Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION"

Transkript

1 Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION Samhällsbyggnadsenheten Januari 2014

2 Samhällsbyggnadsenheten - miljö Detta är en vägledning för införande av systematisk egenkontroll på en förskola eller skola. Rutinerna ska anpassas för verksamheten, vilket innebär att alla punkter kanske inte är relevanta för just er verksamhet. Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till hälsa och miljö. Egenkontrollen ger bra förutsättningar för att brister i verksamhetens rutiner, exempelvis otillräcklig eller felaktigt utförd städning, olämplig inredning, bristande smittskydd eller otillräcklig ventilation upptäcks innan de orsakat besvär eller hälsoproblem. Målet är en sund vistelsemiljö på skolan - varken barn eller personal ska bli sjuka eller må dåligt av att vara på skolan. Barn är en grupp som anses extra utsatt eftersom de inte själva kan påverka sin vistelse på skolan, och därför är kravet på egenkontroll högt för dessa verksamheter. Lagkrav Miljöbalken(1998:808) infördes i Sverige den 1 januari Kärnan i lagstiftningen är de s.k. allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB, som ska följas av ALLA (privatpersoner, företag och myndigheter). Dessa regler innebär bl.a. följande: - Bevisbördan. Det är du som företagare/ansvarig verksamhetsutövare som ska bevisa att du följer de lagar och regler som finns, vid tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Det är inte tillsynsmyndigheten som behöver visa motsatsen. - Kunskapskravet. Som företagare/verksamhetsutövare måste du skaffa den kunskap som krävs för att veta hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa och på vilket sätt du kan motverka sådan skadlig påverkan. Detta innebär bland annat att du måste hålla dig uppdaterad om vad som händer inom ditt verksamhetsområde. Exempelvis kan det komma forskningsrön vilket medför att du måste agera och vidta åtgärder. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om ny lagstiftning som berör verksamheten. - Försiktighetsprincipen. Du måste vidta skyddsåtgärder, begränsa verksamheten och vidta andra försiktighetsmått om det finns skäl att anta att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta medför att endast risken för skada eller olägenhet medför en skyldighet att begränsa denna störning. Principen innebär och 2

3 också att det är den som orsakar olägenheten som ska betala för begränsande åtgärder, och att bästa möjliga teknik ska användas för att förebygga olägenheter. - Val av produkt. Du skall undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. - Hushålla med resurser. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Enligt förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så är förskolor och skolor anmälningspliktiga. Detta innebär att en verksamhetsutövare måste anmäla att en skola eller förskola ska öppnas till den kommunala miljöförvaltningen innan den startar. Om en förskola eller skola öppnas innan anmälan så ska kommunen besluta om miljösanktionsavgift. Det är en straffavgift som verksamheten får betala, och som tillfaller staten. Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Den som driver verksamheten ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Verksamheten ska också ta fram ett kontrollprogram med förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten kräver detta. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även mer preciserade krav på egenkontrollen enligt förordningen(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt denna förordning skall arbetet med egenkontroll bl.a. ha tydlig ansvarfördelning, dokumenteras och finnas på plats i verksamheten. Miljöbalken (1999:899) Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 3

4 Hur skall arbetet redovisas? Egenkontrollen ska vara dokumenterad, dvs. skriftlig. Den ska kunna visas upp för miljökontoret vid inspektion. Den behöver inte bestå av ett samlat dokument, men den bör omfatta en sammanställning av vilka dokument (rutiner, system mm) som finns och var de är placerade. Dokumentationen kan med fördel göras elektroniskt på dator. Tänk på att dokumentationen både ska fungera som ett kvitto på vidtagna åtgärder såväl som ett sätt att säkerställa att verksamhetens egenkontroll fungerar. Hur mycket som behöver dokumenteras för att egenkontrollens krav ska uppfyllas varierar mellan verksamheter, och måste bedömas i det enskilda fallet. I en stor organisation krävs kanske mer dokumentation för att säkra egenkontrollen, än i en mindre med kortare beslutsvägar. Några generella riktlinjer för vad som måste dokumenteras är följande: Det organisatoriska ansvaret för miljöbalken. Resultat, mätprotokoll, rapporter och bedömningar från undersökningar som utförs ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Rutiner och därtill arbetsbeskrivningar för drift, underhåll och åtgärder som begränsar olägenheter. Kemikalieförteckning Att dokumentera egenkontrollen har flera fördelar: Det är lättare för personalen att veta vad som gäller och göra rätt. Speciellt viktigt är det för vikarier och annan tillfällig personal. Det är lättare att följa upp och förbättra verksamhetens rutiner. Det är lättare att hitta brister och vem som är ansvarig för dessa, t ex fördelning mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare. 4

5 Förenkla arbetet! Egenkontrollen bör inordnas i verksamheten så att den blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Egenkontrollen enligt miljöbalken kan arbetas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet (f.d. internkontroll) för att undvika dubbelarbete. Det finns många likheter och flera överlappande kontrollområden inom miljöbalken och arbetsmiljölagen. Observera dock att skillnader finns, att miljöbalken omfattar områden som inte berörs av arbetsmiljölagen, och att det inte är tillräckligt att endast utföra riskbedömningar utifrån arbetsmiljölagens krav! Barn på förskolor omfattas till exempel INTE av arbetsmiljölagen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet granskas av Arbetsmiljöverket. Kraven i räddningstjänstlagen på förebyggande brandskyddsarbete är också en form av egenkontroll. Även brandskyddet bör kunna integreras i verksamhetens samlade egenkontroll. Egenkontroll. Handbok 2001:3 kan beställas på - Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Systematiskt arbetsmiljöarbete 5

6 Vad ska egenkontrollen innehålla? För att förenkla arbetet med att ta fram ett egenkontrollprogram redovisar vi här ett förslag på innehåll lämpligt för en förskola eller skola. Observera att nya lagkrav kan tillkomma och att det alltid är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att införskaffa sig kunskap om detta. Observera också att egenkontroll ska vara ett levande projekt som ska följas upp, utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Målet är inte att ha en pärm med dokument som dammar igen i väntan på nästa tillsynsbesök. Det viktigaste är att det fungerar väl för just er och är anpassat för er verksamhet. Ett sätt att tänka är att verksamheten ska ligga steget före tillsynsmyndigheten. Ett exempel; Skolans ventilation i ett klassrum är trasig och inte igång alls. Tillsynsmyndigheten gör ett besök och påpekar att ventilationen är trasig. Om skolan då kan visa dokumentation på att saken är felanmäld, när problemet förväntas vara avhjälpt och att användningen av klassrummet har anpassats till den nuvarande situationen, så noteras saken inte som en brist. Om skolan däremot inte märkt att ventilationen gått sönder, eller säger att saken är felanmäld sedan en månad tillbaka men ingenting har hänt sedan dess så ses det som bristande egenkontroll. Vårt förslag är att egenkontrollen delas in i fyra undergrupper: Kunskap och ansvar Verksamheten Fastigheten Miljöfrågor/Hållbart samhälle Här följer information om vilka områden som dessa undergrupper omfattar. Tänk på att detta endast är en vägledning, och att ni som verksamhet kan välja att bedriva egenkontroll enligt en annan struktur eller uppdelning. 6

7 KUNSKAP OCH ANSVAR 2 Miljöbalken - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 4 Egenkontrollförordningen - För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken samt föreskrifter, domar och beslut som meddelats med stöda av denna. 6 Egenkontrollförordningen - Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Om en driftsstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. Ansvarsfördelning för inomhusmiljön/utomhusmiljö Förskolechef, rektor, skolsköterska, vaktmästare eller annan person som ansvarar för inomhusmiljöfrågor/ utomhusmiljöfrågor ges formellt ansvar, metoder och resurser för att kunna verka inom sitt ansvarsområde. Ansvarsfördelning mellan skolan/skolans huvudman/ fastighetsägare Klargör ansvarsfördelning - vem ansvarar för vad - för t ex underhåll, reparationer, åtgärder och uppföljning. Det är viktigt att ha en fastslagen ansvarfördelning så att det inte råder någon tvekan om vem som ska rätta till uppkomna problem eller utföra undersökningar. Om skolans lokaler används för andra ändamål kvällstid ska ansvaret för detta vara klargjort. Det är också viktigt att det finns tydliga rutiner för återkoppling och förmedling av information & dokumentation mellan de olika aktörer som ansvarar för egenkontrollen. Bevakning av lagstiftning För att uppfylla egenkontrollens krav är det lämpligt att rutinmässigt bevaka aktuell lagstiftning för att uppmärksamma lagändringar, larmrapporter och liknande. Utbildning Det är mycket viktigt att verksamheten fastställer vilken kunskapsnivå som krävs för att ansvara för olika delar av egenkontrollen, samt hur denna kunskapsnivå skall uppnås. För vissa områden räcker det kanske att ansvarig personal läser igenom ett informationsmaterial, och andra gånger kanske det krävs ett deltagande i en mer omfattande utbildning. Rutin för systematisk hantering av brister/felanmälan/klagomål Vilka rutiner finns? Hur görs återkoppling? Vilka åtgärder vidtogs för att undanröja bristen? 7

8 System för fortlöpande kontroll och utvärdering av verksamheten ur hälsoskyddssynpunkt, att som verksamhetsutövare endast göra undersökningar vid uttalade klagomål, är som regel inte tillräckligt för att uppfylla egenkontrollskravet i miljöbalken. Som verksamhetsutövare ska man förekomma problemen, och då behövs regelbundna undersökningar och utvärderingar. T ex kan en årlig arbetsmiljörond och allergirond vara ett sådant system. Det är viktigt att det används en väl utformad checklista så att inte en del områden glöms bort. Verksamheten behöver även ha rutiner för att systematiskt kontrollera och mäta radon, buller och liknande. En enklare enkätundersökning bland föräldrar/elever/personal kan vara ett annat system för att få en bild av hur vistelsemiljön uppfattas. Handlingsplan för stora brister som exempelvis omfattande fuktskador eller uttalade hälsobesvär hos barn och personal. Det bör framgå vem som ansvarar för kartläggning och tillvägagångssätt, utredning, efterkontroll samt rapportering till tillsynsmyndigheten (kommunens miljöförvaltning). Vidare bör den innehålla rutin för riskbedömning ur hälsosynpunkt där hänsyn tas till t ex besvär, fuktkälla, utbredning, emissioner från material, mikroorganismer och brukande av lokalerna. Vid risk för ohälsa och som komplement till en skadeutredning bör en besvärsstudie ingå i handlingsplanen. Här rekommenderas det att skolan använder sig av den s.k. MM-enkäterna. För mer information kontakta Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. Driftstörningar eller liknande händelser inom verksamheten, som kan ha negativ påverkan på miljö eller människors hälsa, skall anmälas till tillsynsmyndigheten. För en skola kan detta begrepp till exempel omfatta en planerad mögel- eller asbest sanering, bristfällig vattenförsörjning, om ventilationen slutar fungera ellermisstanke om objektburen smitta. Anmälan ska göras så att tillsynsmyndigheten får vetskap om störningen och får tillfälle att bedöma om det behövs tillsyn i ärendet. 8

9 VERKSAMHETEN 3 Miljöbalken - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 6 Egenkontrollförordningen - Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Ordningsregler med syfte att förbättra inomhusmiljön ska finnas. Ordningsregler kan behövas för t ex lukter/parfym, allergen/ husdjur/klädombyte, rökning. Det ska finnas rutin för att säkerställa att tobakslagen följs. Folkhälsomyndigheten Allergirond för förskola - Tobakslagen (1993:581) Astma- och allergiförbundet - Hygien och smittskyddsrutiner. Regler för god hygien vid blöjbyte och för personalens och barnens handtvätt ska finnas. De behöver vara skriftliga, och sitta uppe vid skötbord och handfat så att även vikarier och föräldrar lätt kan ta del av och följa reglerna. Här bör det också stå när engångsskydd, skyddshandskar och/eller desinfektion ska användas. Regler för och hur länge barn, syskon och personal ska stanna hemma vid exempelvis magsjuka behöver finnas. Rutinen bör även omfatta information till föräldrarna om infektionsrisker, hur smittspridning motarbetas på skolan och regler för hemmavistelse vid sjukdom. Verksamheten bör stämma av sina rutiner med en smittskyddssköterska eller liknande. Det är också viktigt att personalen regelbundet utbildas och informeras om hygienfrågor av sakkunnig. Verksamheten behöver ha rutin för hantering och rapportering av svårare infektionsutbrott som exempelvis salmonella. Rutin för skolans kontakt med lanstingets smittskyddsenhet behöver vara tydlig. 9

10 Det är lämpligt att föra journal över barnens och personalens sjukfrånvaro. Smitta i förskolan- En kunskapsöversikt Smitta i förskolan Ett utbildningsmaterial Städrutiner och system för uppföljning av städkvalitén. Rengöringsprogram ska finnas, där all städning och rengöring redovisas. Rum som används av barn med allergier kan behöva utökad städning. Reglera hur ofta storstädning ska ske och vad den ska omfatta. Städrutinerna ska ge svar på var det städas, vad som städas, när det städas, hur städningen sker och vem som utför städningen. Se till att städning och annan lokalvård, samt underhåll, följs upp regelbundet. Detta gäller oavsett om städningen utförs av skolans personal eller om tjänsten köps in av en extern verksamhet. Städbarheten i lokalen är också viktig att se över. Lokaler och inredning bör hållas i sådant skick att städning underlättas. Detta kan till exempel betyda att ytskikt ska vara hela och att förvaring främst sker i skåp med luckor. Använder ni öppna hyllor för förvaring, så se till att ha god ordning på sakerna så att damning underlättas. Genomskinliga plastlådor eller lådor med bilder på innehållet kan vara bra om man vill behålla tillgängligheten för barnen. Rensa regelbundet bort gamla saker, och sådant som inte används i den dagliga verksamheten. Textilier är bra som ljuddämpare, men kan också försvåra städningen. Mattor bör därför användas sparsamt, och vara kombinerade med bra städrutiner. Astma- och allergiförbundet - Rutiner för tvätt av textilier och leksaker. Inför regler för all tvätt, både sådant som tvättas ofta som kuddar och filtar, och sådant som tvättas mer sällan som till exempel soffklädslar och mattor. Det ska även finnas rutiner för hur leksakerna ska hållas rena. Detta är extra viktigt då det blivit ett utbrott av magsjuka eller annan smittsam sjukdom på skolan. Åtgärder mot buller inom verksamheten. Det finns forskning som visar att personer som utsätts för en medelljudnivå över 75 db under åtta timmar riskerar hörselskada. Mätningar som gjorts inom skola och förskola visar att detta är inte är ovanligt i Sverige. Det ska då också beaktas att barn förmodligen är känsligare en vuxna. Därför bör man eftersträva ännu lägre ljudnivåer. Mycket av det buller som barnen själva orsakar kan motarbetas via olika arbetsmetoder. Arbetssätt och rutiner som minskar uppkomst av buller i verksamheten kan vara exempelvis: mer utomhusvistelse, mindre grupper, att sänka den egna rösten samt tala om ljud och buller med barnen. I rum där det ofta uppstår extra mycket buller, t ex matsal och lekrum måste både inredning och utrustning akustikdämpas. 10

11 På förskolor och även ibland på skolor är det nödvändigt att undersöka ljudnivåerna under pågående verksamhet för att med säkerhet kunna visa att miljöbalkens regler följs. För att göra detta på ett bra sätt behöver man oftast ta hjälp av en sakkunnig. En vanlig metod är att personal får bära en så kallad buller-dosimeter under en förutbestämd period under arbetstid. Om mätningarna visar att ljudnivåerna är högre än önskvärt behöver ni fastställa en handlingsplan för att dämpa bullret inomhus. Här ska det noteras vilka åtgärder som kan vidtas med bullerdämpande inredning och vilka pedagogiska förändringar som kan tillämpas. Det kan vara lämpligt att fastställa tydliga mål, och att kontrollera dessa med mätningar. Bullret Bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan Skydd mot UV-strålning. Det är viktigt att förskolan jobbar med att förhindra att barnen utsätts för alltför mycket UV-strålning. Rutinerna kan omfatta exempelvis regler för huvudbonad, solskyddskräm, tider för utevistelse. Tänk även igenom förskolans eller skolans utomhusmiljö och dess utformning. Om inte naturlig skugga finns på populära lekplatser som t ex sandlådor måste skugga skapas med fasta solskydd, parasoller mm. Solsnurran är ett bra hjälpmedel för att bedöma hur länge varje enskilt barn kan vistas i solen utan att bränna sig. Aktuellt UV-index kan hämtas från Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida: Rutiner för bruk, skötsel och underhåll av utrustning. Skolans utrustning ska vara välskött. Exempel på utrustning är termometrar, städutrustning, lekredskap mm. 11

12 FASTIGHETEN 3 Miljöbalken - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 5 Egenkontrollförordningen - Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Detta skall dokumenteras. 6 Egenkontrollförordningen - Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. Regelbundna ronder är ofta nödvändiga för att kontrollera fastighetens skick och underhållsbehov. Frekvens för olika kontroller behöver vara tydligt fastställt och det ska framgå vem som är ansvarig för att utföra dessa. Kontrollerna behöver dokumenteras. Dessa regelbundna kontroller bör sedan ligga till grund för underhållsplaner för planerad renovering och andra åtgärder för inre och yttre underhåll av lokalerna behöver finnas dokumenterade. Kunskap om luftflöden och maximalt antal personer i olika rum (maxpersonangivelse) som kan tillåtas i vilrum, lekrum, klassrum, grupprum etc. med avseende på ventilationens kapacitet. Ett verktyg för att kontrollera detta är att utföra koldioxidmätningar. Hur många personer kan vistas i lokalen för att koldioxidhalten inte skall överstiga 1000 ppm? Det kan vara lämpligt att märka upp lokalerna med dessa uppgifter. Dokument som visar maxpersonbelastning och luftflöden ska finnas på skolan och vara känt bland personalen. Enligt Folkhälsomyndigheten ska det finnas ett tilluftflöde på minst 7 l/s per person plus 0,35 l/s per m² golvyta. En lokal med självdragsventilation motsvarar generellt inte gällande krav. 12

13 Rutiner för att se till att ventilationssystemet sköts regelbundet, rengörs och kontrolleras. T ex kan ansvar för kontroll och rengöring ligga på fastighetsägaren medan ansvaret för mindre åtgärder som rengöring av don är skolans. Det är mycket viktigt att ansvarsfördelningen är klargjord och att det finns skriftliga skötselinstruktioner hos den som är ansvarig för skötseln. Skolan bör ha kännedom om resultat från senaste OVK (obligatorisk ventilationskontroll), när filterbyten ska ske och åtgärder vid eventuella brister. Silkespapper vid tilluftsdonen är ett enkelt sätt att upptäcka om ventilationen stannat. FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Socialstyrelsens meddelandeblad om ventilation luftkvalitet Nr 12/2012. Finns länk på Socialstyrelsens hemsida. Fukt och därtill mikrobiell tillväxt som mögel är problem som ofta kopplas till sjuka hus och olika hälsobesvär hos vuxna och barn. Fuktskador kan vara orsakade av yttre omständigheter som otillräcklig dränering, översvämningar och fönster- eller takläckage. Inre omständigheter som skador på vattenledningar, slitna ytskikt och bristfälliga fuktspärrar är andra orsaker. Det är viktigt att dessa aspekter regelbundet kontrolleras vid ronder och lokalöversyner. Om det är fastighetsägaren som gör detta så måste verksamheten få information om resultatet. Vid påträffade brister så behövs ofta en fördjupad undersökning av sakkunnig person. Brister som inte åtgärdas omgående behöver dokumenteras i en åtgärdsplan. Kaseinhaltigt flytspackel och pentaklorfenol i virke är ämnen som kan orsaka problem i inomhusmiljön då byggnader påverkas av fukt. Har dessa problem konstaterats är det viktigt att det åtgärdas på rätt sätt och att detta dokumenteras. Oftast behöver sakkunniga konsulter anlitas för att göra dessa bedömningar. FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Radonhalt. Verksamheten ska ha tillgång till resultat från senaste radonmätningen. Det behöver även finnas en tydlig rutin för hur ofta en radonmätning ska göras, och vem som ansvarar för att detta utförs. Radonhalt kan variera över tid av flera olika orsaker. Exempelvis kan sprickor uppstå på grund av sättningar eller skakningar, lokalens användning kan ha förändrats med en ändrad luftomsättning som följd eller så kan håligheter skapats vid installation av rörledningar etc. Det är därför nödvändigt att regelbundet göra nya radonmätningar för att miljöbalkens krav på egenkontroll i en skola eller förskola ska uppfyllas. 13

14 Ett lämpligt intervall för radonmätningar kan vara följande: Vart 15:e-20e år i lokaler som inte uppvisat förhöjda radonhalter vid tidigare mätningar. Vart 5:e-10:e år i lokaler som uppvisat förhöjda radonhalter och därefter sanerats. Alltid vid nybyggnationer och vid större ombyggnationer som kan påverka radonhalten. Enligt Folkhälsomyndigheten ska radonhalten i inomhusluft inte överstiga 200 Bq. Om den gör det måste åtgärder vidtas för att sänka radonhalten så att den understiger riktvärdet. Vidtagna/planerade åtgärder behöver finnas dokumenterade. Radonmätningar skall utföras i enlighet med Socialstyrelsens och Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, 2004:01, samt kompletterande vägledning till metodbeskrivning för mätning i skola och förskola. FoHMFS 2014:16 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus. Radonguiden Kontroll av inomhustemperatur, kan göras genom att hänga upp termometrar eller att kontrollera med en mobil termometer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar grader, men lägsta tillåtna stadigvarande temperatur är 20 grader. På förskolor är det viktigt att mäta nära golvet, då små barn som regel vistas där. Värme stiger uppåt, och det kan därför skilja en hel del i temperatur i ett rum. Vid problem med för höga eller låga temperaturer behöver ibland fler mätningar göras. Detta kan behöva göras av en sakkunnig person. FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Buller. Ventilationssystem, värmepumpar, och andra fasta installationer kan alstra bullernivåer som överstiger Folkhälsomyndighetens riktvärden för på 30 db(a) i ekvivalent nivå(medelnivå över en tidsperiod), och 45 db8a) som maxnivå (högst tillåtna tillfälliga ljudnivå), i undervisningslokaler(även förskolor). Detta kan påverka koncentrationsförmågan och förmågan att delta i undervisningen. Barn med hörselskador eller annat modersmål än svenska är speciellt känsliga för detta. Om det bedöms som troligt att ljudnivåerna överstiger riktvärdet behöver mätningar göras av en sakkunnig person. Om gränsvärdet överstigs så behövs en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristerna. Tänk på att det är lätt att bli hemmadöv, och att personal och barn som regelbundet vistas i lokalerna kanske inte är medvetna om störningen. 14

15 FoHMFS 2014:13 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. FoHMFS 2014:15 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. Dokumenterade kontroller av vattnet. Temperaturen på varmvatten ska minst vara +50 C och max +65 C vid tappstället samt minst +60 C i beredare eller ackumulatorer. Tappställen som används av små barn ska regleras så att temperaturen på utgående vatten inte är högre än 38 grader för att undvika brännskador. Även kontroll av kallvattnets temperatur är att rekommendera, det ska vara under +18 C. Detta är för att hindra tillväxt av Legionellabakterier som kan orsaka allvarliga infektioner. Det är hög risk för att Legionellabakterier växer till om vattenomsättningen är låg, det finns en biofilm, vattnet är syrerikt och temperaturen är mellan 20 och 45 C. Människor kan smittas om stora mängder av bakterien inandas via aerosoler, t.ex. i en dusch eller handfat. På Folkhälsomynighetens hemsida finns instruktioner för hur ett vattensystem ska skötas för att minska risken för Legionella. Folkhälsomyndighetens anvisningar för skötsel av vattensystem. Förekomst av PCB och Asbest kan behöva kontrolleras i verksamhetens lokaler. PCB kan förekomma i fogmassor i byggnader uppförda eller ombyggda mellan åren PCB skall inventeras och saneras, och ansvaret för detta ligger alltid på fastighetsägaren. Vid en sanering behöver tillräckliga skyddsåtgärder vidtas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår. 15

16 MILJÖFRÅGOR 5 Miljöbalken - Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Avfall. Rutiner för hantering av avfall kan omfatta sortering, förvaring och transport av olika avfallsfraktioner. För det farliga avfallet finns lagkrav på dokumentation över förvaring och transport av farligt avfall. Farligt avfall som uppkommer på en skola kan exempelvis vara lysrör, dataskärmar och kemikalier. Om en extern entreprenör anlitas för transporten skall denna ha tillstånd. Om skolan själv transporterar mindre mängder farligt avfall skall denna transport anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Södermanland Resursanvändning. Som förskola/skola kan man arbeta till exempel göra följande: Håll koll på förbrukningen av papper och andra förbrukningsvaror. Försök minska användningen så mycket som möjligt genom att skriva ut dubbelsidigt, eller använda e-post när det är möjligt. Minska användningen av vatten, el och värme. Här krävs ofta ett gott samarbete med fastighetsägaren. Kanske har fastighetsägaren redan vidtagit någon energisparande åtgärd, eller finns det sådana framtidsplaner? Skriv ner en handlingsplan för att minska användningen och följ upp siffrorna regelbundet. Ställ miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter om dessa miljökrav är relevanta. Välj varor med miljömärkning, välj miljövänliga transporter som tåg eller biogasbuss vis skolresor och köp in tjänster från företag med miljöprofil. Uppmuntra miljövänliga alternativ som kollektivtrafik och cykel för elevers och personalens transport till och från verksamheten. Involvera barnens/elevernas engagemang i det systematiska miljöarbetet. Detta kan anpassas för barnets ålder, men bör påbörjas så tidigt som möjligt. Stiftelsen Håll Sverige Rent tillhandahåller en hel del material för förskolor/skolor som vill arbeta aktivt med miljöfrågor. De har ett nätverk kallat grön flagg som verksamheten kan ansluta sig till. Håll Sverige Rent Grön Flagg 16

17 4 Miljöbalken - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 7 Egenkontrollförordningen - Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Kontrollera vilka kemikalier som används inom verksamheten, och om det finns möjlighet att byta eller fasa ut dessa på alternativ som är skonsammare för miljö och hälsa. Inför gärna en rutin för att regelbundet göra en sådan inventering. Se över hur kemikalierna förvaras, och se till att alla hälso- och miljöfarliga kemikalier är inlåsta eller utom räckhåll för barnen. Enligt miljöbalkens krav på egenkontroll måste alla hälso- och miljöfarliga kemikalier som används inom verksamheten samlas i en förteckning. Dessa kemikalier kan vara rengöringsmedel, maskindiskmedel, desinfektionsmedel, lösningsmedel, kemikalier i kemiundervisningen etc. Tänk på att även kemikalier som används av personal som vaktmästare omfattas av kravet. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 1. Produkten namn, 2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. Ett bra sätt är att samla säkerhetsdatablad för alla produkter. Ange även ungefär hur mycket av produkten som används varje år, samt hur eventuellt avfall skall tas om hand. Arbetsmiljöverket har mycket bra information om kemikaliehantering på skolor. Kemikalieinspektionen 17

18 Mer information Miljöbalken (SFS 1998:808) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) Avfallsförordningen (2001:1063) Tobakslagen (1993:581) Folkhälsomyndigheten har föreskrifter och allmänna råd som berör inomhusmiljö. Socialstyrelsen ger råd och vägledning om hygien och objektburen smitta. Se Örebro modellen med MM-enkäter. (Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro) Se Allergirond för förskola (Folkhälsomyndigheten) Egenkontroll. Handbok 2001:3 kan beställas på Information om UV-strålning finns (Strålsäkerhetsmyndigheten). Solsnurran och UV-visaren är bra hjälpmedel. Se Boverket Arbetsmiljöverket Kemikalieinspektionen Astma- och allergiförbundet Radonguiden Kontakta gärna samhällsbyggnadsenhetens miljöinspektörer i Vingåkers kommun om ni har fler frågor! LYCKA TILL! 18

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR 1 (7) Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Informationen sammanställd av miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2008. Reviderad november 2014. Bygg och miljöförvaltningen Postadress:

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(7) EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn Tjänsteställe: Bygg- och Miljökontoret Verksamhetens namn Handläggare: Adress Datum: Adress Beteckning: Er beteckning: Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum Deltagare vid inspektionen (namn,

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Vellinge.se Information om lokaler för undervisning Det är viktigt att undervisningslokaler utformas och sköts så att elevernas hälsa och miljö inte

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Information till skolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till skolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till skolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer att lokalerna är

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Alla skolor och förskolor är skyldiga att arbeta förebyggande för att motverka att miljö- och hälsoproblem uppstår i verksamheten. Egenkontrollen hjälper dig som verksamhetsutövare

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll Känner ni till de miljöregler som gäller för er fastighet? Har ni en klar ansvarsfördelning? Har ni bra rutiner

Läs mer

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla,

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN En kort vägledning om egenkontroll Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och

Läs mer

2010-09-06 Miljö- och byggnadskontoret Sida 1 av 8. Information om EGENKONTROLL. enligt miljöbalken för SKOLOR

2010-09-06 Miljö- och byggnadskontoret Sida 1 av 8. Information om EGENKONTROLL. enligt miljöbalken för SKOLOR 2010-09-06 Miljö- och byggnadskontoret Sida 1 av 8 Miljö- och hälsoskyddsenheten Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för SKOLOR Besök Postadress Telefon växel Fax Internet Turebergshuset 191

Läs mer

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Innehåll Miljöbalkens hänsynsregler gäller

Läs mer

Tillsyn campingplatser

Tillsyn campingplatser MILJÖSAMVERKAN F Tillsyn campingplatser 2016-04-04 Innehållsförteckning Tillsyn campingplatser... 2 Arbetsgrupp... 2 Mål... 2 Avgränsningar... 2 Handläggarstöd... 2 Definitioner... 3 Vilka typer av boenden

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR SKOLOR

EGENKONTROLL FÖR SKOLOR Information om EGENKONTROLL FÖR SKOLOR Faktablad, Information om Egenkontroll för skolordec 2013 Bygg och miljöförvaltningen Miljö-och hälsoskyddsenheten Telefon: 580 28500 Fax: 580 174 15 Besöksadress:

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Tillsyn av Migrationsboende

Tillsyn av Migrationsboende Tillsyn av Migrationsboende Alvesta 2015-11-05 Peter Larsson Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 0381-362 12 peter.larsson@eksjo.se Miljöavdelningen, Eksjö kommun Upplägg på dagens föredrag - Vem är jag, bakgrund,

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft?

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Marie-Louise Luther, ombudsman marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden www.folkhalsomyndigheten.se 1 Vad är ett asylboende? Vad är ett asylboende? Migrationsverket har ansvar att ordna boenden åt de asylsökande som inte kan ordna

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Hur det hela började Allergisjuksköterska Elisabeth Holmners

Läs mer

Information om egenkontroll

Information om egenkontroll 2011-07-01 Miljö- och byggnadskontoret Sida 1 av 7 Miljö- och hälsoskyddsenheten Information om egenkontroll enligt miljöbalken för lokaler för vård och annat omhändertagande Besök Postadress Telefon växel

Läs mer

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid Välkomna till ett seminarium om asylboenden Sid. Dagens agenda 09.30 09.40 Välkommen Miljösamverkan Skåne och Folkhälsomyndigheten 09.40 11.30 Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01 Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland Version 2015-04-01 Inledning - Legionella Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar,

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Information om egenkontroll

Information om egenkontroll Senast uppdaterad MILJÖKONTORET augusti 2014 Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Det här informationshäftet är sammanställt av miljökontoret i Södertälje kommun, och det uppdateras

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

EGENKONTROLL SKOLOR. Information om. enligt miljöbalken för. Bilaga (8) Bygg och miljöförvaltningen

EGENKONTROLL SKOLOR. Information om. enligt miljöbalken för. Bilaga (8) Bygg och miljöförvaltningen Bilaga 1 2007-01-09 1 (8) Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för SKOLOR Järfällas Info om egenkontroll skolor rev jan 07 Bygg och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr Miljö-och

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström Tillsynsprojekt 2013 förskolor och skolor 2013-05-27 Anna Baggström Mål Projektets mål har varit att verksamhetsutövarna ska känna till sina skyldigheter gällande egenkontroll enligt miljöbalken, och följa

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar vara certifierade. Detta

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Dals-Eds kommun Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Avser hösten 2004-2007 Antagen av Kommunfullmäktige 2005-05-18, 33 Folkhälsan/Allergikommittén

Läs mer

miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Foto: Ana Vera Burin 1 Innehåll Miljöbalkens

Läs mer

Bilaga till anmälan om förskola, skola och fritidshem etc. Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Bilaga till anmälan om förskola, skola och fritidshem etc. Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga till anmälan om förskola, skola och fritidshem etc. Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27 ANSVAR: Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Livsmedel Husmor Annika Grenefalk och Linda Olsson Arbetslagsansvar Rigmor Heidgren Utvecklingsledare

Läs mer

Vi gick även igenom våra fina resultat iförhållande till Academedia och Pysslingen förskolor.

Vi gick även igenom våra fina resultat iförhållande till Academedia och Pysslingen förskolor. Hej och tack för ett trevligt föräldramöte! Jätteroligt att det var så många som kunde närvara vid detta möte. För er som hade förhinder tänkte jag sammanfatta lite vad vi gick igenom och vad vi kom fram

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Har du koll på hälsoriskerna med vedeldad badbalja?

Har du koll på hälsoriskerna med vedeldad badbalja? ÅNGE KOMMUN Bygg- och miljökontoret Har du koll på hälsoriskerna med vedeldad badbalja? (Foto: Turistbyrån i Älvdalen Dalarna. Badtunna på toppen av Wäsaberget.) Informationsbroschyr från Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2008-05-28 Framtagen av Allergikommittén, Östra Göinge kommun Granskad av Hedvig von Schantz, Överläkare/Barnallergolog, Barnmottagningen,

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Felicia Nipstrand, Miljö- och hälsoskyddsinspektör felicia.nipstrand@stockholm.se 08-508

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Friska fläktar. Bra luftkvalitet i lokaler med förorenande processer

Friska fläktar. Bra luftkvalitet i lokaler med förorenande processer Friska fläktar Bra luftkvalitet i lokaler med förorenande processer Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Ventilation är ett sätt att hålla luftföroreningskoncentrationen

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet.

Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet. Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet. Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord Barnens handhygien Personalens handhygien Blöjbyte/skötrum Städning Riktlinjer vid infektioner

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA

UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA Bilaga 2 2015-11-10 UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA Förslag till beslut Styrelsen för bostadsrättsföreningen Beda föreslår att stämman beslutar följande: De handdukstorkar

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel Varför finns det regler för kemisk bekämpning? Kemiska bekämpningsmedel kan skada miljön, människors hälsa

Läs mer

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner Ventilation i byggnader Från och med den 1 januari 2014 Hälsoskydd Inomhusmiljö, buller, ventilation, luftkvalitet, fuktskador, bassängbad, objektsburen smitta mm Den livsviktiga inomhusmiljön Barn, ungdomar

Läs mer

DOM 2013-05-29 Stockholm

DOM 2013-05-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2013-05-29 Stockholm Mål nr M 9593-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-25 i mål nr M 1002-12, se bilaga

Läs mer

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Miljö och hälsoskyddskontoret Fotografisk verksamhet Denna broschyr vänder sig till Dig som sysslar med fotografisk verksamhet på Gotland, antingen

Läs mer

Miljönämndens Barnbokslut 2009

Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljöförvaltningens rapport 1/2010 Miljönämndens Barnbokslut år 2009 tillämpningen av kommunalt handlingsprogram för Förenta Nationernas Barnkonvention i miljönämndens verksamhet-

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

EGENKONTROLL FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL FÖRSKOLOR Senast uppdaterad MILJÖKONTORET september 2007 Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 151 89 SÖDERTÄLJE Nygatan 4 08-550 21316 08-550

Läs mer