Svensk Konsumentverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Konsumentverksamhet"

Transkript

1 Kungsbacka kommun Rapport Svensk Konsumentverksamhet 5 nivåer för aktiv verksamhetsutveckling Certifierbart ledningssystem Processperspektiv Medarbetarperspektiv Kundperspektiv Målperspektiv Projekt bedrivet med utvecklingspengar från Konsumentverket

2 Innehållsförteckning Sidan Sammanfattning 3 Målformulering 4 - Vision 4 - Syfte 4 - Mål 4 - Förväntade effekter 4 Detta har vi gjort 5 - Metodboken 5 - Konsument och Kundundersökning 5 - Förankring 6 - Kommunundersökning 6 - Progressrapport 6 - Nyhetsbrev 6 - Nyckeltal 6 Utvärdering 6 - Utbildningsinsatser 6 - Kommunikation o delaktighet 7 - Styrgruppens erfarenheter 7 - Projektets framtid och förankring 8 Ekonomisk redovisning 8 Bilaga nr - Projektplan 1 - Avtal med konsultfirma tillika projektledare 2 (inkl förfrågan under anbudstid) - Konsumentundersökning 3 - Kundenkät 4 - OH-information vid konsumentdagarna Kommunundersökning 6 - Progressrapporter 7 - Utvärdering av utbildningar 8 - Nyhetsbrev 9 - Utvärdering, konsumentrådgivare 10 - Projektledarens slutrapport 11 2

3 Sammanfattning Att arbeta med konsumentrådgivning i kommunal regi, har under 1990-talet präglats av nedskärningar och resursbrist. Genom avregleringar och förändrade konsumentbeteenden har nya typer av problem och frågeställningar blivit aktuella. Dessutom har ny kommunal lagstiftning tillkommit gällande rådgivningsansvaret. Rådgivarnas ökade behov att använda sina resurser på rätt sätt och att vinna överlevnad och stimulans genom en aktiv verksamhetsutveckling, har varit grunden för projektet. Vi befinner oss på olika nivåer i vårt arbete med verksamhetsutveckling runt om i landet. Dessutom arbetar kommunerna med olika typer av kvalitetssystem. Syftet var att hitta en metod för verksamhetsutveckling som går att använda av alla kommuner, oavsett hur långt man har kommit i sitt kvalitetsarbete eller vilket system den enskilda kommunen har. Idén har gått från ett enskilt initiativ, via Konsumentvägledarnas förening till ett idéseminarium i Konsumentverkets regi 2001 för att slutligen landa i ett projekt. Efter ett idéseminarium våren 2001, bildades en projektgrupp av en handfull intresserade kommuner. Några intressenter har hoppat av under arbetets gång och andra har tillkommit. Under hösten 2001 stod det klart att staten skulle avsätta 20 miljoner för att stötta konsumentprojekt i kommunerna. Projektgruppen insåg möjligheten att arbeta med verksamhetsutveckling och ta fram metodstöd för detta, var oerhört tidskrävande. Möjligheten var att konkretisera ett projekt och att kunna knyta en konsult till arbetet som skulle bedrivas. Under vintern och våren 2001/2002 arbetade gruppen vidare på en projektansökan. Gruppen bestod av kommunerna Kungsbacka, Falköping, Göteborg och Linköping som alla varit med från starten. Ansökan om projektmedel för verksamhetsutveckling beviljades i juni Strax innan det slöt sig även Karlstad kommun till gruppen. Kungsbacka kommun utsågs att teckna avtal med Konsumentverket om medlen, samt upphandling av konsultuppdrag. Övriga kommuner har i viljeyttring stått bakom projektet. Upphandling skedde i september Uppdraget gick till STQM, där Kjell Ekbladh blev huvudansvarig för projektet. Erland Gurman, STQM, har sammanställt stor del av materialet Svensk Konsumentverksamhet. Projektgruppen, nu kallad styrgrupp, har under projektets gång haft en kontinuerlig kontakt med konsulten. Styrgruppens ordförande blev Maria Egeröd, Kungsbacka kommun. Styrgruppen har varit delaktig i processen att ta fram materialet Svensk Konsumentverksamhet. I projektet har också arbete med fokusgrupper samt en nationell undersökning där konsumenternas syn och kunskap på konsumentområdet har undersökts. Dessutom gjordes en kommunundersökning där kontakt tagits med ca 90 kommunchefer/kvalitetsansvariga i kommunerna. Syftet var att ta reda på vilka kvalitetssystem som kommunerna använder. Detta resultat användes sedan som grund för det material som projektet har tagit fram. Materialet metoddokumentet kan användas oavsett vilket kvalitetssystem kommunen har. Kopplat till styrgruppen har det funnits en referensgrupp. Den har bestått av intresserade kommuner, där kärnan bestått av kommuner från idéseminariet på Konsumentverket våren Referensgruppen har via konsulten fått ut material som vi velat få synpunkter på. Gruppen har också fått genomgå en grundläggande utbildning i verksamhetsutveckling, ett internat under 2 dagar våren Projektet har också gått att följa i nyhetsbrev förmedlade via KOV Direkt. Under hösten 2003 har metoden implementerats genom utbildningar som genomförts med konsumentrådgivare, chefer och politiker i ett 60-tal kommuner. Utbildningarna har genom- 3

4 förts i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vid utbildningarna har materialet Svensk Konsumentverksamhet introducerats. Resultatet av den praktiska användningen kommer vi att se i kommunerna under Projektet presenterades också på Kvalitetsmässan i Göteborg i oktober Svensk Konsumentverksamhet är resultatet av en lång tankeprocess hos de inblandade kommunerna i projektet. Vår gemensamma förhoppning är att materialet ska bli det hjälpmedel och stöd som vi och våra kollegor i kommunerna så väl behöver. Målformulering Vision Alla medborgare ska ha tillgång till konsumentverksamhet av hög kvalitet. Konsumentverksamhet ska vara ett prioriterat område i kommunerna. Så löd visionen för projektet. Syfte Att skapa ett underlag för verksamhetsutveckling för att tillmötesgå kundernas önskemål och behov var syftet med projektet. Därmed skulle politiker också ges konkreta underlag för beslut om hur man bäst kan utveckla den kommunala konsumentverksamheten. Mål Vid projektets slut skulle ett färdigt underlag för utveckling av kommunal konsumentverksamhet erbjudas till alla kommuner. Underlaget, som fortsättningsvis har arbetsnamnet Svensk Konsumentverksamhet, skulle beskriva kvalitet, identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden samt tydliggöra kundnyttan av den kommunala konsumentverksamheten. Innehållet skulle kompletteras med en mall för enkätundersökning/kundanalys vars syfte skulle vara att kontrollera om önskvärd kvalitet var uppnådd. Svensk Konsumentverksamhet skulle också ge en tydlig vägledning för den kommun som avser att starta upp ny verksamhet. Förväntade effekter för nationen: - I konsumentpolitiska handlingsprogram talas om betydelsen av god kvalitet. Svensk Konsumentverksamhet ger underlag för bedömning av vad god kvalitet innefattar. - Konsumentverket ges ett tydligare underlag för hur kvaliteten i kommunernas konsumentverksamhet ser ut i landet. - Samhällets nytta av konsumentverksamhet tydliggörs. för kommunerna: - Kommunerna uppmuntras att utveckla kvaliteten i konsumentverksamheten. - Kommuninvånarna försäkras en god kvalitet på sin konsumentverksamhet. - Kommunpolitikerpolitiker och andra beslutsfattare får bättre insikt om konsumentverksamhetens samhällsnytta och ges bättre underlag för beslut om verksamheten. för konsumentvägledarna: - Yrkesrollen tydliggörs. - Yrkesstatusen förbättras. Detta har vi gjort Vi ville arbeta för att det skulle bli möjligt att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla den kommunala konsumentverksamheten. Vi ville också finna en gemensam plattform som alla kon- 4

5 sumentvägledare i framtiden kan utveckla sin verksamhet med hjälp av och hänvisa till inför sina uppdragsgivare. Vi diskuterade även certifiering av konsumentverksamheter och licensiering av konsumentrådgivare. Kungsbacka kommun ansökte om utvecklingsstöd för att tillsammans med Falköping Göteborg, Karlstad och Linköping genomföra ett projekt för verksamhetsutveckling av kommunal konsumentverksamhet. Projektet genomfördes med syfte att ta fram ett dokument som skulle beskriva hur den kommunala konsumentverksamheten kunde utvecklas och kvalitetsmätas. De metoder som togs fram för utveckling och kvalitetsmätning var utformade så att de utan hinder kan anpassas till redan befintliga styr-, lednings- och/eller kvalitetssystem i alla landets kommuner. För att skapa en god struktur för genomförande av projektet preciserades projektspecifikationen i en projektplan med 7 delprojekt med ett flertal huvudaktiviteter (bilaga 1) Delprojekt 1 Utbildningsmaterial metodbok Delprojekt 2 Konsument/Kundundersökning och utformning av enkätmall Delprojekt 3 Förankring av utbildningsmaterialet Delprojekt 4 Utbildning i verksamhetsutveckling och metoddokumentet Delprojekt 5 Rapport och utvärdering av projektet Delprojekt 6 Säkerställande av utbildningsmaterialets användning i framtiden Delprojekt 7 Framtagande av gemensamma nyckeltal Metodbok Metodboken är framtagen för att vara en tydlig vägledning för den kommun som avser starta en ny verksamhet eller vidareutveckla den befintliga verksamheten. Den är också ett bra stöd för de konsumentrådgivningar som vill arbeta aktivt med att utveckla sin verksamhet. Det är dock ett omfattande material som man måste arbeta med i flera nivåer. Vi räknar med att det kan ta upp till 5 år att arbeta sig igenom alla nivåerna. Konsument och Kundundersökning För att veta kun konsumentrådgivningen kunder vill ha rådgivningen genomförde vi en intervjuundersökning. Konsumentundersökningen (bilaga 3) resulterade i en enkätmall, Kundundersökning (bilaga 4), som är en av hörnstenarna för att den kommunala konsumentvägledningen ständigt ska förbättras. Det förutsätter att kommunerna gör en egen undersökning enligt det frågeformulär som är framtaget. Det blir då möjligt att jämföra sitt resultat med den nationella undersökning som projektet genomfört. Man kommer också i framtiden att kunna jämföra sitt nöjdkundindex med andra kommuner i landet. Rätt använt kan undersökningen bli ett bra medel för aktiv benchmarking. Det nationella nöjdkundindex som undersökningen resulterade visade sig bli högt 4,35. Förankring Metodhandboken har förankrats främst genom den referensgrupp som bildades men också genom flera seminarier och utbildningsinsatser. (bilaga 5) Referensgruppen möttes vid två tillfällen. Första gången var det för att deltagarna skulle få en grundläggande utbildning i verksamhetsutveckling. Andra gången träffades vi för att få ta del av referensgruppens synpunkter på det material som vi höll på att ta fram. I augusti 2003 fick styrgruppen möjlighet att informera Konsumentverket om arbetets forskridande och de resultat som hittills uppnåtts. 5

6 Hösten 2003 sammanföll Kvalitetsmässan i Göteborg med att metodboken började ta form. Vi deltog i mässan och visade upp produkten. Den rönte stort intresse främst bland kvalitetsansvariga i såväl landsting som kommuner. Pressmedelande skickades ut och resulterade senare i artiklar och medverkan i radio. Materialet är omfattande och fler utbildningsinsatser krävs för att metodboken ska bli det levande dokumentet ute i verksamheterna som är projektets syfte. Se vidare Utvärdering av utbildningsinsatser. Kommunundersökning Lanseringen av och utbildning i verksamhetsutvecklingen har genomförts men det har varit svårt att nå ut till kvalitetsansvariga ute i kommunerna. Enligt vår projektansökan skulle ett fåtal kommuner intervjuas för att få en grund till hur metoddokumentet skulle arbetas fram. Projektledaren tog initiativ till att intervjua betydligt fler kommuner, 87 st. Mycket tid och energi lades således ner på att kartlägga kvalitetssäkring och kvalitetssystem i kommunerna. Kartläggningen visade att kommunerna ogärna satsar på att utveckla en verksamhet som inte är obligatorisk så länge det inte följer med ekonomiska bidrag för insatsen. (bilaga 6) Progressrapporter Styrgruppen har löpande fått rapportering av STQM om projektets framåtskridande. (bilaga 7) Nyhetsbrev Projektledaren har producerat 7 nyhetsbrev som har e-postats ut till alla kommunala konsumentverksamheter. Nyckeltal När det gäller nyckeltal har förslag lämnats. Det återstår ännu arbete för att hitta gemensamma mätbara nyckeltal. I metoddokumentet finns en beskrivning av hur man kan tänka för att komma vidare i det arbetet. Utvärdering Utbildningsinsatser Det blir allt viktigare att kunna prioritera och avgränsa vilka frågor som konsumentverksamheten ska inriktas mot. För att arbeta med konsumentverksamhet på bästa sätt med dagens och framtidens krav, behövs en verksamhetsutveckling som svarar mot ställda förväntningar. Det framtagna utbildningspaketet ger en bra grund för kvalitativ utveckling av konsumentversamhet. Konsumentrådgivningen bör hålla samma kvalitet oavsett var i landet konsumenterna efterfrågar den kompetens som rådgivningen ska tillhandahålla.. Metodboken Svensk Konsumentverksamhet ger förutsättningar för att mäta detta. Under projektet har endagsutbildningar genomförts i olika nivåer, grundkurs, fördjupningsutbildning på nivå 1 samt på nivå 2. Efter varje kurstillfälle har utvärdering skett där det framkommit tydligt att detta utbildningsmaterial är efterfrågat. (bilaga 8) Då utbildningsmaterialet inte är självinstruerande, krävs utbildningsinsatser för att tillgodogöra sig materialet på bästa sätt. Sammanlagt har kurserna haft 140-tal deltagare från över 50 kommuner. De som deltog vid utbildningstillfällena fick en första provupplaga av metodbokens nivåer som respektive utbildning gällde. 6

7 Kommunikation och delaktighet För att så många konsumentrådgivare som möjligt skulle få följa detta projekt har sju nyhetsbrev skickats ut via KOV-direkt i vägledarmappen. (se bilaga 8) I det sista nyhetsbrevet bifogades en enkät där konsumentrådgivarna fick värdera sitt intresse för verksamhetsutveckling. Resultatet visade att intresset var stort. (se bilaga 9) Styrgruppens erfarenheter Styrgruppens deltagare ser det verkligen som en förmån att ha deltagit i detta intressanta projekt. Arbetet har tidvis varit intensivt med en stor arbetsbelastning och många diskussioner. Speciellt givande har det varit att vi trots stora personliga olikheter har vuxit tillsammans och utvecklats. Projektet har haft stor nytta av vår gruppsammansättning. Vi har därigenom kunnat se variationerna i arbetssätt beroende på kommunstorlek. Förväntningarna på projektledarens progressrapporter var större. Vi hade gärna sett en kritisk granskning av utfört arbete och inte enbart en form av avbokad checklista. Metodbok har dock ännu inte levererats av STQM. Vi har i projektets slutskede haft diskussioner kring upphovsrätten av utbildningsmaterialet. En diskussion som vi försökte komma ifrån genom att redan vid anbudstiden gå ut med en fråga till samtliga anbudsgivare om att rätten till produkten skulle tillfalla projektgruppen. (bilaga 2) Vi avsåg därmed att skilja på ideell och ekonomisk upphovsrätt. Något som konsulten har en annan uppfattning om idag. För närvarande har vi inte löst problemet med hur alla landets kommuner ska få tillgång till materialet. Vi har dock kopplat in en jurist på Svenska Kommunförbundet och hoppas kunna hitta en rimlig överrenskommelse så snart som möjligt. De utbildningsinsatser som vi beskrev i projektansökan har i verkligheten blivit annorlunda. Vilken nivå de kommuner som anmält sig legat på har vi inte kunnat förutse. Det innebar att vi valde att dela utbildningarna. I projektansökan skrev vi en utbildning om 2 dagar. I verkligheten erbjöds utbildning om 1+1 dag. Den 1:a dagen förlades på tre olika orter, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi försökte även lägga en utbildning i Umeå men det var för få anmälda varför vi istället dubblerade kursen i Stockholm. Vi har funnit att det är ett problem för kommunernas konsumentrådgivare att ekonomiskt klara av resa och ev logi till utbildningsorter som ligger för långt från den egna orten. I slutskedet kan vi konstatera att detta projekt tagit mycket tid i anspråk. Det har gått många kvällar och helger till arbetet med projektet då våra ordinarie arbeten skulle skötas som vanligt. Med backspegel i handen kan vi konstatera att det finns saker vi kunde gjort annorlunda. Med projektbeskrivningen framför oss ser vi nu tydligt att under förutsättning att projektledaren levererar metoddokumentet enligt vårt avtal så har projektet gått i mål. 7

8 Projektets framtid och förankring Ett önskemål som framförts under projektets gång är att Konsumentverket borde hålla i framtida utbildningsinsatser när det gäller verksamhetsutveckling av konsumentrådgivare. Det framgår tydligt av de kontakter vi haft med konsumentrådgivare. Utbildningsmaterialet är efterfrågat eftersom det kan användas av alla konsumentrådgivare oavsett kommunstorlek. Materialet kan inspirera till ett ökat samarbete och nätverksbyggande mellan kommuner där konsumentrådgivaren arbetar ensam. Utbildningsmaterialet kan även bidra till ett ökat engagemang från tjänstemän och politiker vad gäller den egna konsumentverksamheten. En förutsättning för att metoddokumentet ska leva vidare är att det erbjuds utbildningar i takt med att de kommunala konsumentverksamheterna börjar arbeta aktivt med verksamhetsutveckling. Det är vår bedömning att dessa utbildningar bör hållas av någon som kan verksamhetsutveckling då de frågor som uppkommer knappast kan besvaras av personer som inte har tillräcklig kunskap inom området. Ekonomi Projektets totalbudget är kr. Projektet är inte helt avslutat ur det ekonomiska perspektivet. De pengar som hittills använts är fördelade enligt följande: Konsultkostnader (STQM) ,50 Resor för styrgrupp och referensgrupp: ,38 Administrativa kostnader: ,00 Div. kostnader inkl Råd och Rön: ,87 Total: ,75 Kvar av projektpengarna: ,25 De fakturor vi väntar in är kostnader för telefonkonferenser samt en avslutande faktura från konsultfirman. Det kommer också en faktura från en jurist om vi tvingas anlita det för att klargöra ställningen i upphovsrättsfrågan. Som vi redan tidigare meddelat Konsumentverket ber vi att få återkomma senare med den slutliga ekonomiska redovisningen. 8

9 Katrina Finneman Konsumentverket Kungsbacka Redovisning av utvecklingsprojektet Svensk Konsumentverksamhet Tidigare med Projektrapporten redovisade vi ett överskott på ,62 sek På grund av en tvist med konsulten tvinagdes vi anlita en jurist från Kommunförbundet. Det är nu utbetalt sek till kommunförbundets jurist samt ,25 sek till STQM som slutuppgörelse. Vilket innebär att det det finns 953,37 sek kvar. På grund av den juridiska uppgörelsen hade vi sedan ett eget arbete med att skicka ut materialet. Portot för detta uppgick till ca sek. Det innebär att det inte finns några pengar kvar. Med vänlig hälsning Maria Egeröd Verksamhetschef Medborgarservice Förvaltningen för Service Kungsbacka kommun

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Projektet drivs av de tre IOGT-NTO-distrikten i V:a Götaland, Skaraborg, Älvsborg och Göteborg och Bohus län. Hela projektperioden är hösten 2009 2012. Projektet

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Slutrapport Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Slutrapport Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Slutrapport Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Ansvarig för projektet ska i enlighet med överenskommelsen om medfinansiering lämna en slutrapport om projektets genomförande enligt

Läs mer

Slutrapport av projektet

Slutrapport av projektet Slutrapport av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 24 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Innehåll Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning... 3 Inledning... 3 Resultat...

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

SIKTA Genomförandeplan för 2010 Lund

SIKTA Genomförandeplan för 2010 Lund SIKTA Genomförandeplan för 2010 Lund För att underlätta läsningen bifogas en tidslinje samt en matris där allt vi tänker genomföra finns samlat på ett mer koncentrerat och strukturerat sätt. Nuläge Sikta

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Slutrapport minfritid.nu 2013

Slutrapport minfritid.nu 2013 Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Klippans Läderfabrik 2010-09-24 Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Foto: Lennart Hermansson, Klippan Lägesrapport Rivning 2010 sidan 2 (5) Inledning Rivning

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Byfiber Ranstaby. 28 251 kr

Byfiber Ranstaby. 28 251 kr Byfiber Ranstaby Byagården i Ranstaby. Projektägare: Ransta fritidsförening, ideell förening Projektledare: Hans Eriksson Kommun: Sala Dnr: 114 Jnr: 2012 4515 Projekttid: 2012-03-26 2013-06-30 Beviljade

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skaparkultur i skolan

Skaparkultur i skolan Projektrapport 2016-05-26 Agneta Hedenström och Peter Parnes Agneta Labs AB och Parnes Labs AB aghed70@gmail.com och peter@parnes.com Inledning Genom Skaparkultur (Maker Culture) kan vi öppna upp för en

Läs mer

Samråd för hbtq-frågor

Samråd för hbtq-frågor !Infoga logotyp här Sida 1(6) Samråd för hbtq-frågor Datum: 2 oktober 2014 Tid: 09.00 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Annika Håkansson, kommittén

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM)

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Beskrivning av projektet Projektet syftar till att individer med komplexa behov (behov av stöd från flera enheter/myndigheter) ska få en snabb handläggningsprocess

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun 2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Förändringsarbete hur och av vem?

Förändringsarbete hur och av vem? Förändringsarbete hur och av vem? Aspekter på jämställdhetsintegreringen av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF) Av Jenny Wendefors Utredande rapport

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-10-01. Tid 2009-10-01. Petter Heléns gata 2, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-10-01. Tid 2009-10-01. Petter Heléns gata 2, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

B 95, Bristfälliga enskilda avlopp på Lambarö

B 95, Bristfälliga enskilda avlopp på Lambarö c^m1 o MILJÖFÖRVALTNINGEN 'IMri/?9^/ } /((> Y6y Z 1 / AyfU B 95, Bristfälliga enskilda avlopp på Lambarö En vatten- och avloppsutredning Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad En rapport

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

AKTUELLT MÅNADENS HÖJDPUNKT. Månadsbrev juni 2014

AKTUELLT MÅNADENS HÖJDPUNKT. Månadsbrev juni 2014 Romano Tšiviba Nyhetsbrev 2014 Månadsbrev juni 2014 AKTUELLT Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se till att en lämplig uppdragsutbildning tas fram för att 2014-2015 utbilda personer med

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Beredningarna för medborgardialog

Beredningarna för medborgardialog Beredningarna för medborgardialog Johan Lindberg Strateg 044-309 32 23, 0768-87 12 77 johan.lindberg@skane.se Datum 2012-08-28 Dnr 1100552 1 (8) Medborgarperspektiv i styrningen - Lägesrapport angående

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Uppföljning av Järfälla kommuns familjerådgivare enligt LOV

Uppföljning av Järfälla kommuns familjerådgivare enligt LOV Uppföljning av Järfälla kommuns familjerådgivare enligt LOV Maria Sandberg Rapportnr: Dnr 2010/298 December 2010 2010-12-06 1 (8) Innehåll 1. INLEDNING...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Dagsläge...2 1.3. Syfte...3

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 Organisation av arbetet Arbetet i StrateGIS-projektet, regeringen uppdrag (Fi2000/109) till länsstyrelserna att anordna GIS-utbildning, har letts av

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd

Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd Sökande organisation: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Org.nr:212 000-0142 Tel: 508 20 000 Fax 508 20 546 Länsbokstav: AB Adress: Box 81,

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

2. Minnesanteckningar från förra mötet Minnesanteckningarna från mötet den 25/8 gicks igenom. Inga ändringar noterades.

2. Minnesanteckningar från förra mötet Minnesanteckningarna från mötet den 25/8 gicks igenom. Inga ändringar noterades. Minnesanteckningar AU-gruppens möte 091103 Närvarande: Lennart Färje, Claes Rosengren, Krister Rosendahl, Magnus Eriksson, Anna Lindström, Håkan Sternberg 1. Mötet öppnas Vi hälsade Lennart välkommen till

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

FÖRENINGEN FRI KULTUR OCH PROGRAMVARA ORG. NUMMER 802423-2137 SLUTRAPPORT SELF .SE:S INTERNETFOND 2006. SELF Sida 1 av 11 PA3, 2008-11-18

FÖRENINGEN FRI KULTUR OCH PROGRAMVARA ORG. NUMMER 802423-2137 SLUTRAPPORT SELF .SE:S INTERNETFOND 2006. SELF Sida 1 av 11 PA3, 2008-11-18 FÖRENINGEN FRI KULTUR OCH PROGRAMVARA ORG. NUMMER 802423-2137 SLUTRAPPORT SELF.SE:S INTERNETFOND 2006 SELF Sida 1 av 11 PA3, 2008-11-18 Innehållsförteckning 1 Projektbeskrivning... 3 2 Leverabler och leveransplan...

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

VI FINNS DÄR DU FINNS FÖRETAGARNA ÖRNSKÖLDSVIK

VI FINNS DÄR DU FINNS FÖRETAGARNA ÖRNSKÖLDSVIK VI FINNS DÄR DU FINNS FÖRETAGARNA ÖRNSKÖLDSVIK DU, JAG OCH VI Det finns en sorts människor som gärna jobbar efter klockan fem. Men som gnisslar tänderna om nätterna, när de kommer att tänka på sjukförsäkringsreformer,

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer