9 000 bostäder saknas i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 000 bostäder saknas i Uppsala"

Transkript

1 2012:7 ISSN Stockholms Handelskammares analys bostäder saknas i Uppsala Bostadsbristen hotar Uppsalas tillväxt och utveckling

2 Bygg för ett växande Uppsala Det saknas bostäder i Uppsala län. Men variationerna mellan länets åtta kommuner är stora då länet är splittrat i storstad och glesbygd. Underskottet på bostäder kan därför främst hänföras till Uppsala kommun där det uppgår till ca bostäder. Uppsala är Sveriges fjärde största stad och brottas med flera problem av storstadskaraktär kommer det att saknas ca bostäder i Uppsala om dagens befolkningsprognoser slår in och nyproduktionen av bostäder följer de senaste fem årens genomsnitt. De senaste tre åren, , har befolkningen i Uppsala kommun ökat med cirka invånare. Samtidigt har det byggts bostäder, vilket är betydligt lägre än de bostäder som krävts för att hålla jämn takt med befolkningsutvecklingen. Sedan 1990 har bostadsbeståndet i Uppsala ökat med 31 procent, samtidigt som befolkningen ökat med 29 procent. Det förefaller som om befolkning och bostäder håller jämna steg. Men en stor del av ökningen av antalet bostäder beror på ett metodbyte hos SCB i hur de beräknar det kalkylerade bostadsbeståndet. Detta påverkar särskilt studentstäder som Lund och Uppsala då rum i studentkorridorer ingår i bostadsbeståndet fr.o.m men inte räknades med De närmaste åren står Uppsala inför flera utmaningar som riskerar att kraftigt förvärra bostadsbristen. Det handlar om en fortsatt snabb befolkningstillväxt, stor bostadsbrist bland studenter, en hög andel unga vuxna som tvingas bo kvar hos sina föräldrar allt högre upp i åldrarna och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden. Uppsala är en viktig del av huvudstadsregionen. Stockholms län växer dagligen med två fullsatta SL-bussar och Uppsala län med en fullsatt UL-buss i veckan. Stockholms län har en omfattande bostadsbrist på ca bostäder och står inför en fortsatt snabb befolkningstillväxt fram till För Uppsala innebär Stockholms växtkraft och växtvärk både hot och möjligheter. En viktig framtidsfråga för Uppsala är vilken roll staden vill spela inom ramen för huvudstadsregionens snabba befolkningsutveckling. Handelskammaren ser helst ett offensivt Uppsala som planerar för att växa tillsammans med Stockholm. 2

3 En växande huvudstadsregion Det är många som väljer att bo, leva och arbeta i huvudstadsregionen. Storstadens puls, breda arbetsmarknad och mångfald lockar. Stockholm är i dag en av de snabbast växande städerna i Västeuropa. Varje dag växer Stockholms län med två fullsatta SL-bussar och Uppsala län med en fullsatt UL-buss varje vecka. Uppsala, Sveriges fjärde största stad med invånare, växer snabbt. Uppsala och Stockholms län har tillsammans med de övriga två storstadslänen haft de högsta tillväxttalen i befolkningen under de senaste åren. Enbart Uppsala kommuns ökning slår de flesta län i riket. Samtidigt som befolkningen växer i rekordsnabb takt i Stockholm/Uppsala släpar bostadsbyggandet kraftigt efter. Det medför att bostadsbristen i Stockholms län är stor och allvarlig och att den är ett växande bekymmer för Uppsala. Situationen på bostadsmarknaden försvårar rörligheten på arbetsmarknaden och hämmar möjligheterna att behålla och stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft. Den stora bristen på bostäder och den låga rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet försvårar också för många hushåll att flytta till eller inom regionen. Det påverkar i sin tur rekryteringsmöjligheterna för regionens företag. De närmaste åren står huvudstadsregionen inför flera utmaningar som riskerar att kraftigt förvärra bostadsbristen. Det handlar framför allt om en fortsatt snabb befolkningstillväxt. Men det handlar också om en ökad trångboddhet, stor bostadsbrist bland studenter och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden. Under perioden beräknas folkmängden i Stockholms län öka med personer 1 och med ca i Östra Mellansveriges 2 övriga sex län. I Uppsala län beräknas både i absoluta och relativa tal få den största befolkningstillväxten bland länen utanför Stockholm, men ökningen väntas bli mindre än befolkningstillväxten de senaste tjugo åren. Uppsala kommun har i dagsläget en befolkningsprognos som totalt förutser ca nya invånare Diagram 1. Befolkningsförändringar i Sveriges län samt Stockholms stad och Uppsala kommun, 2011 Stockholms län Stockholms stad Västra Götaland Skåne Uppsala län Halland Uppsala kommun Södermanland Västmanland Östergötland Örebro Jönköping Kronoberg Västerbotten Gotland Norrbotten Blekinge Gävleborg Jämtland Kalmar Västernorrland Dalarna Värmland Källa: SCB Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), Stockholms läns landsting. Stockholmsregionens huvudrapport. Befolkningsprognos Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), Stockholms läns landsting. Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige. Östra Mellansverige omfattar sju län. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län. 3 Uppsala kommun. Gemensamma planeringsförutsättningar maj

4 Stockholm/Uppsala är nära sammankopplade, vilket inte minst avspeglas i Uppsalas in- och utpendling. Dagligen pendlar ca uppsalabor till Stockholms län för att arbeta. För att regionen ska fortsätta utvecklas och integreras krävs det bostäder och goda kommunikationer. Uppsala har i dag en stark tjänstesektor med en IT-sektor som de senaste åren vuxit snabbt liksom ett LifeScience kluster som hävdar sig starkt i den internationella konkurrensen. Uppsala är även en av Sveriges ledande universitetsstäder. Huvudstadsregionen är i akut behov av fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad. Annars blir det svårt att ta tillvara de positiva effekterna av den starka befolkningsökningen. Regionen riskerar också att gå miste om nödvändig kompetens om nyutexaminerade och barnfamiljer inte kan flytta till huvudstadsregionen eller lämnar den för bättre boende i andra delar av landet. Det låga byggandet och den dåligt fungerande bostadsmarknaden är ett av de allvarligaste hindren för tillväxten i huvudstadsregionen. Det finns många delar på bostadsmarknaden som behöver förbättras. I denna analys har vi lagt fokus på att beräkna hur stort Uppsalas faktiska underskott på bostäder är. Därtill belyser vi hur befolkning och bostadsbeståndet utvecklats sedan 1990 och fördelas på länets åtta kommuner. Viktigt med en väl fungerande bostadsmarknad... Rörlighet och tillgänglighet behövs för att bostadsmarknaden ska fungera. Det är också viktigt att marknaden erbjuder en mångfald av boendeformer för att tillgodose hushålls skiftande behov över livet. En bostadsmarknad som inte fungerar innebär också stora samhällsekonomiska kostnader. Det finns få beräkningar på hur stora dessa kostnader kan vara. Fastighetsägarna har dock uppskattat att flaskhalsarna på Stockholms läns bostadsmarknad kostar, försiktigt räknat, 12,5 miljarder kronor per år i utebliven tillväxt mellan Huvudstadsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Här bor drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning, här skapas en tredjedel av BNP och de två länen länet står för 52,5 procent av de statliga direkta skatterna. 5 Ekonomisk tillväxt är beroende av att både arbets- och bostadsmarknaden fungerar väl. Det gäller både näringslivets möjligheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft som enskilda individers möjligheter att flytta till studier och arbete.... särskilt för huvudstadsregionens attraktionskraft I många avseenden konkurrerar Stockholm/ Uppsala med andra internationella storstäder. Att snabbt få tag på en bra bostad i regionen är av stor betydelse för att kunna attrahera inhemsk och utländsk kvalificerad arbetskraft. Den typen av arbetskraft är mer rörlig och internationell i dag än tidigare. Den demografiska utvecklingen från år 2020, med en sjunkande andel av Sveriges befolkning i arbetsför ålder, tillsammans med ökad specialisering, teknikutveckling, kunskapsspridning och globalisering kommer i en nära framtid att medföra brist på kvalificerad personal inom flera områden. En tredjedel av alla företag i Uppsala län anger att bristen på kompetens är ett av de främsta hindren för tillväxt och expansion. 6 Regionförbundet Uppsala län har via Kompetensforum kartlagt rekryteringsbehovet i Uppsala län De förutser ett totalt rekryteringsbehov om ca individer. Där ett förväntat efterfrågetillskott/sysselsättningstillväxt står för drygt en tredjedel och förväntade pensioneringar för nära två tredjedelar av rekryteringsbehovet. Diagram 2. Rekryteringsbehov i Uppsala län Pension Tillväxt Källa: Kompetensforum Uppsala län. 4 Fastighetsägarna i Dagens Industri ( ). Vi har inte råd att blunda för bostadsproblemen. 5 SCB. Taxeringsutfallet Statlig inkomstskatt från hushåll och företag på förvärvsinkomster, kapitalinkomster och statlig fastighetsskatt samt egenavgifter. Stockholms län svarar för 50,3 procent och Uppsala län för 2,2 procent. 6 Kompetensforum Uppsala län nya jobb behovet av kompetens i Uppsala län till år

5 De förutser ett fortsatt stort behov av bl.a. vård och omsorgspersonal, försäljare inom detaljhandel, säljare/inköpspersonal/mäklare, fordonsförare, bygg- och anläggningsarbetare m.fl. Pensioneringar är starkt behovsdrivande inom många yrkesgrupper, bl.a. högre ämbetsmän och politiker, speciallärare, arkivarier/bibliotekarier, pedagoger med teoretisk specialkompetens m.fl. För att huvudstadsregionen ska kunna hantera den framtida kompetensförsörjningen krävs fler utbildningsplatser vid regionens universitet och högskolor. Men det kommer inte att räcka. Fler högutbildade måst välja att flytta hit och då måste bostadsmarknaden fungera. 5

6 Befolkningsökning och bostadsbyggande i otakt Det saknas bostäder Befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet i Uppsala har inte hållit jämna steg sedan i början av 1990-talet. Det har bidragit till att det byggts upp ett underskott på bostäder i kommunen som enligt våra beräkningar uppgår till ca bostäder. Varje ny invånare är inte i behov av en egen bostad eftersom många av dem är nyfödda, eller är inflyttade familjer som enbart behöver en bostad. Enligt de antaganden som görs i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, utgår man ifrån ett vedertaget mått att det behövs 600 nya bostäder per nya invånare. Detta behov illustreras av den grå linjen i diagrammet som följer befolkningsutvecklingen. För att uppskatta hur stor bostadsbristen i kommunen är kan vi titta på befolkningsökningen, antalet färdigställda bostäder och den årliga nettoförändringen av ombyggnad/permanentning/rivningar 7 av fritidshus under perioden 1975 till Det rådde relativt god balans på bostadsmarknaden i kommunen under 1980-talet men sedan i början av 1990-talet har befolkningsökningen och antalet färdigställda bostäder haft svårare att hålla jämna steg, med undantag av åren och Om vi utgår ifrån att det behövs 600 nya bostäder per nya invånare har Uppsala kommun en ackumulerad bostadsskuld, eller ett underskott, på bostäder. Uppsala kommun beräknar att underskottet uppgår till nära bostäder perioden Den siffran överensstämmer väl med den vi får fram om vi applicerar måttet 600 nya bostäder per nya invånare på utvecklingen av det kalkylerade bostadsbeståndet Dock väljer vi att räkna utifrån den årliga förändringen. Detta då SCB:s nya beräkningsgrund ger en stor engångseffekt mellan 2009 och 2010 på grund av att studentrum i korridor införlivades i det kalkylerade bostadsbeståndet fr.o.m och inte ingick i statistiken Det ger en skev bild av utvecklingen. Diagram 3. Befolkningsökning och bostadsbyggande i Uppsala kommun, Befolkningsökning 600 nya bostäder per nya invånare Bostadsbyggande (färdigställda) Källa: SCB. 7 Lite bristfällig statistik, men utifrån data ett par skilda år uppskattar vi det årliga nettotillskottet i kommunen till ca 40 bostäder. 8 Stockholms Handelskammare i Uppsala på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Bostadsmarknaden i Uppsala stad och län att bygga och bo i en tillväxtregion. 6

7 Exaktheten i detta mått är inte så avgörande om det saknas eller bostäder är en akademisk fråga. Det byggs för lite och det skapas för få nya bostadstillfällen i det befintliga beståndet. Det hämmar såväl befolkningstillväxten som den ekonomiska tillväxten. Vi bedömer att den faktiska bostadsbristen kan vara ännu större om alla de som är i behov av en bostad i Uppsala räknas in. Det finns flera olika bostadsköer i kommunen, i Uppsalahems bostadskö är för närvarande personer registrerade som bostadssökande, varav ca är aktivt sökande (juni 2012). 9 Att det föreligger en bristsituation på Uppsalas bostadsmarknad går också att avläsa i stigande bostadspriser under de senaste åren. I SCB:s Småhusbarometer för mars april 2012 ligger det genomsnittliga försäljningspriset på en villa i Uppsala län på kronor och på kronor i Uppsala kommun. Det kan jämföras med kronor i riket totalt. Bland länen är det endast de tre storstadslänen som redovisar ett högre prisläge och bland Sveriges 46 kommuner med fler än invånare är det endast tio som har ett högre prisläge än Uppsala. Handelskammaren har tidigare pekat på att en befolkningstillväxt om invånare per år kräver nya bostäder årligen över en konjunkturcykel för att åstadkomma balans och ännu mer för att bota dagens bostadsunderskott. Bostadsbristen är inte lika allvarlig i Uppsala län som i Stockholms län, där det saknas närmare bostäder. Men det finns ett stort underskott som måste tas på allvar. Det är viktigt att byggandet håller minst jämna steg med befolkningsutvecklingen. Underskottet växer 2020 brist på ca bostäder 2020 väntas befolkningen i Uppsala kommun uppgå till invånare 10 med en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på invånare Givet denna prognos och att nyproduktionen av bostäder följer de senaste fem årens genomsnitt kommer det år 2020 saknas ca bostäder i kommunen. Med brasklapp att den pågående regionförstoringen, ett snabbt växande Östra Mellansverige och Stockholms läns allvarliga bostadsbrist kan komma att förvärra Uppsalas situation ytterligare. 9 Uppsalahem. 10 Uppsala kommun. Gemensamma planeringsförutsättningar maj

8 Storstad och glesbygdskommuner Håbos befolkning har ökat med 30 procent sedan 1990 De senaste tre åren, , har Uppsala läns befolkning ökat med ca invånare. Samtidigt har det byggts ca bostäder. För att hålla jämna steg med befolkningsökningen hade det krävts bostäder. Uppsala län består av åtta kommuner som tillsammans har en befolkning på ca invånare och bostäder. Uppsalas andel av både länets befolkning och bostadsbestånd uppgår till ca 60 procent. Det finns betydande skillnader inom länet. Efter Stockholm, Göteborg och Malmö är Uppsala Sveriges fjärde största kommun. Uppsala står för 82 procent av länets totala befolkningsökning under den senaste treårsperioden. Därtill bor ca av kommunens invånare i tätorten Uppsala. I länet finns även glesbygdskommuner med negativ befolkningsutveckling. Situationen på bostadsmarknaden varierar därför kraftigt inom Uppsala län och är mest besvärande för Uppsala som brottas med problem av storstadskaraktär ökade Uppsalas befolkning med invånare vilket är en nedgång från rekordåret 2009 då kommunen ökade med hela personer. De senaste tre åren har Uppsalas befolkning ökat med invånare. Det ställer stora krav på resurser för att klara investeringar i infrastruktur och bostäder. Samtidigt som Uppsala växer starkt minskade befolkningen med 76 invånare i Tierp, 47 i Östhammar och med 24 invånare i Heby. En mer måttlig befolkningsökning under den senaste treårsperioden redovisar Enköping med invånare, Knivsta 706 invånare, Håbo 490 invånare och Älvkarleby med 25 invånare. Sett ur ett längre tidsperspektiv, sedan 1990, har Uppsalas befolkning ökat med 29 procent, ca personer. Den splittrade bilden i länet mellan stad och glesbygd framträder tydligt i tabell 1. Håbo, Uppsala, Knivsta och Enköping redovisar en befolkningsökning i spannet procent medan Tierp redovisar en oförändrad utveckling och Heby, Älvkarleby och Östhammar en befolkningsminskning med 2 3 procent. Tabell 1. Befolkning och befolkningsökning per kommun i Uppsala län, 1990 och 2011 Kommun Befolkning Förändring Antal invånare Procent Årlig befolkningsökning, antal Håbo Uppsala Uppsala län Knivsta Enköping Tierp Heby Älvkarleby Östhammar Källa: SCB. 8

9 Lågt och eftersatt byggande Håbo och Knivsta har ökat sitt bostadsbestånd med 41 procent sedan 1990 I Uppsala län finns det ca bostäder varav i Uppsala kommun. Sedan 1990 har bostadsbeståndet ökat mest i Håbo och Knivsta med hela 41 procent, följt av Uppsala 31 procent. I Älvkarleby har beståndet minskat med 60 bostäder, ca en procent. I antal bostäder står Uppsala för den största ökningen med bostäder, dock utgör några tusen av dessa bostäder studentrum i korridor som statistiskt sett inte ingick i bostadsbeståndet Obalans på länets bostadsmarknad Det råder obalans på länets bostadsmarknad enligt årets Bostadsmarknadsenkät. Totalt sett råder brist på bostäder i fem av länets åtta kommuner. Enköping, Älvkarleby och Östhammar redovisar balans. Sett till centrala innerstaden upplever dock alla utom Älvkarleby att det råder brist på bostäder och samma sak gäller brist på hyresrätter. Bostadsbyggnadsplanerna Det förväntade bostadsbyggandet i Uppsala län uppgår till nära bostäder , 11 varav ca bostäder i Uppsala kommun. Perioden bedöms antalet färdigställda bostäder till nya bostäder, vilket innebär en årlig ökningstakt på ca bostäder. Tabell 3. Projekt med förväntat påbörjande i nyproduktion Kommun Antal bostäder 2012 Antal bostäder 2013 Totalt antal Uppsala Håbo Enköping Östhammar Knivsta Tierp Heby Älvkarleby Uppsala län Källa: Bostadsmarknadsenkäten Uppsalas översiktsplan 2010 förutser att kommunens befolkning kommer att växa med ca invånare per år fram till 2030 och att den årliga planberedskapen bör ligga på bostäder (med ännu högre beredskap de närmaste fem åren). Det kan jämföras med 2009 års befolkningsökning på nära invånare, som behövts matchas med nya bostäder i stället för de bostäder som färdigställdes. Tabell 2. Kalkylerat bostadsbestånd per kommun i Uppsala län, 1990 och 2011 Kommun Bostadsbestånd Förändring Antal bostäder Procent Årligt nytillskott, antal Håbo Knivsta Uppsala Uppsala län Enköping Östhammar Heby Tierp Älvkarleby Källa: SCB. Anm. Fr.o.m används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. I tidigare bostadsbeståndsberäkningar ( ) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna tog inte hänsyn till fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporterats till SCB. Därför använder vi 1990 som referensår räknades inte studentrum i korridorer in i beståndet. Fr.o.m ingår de i det kalkylerade bostadsbeståndet och ger en markant engångsökning av antalet bostäder mellan 2009 och Studentstäder som Lund och Uppsala påverkas i högre grad av detta än andra städer. 11 Uppsala Länsstyrelse. Bostadsmarknadsenkäten

10 Skruva upp Uppsalas bostadsbyggnadsplaner I förhållande till dagens befolkningsprognoser står sig planerna väl, men då ska man ha i åtanke att många planer inte realiseras. Därför är det önskvärt att Uppsala och länets övriga kommuner tar höjd för detta i sina planer och för att kunna beta av på det befintliga bostadsunderskottet. Uppsalas befolkningsprognos de kommande åren är i underkant med tanke på Stockholms läns kraftiga befolkningsprognoser på ca invånare till 2020 och ca till Liksom prognosen för Övriga Mellansverige. Stockholms stad och län behöver Uppsalas hjälp att klara den stora utmaningen med bostäder till den snabbt växande befolkningen. Var femte byggplan realiseras inte Ett par kommuner i Uppsala län har ambitioner att växa och relativt ambitiösa byggplaner. Samtidigt avser andra att förbli ungefär lika stora som nu. Ett bekymmer med kommunernas bostadsbyggnadsplaner är att var femte plan i Sverige i regel inte realiseras och i flera kommuner ligger andelen ännu högre. I kölvattnet av den internationella finanskrisen 2008 var det många kommuner som inte realiserade procent av sina bostadsplaner. Enligt SCB:s påbörjandebarometer påbörjade Uppsala län 64 procent av alla planerade byggstarter 2011 (en tredjedel av Sveriges kommuner påbörjade mindre än 25 procent). Bland länets kommuner är dock variationerna stora (och är givetvis avhängigt hur pass ambitiösa planerna var i utgångsläget). I topp kommer Enköping med 79 procent (119 byggstarter) följt av 76 procent i Uppsala (1 113) och sämst är Tierp med 4 procent (3 byggstarter) och Älvkarleby 11 procent (2). Det historiska, faktiska, utfallet av kommunernas byggplaner och påbörjandebarometern är viktiga parametrar för kommunerna att ta hänsyn till i sitt planeringsarbete. 10

11 Varför byggs det inte mer? Bostadsbyggandet i Sverige har sedan fastighetskrisen i början av 1990-talet legat på en både internationellt och historiskt låg nivå. De senaste 20 åren har vi byggt hälften så många bostäder per invånare jämfört med våra nordiska grannländer. En stor osäkerhetsfaktor som påverkar byggandet av hyresrätter är hyresregleringen. Detta trots att hyrorna för nyproduktion ligger närmare marknadshyran på grund av tidsbegränsade presumtionshyror som möjliggör kostnadstäckning i projekten. Men hyresregleringen bidrar till att sätta hela marknaden ur balans. Andra faktorer som dämpar nyproduktionen är långa planprocesser och överklaganden (ofta från allmänheten) som försenar, förhindrar och fördyrar bostadsbyggandet. Kraven i plan- och bygglagstiftningen när det gäller tillgänglighet (hissar, badrumsstorlek mm) utgör stora hinder i bostadsbyggandet. Höga mark- och byggkostnader är andra faktorer som håller nere nyproduktionen. Den enskilt högsta kostnaden vid nyproduktion är markkostnaden. Enligt Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät 2012 uppger sex av länets åtta kommuner att höga produktionskostnader är det som framför allt hindrar bostadsbyggandet följt av vardera tre som anger brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen och svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor. Sju av åtta kommuner anger också att en ökad utbyggnadstakt än den förväntade är önskvärd. Bostadsmarknaden är också mycket känslig för svängningar i konjunkturen. Många bostadsplaner realiseras aldrig eller senareläggs då byggföretag och investerare snabbt drar i handbromsen då konjunkturen viker. 11

12 Utmaningar för Uppsalas bostadsmarknad Uppsala kommun är en del av Sveriges snabbast växande region huvudstadsregionen. Det är både en utmaning men framför allt en möjlighet för kommunens utveckling och tillväxt. Om inte bostadsförsörjningen i regionen löses med en kraftigt ökad nyproduktion av bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad riskerar den att hämma hela regionen och Sveriges utveckling. Men väljer Uppsala att vara med och ta vara på den snabbt växande befolkningen kan det i stället ge flera positiva följdverkningar för Uppsalas utveckling och tillväxt. De närmaste åren står Uppsala kommun inför en rad utmaningar som riskerar att förvärra situationen på bostadsmarknaden. Det handlar om en fortsatt snabb befolkningstillväxt, växande bostadsbrist, ökad trångboddhet, stor bostadsbrist bland studenter, hög andel unga vuxna som tvingas bo kvar hemma allt högre upp i åldrarna och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden. Universitetens behov av bostäder för forskare och utbytesstudenter ökar också. Målet är att kunna erbjuda bostadsgaranti för betalande studenter, vilket krävs i den internationella konkurrensen. Försvarets ändrade rekrytering med kontraktsanställning av personal kräver också fler hyresbostäder, vilket påverkar både Uppsala, Enköping och även Kungsängen i närområdet. Detsamma gäller ett ökande internationellt utbyte i regionens utlandsägda och internationellt verksamma företag. I Uppsalahems bostadskö står det för närvarande ca personer i kö, varav ca är aktivt sökande (juni 2012). Det är en kraftig ökning med nära sökande jämfört med maj 2010 då antal registrerade i bostadskön uppgick till drygt personer. Hur stor bostadsbristen är för studenter är svårt att uppskatta (det finns olika kösystem hos nationer, studentorganisationer, stiftelser, privatvärdar etc.) men bristen är tilltagande. Uppsala är en stor universitetsstad med ca studenter och studentbostäder. Detta medför att tre av fyra studenter måste söka annan typ av bostad och i de kringliggande kommunerna finns ett begränsat antal studentbostäder (56 stycken). Många uppsalastudenter tvingas runt i en flyttkarusell mellan andra- och tredjehandskontrakt. Det gör att studenter väljer andra städer än Uppsala för sina studier. Det påverkar möjligheterna att attrahera studenter och hotar utbyggnaden av Uppsalas universitet. Det är ett hot mot det kunskapsintensiva näringslivet i Uppsala som är beroende av att utbildning och forskning sker i regionen. Till Uppsalahem anmäler i dag i snitt 340 personer sitt intresse på varje ledig studentbostad (i maj 2010 låg motsvarande siffra på 187). Samtidigt anmäler i genomsnitt 555 personer intresse till varje ledig ungdomsbostad (2010 uppgick antalet personer till 265). Bostadsbristen riskerar att förvärras de kommande åren när 1990-talisterna, den största ung - domskullen sedan 1940-talisterna, ska lämna föräldrahemmet. Tidigare befolkningspucklar har mötts med ett ökat byggande vilket inte är fallet nu. En akut bostadsbrist hotar när fler ungdomar än normalt ska flytta hemifrån de närmaste åren kommer det i Sverige att finnas fler åringar jämfört med år Många av dem kommer att söka sig till storstadsregioner och universitetsstäder för att studera eller arbeta. Därtill finns det en hög andel unga vuxna, i åldern år, som tvingas bo kvar hemma på grund av svårigheter att få tag på bostad. I Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas boende saknar nära varannan person i åldern år, i storstadsområden, egen bostad och drygt var fjärde tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna. 12

13 Slutsats För att nå balans mellan efterfrågan och utbud på bostadsmarknaden behövs flera åtgärder. Det är orealistiskt att tro att vi på kort tid ska kunna bygga bort det stora underskottet eller ens kunna hålla nyproduktionen i takt med befolkningstillväxten. Därför behövs det kraftfulla reformer på bostadsmarknaden. I avvaktan på nödvändiga förändringar av hyresregleringen och att nyproduktionen tar ordentlig fart måste alla de outnyttjade bostäder som finns i beståndet bli tillgängliga på bostadsmarknaden. Detta kan bara ske genom att göra andrahandsmarknaden mindre reglerad. Därför välkomnar Handelskammaren regeringens förslag om att ändra regelverket för ökad privatuthyrning av bostäder. En friare andrahandsuthyrning med mer flexibel hyressättning skulle bidra till en ökad dynamik och rörlighet i existerande bostadsbestånd. Det kan även åstadkommas av en sänkt reavinstbeskattning. Beskattningen av bostäder riskerar att låsa in hushåll som vill köpa ett billigare eller mindre boende. Nederländska forskare pekar på att rörligheten minskar med åtta procent när transaktionsskatterna ökar med en procentenhet. 12 Generellt är högre transaktionskostnader korrelerade med lägre transaktionsvolymer. Det tar lång tid att bygga. En viktig orsak är tungroddheten i kommunernas planprocesser och överklaganden som fördröjer och fördyrar byggandet. Planprocessen behöver därför kortas och förenklas. Plan- och bygglagen måste öppna upp för mer kreativa och mindre kostsamma lösningar vid byggande av exempelvis studentbostäder och instegsboenden för nytillträdande på bostadsmarknaden. Satsningar på ny infrastruktur och kollektivtrafik är också ofta helt avgörande för tillkomsten av ny bostadsbebyggelse. Det kommunala skatteutjämningssystemet sätter också käppar i hjulet för många kommuners expansion. Det måste ersättas med ett system som inte missgynnar växande kommuner. Uppsala är en viktig del av huvudstadsregionen. En region som växer snabbt och är i stort behov av omfattande bostadsinvesteringar under en lång period parat med kraftfulla reformer på bostadsmarknaden. Det behövs omedelbara åtgärder både på kommunal och statlig nivå för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad i huvudstadsregionen. 12 Jos Van Ommeren och Michiel Leuvensteijn (2005). New Evidence of the effect of transaction costs on residental mobility. 13

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys 2012:05 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys 110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling Bygg för en snabbt växande huvudstadsregion

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Akut brist på studentbostäder

Akut brist på studentbostäder 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Akut brist på studentbostäder Ett hot mot Stockholms kompetensförsörjning En stark kunskapsregion förutsätter studentbostäder Den dysfunktionella

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer