Tillsyn campingplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn campingplatser"

Transkript

1 MILJÖSAMVERKAN F Tillsyn campingplatser

2 Innehållsförteckning Tillsyn campingplatser... 2 Arbetsgrupp... 2 Mål... 2 Avgränsningar... 2 Handläggarstöd... 2 Definitioner... 3 Vilka typer av boenden räknas som tillfälliga boenden... 3 Vilka är riskerna i verksamheterna?... 3 Dricksvatten kan behöva uppmärksammas... 4 Lagstiftning och myndigheter... 4 Tips för tillsynen... 5 Checklista... 5 Oanmält eller föranmält... 5 Tillträde till bostäder... 5 Egenkontrollen... 5 Samråd med andra myndigheter och stöd i bedömningsfrågor m.m Referenser och litteratur... 6 Bilagor

3 Tillsyn campingplatser Detta projekt startade på grund av ett utryckt behov vid 2014 års verksamhetsplanering. Genom att utföra denna tillsyn medverkar kommunerna till att kunna uppnå miljömålen: God bebyggd miljö, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, säker strålmiljö och ingen övergödning. Tillsynsperioden kommer att vara från 2/5-30/ Som en följd av denna tillsyn kommer en rapport att skrivas. Arbetsgrupp Eva Jansson (Vetlanda kommun) Eva Öhman-Drake (Tranås kommun) Linda Helander (Miljösamverkan f) Peter Larsson (Eksjö kommun) Mål Målet med projektet är: Att fel och brister som motverkar miljöbalkens mål hittas och åtgärdas. Att verksamhetsutövarna ökar sin kunskap om de krav som miljöbalken ställer. Att tillsynsmyndigheterna i länet ökar sin kunskap om tillsyn av campingplatser och ställer likvärdiga krav. Avgränsningar Tillsynskampanjen och handläggarstödet omfattar: campingplatser stugbyar naturcampingplatser gästhamnar Tillsynskampanjen omfattar inte: spontana uppställningsplatser akuta korttidsboenden eller asylboenden Handläggarstöd Handläggarstödet togs fram som en del i tillsynsprojektet och bygger till största del på det material som Miljösamverkan Västra Götaland tog fram (Handläggarstöd tillfälligt boende). Projektgruppen har dock tagit bort de delar som inte omfattas av detta projekt samt ändrat om lite i texterna för att den ska vara anpassad till våra avgränsningar. Miljösamverkan Västra Götalands material omfattar alla tillfälliga boenden. För mer ingående information om dessa läs gärna deras handläggarstöd som ni hittar på deras hemsida (http://www.miljosamverkanvg.se) 2

4 Som en del av tillsynsprojektet togs följande skrifter fram: Bilaga 1: Meddelande om tillsynsbesök Bilaga 2: Checklista Bilaga 3: Rapport från tillsynsbesök Bilaga 4: Lagrum Definitioner Korttidsboende är ett tillfälligt boende. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning. Karaktäristiskt för tillfälliga boenden är att i denna typ av verksamhet kan genomströmningen av människor vara stor. Ofta delar de boende på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Vid vissa tillfälliga boenden erbjuds även mat. Behovet av ett väl fungerande arbete med att hålla god hygien är därför stort, både när det gäller boendet i sig och när det gäller hantering av livsmedel. Även andra lagar och bestämmelser påverkar verksamheten. Bygglov kan krävas och det är viktigt att lokalerna utformas på ett ur brandskyddssynpunkt acceptabelt sätt. Vid bedömning av om en verksamhet eller en åtgärd är yrkesmässig kan nedanstående punkter användas. Den som bedriver verksamheten eller vidtar åtgärden är näringsidkare kallar sig företagare uppenbarligen bedriver verksamheten kommersiellt utför tjänster åt någon annan tar betalt agerar inte som privatperson (1) Vilka typer av boenden räknas som tillfälliga boenden Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser, bed & breakfast och andra typer av tillfälliga övernattningar. Fler exempel är lägergårdar, härbärgen, övernattningsstugor och möblerade företagsbostäder. Andra typer av tillfälliga boenden kan vara sådana boenden som anordnas för tillfällig arbetskraft eller säsongsarbetare. Detta projekt omfattar dock bara campingplatser, stugbyar, naturcampingplatser samt gästhamnar. Vilka är riskerna i verksamheterna? Vid ett tillfälligt boende kan brister i hygien och boendemiljö medföra risker för människors hälsa eller andra olägenheter. De hälsorisker som ingår i begreppet olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, och som det finns risk för vid tillfälligt boende beskrivs i handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende (1): smitta genom mat och vatten smitta genom lokaler och utrustning skadedjur och ohyra ämnen i luften kyla och värme 3

5 bullerstörningar bristande tillgång till toaletter, hygienutrymmen, dagsljus eller belysning miljöpåverkan, t ex genom ovarsam kemikaliehantering som via påverkan på miljön blir en hälsorisk eller då en enskild avloppsanläggning påverkar dricksvattenkvaliteten Dricksvatten kan behöva uppmärksammas Tillfälliga boenden med egen dricksvattentäkt som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska ha ett fungerande egenkontrollprogram omfattande bl.a. driftsinstruktioner, regelbundna provtagningar m.m. Allt för att kunna garantera att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Nya verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är också skyldiga att göra en anmälan för registrering till kontrollmyndigheten (kommunens miljönämnd) (3). Lagstiftning och myndigheter Miljöbalken (SFS 1998:808) se 3 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (1). Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 : Verksamheter som tillsynsmyndigheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt i sin tillsyn, se 4 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende. 33 : Krav på bostäder. Miljötillsynsförordning (2011:13) Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen Smittskyddslagen, tobakslagen, miljöbalken. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om: ventilation FoHMFS 2014:18 fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 radon inomhus FoHMFS 2014:16 temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 buller inomhus FoHMFS 2014:13 höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15 städning FoHMFS 2014:19 Naturvårdsverket Avfallsförordningen, Föreskrifter, Allmänna råd. Handböcker: Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (1) Socialstyrelsens Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta (3) Socialstyrelsens Fastighetsägarnas egenkontroll (4) Socialstyrelsens Temperatur inomhus (5) Socialstyrelsens Kemiska ämnen i inomhusmiljön (6) Socialstyrelsens Buller (7) Socialstyrelsens Radon i inomhusluft (8) 4

6 Naturvårdsverkets Egenkontroll (9) Naturvårdsverkets Operativ tillsyn (10) Livsmedelsverket Livsmedelslagstiftningen Föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Råd om enskild dricksvattenförsörjning (2) Tillsyns- och föreskriftsrådet, TOFR (har från våren 2014 ingen egen webbplats, utan hittas på Naturvårdsverkets webb) Beslut till miljöbalken (11) Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken (12) För information om andra myndigheter/ organisationer som kan vara till stöd i tillsynen läs gärna Miljösamverkan Västra Götalands handläggarstöd i fulltext. Tips för tillsynen Checklista En checklista för tillsyn finns med som bilaga i detta handläggarstöd. Oanmält eller föranmält Om tillsyn ska ske anmält eller oanmält får varje enskilt fall avgöra. För vissa verksamheter är det bäst med inspektion utan föranmälan, för att se verksamheten som den ser ut till vardags vad avser till exempel städning och rengöring, avfallshantering, beläggningsgrad med mera. Men för många försvårar det tillsynen då risken istället är att ingen ansvarig finns på plats vid inspektion. Tillträde till bostäder Tillsynsmyndigheten har enligt 28 kap. 1 MB rätt till tillträde till fastigheter, byggnader med mera. I 6 samma kapitel står under rubrik Aktsamhetskrav: Åtgärder enligt 1-5 skall utföras så att minsta skada och intrång orsakas. Tillträde till bostäder får endast ske i den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Egenkontrollen Granskning av egenkontroll bör alltid ingå. Det som denna granskning ska ge svar på är frågorna 1. Finns det en rutin? 2. Är rutinen känd av dem som ska tillämpa den? 3. Tillämpas rutinen? Rutin kan här avse ett komplett system för egenkontroll eller en viss rutin som inspektören särskilt vill fokusera på vid den aktuella inspektionen, exempelvis städrutiner. 5

7 Vem kan förelägganden riktas till, den som driver verksamheten eller fastighetsägaren? Vem är verksamhetsutövare? Såväl fastighetsägaren som den som bedriver verksamhet i fastigheten kan vara verksamhetsutövare i miljöbalkens mening och därmed bli aktuell för tillsyn och förelägganden. Ofta är fastighetsägare och verksamhetsutövare samma juridiska person, t.ex. en hotellrörelse som äger sin fastighet. I andra fall är det en fastighetsägare som den som bedriver verksamheten hyr in sig hos. Tillsynsmyndigheten ska rikta förelägganden till den som har rådighet, d.v.s. rätt att utföra åtgärden i fråga. Det ovannämnda kan sammanfattas med: En verksamhetsutövare är den som har den juridiska möjligheten och ekonomiska förutsättningarna att vidta åtgärder för att avhjälpa en brist. Fastighetsägaren är verksamhetsutövare vad gäller uthyrningen av fastigheter för bostadsändamål och ansvarar för fastighetsrelaterade frågor som skötsel, underhåll, skadedjursbekämpning, reparationer etc. Oavsett om det handlar om föreläggande eller förbud ska både fastigetsägare och verksamhetsutövare informeras. Kopia av beslut som är riktat till den som bedriver verksamheten kan alltså skickas till fastighetsägaren om det rör något denne bör känna till, och vice versa. Samråd med andra myndigheter och stöd i bedömningsfrågor m.m. Glöm inte att samråda med byggavdelningen samt räddningstjänst. De kan ha kunskap som är viktigt för ärendet. Referenser och litteratur Detta handläggarstöd togs fram som en del i Miljösamverkan f:s tillsynsprojekt (tillsyn campingplatser) och bygger till största del på det material som Miljösamverkan Västra Götaland tog fram (Handläggarstöd tillfälligt boende). 1. Hälsoskydd vid tillfälligt boende - Hotell, vandrarhem, camping-platser m.m. Handbok. Socialstyrelsen Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Finns som pdf på webbsidan Egen brunn 3. Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta. Handbok. Socialstyrelsen Fastighetsägarnas egenkontroll. Handbok. Socialstyrelsen Temperatur inomhus. Handbok. Socialstyrelsen Kemiska ämnen i inomhusmiljön. Rapport. Socialstyrelsen Buller- Höga ljudnivåer och buller inomhus. Handbok. Social-styrelsen Radon i inomhusluft. Handbok. Socialstyrelsen Egenkontroll. Handbok 2001:3. Naturvårdsverket. 10. Operativ tillsyn. Handbok 2001:4. Naturvårdsverket. 11. Beslut till miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet

8 12. Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet Bilagor Bilaga 1: Meddelande om tillsynsbesök Bilaga 2: Checklista Bilaga 3: Rapport från tillsynsbesök Bilaga 4: Lagrum 7

9 Bilaga 1 Meddelande Datum Vår beteckning Meddelande om tillsynsbesök vid verksamhetens namn Miljöenheten kommer under 2016 att genomföra tillsyn avseende hälso- och miljöskydd över kommunens hotell, vandrarhem, campingar och andra tillfälliga boenden. Planerad tid för besök i er verksamhet är: 2016-XX-XX, kl XX.XX Tillsynsbesöket kommer huvudsakligen att behandla följande områden: - Lokalen - utformning och anpassning till verksamheten - Städning - Hygien/smittskydd - Inomhusklimat - ventilation - temperatur - Egenkontroll - rutiner och checklistor Bifogad checklista kommer att användas som underlag vid tillsynsbesöket. Checklistan är utformad för flera olika typer av verksamheter. Det kan därför finnas frågor som inte är aktuella för din verksamhet. Vi ber er att förbereda tillsynsbesöket genom att ta fram och titta igenom eventuell rapport från föregående inspektion, besiktningsprotokoll från senaste obligatorisk ventilationskontroll, OVK, vilket kan fås av fastighetsägaren samt eventuella nedtecknade rutiner för skötsel och drift av verksamheten. Om du som verksamhetsutövare bedömer att fastighetsskötare eller fastighetsägare bör närvara vid tillsynsbesöket ansvarar du för att de får kännedom om denna kallelse. För tillsyn och handläggning tas en avgift ut (XXXX kr/timme) i enlighet med gällande taxa. Om den angivna tiden inte passar, eller om ni har frågor inför tillsynsbesöket, går det bra att kontakta undertecknad på telefon XXXX Måste ni omboka tillsynsbesöket är det viktigt att ni tar kontakt omgående. Eksjö kommun Eksjö Besök: S. Kyrkogatan 4 Tel vx Fax

10 FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN.. Bilaga: Kopia till: Checklista Akt

11 Bilaga 2 Checklista tillfälligt boende: camping/stugor/gästhamnar EA = Ej Aktuellt/ Ej kontrollerat STÄDNING 1 Ja Nej EA a Är utrymmena lättstädade? (dvs. i gott skick, lämpliga material, ordning och reda mm) b Beaktas städbarheten vid nyanskaffning av möbler/inredning? c Finns skriftliga rutiner/schema för dagstädning, fungerar det? d Hur ofta städas allmänna toaletter, utrymmen för dusch, tvätt matlagning? e Kontrolleras gästers städning av rum/stugor etc? f Finns skriftliga rutiner/schema för storstädning, fungerar det? g Finns städutrustning i tillräcklig kvalitet och kvantitet/förvaras denna i särskilda utrymmen? h Används parfymfria rengörings- och golvvårdsmedel? i Finns någon utsedd/ansvarig för att kontrollera städningen? j Om städningen inte fungerar- finns rutiner för vem som kontaktar ansvarig? Kommentarer: HYGIEN/SMITTSKYDD 2 Ja Nej EA a Uppfylls Socialstyrelsens allmänna råd nedan gällande antal tvättplatser? b Uppfylls Socialstyrelsens allmänna råd nedan gällande antal platser för matlagning? c Uppfylls Socialstyrelsens allmänna råd nedan gällande antal WC och dusch? d Finns tillgång till tvål, varmt/kallt vatten och engångshanddukar på WC? e Finns rutiner för regelbunden kontroll av vattentemperaturen i verksamheten med avseende på Legionella? f Finns rutiner för spolning av varmvattenledningar i verksamheten med avseende på Legionella? g Förekommer problem med skadedjur?

12 Bilaga 2 h Finns regler och i så fall framgår detta var husdjur får och inte får vara? i Finns överdrag för madrass/kuddar etc? j Finns rutin för tvätt av överdrag och ev. lakan som ingår/hyrs ut? k Finns rutin för tvätt av kuddar och täcken? Kommentarer: INOMHUSKLIMAT 3 Ja Nej EA a Finns tecken på fuktskador i verksamhetens lokaler? b Upplevs ventilationen som tillräcklig? c Har obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförts? d Finns dokumentation för OVK, på plats i verksamhetens egenkontroll? f Finns rutin för att kontrollera ventilation och vid behov åtgärda eller kontakta ansvarig? g Är inomhustemperaturen mellan 20-22C, för normalkänsliga grupper, alternativt 22-24C, för känsliga grupper, under hela året i verksamhetens lokaler? h Finns rutin för att kontrollera värmen i verksamhetens lokaler? Kommentarer: Avlopp/spillvatten 4 Ja Nej EA a Finns kommunalt spillavlopp? b Finns enskilt avlopp? c Finns separat hantering av spillvatten från husvagnar, husbilar, båtar mm? d Sker tömning/rengöring av spillvatten från husvagnar,

13 Bilaga 2 husbilar, båtar på ett ur hygieniskt synsätt acceptabelt sätt? e Är station för hantering av spillvatten från husvagnar, husbilar, båtar tydligt skild från påfyllnad av färskvatten? Kommentarer: AVFALL 5 Ja Nej EA a Källsorteras hushållsavfall? b Källsorteras förpackningar (glas, plast, metall, papper)? c Uppkommer farligt avfall i verksamheten? d Finns rutiner för hantering av farligt avfall? e Transporteras farligt avfall av verksamheten själv? f -om Ja har anmälan till Länsstyrelsen gjorts? g -om Nej transporteras farligt avfall av transportör med tillstånd? Kommentarer: KEMIKALIER 6 Ja Nej EA a Finns förteckning med aktuella uppgifter om namn och användning av kemiska produkter (hushållskemikalier undantaget) som förekommer i verksamheten? b Finns säkerhetsdatablad på plats i verksamhetens egenkontroll för de produkter som hanteras? c Finns inköpsrutiner för kemikalier? d Finns ansvarig för kemikalier? Kommentarer:

14 Bilaga 2 RÖKNING 7 Ja Nej EA a Förekommer rökning i verksamhetens lokaler eller i närområdet utomhus? b Finns anslag om rökning uppsatt? Kommentarer: EGENKONTROLL 8 Ja Nej EA a Finns dokumentation över ansvarsfördelning för hälsoskydds och miljöfrågor? b Om fastighetsägare är en annan än den som driver verksamheten, finns tydliga rutiner, dokument som talar om vem som ansvarar för vilka åtgärder? c Finns rutiner för klagomålshantering från gäster/kringboende? Kommentar: Källa: Socialstyrelsens handbok Hälsoskydd vid tillfälligt boende, Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.

15 Bilaga 2

16 Bilaga 3 Rapport Datum Vår beteckning Rapport från tillsynsbesök gällande tillfälligt boende på fastigheten <<vwaehhaendelse.strfastighetsbeteckning>> Inspektionsdatum: Tillsynsobjekt: Besöksadress: Fastighet: Verksamhet: Närvarande: Inspektionsnoteringar EA = Ej Aktuellt/ Ej kontrollerat STÄDNING 1 Ja Nej EA a Är utrymmena lättstädade? (dvs. i gott skick, lämpliga material, ordning och reda mm) b Beaktas städbarheten vid nyanskaffning av möbler/inredning? c Finns skriftliga rutiner/schema för dagstädning, fungerar det? d Hur ofta städas allmänna toaletter, utrymmen för dusch, tvätt matlagning? e Kontrolleras gästers städning av rum/stugor etc? f Finns skriftliga rutiner/schema för storstädning, fungerar det? g Finns städutrustning i tillräcklig kvalitet och kvantitet/förvaras denna i särskilda utrymmen? h Används parfymfria rengörings- och golvvårdsmedel? i Finns någon utsedd/ansvarig för att kontrollera städningen? j Om städningen inte fungerar- finns rutiner för vem som kontaktar ansvarig? Kommentarer: Eksjö kommun Eksjö Besök: S. Kyrkogatan 4 Tel vx Fax

17 HYGIEN/SMITTSKYDD 2 Ja Nej EA a Uppfylls Socialstyrelsens allmänna råd nedan gällande antal tvättplatser? b Uppfylls Socialstyrelsens allmänna råd nedan gällande antal platser för matlagning? c Uppfylls Socialstyrelsens allmänna råd nedan gällande antal WC och dusch? d Finns tillgång till tvål, varmt/kallt vatten och engångshanddukar på WC? e Finns rutiner för regelbunden kontroll av vattentemperaturen i verksamheten med avseende på Legionella? f Finns rutiner för spolning av varmvattenledningar i verksamheten med avseende på Legionella? g Förekommer problem med skadedjur? h Finns regler och i så fall framgår detta var husdjur får och inte får vara? i Finns överdrag för madrass/kuddar etc? j Finns rutin för tvätt av överdrag och ev. lakan som ingår/hyrs ut? k Finns rutin för tvätt av kuddar och täcken? Kommentarer: INOMHUSKLIMAT 3 Ja Nej EA a Finns tecken på fuktskador i verksamhetens lokaler? b Upplevs ventilationen som tillräcklig? c Har obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförts? d Finns dokumentation för OVK, på plats i verksamhetens egenkontroll? f Finns rutin för att kontrollera ventilation och vid behov åtgärda eller kontakta ansvarig? g Är inomhustemperaturen mellan 20-22C, för normalkänsliga grupper, alternativt 22-24C, för känsliga grupper, under hela året i verksamhetens lokaler?

18 h Finns rutin för att kontrollera värmen i verksamhetens lokaler? Kommentarer: AVLOPP/SPILLVATTEN 4 Ja Nej EA a Finns kommunalt spillavlopp? b Finns enskilt avlopp? c Finns separat hantering av spillvatten från husvagnar, husbilar, båtar mm? d Sker tömning/rengöring av spillvatten från husvagnar, husbilar, båtar på ett ur hygieniskt synsätt acceptabelt sätt? e Är station för hantering av spillvatten från husvagnar, husbilar, båtar tydligt skild från påfyllnad av färskvatten? Kommentarer: AVFALL 5 Ja Nej EA a Källsorteras hushållsavfall? b Källsorteras förpackningar (glas, plast, metall, papper)? c Uppkommer farligt avfall i verksamheten? d Finns rutiner för hantering av farligt avfall? e Transporteras farligt avfall av verksamheten själv? f -om Ja har anmälan till Länsstyrelsen gjorts? g -om Nej transporteras farligt avfall av transportör med tillstånd? Kommentarer:

19 KEMIKALIER 6 Ja Nej EA a Finns förteckning med aktuella uppgifter om namn och användning av kemiska produkter (hushållskemikalier undantaget) som förekommer i verksamheten? b Finns säkerhetsdatablad på plats i verksamhetens egenkontroll för de produkter som hanteras? c Finns inköpsrutiner för kemikalier? d Finns ansvarig för kemikalier? Kommentarer: RÖKNING 7 Ja Nej EA a Förekommer rökning i verksamhetens lokaler eller i närområdet utomhus? b Finns anslag om rökning uppsatt? Kommentarer: EGENKONTROLL 8 Ja Nej EA a Finns dokumentation över ansvarsfördelning för hälsoskydds och miljöfrågor? b Om fastighetsägare är en annan än den som driver verksamheten, finns tydliga rutiner, dokument som talar om vem som ansvarar för vilka åtgärder? c Finns rutiner för klagomålshantering från gäster/kringboende? Kommentar:

20 Krav på åtgärder för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser Följande krav ställs på verksamhetsutövaren för att verksamheten ska anses kunna uppfylla miljöbalkens bestämmelser: - Generella anvisningar Verksamhetsutövare Enligt rättspraxis är det den som bedriver verksamhet som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta en åtgärd som bör betraktas som verksamhetsutövare och därmed ansvarig för att följa miljöbalkens regler. Om den tillfälliga boendeverksamheten hyr lokalerna som de verkar i av en fastighetsägare finns det två verksamhetsutövare, fastighetsägaren som ansvarar för fastigheternas skick, underhåll, funktion etc. och den tillfälliga boendeverksamheten ansvarar för städning, information, skick etc. Krav på uppgifter, undersökningar och eller åtgärder från myndighetens sida kommer därmed riktas mot endera parten beroende på vem som ansvarar för det aktuella området. Olägenhet för människors hälsa Miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa återfinns i 9 kap. 3. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Lokaler för allmänna ändamål och hälsoskydd I Miljöbalken 9 kap 9 står att: Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheten för människors hälsa. I 45, samma förordning som ovan, står bl.a. att byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen samt lokaler för hotell, pensionat och liknande lokaler där almänheten yrkesmässigt erbjuds tillfälligk bostad är några av de byggnader som kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet i sin tillsyn. I Miljöbalken 26 kap 22 står bl.a. att: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors

21 hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Städning/tvätt Kvaliteten på städningen bör vara sådan att den bidrar till en god hygienisk standard och en god luftkvalitet inomhus. Tillsynsmyndigheten anser att det i verksamheten ska finnas ett nedtecknat städschema för dag och storstädning. Lokaler där gäster etc. stadigvarande vistas bör i regel städas dagligen. Detsamma gäller för hygienutrymmen som toaletter och omklädningsrum med tillhörande duschar. Storstädning bör ske återkommande under året. I denna bör städning av höga höjder, lampor, ventilationsdon, golvbrunnar m.m. ingå. Stoppade möbler, madrasser, kuddar och textilier bör rengöras regelbundet. Byte och tvätt av handdukar/sänglinnen etc. ska ske efter varje gäst. Tvätt bör ske i minst 70 C med tvättmedel. Tvätt av kuddar, täcken, sängöverdrag ska göras regelbundet och vid behov. Även här anser tillsynsmyndigheten att det ska finnas rutiner för utförande. Ventilation Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:25) bör inte uteluftflödet understiga 0,35 l/s per m2 golvarea eller 4 l/s och person. Tillsynsmyndigheten anser att verksamhetsutövaren ska ha aktuellt protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK) tillgängligt om detta krävs enligkt förordning om OVK. Av detta framgår resultat från den senaste kontrollen, vika åtgärder som krävs/bör göras och när kontroll ska göras igen. Det är verksamhetsutövarens ansvar att verksamhetens lokaler har erforderlig ventilation, även om det är fastighetsägarens ansvar att tillse att underhåll och föreskrivna kontroller utförs. För mer info, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation Temperatur Rekommenderat värde för den operativa lufttemperaturen för normalkänsliga grupper ligger mellan ºC. Olägenhet för människors hälsa bedöms föreligga när temperaturen varaktigt ligger under 18 ºC, över 24 ºC eller kortvarigt över 26 ºC. Utredning bör göras av verksamhetsutövaren då temperaturen antingen understiger 20 ºC eller överstiger 24 ºC (26 ºC sommartid). Observera att det är skillnad på operativ temperatur och lufttemperatur.

22 För mer info, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus. Vattentemperatur För verksamheter med varierande beläggning bör legionellarisken beaktas och ingå i egenkontrollen. Legionellabakterien kan växa till i vattenledningssystemet om vattnets temperatur ligger i temperaturintervallet C. Legionella smittar genom att bakterien andas in via aerosol som förekommer vid exempelvis duschning, spolning i handfat och från bubbelbad. Socialstyrelsen har gett ut meddelandeblad om legionella (nr 13/93), där de rekommenderar att temperaturen bör vara lägst 60 C i varmvattenberedare och lägst 50 C vid alla tappställen. Radon Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas och enda sättet att ta reda på hur höga halter av radon som finns i fastigheten är att göra långtidsmätningar av radon. Att leva i en bostad med höga radonhalter innebär en hälsorisk då radon sönderfaller till radondöttrarna vilka är elektriskt laddade atomer som fastnar på partiklar i luften som vi sedan andas in. Radondöttrarna avger sedan radioaktiv strålning som bidrar till att cellerna i vävnaden i luftvägarna förändras. Om årsmedelvärdet av radon överstiger 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) anses radonhalten i lokalen utgöra olägenhet för människors hälsa. För mer info, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus. Buller För buller som uppkommer från interna källor ex. ventilation och som är störande inomhus tillämpas de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus. Genereras bullret av vägtrafik ska de riktvärden som fastslagits av riksdagen i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 tillämpas. Här finns både inomhusoch utomhusvärden för vårdlokaler. Vidare finns det allmänna råd från Naturvårdsverket som reglerar buller från industriverksamhet, byggplatser, motorsportbanor etc. som ska användas i tillämpliga delar. Avfall Farligt avfall

23 Uppkommer farligt avfall i verksamheten (lysrör, batterier, rester av kemikalier etc.) ska detta hanteras som sådant. Den som avser att transportera farligt avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet ska innan transport sker göra en anmälan till länsstyrelsen. Efter anmälan till länsstyrelsen får verksamhetsutövaren transportera mängder och slag av avfall i enlighet med 27 avfallsförordningen (2001:1063). Uppkommer skärande/stickande avfall ska detta hanteras som ett smittsamt farligt avfall enligt renhållarens anvisningar. Verksamhet som lämnar sitt farliga avfall till transportör ska enligt 39 Avfallsförordningen (2001:1063) kontrollera att transportör och mottagare av det farliga avfallet har tillstånd för respektive hantering. Dokumentation över detta ska finnas tillgänglig hos verksamheten som lämnar avfall. Hushållsavfall Hushållsavfall sorteras och hanteras i enlighet med föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun samt renhållarens anvisningar. Hushållsavfall ska sorteras som komposterbart (grön påse) och brännbart (röd påse). Förpackningsavfall såsom glas, metall, papp och plast sorteras för sig. Kemikalier Tillsynsmyndigheten anser att säkerhetsdatablad för de kemikalier som används i verksamheten bör finnas till hands för personal och gäster. På säkerhetsdatabladet finns viktig och användbar information om t.ex. vad man ska göra vid en olycka eller när kemikalien ska kasseras. Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas av leverantören av kemikalien. Rökning Rökning är enligt 2 tobakslagen (1993:581) förbjuden i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden som är avsedda för gemensamt bruk. Egenkontroll Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka att så sker. Egenkontrollen är ett verktyg för att verksamheten på egen hand ska kunna undvika skada på människors hälsa eller miljön. För verksamheter som inte är tillstånds/anmälningspliktiga finns inget lagligt krav på skriftlig dokumentation av nedanstående (ordet ska läses därmed bör). I förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll föreskrivs följande:

24 4 För varje verksamhet ska det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken samt de föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Kommentar: Exempel på detta kan vara redovisning av ansvariga personer och ansvarsområden, delegation, inspektionsrapporter, skrivelser, förelägganden mm. 5 Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som skrivs i första stycket ska dokumenteras. Kommentar: Exempel på detta kan vara att man har som rutin att regelbundet kontrollera temperaturen inomhus, kontroll av ventilation (OVK) utförs etc. 6 Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Kommentar: Exempel på detta kan vara att man upprättar städrutiner, smittreningsrutiner samt rutiner kring farligt avfall. 7 Verksamheten ska förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen ska uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 1. produkten eller organismens namn, 2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. Kommentar: Även säkerhetsdatablad för samtliga verksamhetsspecifika kemikalier som avses ovan ska finnas i verksamheten. Övrigt Delgivningskvittot ska återsändas underskrivet av ansvarig för verksamheten.

25 Beslut om avgift fattas i separat beslut. FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN.. Bilaga: Kopia till: Checklista Akt

26 Bilaga 4 Datum Lagrum för tillsyn av camping, stugby, naturcamping och gästhamn med avseende på miljöbalkens regler Nedan ges en bild av juridiken kring tillsyn av camping, stugby, naturcamping och gästhamn samt lite aktuella frågeställningar med avseende på miljöbalkens regler. Som i alla ärenden gäller givetvis miljöbalkens grundregler som de allmänna hänsynsreglerna i kap. 2, tillsynsparagraferna i kap. 26 m.fl. Verksamhetsutövare Enligt rättspraxis är det den som bedriver verksamhet och som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta en åtgärd, även kallat rådighet, som bör betraktas som verksamhetsutövare och därmed ansvarig att följa miljöbalkens regler. För aktuell verksamhet kan det således finnas en eller flera verksamhetsutövare. Om ägaren till anläggningen också driver verksamheten är det samma verksamhetutövare för fastighetsfrågor och verksamhetsfrågor. Om anläggningen däremot hyrs- eller arrenderas ut finns minst två verksamhetsutövare. Frågor som rör fastigheten kan vara underhåll, värme, vatten, el osv. Frågor som rör verksamheten kan vara städning, rutiner för smittskydd, avfallshantering osv. Beslut ska riktas mot den verksamhetsutövare som har rådighet i situationen, det gäller även beslut om avgift. Observera att juridiskt ansvar enligt lag inte går att avtala bort. En camping etc. kan vara spontan men så fort ex. markägaren/organisation m.m. har ställt iordning en plats genom att ex. klippa gräset, ställt dit soptunnor, ett torrdass, en brygga, bord, skyltat upp mm. så kan det juridiskt räknas som en verksamhet. Det är då denna person/organisation m.m. som ansvarar för den tillskapade verksamheten. Olägenhet för människors hälsa Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Postgiro EKSJÖ vx

27 Miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. 3, Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Särskilda bestämmelser om hälsoskydd och boende I Miljöbalken 9 kap 9 står att: Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheten för människors hälsa. 33 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver mer i detalj vad en bostad ska uppfylla med avseende på tekniskt utförande gällande, värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar etc. En viktig punkt är den om att ett boende ska ges möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, ha tillgång till vatten i erfordlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. 34 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver att byggnader, lokaler för annat än allmänna ändamål, ska hållas fria från ohyra. 45, samma förordning som ovan, talar om att det bl.a. är byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad samt idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor som kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet i sin tillsyn. Allmänna råd och handböcker Som hjälp i handläggningen finns även Folkhälsomyndighetens allmänna råd: Buller inomhus FoHMFS 2014:13 Fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Radon FoHMFS 2014:16. Temperatur FoHMFS 2014:17 Ventilation FoHMFS 2014:18 Som stöd finns även Socialstyrelsens handbok Hälskoskydd vid tillfälligt boende Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Notera dock att handboken börjar få ett par år på nacken och att vissa delar av innehållet kan vara inaktuellt. Annan relevant lagstiftning Krav bör ställas på att obligatorisk ventilationskontroll enligt förordning om funktionskontroll av ventilationssystem SFS 1991:1273, har gjorts där det krävs. Tillsyn över förordningen har byggenheten. Krav bör ställas av dem men i vissa fall kan förordningen användas i kravställning för ventilation.

28 Se även regler kring allemansrätten.

Tillsyn av Migrationsboende

Tillsyn av Migrationsboende Tillsyn av Migrationsboende Alvesta 2015-11-05 Peter Larsson Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 0381-362 12 peter.larsson@eksjo.se Miljöavdelningen, Eksjö kommun Upplägg på dagens föredrag - Vem är jag, bakgrund,

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Utredning? Har vi tillräckligt med underlag? Vad har vi för indikationer? Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation,

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn Tjänsteställe: Bygg- och Miljökontoret Verksamhetens namn Handläggare: Adress Datum: Adress Beteckning: Er beteckning: Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum Deltagare vid inspektionen (namn,

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Vellinge.se Information om lokaler för undervisning Det är viktigt att undervisningslokaler utformas och sköts så att elevernas hälsa och miljö inte

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Upplaga 2, 2015-11-30

Upplaga 2, 2015-11-30 Upplaga 2, 2015-11-30 1. Inledning 3 2. Lagar och aktörer 3 Miljöenheten 3 Miljöbalken 3 Livsmedelslagen 4 Andra förvaltningar inom Sjöbo kommun 4 Aktörer utanför kommunen 5 3. Praktisk tillämpning (tillfälligt

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION

Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION Samhällsbyggnadsenheten Januari 2014 Samhällsbyggnadsenheten - miljö Detta är en vägledning för införande av systematisk egenkontroll på

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.

Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Hälsoskydd vid tillfälligt boende Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll Känner ni till de miljöregler som gäller för er fastighet? Har ni en klar ansvarsfördelning? Har ni bra rutiner

Läs mer

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy December 2015 Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy december 2015 Detta handläggarstöd är en bearbetning och uppdatering

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Innehåll Miljöbalkens hänsynsregler gäller

Läs mer

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner Ventilation i byggnader Från och med den 1 januari 2014 Hälsoskydd Inomhusmiljö, buller, ventilation, luftkvalitet, fuktskador, bassängbad, objektsburen smitta mm Den livsviktiga inomhusmiljön Barn, ungdomar

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Miljö och hälsoskyddskontoret Fotografisk verksamhet Denna broschyr vänder sig till Dig som sysslar med fotografisk verksamhet på Gotland, antingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

DOM 2016-06-09 Stockholm

DOM 2016-06-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060305 DOM 2016-06-09 Stockholm Mål nr M 9862-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-19 i mål nr M 1429-15, se bilaga KLAGANDE BRF Kastanjen

Läs mer

Juridik vid hantering av inomhusmiljöärenden. Anna Jarl och Monika Gerdhem, 2012-11-19

Juridik vid hantering av inomhusmiljöärenden. Anna Jarl och Monika Gerdhem, 2012-11-19 Juridik vid hantering av inomhusmiljöärenden Anna Jarl och Monika Gerdhem, 2012-11-19 Inte bara miljöbalken Miljöbalken, MB, och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH Jordabalken,

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn PROJEKT Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn Rapport avseende tillsynsprojekt 2016 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella verksamheter samt genomföra tillsyn inom

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01 Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland Version 2015-04-01 Inledning - Legionella Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar,

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

Egenkontroll. Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram. Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil:

Egenkontroll. Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram. Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil: Egenkontroll Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil: Ansvarig för egenkontrollen: Telefon/Mobil: Syftet med egenkontroll Egenkontroll

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN En kort vägledning om egenkontroll Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och

Läs mer

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla,

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Miljöenhetens information om solarium

Miljöenhetens information om solarium Miljöenhetens information om solarium Vellinge.se Information om solarium Solariesalong är en verksamhet där kosmetiska solarium upplåts till allmänheten. Det kan också vara fråga om en anläggning som

Läs mer

Har du koll på hälsoriskerna med vedeldad badbalja?

Har du koll på hälsoriskerna med vedeldad badbalja? ÅNGE KOMMUN Bygg- och miljökontoret Har du koll på hälsoriskerna med vedeldad badbalja? (Foto: Turistbyrån i Älvdalen Dalarna. Badtunna på toppen av Wäsaberget.) Informationsbroschyr från Bygg- och miljökontoret

Läs mer

PROJEKT. Samlingslokaler

PROJEKT. Samlingslokaler PROJEKT Samlingslokaler Rapport avseende tillsynsprojekt 2012 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella samlingslokaler och genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och miljöskydd.

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas

Läs mer

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ECOS Mall 90_ALL_bes_obj_delg - ver. 2007-10-16 Bilaga 7 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: 2012-11972 SID 1 (5) 2013-08-27 Handläggare Marithe Eriksson 08-508 28 172 marithe.eriksson@stockholm.se

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder?

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? 1 Buller Utbrett miljö- och folkhälsoproblem Miljöstörning som påverkar flest antal människor i Sverige Samhällsbuller består av ljud från exempelvis

Läs mer

Aktuellt från Socialstyrelsen

Aktuellt från Socialstyrelsen Aktuellt från Socialstyrelsen Greta Smedje 2013-09-24 Socialstyrelsens uppgifter inom området hälsoskydd och miljöhälsa Miljömålsmyndighet Tillsynsvägledande myndighet Nationellt expertorgan Miljötillsynsförordning

Läs mer

Information om handläggning av klagomål

Information om handläggning av klagomål Samhällsbyggnadskontoret KLAGOMÅL Anmälan om klagomål i bostad 1/6 Information om handläggning av klagomål Läs informationen nedan innan du fyller i blanketten Miljöenheten handlägger klagomål som rör

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD

MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD MILJÖFÖRVLTNINGEN HÄLSOSYDD INSPETIONSRPPORT 2008-02-13 SID 1 (7) dministrativa uppgifter Datum för inspektionen 2008-02-14 Fastighetsägare Brf Fanan 12 c/o Björn Bragée Bolagsadress Banérgatan 25 Postadress

Läs mer

FÖRELÄGGANDE ATT UTREDA BADVATTENKVALITET, VENTILATION SAMT ÅTGÄRDA TAKSKADOR - SKÄRHOLMENS SIM- OCH IDROTTSHALL

FÖRELÄGGANDE ATT UTREDA BADVATTENKVALITET, VENTILATION SAMT ÅTGÄRDA TAKSKADOR - SKÄRHOLMENS SIM- OCH IDROTTSHALL ECOS Mall 90_ALL_bes_obj_delg - ver. 2007-10-16 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Bilaga 6 BESLUT DNR: 2012-2504 SID 1 (7) 2013-08-27 Handläggare Marithe Eriksson 08-508 28 172 marithe.eriksson@stockholm.se

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden www.folkhalsomyndigheten.se 1 Vad är ett asylboende? Vad är ett asylboende? Migrationsverket har ansvar att ordna boenden åt de asylsökande som inte kan ordna

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer