Hyreschocksrapporten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyreschocksrapporten!"

Transkript

1 Hyreschocksrapporten! Denna rapport innehåller vad socialdemokraterna tänker satsa på för hyresgäster jämfört med de förslag som en moderatledd regering

2 Bostadspolitik med fortsatt socialdemokratisk regering. 1. Öka bostadsbyggandet. Regeringens mål om nya bostäder under mandatperioden har uppnåtts med råge, men bostadsbyggandet behöver öka ytterligare. Räntebidragen är ett stöd till ny- och ombyggnad av flerbostadshus. Det nuvarande systemet med räntebidrag behålls oförändrat till halvårsskiftet Därefter införs ett nytt bostadsfinansieringssystem som bland annat ska beakta neutraliteten mellan olika upplåtelseformer, d.v.s. att äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt behandlas rättvist med utgångspunkt från regler om beskattning och bidrag. Räntebidragen beräknas uppgå till cirka miljoner kronor i 2007 års budget. Alliansen vill avveckla räntebidragen med början från årsskiftet och föreslår att inga nya räntebidrag beviljas samt att utgiften för redan beviljade räntebidrag halveras. I regeringens bostadspolitik ingår investeringsstöd till byggande av hyresbostäder. Nästa år anslås miljoner för detta. Alliansen vill ta bort investeringsstöden från årsskiftet. Sammanfattning: Regeringen satsar 2-2,5 miljarder mer på bostadsbyggande nästa år jämfört med alliansen. 2. Rättvisa villkor och valfrihet på bostadsmarknaden. I en DS som för närvarande är på remiss föreslås ett antal åtgärder för att främja rättvisa villkor på bostadsmarknaden. Förtydliga kommunernas bostadsförsörjningsansvar Inför en kommunal organisation för bostadsservice med uppgift att hjälpa bostadssökande till en lämplig bostad. Inför bostadsförmedling som huvudregel i alla kommuner. Skärp reglerna om diskriminering. Ingen ska bli förfördelad på grund av sitt ursprung eller sexuella läggning t.ex. Beslut är fattat om en översyn av hyreslagen. Bland annat behöver reglerna om hyresgästinflytande vid renoveringar ses över, vilket ingår i direktiven. Stoppa utförsäljningen av allmännyttan. Verklig valfrihet förutsätter att det på varje ort, i varje stadsdel finns olika upplåtelseformer att välja bland. Då måste hyresrätten värnas. 3. Underlätta för ungdomar att få tag i en bostad. Från årsskiftet anslår staten 100 miljoner kronor till kommunerna så att de kan erbjuda ungdomar en hyresgaranti. Många unga har inte stadig inkomst och det kan innebära problem att få ett eget kontrakt. Med en hyresgaranti minskar osäkerheten för värden eftersom garantin täcker hela, eller delar, av hyresförlusten om det skulle gå så illa att hyran inte blir betald. Regeringen har tillsatt en bostadssamordnare med uppdrag att presentera förslag till hur bostadssituationen särskilt för unga kan förbättras. Investeringsstöden till nyproduktion av hyresrätter (se ovan) har särskilt unga glädje av eftersom de riktas till mindre lägenheter och student bostäder.

3 Men hur blir det med en moderatledd regering? Allmännyttan får inte vara hyresvägledande och läget måste slå igenom i hyran Visst rapporteras det om bostadsbrist på vissa orter, men det där är ett lustigt ord. den svenska allmännyttan har spelat ut sin roll Moderatledaren Fredrik Reinfeldt citerad i Vår bostad aug 2005 Sammanfattning Stora förändringar är att vänta för Sveriges hyresgäster om moderaterna får möjlighet att genomföra sina och de privata fastighetsägarnas förslag. På de följande sidorna kan vi visa att moderaternas politik när det gäller hyresrätten närmast är en kopia av de förslag som framförs av organisationen Fastighetsägarna. Genomförs moderaternas och Fastighetsägarnas förslag blir resultatet detta: * Marknadshyror istället för bruksvärdesystem där allmännyttan är hyresnormerande. * Ombildning och utförsäljningar driver upp hyresnivån. * Höjda hyror när alliansen avvecklar räntebidragen utan att ersätta med annat. * Högre hyror och tvärstopp för nybyggnation av hyresrätter. I rapporten redovisas också den analys av 270 bostadsföretag som Hyresgästföreningen gjort med anledning av Fastighetsägarnas beräkningar att det hyrestak som sätter gränser för hur höga hyrorna kan bli, medför att Sveriges hyresgäster sammanlagt betalar 12 miljarder kronor för lite i hyra varje år. Om politiken skulle förändras enligt kraven från fastighetsägarna bedömer Hyresgästföreningen att en hyresökning om drygt 25 procent kan bli effekten, med stora lokala variationer. För en genomsnittlig trea skulle hyresökningen bli kronor i månaden. 1 (beräkningarna bifogas denna rapport) 1 Konsekvensanalys av Ernst&Youngs utredning Offentligt stöd till kommunala bostadsföretag. Hyresgästföreningen 2006 Här redovisas också en försiktig uppskattning av omfattningen av utförsäljningar och ombildningar med moderaterna i ledningen i landets kommuner om sådana genomförs i samma takt som i Stockholm under den förra mandatperioden. Då omvandlades ungefär 13 procent av beståndet. I en bilaga till denna rapport presenteras några lokala exempel på moderat bostadspolitik, inte minst i kommuner som kan ses som moderata förtrupper som sålt hela sin allmännytta.

4 Inledning Sveriges hyresgäster har rätt till en god boendemiljö och till inflytande över sitt boende. Som hyresgäst ska man ha tryggheten i ett verkligt besittningsskydd som skyddar mot drastiska och godtyckliga hyreshöjningar. En stor del av hyreshusen i Sverige ägs gemensamt av oss alla genom kommunala bostadsföretag, allmännyttan. De drivs utifrån självkostnad, med verksamheten i fokus, inte högsta möjliga vinst. Därför är de allmännyttiga bostadsföretagens hyresnivå styrande när hyror ska sättas. Hyresrätten som upplåtelseform handlar också om valfrihet på bostadsmarknaden. För den som vill köpa en bostad finns bostadsrätter eller villor. Men för den som väljer att hyra, och för den som inte har tillräckligt med pengar för ett köp, behövs hyresrätten. Det gäller inte minst för ungdomar. Hyresrätten och allmännyttan är centrala delar i den socialdemokratiska bostadspolitiken. Bostadsbyggandet behöver öka ytterligare i Sverige. Vi når målet att bygga nya lägenheter under mandatperioden. Vi lägger förslag för att bygga ännu mer, inte minst för unga och äldre. Vi har lagt förslag om hyresgarantier för ungdomar, om bostadsförmedling och om krafttag mot diskriminering. I den här rapporten visar vi att en moderatledd regering blir ett hårt slag mot landets hyresgäster. Det svenska hyressättningssystemet. Ett hyreskontrakt träffas mellan hyresgästen och hyresvärden. Om hyresgästen och värden blir oense om hyrans storlek kan tvisten prövas av Hyresnämnden som ska fastställa hyran till skäligt belopp. Hyresnämnden utgår från vad hyran är i likvärdiga lägenheter då nämnden gör sin bedömning av vad som är en skälig hyra. Detta kallas bruksvärdesprövning. I första hand ska Hyresnämnden jämföra med hyran i jämförbara lägenheter i kommunala bostadsföretag. Denna regel brukas i dagligt tal kallas hyrestaket. Det nuvarande hyressättningssystemet ger hyresgästen ett dubbelt skydd mot oskäliga hyror. För det första skyddas den som inte har något kontrakt från att tvingas acceptera en oskäligt hög hyra då ett kontrakt tecknas första gången. Hyresvärden vet ju att oavsett vilken hyra som skrivs in i kontraktet kan hyresgästen alltid gå till hyresnämnden och få hyran prövad, och då kommer hyran att bestämmas till ett skäligt belopp enligt reglerna angivna ovan. För det andra skyddas en hyresgäst som har kontrakt mot drastiska hyreshöjningar då hyrestiden är till ända och hyresavtalet ska förlängas. Som bekant har ju hyresgästen ett besittningsskydd som bland annat innebär rätt till förlängning av hyresavtalet. Besittningsskyddet blir inte mycket värt i praktiken om det inte samtidigt finns regler som skyddar mot oskäliga hyreshöjningar. Bruksvärdesystemet och hyrestaket är därför viktiga delar i ett hyressättningsystemet som ger skydd mot oskäliga hyror och ger ett riktigt besittningsskydd.

5 En moderatledd regering betyder högre hyror 1. Marknadshyror istället för bruksvärdesystem med hyrestak. I moderaternas bostadspolitiska motion till riksdagsåret 2005/06 finns en rad förslag som skulle innebära dramatiska förändringar för Sveriges hyresgäster om de genomfördes. I motion 2005/06:Bo276 skriver Fredrik Reinfeldt med flera om hyressättningssystemet: Vår utgångspunkt är att prisbildningen så långt som möjligt ska ske på den marknad som i det här fallet utgörs av hyresgäster, bostadssökande och hyresvärdar. Det innebär att bruksvärdesystemet förändras i grunden. I samma motion uttalas att De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll slopas. Vidare skriver moderaterna att alla likvärdiga lägenheter bör oavsett vem som råkar äga fastigheten få ingå i jämförelseunderlaget med samma vikt. Det innebär att hyrestaket slopas. I moderaternas bostadspolitiska motion finns ingenting om att agera för hyresgästerna, däremot en klar uppslutning kring Fastighetsägarnas linje. Stöd till bostadsbyggandet och bostadsföretag måste vara konkurrensneutralt, det vill säga lika villkor för privat och kommunalt bostadsägande. 2Marietta de Pourbaix-Lundin, moderaterna, Vår bostads webbupplaga Likheten är tydlig mellan den linje som moderaterna driver och det som de privata fastighetsägarnas organisation Fastighetsägarna står för. Fastighetsägarna kräver i sitt näringspolitiska program, under rubriken Bostadshyrorna måste baseras på hyresgästernas efterfrågan att man vill ta bort allmännyttans hyresnormerande roll. Några citat ur programmet: hyresvillkoren anses som skäliga om de inte väsentlig överstiger den hyra som speglar hyresgästernas allmänna värderingar av bostadens egenskaper, d.v.s. marknadsvärdet. Vid jämförelseprövning bör alla jämförbara lägenheter tillmätas samma betydelse, oavsett ägarkategori. I första hand bör jämförelse göras med bostäder med frivilligt avtalade hyror som speglar hyresgästernas värderingar. De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll måste tas bort. För att undvika konkurrenssnedvridning måste kommunala fastighetsföretag tillämpa marknadsmässiga hyror, d v s hyror som motsvarar vad hyresgäster är beredda att betala för lokaler och bostäder med skilda egenskaper. Fastighetsägarna vill ha en utveckling där bostadsmarknaden fungerar som vilken annan marknad som helst. Det innebär utförsäljning av allmännyttan, högre hyror och avskaffat engagemang från samhället sida på bostadsområdet. Det är naturligt att Fastighetsägarna vill ta bort de skyddsregler som finns mot oskäliga hyror, de representerar privata fastighetsägare som vill ha så hög avkastning på sitt kapital som möjligt. Det är intressant att moderaternas bostadspolitiska motion i avgörande delar närmast är en avskrift av Fastighetsägarnas näringspolitiska program. Det är dåliga nyheter för landets hyresgäster att en moderatledd regering vill införa marknadshyror genom att avskaffa både bruksvärdesystemet i dess nuvarande form och det s.k. hyrestaket.

6 Hur viktigt är hyrestaket? Innebörden av det s.k. hyrestaket är att hyrorna i de kommunala bostadsföretagen är utgångspunkt för hyressättningen. De kommunala bolagen driver sin verksamhet utifrån en självkostnadsprincip. Det innebär att de hyror som hyresgästerna betalar ska räcka till bolagens kostnader och även en rimlig avkastning på det kapital som kommunen bidragit med. Ett kommunalt bolag kan däremot inte höja hyrorna enbart i syfte att skapa vinstmedel. De privata fastighetsägarnas organisation har i en undersökning beräknat hur mycket de anser sig gå miste om i hyresintäkter på grund av att hyressättningen sker med utgångspunkt från de icke vinstdrivande kommunala bolagen istället för att ske på en marknad. Enligt fastighetsägarnas undersökning innebär hyrestaket att Sveriges hyresgäster sammanlagt betalar 12 miljarder kronor för lite i hyra varje år. Nu kan man ha flera invändningar mot de beräkningar som Fastighetsägarna låtit göra, men det faktum att organisationen publicerat rapporten och använder den som underlag för sina ställningstaganden är ju ett tydligt uttryck för deras uppfattning att hyrorna är för låga i Sverige. Hyresgästföreningen har i en analys av undersökningen beräknat effekterna av om Sverige skulle tvingas ändra bostadspolitik. I en analys av 270 företag bedömer Hyresgästföreningen att en hyresökning om drygt 25 procent skulle kunna bli följden, med stora lokala variationer. För en genomsnittlig trea betyder det en hyresökning på mer än kronor i månaden.3 Moderaterna och Fastighetsägarna vill ha marknadshyror. Det skulle få störst effekter på orter med stor efterfrågan på hyresrätter, exempelvis i Stockholms stad. Där skulle marknadshyror få drastiska ekonomiska och sociala konsekvenser för de boende. I en undersökning som Hyresgästerna i Stockholm gjorde 2004 redovisas en grov uppskattning med hjälp av bostadsrättpriser och avgifter som en indikation på vilken hyresnivå som skulle råda vid en renodlad marknadshyressättning. Enligt dessa beräkningar motsvarar marknadshyran för en trea på Ludviksbergsgatan på Södermalm en höjning på 111 procent. För en tvåa på Ingmarsgatan i Vasastan skulle det öka med 60 procent och för en etta på Erik Dahlbergsgatan på Gärdet skulle marknadshyran öka med hela 145 procent. 4 Moderaterna och de privata fastighetsägarna vill tillsammans vrida politiken för att skapa ett samhälle som präglas av vad moderaterna så tydligt uttalat riksdagen med En öppen och fungerande marknad utan dagens inslag av snedvridande subventioner, detaljregleringar och politisk klåfingrighet Ombildning och utförsäljning av allmännyttan driver upp hyrorna. De borgerliga partierna är eniga om att utförsäljning och ombildning av hyresrätter ska underlättas. De vill avskaffa den så kallade stopplag som innebär att ett kommunalt bostadsbolag inte kan sälja en hyresfastighet utan särskilt tillstånd. Lagen är inte bara ett skydd för valfriheten att välja att bo i hyresrätt. Det är också ett skydd för att den viktiga principen om att allmännyttans hyresnivåer som sätts efter företagens självkostnad och inte efter vinstintresset, får bestämma hyran. Att göra om hyresrätter till bostadsrätter eller att sälja kommunalt ägda bostadsföretag till privata intressenter är ett återkommande tema i moderaternas förslag. I den borgerliga alliansens valmanifest ingår förslagen om att ombilda från hyresrätter i storstädernas förorter.

7 3 Konsekvensanalys av Ernst&Youngs utredning Offentligt stöd till kommunala bostadsföretag Hyresgästföreningen Beräkningar 2004 från Hyresgästföreningen Stockholm 5 Moderaternas reservation nr 1 i Bostadsutskottets betänkande hösten 2005 En omfattande utförsäljning och ombildning av hyresrätter får effekter inte bara på ägandet utan också på hyran för en lägenhet. I en undersökning gjord av Hyresgästföreningen jämförs hyresutvecklingen i Storstockholm för lägenheter som ägs av ett kommunalt bostadsföretag med likvärdiga lägenheter i kommuner där man hade sålt hela sitt bostadsbestånd till privata bostadsföretag.6 Skillnaderna var tydliga: Hyreshöjningen har varit större i de fyra kommuner som saknar kommunalt ägda bostäder än i de 15 kommunerna med kommunala bostadsföretag som de jämfördes med. Skillnaden i hyresutveckling mellan är nästan tio procent. Rapporten visar också att hyran för en trea från miljonprogrammets tid har blivit 400 kronor högre per månad i de kommuner som sålt ut sin allmännytta. I moderaternas och alliansens förslag betonas ofta att det är de boende själva som ska erbjudas att överta sina lägenheter. Verkligheten i Nacka och Täby är att det minst lika mycket kan handla om att sälja till privata intressen. Den inriktningen har också starkt stöd hos moderaternas ledande företrädare 7 6 Hyresgästföreningens rapport Striden om allmännyttan, del 2. 7 Men även andra intressenter ska ha möjligheten att få köpa. Marietta de Pourbaix-Lundin, moderaterna, Vår bostad webbupplaga 3 april Höjda hyror när alliansen avvecklar räntebidragen utan att ersätta med annat. Moderaterna och de andra allianspartierna är angelägna om att framhålla att de föreslår en sänkning av fastighetsskatten för flerbostadshus. Deras förslag innebär en sänkning från 0,5 procent av taxeringsvärdet till 0,4 procent, räknat på 2006 års taxeringsvärden. Regeringens förslag innebär att skatteuttaget fryses på årets nivå så att höjda taxeringsvärden inte leder till högre skatt nästa år. Det är inte alldeles enkelt att göra en jämförelse mellan de olika alternativen, men en översiktlig beräkning visar att Alliansens förslag innebär något lägre skatt för flerbostadshusen 2007 jämfört med regeringens förslag. Något som moderatledaren däremot inte är angelägen att framhålla är att hyresgästerna som grupp själva får betala betalar skattesänkningen genom att alliansen samtidigt föreslår att räntebidragen snabbavvecklas med start redan från årsskiftet. Kostnaden för räntebidragen är beräknad till 1,8 miljarder Alliansen förslår att räntebidragen avvecklas under en femårsperiod, men de har valt att lägga hälften av besparingen, nästan miljoner kronor, redan år Enligt våra beräkningar är denna besparing några hundra miljoner kronor större än värdet av skattesänkningen. Moderatledarens löfte om kronor i sänkt hyra per år för en trerummare är tomt prat. För hyresgästerna innebär moderaternas politik att bostadsföretagen, både de allmännyttiga och de privata, drabbas av högre kostnader nästa år. Det betyder i nästa steg att hyrorna höjs.

8 4. Högre hyror och tvärstopp för nybyggnation av hyresrätter när investeringsstöden tas bort Det är glädjande att nivån på byggandet har höjts, och att det numera sker utan subventioner. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt citerad i Vår bostad aug 2005 Moderatledaren har fel. I undersökningar visas att en stor del av de hyresrätter som byggts inte hade blivit byggda utan stöd8. Därför är det mycket oroväckande att alliansen föreslår att investeringsstöden för byggande av hyresrätter (1 700 miljoner fördelade på investeringsstöd 700 miljoner plus investeringsstimulans miljoner) tas bort från årsskiftet. Sammantaget missgynnar alliansens förslag nyproduktionen av hyreshus. Nybyggda hus betalar inte fastighetsskatt de första fem åren och från år fem till tio endast halv skatt. För nyproduktionen innebär det alltså att räntebidragen och investeringsstöden försvinner, men de får inget utbyte av skattesänkningen. Särskilt besvärligt blir det för hyresfastigheter som också förlorar möjligheten till investeringsstöd. Byggföretagens dom över alliansens förslag är hård: Förmodligen stoppas hela vår produktion. Hyrorna blir inte rimliga. säger Nils-Olof Nilsson, VD för Skanska Hyresbostäder. Wallenstam bygger, men till höjda hyror, enligt Göteborgsposten 30 augusti. De moderata förslagen innebär dyrare nyproduktion av bostäder och till höjda hyror för hushållen. Exempel9 (Beräkningen nedan utgår från ett projekt i Lund som SABO redogör för i sitt remissvar på utredningen Bostadsfinansiering Ds 2005:39) Projektets ursprungskalkyl bygger på nu gällande investeringsstöd och räntebidragsregler. I det aktuella fallet ger detta en hyra på 1070 kronor per kvadratmeter och år, eller kronor i månaden för en tvåa på 60 kvadratmeter. Uteblivna investeringsstöd innebär en ökad kostnad på 100 kr/m2 och år. Därtill kommer att inga nya räntebidrag beviljas från årsskiftet enligt alliansens förslag vilket innebär ytterligare ökade kostnader med 83 kr/m2/år. Sammantaget innebär det en hyra på kronor m2/år eller kronor per månad för en tvåa på 60 kvadratmeter. Hyresnivån i detta exempel blir 17 procent högre med alliansens bostadspolitik än med regeringens. 8 Boverkets rapport, Många mål få medel 9 Beräkningen nedan utgår från ett projekt i Lund som SABO redogör för i sitt remissvar på utredningen Bostadsfinansiering, Ds 2005:39

9 Bilaga Moderat bostadspolitik i verkligheten. Kommunerna har ett avgörande inflytande över bostadspolitikens praktiska genomförande. Därför är det intressant att studera de kommuner där moderaterna har haft ett avgörande inflytande över politiken. Vad är utmärkande för moderaternas bostadspolitik när det själva får bestämma? Hur ser det så kallade nya arbetarepartiets track-record ut? I Stockholm drev de borgerliga med moderaterna i spetsen en aktiv utförsäljning av allmännyttans lägenheter under förra mandatperioden 1999 till Av nära lägenheter som omvandlades från hyresrätter till bostadsrätter fanns över i de kommunala bolagens bestånd.10 Enbart under 2001 omvandlades lägenheter. Av de kommunalt ägda hyresrätterna som omvandlats är tre fjärdedelar av antalet lägenheter belägna i innerstaden. Flest lägenheter har omvandlats på Södermalm, ca 30 procent, följt av de tre innerstadsdelarna Vasastaden, Östermalm och Kungsholmen där vardera mellan och lägenheter omvandlats under perioden. I dessa stadsdelar utgör nu de kommunala bolagens lägenhetsbestånd ca 5 procent av hela beståndet. I ytterstaden tillhör 35 procent av samtliga bostäder de kommunala bolagen medan genomsnittet för innerstaden är 12 procent. En fortsatt utförsäljning ökar klyftorna och minskar valfriheten på bostadsmarknaden. För socialdemokraterna är det en viktig målsättning att det i varje stadsdel, i varje samhälle och i varje tätort ska vara möjligt att välja mellan upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. Det är en politisk uppgift attförsvara denna valfrihet. Förtrupperna Täby- Reinfeldt i praktiken Det säger sig självt att Täby kommun är särskilt intressant att uppmärksamma. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt inte bara bor i kommunen, utan har också varit ledamot i kommunstyrelsen. Därmed har han personligen haft ett avgörande inflytande över de politiska besluten i Täby. 10 Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren Andelen hyreslägenheter i Täby är mycket låg. Det handlar om endast 12 procent av det totala bostadsbeståendet och av dessa är omkring 1 procent pensionärsbostäder. Möjligheten att påverka byggandet av hyreslägenheter är mycket liten. Något kommunalt bostadsbestånd finns inte. Det kommunala bostadsbolaget såldes till Skandia Hyreslägenheternas skick och standard utmärker sig inte i Täby, däremot hyresnivåerna som tillhör de högsta i landet. Vaxholm 1999 sålde den moderatstyrda majoriteten det kommunala bostadsbolaget Vaxholmsbostäder, med 1200 hyreslägenheter, till AB Mälartornet i Tornetkoncernen. Kommunen tjänade 20 Mkr på affären sålde Mälartornet Vaxholmsbostäder till JM. Mälartornet tjänade då 230 Mkr på den affären. JM har sedan omvandlat ca 800 lägenheter till bostadsrätter, kommunen har köpt tillbaka 70 lägenheter i äldrebostäder, som såldes Resterande 330 hyreslägenheter har nu sålts till Stena fastigheter. I Vaxholmsbostäders bostadskö finns ca 2000 människor som skulle önska hyresbostad i Vaxholm. Den borgerliga majoriteten har inte planerat för eller tagit initiativ till någon som helst byggnation av hyreslägenheter i Vaxholm sedan början av 90-talet. Nacka

10 Nacka sålde sitt allmännyttiga bostadsbolag redan Under den senaste mandatperioden har det bara byggts 48st riktiga hyresrätter. Moderaterna försöker hävda att det byggs fler hyresrätter men då rör det sig om kategoribostäder, typ gruppboende för utvecklingsstörda och de studentbostäder som flyttat över kommungränsen från Hammarby sjöstad men dessa har bara tillfälligt bygglov i 7 år. Moderater lokalt Det viktigaste för väljarna är att se de konkreta förslagen som moderaterna och alliansen lägger på bostadspolitikens område. Men dessa förslag vägleds av värderingar. Moderaterna ser bostadsmarknaden som vilken marknad som helst där lönsamheten ska styra och där ägandet är det centrala. Men ibland avspeglas också en nästan föraktfull inställning till hyresrätter från moderata företrädare. Undrar även vad Rindöborna tycker om att få en omfattande flerfamiljsbebyggelse både på östra som västra delen av en skärgårdsö som i övrigt helt domineras av småhusbebyggelse. Moderaten Mikael Freimuth i Vaxholm om förslag från Som byggande av hyresrätter i nyhetsbrev maj 2006 Kommunerna spelar en avgörande roll för genomförandet av den sociala bostadspolitik som riksdagen lagt fast. Genomslaget beror i hög grad på vilken politisk majoritet som invånarna röstat fram till kommunfullmäktige. En genomgång av moderata förslag i några av landets kommuner bekräftar att bilden påminner om den på nationell nivå. Bostadspolitik är ingen huvudfråga för moderaterna eller alliansen, vare sig lokalt eller nationellt. Här saknas helt idéer om social bostadspolitik. Här saknas också initiativ för ökat byggande, för fler hyresrätter eller för insatser för att bygga om och rusta upp bostadsområden. På flera håll motarbetar partiet aktivt byggande av hyresrätter. Moderaternas förslag att avskaffa bostads-försörjningslagen11 ger också en försvagning av bostadsplaneringen. I stället är man helt inriktad på ägarfrågor. Ett axplock moderata förslag Solna Utgångspunkten för politiken i Solna verkar vara att inte bygga efter människors efterfrågan. Det som bestämmer verkar i stället vara hur bostadsstrukturen påverkar de boende röstande! I en rapport skriver man om Solnapolitiken att Utförsäljningen av lägenheter i allmännyttan till de boende är en viktig faktor. Det stora antalet nya bostäder som byggts bebos i huvudsak av folk med hygglig utbildning och bra inkomst. 12 Av Solnas lägenheter är allmännyttans andel nu nere i ca 13 %; en av de lägsta i Stockholms län. Och omvandlingen till bostadsrätter av övriga hyresrätter går i rekordfart. Sedan 1991 har lägenheter omvandlats från hyresrätt till bostadsrätt. De ledande moderaterna säljer markområde efter markområde utan att någon mark upplåts åt det kommunala bostadsbolaget. Tusentals hyresrätter har försvunnit och knappt några nya har byggts. Sollentuna Stor informationsinsats i kommunen efter beslut av majoriteten, (m, fp, kd och c) att erbjuda omvandling av hyresrätt till bostadsrätt. Samtidigt driver moderaterna, exempelvis vid debatten

11 om kommunens översiktsplan i våras, en linje där det enda konkreta förslaget är att kommunen ska bygga lyxiga bostadsrättslägenheter. 11 Motion till riksdagen 2005/06:Bo276 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) 12 Rapport: Solna från kris- till mönsterkommun Timbro Göteborg I sitt budgetförslag inför 2007 skriver moderaterna att man vill att en omvandling av hyreshus till bostadsrätter ska uppmuntras och underlättas. Helsingborg (Alliansförslag) I Helsingborg menar alliansen att kommunen ska behålla Helsingborgshem, men menar samtidigt att bolaget ska få sälja enskilda fastigheter i beståndet. Man tycker också att de boende ska erbjudas möjlighet att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Växjö Moderaterna i Växjö anser att kommunen skall endast i undantagsfall själv bygga och äga nya bostäder. Till undantagen hör serviceboende för äldre, studentbostäder och sociala bostäder. Kommunen skall kraftigt minska sin andel av kommunägda bostäder.113 Moderaterna Kommunalt handlingsprogram 2006 Växjö Haninge Moderaterna, som i Haninge är i opposition, föreslår friköpsrätt. Alla ska få möjlighet att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Samtidigt agerar partiet hårt mot majoritetens förslag till nya bostäder: Haninge Bostäder vill bygga ett punkthus med 20 lägenheter i centrala Handen. Moderaterna reserverade sig mot beslutet. I området Söderhagen har kommunledningen föreslagit byggnation av 30 hyresradhus, men moderaterna reserverar sig mot detta. På Vendelsö och Gudö vill kommunledningen stärka möjligheterna till utveckling av närservicen bland annat genom att bygga nya bostadsrätter och hyresrätter. Moderaterna vill behålla området som en renodlat villaområde utan flerfamiljshus och har därför sagt nej till den föreslagna nybyggnationen. I Haninge kommun är ett stort projekt att bygga Vegastaden, tänkt för 3000 nya bostäder av olika typ. Bedömningen från kommunledningens sida är att moderaterna också här säger nej. Moderaternas alternativ till bostadsbyggande i Haninge är istället att kommunen bygger gräddhyllor i sjönära lägen i orörd natur. Något som också innebär stora investeringskostnader och samtidigt är till nackdel för det rörliga friluftslivet. Falun Moderaterna föreslår att delar av allmännyttan ska säljas. Stockholm Den förra mandatperiodens ombildningar ska nu gå vidare med större kraft. Moderaterna vill införa kommunala subventioner för att underlätta ombildningar av hyresrätter i Stockholms ytterstad. De boende som har svårt att få banklån ska övertygas att delta i ombildning till bostadsrätt med hjälp av en avbetalningsplan, något man kallar hyrborätt. Man vill sedan att hyresgästen efter ett par år ska kunna köpa sin bostad till en insats på cirka kronor, inklusive optionsavgiften.

12 Huddinge I det kommunala handlingsprogrammet säger moderaterna att man vill möjliggöra för HUGEs hyresgäster att ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Samtidigt vill man minska byggandet. Slutsatser Den utförsäljning och omvandling av allmännyttans bostäder som den borgerliga majoriteten i Stockholms påbörjade under förra mandatperioden kommer att fortsätta om man får makten. Med större kraft och med utförsäljning och ombildning med på programmet i många av landets kommuner kommer allmännyttans ställning att försvagas. Därmed riskerar också hyresgästerna att drabbas av hyreshöjningar

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Ökad privatuthyrning av bostäder. SABOs synpunkter. Allmänt

REMISSYTTRANDE. Ökad privatuthyrning av bostäder. SABOs synpunkter. Allmänt Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Ökad privatuthyrning av bostäder SABOs synpunkter Allmänt SABO instämmer i bedömningen att en väl fungerande bostadsmarknad är viktig för Sveriges

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport.

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport. Inledning Stockholms bostadsmarknad har kollapsat. Bostadsbristen är akut. Företag kan inte anställa medarbetare för att det inte finns boende. Studenter tvingas tacka nej till utbildningar. Det byggs

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv! Bostäder åt alla punkter för ett bättre boende i Kungälv! Läs vårt lokala program för byggande och boende i Kungälv! 1 Bostäder för alla Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken i Kungälv är att

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR 2009-10-26 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

YTTRANDE ÖVER SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

YTTRANDE ÖVER SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna YTTRANDE 1(9) 2008-09-05 Till regeringen, finansdepartementet registrator@finance.ministry.se YTTRANDE ÖVER SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning, NHB, finner de förslag som presenteras

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Kan tyska marknadshyror

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Kan tyska marknadshyror

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -08 www.sgsstudentbostader.se Svart på vitt Studentbostäder sedan 1951 Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram

Läs mer

Fritt fram att sälja allmännyttan

Fritt fram att sälja allmännyttan Boverket Fritt fram att sälja allmännyttan Konsekvenser i kommunerna av tillståndspliktens upphävande Fritt fram att sälja allmännyttan Konsekvenser i kommunerna av tillståndspliktens upphävande Boverket

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation BOSTADSRAPPORT 211 Ursäkta röran de bygger inte nytt studentbostäder är en tillväxtfråga för hela länet Innehåll 3. inledning 4. förutsättningar - läget

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 mycket Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 1 1 Systemskifte väntar I april 2008 läggs förslag som betyder ett systemskifte för hyresrätten

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer