!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5!"

Transkript

1 !!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5! &6!57-%&3+$$*$6$#!)-!2$#&3!(1%3(&8!)9/!(:%%$2)-!)-!&#;$.3-&#(%&2$%<!! =%2$#34(%+%5$%!6+3&#!.72*+5.!&..!$*$6$#%&3!,4#;$#$2$*3$#!,4#!)9/!(1%3(&8$#!)-! &#;$.3*+6$.!1%2$#!57-%&3+$.+2$%!(1%2$!6&#&!;:..#$<!!! 6&#+.!.+**#:9(*+5!,4#!&..!,4#;$#$2&!2$-!,4#!&#;$.3-&#(%&2$%<!!"%2$*$%!3)-!&%3$#!&..! 3()*&%!/$*.!(*&#.!5$..!2$-!(1%3(&8$#!)-!/1#!&#;$.3-&#(%&2$%!,1%5$#&#!:#!AD!8#)9$%.<! H$%!:%!3.4##$!;#+3.$#!*+55$#!$%*+5.!$*$6$#%&!+!3()*&%3!,4#-05&!&..!,4#-$2*&!(1%3(&8$#! )-!6+*(&!#:..+5/$.$#!)9/!3(7*2+5/$.$#!&%3.:**2&!/&#!80!&#;$.3-&#(%&2$%<!DI!8#)9$%.!&6! $*$6$#%&!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!(*&#&.!2$..&<!J$.3&--&!5:**$#!/1#!3()*&%!,4#;$#$..! L1%3(&8$#!)-!&#;$.3-&#(%&2$%!+!&%2#&!*:%2$#!:#!2)9(!2$.!)-#02$!3)-!$%*+5.!$*$6$#%&! /&#!3.4#3.!;#+3.$#<!M%2&3.!NO!8#)9$%.!&%3$#!&..!3()*&%!/$*.!(*&#.!5$..!2$-!302&%&! (1%3(&8$#<!H$2&%!AB!8#)9$%.!&%3$#!3+5!+%.$!,0..!%05#&!302&%&!(1%3(&8$#!&**3<!! 8#)9$%.!(:%%$#!.+**!6&2!$%!&#;$.35+6&#)#5&%+3&.+)%!54#<!R&2!$..!()**$(.+6&6.&*!:#!(:%%$#! DI!8#)9$%.!&6!$*$6$#%&!.+**!:#!-$%!$%2&3.!OQ!8#)9$%.!(&%!38)%.&%.!%:-%&!%05).!3)-! +%50#!+!$..!()**$(.+6&6.&*<!!! "#;$.3-&#(%&23(1%3(&8$#%&!:#!$%*+5.!1%2$#34(%+%5$%!5$%)-50$%2$!%05).!/45#$!+! :#!2$.!2)9(!,*$#!$*$6$#!+!D&%!3)-!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!(*&#&.!2$%!1885+,.$%!T:-,4#.! &%3$#!&..!3()*&%!/$*.!(*&#.!,4#;$#$..!$*$6$#!80!/1#!2$.!,1%5$#&#!8#&(.+3(.!80!$%! M*$6$#%&3!(1%3(&83;#+3.$#!)-!&#;$.3*+6$.!3(&!#$*&.$#&3!.+**!&..!GA!8#)9$%.!&6!$*$6$#%&! ;$24-$#!&..!2$!()--$#!&..!&#;$.&!3)-!&%3.:**2&!)9/!OQ!8#)9$%.!3)-!,4#$.&5&#$<!! 2$.!2)9(!$%!-&#(&%.!/45#$!&%2$*!3)-!,0#!3+%&!(1%3(&8$#!5$%)-!8#&(.+(!V!NN!8#)9$%.!,#0%!*:#&#$!)9/!QB!8#)9$%.!,#0%!8#&(.+(<!H$2&%!$*$6$#%&!80!2$!3.12+$,4#;$#$2&%2$! 8#)5#&--$%!+!/45#$!1.3.#:9(%+%5!/:-.&#!(1%3(&8$#%&!/)3!*:#&#%&!V!FG!8#)9$%.!,#0%! *:#&#%&!T:-,4#.!-$2!NN!8#)9$%.!,#0%!8#&(.+($%<!!! W%.#$33&%.!+!1%2$#34(%+%5$%!:#!)9(30!&..!.T$T$#!+!*:5#$!1.3.#:9(%+%5!:%!(+**&#!&%3$#!&..! #$38$(.+6$!FQ!8#)9$%.C<!!E9/!&..!&%2$*$%!.T$T$#!3)-!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!5$..!2$-!

2 (1%3(&8$#!)-!#:..+5/$.$#!)9/!3(7*2+5/$.$#!80!&#;$.3-&#(%&2$%!:#!/45#$!:%!&%2$*$%! +%.#$33$#&2$!:%!(+**&#%&!&6!&..!,4#/&%2*&!-$2!,&9($.!)-!2$!:52$!$..!,4#$.&5!V!QN!8#)9$%.! T:-,4#.!-$2!AF!,4#!(+**&#%&!3)-!+3.:**$.!+!/45#$!1.3.#:9(%+%5!6+**!;$3.:--&!&**.!3T:*6&<!! M*$6$#!80!7#($3,4#;$#$2&%2$!8#)5#&-!/&#!+!,4#/0**&%2$6+3!3.)#!1.3.#:9(%+%5!/&,.! '&--&%.&5$.!6+3&#!1%2$#34(%+%5$%!80!;$.72&%2$!;#+3.$#!+!/1#!3()*&%!,4#;$#$2$#! 57-%&3+$$*$6$#%&!,4#!&#;$.3*+6$.<!!H$%!$..!6+33.!&%36&#!,4#!2$33&!;#+3.$#!*+55$#!)9(30!/)3! &#;$.3*+6$.3!)#5&%+3&.+)%$#<!X#&-,4#!&**.!,&9(,4#$%+%53#4#$*3$%!3)-!1%2$#!-0%5&!0#!+%.$!.+**#:9(*+5.!+%.#$33$#&.!3+5!,4#!3()*&%!)9/!;+2#&5+.!-$2!3+%&!(1%3(&8$#!)-!/1#!2$.!,1%5$#&#!80!&#;$.3-&#(%&2$%!.+**!&..!,4#;:..#&!(6&*+.Y%!+!1%2$#6+3%+%5$%<!!! 8#*%&&%'92&/)$$' Z/$,! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!!!!!

3 Arenagruppens undersökning bland gymnasieelever. Genomförd maj-juni 2010

4 Om Exquiro Undersökning bland elever på gymnasiet bildades Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar, kurser samt renodlade statistiska tjänster. Vi genomför såväl kvalitativa som kvantitativa marknadsundersökningar, där vi hjälper företag från framtagandet av frågeställningar och konstruktion av enkät till slutlig analys och rapportskrivning. Vi vill tacka vår kontaktperson på Arenagruppen (Johanna Lindell) för ett givande samarbete. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller synpunkter gällande vårt arbete. Patrik Olczak / Bruno Boric Bildhuggarvägen Johanneshov Telefon: e-post: Hemsida: 2

5 Innehållsförteckning Undersökning bland elever på gymnasiet 1. Sammanfattning 4 2. Metodbeskrivning 6 3. Resultat - totalt Allmänna kunskaper om fackliga begrepp Skolan och kunskaper om arbetslivet Arbetsförhållanden i andra länder Allmänna frågor om välfärd, lön, rättigheter och arbetsmiljö Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare? Kontakt med fackförbund Resultat - undergrupper Årskurs på gymnasiet Kön Gymnasieprogram Kommunal/fristående skola Kommunstorlek Frågeformulär 38 3

6 1. Sammanfattning Undersökning bland elever på gymnasiet Bakgrund 700 gymnasieelever intervjuades per telefon under perioden 24 maj 11 juni Kännedom om fackliga begrepp 52 % av eleverna känner till vad ett fackförbund gör, 36 % känner till vad en arbetsgivarorganisation gör, 39 % känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal. Skolan och kunskaper om arbetslivet Gymnasieelever har framför allt fått kunskaper om arbetslivet genom lärare och praktik; 39 % av gymnasieeleverna anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom sina lärare och 38 % att de fått det genom praktik. Följande andelar elever anser att skolan helt klart gett dem olika kunskaper/förberedelser: - Skolan har varit tillräcklig för att förbereda dem för arbetsmarknaden (58 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar (53 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar (47 %) - Skolan har gett dem kunskaper om vilka rättigheter/skyldigheter anställda har på arbetsmarknaden (46 % respektive 44 %) - Skolan har förberett dem på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats (43 %) - Skolan har gett dem kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder (21 %). Arbetsförhållanden i andra länder 35 % av eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. Framför allt tror eleverna att de som konsumenter (8 %) och genom bidrag till ideella organisationer (6 %) kan påverka arbetsförhållanden i andra länder. 12 % av eleverna tror att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder och 24 % tror att det är vanligare med strejk i andra länder än i Sverige. Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare 76 % av eleverna tror att de kommer att jobba som anställda större delen av arbetslivet, 16 % tror att de kommer att jobba som egna företagare och 8 % har ingen uppfattning. Kontakt med fackförbund 14 % av eleverna har haft kontakt med något fackförbund under studietiden; 9 % har haft det på skolan och 6 % har haft det genom sommarjobb/praktik. 4

7 Skillnader mellan olika undergrupper Elever i årskurs 3 på gymnasiet har bland annat i förhållandevis stor utsträckning: - Kännedom om vad ett fackförbund gör (66 %) - Kännedom om vad ett kollektivavtal är (50 %) - Spontant nämnt någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %) - Haft kontakt med något fackförbund under studietiden (23 %) Elever på yrkesförberedande program har bland annat i förhållandevis stor utsträckning: - Haft kontakt med något fackförbund under studietiden (24 %) - Fått bäst kunskap om arbetslivet genom praktik (68 %) - Fått god kunskap om olika aspekter av arbetslivet genom skolan (flera olika frågor om olika aspekter av arbetslivet åskådliggör detta) 5

8 2. Metodbeskrivning Undersökning bland elever på gymnasiet Målgrupper Målgruppen i undersökningen är elever på gymnasiet. Datainsamlingsmetod och datainsamlingsperiod All data samlades in genom telefonintervjuer under perioden 24 maj 11 juni Antal svar, svarsfrekvens och bortfallsredovisning Antal % Bruttourval Ej målgrupp (passerade inte kontrollfrågan) 21 - Nettourval % Fel nummer 27 2,3 % Vägrare ,2 % Bortresta 14 1,2 % Sjuka/hör dåligt mm 6 0,5 % Talar inte svenska 1 0,1 % Avlidna 0 0,0 % Övriga ej svar ,4 % Antal genomförda intervjuer ,4 % Totalt genomfördes 700 intervjuer. Framtagande av exakta målgrupp genom kontrollfråga För att säkerställa att vi i undersökningen intervjuade personer inom målgruppen ställdes följande kontrollfråga i inledningen av varje intervju: Går du på gymnasiet för närvarande? Intervjun avslutades efter kontrollfrågan om personen inte går på gymnasiet för närvarande. Utav 721 påbörjade intervjuer avslutades 21 st. efter kontrollfrågan och 700 intervjuer genomfördes. Urval Exquiro inhandlade ett register från Upplysningscentralen (UC) innehållande kontaktuppgifter till personer födda Registret var riksrepresentativt och drogs helt slumpmässigt. Totalt inkluderades personer i urvalsregistret. Ur detta register genomförde Exquiro ett systematiskt urval så det slutliga urvalet innehöll personer inom målgruppen (400 personer födda respektive år). 6

9 Enkäten Arenagruppen tillhandahöll ett enkätutkast som Exquiro granskade och reviderade i samråd med Arenagruppen. Enkäten presenteras i sin helhet i slutet av rapporten (kapitel 5). Antal svar inom olika undergrupper Årskurs Kön Program Skola Kommun (SKL:s benämningar) Antal svar År 1 på gymnasiet 257 År 2 på gymnasiet 233 År 3 på gymnasiet 210 Tjej 349 Kille 351 Studieförberedande 439 Yrkesförberedande 235 Individuella programmet 26 Kommunal skola 488 Friskola 174 Vet ej / annan 38 Storstäder + förortskommuner 215 Större städer 191 Övriga kommuner 294 Totalt Totalt 700 * Kommunerna är kategoriserade efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommunkodning. SKL:s kodning innehåller 9 stycken kommunkategorier. Storstäder och förortskommuner kategoriseras i denna rapport som en grupp, större städer kategoriseras som en annan grupp och övriga sex stycken kommunkategorier grupperas som en tredje grupp. Viktigt att veta rörande resultatredovisningen Samtliga resultat är viktade (läs mer om detta på nästa sida) I diagram redovisas basen för uträkningarna, dvs. vilka respondenters svar som ligger till grund för resultaten. Resultaten redovisas i procentuella andelar (avrundade till närmaste heltal). I kapitel 3 redovisas totalresultat. I kapitel 4 redovisas resultaten uppdelade på olika undergrupper (kön, årskurs, program mm). I kapitel 4 redovisas även om det föreligger statistiskt säkerställda skillnader i resultaten mellan olika undergrupper (läs mer om detta på nästa sida). 7

10 Viktade resultat Urvalet av personer är riksrepresentativt och vi har försökt att genomföra intervjuerna jämnt inom olika undergrupper. För att totalresultaten exakt skall motsvara målgruppen som helhet har resultaten viktats utifrån en statistisk viktningsmodell som baseras på antalsuppgifter från Skolverket gällande fördelning av gymnasieelever inom olika årskurser samt könsfördelning inom respektive årskurs. Statistiskt säkerställda skillnader I kapitel 4 redovisas signifikanta skillnader mellan resultaten för olika undergrupper. Exempel på hur tabellerna ser ut (nedan exempel för fråga 5-7 gällande elever i årskurs 1, 2 respektive 3 på gymnasiet): Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) ) Andel Vad ett fackförbund gör A B elever som Vad en arbetsgivarorganisation gör känner till Vad är ett kollektivavtal är A B Tolkning: stora bokstäver indikerar att en statistiskt säkerställd skillnad på 95 %-nivån föreligger. Bokstäverna A B i kolumnen för årskurs 3 visar att andelen elever i årskurs 3 som känner till vad ett fackförbund gör med 95 % säkerhet är större än motsvarande andel bland elever i såväl årskurs 1 som elever i årskurs 2. 8

11 3. Resultat - totalt Undersökning bland elever på gymnasiet 3.1 Allmänna kunskaper om fackliga begrepp % 100 Andel elever som känner till olika begrepp - Bas: samtliga Känner till vad ett fackförbund gör Känner till vad en arbets givarorganisation gör Känner till vad ett kollektivavtal är Kan nämna något som ingår i ett kollektivavtal 52 % av gymnasieeleverna känner till vad ett fackförbund gör, 36 % känner till vad en arbetsgivarorganisation gör, 39 % känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal. I kapitel 4 redovisas fullständiga resultat för olika undergrupper. Bland kan man utläsa att elever i årskurs 3 i förhållandevis stor utsträckning har kännedom om vad ett fackförbund gör (66 %) samt kännedom om vad ett kollektivavtal är (50 %). Dessutom kan eleverna i årskurs 3 i relativt stor utsträckning spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %). På nästa sida redovisas mer detaljerade resultat gällande kännedom om vad ett kollektivavtal är. 9

12 % 100 Vad kan elever spontant räkna upp att ett kollektivavtal innehåller? - Bas: samtliga Lön 7 Arbetstid ,1 3 Semester Föräldralön Rättigheter Arbetsmiljö Pens ioner Annat Vet ej Känner inte till vad ett kollektivavtal är Ovan redovisas resultaten på en följdfråga till frågan Vet du vad ett kollektivavtal är?. Inga svarsalternativ lästes upp för respondenten, dvs. svaren är spontana. 39 % av eleverna känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal. Framför allt nämner elever att lön (12 %) respektive arbetstid (7 %) ingår i ett kollektivavtal. Elever i årskurs 3 kan i relativt stor utsträckning spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %); speciellt kan de i förhållandevis stor utsträckning spontant nämna att lön (24 %), arbetstid (12 %) och semester (6 %) ingår. 10

13 Skolan och kunskaper om arbetslivet % 100 Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet? - Bas: samtliga Lärarna Praktik Studiebesök på en arbetsplats , Skolans läroböcker Besök från näringslivet Kompletterande skolmaterial Besök från fackförbund Annat Vet inte Har inte fått info Gymnasieelever har framför allt fått kunskaper om arbetslivet genom lärare och praktik; 39 % av gymnasieeleverna anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom lärare och 38 % att de fått det genom praktik. Resultaten för elever på studieförberedande program och elever på yrkesförberedande program skiljer sig åt i relativt stor utsträckning. Resultaten visar bland annat att 47 % av eleverna på studieförberedande program anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom lärare och 22 % att de fått det genom praktik. Motsvarande resultat för elever på yrkesförberedande program är 23 % respektive 68 %. 11

14 I vilken utstäckning anser elever att skolan har... - Bas: samtliga Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbets marknaden Gett elever kuns kaper om hur arbets marknaden fungerar? Gett elever kuns kaper om hur välfärden i Sverige fungerar? Gett elever kunskaper om rättigheter s om anställd på arbetsmarknaden? Gett elever kunskaper om s kyldigheter s om anställd på arbetsmarknaden? Förberett elever på hur det fungerar praktis kt på en arbetsplats? Gett elever kuns kaper om arbetsmarknaden i andra länder? % Ja, helt klart Till vis s del Nej, inte alls Vet ej I ovanstående diagram redovisas resultaten på sju stycken separata frågor där respondenten alltid utgått från samma svarsalternativ. Följande andelar elever anser att skolan helt klart gett dem olika kunskaper/förberedelser: - Skolan har varit tillräcklig för att förbereda dem för arbetsmarknaden (58 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar (53 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar (47 %) - Skolan har gett dem kunskaper om vilka rättigheter/skyldigheter anställda har på arbetsmarknaden (46 % respektive 44 %) - Skolan har förberett dem på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats (43 %) - Skolan har gett dem kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder (21 %). I kapitel 4, där resultaten för undergrupper redovisas, kan man bland annat utläsa att elever på yrkesförberedande program på många av punkterna anser att skolan gett dem god kunskap. 12

15 3.2 Arbetsförhållanden i andra länder % 100 Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? - Bas: samtliga Ja Nej Vet ej % av eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. Elever i årskurs 1 (41 %) och kvinnliga elever (39 %) tror i relativt stor utsträckning att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. På nästa sida redovisas mer detaljerade resultat gällande på vilket sätt eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen. 13

16 % 100 På vilket sätt tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? - Bas: samtliga Som kons u- ment 6 Genom att bidra till ideella organis ationer Volontärarbete / arbeta utomlands Genom partipolitiken Genom ett fackförbund Genom att demonstrera Genom sociala medier På annat sätt 11 Vet inte Tror inte att de kan påverka Eleverna tror framför allt att de som konsumenter (8 %) och genom bidrag till ideella organisationer (6 %) kan påverka arbetsförhållanden i andra länder. Dessa alternativ nämns i relativt stor utsträckning av kvinnliga elever (11 % respektive 8 %) 14

17 % 100 Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder? - Bas: samtliga Vanligare i Sverige Vanligare i andra länder Ungefär lika vanligt Vet ej 6 12 % av eleverna tror att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder och 24 % tror att det är vanligare med strejk i andra länder än i Sverige. I ett separat dokument levereras respondenternas öppna svar gällande varför de tror att det är vanligare med strejk i Sverige eller i andra länder. 15

18 3.3 Allmänna frågor om välfärd, lön, rättigheter och arbetsmiljö Undersökning bland elever på gymnasiet % 100 Tror elever att det svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, föräldraförsäkring och pensioner i första hand är ett resultat av... - Bas: samtliga Fackliga ansträngningar Humanistiska värderingar i samhället Vet inte 34 % av eleverna tror att det svenska välfärdsystemet i första hand är ett resultat av humanistiska värderingar, 23 % tror att det beror på fackliga ansträngningar, medan 43 % inte har någon uppfattning. 16

19 % 100 Vem eller vad tror eleverna bestämmer/påverkar mest när lönen för en anställd person sätts? - Bas: samtliga Chefen Facket Den anställde Kollektivavtalet Vet inte 45 % av eleverna tror att chefen bestämmer/påverkar mest när lönen för en anställd person sätts, 16 % att facket bestämmer/påverkar mest, 14 % att den anställde bestämmer/påverkar mest och 13 % att kollektivavtalet bestämmer/påverkar mest. Elever i årskurs 3 svarar i relativt liten utsträckning vet ej på ovanstående fråga och tror även, i jämförelse med andra elever, i relativt stor utsträckning att lönen bestäms/påverkas mest av den anställde (20 %) respektive av kollektivavtalet (22 %). 17

20 % 100 Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga? - Bas: samtliga Prata med chefen Prata med arbetskamrater 10 Prata med en facklig representant 1 Annat sätt 3 Vet inte Om de var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön skulle 51 % av eleverna först och främst prata med chefen, 35 % skulle först prata med arbetskamrater och 10 % skulle först prata med en facklig representant. 18

21 % 100 Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön, semester mm bestämdes? - Bas: samtliga Genom förhandlingar med de anställdas fackförbund Du som chef och ägare bes tämde allt själv Allt bes tämdes genom staten i form av lagar Annat sätt Vet inte Om de ägde ett företag skulle 58 % av eleverna vilja att rättigheter som lön, semester mm bestämdes genom förhandlingar med de anställdas fackförbund, 22 % skulle vilja bestämma allt själv och 9 % skulle vilja att allt bestämdes genom staten i form av lagar. 19

22 3.4 Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare? Undersökning bland elever på gymnasiet % 100 Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av ditt arbetsliv? - Bas: samtliga ,5 8 Ans tälld Egen företagare Annat Vet inte 76 % av eleverna tror att de kommer att jobba som anställda större delen av arbetslivet, 16 % tror att de kommer att jobba som egna företagare och 8 % har ingen uppfattning. 23 % av de elever som går på fristående skolor tror att de kommer att jobba som egna företagare större delen av arbetslivet. Motsvarande andel bland elever på kommunala skolor är 13 %. 20

23 3.5 Kontakt med fackförbund % 100 Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden? - Bas: samtliga ,4 Ja, på skolan Ja, på sommarjobb/praktik Ja, på annat sätt Nej 14 % av eleverna har haft kontakt med något fackförbund under studietiden; 9 % har haft det på skolan och 6 % har haft det genom sommarjobb/praktik. Framför allt elever i årskurs 3 (23 %) och elever på yrkesförberedande program (24 %) har haft kontakt med något fackförbund under studietiden. 21

24 4. Resultat undergrupper Undersökning bland elever på gymnasiet I kapitel 4 redovisas signifikanta skillnader mellan resultaten för olika undergrupper. Exempel på hur tabellerna ser ut (nedan exempel för fråga 5-7 gällande elever i årskurs 1, 2 respektive 3 på gymnasiet): Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) ) Andel Vad ett fackförbund gör A B elever som Vad en arbetsgivarorganisation gör känner till Vad är ett kollektivavtal är A B Tolkning: stora bokstäver indikerar att en statistiskt säkerställd skillnad på 95 %-nivån föreligger. Bokstäverna A B i kolumnen för årskurs 3 visar att andelen elever i årskurs 3 som känner till vad ett fackförbund gör med 95 % säkerhet är större än motsvarande andel bland elever i såväl årskurs 1 som elever i årskurs 2. 22

25 4.1 Årskurs på gymnasiet 3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet? 4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden 4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats? 4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar? 4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4f) Har skolan gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar? 4g) Har skolan gett elever kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder? Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) Lärarna Praktik Studiebesök på en arbetsplats Skolans läroböcker Besök från näringslivet A Kompletterande skolmaterial Besök från fackförbund 0, Annat Vet ej C C Har inte fått någon info Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls A Vet ej Ja, helt klart C Till viss del A A Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart A Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej

26 5-7) Andel elever som känner till 8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett kollektivavtal innehåller? 9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder? Undersökning bland elever på gymnasiet Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) Vad ett fackförbund gör A B Vad en arbetsgivarorganisation gör Vad är ett kollektivavtal är A B Lön A B Arbetstid A A Semester A Föräldralön Rättigheter A Arbetsmiljö Pensioner 0, Annat A B Vet ej Känner inte till vad ett kollektivavtal är C C Ja B Nej A A Vet ej Som konsument Genom att bidra till ideella organisationer Volontärarbete / arbeta utomlands Genom partipolitiken Genom ett fackförbund Genom att demonstrera Genom sociala medier På annat sätt Vet inte C Tror inte att de kan påverka A Vanligare i Sverige B B Vanligare i andra länder Ungefär lika vanligt C Vet ej ) Tror elever att det Fackliga ansträngningar A B svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, Humanistiska värderingar i Föräldralön och pensioner i samhället första hand är ett resultat av... Vet inte C C 24

27 Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 % % % % (A) (B (C) Antal svar (n) ) Tror elever att de Anställd kommer att jobba som Egen företagare anställda eller som egen företagare större delen av Annat 0, ditt arbetsliv? Vet inte C 15) Vem eller vad tror eleverna bestämmer/ påverkar mest när lönen för en anställd person sätts? 16) Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga? 17) Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön semester mm bestämdes? 18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden? 18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden? Chefen C Facket Den anställde A Kollektivavtalet A B Vet inte C C Prata med chefen Prata med arbetskamrater Prata med en facklig representant Annat sätt Vet inte Genom förhandlingar med de anställdas fackförbund Du som chef och ägare bestämde allt själv Allt bestämdes genom staten i form av lagar Annat sätt Vet inte C C Ja A A Nej B C Ja, på skolan A A Ja, på sommarjobb/praktik A Ja, på annat sätt 0, Nej B C 25

28 4.2 Kön 3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet? 4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden 4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats? 4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar? 4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på arbetsmarknaden? 4f) Har skolan gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar? 4g) Har skolan gett elever kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder? Totalt Tjej Kille Tjej Kille % % % (A) (B) Antal svar (n) Lärarna Praktik Studiebesök på en arbetsplats Skolans läroböcker Besök från näringslivet Kompletterande skolmaterial Besök från fackförbund 0,3 0 0 Annat Vet ej Har inte fått någon info Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart A Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls B Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls B Vet ej Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej Ja, helt klart B Till viss del Nej, inte alls Vet ej

29 5-7) Andel elever som känner till 8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett kollektivavtal innehåller? 9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen? 11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder? Totalt Tjej Kille Tjej Kille % % % (A) (B) Antal svar (n) Vad ett fackförbund gör A Vad en arbetsgivarorganisation gör Vad är ett kollektivavtal är Lön Arbetstid Semester Föräldralön A Rättigheter Arbetsmiljö Pensioner 0,1 0 0 Annat Vet ej Känner inte till vad ett kollektivavtal är Ja Nej A Vet ej Som konsument B Genom att bidra till ideella organisationer B Volontärarbete / arbeta utomlands Genom partipolitiken Genom ett fackförbund Genom att demonstrera Genom sociala medier På annat sätt Vet inte Tror inte att de kan påverka Vanligare i Sverige B Vanligare i andra länder A Ungefär lika vanligt Vet ej A 13) Tror elever att det Fackliga ansträngningar svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, Humanistiska värderingar i Föräldralön och pensioner i samhället första hand är ett resultat av... Vet inte

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013 Autism- och Aspergerförbundets undersökning om Genomförd våren 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013

Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013 Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Fokus på den organiserade brottsligheten

Fokus på den organiserade brottsligheten Fokus på den organiserade brottsligheten Polisen måste ta ett samlat grepp för att komma åt den organiserade brottsligheten Bara 4 procent av poliserna anser att Polisen arbetar tillräckligt mycket för

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Rapport från Lärarförbundet Student 2014-07-03 Sverige står inför en nationell lärarkris. Den måste mötas på många plan, bland annat genom

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Juris kandidater på arbetsplatser. En undersökning genomförd hösten 2009.

Juris kandidater på arbetsplatser. En undersökning genomförd hösten 2009. Juris kandidater på arbetsplatser En undersökning genomförd hösten 2009. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö. Genomförd mars-april 2011. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö. Genomförd mars-april 2011. Rapport från Lärarnas Riksförbund Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö Genomförd mars-april 11 Rapport från Lärarnas Riksförbund Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Bakgrundsfrågor...

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Från avhopp till examen

Från avhopp till examen SVERIGES ELEVKÅRER & LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 2015 Från avhopp till examen SÅ VILL SKOLAN UTVECKLA SKOLAN Förord Drygt fyra år har gått sedan gymnasiereformen GY11 trädde i kraft. De utvärderingar och undersökningar

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13.

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13. . SyvBarometern Ung TM 2013 Östsam Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen)

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Chefskap och föräldraskap

Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Inledning. Metod. Resultat från enkätundersökningen

Inledning. Metod. Resultat från enkätundersökningen Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, genomför årligen en kommunundersökning angående sommarjobb och feriepraktik för ungdomar. Undersökningen går ut till samtliga av Sveriges kommuner

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Arbetsmarknad Massörer 2011

Arbetsmarknad Massörer 2011 Arbetsmarknad Massörer 211 En undersökning gjord av Branschrådet Svensk Massage Kroppsterapeuternas Yrkesförbund MIND Research AB Sammanfattning 75 av svenskarna har någon gång har provat på massage, 43

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer