Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45"

Transkript

1 Demografisk rapport 214:1 Prognosmetoder och modeller Regressionsanalys Befolkningsprognos /45

2

3 PCA/MIH Michael Franzén Version 4. 1(32) Rapport Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning Nybyggnationen är en viktig komponent för kommuners befolkningsutveckling då den möjliggör en utökning av antalet bostäder. En ny bostad drar till sig personer som flyttar in. I befolkningsprognosen för Stockholms läns kommuner ingår det planerade bostadsbyggandet därför som en komponent för att skatta den framtida inflyttningen. Den nuvarande inflyttningsmodellen på kommunnivå baseras på en regressionsmodell där variabler för befolkningsflöden och nybyggnation ingår. Storleken på inflyttningen till de nybyggda bostäderna varierar mellan kommunerna. En nybyggd lägenhet i en kommun fyller alltså inte samma behov på bostadsmarknaden i alla kommuner. Målet med denna översyn är att ta fram regressionsmodeller för inflyttningen anpassade för varje kommun, som sedan kan användas i framskrivningen av prognosen 214. I nuvarande modeller finns samtliga variabler med för alla kommuner på grund av att vi velat ha en enhetlig modell för alla kommuner. Den enhetliga modellen passar dock olika bra för olika kommuner och den behöver även ses över för att bli mer tolkningsvänlig. Linjär regression Med linjär regression kan man statistiskt analysera det linjära sambandet mellan en beroende variabel (Y) och en eller flera förklarande variabler (X 1-X n). Sambandet beskrivs som en modell enligt Y β β1 X1 β2 X2... βn Xn där X 1-X n är sinsemellan oberoende och ε är en stokastiskt normalfördelad term som beskriver den återstående slumpmässiga variationen mellan Y- och X-variablerna. Vid modelleringen testas de förklarande variablerna med ett t-test. Testet går ut på att se om variabeln har någon effekt i modellen jämfört med nollhypotesen där den inte har det. Ett t-värde klart skilt från noll tyder på att variabeln tillför något d v s att den är statistiskt signifikant i modellen. Huruvida det överhuvudtaget finns något statistiskt samband mellan Y och X-variablerna testas med ett F-test, där den uppställda modellen testas mot nollhypotesen att eventuella samband endast är slumpmässiga. Höga F-värden tyder på att det finns ett grundläggande samband. Ofta redovisas sannolikheten för att värdena ska uppkomma under nollhypotesens statistiska fördelning (t eller F-fördelningen). Ett högt värde ger en låg sannolikhet vilket tyder på ett statistiskt samband. I tabellerna i bilaga 1 betecknas dessa värden med Pr < t och Pr > F. T- värdena har en osäkerhet, ett medelfel, som betecknas S.E (standard error).

4 2(32) Förklaringsgraden R 2 beskriver hur mycket av variationen i data som modellen förklarar. Eftersom fler variabler i modellen i allmänhet ökar förklaringsgraden även om de inte är statistiskt signifikanta, används en justerad variant R 2 -Adj som tar hänsyn till detta. Den senare redovisas i tabellerna. I avsnittet Strategi för analysen beskrivs hur de linjära regressionsmodellerna tagits fram specifikt för den här analysen. Beskrivning av nuvarande modell Storleken på den inrikes inflyttningen till respektive kommun bestäms genom en regressionsmodell som använder sig av data om planerad nyproduktion av bostäder, utflyttning (inklusive utvandring), avlidna och födda: = β + β 1 nya lgh i flerbostadshus + β 2 nya lgh i småhus + β 3 utflyttning + β 4 döda + β 5 födda (1) där β-parametrarna bestäms efter observerade data Variablerna påverkar därmed inflyttningen till de olika kommunerna olika mycket och garanterar inte att ett stort planerat byggande i en kommun ger ett stort antal inflyttare. Samtliga fem variabler finns med i modellerna för alla kommuner, vilket är mer eller mindre lämpligt i respektive kommun. I många fall är regressionskoefficienterna inte statistiskt signifikanta. Det kan leda till svårtolkade resultat som inte uppfattas som logiska. Modellen kan tolkas som att det finns ett antal lediga boplatser i kommunen. Om ingen flyttar ut, föds eller dör krävs nybyggnation för att inflyttning ska ske. Eventuell utglesning eller förtätning sker då β 3, β 4 och β 5 är skilda från 1. Den via regressionsmodellen predikerade inrikes inflyttningen delas sedan upp i inflyttning från övriga länet respektive inflyttning från annat län efter de genomsnittliga andelarna av den totala inrikes inflyttningen de (tio) senaste åren. Inlyttarna fördelas per kön och åldersgrupper efter de senaste årens observerade fördelning i varje kommun. Se vidare Demografisk rapport (213:7) Befolkningsprognos /45 - Stockholms län - huvudrapport. För vidare information se även rapporten Regionplanekontoret (21:11). Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län - Regressionsanalys. Befolkningsprognos

5 3(32) Tabell 1.Regressionskoefficienter för den nuvarande modellen, data Modell: = β + β1*nya lgh i flerbostadshus + β2*nya lgh i smahus + β3*utflyttning + β4*döda + β5*födda Nya lgh i Kommun β Flerbostadshus Småhus Utflyttning Döda Födda R2-Adj Botkyrka % Danderyd % Ekerö % Haninge % Huddinge % Järfälla % Lidingö % Nacka % Norrtälje % Nykvarn % Nynäshamn % Salem % Sigtuna % Sollentuna % Solna % Stockholm % Sundbyberg % Södertälje % Tyresö % Täby % Upplands Väsby % Upplands-Bro % Vallentuna % Vaxholm % Värmdö % Österåker %

6 4(32) Analys och resultat Beskrivning av data Data som ligger till grund för analysen är befolkningsdata inklusive årlig nybyggnation av lägenheter. Regressionsmodellerna baseras därför på 39 observationer. Data för Nykvarn är tillgänglig från 1999, och modellen baseras då på 15 observationer. Strategi för analysen Ett antal olika regressionsmodeller för varje kommun testades enligt vissa principer. Målet var att hitta modeller med byggkoefficienter större än, för användning i befolkningsprognosen. I första steget testades den nuvarande modellen (1). Icke statistiskt signifikanta variabler plockades bort från modellen om deras t-värde var absolut lågt (nära noll) och dess sannolikhet under nollhypotesen var högre än 15 procent. Med andra ord: om sannolikheten att variabeln inte har någon effekt i modellen är över 15 procent tas den inte med i modellen. Om någon av byggkomponenterna för småhus eller flerbostadshus var icke-signifikanta enligt denna princip eller var negativa, slogs de ihop till en komponent och modeller av typen (2) testades (se nedan). = β + β 1 nya lgh totalt + β 2 utflyttning +β 3 döda + β 4 födda (2) Om den sammanslagna byggkomponenten inte var statistiskt signifikant togs den bort enligt samma princip. I ett fall accepterades en modell med en icke statistiskt signifikant byggkomponent, då sannolikheten för t- värdet var strax över 15 procent. Det eftersom modellen som helhet hade hög förklaringsgrad. De slutligen utvalda modellerna finns i tabell 2.

7 5(32) Tabell 2. Slutliga anpassade modeller per kommun Modell: = β + β1*nya lgh i flerbostadshus + β2*nya lgh i smahus + β3*utflyttning + β4*döda + β5*födda Nya lgh i Kommun β Flerbostadshus Småhus Utflyttning Döda Födda R2-Adj Ekerö % Haninge % Huddinge % Nykvarn % Nynäshamn % Stockholm % Södertälje % Täby % Upplands Väsby % Vaxholm % Modell: = β + β1*nya lgh tot + β2*utflyttning + β3*döda + β4*födda Nya Kommun β lgh totalt Utflyttning Döda Födda R2-Adj Botkyrka % Danderyd % Järfälla % Lidingö % Nacka ¹ % Norrtälje % Salem % Sigtuna % Sollentuna % Solna % Sundbyberg % Tyresö % Upplands-Bro % Vallentuna % Värmdö % Österåker % 1) Pr>t=.18 Olika kommuners modeller Ett mått på hur bra regressionsmodellerna förklarar variationen för inflyttningen är R 2-värdet justerat för antal variabler i modellen (R 2-Adj). Denna förklaringsgrad varierar mellan de olika kommunerna. Vissa har höga förklaringsgrader som Solna och Nacka och andra har låga som Nykvarn och Upplands-Bro. Generellt kan man säga att låga förklaringsgrader tyder på svagt samband mellan inflyttning och nybyggnation (och övriga demografiska variabler). Huddinge, Täby och Upplands Väsby har efter den anpassade analysen samma modell som tidigare, dvs har uppdelad byggkomponent, utflyttning, döda och födda. Ekerö har uppdelad byggkomponent men ej signifikant variabel för födda och därmed inte medtagen i modellen. Motsvarande gäller för Vaxholm, men för variabeln döda. För Nykvarn och Haninge var det endast komponenten för nybyggda småhus som användes i respektive modell. Nykvarns modell som helhet har låg förklaringsgrad.

8 6(32) För tre kommuner användes inte någon byggvariabel alls som förklarande variabel. I Nynäshamn och Stockholm valdes modeller som innehöll födda och döda medan Södertäljes modell även innehöll utflyttning. Alla tre modeller har relativit höga förklaringsgrader. För modellerna med sammansatt byggvariabel är de för Järfälla, Nacka, Solna och Vallentuna fullständiga och inkluderar utflyttning, döda och födda. Nacka har ett t-värde med sannolikheten 18 procent för komponenten för nya lägenheter totalt men hög förklaringsgrad, 94 procent. Danderyd, Lidingö, Salem, Sigtuna, Tyresö och Österåker saknar födda i sina modeller. Botkyrka, Norrtälje, Sollentuna, Sundbyberg och Värmdö har varken döda eller födda utan bara utflyttning som demografisk komponent i respektive anpassad modell. Modellen för Upplands-Bro är speciell då den endast beror på antalet nybyggda lägenheter totalt och har låg förklaringsgrad, 32 procent. I bilaga 1 redovisas de anpassade modellerna mer i detalj. Diagrammen visar den observerade inflyttningen jämfört med den med modellen predikterade inflyttningen. På så sätt går det att visuellt beskriva hur väl modellen kan återskapa den faktiska inflyttningen. Diskussion Det kan finnas andra variabler som inte använts i analysen som har påverkan på inflyttningen. En demografisk variabel som immigration som tar upp boplatser har inte används vid testningen. Det är också sannolikt att lag-effekter för byggandet förekommer. Det är troligt att det kan ta upp till 3 år innan lägenheter i vissa kommuner blir bosatta. Eftersom byggnation inte anses vara en faktor för inflyttning till länet för länsprognosen borde kanske inte inflyttning från annat län ingå i den beroende variabeln. I så fall borde modeller med inrikes inflyttning från övriga länet användas som beroende variabel. Då modellerna används för att uppskatta framtida inflyttning i prognosen är det viktigt att de demografiska förutsättningar som modellerna bygger på kan antas gälla även i framtiden. Eftersom verkligheten förändras kommer i fortsättningen modellerna att ses över löpande. I ett från början tomt område kan sambanden mellan bostadsbyggande och befolkningstillväxt vara mycket starka men med tiden blir andra demografiska händelser mer betydelsefulla.

9 7(32) Bilaga 1. Anpassade regressionsmodeller per kommun Botkyrka Tabell 3. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Botkyrka kommun β Nya lgh totalt Utflyttning <.1 R2-Adj % 69% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 1. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Botkyrka kommun

10 8(32) Danderyd Tabell 4. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Danderyds kommun β Nya lgh totalt Döda Utflyttning R2-Adj % 42% Modellens F-värde 1.24 Pr > F <.1 Diagram 2. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Danderyds kommun

11 9(32) Ekerö Tabell 5. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Ekerö kommun β Nya lgh i flerbostadshus Nya lgh i småhus Döda Utflyttning R2-Adj % 8% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 3. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Ekerö kommun

12 (32) Haninge Tabell 6. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Haninge kommun β Nya lgh i småhus Födda Döda Utflyttning till övriga länet <.1 R2-Adj % 58% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 4. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Haninge kommun

13 11(32) Huddinge Tabell 7. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Huddinge kommun β Nya lgh i flerbostadshus Nya lgh i småhus Döda Födda Utflyttning <.1 R2-Adj % 86% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 5. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Huddinge kommun

14 12(32) Järfälla Tabell 8. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Järfälla kommun β Nya lgh totalt Döda <.1 Födda Utflyttning <.1 R2-Adj % 79% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 6. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Järfälla kommun

15 13(32) Lidingö Tabell 9. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Lidingö kommun β Nya lgh totalt Döda Utflyttning R2-Adj % 59% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 7. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Lidingö kommun

16 14(32) Nacka Tabell 1. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Nacka kommun β <.1 Nya lgh totalt Döda Födda Utflyttning <.1 R2-Adj % 94% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 8. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Nacka kommun

17 15(32) Norrtälje Tabell 11. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Norrtälje kommun β Nya lgh totalt Utflyttning <.1 R2-Adj % 7% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 9. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Norrtälje kommun

18 (32) Nykvarn Tabell 12. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Nykvarns kommun β Nya lgh i småhus Utflyttning R2-Adj % 26% Modellens F-värde 3.57 Pr > F.6 Diagram 1. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Nykvarns kommun

19 (32) Nynäshamn Tabell 13. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Nynäshamns kommun β Döda Utflyttning <.1 R2-Adj % 83% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 11. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Nynäshamns kommun

20 18(32) Salem Tabell 14. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Salems kommun β Nya lgh totalt Döda Utflyttning <.1 R2-Adj % 48% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 12. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Salems kommun

21 19(32) Sigtuna Tabell 15. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Sigtuna kommun β Nya lgh totalt Döda Utflyttning <.1 R2-Adj % 83% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 13. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Sigtuna kommun

22 2(32) Sollentuna Tabell 16. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Sollentuna kommun β Nya lgh totalt Utflyttning <.1 R2-Adj % 71% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 14. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Sollentuna kommun

23 21(32) Solna Tabell 17. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Solna kommun β <.1 Nya lgh totalt Döda <.1 Födda Utflyttning <.1 R2-Adj % 97% Modellens F-värde 33.3 Pr > F <.1 Diagram 15. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Solna kommun

24 (32) Stockholm Tabell 18. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Stockholms kommun β <.1 Döda <.1 Utflyttning R2-Adj % 89% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 16. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Stockholms kommun

25 23(32) Sundbyberg Tabell 19. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Sundbybergs kommun β Nya lgh totalt <.1 Utflyttning <.1 R2-Adj % 84% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 17. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Sundbybergs kommun

26 (32) Södertälje Tabell 2. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Södertälje kommun β Nya lgh totalt Utflyttning R2-Adj % 65% Modellens F-värde Pr > F. Diagram 18. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Södertälje kommun

27 (32) Tyresö Tabell 21. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Tyresö kommun β Nya lgh totalt Döda Utflyttning <.1 R2-Adj % 58% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 19. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Tyresö kommun

28 (32) Täby Tabell 22. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Täby kommun β Nya lgh i flerbostadshus Nya lgh i småhus <.1 Döda Födda Utflyttning R2-Adj % 65% Modellens F-värde 15.4 Pr > F <.1 Diagram 2. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Täby kommun

29 (32) Upplands-Bro Tabell 23. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Upplands-Bro kommun β <.1 Nya lgh totalt <.1 R2-Adj % 32% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 21. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Upplands-Bro kommun

30 (32) Upplands Väsby Tabell 24. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Upplands Väsby kommun β Nya lgh i flerbostadshus Nya lgh i småhus <.1 Döda Födda Utflyttning R2-Adj % 66% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 22. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Upplands Väsby kommun

31 (32) Vallentuna Tabell 25. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Vallentuna kommun β Nya lgh totalt Döda Födda Utflyttning <.1 R2-Adj % 81% Modellens F-värde 4.85 Pr > F <.1 Diagram 23. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Vallentuna kommun

32 (32) Vaxholm Tabell 26. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Vaxholms kommun β Nya lgh i flerbostadshus Nya lgh i småhus Födda Utflyttning R2-Adj % 77% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 24. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Vaxholms kommun

33 (32) Värmdö Tabell 27. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Värmdö kommun β Nya lgh totalt Utflyttning <.1 R2-Adj % 78% Modellens F-värde Pr > F <.1 Diagram 25. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Värmdö kommun

34 (32) Österåker Tabell 28. Anpassad modell för inrikes inflyttning för Österåkers kommun β Nya lgh totalt <.1 Döda Utflyttning <.1 R2-Adj % 62% Modellens F-värde 21.4 Pr > F <.1 Diagram 26. Predikterade vs. observerade värden inrikes inflyttning för Österåkers kommun

35

36 Andra rapporter i samma serie: Stockholmsregionens återflyttningsutbyte 21:5 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt Regressionsanalys 21:11 Pensionspuckeln, 55+flyttningar 211:2 Vart tar invandrarna vägen? 211:4 Födda efter mödrarnas födelseländer 212:4 Hushåll och familjer i förändring 212:5 Varför flyttar svenska barnfamiljer? 212:1 Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2 213:4 Barn och barnfamiljer i tillväxtregion 213:5 Alternativa byggplaner 214:1 Barns och ungdomars flyttningar 214:2 Demografiska försörjningskvoter för planområden 214:3 Stockholms län - Huvudrapport 214:4 Bostadsbyggnadsplaner /3 214:5 Kommunprognoser -bilaga till Stockholms läns huvudrapport 214:6 Fruktsamhet och mortalitet :7 In- och utflyttningsfält i Stockholmsregionen 214:8 Segregation i Stockholmsregionen 214:9 ISBN

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 215:6 Modellutveckling 215: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 215 224/5 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Inledning Byggplanens påverkan på kommunernas prognosresultat Byggandets

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Alternativa byggplaner

Alternativa byggplaner Demografisk rapport 2014:01 Alternativa byggplaner 2013 års Stockholmsförhandling och bostadsbyggnadsplanernas effekter på de inomregionala demografiska prognoserna för Stockholms län Befolkningsprognos

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Demografiska prognoser för Stockholms län fördelat på kommunnivå

Demografiska prognoser för Stockholms län fördelat på kommunnivå Demografisk rapport 2015:02 Demografiska prognoser för Stockholms län 2014-2045 fördelat på kommunnivå Reviderade kommunmodeller och byggplaner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Kommunernas bostadsbyggnadsplaner Stockholms län /2030 Befolkningsprognos /50

Kommunernas bostadsbyggnadsplaner Stockholms län /2030 Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:03 Kommunernas bostadsbyggnadsplaner Stockholms län 2016-2025/2030 Befolkningsprognos 2016 2025/50 Bostadsbyggnadsplaner 2016-2025/2030 1(18) Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län Demografisk rapport 2012:02 Demografiska prognoser på kommunnivå 2011-2040 för Stockholms län Version 2 Befolkningsprognos 2012-2021/40 Tillväxt, miljö och regionplanering Ulla Moberg 08-7374485 Ulla.moberg@tmr.sll.se

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län

2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län 2010:4 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län 2010:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2016 2025/2050 Lo Mildh Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/ REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen Öppet forum, 9 juni Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL

Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen Öppet forum, 9 juni Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen 1940-2005 Öppet forum, 9 juni 2010 Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL 1 Befolkningstäthet i städer, regioner och länder Täthet inv/km

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Demografiska prognoser för kommunerna i Stockholms län

Demografiska prognoser för kommunerna i Stockholms län Demografisk rapport 2013:03 Demografiska prognoser för kommunerna i Stockholms län 2012-2045 Reviderade antaganden Befolkningsprognos 2013-2022/45 LSF/Tillväxt, miljö och regionplanering Ulla Moberg 08-123

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2011

Fruktsamhet och mortalitet 2011 Demografisk rapport 2012:08 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos för Stockholms län 2012-2021 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Boendetätheter i Stockholms län, kommuner och planområden

Statistik. om Stockholms län och region. Boendetätheter i Stockholms län, kommuner och planområden Statistik om Stockholms län och region 1 2005 Boendetätheter i Stockholms län, kommuner och planområden Ålder 100 90 80 70 60 50 40 30 Småhus Flerbostadshus 20 10 0 30 000 20 000 10 000 0 10 000 20 000

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-05-27 DNR KS 2014.204 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nyemission

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer