Delegeringsordning för miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för miljönämnden"

Transkript

1 Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden , 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

2 Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden... 2 Återrapportering... 2 Återkallande... 2 Förhinder för delegaten... 2 Ärenden som inte får delegeras Allmänna ärenden... 3 Brådskande ärenden... 3 Utlämnande av allmän handling... 3 Arkiv... 3 Avtal... 3 Delgivning och föra kommunens talan... 3 Organisation... 4 Yttrande... 4 Personuppgifter Personalärenden... 4 Anställning... 4 Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning... 4 Kurser, förmåner... 5 Arbetsmiljöansvar Ekonomiärenden... 6 Budgetfördelning, attesträtt och representation... 6 Upphandling, inköp och avyttring... 7 Bidragsansökningar Miljöbalken... 8 Allmänt... 8 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag (6 kap.)... 8 Skydd av naturen (7 kap.)... 9 Miljöfarlig verksamhet (9 kap.)... 9 Verksamheter som orsaker miljöskador (10 kap.) Jordbruk och annan verksamhet (kap. 12) Kemiska produkter & Biotekniska organismer (kap. 14) Avfall och Producentansvar Tillsyn (kap. 26) Avgifter för prövning och syn enligt Miljöbalken (kap. 27) Smittskyddslagen (SFS 2004:168) Livsmedel, foder och animaliska biprodukter Godkännande och registrering av livsmedelsanläggning Åtgärder vid bristande efterlevnad livsmedel Åtgärder vid bristande efterlevnad foder och animaliska biprodukter Avgifter Livsmedelsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet för synsmyndigheter Tobakslagen (SFS 1993:581) Handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Strålskyddslag (1988:220) Alkohollagen (2010:1622)

3 Delegeringsordning för miljönämnden I delegeringsordningen framgår det vilka tjänstemän nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När produktionschefen 1 fått uppdrag att fatta beslut kan produktionschefen vidaredelegera beslutanderätten annan tjänsteman. Den tjänstemannen kan i sin tur inte vidaredelegera ytterligare tjänsteman. När produktionschefen har vidaredelegerat beslutanderätten en annan tjänsteman är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. en har ändå samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad. en ska bara ta beslut i tjänstemannens ställe när den är frånvarande. Den tjänsteman som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för beslut högre nivå för avgörande (t.ex. produktionschef eller nämnden) då det t.ex. gäller ett principärende. Återrapportering Återrapportering av delegeringsbeslut nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde. Återrapporteringen är viktig för att nämnden ska kunna följa hur beslutanderätten används. Om produktionschefen valt att vidaredelegera beslutanderätten ska delegeringsbesluten redovisas produktionschefen istället för nämnden. Återkallande Nämnden och produktionschefen kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering. Förhinder för delegaten Om den tjänsteman som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska produktionschefen göra det i dess ställe. Ärenden som inte får delegeras Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap 34 : 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 1 är att jämställas med förvaltningschef enligt kommunallagen. 2

4 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 1. Allmänna ärenden Brådskande ärenden 1.1 Ta beslut i brådskande nämndärenden Ordförande KL kap 6 36 Gäller även beslut i ärenden av mindre vikt eller av icke principiell natur Utlämnande av allmän handling 1.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling 1.3 Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling TF 2 kap 14, OSL 6 kap 1-6 Arkiv 1.4 Arkivansvarig Enhetschef 1.5 Utse arkivredogörare Enhetschef 1.6 Fastställa dokumenthanteringsplan Efter samråd med arkivmyndigheten Avtal 1.7 Underteckna avtal, förbindelser och andra rättshandlingar som beslutats av nämnden Gäller i de fall nämnden inte beslutat om annan delegat i ett ärende 1.8 Underteckna avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet. Enhetschef Under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt Delgivning och föra kommunens talan 1.9 Mottagande av delgivning Vid sidan av ordförande, se nämndernas reglemente 1.10 Väcka och föra kommunens talan vid domstol och andra myndigheter, ingående av förlikning samt antagande av ackord, med rätt att sätta annan i sitt ställe 3

5 Ärende Delegerat Vidaredelegerat Organisation 1.11 Mindre förändringar av förvaltningens organisation Yttrande 1.12 Yttrande som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden 1.13 Lämna yttrande över remisser där sakkunskap efterfrågas. Enhetschef T.ex. besvarande av brev på nämndens vägnar. Enhetschef Yttrande över remiss från andra myndigheter och organisationer av principiell eller politisk karaktär besvaras av nämnden Personuppgifter 1.14 Lämna ut information enligt 26 i personuppgiftslagen 2. Personalärenden Anställning 2.1 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av enhetschef. AB 2.2 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av övrig personal (svidare och viss tid). Enhetschef AB 2.3 Besluta om godkännande eller förbud mot förtroendeskadlig bisyssla produktionschef enhetschef och övrig personal Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning 2.4 Ändrad placering vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall produktionschef enhetschef och övrig personal Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. 4

6 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 2.5 Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning AB produktionschef enhetschef Kommunchef Efter samråd med personalchef. övrig personal Enhetschef 2.7 Avveckling och utköp av personal produktionschef Kommunchef AB Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.8 Uppsägning från arbetsgivarens sida p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl produktionschef Kommunchef LAS 4, 7 Efter samråd med personalchef. enhetschef och övrig personal 2.9 Avskedande LAS 18 produktionschef enhetschef och övrig personal KSau Avsked av produktionschef efter samråd med nämnd. Avsked av enhetschef och övrig personal i samråd med personalchef. Kurser, förmåner 2.10 Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa inom Sverige och EU Förtroendevalda regleras i kommunfullmäktiges arvodesreglemente. produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Vid resor utomlands för övrig personal ska samråd ske med produktionschef Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa utanför EU KSau 5

7 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 2.12 Användande av egen bil i tjänsten produktionschef enhetschef övrig personal Kommunchef Enhetschef Arbetsmiljöansvar 2.13 Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön kontoret enheten 2.14 Ansvar för att det systematiska arbetsmiljöansvaret inom nämnden fungerar Ansvar för att det inom nämndens verksamhetsområde finns kompetens inom arbetsmiljöområdet Ansvar för att genomföra konsekvensbeskrivningar av hur arbetsmiljön påverkas av förändringar Ansvar för genomförande av riskanalys, handlingsplan och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet på respektive enhet. Enhetschef Enhetschef 3. Ekonomiärenden Budgetfördelning, attesträtt och representation 3.1 Omdisponering av budget mellan enhet. 3.2 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för den löpande verksamheten i enlighet med budget. Enhetschef 3.3 Utse attesträttsinnehavare för tjänstemän Se attestreglemente 6

8 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 3.4 Företrädande av kommunen vid representation med högst 10 % av ett basbelopp per fälle och inom budgetram Se representationspolicy Upphandling, inköp och avyttring 3.5 Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar. Enhetschef Upphandling ska alltid ske i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunens upphandlings- och inköpspolicy. 3.6 Försäljning eller annan överlåtelse av lös egendom inom respektive verksamhet. 3.7 Skänka bort lös egendom mottagare utanför kommunens organisation. Enhetschef Enhetschef Bidragsansökningar 3.8 Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete 3.9 Beslut om bidrag organisationer med högst kronor. Nämnden beslutar om ansökan då en ekonomisk motprestation krävs om medlen beviljas Besluten ska alltid meddelas ekonomienheten. Beviljade medel rekvireras av verksamhetsansvarig enhet. 7

9 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 4. Miljöbalken Allmänt 4.1 Begäran om polishandräckning enligt 28 kap. 8 miljöbalken 4.2 Överlämnande av ärende för åtalsprövning i sådana fall där lagstiftningen anger att det finns misstanke om brott. 4.3 Meddela föreläggande och förbud. 26 kap. 2 miljöbalken 26 kap. 19 miljöbalken 4.4 Ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavarens namn och adress. 4.5 Begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 4.6 Förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för synen. Miljöinspektör 26 kap. 13 miljöbalken Miljöinspektör 26 kap. 19 tredje stycket miljöbalken Miljöinspektör 26 kap. 21 miljöbalken 4.7 Bestämma att beslut ska gälla även om det överklagas. 26 kap. 26 miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag (6 kap.) 4.8 Lämna yttrande länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 4.9 Lämna yttrande verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning. 6 kap. 4 tredje stycket miljöbalken 6 kap. 5 miljöbalken 8

10 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 4.10 Lämna yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs sammans med ansökan i ett mål eller ärende. 6 kap. 8 miljöbalken och 7 och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar Avser yttranden som i förekommande fall bara lämnas över MKB:n. Skydd av naturen (7 kap.) 4.11 Besluta i synsärenden om skötsel av jordbruksmark. Miljöansvarig 7, 8 och 12 kap miljöbalken Miljöfarlig verksamhet (9 kap.) Tillstånds- dispensbeslut 4.12 Besluta i ärende om stånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett. Miljöansvarig Miljöinspektör 13 och 18 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4.13 Besluta i ärende om stånd att ansluta vattentoalett befintlig avloppsanordning. Miljöansvarig Miljöinspektör 13 och 18 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4.14 Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om stånd överlåtit åt synsmyndigheten att fastställa. 22 kap. 25 tredje stycket miljöbalken Tillstånds-/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter 4.15 Besluta i ärende om stånd för djurhållning inom område med detaljplan 4.16 Besluta i ärende om stånd att inrätta annan avloppsanläggning än vilken vattentoalett är ansluten inom vissa delar av kommunen Besluta i ärende om stånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten och grundvatten Besluta i ärende om stånd att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett. Miljöansvarig 2 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun Miljöinspektör 13 tredje stycket förordningen om Miljöinspektör 17 förordningen om Miljöinspektör 40 och 42 förordningen om 9

11 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 4.19 Besluta i ärende om stånd att sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller in sådant område eller inom annat tätbebyggt område Besluta i ärende om stånd att uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla eller värmemagasin inom område där yt- eller grundvattentäkt kan förorenas Anmälan om spridning av slam i kommunen 4.22 Anmälan om att sprida naturligt gödsel, annan orenlighet eller kemiska eller biologiska bekämpningsmedel inom område med detaljplan eller 100 meter in detta område 40 och 42 förordningen om 40 och 42 förordningen om 40 och 42 förordningen om 40 och 42 förordningen om Tillsynsärenden 4.23 Besluta i synsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur. Miljöansvarig 9 kap. 9 miljöbalken 4.24 Underrätta smittskyddsläkare om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. 9 kap. 14 miljöbalken 4.25 Besluta om förbud mot att bada på viss plats. 26 kap. 9 miljöbalken Jämför SNFS 1996:6 och SOSFS 2004: Besluta i synsärenden om avloppsanordningar dimensionerade för högst 25 personekvivalenter Besluta i anmälningsärenden om ändring av avloppsanordning. Miljöinspektör 9 kap. 7 miljöbalken och och 18 förordningen om Miljöinspektör 14 förordningen om 10

12 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 4.28 Besluta i anmälningsärenden om värmepumpar. Miljöinspektör förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4.29 Besluta i anmälningsärenden om anordnande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljhandel Besluta i anmälningsärenden om: 1. Idrottsanläggningar, campinganläggningar och strandbad. 2. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. 3. Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. 4. Besluta i andra anmälningsärenden än ovanstående om hälsoskyddet Besluta i synsärenden om som i bilagan förordningen om och hälsoskydd har beteckningen C. 37 förordningen om 38 förordningen om 4.32 Besluta i synsärenden om i övrigt Miljöansvarig 4.33 Besluta i andra synsärenden än ovanstående om hälsoskyddet. Miljöinspektör 9 kap. miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. Yttranden 4.34 Lämna yttrande miljödomstolen eller länsstyrelsen i ärende om stånd. 5-6 förordningen om 4.35 Lämna yttrande länsstyrelsen i anmälningsärende om mindre ändring av ståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 21, 22 och 26 förordningen om 11

13 Ärende Delegerat Vidaredelegerat Verksamheter som orsaker miljöskador (10 kap.) 4.36 Vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken Besluta i synsärenden om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar. 28 förordningen om 10 kap. 8 första stycket miljöbalken 4.38 Besluta i synsärenden om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för efterbehandling att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder. 10 kap. 2-4 miljöbalken Jordbruk och annan verksamhet (kap. 12) Tillstånds-/dispensbeslut 4.39 Om det finns särskilda skäl medge undantag från bestämmelserna Miljöansvarig 36 Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJVFS 2004:62 Yttranden 4.40 Lämna yttrande Länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering. 9 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket Kemiska produkter & Biotekniska organismer (kap. 14) Tillstånds-/dispensbeslut 4.41 Besluta i ärende om stånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel. 14 Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, SNFS 1997:2 Tillsynsärenden 4.42 Besluta i synsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel. 11 Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, SNFS 1997:2 12

14 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 4.43 Besluta i synsärende om anläggningar som innehåller CFC, HCFC, haloner och HFC. 28 Statens naturvårdsverks föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC (köldmediekungörelsen), SNFS 1992:16 Yttranden 4.44 Lämna yttranden Kemikalieinspektionen i ståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer. Avfall och Producentansvar Tillstånds-/dispensbeslut 4.45 Besluta i ärende om dispens/stånd att själv återvinna och bortskaffa avfall. 15 kap. 18 tredje och fjärde styckena miljöbalken Tillsynsärenden 4.46 Besluta i synsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet Besluta i synsärende om: 1. Hushållsavfall. 2. Industriavfall. 3. Producentansvar. 4. Hantering av avfall i övrigt Besluta i synsärende om fälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön följd av särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt vidta nödvändiga förebyggande åtgärder. 38 avfallsförordningen 38 avfallsförordningen 51 avfallsförordningen 15 kap. 30 miljöbalken 13

15 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 4.50 Besluta i synsärende om dumpning av avfall. 15 kap miljöbalken Tillsyn (kap. 26) 4.51 Besluta om förelägganden om vite. 26 kap. 14 Avgifter för prövning och syn enligt Miljöbalken (kap. 27) 4.52 Debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och syn enligt miljöbalken Sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och syn enligt miljöbalken. Miljöinspektör 27 kap. 1 miljöbalken Miljöinspektör 27 kap. 1 miljöbalken 4.54 Beslut om miljösanktionsavgift beträffande avloppsanordningar utan stånd 30 kap miljöbalken samt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift punkt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) 5.1 Lämna yttranden Länsstyrelse eller annan myndighet i ärenden som handläggs enligt denna lag. 6. Livsmedel, foder och animaliska biprodukter Yttrande 6.1 Lämna yttranden Länsstyrelse eller annan myndighet i ärenden som handläggs enligt dessa lagar. Godkännande och registrering av livsmedelsanläggning 6.2 Fastställande av provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad kontroll av dricksvatten. Miljöansvarig 11 dricksvattenföreskrifterna SFS FS 2001:30 14

16 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 6.3 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. Livsmedelsinspektör/ Miljöinspektör Art a), och b) samt artikel 6.2 i EGförordningen 852/2004, 23 livsmedelsförordningen 6.4 Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning. Livsmedelsinspektör Art c), EGförordningen 882/2004, 23 livsmedelsförordningen 6.5 Besluta i ärende om att godkänna anläggning för animaliska livsmedel. Livsmedelsinspektör Art. 3.1 a), EGförordningen 854/2004 samt art 60 3) EGförordningen 882/2004, 23 livsmedelsförordningen 6.6 Besluta i ärende om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. Art d), EGförordningen 882/2004, 23 livsmedelsförordningen 6.7 Besluta i ärende om villkorat godkännande av anläggning för animaliska livsmedel. Art. 3.1 b), EGförordningen 854/2004 samt art 60 3) EGförordningen 882/2004, 23 livsmedelsförordningen 6.8 Besluta om fälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. Art e), EGförordningen 882/2004, 24 livsmedelsförordningen Åtgärder vid bristande efterlevnad livsmedel 6.9 Meddelande om: 1. förelägganden Livsmedelsinspektör 22 livsmedelslagen 2006: och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas Meddelande om förelägganden om vite. 23 livsmedelslagen 2006:804 15

17 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 6.11 Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut på marknaden, i strid med 10 livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22, om föreläggande eller förbudet inte följs. 24 livsmedelslagen 2006: Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se att livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs. Miljöansvarig Art a), EGförordning 882/ Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkare om att smitta sprids eller misstänks sprida genom livsmedel. 25 livsmedelslagen 2006: Tillfälligt stänga hela eller delar av en livsmedelsanläggning enligt Art e) EG 882/2004 Upp en vecka Upp 24 timmar Miljöinspektör Åtgärder vid bristande efterlevnad foder och animaliska biprodukter 6.15 Meddelande av förelägganden och förbud som, utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen ska följas. Livsmedelsinspektör 23 lag om foder och animaliska biprodukter, 2006: Meddelande av föreläggande enligt lag om foder och animaliska biprodukter, 2006:805 Avgifter 6.17 Inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger grund för årlig kontrollavgift. Livsmedelsinspektör 5-6 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 16

18 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 6.18 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll med anledning av bristande efterlevnad av regelverket. Livsmedelsinspektör 11 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt art. 28 EG-förordning 882/ Beslut om avgift för godkännande och registrering. Livsmedelsinspektör förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet för synsmyndigheter 6.20 Lämna uppgifter Livsmedelsverket om synen som verket särskilt beslutar om. Livsmedelsinspektör 2-4 (SLV FS 2000:25) 7. Tobakslagen (SFS 1993:581) 7.1 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll med anledning av bristande efterlevnad av regelverket. Miljöansvarig 7.2 Sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för syn enligt Tobakslagen. 7.3 Besluta om föreläggande enligt Tobakslagen. 7.4 Besluta om omhändertagande av tobaksvara. 7.5 Lämna yttrande Länsstyrelse och annan myndighet i ärenden som handläggs enligt Tobakslagen. Miljöinspektör 19a Miljöinspektör Handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 8.1 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll med anledning av bristande efterlevnad av regelverket. Miljöansvarig 8.2 Rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning lag om Handel med vissa receptfria läkemedel Miljöinspektör 21 17

19 Ärende Delegerat Vidaredelegerat 8.3 Lämna yttranden Läkemedelsverket och annan myndighet i ärenden som handläggs enligt denna lag. 9. Strålskyddslag (1988:220) 9.1 Debitera avgift enligt taxa för syn enligt Strålskyddslagen. 9.2 Sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för syn enligt Strålskyddslagen. 9.3 Begära in uppgifter och handlingar som behövs för syn enligt strålskyddslagen, begära polishandräckning som behövs för syn enligt denna paragraf. Miljöinspektör 43 Miljöinspektör 43 Miljöinspektör Besluta om: 1. förelägganden 2. och förbud enligt strålskyddslagen 33. Miljöinspektör Omhänderta tekniska anordningar som kan alstra strålning, begära polishandräckning som behövs för syn enligt denna paragraf. 9.6 Lämna yttranden Länsstyrelse och annan myndighet i ärenden som handläggs enligt denna lag. Miljöansvarig Alkohollagen (2010:1622) 10.1 Besluta i ärenden om serveringsstånd Besluta om utvidgning av serveringssstånd att även gälla uteservering Besluta om utvidgning av serveringssstånd, dock inte uteservering. 8 kap. 2 alkohollagen 8 kap. 2 alkohollagen 8 kap. 2 alkohollagen 18

20 Ärende Delegerat Vidaredelegerat Besluta om fälligt serveringsstånd allmänheten Besluta om fälligt serveringsstånd 14 dagar (enstaka fällen) Besluta om fälligt serveringsstånd slutna sällskap. Miljöansvarig 8 kap. 2 alkohollagen Miljöansvarig 8 kap. 2 alkohollagen Miljöansvarig 8 kap. 2 alkohollagen 10.7 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo om att få fortsätta rörelsen Besluta om kryddning av spritdrycker 10.9 Besluta om serveringsstånd för cateringverksamhet Besluta om anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker Undanta någon från att genomgå kunskapsprov 9 kap. 12 alkohollagen 8 kap. 3 alkohollagen 8 kap. 4 alkohollagen 8 kap. 6 alkohollagen 8 kap. 12 alkohollagen Hindra en sökande från att genomgå kunskapsprov Miljöansvarig FHIFS 2010: Återkallelse av serveringsstånd på egen begäran 9 kap 18 1 punkt alkohollagen Beslut om avgift för extra offentlig kontroll med anledning av bristande efterlevnad av regelverket. Miljöansvarig 19

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28, 7 dnr KFN 2015/3 Innehållsförteckning Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kf 2000-11-27 99 Senaste reviderad 2008-01-01 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8 2011-03-15 1 (37) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 2007 INNEHÅLL SID A Villkor och instruktioner A 1 B Organisation och personal B1-2 C Allmänna ärenden och upphandling C 1 2 D Allmänna ärenden,

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegeringsordning för Antagen av 2011-04-26, 58, dnr 2011/132 Reviderad av 2012-09-11, 82, dnr 2012/29 Reviderad av 2013-01-22, XX, dnr 2013/XX Delegeringsordning för I delegeringsordningen framgår det

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2017-6945 Sida 1 (6) 2017-05-16 ionsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-05-16 Nedan följer miljö- och hälsoskyddsnämndens delegering av beslutsbefogenheter

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-05-28 Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Sanera rödlistade

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

Miljö- och byggnämndens taxor 2016

Miljö- och byggnämndens taxor 2016 1 Miljö- och byggnämndens taxor 2016 Innehållsförteckning Taxa för miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde 2015..3 Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2015-09-30 Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 17:00 Plats: Hedebyskolans matsal, Vagnhärad Gruppmöte: Röd-gröna har gruppmöte kl. 16:30 i klassrum

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vi PARTILLE KOMMUN PARTILLE lc:mi. Kcrpniu 2016 01 05 1 2 ks) zvi.vjg TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.rn.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2015-09-29 Tid: Måndagen den 5 oktober 2015, kl. 13:30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Information

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Definition: Samlad bebyggelse enligt PBL (plan och bygglagen): Med samlad bebyggelse avses bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dnr 841/99-401 1 (1) Strängnäs kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Fastställd av kommunfullmäktige 2000-05-29, KF 89, förutom 5 och 9 och 2000-10-30, KF 172, rev formulering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning ionsordning gäller från och med 2014-03-01 Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2014-02-05, 6/14 Dnr SRMH 2014-068.54

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. 1 Miljöbalken A. 1 Allmänt 1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling ISSN 2000-043X HebyFS 2010:08 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för sociala nämnden; Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2010 om följande

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Styrdokument 1 (6) Fastställd: KF 2014-11-20 130 Gäller för: samhällsbyggnadsnämnden Dokumentansvarig: administrativa chefen Reviderad: KF 2015-02-19 23 Dnr : KS2015/19 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer