Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012"

Transkript

1 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012

2

3 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser för perioden I tabellbilagan i slutet av rapporten redovisas befolkningsstatistik för hela staden samt för de 14 stadsdelsområdena. Stockholms stads befolkningsstatistik baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen (RTB) samt de aviseringar om förändringar i folkbokföringen som inkommer successivt till SCB från skatteverket. I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbokförda vid en viss tidpunkt, i detta fall den 31 december Statistiken utgår från folkbokföring på fastighet, den fastighet där personen regelmässigt vistas. Den totala folkmängdsförändringen beräknas som summan av födelsenetto, flyttningsnetto och överföring till och från det s.k. obefintligregistret. Ett nyfött barn folkbokförs i den församling där modern vid nedkomsten var folkbokförd eller, om hon inte var folkbokförd någonstans, i den församling där nedkomsten skedde. Ett dödsfall registreras i den församling där den avlidne var folkbokförd. En flytt registreras när en person byter folkbokföringsadress. Om en och samma person flyttar flera gånger räknas detta som flera flyttningar. Flyktingar registreras inte i folkbokföringen förrän de fått uppehållstillstånd. Invånare med utländsk bakgrund redovisas enligt riktlinjer från Statistiska centralbyrån (SCB, MIS, Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för redovisning i statistiken, 2002) som utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Rapporten är utarbetad av Mathias Johansson, Sweco Eurofutures AB, på uppdrag av Stadsledningskontoret, Stockholms stad. Kartorna är framtagna av Åsa Wennblom. Mer information om befolkningen i Stockholm finns på hemsidan: 1

4 INNEHÅLL FÖRORD... 1 INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING... 3 STOCKHOLM... 4 Befolkningsförändringar... 4 Flyttningar... 5 Födda och avlidna... 7 Befolkningsstruktur... 9 Arbetslösa och biståndstagare STADSDELSOMRÅDEN Befolkningsförändringar Befolkningstäthet Flyttningar Födda och avlidna Befolkningsstruktur Invånare med utländsk bakgrund Arbetslösa och biståndstagare TABELLER

5 SAMMANFATTNING Befolkningstillväxten, som pågått oavbrutet sedan år 1982 håller i sig. Under år 2008 översteg Stockholm stads befolkning och därmed slogs det tidigare befolkningsrekordet från Denna utveckling fortsatte även under år 2009 då staden växte med ytterligare invånare, vilket var en anmärkningsvärt hög befolkningstillväxt och den största befolkningsförändringen i Stockholms stad sedan Befolkningstillväxten år 2012 var inte riktigt lika hög, men befolkningen ökade med knappt till Att staden haft en fortsatt tillväxt år 2012 beror till stor del på det höga positiva flyttnettot. År 2012 flyttade fler personer in till Stockholms stad än ut ur staden, vilket var drygt 500 färre än år Tillväxten beror också på det fortsatt höga födelsenettot (differensen mellan födda och avlidna) som ökade något från år 2011 till år År 2012 flyttade personer till Stockholm. Sedan år 2005 har flyttnettot (differensen mellan in- och utflyttare) varit positivt. Nettot mot utlandet var ca jämfört med året innan. Nettot mot övriga riket på knappt var något lägre än året innan. Flyttningsunderskottet på ca personer gentemot länet ligger på samma nivå som året innan. Födelseöverskottet (den positiva differensen mellan antal födda och antal avlidna) uppgick år 2012 till barn, vilket var drygt 200 fler än föregående år och något fler än år Det föds många barn i Stockholms stad och om man håller 2011 års siffror inom parentes visar siffrorna för barnafödandet en fortsatt stigande trend. Antalet avlidna fortsätter minska men endast marginellt de senaste fyra åren. Rapporten innehåller kommentarer till diagram och tabeller över befolkningsstrukturen år 2012 och befolkningsutvecklingen från år 1990 alternativt år 2002 fram till idag. 3

6 STOCKHOLM Befolkningsförändringar Som framgår av tabell 1 nedan uppgick Stockholm stads befolkning vid årsskiftet 2012/2013 till invånare. Totalt uppgick Stockholms läns befolkning vid motsvarande tidpunkt till invånare. Befolkningen i Stockholm stad utgör 41,4 procent av hela länets befolkning. I hela Stockholms län ökade befolkningen med personer varav i Stockholm stad. För både Stockholms län och Stockholms stad är ökningen mindre än året innan. Vaxholm var den enda av länets kommuner som hade en befolkningsminskning under år 2012 (se diagram 1). I relativa tal var befolkningsökningen i Stockholms stad ungefär 2,0 procent, vilket är högre än länsgenomsnittet på 1,7 procent. I Sundbyberg ökade invånarantalet med 3,2 procent och var den kommun där den relativa ökningen var som störst. Tabell 1: Folkökning i länets kommuner år 2012 Kommun Ökning Länet Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Diagram 1: Folkökning (%) i länets kommuner år 2012 Sundbyberg Sigtuna Södertälje Huddinge Stockholm Solna Botkyrka Länet totalt Vallentuna Upplands-Bro Ekerö Sollentuna Haninge Nacka Järfälla Upplands Väsby Värmdö Täby Nynäshamn Österåker Salem Nykvarn Tyresö Lidingö Norrtälje Danderyd Vaxholm -1% 0% 1% 2% 3% 4% 4

7 Flyttningar Totalt flyttade personer till Stockholm under år 2012, vilket är ungefär fler än det föregående året. Samtidigt ökade utflyttningen med drygt personer, från personer till Flyttningsnettot (den positiva differensen mellan inflyttningar och utflyttningar) på personer är något mindre än föregående års på Flyttningsöverskottet från utlandet minskade från år 2011 till år Flyttningsunderskottet från övriga länet minskade med knappt 100 personer från till Flyttningsöverskottet gentemot övriga landet var personer och därmed något lägre än 2011 års överskott på De största flyttströmmarna gick mellan Stockholms stad och kommuner i övriga länet. Främst gick dessa flyttströmmar av både in- och utflyttning mellan Stockholms stad och Huddinge, Solna och Nacka. Utanför länet gick de största flyttströmmarna mellan Stockholms stad och Göteborg samt Uppsala. Det största flyttningsöverskottet hade Stockholms stad gentemot Uppsala (657),Göteborg (557) och Linköping (356). Överskottet mot Uppsala har minskat med nästan 150 nettoinflyttade jämfört med Det största flyttunderskottet hade staden mot Nacka och Huddinge, 494 respektive 324 fler personer flyttade från staden till dessa kommuner jämfört med hur många som flyttade i motsatt riktning. Som Diagram 2 nedan visar har staden under de senaste tolv åren haft ett positivt flyttningsnetto under samtliga år utom Flyttningsnettot gentemot övriga landet och utlandet har varit konstant positivt, medan det varit genomgående negativt i förhållande till övriga länet. Sedan toppnoteringen 2009 har det totala flyttningsnettot minskat de tre senaste åren. Diagram 2: Flyttningsnetto mellan Stockholm och övriga områden i Sverige och utlandet Övriga länet Övriga landet Utlandet Totalt

8 Antal flyttare Antal flyttare Befolkningsöversikt 2012 Liksom föregående år var flyttöverskottet störst bland unga vuxna (se diagram 3 nedan). Speciellt i åldern år då flyttnettot var eller över i varje ettårsklass, förutom bland 28-åringarna där det var 950. Överskottet för denna grupp var drygt Denna grupp är den största anledningen att befolkningen i Stockholm ökar. Under 2012 hade staden de största flyttningsunderskotten bland yngre barn, 0-5 år, och vuxna mellan 35 och 39 år samt gruppen åringar. Flyttningsunderskottet av barn är fortfarande det största och har ökat med ca 300 till drygt Bland åringar ökar det något från ca 900 till ca Flyttunderskottet bland gruppen åringar har minskat med 200 procent och uppgår till drygt 100 personer. Diagram 3: In- och utflyttning i Stockholm år 2012 efter ålder Inflyttade Utflyttade Ålder Som vi ser i diagram 4 nedan var flyttningsnettot för ungdomar år och unga vuxna upp till och med 29 år positivt gentemot alla geografiska områden, länet, riket och utlandet. I flera andra åldersgrupper hade staden ett negativt flyttningsnetto mot något av områdena, främst övriga länet. Diagram 4: Flyttningsnetto i Stockholm år 2012 efter ålder och geografiskt område Netto utland Netto länet Netto riket Ålder 6

9 Antal födda Befolkningsöversikt 2012 Flyttningsnettot från utlandet minskade något till personer under år Detta innebar att fler personer flyttade till Sverige än från Sverige. I diagram 5 nedan framkommer det att flyttningsöverskottet av utrikes födda har varit positivt och pendlat runt personer de senaste fem åren. När det gäller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar har flyttningsunderskottet år 2008 på 206 blivit ett litet överskott år 2012 på 38. När det gäller övriga personer, inrikes födda med minst en inrikes född förälder, har flyttnettot tidigare pendlat kring knappt personer för att de två senaste åren ha legat relativt konstant kring personer. Diagram 5: Flyttningsnetto i Stockholm perioden efter utländsk bakgrund Utrikes född Övriga Inrikes född med 2 utrikes födda föräldrar Födda och avlidna Antalet födda barn år 2012 var vilket var knappt 200 fler barn än Nedgången i antalet födda barn år 2011 blev därmed tillfällig, något som gäller även för födelsetalen i länet och riket. Det föds fortfarande många barn i Stockholm och håller man rekordåret 2010 inom parentes så är trenden fortfarande stigande (se nedan i diagram 6). Diagram 6: Antalet födda i Stockholm perioden Sedan slutet av 90-talet har födelsenettot ökat för varje år från ett födelseöverskott på något hundratal till år År 2011 sjönk födelseöverskottet något, men ökade återigen år 2012 och blev

10 I Stockholms stad föddes år barn per invånare, vilket är ungefär 8 färre barn per invånare än år I relation till övriga länet ligger Stockholm högt, då länsgenomsnittet är barn per invånare. I diagram 7 nedan visas antal födda per invånare i de olika kommunerna i Stockholms län. Presentationen av antal födda per möjliggör en direkt jämförelse av kommunerna. Sundbyberg och Solna har flest antal födda med respektive barn och Danderyd lägst antal med 829 barn. Räknat per invånare föds det fler barn endast i Solna och Sundbyberg. Diagram 7: Antal födda per invånare år Diagram 8 nedan visar hur barnafödandet har förändrats från år 2011 till år 2012 i de olika kommunerna i Stockholms län. Upplands Väsby, Ekerö och Sundbyberg hade exempelvis en positiv relativ förändring, vilket betyder att i dessa kommuner föddes det fler barn än föregående år. Ungefär hälften av länets kommuner hade en positiv relativ förändring. I Nykvarn föddes det nästan 20 procent färre barn medan det i Upplands Väsby föddes drygt 10 procent fler än år Diagram 8: Relativ förändring i antal födda mellan 2011 och ,2 1,1 1,0 0,9 0,8 8

11 Antal döda Befolkningsöversikt 2012 Under år 2012 avled knappt personer, vilket är något lägre än året innan. Det har varit en långvarig trend av minskande antal avlidna som framgår av diagram 9. Diagram 9: Antal avlidna i Stockholm perioden I Stockholm avled 779 personer per invånare år 2012, vilket är en marginell minskning från föregående års nivå på 803 personer. För hela länet var motsvarande antal 730 och invånarna i Stockholms stad har totalt sett en högre dödlighet än länsgenomsnittet, något som framgår relativt tydligt i diagram 10. Det förklaras delvis av att Stockholms befolkningsandel i de allra äldsta åldrarna är hög jämfört med resten av länet. Diagram 10: Antal avlidna per invånare år Befolkningsstruktur Befolkningsstrukturen i Stockholms stad skiljer sig en hel del från övriga länet vilket visas i befolkningspyramiden (diagram 11). Staden hade år 2012 framförallt en betydande större andel personer i åldrarna Med undantag för barn i den lägsta åldersklassen var andelen barn i samtliga åldrar lägre i staden än i övriga länet. Detta kan tyda på att många barn föds i Stockholms stad men som inom ett par år flyttar från Stockholms stad till kommuner där det är lättare att hitta större bostäder. 9

12 Åldersklass Befolkningsöversikt 2012 Diagram 11: Åldersstrukturen i Stockholm och övriga länet år 2012, (%) 95-W ,1 0,6 1,2 4,0 2,7 1,9 5,8 5,3 5,4 6,2 7,7 7,7 7,2 6,2 5,8 6,4 6,3 6,9 5,9 6,7 0,2 0,8 1,5 1,9 2,1 3,0 4,7 5,1 5,6 6,0 6,9 7,0 8,2 9,6 9,3 6,7 4,7 4,3 5,4 Övriga länet 2012 Sthlm 2012 % ,0 Vid en närmare titt på befolkningsstrukturen i Stockholm hade i andelar av hela befolkningen framförallt grupperna yngre pensionärer, år samt barn och ungdomar i åldersgrupperna 5-14 år ökat sedan år I antal ökade de flesta grupper förutom , åringar samt grupperna från 80 till 94 år. Förändringar i befolkningens sammansättning påverkades i första hand av de flyttmönster som studerades i avsnittet ovan där det framgick att antalet inflyttare i åldrarna år var betydligt större än antalet utflyttare medan förhållandet var det omvända för barn i åldersgruppen 0-4 år. Jämfört med för tio år sedan har staden idag en relativt sett yngre befolkning. Andelen 65 år och äldre har minskat från 15,4 till 14,2 procent av befolkningen, medan andelen åringar har ökat något från 64,2 till 64,5 procent. Befolkningsstrukturen idag och för tio år sedan visas i diagram 12 nedan. Diagram 12: Befolkning efter ålder i Stockholm åren 2002 och År År år 20 år 40 år 60 år 80 år 100- år 10

13 År 2012 fanns knappt personer med utländsk bakgrund i Stockholms stad, vilket innebär drygt 30 procent av stadens invånare, en svag ökning jämfört med år Utländsk bakgrund definieras här som utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. För tio år sedan var andelen med utländsk bakgrund ca 25,1 procent. Den största gruppen med utländsk bakgrund år 2012 var födda eller hade föräldrar födda i Europa/Nordamerika, 27,5 procent. Betydligt färre, 6,8 procent, var födda i eller hade föräldrar från Sydamerika (se nedan i diagram 13). Diagram 13: Antal invånare med utländsk bakgrund i Stockholm år 2012 Övriga världen Afrika Sydamerika Turkiet/Irak/Iran/Libanon/Syrien Europa/Nordamerika Norden Utrikes född Inrikes född med två utrikes födda föräldrar Arbetslösa och biståndstagare Diagram 14 nedan visar att arbetslösheten under perioden minskade både i Stockholms stad och i övriga länet. År 2009 skedde däremot ett trendbrott och arbetslösheten steg i samband med lågkonjunkturen. Efter år 2009 har arbetslösheten som en andel av befolkningen stigit i en långsammare takt, där den största ökningen är mellan år 2011 och år 2012 med 0,2 procentenheter. I övriga länet skedde ett tydligt trendbrott 2011 med minskad arbetslöshet men som dock återigen ökar år År 2012 uppskattades antalet öppet arbetslösa i åldern år i Stockholms stad och i övriga länet till respektive (SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU). Jämfört med 2011 ökade antalet öppet arbetslösa med ca i Stockholms stad och med ca i övriga länet. 11

14 Diagram 14: Andelen öppet arbetslösa (15-74 år) perioden * 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Stockholm Övriga länet *Beräknat som en andel av befolkningen år Antal personer i staden som år 2012 fick ekonomiskt bistånd 1 var (inklusive barn), vilket utgjorde 3,3 procent av hela befolkningen. Detta är en minskning från 2011 då antalet var personer eller 3,6 procent av befolkningen. Utländska medborgare (utomnordiska) var överrepresenterade bland dem med ekonomiskt bistånd, men andelen har minskat kraftigt sedan slutet på 90-talet, medan andelen bland svenska medborgare sjunkit från drygt 6 procent till 2,7 procent (se diagram 15 nedan). Här bör tilläggas att registerhanteringen ändrades under år 2003, vilket förklarar en del av minskningen för andelen biståndstagare med utländskt medborgarskap. Under året 2012 minskade andelen biståndstagare med utomnordisk bakgrund relativt mycket med 1,9 procentenheter. Bland svenska och nordiska medborgare sjönk andelen biståndstagare marginellt och även antalet biståndstagare sjönk något. 1 Tidigare kallat socialbidrag 12

15 Diagram15: Andel med ekonomiskt bistånd efter medborgarskap perioden i Stockholm Svenska Övrigt nordiska Utomnordiska

16 STADSDELSOMRÅDEN Skillnaden i invånarantal mellan Stockholm stads fjorton stadsdelsområden är stor och Södermalm som år 2012 hade det högsta invånarantalet på nästan var ungefär fem gånger så folkrikt som Älvsjö där det bodde drygt personer. Befolkningsförändringar Sett till invånarantal var Enskede-Årsta-Vantör det näst-största stadsdelsområdet med knappt invånare. Det tredje folkrikaste stadsdelsområdet var Hägersten-Liljeholmen som hade nästan invånare. Några av de minst befolkade stadsdelsområdena, Skärholmen och Spånga-Tensta, var också de områden som hade den minsta befolkningsökningen, knappt 200 personer för Spånga-Tensta och drygt 400 personer för Skärholmen mellan år 2011 och år Precis som år 2011 ökade befolkningen i alla stadsdelsområden under år De tre föregående åren har Hägersten-Liljeholmen varit det område som ökat mest, men mellan år 2011 och år 2012 ökade Bromma mest, med drygt personer. Tabell 2: Folkökning i stadsdelsområden Stadsdelsområden Ökning / Minskning Hela staden Bromma Kungsholmen Hägersten-Liljeholmen Enskede-Årsta-Vantör Hässelby-Vällingby Södermalm Farsta Rinkeby-Kista Norrmalm Älvsjö Skarpnäck Östermalm Skärholmen Spånga-Tensta

17 Kungsholmen var det stadsdelsområde där den procentuella befolkningsökningen under år 2012 var som störst, på 3,9 procent, tätt följt av Bromma på 3,8 procent. I områden med stor befolkningsökning är det kopplat till nyproduktion av bostäder. Den minsta befolkningsökningen av stadsdelarna 2012 hade Spånga-Tensta, på 0,4 procent. Diagram16: Procentuell befolkningsförändring i stadsdelsområden under år ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Befolkningstäthet Kartan nedan visar befolkningstätheten (folkmängd/hektar) i Stockholms stads stadsdelsområden. De mest befolkningstäta områdena är mörkröda och finns på Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen. Även delar av Östermalm, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista samt Hägersten-Liljeholmen tillhörde de mest befolkningstäta i Stockholm. Vid studier av befolkningstäthet är det intressant att se hur invånarna fördelar sig över områden. För att tydligare ge en förklaring till tolkning av kartan ges ett exempel från ett stadsdelsområde. Vid en närmare studie av Bromma syns tydligt att exempelvis Traneberg och Åkeslund, bestående av främst flerbostadshus, också är de mest befolkningstäta områdena i Bromma. I de områden som gränsar till Hässelby-Vällingby har det byggts och ska byggas en hel del och det avspeglas i kartan som halvmörka områden och det kommer troligtvis bli mörkare områden med tiden. I de ljusaste områdena finns bland annat Bromma flygplats och industriområden samt ett naturreservat och det avspeglas i den låga befolkningstätheten. 15

18 Figur 3: Befolkningstäthet samt befolkningsförändring i Stockholm stads stadsdelsområden år

19 Flyttningar År 2012 hade Stockholms stad knappt fler inflyttade än utflyttade. De flesta stadsdelsområden hade större flyttnetto än födelseöverskott. Vilket innebär att differensen mellan inflyttare och utflyttare är större än differensen mellan födda och avlidna. Undantagen var Spånga-Tensta, Skarpnäck, Södermalm och Norrmalm som hade ett större födelsenetto än flyttnetto (se vidare avsnittet om Födda och avlidna nedan). Som framgår av diagram 17 nedan så hade Älvsjö störst andel inflyttare från övriga staden. Älvsjö hade också en låg andel inflyttade från utlandet och övriga landet. Rinkeby-Kista och Skärholmen har lägst andel inflyttade från Stockholms stad. Östermalm är den stadsdel där högst andel av de inflyttade kommer från övriga landet. Skärholmen har högst andel av inflyttade från övriga länet. Diagram 17: Inflyttning till stadsdelsområden år 2012 från övriga staden, övriga länet, övriga Sverige och utlandet (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Utlandet Övriga landet Övriga länet Stockholms stad 17

20 Kartan (figur 1) över inflyttning i Stockholms stad visar varifrån inflyttningen till stadsdelarna kommer. Cirkeldiagrammens storlek anger hur stort antalet inflyttningar är för området. Tårtbitarna anger hur stor andel som kommer från olika områden. Majoriteten av inflyttningen bestod av de flyttningar som pågår inom respektive stadsdelsområde samt de inflyttade från övriga stadsdelsområden i Stockholms stad. Dessa två faktorer förklarade över hälften av den totala inflyttningen till var och en av de 14 stadsdelsområdena. Inomflyttningen var störst i Rinkeby-Kista, Södermalm, Hässelby- Vällingby samt Östermalm där denna faktor förklarade procent av den totala inflyttningen. Inflyttningen från övriga Stockholm var speciellt stor i Älvsjö och Skarpnäck där den förklarade knappt 50 procent respektive knappt 40 procent av all inflyttning Inflyttning från övriga länet och inflyttning från övriga Sverige är ungefär lika stor i de olika stadsdelsområdena. Vid en jämförelse av de olika områdena, gällande inflyttning från utlandet, utmärker sig Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Skärholmen i förhållande till de övriga stadsdelsområdena med procent inflyttade. Kungsholmen, Södermalm och Hägersten-Liljeholmen hade den lägsta andelen inflyttade från utlandet med 7 procent vardera. Figur 1: Inflyttningar 2012 per stadsdelsområde. Från eget stadsdelsområde, övriga Stockholm, övriga länet, övriga landet och utlandet 18

21 Figur 2 nedan visar utflyttningar för stadsdelsområden tillhörande Stockholms stad. Mönstret ser ganska likartad ut för områdena. Cirklarnas storlek är mindre än på kartan över inflyttade vilket innebär att den totala utflyttningen är lägre än inflyttningen Inomflyttning och utflyttning till övriga Stockholm förklarade runt procent av den totala utflyttningen i varje stadsdelsområde. Södermalm hade den högsta siffran på ca 67 procent. Vid en närmare titt på utflyttningen till övriga Stockholm sticker Skarpnäck och Älvsjö ut då knappt 40 procent av den totala utflyttningen i dessa två områden beror på denna faktor. Utflyttning till övriga länet förklarade mellan 18 och 29 procent av den totala utflyttningen. Högst var utflyttningen till övriga länet i Skärholmen med 29 procent och lägst siffra hade Södermalm med 18 procent. Utflyttningen till övriga Sverige är ungefär lika stor i de olika stadsdelsområdena, 7-12 procent. Utflyttning till utlandet stod för den lägsta procentdelen avden totala utflyttningen. Endast 3-9 procent av den totala utflyttningen förklarades av flytt till utlandet. Figur 2. Utflyttningar 2012 per stadsdelsområde. Från eget stadsdelsområde, övriga Stockholm, övriga länet, övriga landet och utlandet 19

22 Statistiken visar att en vanlig typ av flyttningar är så kallade inomflyttningar, det vill säga att en person flyttar till en ny bostad i Stockholms stad. Drygt flyttningar skedde inom staden under I Tabell 3 nedan redovisas flyttningar mellan och inom stadens stadsdelsområden. Av alla flyttningar till bostäder i Stockholms stad utgjordes knappt 60 procent av personer som redan bodde i staden. Det motsvarar ungefär samma andel som året innan. Precis som föregående år var flyttningar inom stadsdelsområdet störst i Rinkeby-Kista där 64 procent av de som flyttade från Stockholms stad till en bostad i området flyttade inom stadsdelen, dvs. 64 procent av de som flyttade till Rinkeby-Kista bodde redan där. Den lägsta andelen inomflyttningar hade Älvsjö. Andelen som flyttade från en bostad i Älvsjö till en annan bostad i Älvsjö var 25 procent av alla inflyttningar i Älvsjö. Av tabell 3 framgår att flyttningar till och från områden inom Stockholm varierar mycket mellan stadsdelsområden. Södermalm var det område som hade den största befolkningen och även det område som både hade störst inflyttning från och utflyttning till övriga stadsdelar personer flyttade dit medan personer flyttade därifrån till övriga staden. Tabellen visar också att de som lämnar stadsdelsområdet gärna flyttar till ett närliggande område i staden, men inte så ofta till ett område längre bort. Tabell 3: Befolkningsomflyttningar år 2012 inom och mellan Stockholms 14 stadsdelsområden Inflyttning till Utflyttning från Totalt Rinkeby - Kista (1) Spånga - Tensta (3) Hässelby - Vällingby (4) Bromma (6) Kungsholmen (8) Norrmalm (9) Östermalm (10) Södermalm (12) Enskede - Årsta - Vantör (14) Skarpnäck (15) Farsta (18) Älvsjö (21) Hägersten - Liljeholmen (22) Skärholmen (24) Totalt

23 Födda och avlidna Det stora flyttningsnettot (9 870) är den viktigaste förklaringen till att staden växer, men även födelsenettot (6 947) spelar en stor roll. Födelsenettot är också en viktig förklaring till varför den demografiska strukturen varierar mellan olika stadsdelsområden. Som tidigare nämnts har antalet födda ökat år 2012 med knappt 200 personer och diagrammet nedan visar att denna ökning syns även på stadsdelområdesnivå. Endast Södermalm, Älvsjö, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby har färre antal födda barn 2012 jämfört med I Södermalm föddes drygt 8 procent färre barn år 2012 än år 2011 medan det i Bromma föddes ca 12 procent fler barn år Diagram 18: Relativ förändring i antal födda per stadsdelsområde mellan år 2011 och ,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 För att kunna göra en jämförelse mellan stadsdelar av olika befolkningsstorlek har antalet födda och avlidna per invånare beräknats. Liksom under år 2011 föddes flest barn per invånare i Hägersten-Liljeholmen, Norrmalm, och Kungsholmen, med skillnaden att under år 2012 gick Kungsholmen förbi Norrmalm i toppen. År 2010 låg Norrmalm i toppen. År 2012 föddes i Hägersten-Liljeholmen barn per invånare medan motsvarande antal på Norrmalm och Kungsholmen var ca respektive

24 Diagram 19: Födda per invånare år Diagram 20 visar födelsenetto samt den totala befolkningsförändringen (födelsenettot och flyttnettot) i varje stadsdel och där framgår att störst förändring skedde år 2012 i Bromma med invånare och minst förändring återfanns i Spånga-Tensta med 161 invånare. De största födelseöverskotten (skillnaden mellan födda och avlidna) fanns i Hägersten- Liljeholmen, Södermalm och Norrmalm. Lägst födelsenetto hade Älvsjö där antalet födda var 90 fler än dem som dött. Stadsdelen med högst flyttnetto, alltså med fler inflyttningar än utflyttningar till andra stadsdelar, var Bromma med fler inflyttningar, vilket är kopplat till nyproduktion i stadsdelen. Kungsholmen, Hässelby-Vällingby, Hägersten-Liljeholmen samt Farsta hade alla flyttnetton som översteg De enda två stadsdelarna med negativa flyttnetton, alltså med fler ut- än inflyttningar från andra stadsdelar, var Norrmalm och Spånga-Tensta med 121 respektive 161 fler utflyttade än inflyttade. Dessa två stadsdelar är de enda stadsdelarna där flyttnettot är negativt och där födelsenettot är den enda komponenten av den totala befolkningsförändringen som bidrar till ökningen. Diagram 20: Födelsenetto och befolkningsförändring per stadsdelsområden år 2012, antal personer Födelsenetto Befolkningsförändring totalt 22

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 Innehåll Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 1. Sammanfattning...14 Inledning... 14 Äldre befolkning - fler med utländsk bakgrund... 14 Arbetskraften minskar och

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer