enligt taxa som kommunen bestämmer (Djurskyddsförordning 1988:539, 70). Bygg-, miljö- och räddningsnämndens taxa för tillsynsverksamhet fastställdes av kommunfullmäktige 30 augusti Timavgiften för 2006 är fastställd till 600 kronor. Tillsynsresurser Antalet årsarbetskrafter som har avsatts för djurskyddskontroll i Söderhamns kommun under året uppgår till 0,7 årsarbetskrafter. Samverkansavtalet med grannkommunerna innebär att 0,2 årsarbetskrafter inom djurskydd (utöver de 0,7 årsarbetskrafterna) förläggs i Bollnäs och Ovanåkers kommun. I tjänsten som djurskyddsinspektör ingår även att handlägga ärenden gällande offentlig kontroll avseende foder och animaliska biprodukter, miljöskydd på jordbruksverksamheter med- eller utan djur, miljöskydd på övrig djurhållning, hälsoskyddsärenden enligt miljöbalken inom djurhållning och jordbruksverksamhet, samt kontroll av verksamhetskrav omfattande jordbrukets tvärvillkor för gårdsstöd avseende vattendirektivet, slamdirektivet, växtskydd, foder och animaliska biprodukter. Djurskyddsinspektörens grundutbildning utgörs av Lantmästarprogrammet 99-01kompletterad med fortbildningskurser i djurskydd enligt följande: Lantbrukets djur A 10p, Sällskapsdjur och zoohandelns djur A 5p, Försöksdjur och offentlig förevisning av djur A 5p, Handläggning av djurskyddsärenden A. Tillsynsobjekt Exempel på objekt där offentlig kontroll skall ske regelbundet är anläggningar för lantbrukets djur, anläggningar för- och med hästar, djurpensionat, zoobutiker, cirkusar, slakterier, djurtransporter, djurparker, pälsdjursanläggningar, försöksdjursanläggningar, fiskodlingar m.fl. Antalet kända kontrollobjekt uppgår i januari 2007 till 307 stycken. Till dessa tillkommer t.ex. sällskapsdjur i bostäder som kontrolleras när anledning föreligger, t.ex. efter en anmälan om missförhållanden. I Söderhamns kommun finns inga pälsdjursanläggningar, försöksdjursanläggningar, djurparker eller slakterier. Däremot kan offentlig kontroll ske vid hemslakt eller annan avlivning av djur. Postadress Bygg- och miljöavdelningen Söderhamns kommun Söderhamn Besöksadress Förvaltningshuset V. Storgatan Telefon 0270/75000 Telefax 0270/75225 Bankgiro E-post Org. Nr

2 2 (9) Lantbrukets djur I tillsynsregistret finns 89 objekt registrerade med huvudinriktning på lantbrukets djur (nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä). Antalet objekt med fler än 10 djurenheter uppgår till 50 stycken. Lantbrukets djur har varit en prioriterad del i djurskyddstillsynen tidigare år i kommunen. Under 2006 har förebyggande kontroll på lantbrukets djur inte prioriterats. Tolv objekt med lantbrukets djur har inspekterats under året. Regionalt planeras ett projekt riktat mot fårhållare under Kontroll av lantbruk är mycket tidskrävande. Detta eftersom verksamheterna i sig är omfattande och samordning sker samtidigt av offentlig kontroll enligt djurskyddslagen, offentlig kontroll avseende foder och animaliska biprodukter och tillsyn enligt miljöbalken. Därutöver även kontroll av verksamhetskrav omfattande jordbrukets tvärvillkor för gårdsstöd avseende vattendirektivet, slamdirektivet, växtskydd, foder och animaliska biprodukter. Den 1 januari 2007 tillkommer även kontroll av verksamhetskrav avseende djurskydd. Hästar I tillsynsregistret finns 192 objekt med hästhållning. Det totala antalet hästar på dessa uppskattas till 673 stycken. Antalet objekt som enbart håller häst och inte lantbruksdjur uppgår till 167 stycken. Under 2004 och 2005 har två lokala tillsynsprojekt riktade mot hästhållare i kommunen genomförts. Totalt har 121 objekt med hästhållning besökts inom projekten. Ett flertal av dessa hade aldrig haft tillsyn från kommunen tidigare varför ett större antal brister avseende måttbestämmelser och skaderisker har noterats. Uppföljning av bristerna har påbörjats men ett flertal återstår ännu att följa upp. Katter I Söderhamns kommun liksom andra kommuner i landet förekommer lösspringande katter utan ägare. En kommunal- eller polisiär organisation för hanteringen av lösspringande katter saknas. Vid förekomst av herrelösa katter har detta anmälts till polismyndigheten som kan besluta om att katterna kan avlivas med stöd av lagen om tillsyn över hundar och katter. Upphittade tamkatter hanteras av polismyndighetens hittegodsavdelning. I kommunen finns en djurskyddsförening med ett uppsamlingshem för förvaring av högst 10 vuxna katter. Hundar Inför 2006 fanns planer på en riktad informationsinsats under våren och försommaren mot hundhållare och allmänheten gällande hundhållning. Bristfälliga hundgårdar, lösspringande hundar, felaktig uppbindning, förvaring i sommarvarma bilar och bristfällig motionering är exempel på vanliga brister som förekommer. Övriga sällskapsdjur Bygg- och miljökontoret har liten kunskap om djurskyddsläget för övriga sällskapsdjur i kommunen. Riktade insatser görs vid misstanke om missförhållanden. I kommunen finns två nystartade zoobutiker. Båda zoobutikerna har inspekterats och fått tillstånd för verksamheten under året. Transport av djur Inspektion av transportfordon görs i samband med inspektioner ute på verksamheter med lantbrukets djur och hästar. Inspektion kan även ske vid tävlingsarrangemang samt utmed väg. Vid inspektion utmed väg krävs att inspektionerna utförs tillsammans med polismyndigheten. Cirkusar Länets kommuner samverkar så att inspektion sker av varje cirkus vid minst ett tillfälle vid varje genomresa en cirkus gör genom länet. Under 2006 har ingen cirkus inspekterats i Söderhamn. Inspektionsverksamhet I Djurskyddsmyndighetens allmänna råd 2004:9 om tillsyn anges rekommenderade tillsynsfrekvenser på olika tillsynsobjekt. Tillsynsintervallen ligger främst mellan varje- till vart tredje år. Tillsynsintervallerna bedöms i stort vara möjliga att uppnå årligen vid tillgång till mer än 0,7 årsarbetskrafter. Inspektionsverksamheten påverkas främst av tidsåtgång för handläggning av ärenden med allvarligare brister, tillståndsprövningar och remisser. Under året har ärenden med allvarligare brister och arbetsuppgifter i samband med fågelinfluensan haft störst påverkan. Alla inspektioner har i första hand skett utan föranmälan. Vid ett betydande antal tillfällen har detta fått till följd att man åkt ut till objekt för planerad regelbunden kontroll bara för att få vända i oförrättat ärende eftersom ingen ansvarig för verksamheten har funnits tillgänglig.

3 3 (9) Vid inspektionerna samordnas offentlig kontroll enligt djurskyddslagen, offentlig kontroll avseende foder och animaliska biprodukter, tillsyn enligt miljöbalken, samt kontroll av verksamhetskrav omfattande jordbrukets tvärvillkor för gårdsstöd avseende vattendirektivet, slamdirektivet, växtskydd, foder och animaliska biprodukter. Inspektion efter anmälan Utöver den planerade verksamheten sker inspektioner om ett sådant behov föreligger, t.ex. efter en anonym anmälan om missförhållanden. Inkomna ärenden följs upp så snart det är möjligt och utan föranmälan. Anmälan kan göras anonymt men att vara anonym innebär att man är okänd och inte uppger vem man är vid anmälan. Åtgärder vid brister Om brister i djurhållningen konstateras underrättas djurhållaren skriftligen om detta och de åtgärder som ska vidtas, samt tidpunkten när detta ska vara åtgärdat. Därefter sker en inspektion för att tillse att åtgärderna vidtagits. Hittills under året har åtta förelägganden om åtgärd meddelats. Ett beslut om omedelbart omhändertagande av djur har tagits. Omhändertagandet gällde en häst. En anmälan om misstanke om djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen har gjorts till polismyndigheten. Därutöver har polismyndigheten vid tre tillfällen underrättats om överträdelse av förbud att hålla djur. Länsstyrelsen har underrättats om en djurhållare där förutsättningar anses föreligga för länsstyrelsen att pröva förbud att hålla djur. Tillsynsobjekt utan anmärkningar Antalet inspekterade objekt utan anmärkningar under året uppgår till 27 stycken. Inspektion har utförts på 55 olika objekt. Tillståndsprövningar Tidsåtgången för prövning av verksamheter som kräver tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen har varit något mindre i år än under år 2005 då nya bestämmelser infördes. Under året har sex verksamheter prövats och meddelats tillstånd. Två zoobutiker, tre hästverksamheter med bl.a. ridskoleverksamhet och en verksamhet med uppfödning av hundar. Tillsynsprojekt Söderhamns kommun planerar att delta i ett regionalt projekt avseende fårhållning I övrigt har inget projekt bedrivits under året. Inventering Som inventering har bygg- och miljökontoret begärt ett utdrag ur Statens jordbruksverks produktionsplatsregister. Sedan år 2001 har hästhållning, kennlar, lantbrukets djur samt plan för elavbrott inventerats. Samverkan Söderhamns kommun samverkar med kommunerna Bollnäs och Ovanåker om djurskyddskontrollen. För Söderhamns del innebär detta för närvarande att 20 % av djurskyddsinspektörens arbetstid ska förläggas på offentlig kontroll av djurhållande lantbruk i Bollnäs kommun. Anmälningsärenden och tillståndsprövningar blir också aktuella för handläggning. Samverkan innebär även att djurskyddsinspektörerna kan backa upp varandra vid semestrar eller om inspektioner ska utföras i områden där en djurskyddsinspektör är bosatt, eller om risk för jävssituationer kan uppstå. Vid behov sker även gemensamma inspektioner. Under 2006 har ett avtal tecknats mellan kommunerna som innebär att djurskyddsinspektörerna som är anställda i Bollnäs och Söderhamn har möjlighet att på delegation ta beslut enligt respektive kommuns delegationsordning.

4 4 (9) Rutiner Inför inspektioner kontrolleras uppgifter på objektet i arkivmapp samt tillsynsregistret MiljöReda. Checklistor används vid kontroll av sådan djurhållning där checklista har upprättats. Utrustning i form av måttband och digitalkamera används för att dokumentera förhållandena på plats. Vid inspektion på lantbruk och hästhållande verksamheter används alltid rena skyddskläder och stövlar ur smittskyddssynpunkt. Inspektionsrapport skrivs efter varje inspektion och skickas till djurhållaren. Kopia förvaras i arkivet, koppling av digitalt dokument sker till tillsynsregistret. För närvarande sker ingen gallring i arkivet. Inspektionsrapporten innehåller uppgifter enligt punkt 1-4, 6-12 samt i Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om tillsyn. Vid behov ställs krav på åtgärder i form av föreläggande. Förslag till beslut kommuniceras den berörde innan beslut fattas. Ärenden avslutas i diariet när ärendet är avgjort. Remisser Kommunen har under året haft möjlighet att lämna synpunkter på ett flertal större remisser som omfattar djurskyddskontrollen. Ingen remiss har kunnat besvaras eftersom det inte har prioriterats att avsätta tid för handläggning av ett eventuellt yttrande. Årsrapportering Djurskyddsinspektören sammanställer den årliga rapporteringen och genomförda projekt till bygg-, miljöoch räddningsnämnden. Årlig rapportering sker även till Djurskyddsmyndigheten. Övrigt Under året har två anmälningar gjorts till bl.a. Djurskyddsmyndigheten med klagomål på kommunens hantering av anonyma anmälningar. Bl.a. har anmälarna uppgett att kommunen inte tar anonyma anmälningar på allvar, att anonyma anmälningar inte handläggs och att namn på den som anmäler lämnas ut till djurhållaren. I ett ärende fick länsstyrelsen i uppdrag att utreda detta närmare och underrätta Djurskyddsmyndigheten om eventuella åtgärder. Bygg- och miljökontoret har besvarat uppgifterna i de båda anmälningarna till Djurskyddsmyndigheten och länsstyrelsen. Djurskyddsmyndigheten har därefter avslutat ärendena utan åtgärd. JO riksdagens ombudsmän, har under året genomfört en rutinmässig revision av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Under revisionen kontrollerades bl.a. ett antal slumpmässigt utvalda djurskyddsärenden, ej avslutade klagomålsärenden, delegationsordningen samt delegationsbeslut. Synpunkter framfördes i några enkla och äldre ärenden där det i diariet inte framgick vad som hänt, samt att det fanns ett antal ärenden som formellt inte hade avslutats i diariet trots att de redan var avgjorda. Tid har avsatts för att gå igenom ärenden som formellt inte varit avslutade. Ett större antal ärenden som redan avgjorts har därefter kunnat avslutas. Öppna ärenden kommer att bevakas och formellt avslutas vartefter de avgjorts. I slutet av november genomförde länsstyrelsen en revision av kommunens djurskyddskontroll. Något skriftligt utlåtande från länsstyrelsen har vid datumet för den här sammanställningen ännu inte inkommit.

5 5 (9) Tillsynsmål 2006 Verksamhetsmål: Anpassa verksamheten efter hygien- och kontrollförordningen. Från 1 januari 2006 anpassa rutinerna till bestämmelserna för offentlig kontroll enligt hygien- och kontrollförordningen. Upprätta dokumenterade rutiner avseende djurskyddskontrollen enligt förordning (EG) 882/2004 om djurhälsa och djurskydd. Informera om offentlig kontroll på kommunens hemsida. Måluppfyllelse: Verksamheten är anpassad efter hygien- och kontrollförordningen. Rutiner har anpassats till bestämmelserna för offentlig kontroll enligt hygien- och kontrollförordningen. Dokumenterade rutiner avseende djurskyddskontrollen enligt förordning (EG) 882/2004 om djurhälsa och djurskydd har upprättats. På kommunens hemsida informeras det om offentlig kontroll, sammanställning av föregående års kontroller och genomförda projekt. Verksamhetsmål: Ett gott djurskydd ska upprätthållas i kommunen genom förebyggande arbete. Medverka i genomförandet av regionalt projekt med offentlig kontroll riktat mot fårhållare. Kontroll av minst 20 objekt med lantbrukets djur utöver får. Uppföljning av brister som konstaterades hos hästhållare under tillsynsprojektet Kontroll av djurtransporter vid ett tävlingstillfälle med hästar. Vid ett tillfälle kontrollera djurtransporter utmed väg tillsammans med trafikpolisen. Informera hundhållare om djurskyddsbestämmelser för hund. Måluppfyllelse: Ett gott djurskydd har upprätthållits i kommunen men det förebyggande arbetet har fått stå åt sidan för anmälningsärenden och bristfällig djurhållning som krävt uppföljning. Det regionala projektet påbörjades med en utbildningsdag för inspektörer och djurhållare. Länsstyrelsen ansvarar för projektets genomförande i samverkan med länets djurskyddsinspektörer. Tolv objekt med lantbrukets djur har inspekterats under året. Lantbruk har inte prioriterats som kontrollobjekt under året. Ingen kontroll av djurtransporter har skett vid ett tävlingstillfälle med hästar. Ingen kontroll av djurtransporter har skett utmed väg tillsammans med trafikpolisen. Informationsmaterial har inte sammanställts för utdelning till hundhållare. Verksamhetsmål: Samverkan med andra myndigheter och organisationer ska öka. Utöka kontrollsamarbetet med Ovanåkers och Bollnäs kommun. Kontakter ska tas med polismyndigheten och kommunens socialförvaltning och i förekommande fall samordna upprättandet av rutiner gällande samverkan i djurskyddsärenden. Delta vid de möten länets samverkansgrupp håller under året.

6 6 (9) Måluppfyllelse: Samverkan med andra myndigheter och organisationer har ökat. Avtal har tecknats mellan Söderhamns-, Bollnäs- och Ovanåkers kommun avseende samarbete i bl.a. djurskyddskontrollen. Avtalet möjliggör bl.a. att djurskyddsinspektörerna kan ta beslut enligt respektive kommuns delegationsordning även i kommun där inspektören inte är anställd. Rutiner finns gällande samverkan med polismyndigheten och andra organisationer vid omhändertaganden. Kontakt har tagits med socialförvaltningen för att utreda möjligheterna till samverkan i djurskyddsärenden. Kommunen har representerats vid de båda möten länets samverkansgrupp har hållit. Verksamhetsmål: Inga djur ska utsättas för onödigt lidande. Akuta djurlidanden ska snabbt avvärjas. Anmälningar om vanvård ska följas upp så snart som möjligt. Måluppfyllelse: Djurskyddsärenden med akuta djurlidanden, bristfällig djurhållning samt misstanke om djurlidanden med anledning av inkommande anmälningar, har prioriterats. En häst som bedömdes vara utsatt för lidande omhändertogs. Verksamhetsmål: Antalet lösspringande katter utan känd ägare skall minska. Verka för att nuvarande samverkan mellan polismyndigheten och kommunen gällande hanteringen av lösspringande katter utan ägare blir en antagen rutin. Genom information till allmänheten och fastighetsägare öka kunskapen om hur problemen med katterna hanteras. Måluppfyllelse: De rutiner som fanns inför 2006 har justerats sedan polismyndigheten beslutat att de inte står för kostnaderna som följer av infångande och avlivning. Den besvärade skall själv stå för kostnaderna. I övrigt är rutinerna oförändrade. Information har lämnats till allmänhet och fastighetsägare som omfattats av vad som upplevs som problem med lösspringande katter. Verksamhetsmål: Ett aktuellt register ska finnas över verksamheter som omfattas av regelbunden kontroll. Lantbruksregistret i MiljöReda skall genom den regelbundna kontrollen hållas uppdaterat och aktuellt. Som inventering begära utdrag från SJV:s produktionsplatsregister. Måluppfyllelse: Registret över verksamheter som omfattas av regelbunden kontroll är uppdaterat och aktuellt. Lantbruksregistret i MiljöReda har hållits uppdaterat och aktuellt. Utdrag från SJV:s produktionsplatsregister har beställts.

7 7 (9) Tillsynsmål 2007 Verksamhetsmål: Anpassa verksamheten efter hygien- och kontrollförordningen. Informera om offentlig kontroll på kommunens hemsida. Verksamhetsmål: Ett gott djurskydd ska upprätthållas i kommunen genom förebyggande inspektioner Medverka i genomförandet av ett regionalt projekt genom inspektion hos fårhållare. Förebyggande kontroll av minst 40 objekt med lantbrukets djur utöver får. Förebyggande kontroll av 10 objekt med hästhållning. Uppföljning av brister som konstaterats hos 40 hästhållare under tillsynsprojektet 2005 och Kontroll av minst 5 djurtransporter vid ett tävlingstillfälle på tävlings- och träningsanläggning för hästar. Vid ett tillfälle i någon av OBS-kommunerna kontrollera djurtransporter utmed väg tillsammans med trafikpolisen. Förebyggande kontroll av kommunens samtliga zoobutiker, katthem, hundpensionat, ridskolor och fiskodlingar. Förebyggande kontroll av en cirkus. Verksamhetsmål: Samverkan med andra myndigheter och organisationer ska öka. Kontakter ska tas med polismyndigheten och kommunens socialförvaltning och i förekommande fall samordna upprättandet av rutiner gällande samverkan i djurskyddsärenden. Delta vid de möten länets samverkansgrupp håller under året. Taxan för djurskyddskontroll i OBS-kommunerna ses över med ambitionen att skapa likartad taxa i de tre kommunerna Verksamhetsmål : Inga djur ska utsättas för onödigt lidande. Akuta djurlidanden ska snabbt avvärjas. Anmälningar om vanvård ska följas upp så snart som möjligt. Verksamhetsmål: Antalet lösspringande katter utan känd ägare skall minska. Verka för att polismyndigheten och kommunen upprättar dokumenterade rutiner gällande hanteringen av lösspringande katter utan ägare, samt upphittade tamkatter. Tillsammans med polismyndigheten och större bostadsbolag framställa en gemensam informationsbroschyr för att öka allmänhetens och fastighetsägares kunskap om hur problemen med katterna hanteras. Utreda möjligheten för kommunen att tillsammans med polismyndigheten, större bostadsbolag, samt Bollnäs och Ovanåkers kommun, bedriva en kampanj för märkning av katter.

8 8 (9) Verksamhetsmål: Aktuella register ska finnas över objekt för regelbunden och återkommande kontroll. Ärendehanteringssystemet MiljöReda ska genom den regelbundna kontrollen hållas uppdaterat och aktuellt. VPN-lösning ska möjliggöra uppkoppling till kommunens ärendehanteringssystem, oberoende av varifrån uppkopplingen sker.

9 9 (9) Statistik avseende djurskyddskontrollen i Söderhamns kommun År Antal årsarbetskrafter 0,7 0,8 0,86 0,7 0,7 0,5 0-0,85 - Antal nya ärenden Antal avslutade ärenden Antal öppna ärenden Antal inspektioner Antal besökta tillsynsobjekt Totala antalet tillsynsobjekt Åtgärd Skriftlig anmärkning Föreläggande Omhändertagande Anmälan till polis/åklagare Utfärdade tillstånd enl 16 DL 6 8 0/6 0/0 0/ Utfärdade tillstånd enl 21 DF 2 0/0 0/0 0/0 0/ Muntlig anvisning Ingen åtgärd Klagomål Antal nya klagomålsärenden ? 13? 7? 3? Antal inkomna klagomål ? Varav anonyma Klagomålen avser: Katthållning Hundhållning Häst Får Nöt Smådjur Djurtransport Offentlig föreställning med djur Övrigt Kommentarer till statistiken: Diarieföringen 1997-juni 2001 skiljer sig från tiden därefter. År 2001 saknades djurskyddsinspektör första halvåret. Uppgifter om klagomålen 1997-juni 2001 har sammanställts av sparade anteckningar samt eventuella uppgifter i tillsynsregister och arkiv. Uppgifter om årsarbetskrafter, antal inspektioner och inspekterade tillsynsobjekt, totala antalet tillsynsobjekt och åtgärd är hämtade från den årliga redovisningen till Djurskyddsmyndigheten.* * skedde årsrapporteringen till Statens Jordbruksverk.

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1104-6945 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun En del i det nationella tillsynsprojektet om piercing och tatuering 2012 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Bekämpningsmedel. projekt R A P P O R T. Tillsynsprojekt 2008. Maria Mattsson. oktober 2008

Bekämpningsmedel. projekt R A P P O R T. Tillsynsprojekt 2008. Maria Mattsson. oktober 2008 projekt R A P P O R T oktober 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Bekämpningsmedel Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon:

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och Miljönämnden Dnr KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Nyheter med mera från länsveterinärerna

Nyheter med mera från länsveterinärerna Sida 1/7 Länsveterinärerna Landsbygdsavdelningen Veterinär och bygg Djurhälsopersonal i Jönköpings län Nyheter med mera från länsveterinärerna Till det senaste nyhetsbrevet i december 2010 bifogade vi

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Camilla Östergren Sidan 1 av 6 Diariekod: 443 Dnr MBN 2012-467 Ecos Miljö- och byggnadsnämnden Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 2013-02-19 1 TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 Lagen i sin helhet omtryckt i SFS 2005:369 2 ALLMÄNT Kommunens uppgift är att vägleda näringsidkaren och att kontrollera att reglerna

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5)

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) /(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Riksdagens ombudsmän Jonas Widell Box 16327 Jonas.widell@ivo.se 103 26 Stockholm

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet.

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Stockholm 15 juni 2015 Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Övergripande synpunkter Djurskyddet Sverige vill

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå 1 (1) Beslut Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Stiftelsen Norrlandsfonden Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-01-22 Dnr 104-2011 Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-12-15 Dnr 47-2015 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 Närvarande: Från Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete: Från Riksarkivet: Angelica

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. 3.sjöstridsflj ska, med

Läs mer

Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015

Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015 PM 2015: RV (Dnr 001-1811/2014) Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

Klagomålshantering. Karlskrona kommun

Klagomålshantering. Karlskrona kommun Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete RAPPORT Bilaga 2014-05-27 Dnr 5.2.17-5978/14 Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2013 I Jordbruksverkets regleringsbrev för år 2013 anges att Jordbruksverket ska den 31 juli

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2014-12-11 Dnr 69-2014 Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och

Läs mer

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping Olle Molin Meddelad i Jönköping Mål nr Domare 1:6 1 KLAGANDE Stig-Anders Svensson, 451203-2519 Råskog 6 575 91 Eksjö Ombud: Jur. Kand. Berndt Eriksson Margreteholm Hushållsbyggnaden 561 95 Mullsjö MOTPART

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

Verksamhetens tertialrapport 2015

Verksamhetens tertialrapport 2015 Grästorps kommun Verksamhetens tertialrapport 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Miljö- och byggnämnd, Verksamhetens tertialrapport 2015 2(6) 1 Sammanfattning 1.1 Resultat och

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 63/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.1 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen m.m. (SFS 1988:534) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Projekt: Inventering av hästhållare i Landskrona kommun 2004.

Projekt: Inventering av hästhållare i Landskrona kommun 2004. RAPPORT 2005:2 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2005-01-14 Handläggare ewa.bjornberg@mf.landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Projekt: Inventering av hästhållare i Landskrona kommun 2004. Målet

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Miljö- och hälsoskyddskontoret Bekämpningsmedel 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Inventeringen är utförd av Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-18.20 Beslutande Bengt Holmqvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Ingemar Andersson (FP) Madelaine Karlsson

Läs mer

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se BESLUT 1(1) Kungl. Tekniska högskolan Universitetsstyrelsen 100 44 Stockholm Kungl. Tekniska högskolans

Läs mer

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen.

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen. Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Djurskyddet Sverige anser att de föreslagna förändringarna i stort sett är positiva. Särskilt positivt är att hela direktivet genomsyras av grundinställningen att

Läs mer

Projektinriktad kontroll: kött i butik

Projektinriktad kontroll: kött i butik Rapport Projektinriktad kontroll: kött i butik Sala och Heby kommun, 2014 Anna Samuelsson Miljöenheten, Sala kommun 2014-12-15 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Lagstöd... 4 Arbetsmetod...

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1647-2014 Socialnämnden Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll

Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-02-17 Dnr 151-2015 Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 24 september 2010 kl. 09:00 Plats: Komikapp - Rehabteks lokaler, Varberg Kardanvägen 15 Vägbeskrivning bifogas

Läs mer