2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010:4. Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län"

Transkript

1 2010:4 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län Befolkningsprognos

2

3 Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län 2010:4

4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan Regionplanekontoret/SLL och SCB samt adjungerade forskare och konsulter. Förfrågningar: Åke Nilsson, Demografikonsulten, Ulla Moberg, Regionplanekontoret, Projektledare Ulla Moberg Regionplanekontoret, Stockholm läns landsting Box 4414, Stockholm Besök Västgötagatan 2 Tfn , Fax Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB RTN ISSN XXXX-XXXX 2

5 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 4 Folkökningen år Stockholms läns folkmängd över 2 miljoner... 4 Fortsatt hög invandring minskad utvandring... 4 Minskad utflyttning till övriga Sverige... 4 Fler födda... 4 Något färre döda... 4 De utrikes födda svarar för 50 procent av folkökningen... 4 Folkökningen koncentreras till Stockholms stad och grannkommunerna... 4 Folkökning med den högsta någonsin i absoluta tal års folkökning överträffar 2008 med personer... 7 Ökad inflyttning till ett 10-tal kommuner... 7 Inflyttarna till länet bosätter sig i Stockholms stad eller i kranskommunerna... 8 Utflyttningen från länet jämnt fördelad mellan kommunerna... 8 Två tredjedelar av utvandrarna kommer ifrån Stockholms stad, Nacka, Solna, Huddinge och Botkyrka flyttade mellan kommunerna i länet år återhämtningens år?... 9 Fortsatt låg försäljning av småhus... 9 Folkökningen koncentreras till Stockholms stad och grannkommunerna... 9 Barnfamiljerna har bott kvar i Stockholms stad i större omfattning Ökad inflyttning fler födda? Fortsatt uppgång i fruktsamheten Var 5:e person är född utomlands Fortsatt koncentration av utrikes födda Tabellerna

6 Sammanfattning Folkökningen år 2009 Den snabba tillväxten av Stockholms läns befolkning som började år 2006 ökade i tempo 2009 och uppgick till personer. Det var den högsta tillväxten hittills i antal personer ett enskilt år (diagram 1). Åren ökade länet med ca per år. Tidigare var en normal tillväxt per år. Stockholms läns folkmängd över 2 miljoner Under år 2009 passerade länet med god marginal 2-miljonsstrecket. Den 31 dec 2009 var länets officiella folkmängdssiffra personer. Fortsatt hög invandring minskad utvandring För 4:e året i rad uppgick antalet inflyttade från utlandet till ca personer vilket överstiger genomsnittet för 10-årsperioden dessförinnan med ca Utflyttningen till utlandet minskade med jämfört. Länets överskott mot utlandet blev därmed hela personer. Minskad utflyttning till övriga Sverige Inflyttningen från övriga Sverige till Stockholms län låg kvar på samma nivå som Utflyttningen till övriga Sverige avtog med Länets flyttningsöverskott mot övriga Sverige ökade till år Fler födda Antalet födda ökade med drygt 600 och uppgick till år Sedan millennieskiftet har antalet födda ökat med i genomsnitt 770 barn per år. Något färre döda Trots en växande befolkning har antalet dödsfall i länet uppgått till drygt sedan mitten av 1980-talet. År 2009 minskade dödsfallen med 400 jämfört. De utrikes födda svarar för 50 procent av folkökningen Sedan ett par decennier svarar de utrikes födda via migration för ca 50 procent av länets folkökning. År 2009 var procenttalet exakt 50. Folkökningen koncentreras till Stockholms stad och grannkommunerna Färre barnfamiljer flyttar från de centrala delarna till förortskommunerna och fler flyttar till de centralt belägna kommunerna. Befolkningstillväxten i länet koncentreras alltmer till Stockholms stad och dess kranskommuner. I Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Huddinge och Nacka bor 55 procent av länets befolkning. De fem kommunerna svarade för hela 70 procent av länets folkökning år 2009 och 74 procent av länets flyttningsöverskott. 4

7 Folkökning med den högsta någonsin i absoluta tal År 2009 ökade Stockholms läns folkmängd med personer och uppgick till personer. Den snabba tillväxten som började år 2006 har därmed ytterligare ökat i tempo. Åren ökade länets folkmängd med ca per år. Tidigare var normala folkökningstal för länet med undantag av åren då IT-bubblan sprack, På 4 år har länet ökat med personer. Länet har haft mycket snabb tillväxt under tidigare perioder. Under 1940-talets baby-boom ökade Stockholms stad och dåvarande Stockholms län med sammanlagt personer under 5-årsperioden I förhållande till folkmängden var folkökningen dubbelt så stor då jämfört med den senaste 4-årsperioden. Under 2009 passerade Stockholms läns folkmängd 2-miljonersgränsen med bred marginal. År 1946, också ett år med kraftig folkökning, passerades 1-miljongränsen för dåvarande länet och överståthållareämbetet. Diagram 1 Årlig folkökning i Stockholms län Källa: Bearbetningar av uppgifter från SCB:s hemsida och Folkmängden inom administrativa områden (SCB) Före 1968 var nuvarande Stockholms län delat i två enheter nämligen Överståthållareämbetet (=Stockholms stad) och Stockholms län (=ungefär resten av nuvarande län). Folkökningen i Överståthållareämbetet och dåvarande Stockholms län har slagits samman i diagrammet. Kommentar: Länets guldålder inträffade under 1940-, 1950, 1960-talen med både stora inrikes flyttningsöverskott och födelseöverskott. Vid övergången till 1970-talet minskade inflyttningen och ökade utflyttningen med flyttningsunderskott som följd. Under decennierna därefter har länets folkmängd åter börjat öka. Åren var folkökningen ca per år. År 2009 ökade länets folkmängd med hela den antalsmässigt största ökningen som någonsin noterats! På 1940-, och 1960-talen var hög inflyttning från övriga Sverige och låg utflyttning till övriga Sverige samt höga födelsetal orsaken till den stora folkökningen. Den kraftiga folkökningen åren beror på en osedvanligt hög invandring. I genomsnitt har ca personer registrerats som inflyttade från utlandet åren Under 10-årsperioden var det genomsnittliga antalet inflyttade från utlandet ca Det finns således tecken på att det kan vara fråga om nya mönster i migrationsflödet till länet. Det är vanligt att migrationen varierar kraftigt mellan åren men den långsiktiga trenden tyder på en ökad invandring till länet. 5

8 Diagram 2 Inflyttade till Stockholms län från övriga Sverige och utlandet samt utflyttade från Stockholms län till övriga Sverige och utlandet Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Kommentar: Kurvorna över den inrikes inflyttningen och inrikes utflyttningen har ungefär samma utseende med tillägget att kurvan över utflyttningen är tidsförskjuten 4-5 år m.a.o. det finns ett samband mellan inflyttning och återutflyttning. Så länge arbetskraftsinvandringen pågick fanns ett liknande mönster bland den utrikes omflyttningen. Det är inte bara invandringen som bidrar till den stora folkökningen utan också ökat barnafödande. Sedan millennieskiftet har antalet födda ökat med i genomsnitt 770 barn per år. Trots att de äldre blir fler har antalet avlidna gått ner något i genomsnitt med 85 per år under det senaste decenniet. Diagram 3 Födda, döda och födelseöverskott Stockholms län Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Kommentar: Den stora invandringen har medfört att andelen utrikes födda ökat i de barnafödande åldrarna. Stockholms läns invandrare har dessutom högre fruktsamhet än infödda kvinnor, vilka haft en uppgång i fruktsamheten sedan millennieskiftet. Från talets början har dödligheten gått ned kraftigt (d.v.s. medellivslängden har ökat) vilket medfört att antalet dödsfall i stort sett varit konstant trots en växande och åldrande befolkning. 6

9 2009 års folkökning överträffar 2008 med personer Trots betydligt större folkökning 2009 än 2008 har de enskilda komponenterna (födda, döda, etc.) inte förändrats särskilt mycket jämfört. Genomgående är att pluskomponenterna ökat något och minuskomponenterna minskat. Den största enskilda förändringen är utflyttningen till utlandet som minskat med personer till Statistiken över utvandringen är osäker men denna nedgång får anses som säkerställd och åtminstone inte en överskattning. Utvandringen av svenska medborgare har avtagit sannolikt beroende på minskad efterfrågan på arbetskraft i de länder som Stockholmare flyttar till. Tabell 1 Befolkningsförändringar i Stockholms län år 2007 och 2008 År 2008 År 2009 Förändring Antal I procent av år 2008 Folkökning ,4 Levande födda ,2 Döda ,5 Födelseöverskott ,2 Inflyttade ,9 Från övriga Sverige ,5 Från utlandet ,7 Utflyttade ,2 Till övriga Sverige ,3 Till utlandet ,4 Flyttningsnetto ,5 Mot övriga Sverige ,7 Mot utlandet ,9 Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Födelseöverskottet har ökat med ca och inflyttningsöverskottet mot övriga Sverige ökat med Överskottet mot utlandet har ökat med hela på grund av minskad utvandring och ökad invandring. Ökad inflyttning till ett 10-tal kommuner Av diagram 2 framgår att både den utrikes och inrikes inflyttningen har legat på höga nivåer de senaste åren. I stort sett är det bara 10 av länets 26 kommuner som har varit involverade i processen med den ökade inflyttningen nämligen: Sundbyberg med 42 procents ökning från 2005 till 2009 Södertälje med 40 procents ökning från 2005 till 2007 och därefter 16 procents nedgång till 2009 Upplands-Bro med 37 procents ökning från 2005 till 2009 Solna med 36 procents ökning från 2003 till 2008 och därefter några procents nedgång Stockholm med 29 procents ökning från 2004 till 2009 Sollentuna med 28 procents ökning från 2004 till 2009 Huddinge med 27 procents uppgång från 2004 till 2008 och därefter några procents nedgång. Övriga kommuner med ökad inflyttning är Nacka med 22 procent , Botkyrka (21 procent ), Järfälla (21 procent ) och Haninge (11 procent ). 7

10 Inflyttarna till länet bosätter sig i Stockholms stad eller i kranskommunerna Inflyttarna från övriga Sverige är som regel unga människor i singelstadiet i familjecykeln. De bosätter sig i Stockholms stad eller kranskommunerna. Drygt 50 procent av de inflyttade från övriga län bosätter sig i Stockholms stad. Hela 2/3 av de inflyttade från övriga landet bosätter sig i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Huddinge eller Nacka. De uppräknade kommunerna kan betraktas som Stockholms läns entré (tabell 5). Även inflyttarna från utlandet har ungefär samma bosättningsmönster. Här tillkommer ytterligare 3 kommuner, Botkyrka, Haninge och Södertälje, som har hög dragningskraft på inflyttade från utlandet. Nästan 80 procent av de inflyttade från utlandet bosatte sig år 2009 i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Haninge, Nacka, Södertälje och Botkyrka. Det har blivit en något jämnare fördelning jämfört med Utflyttningen från länet jämnt fördelad mellan kommunerna När det blir dags för de boende i Stockholms stad och dess kranskommuner att finna en bostad passande en familj flyttar en del till förortskommunerna i länet. Det gör att, när personerna kommer i de åldrar då det är dags att flytta från länet till andra delar av landet, de utflyttade är jämnt spridda över länets kommuner. I stort sett alla kommuner utom entrékommunerna har flyttningsunderskott mot övriga riket. Minskad utflyttning år 2009 från länet gör dock att även Sollentuna och Danderyd hade positiva netton år 2009 mot övriga Sverige. Två tredjedelar av utvandrarna kommer ifrån Stockholms stad, Nacka, Solna, Huddinge och Botkyrka År 2009 svarade 6 kommuner för 70 procent av utvandringen. De 6 kommunerna är Stockholms stad, Södertälje, Solna, Huddinge, Nacka och Botkyrka (tabell 6) flyttade mellan kommunerna i länet år 2009 Länets förortskommuner rekryterar merparten av sina inflyttare från Stockholms stad och kranskommunerna. Från Stockholms stad flyttar nästan personer årligen till andra kommuner i länet. Från både Solna och Huddinge flyttade ca personer till andra kommuner i länet. Sammanlagt registrerades flyttningar mellan kommunerna i länet år Det är en uppgång med jämfört. Under de sista 10 åren har omflyttningen mellan kommuner i länet ökat med drygt per år. Den stora osäkerheten som inträffade hösten 2008 i samband med finanskrisen tycks ha ebbat ut under Störst ökning i inflyttningen från andra kommuner hade Stockholms stad år 2009 en ökning med inflyttade till ca Störst procentuell ökning hade Sundbyberg (25 procent jämför ), Ekerö, Nynäshamn och Sigtuna (med vardera 17 procent) samt Nacka och Vaxholm (med vardera 15 procent). Ekerö och Nynäshamn har därmed tagit igen den nedgång de hade i inflyttningen Ökad utflyttning till andra kommuner i länet noteras i Sigtuna (23 procents ökning jämfört med 2008), Upplands-Bro (18 procent), Södertälje (15 procent), Vallentuna (12 procent) och Huddinge (11 procent). Gemensamt för kommunerna, utom Huddinge, är att de ligger perifert i länet. Huddinge hade en stor folkökning, ca personer, år Då är en ökad utflyttning under det efterföljande året förväntad. Trots ökad omflyttning i länet noterade 9 kommuner färre inflyttade från länet år 2009 jämfört. Störst procentuell minskning hade Lidingö med 10 procent, Österåker 8 procent, Huddinge och Södertälje med vardera 6 procent. Huddinge hade stor inflyttning 2008 varför en minskning kan vara naturlig. För Södertäljes del fortsätter den nedåtgående trenden från

11 återhämtningens år? År 2008 minskade inflyttningen till flera kommuner med småhusbebyggelse. För några kommuner har 2009 varit ett återhämtningens år medan för andra inflyttningen har, från andra kommuner i Sverige, legat på en fortsatt låg nivå. Ekerö är åter tillbaka till trenden med växande inflyttning års nedgång har mer än väl hämtats igen Nynäshamn har återhämtat 2008 års nedgång. Salem har hämtat in en del av 2008 års nedgång. Inflyttningen 2009 låg ungefär på samma nivå som åren 2004 och Nykvarn är kvar på 2008 års nivå som dock var en god nivå jämfört med tidigare år med undantag av 2006 och Värmdö har fortsatt att tappa inflyttare men i betydligt långsammare takt. Värmdö var under många år Sveriges snabbast växande kommun, räknat i procent, bl.a. beroende på en omfattande permanentning av fritidshus. Fortsatt låg försäljning av småhus Antalet köp av småhus gick ned med 12 procent mellan 2007 och 2008 i Stockholms län. För länet som helhet har nedgången fortsatt mellan 2008 och 2009 men i långsammare takt än föregående år. I flera kommuner, med stora nedgångar mellan 2007 och 2008, har en återhämtning inträffat. Exempel på sådana kommuner är Salem, Lidingö, Danderyd, Vallentuna och Nynäshamn (tabell 3). Nivåerna år 2009 är dock lägre än 2007 års. Några kommuner som hade en uppgång eller en liten nedgång i antalet försålda småhus mellan 2007 och 2008 har fått vidkännas nedgångar mellan 2008 och Huddinge var en av få kommuner i länet med uppgång i antal köp av småhus från 2007 till En nedgång med 22 procent inträffade mellan 2008 och Stockholms stad hade en nedgång med bara 5 procent mellan 2007 och Nedgången fortsatte året därpå med 12 procent. Österåker, med en obetydlig nedgång mellan 2007 och 2008, har fått vidkännas en nedgång med 10 procent mellan 2008 och Folkökningen koncentreras till Stockholms stad och grannkommunerna 18 av länets 26 kommuner hade större tillväxt 2009 än Iögonenfallande är Stockholms stads stora folkökning med personer vilket är fler än år I förhållande till folkmängden ökade staden med 2,4 procent år Folkmängden i Stockholms stad har växt med nästan personer under 4-årsperioden Stockholms stad hade dock en större folkökning under 2 år i början av 1940 talet. Åren 1943 och 1944 växte stadens folkmängd med resp personer. Flera av länets kommuner har haft lika stor eller procentuellt större folkökning än Stockholms stad. Störst ökning i procent hade Sundbyberg med 4,6 procents folkökning eller med personer. Nacka ökade med 2,8 procent eller med personer och Solna med 2,5 procent eller personer. Nacka hade efter Stockholms stad den högsta folkökningen år 2009 och är numera den tredje största kommunen i länet med Ytterligare 4 kommuner har ökat med mer än invånare år Huddinge ökade med personer vilket dock är ca 800 färre än Med en folkmängd på och en snabb folkökning kommer Huddinge om något år att passera strecket. Haninge har år 2009 haft i det närmaste lika stor folkökning som föregående år nämligen med personer. Sollentuna och Botkyrka noterade också en stor folkökning nämligen med resp personer. 9

12 Befolkningstillväxten i länet koncentreras till Stockholms stad och dess kranskommuner. I Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Huddinge och Nacka bor 55 procent av länets befolkning. De fem kommunerna svarade för hela 70 procent av länets folkökning år 2009 och 74 procent av länets flyttningsöverskott. De 10 kommuner som har mer än 50 procent av bostadsbeståndet i småhus har haft en låg tillväxt även under Av länets befolkning bor 16 procent i småhuskommunerna medan bara 9 procent av länets tillväxt har skett där. I ökat tempo har länets tillväxt koncentrerats till Stockholms stad och dess grannkommuner Solna, Sundbyberg, Huddinge och Nacka. För några år sedan var folkökningen i länet snabbast i förortskommuner som Vallentuna, Österåker, Värmdö, Ekerö, Salem och Nykvarn. År 2009 var det bara Upplands-Bro, Sigtuna och Vaxholm i denna kategori som hade en snabb tillväxt. Troligen är det ett nytt bosättningsmönster som håller på att etablera sig i länet. Av nästa avsnitt framgår att barnfamiljerna inte bara i allt större omfattning bor kvar i länets centrala delar utan även i allt större omfattning flyttar till länets centrala delar. Barnfamiljerna har bott kvar i Stockholms stad i större omfattning Det har uppmärksammats att trycket på barnomsorgen varit osedvanligt högt under de senaste åren speciellt i Stockholms stad men också i en del kranskommuner. Bakgrunden är bl.a. att det föds betydligt fler barn. Från 1997 till 2009 ökade antalet födda med 56 procent i Stockholms stad (se tabell 7). Antal barn i förskoleåldern har dock inte ökat lika snabbt ökningen var 25 procent under perioden. Det finns flera orsaker till detta. År 1997 var en bottennotering för antalet födda. Födelsetal varierar mer än antalet barn i förskolåldern. Antalet förskolebarn har också reducerats genom större utflyttning än inflyttning av familjer med barn i förskoleåldern. Det mönstret bröts dock Inflyttningen av barnfamiljer ökade mer än utflyttningen åren År 2008 inträffade ett trendbrott. Utflyttningen av barnfamiljer minskade jämfört med Utvecklingen har fortsatt under Av diagram 3 nedan framgår i vilken omfattning barnfamiljer flyttar från Stockholms stad. Ca 12 procent av familjerna med barn i åldrarna 0 och 1 år flyttar från staden men bara 5-6 procent med barn i 6-årsåldern. Den generella bilden är att barnfamiljer i allt större omfattning valt att flytta från Stockholms stad under åren Sedan följde några år fram till 2007 då utflyttningen låg kvar på en hög nivå. År 2008 inträffade ett tydligt trendbrott. Utflyttningen av barnfamiljer minskade kraftigt. Utvecklingen med avtagande utflyttning har fortsatt under Nedgången var störst bland familjer med barn i åldrarna 0-3 år. Det är inte bara utflyttningen som avtagit utan inflyttningen av barnfamiljer har också ökat under de senaste åren. Stockholms stads negativa flyttnetto bland familjer med förskolebarn har blivit allt mindre. Trendbrottet ger inte bara tydliga effekter för Stockholms stad utan också för förortskommunerna som rekryterar sina inflyttade från i första hand Stockholms stad. Observera att redovisningen avser både inrikes och utrikes flyttningar sammantaget. Särredovisning för olika stadsdelar i Stockholms stad och uppdelat på inrikes och utrikes flyttningar kan ge betydligt mer varierande resultat. 10

13 Diagram 3 Utflyttade förskolebarn från Stockholms stad i förhållande till antalet i resp. ålder Källa: Egna beräkningar baserade på underlag från SCB:s statistikdatabas. För 0-åringarna har risktiden approximerats till 0,5 år Ökad inflyttning fler födda? Till förortskommunerna med villabebyggelse flyttar familjer med ett barn i barnvagn och ett barn på väg, något schablonmässigt uttryckt. Det gör att det finns ett starkt samband mellan inflyttning och antalet nyfödda ökar inflyttningen ökar barnafödandet och vice versa. T.ex. hade länets snabbast växande kommun åren , Värmdö, den högsta summerade fruktsamheten av länets kommuner år De ändrade flyttströmmarna har medfört att de årliga sambanden inte är lika tydliga (se tabellerna 5 och 8) längre men de förekommer trots allt. Kommuner med ökad inflyttning och med fler födda år 2009 än år 2008 är: Ekerö med 14 procent större inflyttning och 4 procent fler födda Sigtuna med 10 procent större inflyttning och 8 procent fler födda Upplands-Bro med 8 procent större inflyttning och 11 procent fler födda Upplands Väsby med både 6 procent större inflyttning och 6 procent fler födda Täby med 5 procent större inflyttning och 8 procent fler födda. Flera kommuner har haft en ökad inflyttning men inte motsvarande förändring av antalet födda. Ökningen har i några fall varit en återhämtning av nedgången år Nynäshamn med 13 procent större inflyttning men med bara 3 procent fler födda. Den ökade inflyttningen år 2009 var en återhämtning av nedgången år Nacka med 12 procent större inflyttning men med 2 procent färre födda. Jämfört med 2007 var inflyttningen år 2009 bara 2 procent högre. Vaxholm med 11 procent större inflyttning men med 3 procent färre födda. Vaxholm är en av länets minsta kommuner med ca invånare. I små kommuner varierar både inflyttning och födda mellan åren vilket gör att sambanden mellan inflyttning och födda blir svagt. Salem (drygt invånare) med 10 procent större inflyttning men med hela 21 procent färre födda. Salem hade under 2008 en nedgång i inflyttningen med 25 procent jämfört med Nedgången i antalet födda är därför förväntad. 11

14 Fortsatt uppgång i fruktsamheten Fruktsamhetstalet för länet har gått upp med 1 procent från 2008 till 2009 och har beräknats till 1,94 barn per kvinna (se tabell 8). Den senareläggning av barnafödandet som observerats under flera decennier med undantag av baby-boomen runt 1990 har avstannat. Det höga fruktsamhetstalet kan ses som en bekräftelse på att senareläggningen har upphört. Under baby-boomen runt 1990 noterades högre fruktsamhetstal under 2 år nämligen 1990 och 1992 med 1,98 resp. 1,97 barn per kvinna. Det mellanliggande året var talet detsamma som år 2009 dvs. 1,94. Runt 1990 låg länets fruktsamhet på 6-7 procent under rikets nivå. Sedan millennieskiftet har nivån i länet legat på samma nivå eller över rikets. På kommunnivå kan födelsetalet variera en hel del mellan åren. Vi har tidigare sett ett samband mellan migration och antalet födda. Men benägenheten att föda barn, d.v.s. fruktsamheten, varierar också mellan kommuner och över tiden. Trots en uppgång i fruktsamheten i Stockholm stad ligger nivån under länets. Ytterligare 2 kommuner som är centralt belägna, Solna och Sundbyberg, har låg fruktsamhet. I båda kommunerna avtog fruktsamheten 2009 med 2 procent jämfört. Det ska ses mot bakgrunden av ovanligt stora uppgångar mellan 2007 och För Sundbybergs del var uppgången 11 procent och för Solnas del 6 procent. Ytterligare 2 kommuner har en nivå som ligger under länets nivå. Det är Danderyd, med den lägsta nivån i länet, och Upplands Väsby. Fruktsamheten i Danderyd har minskat med hela 11 procent jämför. Sannolikt kan nedgången sättas i samband med den låga inflyttningen år Trots ändrade migrationsmönster är det ändå småhuskommunerna som har den högsta fruktsamheten. Högst har Nykvarn med 2,74 barn per kvinna, följt av Ekerö med 2,51, Tyresö med 2,24 och Värmdö med 2,23 barn per kvinna. Var 5:e person är född utomlands Under år 2008 passerade de utrikes födda gränsen i Stockholms län. År 2009 ökade antalet utrikes födda med personer och uppgick till den 31 december En enkel tumregel säger att de utrikes födda svarar för hälften av folkökningen i länet. År 2009 föll exakt 50 procent av folkökningen på de utrikes födda jämfört med 49 procent året innan. (Se tabell 9). Var 5:e person av befolkningen i länet är utrikes född eller med andra ord 20,8 procent. Fortsatt koncentration av utrikes födda De utrikes födda flyttar till kommuner med hög andel invandrare. I Botkyrka som har högst andel invandrare av kommunerna i länet svarade de utrikes födda för 83 procent av folkökningen år 2007 (se tabellerna 2 och 9). I Södertälje, efter Botkyrka kommunen med högst andel invandrare, minskade antalet inrikes födda med 559 personer samtidigt som de utrikes födda ökade med personer. Det är en fortsättning på den trend som inleddes år Under 7-årsperioden har de utrikes födda ökat med personer samtidigt som inrikes födda minskat med ca i Södertälje. I 12 av länets kommuner svarar de utrikes födda för mer än 50 procent av folkökningen. I Järfälla svarade de utrikes födda för 72 procent av folkökningen, i Upplands Väsby 70 procent, i Nynäshamn och Sigtuna 68 procent samt i Huddinge 64 procent. I Vaxholm som tillsammans med Ekerö är de kommuner med lägst andel invandrare i länet svarade de utrikes födda för bara 13 resp. 32 procent av folkökningen. Liknande mönster finns i Norrtälje, Nykvarn och Vallentuna. Inom Stockholms stad är fördelningen av utrikes födda mycket varierande mellan olika stadsdelar vilket inte redovisas här. 12

15 Tabellerna 2-9 Tabell 2 Utrikes födda och andel utrikes födda per kommun 31 dec 2009 samt de utrikes föddas andel av folkökningen Kommun Antal utrikes födda Utrikes födda i procent av folkmängden De utrikes föddas andel av folkökningen Kommun Antal utrikes födda Utrikes födda i procent av folkmängden De utrikes föddas andel av folkökningen Botkyrka ,5 83 Sollentuna ,8 58 Danderyd ,7 47 Solna ,2 62 Ekerö ,1 32 Stockholm ,8 43 Haninge ,2 58 Sundbyberg ,0 47 Huddinge ,1 64 Södertälje ,7 208 Järfälla ,4 72 Tyresö ,0 53 Lidingö ,5 67 Täby ,2 43 Nacka ,1 27 Upplands Väsby ,7 70 Norrtälje ,5 32 Upplands-Bro ,4 45 Nykvarn ,8 11 Vallentuna ,1 19 Nynäshamn ,5 68 Vaxholm ,2 13 Salem ,5 48 Värmdö ,9 33 Sigtuna ,7 68 Österåker ,9 43 Källa: Beräkningar baserade på SCB:s statistikdatabas. Stockholms län ,

16 Tabell 3 Nybyggda (planerade) lägenheter år 2009, antal köp av småhus 2009, inflyttning och utflyttning 2009 samt andel bostäder i småhus 2008 förändringarna mellan 2008 och 2009 anges i procent av 2008 års värde Lägenheter Antal köp av småhus Inflyttning Utflyttning Andel Planerade nybyggnad år 2009 Förändring år 2009 jämfört År 2009 Förändring år 2009 jämfört År 2009 Förändring år 2009 jämfört År 2009 Förändring år 2009 jämfört bostäder i småhus år 2008 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Lägenheter: Under våren 2009 inhämtade uppgifter från kommunerna om byggplaner till befolkningsprognos Utfallet 2008 enligt statistiken om färdigställda lägenheter (Först den 6 maj 2010 publicerar SCB uppgifter om nybyggda bostäder år 2008.) Köp av småhus: Uppgifterna för år 2009 är preliminära (17 mars 2010) och torde understiga de slutliga med 1 procent. Nedgången överdrivs något. Småhus med tomträtt ingår inte. Uppgifterna kommer från SCB. In- och utflyttning: SCB. Andel bostäder i småhus: Av SCB från Folk- och bostadsräkningen 1990 framräknat bostadsbestånd. I framräkningen ingår inte permanentning av fritidshus vilket gör att andelen småhus underskattas i kommuner som Norrtälje och Värmdö. 14

17 Tabell 4 Folkmängd 31 dec 2009, folkökning och flyttningsöverskott 2009 förändringarna mellan 2008 och 2009 anges i procent av 2008 års värde Kommun Folkmängd 31 dec 2009 År 2009 Folkökning I procent av folkmängden 31 dec 2008 Förändring i procent Jämfört Flyttningsöverskott År 2009 Förändring i procent Jämfört Botkyrka , Danderyd , Ekerö , *) Haninge , Huddinge , Järfälla , Lidingö , Nacka , Norrtälje , Nykvarn , Nynäshamn , Salem , *) Sigtuna , Sollentuna , Solna , Stockholm , Sundbyberg , Södertälje , Tyresö , *) Täby , Upplands Väsby , Upplands-Bro , Vallentuna , Vaxholm , Värmdö , Österåker , Stockholms län , Källa: SCB:s befolkningsstatstik samt egna beräkningar. *)År 2008 hade Ekerö och Salem flyttningsunderskott medan Tyresö hade flyttningsöverskott. När positiva tal övergår i negativa (eller negativa tal övergår i positiva) kan man inte beräkna procentuella förändringar. 15

18 Tabell 5 Inflyttade år 2009 med fördelning på utflyttningsområden förändringarna mellan 2008 och 2009 i procent av 2008 års värde Samtliga inflyttade Antal Förändring i procent Jämfört Därav från Stockholms län Övriga Sverige Utlandet Antal Förändring i procent Jämfört Antal Förändring i procent Jämfört Antal Förändring i procent Jämfört Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Tabell 101 i Befpak framställd av SCB samt egna beräkningar. Anmärkning: Flyttningar mellan kommuner i Stockholms län ingår inte i samtliga inflyttade till Stockholms län. 16

19 Tabell 6 Utflyttade år 2009 med fördelning på inflyttningsområden förändringarna mellan 2008 och 2009 i procent av 2008 års värde Samtliga utflyttade Antal Förändring i procent Jämfört Därav till Stockholms län Övriga Sverige Utlandet Antal Förändring Antal Förändring Antal Förändring i procent i procent i procent Jämfört Jämfört Jämfört Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Tabell 101 i Befpak framställd av SCB samt egna beräkningar. Anmärkning: Flyttningar mellan kommuner i Stockholms län ingår inte i samtliga utflyttade till Stockholms län. 17

20 Tabell 7 Födda, antal barn i åldern 0-6 år, in- och utflyttade i åldern 0-6 år, flyttnettot i åldern 0-6 år och flyttnettot i åldern 0-6 år i procent av antal barn i samma ålder Stockholms stad År Födda Antal barn i åldern 0-6 år Inflyttade i åldern 0-6 år Utflyttade i åldern o-6 år Flyttnetto i åldern 0-16 år Flyttnettot i procent av antal barn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Källa: SCB:s statistikdatabas och egna beräkningar. 18

21 Tabell 8 Levande födda 2009 och summerat fruktsamhetstal 2009 förändringarna mellan 2008 och 2009 anges i procent av 2008 års värde Levande födda 2009 Antal Förändring i procent Jämfört Summerad fruktsamhet År 2009 Förändring i procent Jämfört Botkyrka ,07-1 Danderyd ,80-11 Ekerö ,51 7 Haninge ,04-1 Huddinge ,02-1 Järfälla ,04 8 Lidingö ,94 6 Nacka ,13-5 Norrtälje ,13 16 Nykvarn ,74 33 Nynäshamn ,12-1 Salem ,99-19 Sigtuna ,13 6 Sollentuna ,01-5 Solna ,85-2 Stockholm ,88 1 Sundbyberg ,87-2 Södertälje ,96-5 Tyresö ,24 5 Täby ,15 13 Upplands Väsby ,93 8 Upplands-Bro ,15 9 Vallentuna ,06-11 Vaxholm ,09-2 Värmdö ,23-3 Österåker ,12 3 Stockholms län ,94 1 Källa: SCB:s befolkningsstatstik samt egna beräkningar. 19

22 Tabell 9 Ökningen av utrikes födda samt utrikes föddas andel av folkökningen totalt Ökning av utrikes födda Utrikes föddas andel av hela folkökningen Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Egna beräkningar baserade på underlag från SCB:s statistikdatabas. Kommentarer: År 2006 minskade de utrikes födda i Danderyd med 96 personer beroende på Skatteverkets folkbokföringskontroller samtidigt som Danderyds folkmängd ökade med 266 personer. I Sundbyberg ökade de utrikes födda mer än hela folkmängden ökade år I Södertälje ökade de utrikes födda mer än hela folkmängden ökade åren 2006, 2008 och 2009 dvs. de inrikes födda avtog i antal de åren. 20

23

24 Andra rapporter i samma serie: Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län :1 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 In- och utrikesfödda i Stockholms län :3 Bostadsbyggandet och den finansiella krisen 2009:4 Barn och deras familjer i Stockholms län 2007/ :5 Hållbar befolkningsutveckling i Mälardalen 2009:6 Stockholms län huvudrapport :7 Frutsamhet och mortalitet :8 Kommunprognoser 2009 sammanfattning 2009:9 Inledning till: Kommun- och planområdesprognoser 2010:1 Riktade flyttningar och arbetspendling 2010:2 ISBN Demografikonsulten U S K STO C K HO LMS STADS UTREDN IN GS- O C H STATISTIK KO N TO R AB

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2009 i Stockholms län Demografisk rapport 2011:01 Andra rapporter i samma serie: Inledning till: Kommun- och planområdesprognoser 2010:1 Riktade flyttningar och arbetspendling 2010:2 Befolkningsframskrivning 2009 2030 2010:3

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45 Demografisk rapport 214:1 Prognosmetoder och modeller Regressionsanalys Befolkningsprognos 214-223/45 PCA/MIH Michael Franzén Version 4. 1(32) Rapport 214-1-8 Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 215:6 Modellutveckling 215: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 215 224/5 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län

Demografiska prognoser på kommunnivå för Stockholms län Demografisk rapport 2012:02 Demografiska prognoser på kommunnivå 2011-2040 för Stockholms län Version 2 Befolkningsprognos 2012-2021/40 Tillväxt, miljö och regionplanering Ulla Moberg 08-7374485 Ulla.moberg@tmr.sll.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2011

Fruktsamhet och mortalitet 2011 Demografisk rapport 2012:08 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos för Stockholms län 2012-2021 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Befolkningsprognos 2012-2015

Befolkningsprognos 2012-2015 1 Kvalitetscontroller Per-Olof Lindfors 2012-03-22 Befolkningsprognos 2012-2015 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 67 300 personer 2011, Stockholms län stod för 55 procent av folkökningen med 37

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Demografisk rapport 2013:06 Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2013-2022/45 Fruktsamhet och mortalitet 2012 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 DEMOGRAFISK ANALYS BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010-2030

ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 DEMOGRAFISK ANALYS BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010-2030 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010-2030 - BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel STATISTIK OM STHLM Befolkning: Befolkningsöversikt 21 S 211:8 211-6-22 Jon Danielsson & Jeanette Bandel 8-58 35 25 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar,

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2018

Befolkningsprognos 2015-2018 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2015-03-18 Befolkningsprognos 2015-2018 Inledning Sveriges befolkning ökade med 102491 personer 2014. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Stockholms län Huvudrapporten - kort version

Stockholms län Huvudrapporten - kort version Demografisk rapport 2015:11 Stockholms län Huvudrapporten - kort version Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer 2011-2020 Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Prognos 2011-2020 2012:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer