Befolkningsutvecklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsutvecklingen"

Transkript

1 Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos /45

2 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1

3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan Landstingsstyrelsens förvaltning, Tillväxt, miljö och regionplanering(tmr) och SCB samt adjungerade forskare och konsulter. Förfrågningar: Tomas Johansson, SCB, , Ulla Moberg, TMR, , Projektledare: Ulla Moberg Stockholm läns landsting, TMR Box 2255, Stockholm Besök: Norra stationsgatan 69 Tfn: , Fax: Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB LS

4 Innehåll Sammanfattning Folkmängd och folkökning i Stockholms län... 5 Starkast folkökning i landet Befolkningsförändringar i Stockholms län... 7 Antalet nyfödda har återigen ökat efter minskningen fler inflyttare än utflyttare... 9 Invandringen från Syrien har fördubblats... 1 Fortsatt ökad inflyttning från övriga landet Stockholms län populärast bland uppsalabor Stort flyttningsöverskott för unga vuxna Säsongsvariationer i Stockholms län Under augusti rör vi på oss som mest Befolkningsstrukturen i Stockholms län Fler småbarn i Stockholm Europeisk bakgrund är vanligast Folkmängd och folkökning i kommunerna... 2 Stockholm, Solna och Huddinge lockar Vanligast med kortväga flyttningar Invandringen går främst till Södertälje och Botkyrka Närheten avgör även för utflyttarna Befolkningsregister och folkbokföring

5 Sammanfattning Folkmängden i Stockholms län fortsätter att öka Under 212 ökade folkmängden i Stockholms län med personer. Det är en fortsättning på den folkökning som varat sedan 197-talet. Folkmängden i länet uppgick till personer den sista december 212. Bland Sveriges kommuner hade Stockholms stad störst folkökning. Där ökade folkmängden med personer och uppgick den sista december 212 till personer. Den största relativa befolkningstillväxten i riket hade Sundbyberg där folkmängden ökade med 3,2 procent under 212. Vid årsskiftet var folkmängden personer. Flyttningsöverskottet bidrar främst till folkökningen År 212 hade Stockholms län ett flyttningsöverskott på personer, vilket stod för närmare två tredjedelar av folkökningen. Födelseöverskottet stod för personer. Antalet födda ökade igen efter minskningen under 211 Antalet födda ökade årligen mellan 1998 och 21. Trenden bröts 211 då antalet födda minskade. Efter förra årets minskning ökade återigen antalet födda under 212. Det föddes barn vilket var 282 barn fler än under 211. Antalet födda var dock lägre än under 21 då det föddes barn. Antalet döda, personer, ligger i nivå med tidigare år. Utvandringen ökade under 212 Under 212 ökade både invandringen och utvandringen. Det invandrade personer till Stockholms län och länsbor utvandrade. Både in- och utvandringen är större i Stockholms län jämfört med övriga län i landet. Knappt en tredjedel av landets invandring och utvandring går till och från Stockholms län. Jämfört med 211 ökade dock invandringen mindre i Stockholms län jämfört med riket. Utvandringen från länet ökade med personer under 212 vilket var mer än den totala ökningen för Sverige, 568 personer. Stockholms län populärast bland uppsalabor Uppsala län med sin närhet till Stockholm och gemensamma arbetsmarknad har störst flyttningsflöden till och från Stockholms län. Under 212 flyttade uppsalabor till Stockholms län samtidigt som personer lämnade länet i motsatt riktning. De flesta inflyttarna under 212 kom från Västra Götaland, personer, men endast 3 78 personer valde att flytta i den andra riktningen. Flyttningsöverskottet var även störst mot Västra Götaland. Endast två län, Södermanland och Gotland, hade positivt flyttningsöverskott mot länet. 4

6 1. Folkmängd och folkökning i Stockholms län Folkmängden i Stockholms län uppgick till personer den sista december 212. Under 212 ökade folkmängden med personer. Detta är en fortsättning på den folkökning som varat i många år. År 1976 passerade folkmängden i länet 1,5 miljoner och år 29 översteg folkmängden 2 miljoner. Diagram 1. Stockholms län Folkmängd Folkmängd Sedan 27 har länet ökat med 177 personer. Länet har haft mycket snabb tillväxt även under tidigare perioder. Under 194-talets baby-boom ökade Stockholms stad och dåvarande Stockholms län med sammanlagt 143 personer under femårsperioden I förhållande till folkmängden var folkökningen dubbelt så stor som under den senaste femårsperioden. Diagram 2. Stockholms län Folkökning Antal År År Sedan 197-talets början, då länet senast upplevde en folkminskning, har tillväxttakten varierat men generellt sett ökat. Omkring millennieskiftet låg folkökningen på omkring 1 procent per år, varpå ökningstakten avtog. Sedan 5

7 mitten av 2-talet vände trenden och sedan 27 har länet ökat med närmare 2 procent per år. Åren 1972 och 1973 upplevde Stockholms län en folkminskning. Ofta hänförs denna minskning till vad som kommit att kallas för gröna vågen. Men någon större flytt ut på landet ägnade sig inte storstadsbon åt. Det var istället inflyttningen till Stockholm från övriga landet som avtog. I början av 197-talet minskade invandringen till länet och utvandringen ökade. En stor del av de som utvandrade var hemvändande finländare. År 23 ökade folkmängden endast med drygt 1 personer. Idag är folkökningen drygt tre gånger så stor. Orsaken till 23 års relativt låga folkökning beror på att inflyttningen till länet minskade samtidigt som utflyttningen var jämförelsevis konstant. Sedan dess har både inflyttningen från övriga landet och, framförallt, invandringen ökat. Under 26 ökade invandringen kraftigt till följd av den tillfälliga asyllag som gällde mellan den 15 november 25 och 31 mars 26. Då fick ett stort antal asylsökande och gömda flyktingar möjlighet till förnyad prövning som ofta ledde till uppehållstillstånd. Sedan dess har invandringen legat kvar på en hög nivå. Starkast folkökning i landet Befolkningstillväxten i Stockholms län är betydligt kraftigare än utvecklingen i landet som helhet. Folkökningen under 212 på 1,7 procent kan jämföras med,8 procent för riket. Jämfört med de övriga länen har Stockholms län den kraftigaste tillväxten, följt av Uppsala, Skåne och Hallands län. Något som är naturligt då en stor del av flyttningarna går till storstadslänen och län i närheten. Möjligheten till högre utbildning är också en drivande faktor i omflyttningen. Tabell 1. Sveriges län Folkmängd, folkökning och befolkningstillväxt 212 Län Folkmängd Folkökning/ minskning Befolkningstillväxt (%) Län Folkmängd Folkökning/ minskning Befolkningstillväxt (%) Blekinge ,43 Stockholm ,7 Dalarna , Södermanland ,79 Gotland ,12 Uppsala ,99 Gävleborg ,18 Värmland ,13 Halland ,79 Västerbotten ,21 Jämtland ,8 Västernorrland ,7 Jönköping ,36 Västmanland ,77 Kalmar ,2 Västra Götaland ,62 Kronoberg ,67 Örebro ,55 Norrbotten ,4 Östergötland ,63 Skåne ,81 Riket ,77 6

8 2. Befolkningsförändringar i Stockholms län Befolkningstillväxten är en följd av födelseöverskottet och flyttningsöverskottet. Födelseöverskottet, den naturliga folkökningen, består av antalet födda minus antalet döda medan flyttningsöverskottet består av antalet inflyttade till länet minus antalet utflyttade. Diagram 3. Stockholms län Folkökning, födelse- och flyttningsöverskott Folkökning Födelseöverskott Flyttningsöverskott Idag är det framförallt inflyttningen till Stockholms län som bidrar till länets folkökning, men även födelseöverskottet tillför en ansenlig ökning. År 212 stod födelseöverskottet för drygt en tredjedel av folkökningen. Antalet nyfödda har återigen ökat efter minskningen 211 Vid närmare studier av födelseöverskottet är det tydligt att det framförallt är antalet födda som påverkar överskottets variationer. Antalet döda är relativt konstant i länet. Under 212 avled personer, vilket är i nivå med tidigare år. Barnafödandet varierar desto mer då den enskildes utbildning, ställning på arbetsmarknaden och den ekonomiska situationen påverkar. Familjepolitiken och konjunkturen påverkar också, liksom antalet kvinnor som är i barnafödande åldrar. Sedan det låga barnafödandet under den senare delen av 199-talet har antalet födda ökat varje år förutom 211. Under 212 föddes barn vilket är 282 barn fler än vad som föddes under 211, men 687 nyfödda färre än 21. Jämfört med 211 ökade barnafödandet med 1 procent i Stockholms län vilket är något lägre ökning än för riket i stort där ökningen var 1,3 procent. 7

9 Diagram 4. Stockholms län Födda och döda Födda Döda Av de nyfödda barnen i Stockholms län har knappt 42 procent en mamma född i länet, 28 procent har en mamma född utanför Stockholms län och 31 procent har en utrikes född moder. Under de senaste åren har framförallt antalet födda barn med en utrikes född moder ökat och under 21 översteg antalet barn med en utrikes född moder antalet barn med en moder från ett län utanför Stockholm. I Stockholms län är det vanligare att mamman är född utomlands; en fjärdedel av Sveriges nyfödda har en utrikes född moder, att jämföra med nästan var tredje nyfödd i Stockholms län. Diagram 5. Stockholms län Antal födda efter moderns födelsegrupp Stockholmsfödd moder Utomlänsfödd moder Utrikes född moder Bland barnen som föddes under 212 av en moder från ett annat land var det vanligast att mamman var född i Irak, knappt 12 procent hade en mamma därifrån. Samma förhållande gäller alla Sveriges barn som har en utrikes född moder. 8

10 Tabell 2. Stockholms län och riket Antal födda med en utrikes född mor efter moderns födelseland 212 Barn födda i Stockholm Antal Andel Barn födda i Sverige Antal Andel Irak ,6 Irak ,4 Polen 517 5,8 Somalia ,7 Somalia 439 5, Polen ,4 Turkiet 399 4,5 Bosnien och Hercegovina 1 8 3,8 Iran 349 3,9 Jugoslavien 984 3,5 Finland 299 3,4 Turkiet 969 3,4 Syrien 26 2,9 Thailand 913 3,2 Thailand 255 2,9 Iran 91 3,2 Eritrea 218 2,5 Libanon 683 2,4 Etiopien 214 2,4 Syrien 663 2,3 Övriga länder ,1 Övriga länder ,8 22 fler inflyttare än utflyttare Efter folkminskningen i början på 197-talet dröjde det till år 27 innan Stockholms län nådde ett flyttningsöverskott i nivå med 196-talets slut. Under 212 flyttade personer in till länet samtidigt som personer flyttade ut. Diagram 6. Stockholms län In- och utflyttning Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott En uppdelning av flyttningsöverskottet i ett inrikes flyttningsöverskott och ett invandringsöverskott avslöjar invandringens betydelse för länet. Sedan år 2 har invandringsöverskottet överstigit det inrikes flyttningsöverskottet. Under tidigare år har inrikes- och invandringsöverskottet växlat i betydelse. År 212 stod invandringen till länet för 46 procent av den totala inflyttningen. Under perioden har invandringen i genomsnitt stått för 34 procent. 9

11 Diagram 7. Stockholms län Inrikes flyttningsöverskott och invandringsöverskott Antal Inrikes flyttningsöverskott Invandringsöverskott Invandringen från Syrien har fördubblats Under 212 invandrade personer till Stockholms län och länsbor utvandrade. Sedan 1974 har fler invandrat än utvandrat och sedan 26 har invandringen kraftigt överstigit utvandringen. Under 26 ökade invandringen med personer och invandringen av personer födda i Irak stod för drygt en fjärdedel av den ökningen. Bakom den kraftiga ökningen under 26 ligger, som tidigare nämnts, den tillfälliga asyllagen som gav många asylsökande och gömda flyktingar rätt till en ny prövning och därmed uppehållstillstånd. Utöver Sverige är Polen, Syrien och Irak de vanligaste födelseländerna bland de som invandrade till Stockholms län under 212. Invandringen från Syrien har nästan fördubblats jämfört med 211 till följd av oroligheterna i landet. Sedan Polens inträde i EU, under 24, har invandringen av polskfödda varit hög. Innan EU-inträdet invandrade i genomsnitt drygt 3 personer om året under Som mest invandrade personer födda i Polen under 27. Sedan dess har invandringen minskat till omkring 2 personer de senaste åren. År 212 invandrade 2 89 polskfödda till Stockholms län. Antalet irakiska invandrare har årligen minskat sedan 27, från 4 5 till 1 17 personer under

12 Tabell 3. Stockholms län och riket Invandring efter födelseland 212 Födelse- Invandring till Stockholms län Födelse- Invandring till Sverige land Land Antal Andel Antal Andel Sverige ,1 Sverige ,9 Polen ,3 Syrien ,2 Syrien ,3 Somalia ,5 Irak ,5 Polen ,4 Kina ,2 Irak ,1 Indien ,1 Afghanistan , Finland 919 2,8 Iran ,9 Iran 831 2,5 Kina ,6 Grekland 828 2,5 Thailand ,4 Tyskland 728 2,2 Finland ,3 Övriga länder ,3 Övriga länder ,8 Utvandringen från länet har sedan mitten av 199-talet omfattat drygt 1 personer per år. Svenskfödda står för 34 procent av utvandringen från länet och har sedan 211 minskat något från personer till Totalt har utvandringen från länet ökat från personer till vilket innebär att ökningen mellan åren består av utrikes födda personer. Både in- och utvandringen är som mest omfattande i Stockholms län jämfört med övriga landet. Närmare en tredjedel av landets in- och utvandring berör Stockholms län. Länets andel av den totala invandringen har minskat något jämfört med 211 medan utvandringen ökade mer i Stockholms län än för riket i stort. Utvandringen från Stockholms län ökade med 17 procent jämfört med 211 medan utvandringen i riket endast ökade med 1 procent. Fortsatt ökad inflyttning från övriga landet Även befolkningens omflyttning inom landet har stor betydelse för den regionala befolkningsutvecklingen. Inflyttningen till Stockholms län från övriga landet överstiger i själva verket invandringen till länet. Under 212 flyttade personer in från övriga landet, vilket kan jämföras med invandringar. Att invandringsöverskottet överstiger det inrikes flyttnettot (se diagram 7) beror på att utflyttningen från länet är betydligt större än utvandringen. Under 212 lämnade personer länet för övriga landet medan personer utvandrade. Den inrikes inflyttningen till Stockholms län har överstigit utflyttningen till övriga landet sedan 25. Jämfört med 211 minskade dock inflyttningen något från övriga landet, med 255 personer, medan utflyttningen ökade med 756 personer. Majoriteten av inflyttarna till Stockholms län, 55 procent, är födda i övriga Sverige. Av resterande 45 procent stod återvändande stockholmare och utrikes födda för hälften var. 11

13 Diagram 8. Stockholms län In- och utflyttning Inflyttade Därav inrikes inflyttade Därav invandrade Utflyttade Därav inrikes utflyttade Därav utvandrade

14 Stockholms län populärast bland uppsalabor Flyttningarna till och från Stockholms län har alltså ökat under de senaste åren. Oftast görs fler flyttningar under högkonjunktur än under lågkonjunktur och storstadsregioner med ett större utbud på arbetsmarknaden är ofta attraktiva flyttdestinationer. Uppsala län med sin närhet till Stockholms län och gemensamma arbetsmarknad har störst flyttningsflöden till och från Stockholms län. Under 212 flyttade uppsalabor till Stockholms län samtidigt som personer lämnade länet i motsatt riktning. De flesta inflyttarna under 212 kom från Västra Götaland, personer, men endast 3 78 personer valde att flytta i den andra riktningen. Flyttningsöverskottet var störst mot Västra Götaland. Tabell 4. In- och utflyttning till och från Stockholms län efter ut- och inflyttningslän 212 Län Inflyttning till Stockholms län Utflyttning från Stockholms län Flyttningsöverskott Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt Flyttningarna mellan storstadslänen utgör också en stor del av omflyttningen. Men om vi sätter Stockholmsinflyttningen i relation till utflyttningslänets totala utflyttning till övriga landet är det Södermanlands- och Gotlands län som, efter Uppsala län, har störst andel flyttare till Stockholm. Av Uppsala läns inrikes utflyttare valde 42 procent Stockholms län och 38 procent av Gotlands respektive Södermanlands flyttare valde Stockholms län. 13

15 Stort flyttningsöverskott för unga vuxna Omkring hälften av de inrikes in- och utflyttningarna över länsgränser sker i åldrarna mellan 2 och 29 år, vilket är naturligt. Vidareutbildning samt etablering på arbets- och bostadsmarknaden kräver många gånger stor rörlighet. I dessa unga åldrar är det vanligare att flytta till än från Stockholms län. Många gånger sker dock flytt i samband med att familjen nyligen fått barn och för dessa familjer är det vanligare att flytta från länet än till. Runt pensionsåldern är det också vanligare att lämna länet för övriga landet. Flyttningsöverskottet under 212 för personer mellan 2 och 29 år var personer vilket kan jämföras med det totala inrikes flyttningsöverskottet som endast var 5 82 personer. In- och utvandrarna följer till viss del samma mönster som de inrikes omflyttarna men är i regel något äldre. Diagram 9. Inflyttning och utflyttning till Stockholms län efter ålder Invandring Inrikes inflyttade Utvandring Inrikes utflyttade Ålder 14

16 3. Säsongsvariationer i Stockholms län Hur befolkningen förändras varierar över året. Under kvartal tre ökar folkmängden i Stockholms län generellt sett som mest. I länet ökade folkmängden med personer under tredje kvartalet 212. Det är knappt 1 personer fler än under andra kvartalet och 2 4 respektive 3 3 personer mer än under kvartal ett och fyra. Jämfört med 211 har dock folkökningen under de tre första kvartalen varit svagare medan kvartal fyra har haft en liten ökning. Diagram 1. Stockholm län Folkökning efter kvartal Antal Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Under augusti rör vi på oss som mest Månadsstatistik avslöjar att augusti ligger bakom det tredje kvartalets alltjämt höga folkökning. Under augusti ökade folkmängden med personer där mer än hälften av ökningen beror på ett högt invandringsöverskott. Att invandringen är så hög under just augusti kan hänga samman med höstens skol- och studiestart då många barn och deras föräldrar samt unga vuxna i 2-årsåldern invandrar. 15

17 Diagram Stockholms län Befolkningsförändringar per månad 211 och 212 Diagram 11. Stockholms län - Antal födda per månad 211 och 212 Antal Diagram 12. Stockholms län - Antal döda per månad 212 och Antal Diagram 13. Stockholms län - Inrikes in- och utflyttning per månad 211 och Inrikes inflyttning 212 Antal Diagram 14. Stockholms län - In- och utvandring per månad 211 och Invandring Inrikes inflyttning Invandring 211 Inrikes utflyttning Utvandring Inrikes utflyttning Utvandring Antal Diagram 15. Stockholms län - Inrikes flyttningsöverskott per månad 211 och Antal Diagram 16. Stockholms län - Invandringsöverskott per månad 211 och

18 Under 212 låg invandringen oförändrad eller lägre än under 211 varje månad fram till maj. Från juni och framåt var däremot invandringen högre än under föregående år. Ökningen var särskilt påtaglig under oktober. Under 211 minskade invandringen av medborgare från tredjeland. Minskningen var särskilt tydlig under augusti och september. Att invandringen då minskade berodde förmodligen främst på införandet av studieavgifter för så kallade tredjelandsstudenter (medborgare utanför EU/EES samt Schweiz). Före höstterminen 211 var den högre utbildningen för dessa studenter avgiftsfri. 1 Jämfört med 211 minskade invandringen av medborgare från tredjeland varje månad fram till och med maj för att sedan öka. I åldersgruppen 2 29 år har invandringen inte förändrats särskilt mycket jämfört med 211. Under september, oktober och november kan dock ses en ökning jämfört med 211. Även inflyttningen till Stockholms län från övriga landet är som störst under augusti, och domineras antalsmässigt av unga vuxna i 2-årsåldern. Något som till stor del hänger samman med studiestarten under hösten. Under juni är inflyttningen också stor medan den avtar under juli. Även bland de som lämnar länet är det vanligast att flytta under augusti oavsett om man flyttar till ett annat län eller ett annat land. I likhet med 211 föddes flest barn under juli. Skillnaderna mellan månaderna är dock små. Även statistiken över antalet avlidna uppvisar små skillnader mellan både åren och månaderna. Flest avled i mars, men tar man hänsyn till månadernas dagar avled något fler per dag under februari. 1 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter (prop. 29/1:65): Pressmeddelande från Regeringskansliet, Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter: 17

19 4. Befolkningsstrukturen i Stockholms län I Sverige finns det framförallt tre generationer som är större än andra, 4-, 6- och 9-talisterna. I Stockholms län gör även 7- och 8-talisterna ett avtryck i befolkningens sammansättning, något som inte är förvånande då storstadsregioner ofta lockar yngre generationer som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden. Diagram 17. Stockholms län och riket Andel män och kvinnor efter ålder 212 Födelseår Riket Stockholms län , 1,75 1,5 1,25 1,,75,5,25,,25,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, Män Andel inom varje ettårsklass i procent Kvinnor Stockholms läns andel män och kvinnor redovisas i röda staplar i befolkningspyramiden ovan medan Sveriges andelar redovisas i vita staplar. Där pyramiden är rosa sammanfaller länets och Sveriges befolkningsstruktur. Fler småbarn i Stockholms län Sveriges höga barnafödande i början av 199-talet har inte satt sina spår lika starkt i länets befolkningsstruktur som i landets. Även i länet låg barnafödandet på relativt höga nivåer (1,98 barn per kvinna under år 199) men det fanns inte tillräckligt många kvinnor i barnafödande åldrar för att antalet barn som föddes då skulle komma att utgöra en omfattande generation. Dagens åter höga barnafödande ger däremot avtryck i länet och andelen småbarn är till och med större än i Sverige totalt. Detta beror till exempel på att det under de senaste åren varit en stor inrikes inflyttning och invandring av kvinnor i barnafödande åldrar samtidigt som benägenheten att föda barn nått samma nivåer som landet i stort. Under vissa år har till och med fruktsamheten överstigit landets. 18

20 Vad gäller de äldre generationerna är de större i landet som helhet jämfört med Stockholms län. Detta återspeglas även i befolkningens medelålder. Männen och kvinnorna i länet är i genomsnitt 38 respektive 4 år medan männen och kvinnorna i hela Sverige är 4 respektive 42 år i genomsnitt. Att männen är yngre än kvinnorna i både Stockholms län och i Sverige beror på att kvinnorna lever betydligt längre. Europeisk bakgrund är vanligast Det är vanligare bland Stockholms läns befolkning att vara född utomlands jämfört med Sverige i stort. Drygt en femtedel av länets befolkning är födda i ett annat land medan knappt en sjättedel i Sverige är födda utomlands. Sedan 2 har den utrikes födda befolkningen ökat med drygt 45 procent. Ökningstakten har i stort sett varit densamma som i Sverige. Vanligast, bland den utrikes födda befolkningen i Stockholms län, är att vara född i ett europeiskt land. Nästan hälften av den utrikes födda befolkningen kommer från ett annat land i Europa medan nära en tredjedel kommer från ett land i Asien och drygt en tiondel kommer från ett afrikanskt land. Tabell 5. Stockholms län Utrikes född folkmängd per kön för de 15 vanligaste födelseländerna 212 Födelseland Antal kvinnor Antal män Totalt Andel kvinnor Andel män Summa Utrikes födda Finland Irak Polen Iran Turkiet Chile Tyskland Syrien Kina Somalia Jugoslavien Thailand Storbritannien och Nordirland Etiopien Norge Bland de utrikes födda är något fler än hälften kvinnor. Könsfördelningen skiljer sig dock en hel del mellan olika länder. Bland de 15 vanligaste födelseländerna är könsskillnaden störst bland den thailändska befolkningen där 77 procent av Stockholms läns thailändare är kvinnor. Från Finland, som är det enskilt vanligaste födelselandet bland de utrikes födda, kommer också många kvinnor, 63 procent av finländarna i länet är kvinnor. Bland befolkningen född i Storbritannien är förhållandet det motsatta. Av dessa är 66 procent män. 19

21 5. Folkmängd och folkökning i kommunerna Stockholms stad hade med personer den största folkökningen bland kommunerna i Sverige. Vid slutet av 212 var huvudstadens folkmängd personer. Göteborg och Malmö, Sveriges två andra storstäder, hade den andra och tredje största folkökningen med respektive personer. Av de 1 kommuner med störst procentuell folkökning ligger sju i Stockholms län. Störst procentuell folkökning hade Sundbyberg som ökade med 3,2 procent under 212. Sex av de 1 kommuner i länet med störst folkökning i relation till folkmängden ligger norr om Stockholms stad. De tre kommuner med störst procentuell befolkningstillväxt söder om huvudstaden, Södertälje, Huddinge och Botkyrka, har dock större folkmängd. Dessa tre kommuner har därför den största folkökningen efter Stockholms stad. Tabell 6. Stockholms län och kommuner Folkmängd och befolkningsförändringar 212 *Antalet justeringar är händelser som inträffat före den 1 januari 212 men som rapporterats under året. 2

22 Stockholm, Solna och Huddinge lockar Alla kommuner i Stockholms län, utom Vaxholm, ökade sin folkmängd under 212. I Vaxholm minskade folkmängden med 15 personer mellan 211 och 212. Vad som främst bidrar till folkökningen i kommunerna varierar. Samtliga kommuner förutom Vaxholm har positivt flyttningsöverskott och endast Danderyd och Norrtälje har negativt födelseöverskott. Den enda kommunen där födelseöverskottet utgör den större delen av folkökningen är Upplands-Bro. Högst inflyttning har Stockholms stad, Solna och Huddinge. Det centrala läget och ett stort bestånd av flerbostadshus gör Stockholm och Solna till populära platser att bo på för de unga vuxna som flyttar in. I Huddinge är bostadsbeståndet mer blandat mellan flerbostadshus och småhus vilket tillsammans med närheten till Stockholm lockar en större andel barnfamiljer. Vanligast med kortväga flyttningar Inflyttarna till stockholmskommunerna kommer främst från andra kommuner inom det egna länet. Oftast kommer omkring två tredjedelar eller mer av inflyttarna från en annan kommun inom Stockholms län. Flyttningar mellan kommuner inom länet brukar kallas bostadsbyten då man efter flyttningen i regel behåller sitt arbete. Endast för tre kommuner, Södertälje, Stockholm och Sigtuna, är mindre än hälften av inflyttarna från kommuner i Stockholms län. Bland de som kom från ett annat län var det i genomsnitt nästan en tredjedel som var återvändande stockholmare. Närheten till kommunerna som flyttningarna går till spelar roll. Inflyttningen från Uppsala län gick framförallt till angränsande stockholmskommuner eller kommuner norr om centrala Stockholm, medan inflyttningen från Södermanland främst går till de angränsande kommunerna samt kommuner söder om centrala Stockholm. Dessa flyttningar kan ofta ske utan att flyttaren byter arbete och kan därför anses vara bostadsbyten. Även om kortväga flyttningar är vanligast är de långväga flyttningarna från framförallt de andra storstadslänen Skåne och Västra Götaland inte obetydliga. Av de som under 212 flyttade till Lidingö och Österåker var det vanligast att ha lämnat Skåne. Bland inflyttarna till Stockholm, Huddinge, Nacka, Tyresö, Nynäshamn, Värmdö och Ekerö var det vanligast att ha lämnat Västra Götaland. För fem kommuner var den vanligaste långväga inflyttningen från ett land i utlandet. Polen var vanligast för Botkyrka och Haninge. Till Danderyd kom flest från USA medan det till Södertälje och Vaxholm var Syrien respektive Mongoliet som var vanligast. 21

23 Invandringen går främst till Södertälje och Botkyrka Södertälje och Botkyrka hade störst andel invandrare av kommunernas inflyttare under 212, 31 procent respektive 28 procent. Dessa kommuner är också de kommuner med högst andel utrikes född befolkning; i Södertälje var drygt en tredjedel och i Botkyrka närmare fyra av tio född utomlands. Knappt hälften av den totala invandringen under 212 gick dock till Stockholms stad. Tabell 7. Stockholms län och kommuner Folkmängd efter födelsegrupp 212 Kommun Född i Sverige Utrikes född Kommun Född i Sverige Utrikes född därav Stockholms län därav övriga Sverige Andel (%) därav Stockholms län därav övriga Sverige Botkyrka ,9 Solna ,2 Danderyd ,3 Stockholm ,9 Ekerö ,3 Sundbyberg ,9 Haninge ,9 Södertälje ,9 Huddinge ,6 Tyresö ,6 Järfälla ,5 Täby , Lidingö ,3 Upplands Väsby ,8 Nacka ,9 Upplands-Bro ,9 Norrtälje ,1 Vallentuna ,2 Nykvarn ,8 Vaxholm ,2 Nynäshamn ,2 Värmdö ,3 Salem ,6 Österåker ,1 Sigtuna ,1 Andel (%) Sollentuna ,8 Stockholms län ,2 22

24 Under 212 hade länet en ökning av utrikes födda med 3,8 procent och samtliga kommuner hade en ökning av utrikes födda. Högst relativ ökning hade Sigtuna och lägst ökning hade Danderyd. Även antalet Stockholmsfödda ökade i alla kommuner förutom i Vaxholm. Störst ökning hade Sundbyberg som även hade störst total folkökning i riket under 212. Under 212 hade länet en folkökning på,5 procent av personer födda i övriga Sverige. I 11 av 26 kommuner minskade dock gruppen. Störst minskning hade Södertälje följt av Botkyrka medan Värmdö hade den största relativa ökningen av födda i övriga Sverige. Tabell 8. Stockholms län och kommuner Folkökning efter födelsegrupp 212, procent Kommun Född i Sverige Utrikes Totalt Kommun Född i Sverige Utrikes Totalt därav Stockholms län därav övriga Sverige född därav Stockholms län därav övriga Sverige född Botkyrka 1,14 -,93 3,82 1,89 Solna 1,62,46 4,2 1,93 Danderyd 1,1 -,83,88,51 Stockholm 1,71 1,9 3,48 1,96 Ekerö 1,35,26 5,61 1,53 Sundbyberg 3,13,51 5,51 3,17 Haninge 1, -,48 3,96 1,41 Södertälje 1,21-1,76 5,52 2,4 Huddinge 1,41,94 3,91 1,98 Tyresö,85,54 2,33 1,1 Järfälla,95 -,63 3,93 1,32 Täby 1,19,41 2,91 1,25 Lidingö,77,5 2,17,8 Upplands Väsby 1,1 -,15 3,29 1,32 Nacka 1,3,37 2,93 1,37 Upplands-Bro 1,52,12 3,25 1,54 Norrtälje,54,5 2,93,69 Vallentuna 1,14,94 5,67 1,63 Nykvarn 1,64, 1,19 1,19 Vaxholm -,23 -,86 2,26 -,13 Nynäshamn,95 -,54 5,53 1,23 Värmdö 1,8 1,39 2,24 1,27 Salem 1,2 -,53 3,59 1,19 Österåker,9 -,29 5,33 1,2 Sigtuna,95 -,1 7,4 2,28 Sollentuna 1,3,7 4,33 1,47 Stockholms län 1,37,48 3,81 1,7 Närheten avgör även för utflyttarna När det gäller utflyttningen från en Stockholmskommun väljer, liksom inflyttarna, de flesta en kommun inom länet och när utflyttningen går utanför länet är det tydligt att närheten även här avgör. Utflyttningen från de norra kommunerna går till Uppsala län och utflyttningen från de södra kommunerna går till Södermanland. För sex kommuner gick inte den vanligaste utflyttningen till Uppsala eller Södermanlands län. Från Stockholm, Nacka, Lidingö och Värmdö flyttade många till Skåne. Från Tyresö flyttade många till Östergötland och från Danderyd flyttade många till USA. 23

25 Befolkningsregister och folkbokföring Statistiken i denna rapport är skapad med hjälp av Registret över totalbefolkningen (RTB), som är en kopia av folkbokföringen som Skatteverket tillhandahåller. Målpopulationen för RTB är personer som enligt gällande lagar, förordningar och regler ska vara folkbokförda i Sverige. SCB tar varje natt efter vardag emot aviseringar om födslar, dödsfall och flyttningar från Skatteverket. Händelser som inte rapporteras till folkbokföringen skapar diskrepanser mellan ram- och målpopulation i form av över- och undertäckning. I övertäckningen ingår personer som inte ska vara folkbokförda i Sverige men som ändå är det. I undertäckningen ingår personer som borde vara folkbokförda men inte är det. Övertäckning i RTB uppstår då personer avlider eller utvandrar utan att Skatteverket får kännedom om det. Undertäckning uppstår då födslar och invandring inte rapporteras. På regional nivå inkluderas även personer skrivna i fel region inom Sverige i över- och undertäckningen. 2 Utvandring till obefintlig försvårar jämförelser med 21 För att folkbokföringen skall överensstämma med den befolkning som faktiskt skall vara folkbokförd i Sverige utreder Skatteverket de personer som under en längre period haft okänd hemvist. Rekommendationen är att ingen skall stå utan känd hemvist i cirka två år. Om Skatteverket kommer fram till att en person inte längre finns i Sverige kan det antingen bero på att personen avlidit eller att personen utvandrat. Skatteverket har valt att klassificera personens frånvaro som en utvandring. Självfallet förblir det land till vilket personen utvandrat okänt eller obefintligt (OB) som Skatteverket väljer att kalla det. Sedan år 1998 har antalet avregistrerade som utvandrade från Stockholms län till OB legat mellan ett 3-tal och några hundra per år. År 21 genomfördes dock en större insats av Skatteverket, vilken fick till följd att personer avfördes från folkbokföringen som OB-utvandrare från länet. Under 211 och 212 är antalet personer som avfördes åter på en normal nivå, 216 respektive 125 personer. 2 Mer information om befolkningsregistret och dess kvalitet finns i Beskrivning av statistiken som återfinns på SCB:s webbplats: 24

26 Andra rapporter i samma serie: Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige... 21:5 Befolkningsförändringar per kvartal 29 21:7 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Fruktsamhet och dödlighet i Stockholms län :12 In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 29 21:14 Pensionspuckeln, 55+flyttningar 211:2 Barn och unga och deras familjer, år 29/21 211:3 Vart tar invandrarna vägen? 211:4 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län 21/ :3 Födda efter mödrarnas födelseländer 212:4 Hushåll och familjer i förändring 212:5 Kommunprognoser : sammanfattning 212:6 Bostadsbyggnadsplaner: bilaga till huvudrapport 212:7 Fruktsamhet och mortalitet :8 Stockholms län - Huvudrapport 212:9 Varför flyttar svenska barnfamiljer? 212:1 ISBN

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer 2011-2020 Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Prognos 2011-2020 2012:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2011

Fruktsamhet och mortalitet 2011 Demografisk rapport 2012:08 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos för Stockholms län 2012-2021 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län

2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län 2010:4 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län 2010:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Demografisk rapport 2013:06 Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2013-2022/45 Fruktsamhet och mortalitet 2012 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45 Demografisk rapport 214:1 Prognosmetoder och modeller Regressionsanalys Befolkningsprognos 214-223/45 PCA/MIH Michael Franzén Version 4. 1(32) Rapport 214-1-8 Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal 2012:3 Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal Stockholmsregionen är en kunskapsregion med en hög andel välutbildade invånare. Den skärpta konkurrensen och ambitionen om ett näringsliv

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2015

Fruktsamhet och mortalitet 2015 Demografisk rapport 2016:05 Fruktsamhet och mortalitet 2015 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 215:6 Modellutveckling 215: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 215 224/5 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 29 maj 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Sverigefödda och

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:04 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2014-2023/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2014 2023/45 2014:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4.

StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4 Befolkningen i Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna

Läs mer

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län Demografisk rapport 2012:02 Demografiska prognoser på kommunnivå 2011-2040 för Stockholms län Version 2 Befolkningsprognos 2012-2021/40 Tillväxt, miljö och regionplanering Ulla Moberg 08-7374485 Ulla.moberg@tmr.sll.se

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet 2014:2 Stockholm lyfter Sverige men 2 300 saknar behörighet Nära 21 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2013. Länet har bättre resultat jämfört med övriga riket både avseende det genomsnittliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 1 211 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 5 45 4 Linjen indikerar det nationella målvärdet till år 214. april 28 - mars 29 april 29 - mars

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45 Demografisk rapport 2012:09 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2012-2021/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2012 2021/45 2012:9 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer