Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar Vår referens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ Sammanfattning I januari 2011 gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att under en treårsperiod fördjupat granska den ekonomiska redovisningen för fem föreningar årligen. Den sista granskningen i perioden gjordes av pwc under hösten/vintern Granskningen visade på otillräckliga kunskaper och resurser samt brister i räkenskapsmaterialet på Re:Orient och Teatr Weimar. Kulturnämnden beslutade att en uppföljning av granskningen skulle göras i början av Det är denna uppföljningsrapport som nu delges kulturnämnden. Sammanfattningsvis visar granskningen att förbättringsåtgärder har skett hos båda föreningarna och en rekommendation är att de fortsätter med sitt förbättrings- och utvecklingsarbete. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Uppföljning av granskning av föreningar pwc rapport: Uppföljning av granskning av föreningar som erhåller kulturstöd från kulturförvaltningen i Malmö stad. Beslutsplanering Kulturnämnden Ärendet Granskningen visar att det skett förbättringsåtgärder av varierande grad i de båda föreningarna. I föreningen Re:Orient har det skett flera förbättringsåtgärder och i föreningen Teatr Weimar har det inletts ett arbete med att vidta förbättringsåtgärder och några åtgärder har skett. pwc påpekar att de ser positivt på de förbättringsåtgärder som skett men uppmanar samtidigt föreningarna att SIGNERAD

2 fortsätta med sitt förbättrings- och utvecklingsarbete inom bl.a. områdena ekonomi, administration och styrning- och ledning. Det är också viktigt att de förbättringsåtgärder/rutiner som skett tillämpas, följs upp, utvecklas och hålls á jour för att de ska få önskad effekt på verksamheten fullt ut och även vara användbara i ett långsiktigt perspektiv. I de fall arbetet med förbättringsåtgärderna är i inledningsfas eller ej ännu påbörjats uppmanas föreningarna starta detta arbete snarast. Se bedömningar i granskningsrapporten 2 (2) Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

3 Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Elin Ericsson, Revisor Uppföljning av granskning av föreningar som erhåller kulturstöd från kulturförvaltningen i Malmö stad

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte Avgränsning Metod och genomförande Kontrollmål Resultat RE:Orient Teatr Weimar Sammanfattande bedömning...17

5 1. Inledning 1.1. Bakgrund och syfte Kulturnämnden hanterar via Malmö Kulturstöd ekonomiskt stöd till det fria kulturlivet. I januari 2011 gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att under en treårsperiod granska den ekonomiska redovisningen för fem föreningar årligen. På uppdrag av kulturförvaltningen Malmö stad gjorde en granskning hösten 2013 av fem föreningar avseende år Uppdraget innebar att fördjupat granska den ekonomiska redovisningen för dessa fem föreningar. Granskningen visade bl.a. på otillräckliga kunskaper och rutiner samt brister i räkenskapsmaterialet i föreningarna Re:Orient och Teatr Weimar. Efter vad som framkommit i granskningen beslöt kulturnämnden i Malmö stad att göra en uppföljning av den ekonomiska redovisningen m.m. i föreningarna Re:Orient och Teatr Weimar i början av På uppdrag av kulturförvaltningen i Malmö stad har fått i uppdrag att göra denna uppföljning Avgränsning Granskningen avgränsas till att granska den ekonomiska redovisningen för föreningarna Re:Orient och Teatr Weimar. Föreningarna har fått bidrag enligt följande: RE:Orient Specialdestinerat verksamhetsstöd Teatr Weimar Verksamhetsstöd Uppdraget är avgränsat till att granska perioden september december Metod och genomförande De utvalda föreningarna har via kulturförvaltningen informerats om granskningen. I granskningen, som skett under perioden januari-februari 2014, har intervjuer genomförts med företrädare för de utvalda föreningarna samt att stickprovsgranskning har genomförts av föreningarnas ekonomiska redovisning. Bl.a. har vi tagit del av bokföring, verifikationer, skattekontoutdrag, protokoll och andra handlingar. Omfattningen på granskningsinsatserna i respektive förening har gjorts utifrån verksamheternas omfattning och komplexitet, samt de brister som framkom vid föregående granskning. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga granskade föreningar. 1 av 19

6 1.4. Kontrollmål I uppdraget har ingått att främst ge svar på nedanstående frågor/kontrollmål för respektive förening: Re:Orient Har de upprättat en formell dokumenterad attestordning och formella avstämningsrutiner? Finns det nu en formell och dokumenterad fördelningsnyckel samt avtal avseende intäkter och kostnader mellan föreningen och aktiebolaget? Finns det numera en dokumenterad rutin för avräkningen som sker mellan aktiebolaget och föreningen avseende den kontanta försäljningsverksamheten? Stickprov av verifikationer avseende innehåll enligt BFL och löpande bokföring. Uppföljning av lönerutinen. Har det skett en förbättring avseende att betala skatter och avgifter i tid? Är styrelsens sammansättning densamma som vid föregående granskning? Finns det numera en dokumenterad arbetsordning för styrelsen eller beskrivning av styrelsens roller? Styrelsens uppföljning av den ekonomiska redovisningen och upprättande av protokoll från sammanträden. Har särskild bankfullmakt utfärdats för nuvarande ekonomiansvarige? Vem har betalningsaccess? Uppföljning av arvordering till artister. Teatr Weimar Sköter den verksamhetsansvariga fortfarande all löpande bokföring, utbetalningar, kvittohantering osv. själv? Har de upprättat en formell dokumenterad attestordning och formella avstämningsrutiner? Uppföljning av hanteringen av den omfattande kvittohanteringen. 2 av 19

7 Stickprov av verifikationer avseende innehåll enligt BFL och löpande bokföring. Har det skett en förbättring avseende att betala skatter och avgifter i tid? Är styrelsens sammansättning densamma som vid föregående granskning? Finns det numera en dokumenterad arbetsordning för styrelsen eller beskrivning av styrelsens roller? Uppföljning av arvordering till artister. 3 av 19

8 2. Resultat Nedan presenteras resultatet av vår granskning per förening RE:Orient Nedan redogörs för det resultat som framkommit vid uppföljning av föreningen RE:Orient. Föreningens ekonomiansvarige benämns numera som ekonomichef, vilket används fortsättningsvis i rapporten. Har de upprättat en formell dokumenterad attestordning och formella avstämningsrutiner? Vid föregående granskning konstaterades att föreningen inte haft någon dokumenterad attestordning eller några formella avstämningsrutiner. I samband med den översyn av rutiner som pågick vid föregående granskning hade precis en ny rutin upprättats som innebär att det numera sker avstämning månadsvis. En annan rutin som höll på att implementeras under vår granskning var att bokföra enligt faktureringsmetoden som innebär att bokföring sker i samband med erhållen eller upprättad faktura och att kundreskontra och leverantörsreskontra skapas. I samband med vår uppföljning kan vi se att det upprättats en dokumenterad attestordning för föreningen. Attestordningen är undertecknad av föreningens verksamhetsledare och antagen av styrelsen enligt protokoll daterat Av attestordningen framgår att det ska finnas tre attestnivåer (fakturakontroll, förattest och slutattest). Vid genomförd stickprovskontroll av attester konstaterade vi att attestordningen till stor del följs, men att förattest inte gått att verifiera under granskningsperioden. Enligt föreningens ekonomichef förklaras detta av att förattesten oftast sker muntligen. I december 2013 har föreningen införskaffat attestsystemet Centsoft och det har sedan dess pågått ett arbete med att implementera systemet. Syftet med att införskaffa Centsoft är enligt ekonomichefen bl.a. att attestnivåerna ska kunna synas fullt ut och därmed få ökad kontroll över genomförda attester. Avseende avstämningsrutiner kan vi nu verifiera att föreningen sedan oktober 2013 implementerat avstämningsrutiner. Dessa avstämningsrutiner innebär att ekonomichefen månatligen stämmer av huvudbok mot underlag och signerar genomförda avstämningar. Några formellt dokumenterad rutiner avseende vilka avstämningar som ska genomföras och när har föreningen inte upprättat. Enligt uppgift följs REKO (Svensk standard för redovisningstjänster) avseende avstämningar. 4 av 19

9 Vi ser positivt på att föreningen upprättat en attestordning och att denna antagits av styrelsen. Likaså ser vi positivt på införskaffandet av ett attestsystem. Dessa åtgärder kan bidra till att öka den interna kontrollen inom detta område. Vi rekommenderar föreningen att fortsätta sitt arbete med implementeringen av attestsystemet så att samtliga attestnivåer blir synliga och kan följas upp. Att föreningen nu arbetar med månatliga avstämningsrutiner och att vi i vår granskning kunnat se att avstämning skett samt signerats är positivt. Finns det nu en formell dokumenterad fördelningsnyckel samt avtal avseende intäkter och kostnader mellan föreningen och aktiebolaget? För reglering av intäkter och kostnader mellan föreningen och aktiebolaget fanns en fördelningsnyckel (excel-fil) vid föregående granskning. Denna fördelningsnyckel var dock ej formellt dokumenterad och fastställd av beslutsorgan, fullständig eller reviderad av annan extern part. Avräkning mellan förening och aktiebolag skedde endast i samband med bokslut för år Det innebar att avräkning ej skedde löpande under året. I samband med sakgranskning av den förra granskningsrapporten uppgavs att det inletts ett arbete med att skapa en rutin kring avräkning och avstämning månatligen. I vår uppföljning konstaterar vi att ett avtal har upprättats mellan föreningen och aktiebolaget. Avtalet är undertecknat av båda parter och antaget av föreningens styrelse enligt upprättat protokoll. Avtalet reglerar bl.a. ansvarsfördelning, fördelning av de gemensamma drift- och rörelsekostnaderna, kontanthantering och betalningsvillkor. Av avtalet framgår att avräkning avseende intäkter och kostnader ska ske månatligen samt slutregleras vid verksamhetsårets slut. Den slutliga avräkningen baseras på parternas nyttjandegrad av lokalerna. Sedan föregående granskning har det upprättats en ny samlad och mer strukturerad fördelningsnyckel, vilken antagits av föreningens styrelse Föreningen har efter vår intervju inkommit med ett skriftligt utlåtande från föreningens revisor avseende fördelningsnyckeln. I avtalet mellan föreningen och aktiebolaget hänvisas till den nya fördelningsnyckeln. Vi konstaterar att det på själva dokumentet över fördelningsnyckeln inte finns någon datering, hänvisning eller underskrift. Enligt uppgift från verksamhetsledaren ska fördelningsnyckeln ses över och eventuellt revideras årligen. Vi ser positivt på att det nu har upprättats ett formellt avtal mellan föreningen och aktiebolaget samt att fördelningsnyckel har setts över och omarbetats. Likaså att avstämning parterna emellan numera sker månatligen samt ska slutregleras vid verksamhetsårets slut. Avtalet och fördelningsnyckeln är bl.a. en viktig grund för att 5 av 19

10 intäkter och kostnader fördelas korrekt mellan föreningen och aktiebolaget och kan bidra till att säkerställa att så sker. Vi rekommenderar dock föreningen att se över formalian för fördelningsnyckeln så att denna blir spårbar och att det blir tydligt vilken fördelningsnyckel som är gällande. Finns det numera en dokumenterad rutin för avräkningen som sker mellan aktiebolaget och föreningen avseende den kontanta försäljningsverksamheten? Vid föregående granskning konstaterade vi att den kontanta försäljningsverksamheten sker inom Aktiebolaget RE:Orient restauranger och som sköter all hantering. Avräkning skedde mellan aktiebolaget och föreningen. Vi kunde då konstatera att det inte fanns någon dokumenterad rutin som bidrar till att säkerställa att dessa avräkningar skedde på ett korrekt sätt. I denna uppföljning finns det, som nämnts ovan, numera ett upprättat avtal som reglerar kontanthanteringen mellan föreningen och aktiebolaget. Bolaget ansvarar för samtlig kontanthantering, inkluderande biljettförsäljning vid entré som avser föreningen, vilket enligt uppgift från företrädare för föreningen är ett krav från Skatteverket. Månadsvis ska en avräkning göras på biljettförsäljningsintäkter som föreningen fakturerar aktiebolaget. I denna granskning har det inte ingått att göra någon uppföljning och granskning av avräkningar mellan föreningen och aktiebolaget. Det är en förbättringsåtgärd att det upprätts ett avtal avseende avräkning som ska ske mellan föreningen och aktiebolaget avseende kontanthantering. Stickprov av verifikationer avseende innehåll enligt BFL och löpande bokföring Vår föregående granskning visade på att det ej varit god ordning i räkenskaperna och att det ej varit möjligt att fullt ut följa ekonomiska händelser i resultaträkning och balansräkning. Bl.a. såg vi att det inte var möjligt att följa en specifik händelse i huvudboken då flera händelser bokförts på samma verifikation, att den löpande bokföringen ej skett på ett tillfredställande sätt samt att verifikationerna ej attesterats enligt någon fastställd attestordning. I föregående granskning konstaterades även att flera stickprovsgranskade fakturor ej var ställda direkt till föreningen samt att det till vissa verifikationer saknades underlag till kostnader. Detta innebär att vi utifrån de stickprov vi gjorde i vissa fall hade svårighet att avgöra om kostnaderna avsåg föreningen, aktiebolaget eller annan. I vår uppföljning kan vi nu utifrån stickprovsgranskning följa en specifik händelse i huvudboken då endast en händelse bokförts per verifikation. Som nämnts ovan under stycke Har de upprättat en formell dokumenterad attestordning och 6 av 19

11 formella avstämningsrutiner finns det nu en dokumenterad attestordning. Som även nämndes under detta stycke konstaterar vi att attestordningen till stor del följs, men att förattest inte gått att verifiera skriftligt under granskningsperioden. I vår stickprovsgranskning har vi kunnat se att verifikationerna innehåller de uppgifter som lagen kräver i stort. Vi ser att det har skett förbättringsåtgärder avseende att tillse att fakturorna är ställda direkt till föreningen, men att det finns viss ytterligare förbättringspotential. Vi kan utifrån vår stickprovskontroll se att förbättringar har skett avseende att endast bokföra en händelse per verifikation. Detta bidrar till god ordning i räkenskaperna och det förenklar att kunna följa de ekonomiska händelserna i bokföringen. Det är en förbättringsåtgärd att föreningen upprättat en dokumenterad attestordning samt arbetat med attestrutiner och införskaffat ett attestsystem. Vi vill rekommendera föreningen att fortsätta sitt arbete med att implementera attestsystemet för att synliggöra samtliga attester och möjliggöra att dessa kan följas upp på ett enkelt sätt. Vi anser att föreningen inlett ett arbete med att se över att fakturorna är ställda direkt till föreningen och att de innehåller de uppgifter som lagen kräver. Vi vill uppmana föreningen att fortsätta detta arbete och tillse att samtliga fakturor är ställda till föreningen på ett tydligt sätt. Uppföljning av lönerutinen Vid föregående granskning noterades att föreningen betalade lön till ekonomichefen samt övrig administrativ personal. Denna personal utförde även arbetsuppgifter till aktiebolaget. Enligt uppgift delades lönekostnaderna för verksamhetsledare/vd mellan föreningen och aktiebolaget. Lönerna hanterads via ett tidrapporteringssystem där en löneadministratör sammanställde lönerna för underlag till utbetalning och bokföring. P.g.a. systemuppdatering var det ej möjligt för oss att göra stickprovskontroller i personalsystemet avseende år I samband med vår uppföljning konstaterar vi att lönerutinen ser ut som ovan. Den förändring som skett är att en ny fördelningsnyckel upprättats vilken också beaktar lönekostnader. Vi har i samband med uppföljningen även kunnat se hur lönerutinen fungerar i systemet. Bl.a. noterades att tidrapporteringssystemet är uppbyggt så att verksamhetscheferna godkänner de anställdas tidrapporter och lönerna godkänns sedan av verksamhetsledaren före det att utbetalning sker. Vi anser att den nya fördelningsnyckeln bidrar till möjligheten till en tydligare fördelning av lönekostnader mellan föreningen och aktiebolaget. I övrigt anser vi att lönerutinen är en process som bör ses över årligen för att öka den interna kontrollen inom detta område. 7 av 19

12 Har det skett en förbättring avseende att betala skatter och avgifter i tid? I föregående granskning såg vi att föreningen är registrerad för moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. Dessa avgifter hade ej redovisats och betalats in i tid, vilket det även anmärktes på i revisionsberättelsen. Då skatter och avgifter ej varit korrekta, vilket upptäcktes av föreningen under 2013, har ekonomichefen tillsammans med den externa konsulten som föreningen anlitar gjort en utredning kring detta och gjort korrigeringar under senare delen av I samband med vår uppföljande granskning kan vi se att inbetalningarna avseende skatter och avgifter har skett i rätt tid under vår granskningsperiod, d.v.s. under september-december Av skattekontoutdrag för föreningen går det att utläsa att rättelser avseende tidigare perioders skatter och avgifter har skett. Vi ser positivt på att föreningen har arbetat med sina rutiner avseende att betala skatter och avgifter i tid. Vi uppmanar föreningen att fortsätta med detta arbete och tillse att så sker. Är styrelsens sammansättning densamma som vid föregående granskning? Vid föregående granskning uppgav företrädare från styrelsen att de anser att det fanns tillräcklig kompetens inom styrelsen. Vidare konstaterades att föreningen har sitt säte i Malmö och har en styrelse bestående av fyra personer bosatta i Stockholmsområdet. Vi rekommenderade då att föreningen tillsammans med kulturförvaltningen skulle diskutera en lösning på problemet då det rådde en osäkerhet kring vad det innebar att föreningen skulle ha en tydlig förankring i Malmö genom sin verksamhet och genom personer i ansvarig ställning. Idag har styrelsen samma sammansättning med undantag för att en ny styrelseledamot valts in samt att det skett en rotation av ordföranderollen. Den nya styrelseledamoten valdes in vid styrelsemöte och rotationen av styrelseordförande skedde på föreningsstämman Enligt uppgift är den nya styrelseledamoten bosatt i Malmö. Övriga styrelseledamöter är i likhet med föregående granskning bosatta i Stockholmsområdet. Föreningen har idag en aktiv verksamhet som bedrivs i Stockholm och Malmö. I likhet med synpunkterna i föregående granskning rekommenderar vi att föreningen tillsammans med kulturförvaltningen diskuterar vad det innebär i praktiken att föreningen ska ha en tydlig förankring i Malmö genom sin verksamhet och genom personer i ansvarig ställning. 8 av 19

13 Vi konstaterar att val av ny styrelseledamot skedde vid ett styrelsemöte och ej vid föreningsstämman. Enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar framgår av 6 kap. 1 att styrelsen väljs av föreningsstämman om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt. Vi rekommenderar att åtgärd sker på kommande föreningsstämma. Finns det numera en dokumenterad arbetsordning för styrelsen eller beskrivning av styrelsens roller? I samband med föregående granskning konstaterades att föreningen inte hade någon uttalad dokumenterad arbetsordning eller beskrivning av styrelsens roller. Vi har nu i vår granskning kunnat se att det upprättats en arbetsordning och instruktioner för styrelse och verksamhetsledare. Enligt dokumentet samt enligt protokoll har styrelsen antagit arbetsordningen och ska enligt arbetsordningen omprövas årligen. I denna granskning har inte ingått att följa upp om styrelsens och verksamhetsledarens arbete sker i enlighet med arbetsordningen. Vi ser positivt på att en arbetsordning och beskrivning av styrelsens roller har upprättats och antagits av styrelsen. Vi vill uppmana styrelsen att ompröva den årligen i likhet med vad som anges i arbetsordningen. Detta för att ständigt hålla dokumentet aktuellt. Vi vill även påpeka att det är viktigt att arbetsordningen är känd inom såväl styrelsen som inom verksamheten och att den tillämpas och efterföljs. Styrelsens uppföljning av den ekonomiska redovisningen och upprättande av protokoll från sammanträden Den förra granskningen visade att under år 2012 hade styrelsen inga regelbundna styrelsemöten. Enligt uppgift fick styrelsen löpande information om den ekonomiska redovisningen och dess hantering. Det gick då inte att styrka via protokoll från styrelsemöten då vi endast erhöll två protokoll från 2012, daterade maj 2012 och februari I samband med denna granskning har vi tagit del av protokoll för år Av protokollen går att utläsa att styrelsemötena ägt rum i februari, oktober, november och december I likhet med föregående granskning uppger verksamhetsledaren att styrelsen får löpande information om den ekonomiska redovisningen och dess hantering. Enligt protokollen har årsräkenskaperna föredragits i februari 2013 men fastställdes inte förrän på mötet i oktober På styrelsemötet i november informerades det om verksamheten samt att det ekonomiska läget för föreningen föredrogs. 9 av 19

14 Vi kan se att fler protokollförda styrelsemöten hållits under år 2013 jämfört med år Vi rekommenderar styrelsen att hålla mötena mer löpande under året för att på så sätt bl.a. mer kontinuerligt hålla sig uppdaterad om verksamheten, dess ekonomi och andra relevanta frågor och beslut. Uppföljning av verksamhetens ekonomiska redovisning bör vara en stående punkt på styrelsemötenas dagordningar. Har särskild bankfullmakt utfärdats för nuvarande ekonomiansvarige? Vem har betalningsaccess? I föregående granskning noterades att nuvarande ekonomichef inte hade en egen behörighet, men han kunde ändå sköta utbetalningarna via en annan persons bankdosa. Det innebar att det därmed inte syntes att det var nuvarande ekonomichef som genomfört utbetalningen eftersom det registrerades på annan person. I samband med uppföljningen har vi erhållit ett utdrag från föreningens bank avseende behörigheter till internetbanken där det framgår vilka som innehar fullständig behörighet. Vi konstaterar att ekonomichefen numera har behörighet. Vi ser positivt på att föreningen sett över sina behörigheter och tillsett att ekonomichefen nu innehar behörighet till internetbanken. Uppföljning av arvordering till artister Vid föregående granskning framkom enligt uppgift från ekonomichefen att det förekommit att arvoden betalats ut kontant utan fullständiga underlag (t.ex. faktura) till artister i samband med genomförda arrangemang. Det noterades även vid vår stickprovsgranskning. I samband med den översyn som pågått kring att förbättra föreningens rutiner har ekonomichefen tillsett att så ej längre sker. Numera anlitas främst artister som är registrerad för F-skatt och faktura krävs innan utbetalning sker. Vi kan i likhet med föregående granskning konstatera att rutinen kring att faktura krävs av anlitade artister fortlöper. I de fall fakturering direkt till artisten ej är möjligt sker fakturering antingen via ett företag som heter Konsult Finans 1 eller betalas arvodet ut som lön. Utifrån vår stickprovsgranskning kan vi se att fakturering sker avseende artistarvoden. Det framkom även i föregående granskning att föreningen också anlitar utländska artister. Hanteringen av detta tillämpades inte enligt de särskilda regler som finns avseende artistskatt, så kallad A-SINK. I samband med vår uppföljning framkom det vid intervjuer att föreningen inte reserverar och redovisar för A-SINK. Föreningen har gjort bedömningen, efter att de rådfrågat en skattejurist i frågan, att 1 Konsult Finans är enligt uppgift ett bolag som står för löneutbetalningar till artister som ej innehar F- skatt. Bolaget fakturerar sedan dem som anlitar artisterna. 10 av 19

15 de inte behövt betala A-SINK då alla de utländska artister de anlitat varit representerade via externa juridiska bolag. Det har i vår granskning inte ingått att göra någon fördjupad granskning av detta område. Det är en förbättringsåtgärd att fakturering sker i största möjliga mån avseende arvordering till artister. Avseende A-SINK gäller generellt sett att utgångspunkten är att A-SINK skall redovisas såväl om det sker betalningar till fysiska personer som till juridiska personer. Det saknar betydelse att det är ett utländskt bolag som fakturerar. Skatteverket skriver följande i upplysningar till tillämpningen av lagen om A-SINK: Skattskyldiga är fysiska och juridiska personer, d.v.s. både enskilda personer och företag. De ska dessutom vara bosatta eller hemmahörande utanför Sverige och ta emot inkomster som är skattepliktiga i Sverige enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). Det kan möjligtvis finnas skatteavtal med det enskilda landet som påverkar det slutliga skatteuttaget. Utgångspunkten är dock att A-SINK skall redovisas. Vi kan därmed i vår översiktliga granskning inte uttala oss fullt ut om föreningen hanterar A-SINK på ett korrekt sätt. Vi vill rekommendera föreningen att utreda frågan med hänvisning till ovanstående upplysningar Teatr Weimar Nedan redogörs för det resultat som framkommit vid uppföljning av föreningen Teatr Weimar. Sköter den verksamhetsansvariga fortfarande all löpande bokföring, utbetalningar, kvittohantering osv. själv? I vår föregående granskning noterades att föreningens kassör (tillika ordförande och verksamhetsledare) skötte ekonomin, den löpande bokföringen och utbetalningar. Kassören hade ingen särskild utbildning utan var till största del självlärd. Under år 2012 gjordes ej bokföringen löpande utan sammanställdes endast 3 gånger under året. Det medförde bl.a. att bokslut och årsredovisning för år 2012 blev sent upprättad. Vid intervjun uttryckte kassören en önskan om att anlita en redovisningskonsult för den löpande bokföringen. I intervjuer i samband med vår uppföljning framkom att det har skett en förändring i rollfördelningen inom föreningen. Det har tillträtt en ny kassör vid årsskiftet 2013/2014 och den dåvarande kassören är numera ordförande och verksamhetsledare. Under vår granskningsperiod har rollfördelningen därmed sett ut på samma sätt som vid vår föregående granskning. Den nya kassören är inte ny i 11 av 19

16 föreningen men är ny i styrelsen och är i likhet med föregående kassör främst självlärd inom ekonomiområdet då drivit egna företag under långa perioder. Enligt uppgift från ordförande/verksamhetsledaren och kassören pågår det ett arbete med att anlita en redovisningskonsult för den löpande bokföringen. Vi ser positivt på att det inletts ett arbete med att se över rollfördelning och arbetsbelastning i styrelsen/föreningen. Vi vill uppmana till fortsatt förändringsarbete avseende hanteringen av föreningens ekonomi och bokföring med tanke på de brister som framkom i vår tidigare granskning avseende ekonomin samt de anmärkningar som finns i revisionsberättelsen för år Då vi anser att det fortfarande inte finns tillräckliga kunskaper och resurser bör berörda personer inom styrelsen/föreningen överväga att genomgå utbildning eller anlita en redovisningskonsult för den löpande bokföringen, vilket ordförande/verksamhetsledare och kassör uppgett att det pågår. Har de upprättat en formell dokumenterad attestordning och formella avstämningsrutiner? Vid föregående granskning konstaterades att föreningen inte hade någon attestordning eller några formella avstämningsrutiner. I vår uppföljning har vi kunnat ta del av en upprättad dokumenterad attestordning daterad , vilken antagits av styrelsen på möte samma dag. Under vår granskningsperiod skedde det fortfarande inte några löpande avstämningar. Enligt uppgift från verksamhetsledaren/ordförande har det skett under år Det är en förbättringsåtgärd att en dokumenterad attestordning har upprättats. Vi anser i likhet med synpunkterna i föregående granskning att föreningen bör upprätta dokumenterade avstämningsrutiner för att kunna följa den ekonomiska utvecklingen och identifiera eventuella differenser och öka den interna kontrollen inom detta område. Styrelsen bör snarast tillse att dokumenterade avstämningsrutiner upprättas och utförs eller anlita en redovisningskonsult som utför dessa rutiner. Uppföljning av hanteringen av den omfattande kvittohanteringen I föregående granskning konstaterades att kvittohanteringen avseende inköp inom föreningen var omfattande. Avstämning och redovisning av kvitton gjordes ej löpande utan bokfördes vid slutet av året. Vid stickprovskontroll av kvitton konstaterades att det inte alltid framgick syfte med inköpen. Ovanstående innebar att vi utifrån de stickprov vi gjorde i vissa fall hade svårighet att avgöra om kostnaderna avsåg föreningen eller ej. Vi har nu gjort en uppföljning av föreningens kvittohantering och enligt företrädare för föreningen har kvittohanteringen minskat något men är fortfarande omfattande. Under vår granskningsperiod har det varit färre projekt/evenemang vilket bidragit 12 av 19

17 till en mindre omfattning på kvittohanteringen under denna granskning. Föreningen uppger att p.g.a. deras verksamhet är det svårt att minimera kvittohanteringen då stora delar av föreningens kostnader till projekten/evenemangen består av inköp som t.ex. rekvisita och scenografi, vilket enligt uppgift är svårt att få fakturerat. Företrädare för föreningen uppger att de nu utsett en person som särskilt ska sköta kvittohanteringen. För år 2013 bokförs alla kvitton vid årets slut, i likhet med år Vi kan dock se att kvittona för januari 2014 har samlats in och bokförts. Någon ytterligare fördjupad granskning av dessa kvitton har ej genomförts då de ej avser vår granskningsperiod. I samband med uppföljningen har vi gjort en stickprovskontroll av kvitton för perioden september-december Vi har i likhet med föregående granskning noterat att det inte alltid framgår syfte med inköpen. Vi noterade även i granskningen att det inkommit kvitton från år tidigare än Dock konstaterar vi att det skett en viss förbättring avseende att tillse att det finns kvitto/underlag till utläggen. Vi ser positivt på att föreningen inlett ett arbete med att se över sin hantering och bokföring av kvitton, samt att vi kan se vissa förbättringar. Vi anser dock att föreningen bör fortsätta sitt arbete och vidta åtgärder då det i vår uppföljning fortfarande framkommer brister avseende t.ex. att ange syfte med inköp och hämta in och bokföra kvitton löpande. Det bör skapas rutiner för att tillse att kvitton lämnas in och redovisas löpande. Vi anser det ej tillfredställande att kvitton från tidigare år ej redovisats på rätt år. I likhet med föregående gransknings synpunkter anser vi att styrelsen bör försöka minimera kontantutläggen och kvittohanteringen. Stickprov av verifikationer avseende innehåll enligt BFL och löpande bokföring I revisionsberättelsen för år 2012 noterades det att det fanns brister i föreningens redovisningsrutiner, dessa brister medförde bl.a. kraftiga eftersläpningar i bokföringen. I likhet med bokföringen av kvitton så skedde all bokföring för 2012 vid slutet av året. I vår granskning konstaterades att några stickprovsgranskade fakturor ej var ställda direkt till föreningen samt att det till vissa verifikationer saknades underlag till kostnader. Ovanstående innebar att vi utifrån de stickprov vi gjorde i vissa fall hade svårighet att avgöra om kostnaderna avsåg föreningen eller ej. Vid stickprovsgranskning av vissa poster i årsredovisningen vid förra granskningen noterades att föreningen hade en fordran på styrelsen och projektanställda, vilket till största del berodde på hanteringen av kontantutlägg och återredovisning och reglering av dessa. I vår uppföljning kan vi konstatera att bokföring för år 2013 ej har skett löpande, men att vi kan se vissa förbättringar. 13 av 19

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

Särskilt yttrande Kulturnämnden 2013-11-20 Ärende: KN-KFÖ-2013-03642 Ang: Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Revisionsbyrån

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

praktikan Revision Uppdaterat 2005-01-29 Revision

praktikan Revision Uppdaterat 2005-01-29 Revision Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag som revisor 1 2 Granskning av redovisningen 2 2.1. Verifikationskontroll 3 2.2. Saldoförfrågan 3 2.3. Inventering 3 2.4.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 Nacka kommun Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 1. Inledning 1.1. Bakgrund Nacka kommun utbetalar årligen föreningsbidrag, bl a i form av administrativa bidrag

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13

Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13 Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13 D 13 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en underrättelse från Skatteverket och har därför öppnat detta disciplinärende. Underrättelsen rör A-sons uppdrag som vald

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10

Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10 Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10 D 14/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket rörande godkände revisorn A-son uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag och har

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer