En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare."

Transkript

1 2010 : 3 ISSN Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad bostadsmarknad skapat ett stort underskott i länets bostadsbestånd. Regleringarna har även bidragit till att det existerande bostadsbeståndet inte används fullt ut. Våra beräkningar, baserade på en SKOP-undersökning, visar att mer flexibla regler och skattebefrielse för andrahandsuthyrning snabbt skulle kunna ge bostadstillfällen i länet. De senaste tre åren, , har Stockholms läns befolkning ökat med drygt invånare. Samtidigt har det enbart byggts bostäder och ca fritidshus har permanentats. Länets bostadsbrist är allvarlig. Den grundlades på 1980-talet och förvärrades på 1990-talet. Enligt våra beräkningar har länet nu ett underskott i bostadsbeståndet som motsvarar ca bostäder. Underskottet blir större för varje år. Det låga bostadsbyggandet, är tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad, ett av de allvarligaste hindren för tillväxten i Stockholmsregionen. Situationen på bostadsmarknaden försvårar rörligheten på arbetsmarknaden och undergräver möjligheterna att behålla och stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft. Stockholms län fortsätter att växa i snabb takt beror på att många kompromissar med sitt boende. Ett stort antal av länets invånare bor tillfälligt i andra eller tredje hand, på mindre yta än vad de skulle vilja, på annat håll än vad de skulle önska eller dyrare än vad de egentligen har råd med. Ett stort antal unga vuxna tvingas också att bo kvar hos sina föräldrar. Detta är inte någon hållbar situation. De närmaste åren står regionen inför flera utmaningar som riskerar att kraftigt förvärra bostadsbristen. Det handlar om en fortsatt snabb befolkningstillväxt, betydande trångboddhet, stor bostadsbrist bland studenter och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden. I avvaktan på att nyproduktionen tar fart och på nödvändiga förändringar av hyresregleringen måste alla de outnyttjade bostäder som finns i beståndet bli tillgängliga på bostadsmarknaden. Detta kan bara ske genom att göra andrahandsmarknaden friare med mer flexibel hyressättning. Skattebefrielse skulle ge goda incitament till att hyra ut ett rum eller del av lägenhet/småhus. Stockholmsregionen behöver kraftfulla åtgärder på bred front för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

2 Inledning Stockholmsregionens befolkning växer i rekordsnabb takt samtidigt som bostadsbyggandet släpar efter kraftigt. Det medför att bostadsbristen i Stockholms län är stor och allvarlig. Det låga bostadsbyggandet är, tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad, ett av de allvarligaste hindren för tillväxten i Stockholmsregionen. Situationen på bostadsmarknaden försvårar rörligheten på arbetsmarknaden och hämmar därmed möjligheterna att behålla och stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft. Det är inte bara ett hot mot den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län utan mot hela Sverige. Den stora bostadsbristen och de höga boendekostnaderna försvårar för många hushåll att flytta till eller inom regionen. Det gäller särskilt ungdomar, lågutbildade och hushåll med låga inkomster men också välutbildade och kvalificerade personer som vill flytta till Stockholm. Det påverkar i sin tur rekryteringsmöjligheterna för regionens företag som behöver nya medarbetare och spetskompetens. Stockholmsregionen är i akut behov av fler bostäder av olika storlek och upplåtelseformer. Annars blir det svårt att ta tillvara de positiva effekterna av den stora befolkningsökningen. Regionen riskerar också att gå miste om nödvändig kompetens om nyutexaminerade och barnfamiljer inte har råd att flytta till Stockholm eller lämnar regionen för bättre boende i andra delar av landet. Bostadsmarknadens funktion är en viktig fråga för regionens konkurrenskraft. OECD har i sin Territorial Review 2006 för Stockholmsregionen lyft fram ett antal svagheter som på sikt hotar att undergräva regionens konkurrenskraft. Där ingår det låga bostadsbyggandet tillsammans med olämpliga regleringar. Enligt OECD förhindrar hyresregleringen att de bostäder som finns fördelas effektivt och medför att bostadsbyggandet blir otillräckligt. I en uppföljning 1 om vad som skett i regionen sedan 2006 är en slutsats att bostadsmarknadens problem kvarstår och att det utgör ett hot mot tillväxten i regionen. Det finns många delar av bostadsmarknaden som behöver förbättras och som kan öka utbudet av bostäder. I denna analys har vi fokuserat på att visa hur stort regionens faktiska underskott på bostäder egentligen är och vad som snabbt kan göras för att stoppa den negativa trenden. 1 Stockholmsregionen i utveckling, -uppföljning av OECD:s Territorial Review Stockholm. 2

3 Viktigt med en väl fungerande bostadsmarknad Ekonomisk tillväxt är beroende av att både arbetsoch bostadsmarknaden fungerar väl. Rörlighet och tillgänglighet behövs för att bostadsmarknaden ska fungera. Det är också viktigt att marknaden erbjuder en mångfald av boendeformer för att tillgodose en skiftande efterfrågan. I dag är hyresmarknaden hårt reglerad, vilket har medfört att det finns en stor outnyttjad potential i Stockholms befintliga bostadsbestånd. Handelskammaren har tidigare, baserat på en SKOP-undersökning, uppskattat att mer flexibla hyresregler och skattebefrielse för andrahandsuthyrning skulle kunna ge nya bostadstillfällen i ett slag. Detta stöds av Tillväxtverket som anser att en bra lösning för att öka utbudet från det existerande bostadsbeståndet är att införa olika typer av incitament till andrahandsuthyrning i form av exempelvis skattelindring. En annan viktig faktor för en väl fungerande bostadsmarknad är att transaktionskostnaderna i samband med en flytt är låga. Med det avses alla kostnader som är förknippade med att söka och teckna avtal om en ny bostad och eventuellt avveckla en tidigare. särskilt för Stockholmregionens konkurrenskraft I dag konkurrerar Stockholms län främst med andra internationella storstäder. snabbt få tag på en bra bostad i regionen är av stor betydelse för att kunna attrahera utländsk kvalificerad arbetskraft. Den typen av arbetskraft är mer rörlig och internationell i dag än tidigare. Det är av stor betydelse för regionens företag och universitetens kompetensförsörjning att det finns goda möjligheter att attrahera utländsk personal. En undersökning 2 bland utländsk arbetskraft i Sverige visar att en stor andel av dem har överraskats negativt av det höga kostnadsläget i Sverige. det är dyrt att bo och leva i vårt land styrks av en undersökning från UBS (Europas näst största bank) som rankar Stockholm som världens sjätte dyraste storstad att leva i. I dagsläget är det svårt att hyra bostad i andra hand i Stockholms län för en längre tidsperiod och det tar många år i kö att få ett förstahandskontrakt 3. Den demografiska utvecklingen från år 2020, med en sjunkande andel av Sveriges befolkning i arbetsför ålder, tillsammans med ökad specialisering, teknikutveckling, kunskapsspridning och globalisering kommer i framtiden att medföra brist på kvalificerad personal inom flera områden. Utan en väl fungerande bostadsmarknad hindras strukturomvandlingen och kompetensutvecklingen i regionen. Utbud och efterfrågan följer livscykeln Det är många faktorer som styr efterfrågan på bostäder. Det kan vara ålder, familjebildning, familjestorlek, separation, karriärläge och inte minst ekonomiska möjligheter. Bostadsbehovet förändras också över tiden, varför det är viktigt för växande städer att utbudet av bostäder och olika boendeformer matchas med vad som efterfrågas. När ungdomar flyttar hemifrån efterfrågar de oftast små bostäder med låg hyra. I samband med familjebildning, och särskilt om hushållet utökas med barn, vill många flytta till småhus med närhet till daghem, skolor och kommunikationer. När barnen har flyttat hemifrån, söker sig många hushåll till ett mindre och mer centralt boende då radhuset eller villan har blivit för stor. I Sverige flyttar vi i genomsnitt ca tio gånger under vårt liv. Det finns två stora åldersgrupper som kommer att påverka bostadsmarknaden de kommande åren, 1940-talisterna och 1990-talister. Den stora gruppen 1940-talisterna börjar bli äldre (61-70 år) och många bor i stora bostadsrätter eller småhus och vill ha ett mindre, mer tillgängligt och mer lättskött boende. Ofta bor de billigt, i det avseendet att huset eller bostadsrätten är lågt belånat eller helt betalt. Samtidigt som de penningstarka 1940-talisterna ger sig ut på bostadsmarknaden är det dags för många 1990-talister att flytta hemifrån. Dock efterfrågar de i högre grad små hyres- eller bostadsrätter. 2 Är Sverige attraktivt? 3 Tillväxtverket (Nutek) har tittat på hur lätt det är att hitta en lägenhet i fem europeiska storstäder (Dortmund, Helsingfors, Oslo, Newcastle och Stockholm). För Stockholms del visade det sig inte vara något problem att snabbt få tag på ett andrahandskontrakt på kort tid. Dock var det mycket svårt att hitta ett kontrakt som sträcker sig längre än några få månader. Lättast att hitta boende efter de uppställda kriterierna och fyra olika typer av hushåll var det i Oslo, Dortmund och Newcastle. 3

4 Stora transaktionskostnader i samband med flytt från ägt boende, framför allt i form av kapitalvinstbeskattning, medför dock att många äldre hushåll väljer att bo kvar i sitt hus eller stora bostadsrätt så länge de kan eftersom de skulle förlora ekonomiskt vid flytt. Det medför att de bromsar flyttkedjorna, vilket även drabbar dem som behöver komma in på bostadsmarknaden. Viktiga flyttkedjor Om ett bostadsbyte frigör en ledig bostad sätts en flyttkedja igång. Det kan röra sig om ett hushåll som säljer sin trea för att flytta in i ett nybyggt hus. I vårt exempel köps deras trea av ett par som väntar barn och som säljer sin tvåa till ett par som ska flytta ihop. De har i sin tur två små lägenheter, en bostadsrätt och en hyresrätt. Bostadsrätten köps av en 30-åring som precis fått jobb i länet och i hyresrätten flyttar en nyseparerad kvinna in som stått i bostadskön i åtta år. Det nybyggda småhuset i exemplet har då resulterat i att fem hushåll flyttar. Under en tioårsperiod skulle det årligen behöva byggas ett nytt Norrtälje i länet. Sveriges byggindustrier undersökte år 2002 flyttkedjor som kom till stånd genom nyproduktion i Hammarby Sjöstad. De kom fram till att 25 nya bostäder resulterade i att 68 hushåll kunde flytta. Flyttkedjorna är viktiga för bostadsmarknadens funktion. Nyproduktion av bostäder spelar en stor roll för att få fart på dessa kedjor. Små nyproducerade lägenheter ger generellt kortare flyttkedjor medan nya större bostadsrätter och småhus oftast genererar längre. Men det behövs bådadera. Om rörligheten på bostadsmarknaden ska öka brukar man eftersträva långa flyttkedjor. Är målet att hjälpa in ungdomar och nya invånare på bostadsmarknaden kan korta kedjor vara att föredra. Det optimala är en sammanlänkad flyttkedja av hyres- och äganderätter. I dag har vi i hög grad två parallella flyttkedjor på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen, inom ägande- respektive hyresbeståndet. Varje år flyttar omkring personer över Stockholms länsgräns. De flesta flyttar sker dock inom länet. Under 2007 var det över personer som bytte bostad inom länet, oftast i det direkta närområdet. Dessutom sker ett stort antal flyttar som avser andrahandskontrakt och inneboende. Flyttfrekvensen är starkt kopplad till ålder och är högst i åldrarna år, lägst vid 50 år och ökar igen vid 75 år. Enligt KTH sker mer än 95 procent av länets flyttar inom det existerande bostadsbeståndet. Nyproduktionen tillgodoser enbart ett par procentenheter av flyttbehovet men har en central roll för att sätta igång flyttkedjor. För att hushåll ska kunna flytta är det viktigt att det finns en viss vakansgrad på bostadsmarknaden. Rådande bostadsbrist minskar vakansgraden och rörligheten. Höga hyror i nyproduktion och stigande prisutveckling ökar svårigheterna för nykomlingar att etablera sig på bostadsmarknaden men också för etablerade att flytta till en annan bostad. Bostadsbristen bidrar till att ett stort antal hushåll i länet är trångbodda. Det gäller framför allt hushåll inom lägre inkomstgrupper och stora barnfamiljer. 4

5 Växande befolkning och stora kapacitetsbrister Stockholms läns befolkning växer snabbare än någonsin ökade länets befolkning med invånare. Det är många som väljer att bo, leva och arbeta i regionen. Storstadens puls, breda arbetsmarknad och mångfald lockar. De senaste 20 åren har Stockholms län vuxit med ca personer Det motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med personer. Under samma period har det färdigställts i genomsnitt bostäder per år. Tillväxten i en region stimuleras av en växande befolkning, men det kräver också stora resurser för att klara investeringar i infrastruktur och bostäder. Den kraftiga befolkningstillväxten har medfört att länet lider av flera kapacitetsproblem. Den stora bostadsbristen samt en betydande trängsel i trafiksystemet och kollektivtrafiken är mest kännbara. Belastningen på trafiknätet är extremt hög eftersom staten inte prioriterat viktiga infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen. Bostadsbyggandet släpar efter sedan mitten på 1980-talet och ingen av länets kommuner bygger tillräckligt. En bakomliggande orsak till att Stockholms län fortfarande växer i hög takt är att många kompromissar med sitt boende. Ett stort antal av länets invånare bor tillfälligt i andra eller tredje hand, på mindre yta än vad de skulle vilja, på annat håll än vad de skulle önska eller dyrare än vad de egentligen har råd med. Ett stort antal unga vuxna tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar på grund av svårigheter att få tag på bostad. Det är inte någon hållbar situation i längden växte länet med invånare och det byggdes enbart nya bostäder, jämfört med behovet på bostäder. Sedan 1999 har länets befolkning ökat med ca invånare eller 12 procent. Störst ökning i förhållande till kommunens befolkning uppvisar Värmdö med 25 procent följt av Vaxholm med 24 procent. Därefter kommer Solna, Nacka och Vallentuna. Svagast befolkningsutveckling redovisar Upplands Väsby med en ökning med 4 procent följt av Danderyd med 5 procent. Befolkning och befolkningstillväxt per kommun i Stockholms län, Befolkning Förändring Absoluta Procent Stockholm Huddinge Nacka Södertälje Botkyrka Haninge Solna Järfälla Sollentuna Täby Norrtälje Lidingö Tyresö Sigtuna Österåker Upplands Väsby Värmdö Sundbyberg Danderyd Vallentuna Nynäshamn Ekerö Upplands-Bro Salem Vaxholm Nykvarn Stockholms län Källa: SCB. 5

6 Lågt och eftersatt byggande De senaste tre åren, , har Stockholms läns befolkning ökat med drygt invånare, samtidigt som det enbart byggts bostäder. Varje år ändras också bostadsstocken genom ombyggnader samt permanentning av fritidshus. De senaste åren har det årligen tillkommit ca bostäder på detta sätt. Till följd av lågkonjunktur och kreditstopp ( ), som lagt många byggplaner på is, färdigställdes enbart bostäder 2009 i Stockholms län. Det är en nedgång med 18 procent jämfört med Både byggbolagens och kommunernas bostadsinvesteringar har gått ned kraftigt. Länets bostadsbrist grundlades på 1980-talet då bostadsproduktionen sjönk kraftigt från 1970-talets nivå på i snitt bostäder, till nya bostäder per år. Bottennoteringen gjordes 1995 då endast nya bostäder färdigställdes. Gapet mellan det behov som befolkningsökningen genererar och nyproduktionen ökade i kölvattnet av lågkonjunkturen Från 2004 har befolkningstillväxten tagit ny fart vilket dock inte bostadsbyggandet gjort. Varje ny invånare är inte i behov av en egen bostad eftersom många av dem är nyfödda eller är inflyttade sambopar och familjer som enbart behöver en bostad. Enligt de antaganden som görs i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, räknar man med att det behövs byggas 600 nya bostäder per nya invånare. Det illustreras av den röda linjen i diagrammet som följer befolkningsutvecklingen nya bostäder under miljonprogrammet Perioden 1965 till 1975 präglades av miljonprogrammets höga nyproduktion. Det byggdes nära bostäder i Stockholms län under elva år. Byggandet överskred vida länets befolkningsökning under perioden. Ökningen av bostadsbeståndet blev dock lägre eftersom det samtidigt revs många äldre hus med omodern standard men även på grund av lägenhetssammanslagningar och kontoriseringar. Bakgrunden till miljonprogrammet var en akut bostadsbrist i Sverige under 1950-talet och början av 1960-talet. Andra världskriget hade fått byggandet att stanna av. I kölvattnet av en kraftig befolkningstillväxt ökade trångboddheten och bostadsbristen snabbt. Därför krävdes det en kraftsamling. Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län per år, talisterna gör entré Bostadsbyggande (färdigställda) 600 bostäder per nya invånare Befolkningsökning 80-talister och tidiga 90-talister vill också flytta hemifrån talisterna Källa: SCB. Anm påbörjades många byggen till följd av räntebidrag och i vissa fall investeringsstöd som skulle avskaffas from Årsstatistik 2009, Regionplanekontoret. 6

7 Hur stor är länets bostadsunderskott? För att uppskatta hur stor bostadsbristen i länet är kan vi titta på befolkningsökningen och antalet färdigställda bostäder under perioden Under perioden (när 1972 och 1973 exkluderas 5 ) färdigställdes i snitt 810 lägenheter per nya invånare att jämföra med 380 lägenheter per nya invånare under perioden Det omfattande byggandet under miljonprogrammet avhjälpte inte bara det stora uppdämda behovet utan bidrog också till att den stora 1940-talist generationen kunde lämna föräldrahemmet. Därtill följde den gröna vågen som bromsade in befolkningsökningen i början av 1970-talet och länets folkmängd minskade med drygt invånare 1972 och I början av 1980-talet följde ett par år där byggandet överträffade befolkningstillväxten och det fanns ett överskott på bostäder i flera miljonprogramsområden. Men det var lagom till att nästa stora ungdomskull, 1960-talisterna, skulle ut på bostadsmarknaden. Sedan slutet av 1980-talet har gapet mellan befolkningsökningen och byggandet trendmässigt ökat. Det rådde relativ god balans på bostadsmarknaden under 1980-talet. Om vi antar att det behövs 600 nya bostäder per nya invånare och därefter drar bort den permanentning av fritidshus, som ägt rum de senaste 20 åren har vi en uppskattad ackumulerad bostadsskuld sedan 1990, eller ett underskott, på bostäder i Stockholms län. Egentligen är den faktiska bostadsbristen ännu större om alla unga vuxna, som bor kvar hemma, och hushåll i andra regioner, som är i behov av en bostad i länet, räknades in. Den stora ungdomskullen med tidiga 1990-talister, som vill flytta hemifrån, har inte beaktats i de senaste årens byggplaner. Nära bostäder per år för att hänga med och komma i kapp Enligt RUFS väntas länets befolkning växa med ca personer per år fram till För att klara den ökningstakten räknar regionplanekontoret med att det krävs ett årligt tillskott på ca bostäder. Men då har de inte räknat med den nödvändiga avbetalningen på bostadsskulden från alla år då nyproduktionen varit lägre än behovet. Befolkningens ökningstakt har de senaste åren vida överträffat alla prognoser och varit betydligt högre än de invånare per år som RUFS förutser fram till Det kräver ett ännu högre byggande. För att klara en årlig befolkningsökning med mer realistiska invånare, krävs ett årligt tillskott på ca bostäder plus ca ( i årlig permanentning av fritidshus) som behövs för att under en tioårsperiod beta av den uppbyggda bostadsskulden. För att hålla takten med befolkningsutvecklingen och komma i kapp behövs det därför ett nytillskott med bostäder per år. Det ligger i nivå med byggandet under miljonprogrammets rekordproduktion på slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Ser vi på ett genomsnitt över färdigställda bostäder de senaste fem åren väntas det verkliga bostadsbyggandet de närmaste åren att hamna på blygsamma bostäder. Det ökar bostadsbristen med minst lägenheter per år och kan leda till ett ackumulerat underskott på drygt bostäder år Två år med negativ befolkningstillväxt som innebar att det byggdes 22 respektive 329 lägenheter per utflyttad Stockholmare. 7

8 Bostadsbristen i länets kommuner Enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät redovisar 21 av 26 kommuner i Stockholms län bostadsbrist av de 24 kommuner som besvarade frågan uppger att ungdomar har det särskilt svårt att få en bostad. Nästan samtliga kommuner uppger att det råder brist på hyresrätter och hälften av kommunerna att det råder brist på bostadsrätter. I båda fall gäller det främst mindre bostäder. I övriga landet är det enbart Malmö- och Göteborgsregionen samt högskoleorter som redovisar bostadsbrist. Länets bostadsbrist motsvarar hela bostadsbeståndet i Linköping kommun. Som vi ser av tabellen har det volymmässigt byggts mest i Stockholm, Solna och Nacka under den senaste tioårsperioden. Men den procentuella ökningen av bostadsbeståndet har varit störst i Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Nykvarn och Solna, procent. Danderyd och Nynäshamn redovisar ett svagt byggande under perioden, en ökning med enbart 5-6 procent. Blickar vi framåt och tittar närmare på kommunernas byggplaner för enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät är Vaxholm och Sundbyberg mest offensiva i sina planer, följt av Sigtuna och Vallentuna. Samtidigt redovisar Lidingö och Danderyd mycket blygsamma byggplaner i förhållande till sitt bostadsbestånd. Bostadsbestånd och dess utveckling per kommun i Stockholms län, Bostadsbestånd Förändring Förväntat påbörjade bostäder 2009 Absoluta Procent Stockholm , Huddinge , Södertälje , Nacka , Solna , Botkyrka , Haninge , Järfälla , Sollentuna , Täby , Norrtälje , Lidingö , Sundbyberg , Upplands Väsby , Sigtuna , Tyresö , Österåker , Danderyd , Värmdö ,6 ej svar ej svar Nynäshamn , Vallentuna , Upplands-Bro , Ekerö , Salem , Vaxholm , Nykvarn ,9 ej svar ej svar Stockholms län , Källa: SCB och Stockholms läns landsting. Anm. Värmdö och Nykvarn har inte lämnat svar på sina byggplaner , men enligt den senaste tioårsperiodens årliga byggande lär det handla om ca 160 respektive 50 bostäder. 8

9 Varför byggs det inte mer? Bostadsbyggandet i Sverige har sedan fastighetskrisen i början av 1990-talet legat på en både internationellt och historiskt låg nivå noterade Sverige det lägsta byggandet på tio år, vilket till stor del kan härledas till den globala finanskrisen som inleddes 2008 och stoppade många byggen. En stor osäkerhetsfaktor som påverkar byggandet av hyresrätter är hyresregleringen, även om hyrorna för nyproduktion ligger nära marknadshyran. Andra faktorer som dämpar nyproduktionen är långa planprocesser och överklaganden som försenar, förhindrar och fördyrar bostadsbyggandet. Kraven i plan- och bygglagstiftningen när det gäller tillgänglighet (hissar, badrumsstorlek mm) utgör stora hinder i bostadsbyggandet. Utmaningar för regionens bostadsmarknad Stockholms stads bostadskö har tredubblats på sex år I slutet av 2009 stod det ca personer i Stockholms stads bostadskö. Det är en tredubbling jämfört med Av dem som står i bostadskön är ca 23 procent, eller ca , aktiva kunder. En majoritet av dem som står i bostadskön, knappt 53 procent av de aktiva kunderna, är bosatta i Stockholms stad. Cirka 33 procent bor i övriga Stockholms län medan 14 procent är bosatta i övriga landet eller utomlands. Stockholms stads bostadskö Höga mark- och byggkostnader och bristande konkurrens inom byggsektorn är andra faktorer som håller nere nyproduktionen. Den enskilt högsta kostnaden vid nyproduktion är markkostnaden. Under finanskrisen och lågkonjunkturen har byggherrarna haft problem med mer restriktiv kreditgivning och lånestopp. Enligt Länstyrelsens Bostadsmarknadsenkät 2010 uppger 14 av länets 26 kommuner att överklagande av detaljplaner är det som framför allt hindrar bostadsbyggandet. 13 kommuner anger att höga produktionskostnader utgör hinder och elva kommuner att det råder brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen inom kommunen. Lika många uppger svårigheter att få lån och/eller hårda lånevillkor. Det kommunala skatteutjämningssystemet bidrar också till att vissa kommuner håller nere bostadsproduktionen. Utjämningssystemet slår hårdare mot regionens kommuner än i övriga landet på grund av en högre skattekraft. Det innebär att kommunerna blir av med nästan hela den ökning av skattekraften som en nyinflyttad familj tillför. Samtidigt ökar kommunens kostnader för barnomsorg, skola och annan service. Dessa kostnader kompenseras inte fullt ut i skatteutjämningssystemet. Källa: Stockholms stads bostadsförmedling. Nära studenter saknar bostad Stockholms län har ca studenter men endast ca studentbostäder stod ca studenter 6 utan bostad, vilket nästan är en fördubbling jämfört med för bara några år sedan. Många stockholmsstudenter tvingas runt i en flyttkarusell mellan andra- och tredjehandskontrakt. Det gör att studenter väljer andra städer än Stockholm för sina studier. Det minskar möjligheterna att attrahera studenter och hotar utbyggnaden av regionens universitet och högskolor. Det utgör ett hot mot det kunskapsintensiva näringslivet i Stockholm som är beroende av att utbildning och forskning sker i regionen. Hög trångboddhet I Sverige har trångboddheten ökat de senaste åren och ca hushåll räknades som trångbodda Trångboddheten är mest utbredd i storstadsregionerna. I Stockholmsområdet är närmare 22 procent av be- 6 Stiftelsen Stockholms studentbostäder. 9

10 folkningen trångbodd enligt norm 3 7, jämfört med knappt 16 procent i Göteborg och 11 procent i Malmö. Varannan ung vuxen saknar bostad Enligt en rapport från Hyresgästföreningen 2009 saknar redan i dag varannan ung vuxen mellan år i Stockholms län en bostad. Var fjärde ung vuxen, ca personer, bor kvar hos sina föräldrar på grund av svårigheter att få tag på bostad 8. Antalet har ökat kontinuerligt sedan Demografisk puckel stundar Bostadsbristen riskerar att förvärras de kommande åren när 1990-talisterna 9 (den största ungdomskullen sedan 1940-talisterna) ska lämna föräldrahemmet. Tidigare befolkningspucklar har mötts med ett ökat byggande vilket inte är fallet nu. En akut bostadsbrist hotar när fler ungdomar än normalt i Sverige ska flytta hemifrån de närmaste åren. En dryg femtedel av dessa bor i Stockholms län och många av de övriga vill till Stockholm för att studera eller arbeta. En regional befolkningsprognos från SCB för åren visar att samtliga storstadsregioner kommer att få ett inflyttningsöverskott av unga mellan år varje år mellan 2008 och Kraftig inpendling från närliggande län De senaste åren har arbetsinpendlingen från angränsande län till Stockholms län ökat kraftigt och uppgick 2007 till drygt personer. En bidragande orsak till den stora ökningen är svårigheterna att hitta bostad i länet och att priserna är betydligt lägre utanför Stockholmsregionen. Därför väljer många att bosätta sig i kommuner inom rimligt pendlingsavstånd. Andel i egen bostad och mambo 2009, år, region Källa: Hyresgästföreningen. 7 Boverket. Norm 3 innebär att hushåll skall anses vara trångbodda i de fall då inte varje barn och ensamstående vuxen kan disponera ett eget rum, kök och ett rum oräknade. (SOU 1984:36, s 277) 8 Hyresgästföreningen, Unga vuxnas boende förändringar i riket Den stora ålderskullen från i början av 1990-talet (födda ) består av över ungdomar, den största generationen sedan 1940-talisterna. 10

11 Slutsats Resultatet av många års eftersläpning i bostadsbyggandet tillsammans med en hårt reglerad bostadsmarknad är en permanent och skriande bostadsbrist i Stockholms län. Våra beräkningar visar att bostadsunderskottet i länet nu uppgår till bostäder. Räknas alla som är i behov av en bostad i regionen in är den faktiska bostadsbristen är ännu högre. Om inte omedelbara åtgärder vidtas riskerar underskottet i länet att öka med bostäder per år. Då kommer underskottet att uppgå till hela bostäder år Regionen står inför en rad utmaningar med snabb befolkningstillväxt parat med stor och växande bostadsbrist samt ett högt prisläge på bostadsmarknaden. Till detta kan läggas en betydande brist på studentlägenheter, ungdomar som tvingas bo kvar hemma allt högre upp i åldrarna, ökad trångboddhet och en stor demografisk puckel med 1990-talister som inom kort vill in på bostadsmarknaden. Nära en femtedel av kommunernas byggplaner realiseras inte. Därför skulle byggplanerna bland länets kommuner de kommande åren behöva uppgå till ca bostäder per år för att nå den nyproduktion på bostäder per år som krävs för att klara den väntade befolkningstillväxten och samtidigt beta av underskottet. Det ställer krav på länets alla kommuner att ta ansvar för länets bostadsförsörjning. I Norge är det tillåtet att hyra ut upp till 50 procent av den egna bostaden eller hela bostaden under en begränsad tid utan att behöva skatta för hyresintäkten. Det har medfört att många småhus byggts om eller byggts till för att fungera för två hushåll. Denna typ av andrahandsbostäder står för en stor del av Norges hyresbostäder. Skattebefrielse eller en ökning av fribeloppet för beskattningen av hyresintäkter skulle ge goda incitament för att hyra ut ett rum eller del av lägenhet/småhus. Det skulle i sin tur pressa ner andrahandshyrorna om fler var beredda att hyra ut sina lägenheter. Enligt en undersökning som gjordes av SKOP på Handelskammarens uppdrag för ett antal år sedan skulle en avreglering och skattebefrielse av andrahandsuthyrning ge upp till nya bostadstillfällen i länet. Det skulle lösa en stor del av dagens uppdämda bristsituation. Det tar lång tid att bygga. En viktig orsak är tungroddheten i kommunernas planprocesser och överklaganden som fördröjer och fördyrar byggandet. Planprocessen behöver därför kortas och förenklas. Plan- och bygglagen måste öppna upp för mer kreativa och mindre kostsamma lösningar vid byggande av student- och ungdomsbostäder. Stockholmsregionen, som växer med drygt 100 personer per dag, är i akut behov av omfattande bostadsinvesteringar under en lång period parat med kraftfulla reformer på bostadsmarknaden. För att nå balans mellan efterfrågan och utbud på bostadsmarknaden behövs det flera åtgärder. Det är orealistiskt att tro att vi på kort tid ska kunna bygga bort det stora underskottet eller ens kunna hålla nyproduktionen i takt med befolkningstillväxten. Därför behövs det kraftfulla reformer på bostadsmarknaden. I avvaktan på nödvändiga förändringar av hyresregleringen och att nyproduktionen tar ordentlig fart måste alla de outnyttjade bostäder som finns i beståndet bli tillgängliga på bostadsmarknaden. Detta kan bara ske genom att göra andrahandsmarknaden mindre reglerad. En friare andrahandsuthyrning med mer flexibel hyressättning skulle bidra till en ökad dynamik och rörlighet i det existerande bostadsbeståndet. 11

12 Handelskammaren anser Referenser omedelbara åtgärder vidtas både på kommunal och statlig nivå för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad i Stockholmsregionen. länets samtliga kommuner tar sitt ansvar för länets bostadsförsörjning. planprocessen kortas och förenklas. plan- och bygglagen öppnar upp för nya, kreativa och mindre kostsamma lösningar vid produktion av student- och ungdomsbostäder. hyresregleringen för andrahandsuthyrning avskaffas. Det ska råda avtalsfrihet för privatpersoner att hyra ut hela sin bostad i andra hand i upp till ett år eller upp till 50 procent av bostaden under obegränsad tid. sådan andrahandsuthyrning som beskrivs ovan också ska vara skattefri. det kommunala skatteutjämningssystemet ersätts med ett system som inte missgynnar växande kommuner. BKN, Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt, 2008 Boverket, Var finns rum för våra barn?- en rapport om trångboddhet i Sverige, 2006 Hyresgästföreningen, Unga vuxnas boende förändringar i riket KTH (Kalbro, Lind, Lundström), En flexibel och effektiv bostadsmarknad, 2009 Nutek, Bostadsmarknad och ekonomisk tillväxt, 2007 OECD, Territorial Reviews Stockholm, Sverige, 2006 Regionplanekontoret, Årsstatistik 2009 Regionplanekontoret m.fl., Stockholmsregionen i utveckling Uppföljning av OECD Territorial Reviews Stockholm SCB, databas på internet. Stiftelsen Stockholms studentbostäder, Stockholms Handelskammare, Avreglera bostadsmarknaden Stockholms läns landsting (Regionplanekontoret), Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Stockholms länsstyrelse, Bostadsmarknadsenkäten, Stockholms län 2010 Stockholms länsstyrelse, Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009 Sydsvenska industri- och Handelskammaren, Tillväxtverket m.fl., Är Sverige attraktivt? Utländsk kvalificerad arbetskrafts syn på Sverige som land att arbeta och bo i. Sveriges byggindustrier och Mäklarsamfundet, Varför flytta? Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Sofia Linder, Ansvarig information: Andreas Åström, 12

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys 2012:05 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys 110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling Bygg för en snabbt växande huvudstadsregion

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/ REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

9 000 bostäder saknas i Uppsala

9 000 bostäder saknas i Uppsala 2012:7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys 9 000 bostäder saknas i Uppsala Bostadsbristen hotar Uppsalas tillväxt och utveckling Bygg för ett växande Uppsala Det saknas bostäder i Uppsala

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45 Demografisk rapport 214:1 Prognosmetoder och modeller Regressionsanalys Befolkningsprognos 214-223/45 PCA/MIH Michael Franzén Version 4. 1(32) Rapport 214-1-8 Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 215:6 Modellutveckling 215: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 215 224/5 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Beräkning av demografiskt bostadsbehov i Stockholms län

Beräkning av demografiskt bostadsbehov i Stockholms län Beräkning av demografiskt bostadsbehov i Stockholms län Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utvecklingsplanering i Stockholms län. TRF är en del av Stockholms läns landsting,

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN FÖRSÖKER DU HITTA HEM I STOCKHOLMSREGIONEN? Vare sig du bott här hela livet eller är på väg att flytta hit,

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Regeringens 22 steg för fler bostäder. Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016

Regeringens 22 steg för fler bostäder. Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016 Regeringens 22 steg för fler bostäder Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016 2 AGENDA Bakgrund Åtgärder för fler bostäder Brist på bostäder i hela landet 3 Kommuner med överskott resp. underskott

Läs mer

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter.

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter. ekerö Södertälje NORR- TÄLJE botkyrka nykvarn järfälla SALEM sollentuna nynäshamn Danderyd Vaxholm sundbyberg Lidingö Stockholm Nacka Upplands Bro huddinge sigtuna Vallenȫsteråker Upplands tuna Väsby Täby

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det...

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... En bild av Stockholms bostadsmarknad 2015 Det går bra nu! a J ust nu är läget på bostadsmarknaden betydligt mer intensivt än normalt. Siffror som Svensk

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Inledning Byggplanens påverkan på kommunernas prognosresultat Byggandets

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer