Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013"

Transkript

1 Anna Seim, Anna Larsson (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor. Tillsynen syftar till att säkerställa att verksamheten har en god inomhusmiljö samt förebygger en negativ påverkan på människors hälsa och den yttre miljön. Det innebär att nämnden har i uppgift att kontrollera att förskolorna uppfyller de lagar och krav som finns i miljöbalken och till denna kopplade förordningar. Enligt stadsbyggnads- och miljönämndens tillsynsplan ska förskoleverksamheter besökas minst en gång vart tredje år. Tillsynen av förskolor utgår till stor del från verksamhetens egenkontroll, vilken enligt miljöbalken ska finnas i förskolorna. En fungerande egenkontroll ska redovisa hur verksamheten säkerställer att lokalerna är lämpade för verksamheten, att en god miljö upprätthålls och att risker för olägenheter minimeras. Med egenkontroll menas sådana rutiner, aktiviteter och åtgärder som en verksamhetsutövare ska planera, genomföra och följa upp för att styra verksamheten så att negativ påverkan på hälsa och miljö förebyggs. I bilaga 1 finns en sammanfattning av den lagstiftningen som tillsynen grundar sig på. Sundbybergs stad har under 2013 haft ett mål om att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag och förskolan är prioriterad. Flera av de inom tillsynsprojektet kontrollerade områdena spelar en viktig roll i arbetet med att minska mängden miljögifter i barns närhet, detta gäller bl.a. städning och hygien, ventilation, kemikalie- och avfallshantering. Grundläggande är också att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning för vem som ska göra vad och rutiner för riskbedömning som säkerställer att risker för barnens miljö och hälsa fångas upp och hanteras på rätt sätt. Barn är en riskgrupp i samhället, av Kemikalieinspektionens folder Kemikalier i barns vardag framgår att barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. Barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker, och har en tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Det medför att om de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer. Undersökningar visar att damm kan bidra Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX

2 (11) med en stor del av småbarns intag av flamskyddsmedel och andra miljögifter. Detta illustrerar vikten av en god städning och hygien för att minska små barns exponering för farliga kemikalier och miljögifter. Syfte och mål Syftet med tillsynen av förskolor är att kontrollera att verksamhetsutövarna har en fungerande egenkontroll som säkerställer att miljöbalkens krav uppfylls. Fokus i årets tillsynsprojekt har lagts på kontrollområden som kan bidra till en giftfri miljö. Syftet har också varit att genom stickprov kontrollera de faktiska förhållandena i lokalerna gentemot egenkontrollen. Målet med tillsynen är att förskolorna ska utgöra en bra miljö för barnen och främja en god miljö och hälsa för dem, samt att förskolorna ska ha goda rutiner som förebygger att miljö- och hälsorisker uppstår. Omfattning Tillsynsprojektet har omfattat alla registrerade förskolor som bedriver en verksamhet, eller startade sin verksamhet, under året 2013 i Sundbyberg. Totalt har 43 stycken förskolor ingått i tillsynsprojektet, av dessa drivs 30 stycken i kommunal regi och 13 stycken av privata aktörer. Se bilaga 2 för förteckning över vilka förskolor som ingått i projektet. Genomförande och metod För att informera om tillsynsprojektet och boka samtliga besök kontaktades samtliga förskolechefer per e-post eller brev under våren I utkicket bifogades information om hur kontrollen skulle utföras och vad som förväntades av verksamhetsutövaren vid besöket. Utöver denna information bifogades en checklista i vilken förskolorna ombads besvara frågor om kemikalier och avfall i verksamheten. Frågorna omfattade rutiner kring inköp, hantering, förvaring och kassering av kemikalier och miljöfarligt avfall. Tillsynen av verksamheten på plats utfördes under perioden april till oktober Vid inspektionen användes en checklista. Inspektionen inleddes med att gå igenom den dokumenterade egenkontrollen för utvalda kontrollområden och utskickad checklista för kemikalier och avfall tillsammans med respektive förskolechef. Därefter genomfördes en rundvandring på förskolan för att få en uppfattning om hur verksamheten fungerade i praktiken. Vid rundvandringen tittade inspektören på lokalens lämplighet för förskoleverksamhet hygien, smittskydd, rengöring och städning inomhusklimat (ventilation, temperaturer och lukt) kemikalier avfallshantering

3 (11) Det är viktigt att observera att iakttagelserna som gjordes utgör en ögonblicksbild av hur det fungerar i verksamheten, de utgör stickprov då det inte var möjligt för inspektören att kontrollera allt i lokalen och verksamheten. De avvikelser som upptäcktes vid inspektionen meddelades muntligen vid besöket, dessa dokumenterades också i en kontrollrapport som skickats till verksamhetsutövaren per brev. En återgärdsplan har sedan begärts in för hur verksamheterna ska komma till rätta med de påvisade avvikelserna. Förskolor med mycket omfattande avvikelser eller avvikelser av sådan art att platsbesök bedömts nödvändigt kommer att följas upp med ett återbesök. Kontrollområden som inte omfattades av årets tillsyn är t.ex. fukt och mögel, buller, solskydd och lekyta utomhus, underhåll av lokaler, rökning, elektromagnetiska fält och luftföroreningar. Resultat Samtliga förskolor som kontrollerats inom ramen för tillsynsprojektet har avvikelser mot flera av de områden som kontrollerats inom egenkontrollen, antalet områden med avvikelser varierar mellan 5 och 15 för de undersökta förskolorna. För 13 av förskolorna har avvikelserna bedömts så omfattande att ytterligare en inspektion krävs. Eventuellt kommer det att bli aktuellt med ytterligare återbesök då flera av de kompletteringar som kommit in till förvaltningen fortfarande bedöms som bristfälliga. Nedan beskrivs de områden som har kontrollerats vid tillsynsbesöket, samt resultatet av tillsynen i form av hur stor andel (och antal) av förskolorna som hade avvikelser inom respektive område. Fokus i tillsynen har varit egenkontroll och att det funnits rutiner som säkerställer en god hälsa och miljö för barnen på förskolan. Där det också kontrollerats vid rundvandring hur det fungerade i praktiken vid inspektionstillfället redovisas det särskilt under respektive område. Ansvarsfördelning Det ska tydligt framgå vem som har ansvaret i den egna organisationen för att kunna följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att säkerställa en god miljö och hälsa. I samband med inspektionerna har den dokumenterade ansvarsfördelning studerats, till exempel vem som ansvarar för vad fördelat mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare. 88 procent (38 stycken) av förskolorna har avvikelser under kontrollområdet ansvarsfördelning. Riskbedömning Det ska finnas dokumenterade rutiner för att undersöka och bedöma riskerna ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Resultatet av en sådan riskbedömning ska finnas dokumenterad. Syftet med detta är att förskolan ska vara medveten om vilka risker

4 (11) som finns för barnens hälsa och miljö kopplat till miljöbalken. I samband med inspektionerna har den dokumenterade riskbedömningen granskats. 74 procent (32 stycken) av förskolorna har avvikelser under kontrollområdet riskbedömning. Klagomål och driftstörningar Rutiner för klagomål och driftstörningar ska finnas dokumenterade. Med driftstörning menas fel i driften (t.ex. ventilation, buller, inomhusmiljö såsom fukt osv). I samband med inspektionerna har rutiner kring hur verksamheten hanterar klagomål från barn och föräldrar som rör inomhusmiljön, samt vilka rutiner som finns vid driftstörningar studerats. Exempel på detta är hur felanmälningar följs upp och åtgärdas. 93 procent (40 stycken) av förskolorna har avvikelser under kontrollområdet klagomål och driftstörningar. Bristerna gäller framförallt dokumentation av störningarna, samt uppföljning. Kunskap Ledning och personal ska ha kunskap som motsvarar ansvaret, det ska framgå att de ansvariga känner till gällande lagstiftning för verksamheten enligt miljöbalken. I samband med inspektionerna har inspektören bedömt om det finns kunskap om aktuell lagstiftning. 56 procent (24 stycken) av förskolorna har avvikelser under kontrollområdet kunskap. Ventilation Ventilationen ska vara godkänd och ett OVK-protokoll ska finnas tillgängligt med information om när den senaste mätningen genomfördes och när nästa mätning planeras att genomföras. Rutiner för ventilation ska även omfatta rutiner för skötsel av t.ex. filter samt uppföljning av att det utförs. I samband med inspektion har undersökts om ett godkänt OVK-protokoll finns på plats på förskolan och om rutin finns för att följa upp att OVK blir utförd. OVK kan vara godkänd men verksamheten har i vissa fall inte kunnat uppvisa detta på plats. I dessa fall har verksamheten fått en avvikelse. 70 procent (30 stycken) av förskolorna har avvikelser under kontrollområdet ventilation. Iakttagelser i samband med rundvandring på förskolorna(stickprov): 42 procent (18 stycken) av förskolorna har avvikelser som rör inomhusklimat såsom ventilation, lukt och temperatur. Vid rundvandringen kontrollerades om det går att utläsa att filterbyten sker regelbundet, ventilationsdonens renlighet och hur inomhusluften upplevs. Kontroll har gjorts om det har konstaterats lukt som kan orsaka olägenhet och hur temperaturen har upplevts. Radon Uppgifter på om det har utförts radonmätningar och resultatet av dessa ska finnas, kunskap om i vilka fall en ny mätning krävs ska också finnas. I samband med

5 (11) inspektionerna har det kontrollerats om det finns uppgifter på plats om senaste radonmätningen samt om det finns kunskaper om när ny mätning krävs. Avvikelse ges om verksamheten inte kan visa upp ett aktuellt radonprotokoll vid tillsynsbesöket. 58 procent (25 stycken) av förskolorna har avvikelse under kontrollområdet radon. Städning, hygien och smitta Rutiner ska finnas för städning, hygien och smitta. I samband med inspektion har undersökts om verksamheten har dokumenterade städ- och hygienrutiner och rutiner vid smitta. Flertalet förskolor har en extern städfirma som städar lokalerna men deras städschema innefattar inte hela verksamheten, t.ex. damning av hyllplan. Verksamheten behöver utforma egna städrutiner för det som städfirman inte städar. Hygienrutiner innefattar bl.a. tvättning av sängkläder och gardiner samt rutiner vid blöjbyten. 65 procent (28 stycken) av förskolorna har avvikelser under kontrollområdet städning, hygien och smitta. Iakttagelser i samband med rundvandring på förskolorna (stickprov): hos 84 procent (36 stycken) av förskolorna konstaterades avvikelser inom området hygien, smittskydd, rengöring och städning i lokalerna. Avvikelserna beror bl.a. på bristande rengöring i lokalerna, överfulla förråd vilket försvårar städningen för städbolaget och den interna städningen, bristande rengöring i skötrummen och förvaring av ovidkommande föremål i skötrum och på skötbord. Allergi Det ska finnas rutiner för att förebygga allergi på förskolan och allergirond bör utföras minst en gång per år. I samband med inspektion kontrollerades om allergirond utförs vid förskolan och hur förskolan arbetar med att förebygga allergi. 65 procent (28 stycken) av förskolorna har avvikelser under kontrollområdet allergi. Varmvattentemperatur Det ska finnas rutiner för kontroll av temperaturen i kranar och tappställen. Rutinen bör omfatta gränsvärde av vattentemperatur, varmvattenkontroll och frekvens av kontrollen samt regelbunden spolning av tappställe. Bakgrunden till dessa krav är att för varmt vatten i kranar som barnen har tillgång till medför risk för att barnen bränner sig, stillastående och inte tillräckligt upphettat varmvatten medför risk för tillväxt av legionellabakterier. I samband med inspektionen undersöktes om förskolan känner till vilka tappställen som har reglerad varmvattentemperatur och hur verksamheten säkerställer

6 (11) gränsvärde av varmvattentemperatur, rutiner kring kontroll av varmvattentemperaturen och frekvens av kontrollen. 93 procent (40 stycken) av totalt 43 förskolor har avvikelser under kontrollområdet varmvattentemperatur. Kemikalier Det ska finnas en komplett kemikalieförteckning (namn på produkten, användningsområde och klassificering (farosymbol)) samt säkerhetsdatablad för produkterna med farosymbol. De kemikalier som finns på en förskola ska vara väl motiverade. Förvaring av kemikalier ska ske på en lämplig plats där barn inte kan komma i kontakt med dem. I samband med inspektionen kontrollerades om kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad fanns på förskolan. 95 procent (41 stycken) av förskolorna har avvikelse under kontrollområdet kemikalier. Iakttagelser i samband med rundvandring på förskolorna (stickprov): 63 procent (27 stycken) av förskolorna hade avvikelser vid kontroll av kemiska produkter i lokalerna. Kontrollen som genomfördes bestod i att märkning finns på behållare där kemikalier finns och där kemikalier har blandats ut och förvaras i annan behållare än originalförpackningen, samt att det inte förvaras gamla kemikalier som inte används eller att kemikalierna förvaras på olämpligt sätt. Avfall Det ska finnas rutiner för verksamhetens hantering av avfall. Rutinerna ska vara dokumenterade och verksamheten ska ha kunskap om mängden av farligt avfall som uppkommer. Det innefattar var det farliga avfallet (t.ex. lysrör, batterier) förvaras och vem som ansvarar för transport av det. I samband med inspektion kontrollerades att rutiner finns kring avfallshantering vilket även innefattar förvaring och transport av farligt avfall, att de förskolor som själva transporterar farligt avfall har anmält detta till länsstyrelsen och att de för dokumentation om mängden farligt avfall som uppkommer i verksamheten. 91 procent (39 stycken) av förskolorna har avvikelse under kontrollområdet avfall. Iakttagelser i samband med rundvandring på förskolorna (stickprov): 37 procent (16 stycken) av förskolorna hade avvikelser på avfallshanteringen i lokalerna. Avvikelser berodde på bristfällig avfallssortering, felaktig förvaring av farligt avfall gentemot verksamheternas egenkontroll eller att risk finns att barn kommer i kontakt med avfallet.

7 (11) Lokalens utformning I samband med inspektionen kontrollerades att lokalytan var tillräcklig i förhållande till antalet barn, att det fanns tillräckligt med toaletter, samt att det fanns en lekplats eller tillgång till utevistelse i anslutning till förskolan. Alla förskolor bedömdes ha fungerande lokaler i förhållande till det antal barn som gick på förskolan. En förskola har fått avvikelse vad gäller lokalens utformning då det fanns ett olåst elskåp på de ytor där barnen vistades. Checklista med fokus kemikalier och farligt avfall Tyvärr har förvaltningen inte kunnat bearbeta svaren från den utskickade checklistan. Detta beror på att den inte skickades tillbaka av alla verksamhetsutövare och att de svar som kom in i stor utsträckning var knapphändiga eller motsägelsefulla. I många fall har de svarande inte förstått frågorna. De svarande har också i flera fall uppgett att området som frågeformuläret täcker inte har varit deras ansvarsområde. Förvaltningen drar slutsatsen att detta indikerar att det i ett flertal fall saknas förståelse för och kunskap om hur verksamheten ska bedriva egenkontroll kring exempelvis kemikalieförteckning eller hantering av kemikalier och miljöfarlig avfall. Ett flertal frågor handlade även om krav vid inköp av varor och produkter och de miljökrav som ställs. Det var svårt för den enskilda verksamheten att svara på och de hänvisades ofta till centrala avtal men utan kunskap om vad de egentligen innebar. Om egna inköp gjordes av t.ex. leksaker så fanns inte kunskap om vilka krav som ställdes. Slutsatser och kommentarer till resultatet Det finns brister i förskolornas egenkontroll för att säkerställa en god inomhusmiljö och minskad påverkan på miljön. Verksamheterna har en del rutiner men de är inte tillräckliga. Det finns ett stort behov av ytterligare kunskap inom området och en förbättring av egenkontrollen. För stadens fortsatta arbete med en giftfri miljö är det viktigt att förskolorna arbetar med att åtgärda de avvikelser som har konstaterats då städning och ventilation är viktiga delar för att förebygga ansamling av gifter i barnens inomhusmiljö. Att ha kontroll på vilka kemikalier som finns i verksamheten samt hur avfall tas om hand är ytterligare områden som är av vikt för att bidra till en giftfri miljö. Mätningar och kontroll av radon och vattentemperaturer ska förebygga höga radonhalter eller att det sker en tillväxt av legionellabakterier, som båda bidrar till en försämrad inomhusmiljö och risk för barnen. Förskolornas verksamhet kan vara komplex när det gäller ansvar och vem som ska utföra åtgärder. Det är därför viktigt att verksamheten har bra rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för vem som ska göra vad inom respektive område. I många fall så har verksamheten endast hänvisat till fastighetsägaren för frågor rörande

8 (11) ventilation, radon, varmvattentemperaturer och till städbolagen för frågor rörande städning och kemikalier. Verksamhetsutövaren, i det här fallet förskolorna, har ett egenkontrollansvar som bland annat innebär att ha kunskap om sin verksamhet och de krav som finns i miljöbalken. Ansvaret för att utföra specifika åtgärder kan ligga på en annan aktör, detta ska då tydligt framgå av en ansvarsfördelning. Många av förskolorna saknar en riskbedömning för sin verksamhet. Det är ett krav i miljöbalken men också en viktig del för att säkerställa att det finns tillräckliga och nödvändiga rutiner i egenkontrollen. Fortsatt arbete Det finns ett behov av ytterligare tillsyn på förskolorna. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen arbetar med att granska kompletteringar och genomföra uppföljande inspektioner där så bedömts nödvändigt. Bristerna i inkommande kompletteringar bedöms fortsatt stora inom för egenkontrollen grundläggande områden. Med anledning av detta kommer förelägganden att utfärdas till verksamhetsansvarig nämnd samt berörda privata aktörer för att säkerställa att tillräckligt kunskap om miljöbalkens krav och risker för barns hälsa och miljö finns på samtliga förskolor att det på samtliga förskolor genomförs en riskbedömning utifrån kraven i miljöbalken att det på samtliga förskolor finns en tydlig ansvarsfördelning som säkerställer att egenkontrollen fungerar Stadsbyggnads och miljöförvaltningen planerar också att under 2014 ta fram ett informationsmaterial som tydliggör vad egenkontroll enligt miljöbalken kan innebära för en förskola. Bilagor: 1. Lagstiftning 2. Förskolor som ingått i tillsynsprojektet

9 (11) Bilaga 1 Lagstiftning Nedan beskrivs en sammanfattning av den lagstiftning som tillsynen bedrivs utifrån. Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler, dessa återfinns i 2 kap. miljöbalken. Syftet med reglerna är att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka. Nedan följer de grundläggande bestämmelserna enligt de allmänna hänsynsreglerna: Bevisbörderegeln; Det är verksamhetsutövaren som ska visa att de allmänna hänsynsreglerna följs och att verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljö, enligt 2 kap. 1 och 26 kap. 19 miljöbalken. Kunskapskravet; Alla som bedriver en verksamhet ska införskaffa sig den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, enligt 2 kap. 2 miljöbalken. Försiktighetsprincipen; Alla som bedriver en verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet ska vidta försiktighetsmått för att förebygga, hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt 2 kap. 3 miljöbalken. Produktsvalsprincipen; Ifall det finns kemikalier som är mindre skadliga ska dessa användas. Det gäller även varor som är behandlade med en kemisk produkt, enligt 2 kap. 4 miljöbalken. Hushållnings- och kretsloppsprincipen; Alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med, återanvända och återvinna resurser. I första hand ska även förnybara energikällor användas, enligt 2 kap. 5 miljöbalken. Lokaliseringsprincipen; Vid inrättandet av en verksamhet ska platsen vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål och hushållningsbestämmelser. Platsen ska också väljas så att risken för människors hälsa och miljö minimeras, enligt 2 kap. 6 miljöbalken. Rimlighetsavvägning; Kraven som ställs utifrån hänsynsreglerna gäller i den utsträckning som det är rimligt att följa dem. En avvägning ska göras utifrån bl.a. kostnader för åtgärder, enligt 2 kap. 7 miljöbalken. Anmälningsplikt Den som avser att driva en förskola måste inkomma med en skriftlig anmälan till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, sex veckor innan verksamheten påbörjas, enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899. Egenkontroll Utöver anmälningsplikten måste förskolor även bedriva egenkontroll, enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). Den som bedriver verksamheten har ansvaret för att gällande lagstiftning följs genom egenkontrollen.

10 (11) En fungerande egenkontroll ska redovisa hur verksamheten säkerställer att lokalerna är lämpade för verksamheten, att en god miljö upprätthålls och att risker för olägenheter minimeras. Utformningen av egenkontrollen beror på hur omfattande verksamheten är och hur verksamheten kan komma att påverka mäniskors hälsa och miljö. Egenkontrollen ska i största möjliga mån vara dokumenterad och uppdateras regelbundet. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har bevisbördan, d.v.s. den som bedriver verksamheten ska kunna visa att de följer gällande lagar och regler. Nämnden/tillsynsmyndigheten ska bedöma egenkontrollprogrammet och om egenkontrollen är tillräcklig. Verksamheten och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar att samarbeta kring de sakområden som berör fastigheten. Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll ska en verksamhetsutövare: - ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvararet - upprätta rutiner för fortlöpande kontroll - göra regelbundna undersökningar och riskbedömningar utifrån hälso- och miljösynpunkt, resultaten ska dokumenteras - ha en förteckning över verksamhetens använda kemiska produkter som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt Tillsyn Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap 1 ska ansvarig kommunal nämnd kontrollera hur miljöbalken och dess förordningar följs. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) anger i 45 att nämnden ska ägna särskild uppmärksamhet i tillsynen åt bl.a. lokaler för undervisning och samlingslokaler där många människor brukar samlas, vilket inkluderar förskolor. Nämnden har rätt att ta ut en avgift för anmälan och tillsyn av verksamheten, avgiften fastställs av kommunfullmäktige.

11 (11) Bilaga 2 Förskolor som ingått i tillsynsprojektet Bäverns förskola Förskolan Capella Förskolan Dimslöjan Förskolan Ekbacken Förskolan Ekorren Förskolan Granatäpplet Förskolan Hagabergsgården Förskolan Hejaren Förskolan i ur och skur Blomman Förskolan i ur och skur Linet Förskolan Iftin Förskolan Karusellen Förskolan Klippan Förskolan Kringlan Förskolan Kullen Förskolan Lekplatsvägen Förskolan Milot Förskolan Mimer Förskolan Neptunus Förskolan Opalen Förskolan Orion Förskolan Pluto Förskolan Polaris Förskolan Saturnus Förskolan Sleipner Förskolan Stamgårdsparken Förskolan Stella nova Förskolan Tigerungen Förskolan Ugglan Förskolan Vargen Förskolan Viggen Förskolan Vitsippan Lilla Ursviks förskola Lysande förskolan Montessoriförskolan Badankan Rissnekyrkans öppna förskola Svenska kyrkan i Sundbyberg Vittra i Brotorp Västra Brotorps förskola Walldorfförskolan Solgläntan Älvkvarnsskolan Öppna förskolan Junibacken Örs förskola

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn Tjänsteställe: Bygg- och Miljökontoret Verksamhetens namn Handläggare: Adress Datum: Adress Beteckning: Er beteckning: Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum Deltagare vid inspektionen (namn,

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

PROJEKT. Samlingslokaler

PROJEKT. Samlingslokaler PROJEKT Samlingslokaler Rapport avseende tillsynsprojekt 2012 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella samlingslokaler och genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och miljöskydd.

Läs mer

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Innehåll Miljöbalkens hänsynsregler gäller

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll Känner ni till de miljöregler som gäller för er fastighet? Har ni en klar ansvarsfördelning? Har ni bra rutiner

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Tillsyn av Migrationsboende

Tillsyn av Migrationsboende Tillsyn av Migrationsboende Alvesta 2015-11-05 Peter Larsson Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 0381-362 12 peter.larsson@eksjo.se Miljöavdelningen, Eksjö kommun Upplägg på dagens föredrag - Vem är jag, bakgrund,

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Vellinge.se Information om lokaler för undervisning Det är viktigt att undervisningslokaler utformas och sköts så att elevernas hälsa och miljö inte

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION

Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION Samhällsbyggnadsenheten Januari 2014 Samhällsbyggnadsenheten - miljö Detta är en vägledning för införande av systematisk egenkontroll på

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Tillsyn campingplatser

Tillsyn campingplatser MILJÖSAMVERKAN F Tillsyn campingplatser 2016-04-04 Innehållsförteckning Tillsyn campingplatser... 2 Arbetsgrupp... 2 Mål... 2 Avgränsningar... 2 Handläggarstöd... 2 Definitioner... 3 Vilka typer av boenden

Läs mer

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla,

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Tillsyn av hygienlokaler Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Christina Hermansson Mars 2007 Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Foto: Ana Vera Burin 1 Innehåll Miljöbalkens

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01 Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland Version 2015-04-01 Inledning - Legionella Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar,

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Aktuellt från Socialstyrelsen

Aktuellt från Socialstyrelsen Aktuellt från Socialstyrelsen Greta Smedje 2013-09-24 Socialstyrelsens uppgifter inom området hälsoskydd och miljöhälsa Miljömålsmyndighet Tillsynsvägledande myndighet Nationellt expertorgan Miljötillsynsförordning

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12. Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12. Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12 Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln Titel: KID0910 Kemikalier i detaljhandeln 2009-2010 Författare: Utgiven av: Ylva Lundgren Granskad av Lena Åkesson

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv. Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22

Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv. Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22 Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22 Verksamhetsplanering Varje höst tar miljöförvaltningen fram en

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM

BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM ANSÖKAN projektmedel Utveckling av landstingets hållbarhetsarbete Dnr HBN13-018 BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM Kontaktperson: Johan Sundqvist, Miljöchef Insatsens

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag KemI:s inspektionsverksamhet Kemikalieinspektionen, KemI, inspekterar företag som tillverkar* och importerar kemiska produkter, biotekniska organismer och

Läs mer

Internbudget 2012 för förskolenämnden

Internbudget 2012 för förskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINSFÖRVALTNINGEN 2011-12-13 Ewa Tomaszewski DNR 32/2011-041 FÖRSKOLENÄMNDEN Internbudget 2012 för förskolenämnden Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Förskolenämndens

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Hur det hela började Allergisjuksköterska Elisabeth Holmners

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd

Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd 2012 Annelie Stigsäter November 2012 2012-11-09 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING

Läs mer

bilaga 1 del B sid 1

bilaga 1 del B sid 1 bilaga 1 del B sid 1 Checklista och Inspektionsprotokoll för skola/förskolainspektioner (Ursprungligen från Miljösamverkan Älvsborg oktober 1997, här obetydligt modifierad) Bilagan består av följande delar:

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Bättre koll med egenkontroll!

Bättre koll med egenkontroll! 2006-06-08 Bygg- och miljökontoret Bättre koll med egenkontroll! Miljöavdelningen Agneta Gustafsson Inger Nygren Fredrik Nilsson Slutrapport om egenkontrollprojektet 2005-2006 Skellefteå kommun Egenkontroll

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Till dig som skall göra en anmälan

Till dig som skall göra en anmälan Miljöavdelningen Till dig som skall göra en anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-04-18 Monika Gyllengahm SMN 0598/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 Bakgrund Stadsbyggnads- och

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN En kort vägledning om egenkontroll Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och

Läs mer

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden www.folkhalsomyndigheten.se 1 Vad är ett asylboende? Vad är ett asylboende? Migrationsverket har ansvar att ordna boenden åt de asylsökande som inte kan ordna

Läs mer

DOM 2016-06-09 Stockholm

DOM 2016-06-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060305 DOM 2016-06-09 Stockholm Mål nr M 9862-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-19 i mål nr M 1429-15, se bilaga KLAGANDE BRF Kastanjen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av varv och marinor. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport november 2012

Miljöskyddstillsyn av varv och marinor. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport november 2012 Miljöskyddstillsyn av varv och marinor Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport november 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande

Läs mer

Hygien och redlighet inom bageri och konditori

Hygien och redlighet inom bageri och konditori MILJÖFÖRVALTNINGEN Hygien och redlighet inom bageri och konditori En rapport från Miljöförvaltningen Helena Rosén och Li Hermansson Mars 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Miljöförvaltningen

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006 januari 2007 projekt MILJÖKONTORET RAPPORT Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00 E-post:

Läs mer

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid Välkomna till ett seminarium om asylboenden Sid. Dagens agenda 09.30 09.40 Välkommen Miljösamverkan Skåne och Folkhälsomyndigheten 09.40 11.30 Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

Läs mer

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 MILJÖFÖRVALTNINGEN Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 En rapport från Miljöförvaltningen, Avdelningen för Livsmedelskontroll Frida Kallberg Carolina Svavar Augusti 2009 1 Sammanfattning

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer