!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5!"

Transkript

1 !!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5! &6!57-%&3+$$*$6$#!)-!2$#&3!(1%3(&8!)9/!(:%%$2)-!)-!&#;$.3-&#(%&2$%<!! =%2$#34(%+%5$%!6+3&#!.72*+5.!&..!$*$6$#%&3!,4#;$#$2$*3$#!,4#!)9/!(1%3(&8$#!)-! &#;$.3*+6$.!1%2$#!57-%&3+$.+2$%!(1%2$!6&#&!;:..#$<!!! 6&#+.!.+**#:9(*+5!,4#!&..!,4#;$#$2&!2$-!,4#!&#;$.3-&#(%&2$%<!!"%2$*$%!3)-!&%3$#!&..! 3()*&%!/$*.!(*&#.!5$..!2$-!(1%3(&8$#!)-!/1#!&#;$.3-&#(%&2$%!,1%5$#&#!:#!AD!8#)9$%.<! H$%!:%!3.4##$!;#+3.$#!*+55$#!$%*+5.!$*$6$#%&!+!3()*&%3!,4#-05&!&..!,4#-$2*&!(1%3(&8$#! )-!6+*(&!#:..+5/$.$#!)9/!3(7*2+5/$.$#!&%3.:**2&!/&#!80!&#;$.3-&#(%&2$%<!DI!8#)9$%.!&6! $*$6$#%&!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!(*&#&.!2$..&<!J$.3&--&!5:**$#!/1#!3()*&%!,4#;$#$..! L1%3(&8$#!)-!&#;$.3-&#(%&2$%!+!&%2#&!*:%2$#!:#!2)9(!2$.!)-#02$!3)-!$%*+5.!$*$6$#%&! /&#!3.4#3.!;#+3.$#<!M%2&3.!NO!8#)9$%.!&%3$#!&..!3()*&%!/$*.!(*&#.!5$..!2$-!302&%&! (1%3(&8$#<!H$2&%!AB!8#)9$%.!&%3$#!3+5!+%.$!,0..!%05#&!302&%&!(1%3(&8$#!&**3<!! 8#)9$%.!(:%%$#!.+**!6&2!$%!&#;$.35+6&#)#5&%+3&.+)%!54#<!R&2!$..!()**$(.+6&6.&*!:#!(:%%$#! DI!8#)9$%.!&6!$*$6$#%&!.+**!:#!-$%!$%2&3.!OQ!8#)9$%.!(&%!38)%.&%.!%:-%&!%05).!3)-! +%50#!+!$..!()**$(.+6&6.&*<!!! "#;$.3-&#(%&23(1%3(&8$#%&!:#!$%*+5.!1%2$#34(%+%5$%!5$%)-50$%2$!%05).!/45#$!+! :#!2$.!2)9(!,*$#!$*$6$#!+!D&%!3)-!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!(*&#&.!2$%!1885+,.$%!T:-,4#.! &%3$#!&..!3()*&%!/$*.!(*&#.!,4#;$#$..!$*$6$#!80!/1#!2$.!,1%5$#&#!8#&(.+3(.!80!$%! M*$6$#%&3!(1%3(&83;#+3.$#!)-!&#;$.3*+6$.!3(&!#$*&.$#&3!.+**!&..!GA!8#)9$%.!&6!$*$6$#%&! ;$24-$#!&..!2$!()--$#!&..!&#;$.&!3)-!&%3.:**2&!)9/!OQ!8#)9$%.!3)-!,4#$.&5&#$<!! 2$.!2)9(!$%!-&#(&%.!/45#$!&%2$*!3)-!,0#!3+%&!(1%3(&8$#!5$%)-!8#&(.+(!V!NN!8#)9$%.!,#0%!*:#&#$!)9/!QB!8#)9$%.!,#0%!8#&(.+(<!H$2&%!$*$6$#%&!80!2$!3.12+$,4#;$#$2&%2$! 8#)5#&--$%!+!/45#$!1.3.#:9(%+%5!/:-.&#!(1%3(&8$#%&!/)3!*:#&#%&!V!FG!8#)9$%.!,#0%! *:#&#%&!T:-,4#.!-$2!NN!8#)9$%.!,#0%!8#&(.+($%<!!! W%.#$33&%.!+!1%2$#34(%+%5$%!:#!)9(30!&..!.T$T$#!+!*:5#$!1.3.#:9(%+%5!:%!(+**&#!&%3$#!&..! #$38$(.+6$!FQ!8#)9$%.C<!!E9/!&..!&%2$*$%!.T$T$#!3)-!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!5$..!2$-!

2 (1%3(&8$#!)-!#:..+5/$.$#!)9/!3(7*2+5/$.$#!80!&#;$.3-&#(%&2$%!:#!/45#$!:%!&%2$*$%! +%.#$33$#&2$!:%!(+**&#%&!&6!&..!,4#/&%2*&!-$2!,&9($.!)-!2$!:52$!$..!,4#$.&5!V!QN!8#)9$%.! T:-,4#.!-$2!AF!,4#!(+**&#%&!3)-!+3.:**$.!+!/45#$!1.3.#:9(%+%5!6+**!;$3.:--&!&**.!3T:*6&<!! M*$6$#!80!7#($3,4#;$#$2&%2$!8#)5#&-!/&#!+!,4#/0**&%2$6+3!3.)#!1.3.#:9(%+%5!/&,.! '&--&%.&5$.!6+3&#!1%2$#34(%+%5$%!80!;$.72&%2$!;#+3.$#!+!/1#!3()*&%!,4#;$#$2$#! 57-%&3+$$*$6$#%&!,4#!&#;$.3*+6$.<!!H$%!$..!6+33.!&%36&#!,4#!2$33&!;#+3.$#!*+55$#!)9(30!/)3! &#;$.3*+6$.3!)#5&%+3&.+)%$#<!X#&-,4#!&**.!,&9(,4#$%+%53#4#$*3$%!3)-!1%2$#!-0%5&!0#!+%.$!.+**#:9(*+5.!+%.#$33$#&.!3+5!,4#!3()*&%!)9/!;+2#&5+.!-$2!3+%&!(1%3(&8$#!)-!/1#!2$.!,1%5$#&#!80!&#;$.3-&#(%&2$%!.+**!&..!,4#;:..#&!(6&*+.Y%!+!1%2$#6+3%+%5$%<!!! 8#*%&&%'92&/)$$' Z/$,! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!!!!!

3 Arenagruppens undersökning bland gymnasieelever. Genomförd maj-juni 2010

4 Om Exquiro Undersökning bland elever på gymnasiet bildades Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar, kurser samt renodlade statistiska tjänster. Vi genomför såväl kvalitativa som kvantitativa marknadsundersökningar, där vi hjälper företag från framtagandet av frågeställningar och konstruktion av enkät till slutlig analys och rapportskrivning. Vi vill tacka vår kontaktperson på Arenagruppen (Johanna Lindell) för ett givande samarbete. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller synpunkter gällande vårt arbete. Patrik Olczak / Bruno Boric Bildhuggarvägen Johanneshov Telefon: e-post: Hemsida: 2

5 Innehållsförteckning Undersökning bland elever på gymnasiet 1. Sammanfattning 4 2. Metodbeskrivning 6 3. Resultat - totalt Allmänna kunskaper om fackliga begrepp Skolan och kunskaper om arbetslivet Arbetsförhållanden i andra länder Allmänna frågor om välfärd, lön, rättigheter och arbetsmiljö Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare? Kontakt med fackförbund Resultat - undergrupper Årskurs på gymnasiet Kön Gymnasieprogram Kommunal/fristående skola Kommunstorlek Frågeformulär 38 3

6 1. Sammanfattning Undersökning bland elever på gymnasiet Bakgrund 700 gymnasieelever intervjuades per telefon under perioden 24 maj 11 juni Kännedom om fackliga begrepp 52 % av eleverna känner till vad ett fackförbund gör, 36 % känner till vad en arbetsgivarorganisation gör, 39 % känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal. Skolan och kunskaper om arbetslivet Gymnasieelever har framför allt fått kunskaper om arbetslivet genom lärare och praktik; 39 % av gymnasieeleverna anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom sina lärare och 38 % att de fått det genom praktik. Följande andelar elever anser att skolan helt klart gett dem olika kunskaper/förberedelser: - Skolan har varit tillräcklig för att förbereda dem för arbetsmarknaden (58 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar (53 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar (47 %) - Skolan har gett dem kunskaper om vilka rättigheter/skyldigheter anställda har på arbetsmarknaden (46 % respektive 44 %) - Skolan har förberett dem på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats (43 %) - Skolan har gett dem kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder (21 %). Arbetsförhållanden i andra länder 35 % av eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. Framför allt tror eleverna att de som konsumenter (8 %) och genom bidrag till ideella organisationer (6 %) kan påverka arbetsförhållanden i andra länder. 12 % av eleverna tror att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder och 24 % tror att det är vanligare med strejk i andra länder än i Sverige. Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare 76 % av eleverna tror att de kommer att jobba som anställda större delen av arbetslivet, 16 % tror att de kommer att jobba som egna företagare och 8 % har ingen uppfattning. Kontakt med fackförbund 14 % av eleverna har haft kontakt med något fackförbund under studietiden; 9 % har haft det på skolan och 6 % har haft det genom sommarjobb/praktik. 4

7 Skillnader mellan olika undergrupper Elever i årskurs 3 på gymnasiet har bland annat i förhållandevis stor utsträckning: - Kännedom om vad ett fackförbund gör (66 %) - Kännedom om vad ett kollektivavtal är (50 %) - Spontant nämnt någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %) - Haft kontakt med något fackförbund under studietiden (23 %) Elever på yrkesförberedande program har bland annat i förhållandevis stor utsträckning: - Haft kontakt med något fackförbund under studietiden (24 %) - Fått bäst kunskap om arbetslivet genom praktik (68 %) - Fått god kunskap om olika aspekter av arbetslivet genom skolan (flera olika frågor om olika aspekter av arbetslivet åskådliggör detta) 5

8 2. Metodbeskrivning Undersökning bland elever på gymnasiet Målgrupper Målgruppen i undersökningen är elever på gymnasiet. Datainsamlingsmetod och datainsamlingsperiod All data samlades in genom telefonintervjuer under perioden 24 maj 11 juni Antal svar, svarsfrekvens och bortfallsredovisning Antal % Bruttourval Ej målgrupp (passerade inte kontrollfrågan) 21 - Nettourval % Fel nummer 27 2,3 % Vägrare ,2 % Bortresta 14 1,2 % Sjuka/hör dåligt mm 6 0,5 % Talar inte svenska 1 0,1 % Avlidna 0 0,0 % Övriga ej svar ,4 % Antal genomförda intervjuer ,4 % Totalt genomfördes 700 intervjuer. Framtagande av exakta målgrupp genom kontrollfråga För att säkerställa att vi i undersökningen intervjuade personer inom målgruppen ställdes följande kontrollfråga i inledningen av varje intervju: Går du på gymnasiet för närvarande? Intervjun avslutades efter kontrollfrågan om personen inte går på gymnasiet för närvarande. Utav 721 påbörjade intervjuer avslutades 21 st. efter kontrollfrågan och 700 intervjuer genomfördes. Urval Exquiro inhandlade ett register från Upplysningscentralen (UC) innehållande kontaktuppgifter till personer födda Registret var riksrepresentativt och drogs helt slumpmässigt. Totalt inkluderades personer i urvalsregistret. Ur detta register genomförde Exquiro ett systematiskt urval så det slutliga urvalet innehöll personer inom målgruppen (400 personer födda respektive år). 6

9 Enkäten Arenagruppen tillhandahöll ett enkätutkast som Exquiro granskade och reviderade i samråd med Arenagruppen. Enkäten presenteras i sin helhet i slutet av rapporten (kapitel 5). Antal svar inom olika undergrupper Årskurs Kön Program Skola Kommun (SKL:s benämningar) Antal svar År 1 på gymnasiet 257 År 2 på gymnasiet 233 År 3 på gymnasiet 210 Tjej 349 Kille 351 Studieförberedande 439 Yrkesförberedande 235 Individuella programmet 26 Kommunal skola 488 Friskola 174 Vet ej / annan 38 Storstäder + förortskommuner 215 Större städer 191 Övriga kommuner 294 Totalt Totalt 700 * Kommunerna är kategoriserade efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommunkodning. SKL:s kodning innehåller 9 stycken kommunkategorier. Storstäder och förortskommuner kategoriseras i denna rapport som en grupp, större städer kategoriseras som en annan grupp och övriga sex stycken kommunkategorier grupperas som en tredje grupp. Viktigt att veta rörande resultatredovisningen Samtliga resultat är viktade (läs mer om detta på nästa sida) I diagram redovisas basen för uträkningarna, dvs. vilka respondenters svar som ligger till grund för resultaten. Resultaten redovisas i procentuella andelar (avrundade till närmaste heltal). I kapitel 3 redovisas totalresultat. I kapitel 4 redovisas resultaten uppdelade på olika undergrupper (kön, årskurs, program mm). I kapitel 4 redovisas även om det föreligger statistiskt säkerställda skillnader i resultaten mellan olika undergrupper (läs mer om detta på nästa sida). 7

10 Viktade resultat Urvalet av personer är riksrepresentativt och vi har försökt att genomföra intervjuerna jämnt inom olika undergrupper. För att totalresultaten exakt skall motsvara målgruppen som helhet har resultaten viktats utifrån en statistisk viktningsmodell som baseras på antalsuppgifter från Skolverket gällande fördelning av gymnasieelever inom olika årskurser samt könsfördelning inom respektive årskurs. Statistiskt säkerställda skillnader I kapitel 4 redovisas signifikanta skillnader mellan resultaten för olika undergrupper. Exempel på hur tabellerna ser ut (nedan exempel för fråga 5-7 gällande elever i årskurs 1, 2 respektive 3 på gymnasiet): Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) ) Andel Vad ett fackförbund gör A B elever som Vad en arbetsgivarorganisation gör känner till Vad är ett kollektivavtal är A B Tolkning: stora bokstäver indikerar att en statistiskt säkerställd skillnad på 95 %-nivån föreligger. Bokstäverna A B i kolumnen för årskurs 3 visar att andelen elever i årskurs 3 som känner till vad ett fackförbund gör med 95 % säkerhet är större än motsvarande andel bland elever i såväl årskurs 1 som elever i årskurs 2. 8

11 3. Resultat - totalt Undersökning bland elever på gymnasiet 3.1 Allmänna kunskaper om fackliga begrepp % 100 Andel elever som känner till olika begrepp - Bas: samtliga Känner till vad ett fackförbund gör Känner till vad en arbets givarorganisation gör Känner till vad ett kollektivavtal är Kan nämna något som ingår i ett kollektivavtal 52 % av gymnasieeleverna känner till vad ett fackförbund gör, 36 % känner till vad en arbetsgivarorganisation gör, 39 % känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal. I kapitel 4 redovisas fullständiga resultat för olika undergrupper. Bland kan man utläsa att elever i årskurs 3 i förhållandevis stor utsträckning har kännedom om vad ett fackförbund gör (66 %) samt kännedom om vad ett kollektivavtal är (50 %). Dessutom kan eleverna i årskurs 3 i relativt stor utsträckning spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %). På nästa sida redovisas mer detaljerade resultat gällande kännedom om vad ett kollektivavtal är. 9

12 % 100 Vad kan elever spontant räkna upp att ett kollektivavtal innehåller? - Bas: samtliga Lön 7 Arbetstid ,1 3 Semester Föräldralön Rättigheter Arbetsmiljö Pens ioner Annat Vet ej Känner inte till vad ett kollektivavtal är Ovan redovisas resultaten på en följdfråga till frågan Vet du vad ett kollektivavtal är?. Inga svarsalternativ lästes upp för respondenten, dvs. svaren är spontana. 39 % av eleverna känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal. Framför allt nämner elever att lön (12 %) respektive arbetstid (7 %) ingår i ett kollektivavtal. Elever i årskurs 3 kan i relativt stor utsträckning spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %); speciellt kan de i förhållandevis stor utsträckning spontant nämna att lön (24 %), arbetstid (12 %) och semester (6 %) ingår. 10

13 Skolan och kunskaper om arbetslivet % 100 Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet? - Bas: samtliga Lärarna Praktik Studiebesök på en arbetsplats , Skolans läroböcker Besök från näringslivet Kompletterande skolmaterial Besök från fackförbund Annat Vet inte Har inte fått info Gymnasieelever har framför allt fått kunskaper om arbetslivet genom lärare och praktik; 39 % av gymnasieeleverna anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom lärare och 38 % att de fått det genom praktik. Resultaten för elever på studieförberedande program och elever på yrkesförberedande program skiljer sig åt i relativt stor utsträckning. Resultaten visar bland annat att 47 % av eleverna på studieförberedande program anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom lärare och 22 % att de fått det genom praktik. Motsvarande resultat för elever på yrkesförberedande program är 23 % respektive 68 %. 11

14 I vilken utstäckning anser elever att skolan har... - Bas: samtliga Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbets marknaden Gett elever kuns kaper om hur arbets marknaden fungerar? Gett elever kuns kaper om hur välfärden i Sverige fungerar? Gett elever kunskaper om rättigheter s om anställd på arbetsmarknaden? Gett elever kunskaper om s kyldigheter s om anställd på arbetsmarknaden? Förberett elever på hur det fungerar praktis kt på en arbetsplats? Gett elever kuns kaper om arbetsmarknaden i andra länder? % Ja, helt klart Till vis s del Nej, inte alls Vet ej I ovanstående diagram redovisas resultaten på sju stycken separata frågor där respondenten alltid utgått från samma svarsalternativ. Följande andelar elever anser att skolan helt klart gett dem olika kunskaper/förberedelser: - Skolan har varit tillräcklig för att förbereda dem för arbetsmarknaden (58 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar (53 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar (47 %) - Skolan har gett dem kunskaper om vilka rättigheter/skyldigheter anställda har på arbetsmarknaden (46 % respektive 44 %) - Skolan har förberett dem på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats (43 %) - Skolan har gett dem kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder (21 %). I kapitel 4, där resultaten för undergrupper redovisas, kan man bland annat utläsa att elever på yrkesförberedande program på många av punkterna anser att skolan gett dem god kunskap. 12

15 3.2 Arbetsförhållanden i andra länder % 100 Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? - Bas: samtliga Ja Nej Vet ej % av eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. Elever i årskurs 1 (41 %) och kvinnliga elever (39 %) tror i relativt stor utsträckning att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. På nästa sida redovisas mer detaljerade resultat gällande på vilket sätt eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. 13

16 % 100 På vilket sätt tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? - Bas: samtliga Som kons u- ment 6 Genom att bidra till ideella organis ationer Volontärarbete / arbeta utomlands Genom partipolitiken Genom ett fackförbund Genom att demonstrera Genom sociala medier På annat sätt 11 Vet inte Tror inte att de kan påverka Eleverna tror framför allt att de som konsumenter (8 %) och genom bidrag till ideella organisationer (6 %) kan påverka arbetsförhållanden i andra länder. Dessa alternativ nämns i relativt stor utsträckning av kvinnliga elever (11 % respektive 8 %) 14

17 % 100 Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder? - Bas: samtliga Vanligare i Sverige Vanligare i andra länder Ungefär lika vanligt Vet ej 6 12 % av eleverna tror att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder och 24 % tror att det är vanligare med strejk i andra länder än i Sverige. I ett separat dokument levereras respondenternas öppna svar gällande varför de tror att det är vanligare med strejk i Sverige eller i andra länder. 15

18 3.3 Allmänna frågor om välfärd, lön, rättigheter och arbetsmiljö Undersökning bland elever på gymnasiet % 100 Tror elever att det svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, föräldraförsäkring och pensioner i första hand är ett resultat av... - Bas: samtliga Fackliga ansträngningar Humanistiska värderingar i samhället Vet inte 34 % av eleverna tror att det svenska välfärdsystemet i första hand är ett resultat av humanistiska värderingar, 23 % tror att det beror på fackliga ansträngningar, medan 43 % inte har någon uppfattning. 16

19 % 100 Vem eller vad tror eleverna bestämmer/påverkar mest när lönen för en anställd person sätts? - Bas: samtliga Chefen Facket Den anställde Kollektivavtalet Vet inte 45 % av eleverna tror att chefen bestämmer/påverkar mest när lönen för en anställd person sätts, 16 % att facket bestämmer/påverkar mest, 14 % att den anställde bestämmer/påverkar mest och 13 % att kollektivavtalet bestämmer/påverkar mest. Elever i årskurs 3 svarar i relativt liten utsträckning vet ej på ovanstående fråga och tror även, i jämförelse med andra elever, i relativt stor utsträckning att lönen bestäms/påverkas mest av den anställde (20 %) respektive av kollektivavtalet (22 %). 17

20 % 100 Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga? - Bas: samtliga Prata med chefen Prata med arbetskamrater 10 Prata med en facklig representant 1 Annat sätt 3 Vet inte Om de var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön skulle 51 % av eleverna först och främst prata med chefen, 35 % skulle först prata med arbetskamrater och 10 % skulle först prata med en facklig representant. 18

21 % 100 Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön, semester mm bestämdes? - Bas: samtliga Genom förhandlingar med de anställdas fackförbund Du som chef och ägare bes tämde allt själv Allt bes tämdes genom staten i form av lagar Annat sätt Vet inte Om de ägde ett företag skulle 58 % av eleverna vilja att rättigheter som lön, semester mm bestämdes genom förhandlingar med de anställdas fackförbund, 22 % skulle vilja bestämma allt själv och 9 % skulle vilja att allt bestämdes genom staten i form av lagar. 19

22 3.4 Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare? Undersökning bland elever på gymnasiet % 100 Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av ditt arbetsliv? - Bas: samtliga ,5 8 Ans tälld Egen företagare Annat Vet inte 76 % av eleverna tror att de kommer att jobba som anställda större delen av arbetslivet, 16 % tror att de kommer att jobba som egna företagare och 8 % har ingen uppfattning. 23 % av de elever som går på fristående skolor tror att de kommer att jobba som egna företagare större delen av arbetslivet. Motsvarande andel bland elever på kommunala skolor är 13 %. 20

23 3.5 Kontakt med fackförbund % 100 Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden? - Bas: samtliga ,4 Ja, på skolan Ja, på sommarjobb/praktik Ja, på annat sätt Nej 14 % av eleverna har haft kontakt med något fackförbund under studietiden; 9 % har haft det på skolan och 6 % har haft det genom sommarjobb/praktik. Framför allt elever i årskurs 3 (23 %) och elever på yrkesförberedande program (24 %) har haft kontakt med något fackförbund under studietiden. 21

24 4. Resultat undergrupper Undersökning bland elever på gymnasiet I kapitel 4 redovisas signifikanta skillnader mellan resultaten för olika undergrupper. Exempel på hur tabellerna ser ut (nedan exempel för fråga 5-7 gällande elever i årskurs 1, 2 respektive 3 på gymnasiet): Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) ) Andel Vad ett fackförbund gör A B elever som Vad en arbetsgivarorganisation gör känner till Vad är ett kollektivavtal är A B Tolkning: stora bokstäver indikerar att en statistiskt säkerställd skillnad på 95 %-nivån föreligger. Bokstäverna A B i kolumnen för årskurs 3 visar att andelen elever i årskurs 3 som känner till vad ett fackförbund gör med 95 % säkerhet är större än motsvarande andel bland elever i såväl årskurs 1 som elever i årskurs 2. 22

25 4.1 Årskurs på gymnasiet 3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet? 4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden 4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats? 4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar? 4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4f) Har skolan gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar? 4g) Har skolan gett elever kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder? Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) Lärarna Praktik Studiebesök på en arbetsplats Skolans läroböcker Besök från näringslivet A Kompletterande skolmaterial Besök från fackförbund 0, Annat Vet ej C C Har inte fått någon info Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls A Vet ej Ja, helt klart C Till viss del A A Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart A Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej

26 5-7) Andel elever som känner till 8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett kollektivavtal innehåller? 9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder? Undersökning bland elever på gymnasiet Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) Vad ett fackförbund gör A B Vad en arbetsgivarorganisation gör Vad är ett kollektivavtal är A B Lön A B Arbetstid A A Semester A Föräldralön Rättigheter A Arbetsmiljö Pensioner 0, Annat A B Vet ej Känner inte till vad ett kollektivavtal är C C Ja B Nej A A Vet ej Som konsument Genom att bidra till ideella organisationer Volontärarbete / arbeta utomlands Genom partipolitiken Genom ett fackförbund Genom att demonstrera Genom sociala medier På annat sätt Vet inte C Tror inte att de kan påverka A Vanligare i Sverige B B Vanligare i andra länder Ungefär lika vanligt C Vet ej ) Tror elever att det Fackliga ansträngningar A B svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, Humanistiska värderingar i Föräldralön och pensioner i samhället första hand är ett resultat av... Vet inte C C 24

27 Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) ) Tror elever att de Anställd kommer att jobba som Egen företagare anställda eller som egen företagare större delen av Annat 0, ditt arbetsliv? Vet inte C 15) Vem eller vad tror eleverna bestämmer/ påverkar mest när lönen för en anställd person sätts? 16) Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga? 17) Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön semester mm bestämdes? 18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden? 18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden? Chefen C Facket Den anställde A Kollektivavtalet A B Vet inte C C Prata med chefen Prata med arbetskamrater Prata med en facklig representant Annat sätt Vet inte Genom förhandlingar med de anställdas fackförbund Du som chef och ägare bestämde allt själv Allt bestämdes genom staten i form av lagar Annat sätt Vet inte C C Ja A A Nej B C Ja, på skolan A A Ja, på sommarjobb/praktik A Ja, på annat sätt 0, Nej B C 25

28 4.2 Kön 3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet? 4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden 4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats? 4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar? 4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4f) Har skolan gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar? 4g) Har skolan gett elever kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder? Totalt Tjej Kille Tjej Kille % % % (A) (B) Antal svar (n) Lärarna Praktik Studiebesök på en arbetsplats Skolans läroböcker Besök från näringslivet Kompletterande skolmaterial Besök från fackförbund 0,3 0 0 Annat Vet ej Har inte fått någon info Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart A Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls B Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls B Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart B Till viss del Nej, inte alls Vet ej

29 5-7) Andel elever som känner till 8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett kollektivavtal innehåller? 9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder? Totalt Tjej Kille Tjej Kille % % % (A) (B) Antal svar (n) Vad ett fackförbund gör A Vad en arbetsgivarorganisation gör Vad är ett kollektivavtal är Lön Arbetstid Semester Föräldralön A Rättigheter Arbetsmiljö Pensioner 0,1 0 0 Annat Vet ej Känner inte till vad ett kollektivavtal är Ja Nej A Vet ej Som konsument B Genom att bidra till ideella organisationer B Volontärarbete / arbeta utomlands Genom partipolitiken Genom ett fackförbund Genom att demonstrera Genom sociala medier På annat sätt Vet inte Tror inte att de kan påverka Vanligare i Sverige B Vanligare i andra länder A Ungefär lika vanligt Vet ej A 13) Tror elever att det Fackliga ansträngningar svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, Humanistiska värderingar i Föräldralön och pensioner i samhället första hand är ett resultat av... Vet inte

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013 Autism- och Aspergerförbundets undersökning om Genomförd våren 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Undersökning bland poliser

Undersökning bland poliser Undersökning bland poliser En undersökning bland Polisförbundets medlemmar, maj 2012, gällande: Huruvida poliser avstår från att kritisera p.g.a. rädsla för eventuella repressalier Framförande av kritik

Läs mer

Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013

Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013 Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland

Läs mer

Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser.

Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser. Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser. Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Lärarförbundet - Undersökning rörande konflikthantering och studiero i grundskolan respektive gymnasieskolan, mars-april 2005.

Lärarförbundet - Undersökning rörande konflikthantering och studiero i grundskolan respektive gymnasieskolan, mars-april 2005. Lärarförbundet - Undersökning rörande konflikthantering och studiero i grundskolan respektive gymnasieskolan, mars-april 5. Förord Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum

Läs mer

Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser

Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser 3 av 4 poliser känner sig dåligt förberedda inför handräckningar av psykiskt sjuka Nästan varannan polis

Läs mer

Radioskugga. En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL

Radioskugga. En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL Radioskugga En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL Polisens radiokommunikationen en trygghetsfråga Larm som inte går fram, dålig hörbarhet och för lite fortbildning i det nya systemet.

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

På spaning efter framtidens skola 1 000 elever om skolan

På spaning efter framtidens skola 1 000 elever om skolan På spaning efter framtidens skola 1 000 elever om skolan En undersökning bland elever i gymnasieskolan. Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2011 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

På spaning efter framtidens skola 1 000 elever om skolan

På spaning efter framtidens skola 1 000 elever om skolan På spaning efter framtidens skola 1 000 elever om skolan En undersökning bland elever i gymnasieskolan. Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2011 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Hot och våld mot poliser. En kartläggning bland 2024 av Polisförbundets medlemmar.

Hot och våld mot poliser. En kartläggning bland 2024 av Polisförbundets medlemmar. Hot och våld mot poliser En kartläggning bland 2024 av Polisförbundets medlemmar. Hot och våld mot poliser - ett ökande problem 41 procent av poliserna har blivit utsatt för hot eller våld under det senaste

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Vad har gymnasiereformen. inneburit för eleverna? sistaårsgymnasieelever. utvärderar GY2011-reformen

Vad har gymnasiereformen. inneburit för eleverna? sistaårsgymnasieelever. utvärderar GY2011-reformen Vad har gymnasiereformen inneburit för eleverna? 1 000 sistaårsgymnasieelever utvärderar GY2011-reformen 2 FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar utrett hur

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 Vintern 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupper... 3 1.4 Metod...

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Polisen och alkovåldet - Har Polisen rätt förutsättningar att arbeta mot den alkoholrelaterade brottsligheten?

Polisen och alkovåldet - Har Polisen rätt förutsättningar att arbeta mot den alkoholrelaterade brottsligheten? Polisen och alkovåldet - Har Polisen rätt förutsättningar att arbeta mot den alkoholrelaterade brottsligheten? En rapport från Polisförbundet och IOGT-NTO Ge svensk polis möjlighet att arbeta med brottsprovokation

Läs mer

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Rapport från Lärarförbundet Student 2014-07-03 Sverige står inför en nationell lärarkris. Den måste mötas på många plan, bland annat genom

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010 GRvux Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 010 Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti 011 Markör Örebro Kungsgatan 1 701

Läs mer

Fokus på den organiserade brottsligheten

Fokus på den organiserade brottsligheten Fokus på den organiserade brottsligheten Polisen måste ta ett samlat grepp för att komma åt den organiserade brottsligheten Bara 4 procent av poliserna anser att Polisen arbetar tillräckligt mycket för

Läs mer

En erfarenhet rikare UNGDOMARS SYN PÅ FERIEJOBBEN SOMMAREN 2013

En erfarenhet rikare UNGDOMARS SYN PÅ FERIEJOBBEN SOMMAREN 2013 En erfarenhet rikare UNGDOMARS SYN PÅ FERIEJOBBEN SOMMAREN 2013 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en enkätstudie i syfte att ta reda på vad ungdomar ansåg om det feriejobb de haft

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Arbetsmiljöverket Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet 2016-2017 Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Markör AB 1 (10) Uppdrag: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Polisens förutsättningar att arbeta mot den grovt organiserade brottsligheten

Polisens förutsättningar att arbeta mot den grovt organiserade brottsligheten Polisens förutsättningar att arbeta mot den grovt organiserade brottsligheten Inledning För Polisförbundet står det helt klart. Det är hög tid att fokusera på den organiserade brottsligheten. En scenarioanalys

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN

ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN Bilaga 3 Copyright GfK Sverige AB, Lund 2000 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 1960:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för årsk i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun för kommunala och fristående gymnasieskolor // SIDAN 1 Jämför Gymnasieskolor Består av Stockholms

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Tillgänglig utbildning

Tillgänglig utbildning Rapport 12-9-27 ev. diarienummer Tillgänglig utbildning Bakgrund och metod Denna del om tillgänglighet är utlyft ur en rapport med syftet att få en bild av kännedomen om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Juris kandidater på arbetsplatser. En undersökning genomförd hösten 2009.

Juris kandidater på arbetsplatser. En undersökning genomförd hösten 2009. Juris kandidater på arbetsplatser En undersökning genomförd hösten 2009. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Inledning Inför gymnasievalet våren 2010 genomför Teknikdelegationen en kampanj riktad till niondeklassare, med huvudbudskapet

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Polisens jakt på pinnar. En rapport om Polisens kvantitativa mätmetoder

Polisens jakt på pinnar. En rapport om Polisens kvantitativa mätmetoder Polisens jakt på pinnar En rapport om Polisens kvantitativa mätmetoder Förord Sedan några tillbaka mäts polisens arbete genom kvantitativa mål. Målen, som inom Polisen beskrivs som en jakt på pinnar, får

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer?

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? @ungdomsb Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? Intresse för ämnesinriktningen Att det ger många valmöjligheter efter gymnasiet Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer