Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?"

Transkript

1 Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala bolagsstyrelserna i Askersund, Hallsberg och Laxå före och efter valet Författare: Lena Danielsson, BIIA resurscentrum Rapporten är framtagen inom ramen för projekt "JämFÖR för en jämställd framtid i Örebroregionen". Projektet drivs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med lokala nätverk för kvinnor och Region Örebro län och med stöd av Tillväxtverket. Tillsammans jobbar vi för att förbättra kvinnors möjlighet till företagande, entreprenörskap, kompetens- och karriärutveckling.

2 Innehåll: o kvinnors och mäns representation i de kommunala bolagsstyrelserna efter det politiska valet hösten 2014 o slutkommentar Bilagor: 1. Kommunala bolag styrelserepresentanter Askersunds kommun 3. Hallsbergs kommun 4. Laxå kommun Kontakt: Lena Danielsson, BIIA resurscentrum, e-post: Tel: Information på webben: och

3 Bakgrund JämFÖR en jämställd framtid i Örebroregionen är ett projekt som drivs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med Regionförbundet och lokala nätverk för kvinnor. Projektet genomförs med stöd av Tillväxtverket. Inom projektet har BIIA resurscentrum under 2014 och 2015 kartlagt hur styrelserepresentationen ser ut inom kommunala bolag i tre av länets södra kommuner. Vi vill synliggöra den rådande maktstrukturen i dessa bolag och nå några av de nyckelpersoner som kan påverka nomineringarna. Vi har efter den första kartläggningen bjudit in nyckelpersoner till ett seminarium Bredd i kompetens och trovärdighet under september Den första kartläggningen och seminariet har redovisats i två tidigare rapporter. Vad som hänt i de tre aktuella kommunerna efter valet i september 2014 Höstens val ändrade förutsättningarna en del i kommunerna. Tidigare hade alla tre kommunerna en socialdemokratisk majoritet ibland med stöd av vänsterpartiet. Socialdemokraterna tillämpade varannan damernas i två av kommunerna vilket gav fler kvinnor plats i bolagsstyrelserna. Förändringen har inte varit likartad, varför det aktuella läget redovisas i varje kommun för sig. Nämnas bör att det formellt är respektive bolagsstyrelse som under våren utser vilka personer som ska finnas i styrelsen på förslag från kommunfullmäktige. Eftersom det är en politisk tillsättning sker i regel ingen förändring på namn och partitillhörighet. Besluten i kommunfullmäktige har tagits vid varierande tidpunkter. I Hallsberg togs beslutet den 17 november 2014, i Askersund den 8 december 2014 och i Laxå först den 11 februari Askersund Efter höstens val är socialdemokraterna i Askersunds kommun fortsatt det största partiet. Där finns även i fortsättningen 30 styrelseplatser i de tre bolagen, varav 15 platser är ersättare. Sammantaget alla platser och samtliga partier fanns det % män och 37 % kvinnor på platserna. Den nya sammansättningen har 67 % män och 33 % kvinnor, alltså en tillbakagång för jämställdheten. Socialdemokraterna har 15 platser, exakt hälften av samtliga. Från att tidigare haft fördelningen 53 % män och 47 % kvinnor har man idag 45 % män och 55 % kvinnor, en i sammanhanget unik förändring! Båda ryms inom en 40/60-fördelning. Av övriga partier har moderaterna 6 platser, vänsterpartiet 4, miljöpartiet och centerpartiet 3, kristdemokraterna 2 och folkpartiet 1 plats. På posterna är det ofta samma namn som återkommer i de olika bolagen. Moderaterna har gått från enbart män till att en kvinna fått plats bland männen. Detta beror på att man inom partiet bytt toppnamn till en kvinna och det är oftast toppnamnen inom respektive parti som utses till bolagsstyrelserna. Vänsterpartiet har från 1

4 tidigare 2 kvinnor blivit 3 kvinnor och 1 man, vilket är en förbättring ur jämställdhetssynpunkt. Miljöpartiet har gått från 1 kvinna till 3 män. Centerpartiet har också 3 män. Folkpartiet och kristdemokraterna har 1 man vardera. De mindre partiernas enstaka platser, som ofta tilldelas partiets första namn, vilket ofta är en man, påverkar procenttalen negativt utifrån jämställdhetssynpunkt. Samtliga ordförandeposter är tillsatta med män medan vice ordförande är kvinnor. Hallsberg I Hallsbergs kommun har ett av de kommunala bolagen upphört sedan den första kartläggningen. I dagsläget finns 2 kommunala bolag och Hallbo, som är en kommunal stiftelse. Vi har valt att räkna även detta som ett bolag då ledamöterna föreslås på samma sätt i den politiska processen som bolagen. Det är också samma personer som återfinns i bolagen. De båda andra kommunernas bostadsbolag finns med i undersökningen och det blir en bättre jämförelse med att låta Hallbo ingå. Nytt är att sverigedemokraterna får två platser i Hallsbergs kommunala bolag. Socialdemokraterna är fortsatt största parti och innehar 15 av de 31 platserna i bolagen. Ordinarie platser är 17 och ersättare 14. Man har inga ersättare i Hallsbergs Fastighets AB och enbart 3 ordinarie ledamöter. Tidigare mandatperiod var fördelningen 53 % män och 47 % kvinnor inräknat samtliga platser och partier. I år har fullmäktige föreslagit 55 % män och 45 % kvinnor. Hallsberg är den kommun som har den jämnaste fördelningen av kvinnor och män bland de undersökta kommunerna. Socialdemokraterna hade tidigare en fördelning av 50/50 män och kvinnor. De nya siffrorna är 47 % män och 53 % kvinnor, också klart inom en 40/60-fördelning. Även i Hallsberg är således kvinnorna i majoritet inom socialdemokraterna. Moderaterna har fortsatt 1 man och 3 kvinnor på posterna, centerpartiet har 3 män. Folkpartiet, kristdemokraterna och sverigedemokraterna har vardera 2 män. Miljöpartiet har 1 kvinna och vänsterpartiet är utan representation. De tre ordförandeposterna kommer att innehas av män medan en vice ordförandepost kommer att tilldelas en kvinna. Laxå I Laxå kommun har den största förändringen skett, då socialdemokraterna vid valet förlorade sin ledande ställning tillsammans med vänsterpartiet och en allians bestående av kristdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och miljöpartiet övertog makten i kommunen. Ett politiskt beslut har tagits att utöka antalet ordinarie styrelseledamöter till 7 mot tidigare 5 och att inte ha några ersättare alls i de fyra kommunala bolagen. Tidigare fanns det 70 % män och 30 % kvinnor på de 40 platserna. Anmärkningsvärt var att 2

5 fördelningen på de ordinarie platserna var 90 % män och 10 % kvinnor! Den nya perioden kommer att få 71 % män och 29 % kvinnor, vilket är den klart sämsta siffran av de tre kommunerna. Socialdemokraterna, som kommer att inneha 12 av de 28 mandaten, har 67 % män och 33 % kvinnor mot tidigare fördelning 47 och 53 %. En klar försämring och inte alls enligt den trend som socialdemokraterna visat i de två andra kommunerna. Folkpartiet och kristdemokraterna kommer att få 4 platser vardera, samtliga går till män. Centerpartiet fördelar sina platser 50/50 med 2 män och 2 kvinnor, vilket gör att detta är det enda parti som har fördelat inom 40/60-spannet. Moderaterna får 2 platser, som båda går till män. Miljöpartiets 2 platser går till kvinnor. Vänsterpartiet blir utan representation. Även här kommer samtliga ordföranden att vara män. Dessutom kommer alla fyra bolagen att ha enbart män som vice ordförande. Slutkommentar Någon mer jämställd representation i de kommunala bolagen i Askersund, Hallsberg och Laxå kommuner kommer inte att ske under innevarande mandatperiod, vilket är trist att behöva konstatera. Alla tre kommunerna kommer att ha fler män än kvinnor i bolagsstyrelserna och även om förändringen är relativt liten är den ändå värd att uppmärksamma. Dessutom är det enbart män som får förtroendet att vara ordförande. I Laxå kommun går inte heller en enda vice ordförandepost till någon kvinna. Det enda positiva är att i Askersund och Hallsbergs kommuner har socialdemokraterna, som är det största och dominerande partiet, en fördelning inom 40/60 på sina platser i bolagsstyrelserna. I Laxå kommun har partiet gått åt motsatt håll. I Laxå kommun har centerpartiet, som enda parti, fördelning enligt 40/60. På seminariet Bredd i kompetens och trovärdighet den 24 september förra året fanns det deltagare från alla tre kommunerna. Vår förhoppning är att den dagens diskussioner har nått ut till deltagarna och kan ge effekter på sikt. En anledning till det svaga resultatet är troligen att de mindre partierna har män högst upp på sina partilistor och att man vill få in sitt tyngsta namn i bolagen. De mindre partierna har få eller enstaka platser. Det är inte lätt att få till varannan damernas när man är bara en i dansen! Först när partiernas förstanamn är kvinnor kan det bli en märkbar förändring i de kommunala bolagsstyrelserna. Att ta hänsyn till kön när man fördelar mandat verkar komma långt ner på prioritetslistan, undantaget socialdemokraterna i Askersund och Hallsberg samt centerpartiet i Laxå. Eftersom socialdemokraterna fick mindre antal röster i höstens val, det gäller samtliga tre kommuner, är det också en trolig förklaring till att representationen blivit mer snedfördelad. Om kompetens och trovärdighet diskuteras i samband med nomineringar och val till de kommunala bolagsstyrelserna är ytterst tveksamt. 3

6 Trots ett något nedslående resultat vill vi ändå tro att uppmärksamhet och dialog omkring ökad kvinnorepresentation inom kommunala bolagsstyrelser kan bidra till att frågan ges en annan prioritet i framtiden. Även om vi fokuserat på detta så handlar en bra representation i bolagsstyrelser inte enbart om antal kvinnor och män. Men det kan vara ett bra sätt att öka medvetenheten och vara utgångspunkt för en framtida utveckling. Även kvalitativa aspekter är viktiga, vilket vårt seminarium om kompetens och trovärdighet handlade om. Det finns en risk med att enbart mäta kvantitet. Då kan vi luras att tro att allt är klart bara vi uppnår en 40/60-fördelning. Vi glömmer då bort att frågor som inflytande, kultur, värderingar, samspel och kommunikation har ett stort värde. Intressant vore att kunna jämföra bolagsstyrelser som har olika sammansättning av kvinnor och män. Skiljer sig deras arbetssätt och beslut åt? Vad kan man vinna med en jämnare representation? Att fokusera på de kvalitativa vinsterna skulle kunna ge frågan en annan prioritet. VD i de olika bolagen är ofta män. Bidrar detta i kombination med manlig övervikt av styrelseledamöter att männens dominans försvårar för kvinnors kompetens att komma fram? Hur mycket förlorar kommunerna på att representationen ser ut som den gör i de kommunala bolagsstyrelserna? Vi lämnar gärna dessa funderingar vidare till andra att utveckla. Vår önskan är att Universitet och andra med jämställdhetsambitioner kan driva dessa frågor vidare till nytta för alla kommuninvånare. 4

7 Kommunala bolag - styrelserepresentanter 2015 Bilaga 1 A B C D E F G H I J K L Antal ord. Varav Varav Antal Varav Varav ledam. män kvinnor Ordf. V. Ordf. suppl. män kvinnor ASKERSUND Askersundsbostäder AB Man Kvinna Askersunds Kommunfastigheter AB Man Kvinna Askersunds Industrifastigheter AB Man Kvinna % HALLSBERG Hallbo Man Kvinna Hallsbergs Industribyggnads AB Man Hallsbergs Fastighets AB Man 0 % LAXÅ AB Laxåhem Man Man 0 Laxå Kommunfastigheter AB Man Man 0 Laxå Vatten Man Man 0 Laxå Värme AB Man Man 0 % Summa samtliga % /

8 Askersund - styrelserepresentation fördelat på politiska partier Bilaga A B C D E F G H I J K L M N O P Q Socialdem. MiljöpartietVänsterp. Moderat. Folkpartiet Centerp. Kristdem. Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Askersundsbostäder AB Askersunds Kommunfastigheter AB Askersunds Industrifastigheter AB % % män, 33 % kvinnor

9 Hallsberg - styrelserepresentation fördelat på politiska partier 2015 Bilaga A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T Socialdem. Miljöpartiet Vänsterp. Moderat. Folkpartiet Centerp. Kristdem. Sverigedem. Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Hallbo Hallsbergs Industribyggnads AB Hallsbergs Fastigheter 1 AB % % män, 45 % kvinnor

10 Laxå - styrelserepresentation fördelat på politiska partier 2015 Bilaga A B C D E F G H I J K L M N O P Q Socialdem. Miljöpartiet Vänsterp. Moderat. Folkpartiet Centerp. Kristdem. Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin AB Laxåhem Laxå Kommunfastigheter AB Laxå Vatten Laxå Värme AB % % män, 29 % kvinnor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

9 Karriär. Bergqvist (2014).

9 Karriär. Bergqvist (2014). 9 Karriär Män och kvinnor ska ha samma tillgång till makt och inflytande på alla nivåer i samhället och samhället ska ta tillvara både kvinnors och mäns kompetens. Det är en grundläggande fråga om demokrati

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor En jämställdhetsanalys av flickors och pojkars, kvinnors och mäns villkor inom Botkyrka kommun Sara Berggren Tryckt

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport Stimulansbidrag LOV Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

MODERATERNA politikersnack.

MODERATERNA politikersnack. Av Marianne Rönnberg Galmor MODERATERNA politikersnack. VAL 2014 Moderaterna i Bjuvs kommun innehar fram till detta val oppositionsrådsposten. Men mycket har hänt sedan förra valet och vilka chanser M

Läs mer

Äldrefrågor på undantag i svensk politik

Äldrefrågor på undantag i svensk politik ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK 3 Äldrefrågor på undantag i svensk politik 4 ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Innehåll 1. Förord... 5 2. PRO:s slutsatser... 6 Vad beror osynligheten på?...7

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

20 år med personval Linda Berg Henrik Oscarsson

20 år med personval Linda Berg Henrik Oscarsson 2015 Göteborg 2015.05.20 20 år med personval Linda Berg Henrik Oscarsson med Olle Folke, Torsten Persson, Johanna Rickne, Per Oleskog Tryggvason och Patrik Öhberg Rapport 2015:3 Valforskningsprogrammet

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla.

Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla. Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla. Denna text kommer också att publiceras i en ordentligt nedkortad version i Staden är vår 2, Förbundet allt åt all as gemensamma bokprojekt om

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer