Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport."

Transkript

1 Inledning Stockholms bostadsmarknad har kollapsat. Bostadsbristen är akut. Företag kan inte anställa medarbetare för att det inte finns boende. Studenter tvingas tacka nej till utbildningar. Det byggs knappt några hyreslägenheter. Bostadsköerna är överfulla. Svartmarknaden är större än någonsin. Priserna på bostadsrätterna har stigit kraftigt delvis på grund av att det är en sådan brist på bostäder. De som sitter vid makten tycks dock inte särskilt intresserade av att hitta en lösning på Stockholms akuta bostadsbrist. En sällan skådad politisk enighet råder bland makthavarna i Stockholms stadshus och Sveriges riksdag, de två politiska institutioner som framför allt kan förändra situationen. Hyresregleringen (bruksvärdesystemet), som skapat dagens ohållbara situation, försvaras med näbbar och klor. Man kan dock fråga sig varför? Alla vet att hyresregleringen är ohållbar i längden och att den utgör grunden till att det inte byggs nya hyresbostäder. Dessutom krävs inte några utflykter i innerstaden för att se att det är inkomststarka grupper som får sina hyror rabatterade på andra personers bekostnad. Så varför förändras inte politiken? Denna rapport visar att makthavarna i Stockholm uppenbarligen inte bara tillhör ett politiskt etablissemang, utan att de också är just en bostadsekonomiskt priviligerad grupp genom sitt boende. De bor i hög utsträckning i bostads- och hyresrätter i Stockholms innerstad med hyror som ligger under de hyror som skulle råda om principen om utbud och efterfrågan bestämde priset. Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport. Situation Stockholm Stockholms bostadsproblematik är vid det här laget ett mycket känt faktum. Det tar i dagsläget år att via den kommunala bostadsförmedlingen komma över ett kontrakt i innerstaden. Sedan länge har allmänheten tappat tilltron till de kommunala bostadsförmedlingarna och i stället sökt andra alternativ. Valet står mellan att vända sig till en privat förmedling, alternativt att förvärva ett hyreskontrakt på olaglig väg. Bostad Direkt är en av Stockholms största förmedlare av andrahandskontrakt på lägenheter. Enligt deras hemsida ligger priset per kvadratmeter och år för ettor i innerstan i dagsläget i snitt på kronor, treorna kostade i snitt kronor. Stockholms Fastighetsägarförening har i en granskning av hyresnämndens ärenden funnit att hyran för ett andrahandskontrakt i snitt är 70 procent högre än den för lägenheten fastställda hyran. Detta betyder att stora grupper av bostadssökande redan på förhand exkluderas från alternativen på andrahandsmarknaden. Resonemanget kan med enkelhet även appliceras på det alternativ som för många kommit att bli sista utvägen på Stockholms överhettade bostadsmarknad: den svarta marknaden. Regleringen av bostadsmarknaden, genom det så kallade bruksvärdesystemet, har lett till en situation där det är tjockleken på en individs plånbok som avgör om bostadssökande når framgång eller inte. Den svarta marknaden omsätter enligt en utredning från Fastighetsägarförbundet 600 miljoner kronor per år. Uppskattningar från samma undersökning visar att lägenhetsbyten sker per år i huvudstaden. Av dessa är drygt

2 40 procent olagliga. Enligt tidningen Dagens Industri har priserna på svarta hyreskontrakt i Stockholm ökat från kronor per kvadratmeter 1997 till över hösten Siffror från Stockholms Handelskammare kan även användas för att illustrera huvudstadens akuta bostadsbrist: Befolkningen i Stockholms län har ökat med personer på fem år Sedan 1994 har nettojobb tillkommit Sedan 1995 har antalet bostäder ökat med Sammantaget kan konstateras att bostadsbristen utgör en av de största bromsklossarna för fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Vi skall nu fortsätta med att granska vad makthavare och lagstiftare vidtar för åtgärder för att lösa problemet. Under hela 1990-talet har krisen på stadens bostadsmarknad förvärrats. Särskilt alarmerande är utvecklingen under senare halvan av 1990-talet, en period med borgerligt styre i huvudstaden. Efter valsegern 1998 tog de borgerliga ett stort antal initiativ för att påbörja liberaliseringen av vissa reglerade marknader. Det enda initiativet som berörde bostadsmarknaden var dock utförsäljningen av det kommunala bostadsbeståndet, den så kallade allmännyttan. Under perioden efter 1998 har cirka 500 hyresrättsfastigheter avyttrats till förmån för ombildning till bostadsrätter. Vinnare på denna utveckling är den som innehar hyreskontrakt i innerstaden och som har möjlighet till banklån för att finansiera ett lägenhetsköp. Dessa individer kan sedan på kort tid göra en kraftig vinst genom att sälja vidare den ombildade lägenheten på bostadsrättsmarknaden. Enligt färsk statistik från Svensk Fastighetsförmedling är snittpriset på bostadsrätter i centrala Stockholm kronor per kvadratmeter. Ett pris som vida överstiger priset vid ombildningstillfället. Den borgerliga utförsäljningen av hyreslägenheter i Stockholm har även medfört att knapphetspremien på hyresrätter stigit, vilket fått som konsekvens att priserna på svarta hyreskontrakt ännu en gång nått rekordnivåer. Ombildningen av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter är i mångt och mycket en lyckad bostadspolitisk reform, men när den inte kombineras med att det byggs nya hyresrätter i staden, blir effekterna, som ovan sagts, i flera avseenden problematiska. Det råder i dagsläget en unison politisk enighet mot avreglering av bostadsmarknaden och införandet av en marknadsanpassad hyressättning. Moderaterna, partiet med flest mandat i Stockholms kommunfullmäktige och som generellt är vänner av den fria marknaden, har sina kärnväljare i Stockholms innerstad och den välmående förorten Brommas villor och vill ogärna riskera makten genom att visa solidaritet med perifera väljargrupper i stadens förorter. Det mest flagranta exemplet på moderaternas ovilja att handskas med marknadshyror utgjordes av ett brev undertecknat Carl Cederschiöld, i vilket han lovade att om de borgerliga vann valet, vilket de kom att göra, skulle de inte medverka till en avreglering av Stockholms bostadsmarknad. De moderata partistrategerna valde i samband med valrörelsen 1998 att skicka brevet till samtliga hushåll i Stockholms innerstad, d v s de priviligerade grupper som gynnas av dagens system.

3 Tre år efter den borgerliga valsegern 1998 kan konstateras att Carl Cederschiöld och den borgerliga majoriteten hållit sitt vallöfte. Problemen på Stockholms hyresmarknad har dock blivit större. Hur bor makthavarna? För att beskriva situationen på Stockholms bostadsmarknad kan vi använda begreppen insider och outsider en vanlig uppdelning inom nationalekonomin mellan personer som är etablerade på en marknad genom rättsliga avtal och individer som står utanför med svaga möjligheter att bryta in. En insider har med andra ord incitament att försvara ett system som ger denne ekonomiska fördelar, en outsider däremot står utanför systemet och kan till och med få bära kostnader som uppstår på grund av systemet. Vi har i denna rapport valt att kategorisera samtliga med hyres- och/eller bostadsrätt i centrala Stockholm samt bostadsrättsinnehavare i ytterstaden som insiders på bostadsmarknaden. Dessa individer gynnas av dagens reglerade marknad. Innehavare av hyresrätter, naturligtvis, därför att deras hyror skulle öka om det var en fri prisbildning. Men också bostadsrättsinnehavare tjänar på regleringarna. På centralt belägna bostadsrätter finns en s k knapphetspremie, vilken är en följd av att det är en sådan brist på hyresrätter att fler köper bostadsrätter och därigenom driver upp priset. Med andra ord: marknadshyror skulle (allt annat lika) leda till att priset på bostadsrätter successivt skulle sjunka med knapphetspremiens storlek. Hur stor är knapphetspremien? Det kan ingen exakt veta, utan det får göras uppskattningar. Vår uppskattning, som bygger på samtal med experter på svensk bostadsmarknad, är att denna premie ligger på ungefär 25 procent. För att kunna avgöra om Stockholms makthavare har personliga ekonomiska incitament i hyresregleringarna, d v s om de är insiders, har vi studerat deras boendeförhållanden. De makthavare som vi valt att granska är de som via politisk handling har möjlighet att påverka villkoren på Stockholms hyresmarknad och som själva representerar väljarna i Stockholms kommun kommunfullmäktigeledamöter i Stockholm och riksdagsledamöter från Stockholms stad. I tabellerna nedan definieras insiders som personer som innehar bostads- och hyresrätter i Stockholms innerstad eller bostadsrätter i ytterstaden. Outsiders är personer bosatta i hyresrätter utanför tullarna. Boende i villa eller radhus återfinns inom kategorin egna hem. Riksdagsledamöter Stockholms stad Tabell 1: Boendeformer för riksdagsledamöter från Stockholms stad Boendeform Bostadsrätt Hyresrätt HR Egna hem (omb.) Absoluta tal Procent

4 Tabell 2: Insiders och outsiders av riksdagsledamöter från Stockholms stad Insiders Outsiders Neutrala Absoluta tal Procent 50 4, 5 27, 3 En klar majoritet av de politiska makthavare som företräder stockholmarna i Sveriges riksdag kan definieras som insiders på stadens bostadsmarknad. Som vi kan utläsa av ovanstående tabell finns endast 1 (en) riksdagsledamot som kan kategoriseras som outsider och som således har personliga incitament att arbeta för en avreglering. För 18, 2 procent av riksdagsledamöterna saknas uppgift. Av dessa fyra individer är tre skrivna på adresser i Uppsala och en i Malmö. Vidare är det särskilt intressant att hela 15 procent av denna grupp äger hyreskontrakt på attraktiva adresser i Stockholms innerstad som står under ombildning till bostadsrätt. Kommunfullmäktigeledamöter Stockholms kommun Tabell 3: Boendeform fullmäktigeledamöter i Stockholms kommun Boendeform Bostadsrätt Hyresrätt HR Egna hem (omb.) Absoluta tal Procent 36, 4 36, , 2 Tabell 4: Insiders och outsiders av fullmäktigeledamöter från Stockholms stad Insiders Outsiders Neutrala Absoluta tal Procent 59, 6 19, 2 21, 2 Bland ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige kan endast en femtedel kategoriseras som outsiders, d v s sådana som har personlig vinning av att hyresmarknaden avregleras. 44 procent av ledamöterna tjänar särskilt på nuvarande situation. De som i ovanstående tabell kategoriseras som neutrala är boende i villa och radhus (Egna hem). Flertalet av dessa personer är bosatta i villaförorterna Bromma och Enskede. Bland ledamöterna i Stockholms stadshus finns sex personer som är i full färd med att omvandla sina hyreslägenheter till bostadsrätter. De kommer att göra en mycket god affär och kan räkna med en rejäl reavinst om de väljer att sälja vidare direkt efter att ombildningen slutförts. Insiders och partierna Avslutningsvis har vi valt att granska antalet insiders per parti och individer i undersökningens totalpopulation. Syftet med detta experiment är att åskådliggöra vilka

5 partigruppers ledamöter i riksdag och stadshus som har störst, respektive minst, incitament att propagera för en fri marknad. En analys av nedanstående tabell ger vid handen att socialdemokraterna torde vara ett av de partier som baserat på insiderteori har störst chans att torgföra en avreglering av Stockholms bostadsmarknad. En majoritet av de socialdemokratiska politikerna kan kategoriseras som outsiders i undersökningen. Dessutom har partiet i hög utsträckning sina kärnväljare i ytterstaden. Stockholmspartiet, och i någon mån folkpartiet, avviker i undersökningen. Samtliga stockholmspartiets ledamöter av Stockholms kommunfullmäktige är bosatta i bostads- och hyresrätter i innerstaden. I folkpartiets fall är siffran 72,7 procent. Dessa partiers väljare är även de i hög utsträckning bosatta i innerstaden, varför ett öppet ställningstagande för marknadshyror förmodligen skulle bli ett blysänke för dem i valrörelsen Stockholms största parti, moderaterna, har även det en klar majoritet av insiders bland sina förtroendevalda i huvudstaden. Den exakta siffran uppgår till 63, 4 procent. Moderaterna är i många andra frågor vänner av fri prisbildning och flera moderater erkänner i samtal att man moraliskt och logiskt sett är för marknadsbaserad hyressättning, men att ett öppet ställningstagande inte är möjligt ur ett taktiskt perspektiv. En granskning av 1998 års kommunalval i stadsdelen Östermalm i Stockholms innerstad ger de moderata valstrategerna rätt: partiet fick egen majoritet på Östermalm, 55,1 procent. Dessa väljare skulle i hög utsträckning förlora på en fri bostadsmarknad och därmed är risken uppenbar att de ser sig om efter politiska alternativ (sp) (mp) (fp) (kd) (m) (s) (v) Makten och pengarna På Stockholms bostadsmarknad finns, visar denna rapport, inte bara förlorare. De personer som genom kontakter, pengar eller tur lyckats skaffa sig en bostad i innerstaden gynnas av dagens genomreglerade system. På en fri marknad skulle dessa individers intressen utmanas. Det är omöjligt att förutsäga hur prisnivåerna på Stockholms hyres- och bostadsrättsmarknader skulle påverkas vid en avreglering. Det finns dock lärdomar att dra från andra nordiska huvudstäder, såsom Helsingfors och Oslo, samt från grundläggande ekonomiska utbuds- och efterfrågeprinciper.

6 Vi har i nedanstående beräkningar försökt illustrera hur stora privatekonomiska intressen de ledande stockholmspolitikerna har i stadens hyresregleringar. Beräkningarna baseras i huvudsak på två antaganden: 1. Hyrorna på lägenheter med centrala lägen kommer att stiga med procent vid avreglering. Vi gör en försiktig värdering och räknar med 40 procent. 2. Knapphetspremien på bostadsrätter, vilken uppskattats till cirka 25 procent, kommer att försvinna då möjligheterna att på laglig väg anskaffa hyreskontrakt ökar markant. Det är inte givet att en fri prisbildning på hyresrätter kommer att innebära stora ekonomiska kostnader för dagens innehavare av hyresrätter. Det beror på hur reformeringen genomförs. Bodil Bryntesson har i en studie bland annat föreslagit att fri prisbildning kan införas på alla nybyggda lägenheter men att dem som redan har ett hyreskontrakt inte full ut får betala för den hyresökning som kommer med fri prisbildning. I en studie från Reforminstitutet har också föreslagits hur dagens innehavare av hyreskontrakt kan köpas ut från detta och med andra ord kompenseras för den ökade hyra som kommer genom den fria prisbildningen. I dagsläget finns det dock inget sådant förslag i riksdagen och det är heller inte den allmänna uppfattningen om hur en marknadshyrereform skulle genomföras. Därför utgår vi från att de politiker som är undersökta i denna studie räknar med en hyresökning på procent. Precis som med knapphetspremien på bostadsrätter går det inte att fastslå exakt siffra för hur mycket hyrorna kommer att öka, utan man får göra uppskattningar. Våra uppskattningar i denna rapport bygger på samtal med olika experter på svensk bostadsmarknad. Vi har nedan valt att lyfta fram några av de personer som bidrar till att hindra en lösning på Stockholms bostadsproblematik, samtidigt som de själva gör privatekonomiska vinster som en följd av rådande system. Vi har i denna undersökning funnit att hela det politiska spektrat finns representerat i den granskade populationen. Den beräknade en redovisas på årsbasis i de fall som rör hyresrätter. Carl Cederschiöld (m) Bostadsrätt, Östermalm 5 rum, 180 m Carl Cederschiöld är finansborgarråd i Stockholms kommun och bor i en större bostadsrätt på Birger Jarlsgatan. Enligt en försiktig värdering kan denna åsättas ett marknadsvärde på cirka 5, 5 MSEK. Vid en avreglering riskerar den så kallade knapphetspremien att gå förlorad, vilket i Cederschiölds fall skulle medföra en privatekonomisk på cirka 1, 375 MSEK. Annika Billström (s) Bostadsrätt, Södermalm 3 rum, 85, 5 m Annika Billström är socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i huvudstaden och har gjort sig känd som stor motståndare till marknadsbaserad hyressättning. Själv bor hon i en

7 exklusiv bostadsrätt i nyligen uppförda Södra Stationsområdet på Södermalm, som vi uppskattningsvis värderar till kronor ( kronor per kvadratmeter). Billström skulle vid en avreglering riskera en värdeminskning på sin bostadsrätt om cirka SEK. Stella Fare (sp) Hyresrätt, Södermalm 5 rum, 145 m Stella Fare är sedan flera år etablerad inom stockholmspolitiken. Hennes parti, stockholmspartiet, agerar under nuvarande mandatperiod stödparti åt den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus. Fare har det gemensamt med Annika Billström att de båda bor i det exklusiva området Södra Station på Södermalm. Fare hyr här en lägenhet om fem rum och kök på 145 kvadratmeter. Enligt uppgifter från Hyresgästföreningens rapport Hyresnivåer i landets kommuner 2000 betalar Fare troligtvis SEK per månad för sitt boende. Bo Könberg (fp) Hyresrätt, Södermalm 5 rum, 123 m Bo Könberg är gruppledare för folkpartiets riksdagsgrupp och sedan flera år invald som ledamot av Sveriges riksdag för Stockholms kommun. Liksom flera av de ledande politikerna i huvudstaden bor han på Södermalm. Könberg hyr en lägenhet på Åsögatan om fem rum och kök. Våra beräkningar följer här samma princip som de som redovisades för Fare och vi räknar uppskattningsvis på en hyra på 6000 kronor per månad för Könberg. Mikael Odenberg (m) Hyresrätt (omb.), Östermalm 5 rum, 180 m Mikael Odenberg är riksdagsman för Stockholms kommun och moderaternas bostadspolitiske talesman. Odenberg hyresrätt på Östermalm är under ombildning till bostadsrätt. Genom denna manöver kommer han att göra en stor privatekonomisk vinst. En försäljning av denna lägenhet när den ombildats skulle ge ungefär 5,5 MSEK. Odenberg skulle vid en avreglering av marknaden förmodligen tvingas se sin lägenhet sjunka i värde, då knapphetspremien på bostadsrätter skulle försvinna.

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning Sammanfattning Är det mest fördelaktigt att hyra eller äga sin bostad? Vi har jämfört två europeiska storstadsmetropoler, Stockholm och Paris. Frågan är vilka aspekter som spelar in vid val av boendeform?

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu augusti 2002 EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu Inledning Vi har fått vårt livs första hyreslägenhet! Jag och min bästa väninna har fått tag på en hyreslägenhet. Det är den perfekta lägenheten

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? *

Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? * ROLAND ANDERSSON & BO SÖDERBERG Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? * I artikeln diskuteras olika möjligheter att genomföra kompenserande åtgärder vid en avveckling av hyresregleringen

Läs mer

Utan mark inga bostäder

Utan mark inga bostäder Utan mark inga bostäder Så ökar vi bostadsbyggandet genom nya krav på kommunerna Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750

Läs mer

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08 Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt 12 december 2008 Titel: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt Redovisning av: Uppdrag till Statens Bostadskreditnämnd

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Boverket mars 2013 Titel: Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Dnr: 2102-536/2013 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna nummer 2 2011 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Vi ger inte mycket för Fastighetsägarnas undersökning om svarta affärer. Ingenting faktiskt Pär Svanberg 39 Socialdemokraterna

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer