Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fungerande regler för andrahandsuthyrningen"

Transkript

1 2007 : 8 ISSN Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte bara till bostadsbrist utan även till att det bostadsbestånd som finns inte används fullt ut. Mer flexibla regler och skattebefrielse för andrahanduthyrning skulle i ett slag ge personer någonstans att bo. Det motsvarar minst en hel mandatperiods bostadsbyggande. Under 1990-talet sjönk bostadsproduktionen till rekordlåga nivåer. Den bostadsbrist vi ser i dag är i grunden ett resultat av för låg nyproduktion av bostäder. Om utvecklingen av antalet bostäder hade hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen sedan 1995 hade Stockholms län haft fler bostäder i dag. Stockholms län väntas växa med motsvarande ett Malmö det närmaste decenniet. För att komma till rätta med bostadsbristen krävs att Stockholms län bygger lägenheter per år under åtminstone en femårsperiod. Uthålligt måste länet producera cirka lägenheter per år. Denna analys fokuserar dock på vad som kan göras direkt - och faktiskt få en avsevärd effekt i form av nya bostadstillfällen. Förslagen från regeringens utredare av andrahandsuthyrningen ger bara en marginell effekt. Handelskammarens förslag skulle kompensera för nästan hela Stockholms ackumulerade bostadsbrist sedan år Om utvecklingen av antalet bostäder skulle ha varit densamma som utvecklingen av befolkningen hade regionen idag haft ytterligare cirka lägenheter.

2 Utvecklingen av Stockholms bostadsbyggande Efter andra världskriget växte Stockholms befolkning snabbt. På 1950-talet blev bostadsbristen mycket allvarlig och en av de stora politiska utmaningarna. En stor del av bostadsbeståndet var omodernt, vilket tillsammans med trångboddheten bidrog till den misär som banade väg för miljonprogrammet. En miljon nya bostäder skulle byggas i Sverige på tio år. Under och 70-talen var därför nyproduktionen av bostäder omfattande i hela stockholmsregionen. Åren var befolkningsökningen i länet 9,6 procent medan antalet bostäder ökade med 46,1 procent. Det byggdes ungefär lägenheter per år i Stockolms län under 1960-talet. På 1970-talet minskade detta något till cirka lägenheter per år, men låg fortfarande långt över befolkningstillväxten. På 1980-talet fanns därför ett överskott på bostäder. Tomma lägenheter blev ett problem, framför allt för de kommunala bostadsbolagen, vars bestånd huvudsakligen bestod av mindre attraktiva miljonprogramsområden. Det medförde att bostadsproduktionen sjönk drastiskt till i snitt lägenheter per år. Redan här grundlades delvis den bostadsbrist vi ser i stockholmsregionen i dag. I avvaktan på nödvändiga förändringar av hyresregleringen måste alla de outnyttjade bostäder som finns i beståndet bli tillgängliga på bostadsmarknaden. Detta kan bara ske genom att göra andrahandsmarknaden mindre reglerad.. Det riktigt stora hacket nedåt i kurvan kom dock i mitten av 1990-talet. Den rekordlåga noteringen nya lägenheter nåddes Detta inträffade beklagligt nog vid samma tidpunkt som befolkningsutvecklingen i länet tog riktig fart För första gången på decennier noterades en befolkningstillväxt på över nya invånare. Det låga bostadsbyggandet och den kraftiga befolkningstillväxten under 1980 och 90-talen gjorde att det redan 1995 rådde en allvarlig bostadsbrist i Stockholm. Efter 1995 har befolkningen i länet ökat med 11,2 procent, samtidigt som antalet bostäder endast ökat med 6,6 procent Utveckling: antal bostäder och befolkning i Stockholms län. Index=100, år Växande bostadsbrist Bostäder Bostäder Befolkning Efter 1995 har bostadsbristen i Stockholms län stadigt förvärrats. Om utvecklingen av antalet bostäder skulle ha varit densamma som utvecklingen av befolkningen hade regionen byggt ytterligare cirka lägenheter. Det hade inneburit att situationen på bostadsmarknaden hållits kvar på 1995 års nivå, dvs fortfarande en bostadsbrist. I diagrammet nedan kan tydligt följas hur bostadsbristen år för år förvärras sedan 1995 med några få års undantag. Ackumulerad ökning av bostadsbristen i Stockholms län

3 Stockholms bostadsmarknad Stockholms hyresbostadsmarknad är hårt reglerad. Hyrorna styrs av bruksvärdessystemet, som i sin tur styrs av allmännyttans hyresnivåer. Eftersom allmännyttan ägs av kommunerna har de inte samma avkastningskrav som de privata fastighetsägarna. En ägare som kan höja skatten när pengarna inte räcker till kan naturligtvis ha lägre marginaler än den som måste generera överskott för att kunna utveckla beståndet. Hyresgästföreningen förhandlar med allmännyttan om hyran och det har hänt att rent politiska hänsyn fått styra hyressättningen (S.t Eriksområdet 1997). ihop och flyttar isär. För unga, som ännu inte bildat familj, är inte bostaden den fasta punkten i tillvaron. Stockholms låsta bostadsmarknad gör ungdomarna till spelare i ett spel där svartkontrakt köps och säljs, lägenheter byts, hyrs ut eller hyrs i andra hand. Många ungdomar tvingas bli lagöverträdare för att över huvud taget ha någonstans att bo eller för att kunna behålla sin lägenhet när de inte själv kan bo i den. Många är heller inte ens medvetna om att de begår brott. Regelverket för uthyrning av bostäder i andra hand är mer omfattande än de flesta är medvetna om. Den kraftiga befolkningsökningen i kombination med det låga bostadsbyggandet har medfört att efterfrågan på bostäder fortsätter att öka i förhållande till utbudet. Genom att fastighetsägarna inte kan ta ut en hyra som står i proportion till kostnaderna för att driva och underhålla fastigheten har omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter påskyndats. Hyresregleringen innebär att i övrigt likvärdiga flerbostadshus har olika värden beroende på om det består av hyreslägenheter eller bostadsrätter. Vid en omvandling från hyresrätt till bostadsrätt delar fastighetsägaren och de som bor i huset på den vinst som uppstår av att huset flyttas från den reglerade till den oreglerade marknaden. Så länge hyresregleringen består kommer därför de krafter som verkar för en fortsatt bostadsrättsombildning att vara starka. Därför minskar antalet hyresrätter samtidigt som efterfrågan ökar. Skillnaden mellan den hyra som sätts av bruksvärdessystemet och den som marknaden är beredd att betala ökar därmed ytterligare, vilket i sin tur påskyndar bostadsrättsomvandlingen. För att spiralen ska kunna brytas fordras en marknadsanpassning av hyrorna om inte hyresrätten på sikt ska försvinna som upplåtelseform. I avvaktan på nödvändiga förändringar av hyresregleringen måste alla de outnyttjade bostäder som finns i beståndet bli tillgängliga på bostadsmarknaden. Detta kan bara ske genom att göra andrahandsmarknaden mindre reglerad. Att hyra ut i andra hand Vi lever i en rörlig värld. Många arbetar eller studerar tillfälligt på annan ort eller i ett annat land. Man flyttar Många har dock hört talas om de problem den som hyr ut sin bostad i andra hand kan råka ut för. Det finns exempel på andrahandshyresgäster som har vägrat att flytta och där bostadens innehavare stått maktlös. Det kan till och med inträffa att en andrahandshyresgäst får besittningsskydd och därmed rätt att ta över kontraktet på lägenheten. Det finns andrahandshyresgäster som förstört lägenhet eller inredning och vägrat att ersätta detta. Det finns hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som inte godkänner skälen för andrahandsuthyrningen och därmed fått rätt att säga upp bostadens innehavare. Det finns andrahandshyresgäster som i efterhand gått till hyresnämnden och fått rätt att med ränta få tillbaka en del av den hyra man varit överens om och som hyresgästen har betalat under lång tid.

4 Många ungdomar tvingas bli lagöverträdare för att över huvud taget ha någonstans att bo eller för att kunna behålla sin lägenhet när de inte själv kan bo i den. högre kostnader för sin bostad, vilket är vanligt på Stockholms överhettade bostadsmarknad. Den som hyr ut i andra hand får inte ta ut en hyra som täcker ens de egna kostnaderna. Den som innehar ett förstahandskontrakt på en hyresrätt har en underprissatt tillgång och gör naturligtvis allt för att behålla denna. Om reglerna för andrahandsuthyrning är snåriga och medför risker kan det vara säkrast att låta lägenheten stå tom om man inte själv kan bo där. Alternativet är att hyra ut den till någon man känner och litar på. Det medför att det inte finns en fungerande andrahandsmarknad. Det är kontakter som gäller. För den som saknar kontakter finns inget annat alternativ än att köpa en bostad på den oreglerade bostadsrättsmarknaden. För den som bara ska vara en kort tid i Stockholm eller har diffusa framtidsplaner är detta ofta inget alternativ. Den reglerade bostadsmarknaden gör det svårare för den som kommer utifrån att arbeta eller studera i Stockholm. Detta försvårar företagens rekrytering och hämmardärmed tillväxten. Om fler var beredda att hyra ut sina lägenheter i andra hand skulle priset sjunka. Den största skillnaden mellan verkligheten och lagboken gäller hyran för en andrahandsupplåtelse. På den svarta andrahandsmarknaden kan hyran vara dubbelt så hög som bruksvärdeshyran. Detta är självfallet en funktion av alltför lågt utbud i förhållande till efterfrågan. Om fler var beredda att hyra ut sina lägenheter i andra hand skulle priset sjunka. Bruksvärdeshyra för andrahandsuthyrning är särskilt problematisk för den som hyr ut en bostadsrättslägenhet eller ett småhus. Även i detta fall gäller bruksvärdesprincipen, även om innehavaren har betydligt Ingångna avtal ska hållas Hyresregleringen och rätten att låta hyresnämnden besluta om återbetalning av hyra i efterhand innebär att det inte råder avtalsfrihet. Den som hyr ut sin bostad i tron att det kontrakt som har skrivits med hyresgästen ska gälla kan råka ut för mycket obehagliga överraskningar. Det är enligt handelskammarens mening inte förenligt med grundläggande principer i en rättsstat att ingångna avtal inte ska gälla. Skatten stoppar andrahandsuthyrning Förutom att hyran är reglerad ska den som hyr ut sin bostad i andra hand också betala skatt på hyresintäkten, vilket få är medvetna om. Den som hyr ut hela eller delar av en ägd bostad har redan betalar fastighetsskatt och ska dessutom betala inkomstskatt på hyresintäkterna. Det innebär en dubbelbeskattning. Den ekonomiska behållningen för en andrahandsuthyrning står ofta inte i proportion till det besvär och de risker som är förknippade med att släppa in en annan person i sin bostad.

5 Den höga reavinstbeskattningen gör det dyrt att byta en ägd bostad, vilket kommer att förvärras med räntebeläggningen på uppskjuten reavinstskatt som träder i kraft samtidigt som fastighetsskatten avskaffas. Det finns många som av olika skäl t ex skilsmässa eller utflugna barn - har en för stor bostad. Transaktionskostnader, såsom mäklare, flyttkostnader och reavinstskatt, gör att det krävs en avsevärt mycket billigare bostad för att en flytt ska ge bättre bostadsekonomi. En förändring som kanske inte alla vill utsätta sig för. Ett alternativ kan då vara att hyra ut en del av bostaden. Även en sådan uthyrning regleras av bruksvärdessystemet och hyresintäkterna ska beskattas. Om nettointäkten av en sådan uthyrning är alltför låg anser många att det varken är värt besväret eller risken. Många av dem som bor i alltför stora bostäder är äldre personer. Det finns ofta en rädsla för att göra fel, att inte följa reglerna. Men också för att för att släppa in en främmande person i sitt hem. Det kan vara avgörande för viljan att upplåta en del av sin bostad att uthyrningen kan ske i enlighet med regelverket. Det förbättrar också möjligheten att gardera sig mot misslyckanden. Det kan handla om att teckna försäkringar mot skador som hyresgästen orsakar eller att skriva kontraktet på sådan sätt att hyresgästen kan tvingas att flytta om han eller hon inte sköter sig. I Stockholms innerstad finns inte en enda bostad, inte ens ett rum, som går att hyra för 1500 kr per månad. Det finns alltså en stor outnyttjad potential i det befintliga bostadsbeståndet. Det finns också stora möjligheter att helt nya bostäder kan komma till med en generös inställning till andrahandsuthyrning. I Norge är det skattefritt att hyra ut upp till 50 procent av den egna bostaden. Det har medfört att många småhus byggts om eller byggts till för att fungera för två hushåll. Denna typ av andrahandsbostäder står faktiskt för huvuddelen av hyresbostäderna i Norge. Skattebefrielse är ett mycket starkt styrmedel i Sverige. Att påtala att något är skattefritt får ofta svenskar att agera (jmf hemdatorer och hushållsnära tjänster). En väl marknadsförd skattebefrielse av andrahandsuthyrning skulle med stor sannolikhet få ut många nya bostadstillfällen på marknaden nya bostadstillfällen För att ta reda på hur stor den outnyttjade reserven på bostäder i Stockholmsregionen är, gjorde SKOP, på uppdrag av Handelskammaren en undersökning för ett antal år sedan. SKOP frågade 1500 invånare i Stockholms län om de var beredda att hyra ut hela eller delar av sin bostad om detta var skattefritt och de hade rätt att ta ut rimlig hyra. Förutom de två procent som redan hyr ut i andra hand var ytterligare sju procent beredda att göra detta. Utslaget på hela Stockholms läns bostadsbestånd skulle det innebära ytterligare nya bostadstillfällen. Det skulle i ett slag utradera nästan hela den ökade bostadsbrist som ackumulerats sedan Handelskammarens undersökning fick till följd att regeringen tillsatte en utredning med uppdrag att föreslå ekonomiska incitament för att underlätta andrahandsuthyrning. Regeringens utredning - en besvikelse Utredningens resultat, som nyligen presenterats, är en stor besvikelse. Den föreslår inga förändringar när det gäller krav på att bruksvärdessystemet inte ska gälla vid andrahandsuthyrning. Enda skillnaden är att tiden för hur lång tid i efterhand hyresgästen kan begära prövning av hyresnämnden förkortas från två till ett år. Utredningen har också direktiv att föreslå förändringar i beskattningen som uppmuntrar till andrahandsuthyrning. Utredningen föreslår att det belopp man får ta i hyra skattefritt höjs från till kronor per år. Det motsvarar en hyra på 1500 kronor per månad. I Stockholms innerstad finns inte en enda bostad, inte ens ett rum, som går att hyra för 1500 kr per månad. Andrahandsuthyrning i Stockholm kommer därmed även i fortsättningen att vara skattepliktig. För den bostadsmarknad där bristen på andrahandsbostäder är det stora problemet har utredningen alltså inte föreslagit någon lösning.

6 Slutsats Handelskammaren förslår regeringen att i stället för att genomföra utredningens förslag besluta följande: Följ Norges exempel och medge skattebefriad andrahandsuthyrning av max 50 procent av den egna bostaden eller hela bostaden under en begränsad tid. Avskaffa hyresregleringen för andrahandsuthyrning. Avskaffa möjligheten att gå till hyresnämnden och få rätt till återbetalning av överenskommen hyra. Se över kraven på särskilda skäl för att få rätt att hyra ut en bostad i andra hand. Ta i princip bort möjligheten för en andrahandshyresgäst att få besittningsskydd. Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Andreas Krohn, Ansvarig information: Andreas Krohn,

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR TRE POLITISKT GENOMFÖRBARA REFORMER FÖR EN BÄTTRE BOSTADSMARKNAD I SVERIGE Carl Henrik Borg JUNI 2011 TIMBRO Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-822-2 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? - En studie av Finland, Spanien och Storbritannien

Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? - En studie av Finland, Spanien och Storbritannien Stockholm Avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan, Examensarbete nr 96 Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad?

Läs mer

Uthyrning av ägda bostäder

Uthyrning av ägda bostäder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr: 494 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Uthyrning av ägda bostäder Nya regler för en ändrad uthyrningsmarknad Författare: Louise Pergament Stockholm

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad och hyreslägenhet - En studie i avdragets utveckling

Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad och hyreslägenhet - En studie i avdragets utveckling Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 55 Samhällsbyggnad Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad och hyreslägenhet - En studie

Läs mer

FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30

FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30 FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30 Sammanfattade och redigerade av Inga-Lill Viotti Ordförande: professor Claes-Henric Siven Inledare: VD Bengt Owe Birgersson, SABO, professor Peter

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se RAPPORT Ett hem åt alla Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN I PUNKTFORM... 3 EN KRISTDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK... 5 BAKGRUND...

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08 Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt 12 december 2008 Titel: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt Redovisning av: Uppdrag till Statens Bostadskreditnämnd

Läs mer