Laholms kommuns författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laholms kommuns författningssamling"

Transkript

1 Laholms kommuns författningssamling A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga B SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 3 h Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 i Laholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö avseende: 1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

2 2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h 3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6 h 4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 6 h samma fastighet och vid samma tillfälle 5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 8 h 7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för personekvivalenter 9. Extra avgift för prövning som kräver mer än ett besök på platsen 2 av ansökan enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 1. Berg- eller ytjordvärmepump 2. Övriga anläggningar Handläggning av anmälan avseende: 1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2. Inrättande av gemensam avloppsanordning utan vattentoalett för 6-25 pe enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3. Inrättande av gemensam avloppsanordning utan vattentoalett för pe enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5. Extra avgift för handläggning av avloppsanordning som kräver mer än ett besök på platsen 3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till miljöprövningsförordningen (2013:251) 6 h 6 h 4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till miljöprövningsförordningen (2013:251) Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 1. Berg- eller ytjordvärmepump 2. Övriga anläggningar Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga B. Inventering av avloppsanordning enligt 9 kap. 1 och 7 miljöbalken Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga B

3 av minireningsverk över miljöfarlig verksamhet i övrigt HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt 4 Laholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 h av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet 3 h enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 6 Laholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön av ansökan/anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt 1,5 h vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Laholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Handläggning av anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att starta verksamheter 3 h/ansökan 1. Skol- och fritidsverksamhet Skola med mer än 400 elever 8 h Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 6 h Skola med högst 100 elever Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass 2. Övriga verksamheter vid nyetablering av anläggning som anges i 45 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd hotell, pensionat eller liknande verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar, campinganläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som inte innebär risk för blodsmitta, lokaler för vård eller annat omhändertagande solarium Provtagning (exklusive analyskostnad) av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd badvatten (SNFS 2008:8) och badvattenförordningen 2008:218

4 Vid mer än ett prov på samma ställe eller tillfälle tillkommer provtagningskostnad per ytterligare prov av dricksvattenanläggningar som inte omfattas av livsmedelslagstiftning vid samfällighetsföreningar, gemensamhetsanläggningar m.m. enligt 33 punkt 6 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 0,25 h /år Återkommande tillsyn av följande byggnader, lokaler, verksamheter och anläggningar enligt 45 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 1. Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen 2 A. Verksamheter för undervisning a) Gymnasieskola eller annan större skola (mer än 400 elever) 4,5 h/år, besök b) Grundskola eller motsvarande (> 100 och < 400 elever) 3,5 h/år, besök c) Annan mindre skola (< 100 elever) 2,5 h/år, besök d) Förskola 2,5 h/år, besök 2 B. Verksamheter för vård eller annat omhändertagande Vid de verksamheter som inte är indelade i avdelningar, t.ex. äldreomsorg, motsvarande en avdelning, ett vårdlag, en arbetsgrupp eller 8 boende. a) Verksamheter med 1-2 avdelningar eller salar 1,5 h/år, besök vart b) Verksamhet med 3-5 avdelningar eller salar 2,5 h/år, besök vart c) Verksamhet med mer än 5 avdelningar eller salar 3 h/år, besök vart d) Familjedaghem /besök e) HVB-hem (hem för vård och annat boende) 1,5 h/år, besök vart f) Verksamhet för dagligverksamhet /besök g) Verksamhet för hälso- och sjukvård /besök h) Verksamhet för tandvård /besök i) Fritidsverksamhet 2,5 h/år, besök 3. Samlingslokaler där många människor brukar samlas 3 h/besök 4. Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad a) Verksamhet med 1-20 bäddar /besök b) Verkamhet med mer än 20 bäddar /besök 5. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor a) Idrottsanläggningar 3 h/besök b) Campinganläggningar /besök c) Strandbad /år d) Bassängbad 3 h/år, granska analysresultat varje år, besök vartannat år e) Provtagning bassängbad (exkl. analyskostnad) 0,5 h/besök 6. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling a) Solarium /år, besök b) Verksamheter med skärande och stickande verksamheter 2,5 h/år, besök c) Massagelokaler 3 h/besök

5 d) Frisersalonger 3 h/besök e) Övriga verksamheter för hygienisk behandling 3 h/besök f) Verksamheter med mer än en verksamhetstyp /besök 7. Verksamheter för förvaring av djur i övrigt av hälsoskydd MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN av ansökan om tillstånd av jordbruksverksamhet som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområde (flyttat från till 9 kap) Övrig tillsyn och prövning av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 3 h VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN och prövning av vattenverksamhet JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 miljöbalken 1. av undantag från Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om försiktighetsmått vid spridning av gödsel Flyttat fr kap 9 i övrigt av jordbruk och annan verksamhet 1,5 h KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN av ansökan enligt 14 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Avgiften inkluderar handläggning av årsrapporter. Handläggning av anmälan enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Information Handläggning av information enligt 28 förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC

6 Handläggning av information enligt 4:1 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 eller 1:2 samt 1:3 (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 som avses installeras inomhus): 1. Förvaring av mer än 1 m 3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m 3 men högst 10 m Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser i övrigt av kemiska produkter /år AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN av ansökan från fastighetsägare om eget omhändertagande av avfall enligt 45 avfallsförordningen (2011:927). Avgift tas inte ut för prövning av ansökan om kompostering av hushållsavfall. av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 avfallsförordningen (2001:1063) i övrigt av avfallshantering och producentansvar 1,5 h/år Timavgift

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer