RT /46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken Annika Olsson Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001-11-01 RT 200-84/46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. 2001 Annika Olsson Projektledare"

Transkript

1 RT /46 HELA RESAN Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 2001 Annika Olsson Projektledare

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Förväntad nytta av projektet 4 Organisattionen 6 Delprojekten 6 RESULTAT FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT 7 Service info 7 Lokal/regional samordning/samverkan 7 Klara Bytet! 7 Trafikverken 8 Roller och ansvar 8 Bemötandeprojektet 8 Informationsinsatser 9 Veckobrev 9 Expertstöd 9 Övrig samordning/samverkan (referensprojekt) 9 Utvärdering 10 Fokusgrupper 10 Strategisk samverkan 10 Resvaneundersökning 10 Projektavvikelser 10 ÖVERSIKT Bilaga 1 Kontosammanfattning 20 Bilaga 2 Transaktionslista 20 Bilaga 3 Budgeterade kostnader för Bilaga 4 Intäkter för projektets genomförande 24 Bilaga 5 Sammanställning av brister och förslag till förbättringar 25 Bilaga 6 Några tankar kring stationsdriften i Sverige 34 Producerad av ETC produktion 2001 Fotograf: Lasse Forsstedt/ETC Bild

4 Rikstrafiken överväga förutsättningarna för ett successivt expanderat nät av tillgänglig kollektivtrafik på lokal, regional och nationell nivå. Resultatet av det arbetet är samverkansprojektet Hela Resan. Den 27 september år 2000 genomfördes ett startseminarium då projektgrupp och styrgrupp bildades. Den 23 november undertecknades projektdirektivet av berörda aktörer och i januari 2001 sjösattes projektet. UTDRAG UR PROJEKTDIREKTIVET Hela Resan ska utgöra den arena som behövs för att tillämpa den kunskap och de erfarenheter som utvecklats under 1990-talet. Vi tar ett nationellt initiativ där resultatet ska kunna leda till ett successiv expanderat nät men också där vi tillsammans,oavsett färdmedel, får möjlighet att tillämpa metoder för trafikslagsövergripande bristanalyser och åtgärdsplaner. HELA RESAN är ett samverkansprojekt 1. Initiativet till ett gemensamt projekt togs redan under tidig vår år 2000 i anslutning till ett regeringsuppdrag som Rikstrafiken då hade. Uppdraget var att överväga behov, inriktning av, samt former för trafikslagsövergripande åtgärdsplaner för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare skulle FÖRVÄNTAD NYTTA AV PROJEKTET Projektets övergripande syfte är att få kunskap om vilka förutsättningarna är för att åstadkomma ett nationellt nät av tillgänglig kollektivtrafik. När vi har kunskapen kan vi tala om vad som krävs för att nå målet år Tanken är också att vi ska utveckla en metod och modell för att kunna beskriva reserelationer utifrån olika nivåer av tillgänglighet. Metoden som utvecklas ska prövas i projektet. Vi ska också studera såväl processer 4 1 Banverket, HSO, Luftfartsverket, Rikstrafiken, Samtrafiken i Sverige AB, Sjöfartsverket, SLTF, Tåg i Bergslagen AB,Vinnova och Vägverket. 2 I maj 2000 fattade Riksdagen beslut om den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare som låg till grund för propositionen 1999//2000:79.

5 som olika modeller för samverkan inom transportsektorn. Projektet förväntas leda till en gemensam syn på vad tillgänglighet är samt synliggöra olika sektorsmyndigheters ansvar och roller i samordnad och utvecklad kollektivtrafik. Detta har särskilt påtalats i Statskontorets rapport Hela resan är målet 3. Projektet förväntas också ge en hög tillgänglighet till trafiken inom ramen för Tåg i Bergslagen eftersom projektarbetet kopplas till detta. PROCESSARBETE Det finns ingen huvudman för projektet samtliga deltar på lika villkor och är i lika hög grad beställare av projektet. Det innebär bland annat att var och en har identifierat egna mål och syften med projektet och därefter utvecklat delprojekt som bidrag till måluppfyllelse. Samtliga deltagare i projektgruppen ansvarar för ett delprojekt. Utgångspunkten för varje aktör har varit att den egna organisationen har något att utvinna ur projektet samt att projektet bidrar till respektive aktörs egna verksamhetsmål. Rikstrafiken har förmånen att få vara projektsamordnare vilket ligger i linje med det uppdrag myndigheten har att samordna handikappanpassningen transportslagsövergripande. Under januari utvecklades aktivitetsplaner för varje delprojekt. Samordningsbehovet blir tydligt i samband med de projektmöten som genomförs den första tisdagen i varje månad. Med hjälp av varandra har vi underhand samordnat aktiviteter. Det blir på så vis tydligt var det uppstår samordningsvinster och behov av dialog mellan aktörer. Som ett internt informationsstöd får projektmedlemmarna varje fredag ett projektbrev där det sammanfattas vad som hänt under den gångna veckan. Projektbrevet är en interninformation och ej lämplig för extern spridning. För den externa information har konsultstöd upphandlats och en informationsbroschyr 4 producerats och distribuerats under hösten. Styrgruppen 5 har under året haft två sammanträden där beslut om bland annat direktiv, aktivitetsplaner, information och budget fattats. Detta är ett samverkansprojekt där alla aktörer ansvarar för ett delprojekt. Tillsammans skapar delarna en helhet och resultatet leder till bättre möjligheter för samordning och samverkan, men framförallt till en bättre samordnad trafik till gagn för de resande och då menar vi alla resande men där barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar får vara normgivande. 3 Statskontoret 2000:51 En utvärdering av handikappolitiken inom transportområdet. 4 Utan Hinder finns att beställa via Rikstrafiken 5 Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SLTF, TiB AB, Vinnova och Vägverket 5

6 ORGANISATIONEN Hela Resan Styrgrupp Projektledning Projektgruppen Information Utvärdering Tåg i Bergslagen AB Samtrafiken SLTF HSO Trafikverken Rikstrafiken Service info Lokal/regional lsamordning/samverkan Bemötandeprojektet Roller/ansvar Inventeringar Klara Bytet! Klara Bytet! Projektledning Inventera och skissera 13 knutpunkter samt mata in data i TågPlus Service info Lokal/regional samordning/samverkan mellan olika aktörer vid knutpuntkerna Utveckla en utbildning i bemötande och förståelse för servicepersonal inom kollektivtrafik Klargöra gränsdragningar för sektorsansvaret Inventera tillgängligheten Delta i metodutvecklingen Samordna delprojekten Leda metodutvecklingen Dokumentera Ligger till grund för frågor om ansvar och roller Ger ökad information till allmänheten Förbättrad samordning mellan olika aktörer vid behov. Utveckla former för garantier. Leder till förslag till nationell modell. Utbildar personal vid knutpunkterna. Bättre bemötande och ökad förståelse. Tydligt ansvar. Åtgärdprogram för tillgänglig kollektivtrafik år Kunskap om behov av samordning. Gemensam modell för standard avseende information, biljett, bokning DELPROJEKTEN Delprojekt 1 Service Info Samtrafiken Delprojekt 2 Lokal/regional samordning/samverkan SLTF/TiB AB Delprojekt 3 Delprojekt 4 Delprojekt 5 Delprojekt 6 Delprojekt 7 Delprojekt 8 Klara Bytet!/ Metodutveckling Vägtransporter/ roller/ansvar Flygtransporter/ roller/ansvar Järnvägstrafik/ roller/ansvar Sjötransporter/ roller/ansvar Bemötandeprojektet/ utbildningsutveckling Rikstrafiken Vägverket Luftfartsverket Banverket Sjöfartsverket HSO/DHR Delprojekt 9 Informationsarbete Rikstrafiken 6

7 RESULTAT FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT SERVICE INFO I januari inleddes arbetet med delprojektet under ledning av Samtrafiken. Målet var att inventera och skissera de 13 knutpunkterna 6. Materialet läggs in i databasen TågPlus Service Info. Med hjälp av informationen ska allmänheten kunna inhämta särskild information av betydelse för tillgängligheten. Delprojektet är avslutat i oktober. Uppdraget att inventera och skissera de 13 knutpunkterna slutfördes den 30 juni. Materialet levererades då i form av textfiler och pdf-format. Under oktober finns materialet att tillgå i databasen TågPlus Service Info. En testsida är upprättad: Under inventeringsarbetet har brister vid knutpunkterna identifierats. Dessa brister har redovisats i särskilt PM 7 och projektgruppen ska aktivt försöka åtgärda de brister som är av smärre karaktär snarast. Som ett komplement till bristinventeringen har vi också fått ett förslag på ett koncept 8 med s.k stationsmanager som projektgruppen hoppas kunna utveckla vidare. LOKAL/REGIONAL SAMORDNING/SAMVERKAN Avsikten med delprojektet är att kartlägga nuvarande samordning mellan lokal/regional kollektivtrafik, taxi och långväga kommersiell busstrafik i anslutning till knutpunkterna. Frågan är bland annat i vilken utsträckning samverkan sker mellan olika transportslag, aktörer, operatörer och de som upphandlar trafik. I vilken mån finns samverkan gällande tidtabellplanering, ledsagning, information, biljett- och bokningssytem etc. Vidare förväntas ett utvecklingsarbete för kundgarantier alternativt ledsagargarantier genomföras i samarbete med länstrafikbolag och Tåg i Bergslagen AB. Arbetet ska resultera i förbättringsåtgärder och ett handlingsprogram för det som inte kan åtgärdas inom projekttiden. SLTF har levererat en aktivitetsplan den 9 oktober Telefonsammanträden har genomförts under hösten mellan SLTF och Trafikhuvudmännen. Med hjälp av Sten Nordström TiB AB har kontakterna bibehållits och problem med plattformar och tågdesign/insteg har blivit lösta underhand. Den 17 juni startade det nya trafikupplägget. KLARA BYTET! Klara Bytet är ett utvecklingsarbete för att utarbeta en modell för att bedöma tillgängligheten till information, biljett/bokning, personlig service, ledsagning och den fysiska utformningen i knutpunkterna. Målet är att utveckla en nationell standard för detta. Arbetsmodellen och målet är att beskriva tillgängligheten utifrån grön, gul och röd standard för de problemområden som nämnts. Konsultupphandling för metodutvecklingen har avslutats i maj. En arbetsgrupp bildades för att genomföra utvärderingsarbetet. Avtal är tecknat mellan Rikstrafiken och Inregia. Uppdraget består av två etapper med möjlighet till option för etapp två. Etapp 1 avser ett 6 Gävle, Falun, Borlänge, Mora, Avesta, Hallsberg, Örebro, Göteborg, Mora flygplats, Dala Airport, Danmarksterminalen,Styrsö brygga,styrsö Bratten 7 Bilaga 1 8 Bilaga 2 7

8 och förankrats med handikappkommittén i Västra Götalandsregionen. Banverket och Vägverket har haft flera möten med regionala företrädare för att sammanställa genomförda inventeringar vid knutpunkterna. I anslutning till mötet i maj genomfördes också ett studiebesök/fallstudie på Centralstationen i Borlänge. Inventeringsmaterialet ska sammanställas i någon form och i vissa fall kompletteras. Luftfartsverket har fattat beslut om aktivitetsplan något senare med anledning av personella förändringar. Luftfartsverket har inlett arbetet med att inventera Landvetter och Borlänge samt möjligheten att ta sig till och från flygplatserna. Inledningsvis var avsikten att inventera Mora flygplats men då det finns risk att persontrafiken läggs ned i Mora har Luftfartsverket i samråd med projektgruppen beslutat sig för att inventera Landvetter istället. underlag för planerare och utformare medan etapp 2 avser ett resenärsperspektiv. Under juni avslutades planeringsarbetet och två expertgrupper på totalt ca 20 personer har inlett arbetet med att identifiera parametrar och kvalitetskriterier för de fem identifierade problemområdena. Expertpanelerna har sammanträtt vid två tillfällen under hösten. HSO har varit med i rekryteringsarbetet av experter. Samråd sker med Agneta Ståhl, LTH och Stig Knutsson vid KTH. TRAFIKVERKEN Respektive trafikverk har idag ett uttalat sektorsansvar gällande tillgängligheten till transportsystemet för bland annat funktionshindrade. I projektet har vi som målsättning att komma fram till var respektive verk sektorsansvar börjar och slutar i anslutning till knutpunkterna. Vidare kommer varje verk att komplettera inventeringar i den mån det behövs vid knutpunkterna. Respektive verk ansvarar för det egna delprojektet, men aktiviteterna sker i hög utsträckning i samverkan. Sjöfartsverket har under perioden tagit fram inventeringsprotokoll och prövat dess tillämpning på båtar och fartyg. Inventeringsmallarna har utvecklats i samverkan ROLLER OCH ANSVAR Med hjälp av underlaget från Service info har trafikverken och Rikstrafiken i samråd med Boverket inlett ett resonemang om var ansvar börjar och slutar i anslutning till knutpunkterna. Arbetet har resulterat i en gemensam muntlig tolkning av vad sektorsansvaret för funktionshindrades tillgänglighet innebär. Ett förslag till gemensam tolkning beräknas vara formulerat för behandling i styrgruppen före årsskiftet. Så snart sektorsverken enats om ansvaret vidtar det fortsatta arbetet med ansvar och roller i samarbete med operativt ansvariga aktörer och myndigheter. BEMÖTANDEPROJEKTET Delprojektet leds av Stefan Tengman HSO i, samarbete med Ingrid Buch, DHR. HSO har inlett arbetet med att utveckla en nationell modell för utbildning i bemötande och förståelse för resande med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla en modell för utbildning som kan fungera för samtlig servicepersonal inom kollektivtrafiken. SISUS 9 har beviljat utvecklingspengar för delprojektet. Utbildningen ska prövas i anslutning till de aktu- 8

9 ella knutpunkterna. SISUS har tillstyrkt kronor för år HSO har inlett inventeringsarbetet och arbete pågår för att rekrytera en projektarbetare. Styrgrupp för delprojektet bildas under november månad med representanter för trafikhuvudmännen, handikapporganisationerna och operatörer bland annat. Inventeringen av befintliga utbildningar ska vara avslutad före årsskiftet. INFORMATIONSINSATSER Projektet är ett samverkansprojekt och informationen ska stödja samverkan. En broschyr i magasinsform har producerats Utan Hinder med resenärer och servicepersonal vid knutpunkterna som främsta målgrupp. Projektet finns också presenterat på rikstrafikens hemsida och ska finnas tillgängligt på övriga aktörers hemsidor före årsskiftet. Ett gemensamt presentationsmaterial har också utarbetats till projektets aktörer. VECKOBREV Varje fredag erhåller projektgruppen samt referenspersoner ett veckobrev över vad som skett i projektet under veckan. EXPERTSTÖD Agneta Ståhl vid Lunds Tekniska Högskola och Stig Knutsson vid Kungliga Tekniska Högskolan fungerar som projektets expertstöd. Detta innebär att de båda bistår projektet i vissa avgörande definitions-, metodoch kunskapsfrågor. Det är främst i arbetet med Klara Bytet! Som vi har konsulterat de båda. I mars genomfördes ett seminarium där Västra Götalands regionens modell för att inventera tillgängligheten och Gatubolagets förstudie Klara Bytet! Var föremål för en diskussion. Agneta Ståhl, Susanne Iwarsson och Stig Knutsson hade då förberett seminariet genom att kritiskt granska de båda förslagen till modeller och presenterade sina respektive synpunkter på styrkor och svagheter i de båda fallen. ÖVRIG SAMORDNING/SAMVERKAN (REFERENSPROJEKT) Under året har dialog initierats och utbytts med TFK:s FoU-projekt TERMINALA där man särskilt studerar angöring vid stationer och terminaler. Rikstrafiken ingår även i styrgruppen för projektet. I Västra Götalandsregionen har ett praktiskt inventeringsarbete av terminalers fysiska tillgänglighet pågått under året och erfarenhetsoch kunskapsutbyte sker löpande, främst med hjälp av Sjöfartsverket som deltar i det regionala arbetet. Under året har också Svenska Kommunförbundets arbete med en handbok för tillgänglighet En tillgänglig stad pågått och dialog är upprättad med det projektet. Vi har planer på gemensamma aktiviteter i en eller par av de kommuner som ingår i Hela resan. Rikstrafiken, Trafikverken, HSO med flera deltar direkt i projektet i form av representation i referens- eller expertgruppen därmed säkerställs viss samordning och samverkan. Vi har också haft möten med Boverket för att samordna våra respektive pågående projekt. Både Boverket och Kommunförbundet följer Hela Resan kontinuerligt via projektbreven och vi ska också systematisera samarbetet inför kommande år. 9 Statens institut för särskilt ubildningsstöd 9

10 FOKUSGRUPPER Den 26 april fattade Vinnova beslut om att delfinansiera utvärderingen av projektet. Nils Edström är delprojektansvarig. Hela utvärderingen består av tre utvärderingsområden; resenärsperspektivet, strategisk samverkan, lokal/- regional samordning och samverkan. Under våren har Faugert & Co Utvärdering AB haft i uppdrag att föreslå metoder för utvärderingen. Under våren har det beslutats att resenärsperspektivet ska fångas in via fokusgruppsintervjuer. För att få en lägesbeskrivning kändes det angeläget att få en mätning innan det nya trafikupplägget startade vilket innebar att en första intervjuomgång behövde genomföras under juni månad. Fokusgruppsintervjuer har genomförts i Göteborg, Falun och Örebro vid ett tillfälle under juni månad. Resultatet finns redovisat i särskild rapport 10. STRATEGISK SAMVERKAN Målet är att följa upp hur det strategiska samarbetet och samverkan ser ut samt vad vi kan förbättra för ökad samordning och samverkan aktörer emellan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Ett förslag till uppföljning av den strategiska samverkan och lokal/regional samordning och samverkan har presenterats under våren. Projektgruppen beslutade gemensamt att förslaget behövde utvecklas. Detta har resulterat i att Faugert & Co i samarbete med VBB Viak under hösten formulerat en mer genomarbetad modell i en FoU-ansökan ställd till Vägverket. Planeringsarbetet finansieras via Vinnova. Det är angeläget att denna del av utvärderingen startar under januari Under våren har Jernhusen AB blivit allt mer aktuella för projektet. Kontakter har funnits underhand mellan delprojektet Service info och Jernhusen AB, men också i anslutning till planeringsarbetet för delprojektet Klara Bytet!. Den 26 juni träffade vi företrädare för Jernhusen AB som ställer sig mycket positiva till ett utvecklat samarbete. UTVÄRDERING RESVANEUNDERSÖKNING Resvaneundersökningar utgör ytterligare ett underlag för utvärdering av projektet. Resvaneundersökning har planerats av TiB AB och genomförs av TFK som i sin tur sökt medel från Banverket och Rikstrafiken för genomförandet och fått detta beviljat. Vi har dock inte tagit del av studien eller dess resultat. Det är angeläget att ha detta kvantitativa komplement i utvärderingsarbetet. PROJEKTAVVIKELSER Service info: Tidplanen för delprojektet har avvikit avseende webbsidans tillgänglighet, inventeringsarbetet samt inmatning av data. Enligt de första planerna skulle den gemensamma webbsidan vara tillgänglig för projektgruppen den 8 maj. På grund av intrång och problem med den server som användes fick Samtrafiken problem med detta. Enligt planeringen beräknades inventeringarna vara slutförda 10 Rapporten finns att beställa via Rikstrafiken samt på 10

11 och inlagda i systemet vid halvårsskiftet men det visade sig vara betydlig svårare att få underlagsmaterial för kartor etc än beräknat. I juli levererades skisser och inventeringsresultat i form av pdf-filer till projektgruppen. Den 17 oktober betraktas som slutleverans av resultat då webbsidan är fungerande och alla knutpunkter finns tillgängliga i systemet. Lokal/regional samordning och samverkan: Den 4 januari hade vi ett första planeringsmöte för delprojektet utifrån ett förslag till aktivitetsplan som SLTF erhållit den 5 december Senast den 23 januari skulle aktivitetsplanen presenteras. Uppföljningar har därefter skett i olika former den 21 februari, 20 mars, 4 april, 29 maj, 26 juni och avslutningsvis den 13 september. Vid samtliga tillfällen har SLTF bekräftat att man har för avsikt att vara med och ta ansvar för delprojektet men inledningsvis inte haft möjlighet att prioritera det på grund av resursbrist. Under våren har avvikelsen börjat få konsekvenser för övriga delprojekt då samverkan med den lokala och regionala aktörerna är av central betydelse för projektets måluppfyllelse. Den 29 maj hade vi därför ett möte för att fastställa SLTF:s fortsatta engagemang i projektet och vid detta tillfälle bekräftades att delprojektet skulle starta den 1 juni. Den 26 juni hade vi återigen ett planeringsmöte där SLTF delprojektets betydelse underströks samt att SLTF bekräftar sitt fortsatta engagemang. Den 9 oktober levererades ett utkast till aktivitetsplan den är ännu inte detaljplanerad för kommande aktiviteter och behöver utvecklas ytterligare. Klara Bytet!: Den 23 maj fattas beslut om konsult för uppdraget. Det visar sig att anbudssumman överskrider den budget som upprättats för delprojektet. Den 5 juni tecknas avtal. Frågan om budgetjustering diskuteras på Rikstrafiken och beslut fattas den 28 juni att Rikstrafiken ombesörjer merkostnader för delprojektet som beräknas bli ca :- kronor för etapp 1 och etapp 2. Den 26 september anses avvikelsen åtgärdad då merkostnaden ombesörjs av Rikstrafiken. Resvaneundersökning: Den 27 februari enades Rikstrafiken och TiB AB att vi gemensamt skulle utveckla frågeformuläret som skulle användas i de resvaneundersökningar som planerades. Avsikten var då att via denna intervjustudie även följa upp resandeutvecklingen för personer med funktionsnedsättningar. Den 1 mars fick vi kontakt med TFK som fått i uppdrag att utveckla resvaneundersökningen. I anslutning till detta bifölls även ett ekonomiskt stöd från Banverket och Rikstrafiken för studiens genomförande den förta omgången. Nästa kontakt från TFK dröjde till den 16 maj och då var enkäten i stort sett färdig för distribution och möjligheterna att påverka dess innehåll betraktades därmed som små. Rikstrafiken lämnade dock synpunkter, bland annat på att det saknades frågor gällande funktionshinder och resandet. Synpunkterna skickades också till VD för TiB AB samt Nils Edström på Vinnova. Den 6 juni i samband med projektmöte bekräftar TiB AB muntligen att frågor om tillgänglighet finns med i enkäten. Därefter har frågan följts upp under juni, augusti, september och oktober. Projektgruppen har ännu inte fått ta del av vare sig frågeformulär eller resultat från den första omgången av resvaneundersökning. För utvärderingen av projektet är resvaneundersökningen av betydelse och avvikelsen får betraktas som betydelsefull. 11

12 ÖVERSIKT 2001 ID Aktivitet 279 Delprojekt 1 Samtrafiken 221 Delprojekt 3 Metodutveckling 260 Initiera metodutvecklingen 269 Delprojekt 2 SLTF 276 Aktivitetsavvikelse 277 statistikinsamling 278 Aktivitetsplan projektsamordning 206 Projektpresentation2 OH 207 Pressinformation 208 Delprojekt 9 Informationsarbete 194 Projektmöten Utvärdering Etapp projektbrev 1:a halvåret 275 Planera möte med länstrafikbolagen 114 Delprojekt 5 Luftfartsverket 99 Delprojekt 8 HSO 88 Styrgruppsmöte2 89 Delprojekt 6 Banverket 95 Projektavvikelser 87 Budgetunderlag 77 Avstämning referensprojekt 86 Beslut om budget 70 Delprojekt 4 Vägverket 66 Dokumentation 61 Delprojekt 7 Sjöfartsverket 59 FoU inventering 54 Roller och ansvar sektorn 274 Möte om projektledarskap 230 Etapp 1 metodutveckling 48 Expertstöd 273 Möte med SLTF 229 Aktivitetsuppföljning Aktivitetsuppföljning 2 28 Projektbrev 2:a halvåret 27 Styrgruppsmöte Samtal med Björn avseende delprojektet 21 Mässor etc 20 TiB -brister 16 Utbetalningar 271 Aktivitetsplan 15 Regeringsrapport Uppföljning av bristinventeringen 227 Förbered inför beslut om optionen/avtal 222 Etapp 2 preliminär 4 Projektmöten Projektavslut etapp 6 3 Planeringsarbete 2 Avslutningsseminarium Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

13 DELPROJEKTET SERVICEINFO ID Aktivitet 1 Delprojekt 1 Samtrafiken 2 Plan för budget av delprojektet 3 Beslut om genomförande - möte 4 Aktivitetsplan 5 Skissera & inventera 13 knutpunkter 6 Sammanfattande reflektioner och synpunk 7 Inmatning av data i service info 8 Fråga om tillgängligt för allmänheten 9 Leverans av resultat 10 Avslut av delprojektet med redovisning Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET LOKAL/REGIONAL SAMORDNING OCH SAMVERKAN ID Aktivitet 13 Delprojekt 2 SLTF 14 Aktivitetsavvikelse 15 Planera möte med länstrafikbolagen 16 Möte om projektledarskap 17 Möte med SLTF om avvikelse 18 Samtal med Björn avseende delprojektet 19 Aktivitetsplan 20 Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET KLARA BYTET INITIERING ID Aktivitet 22 Initiera metodutvecklingen 23 Intiera metodutveckling 24 Expertstöd kritisk granskning 25 metodseminarium 26 Aktivitetsplan 27 Anbudsförfrågan 28 Anbudsutvärdering 29 Konsultupphandling 30 Avtal tecknat Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

14 KLARA BYTET GENOMFÖRANDE ID Aktivitet 31 Etapp 1 metodutveckling 32 Startmöte 33 Kompl kriterielilsta 34 Förberedelse expertpanel 35 Analys och sammanställning 36 Möte med Inregia 37 Expertpanel + möte 38 Panelkontakt och fastställande a 39 Förberedelser deltagare utskick 40 Panelmöte nr 1 41 Panelmöte nr 2 42 Panelmöte nr 3 43 Panelmöte nr 4 44 Möte med HandSam 45 Möte med trafikverken & Inregia 46 Lägesrapport i PM 47 Inventeringar 48 Förberedelse av inventering 49 Elektroniskt inv protokoll Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr 14

15 DELPROJEKTET FÖR TRAFIKVERKEN ID Aktivitet 213 Delprojekt 4 Vägverket 214 Regionmöte om inventeringar 215 Regionmöte med sammanställning 216 Regionmöte 217 Uppföljning aktivitetsplan Lägesrapporter om inventeringar 219 Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 195 Delprojekt 6 Banverket 196 Inventeringsarbete Planering 197 Regionen hjälp med plattformar 198 Uppföljning Uppföljning Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 224 Delprojekt 7 Sjöfartsverket 225 Inventeringsarbeten 226 Beslut om inventeringsmallar 227 Aktivitetsuppföljning Sektorsrollen tolkningsförslag Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 170 Delprojekt 5 Luftfartsverket 171 Utvecklat en aktivitetsplan 172 Inventeringsarbete Planering 173 Aktivitetsuppföljning Beslut om Inventeringar Dala Airport 175 Beslut om Inventering Landvetter Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 SEKTORSVERKENS ROLLER OCH ANSVAR ID Aktivitet 231 Roller och ansvar sektorn 232 Inledande samtal med Boverket och komm 233 Möte med Boverket och Kommunförbunde 234 Möte med sektorsverken 235 Gemensam tolkning av sektorsansvaret Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET BEMÖTANDE ID Aktivitet 176 Delprojekt 8 HSO 177 planera utbildning i bemötande 178 Ansökan SISUS 179 Planeringsmöte 180 Beslut från SISUS 181 Rekrytera projektarbetare 182 Bilda styrgrupp 183 Fas 1 Utbildningsinventering 184 Fas 2 Målgruppsinventering 185 Fas 3 Utb utveckling Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 16

17 INFORMATIONSSTÖD KONCEPTERIET ID Aktivitet 69 Delprojekt 9 Informationsarbete 70 Förslag på Informationsplan 71 Upphandling av info stöd 72 Informationsbroschyr 73 Hemsidan 74 Extern information 75 Boverket och Kommunförbundet 76 Jernhusen AB 77 Kommunerna (berörda) 78 Informationsspridning 79 Pressinfo förslag 80 Kompetensstöd offert & avtal 81 OH-underlag presentation Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,50 kr ,00 kr ,50 kr KONSULT LENA SJÖDIN, Koncepteriet har upphandlats som kompetensstöd för projektet. Under året har projektgruppen och styrgruppen godkänt förslag till informationsplan. Ett resultat av den är broschyren Utan Hinder. Broschyren har distribuerats i ca 3000 exemplar till personal vid knutpunkterna, deltagande aktörers egna organisationer samt i de tåg som trafikerar Bergslagen. Under hösten har arbete inletts för att informera via våra respektive hemsidor och ett presentationsmaterial för projektet har producerats. Dokumentation av projektet har skett kvartalsvis och vid halvårsskiftet distribuerades en halvårsredovisning till projektets deltagare samt externa intressenter. Pressinformation har planerats vid de tillfällen styrgruppen sammanträtt men inte genomförts. Under året har projektet presenterats externt vid Nordic Rail i Jönköping, Vägverkets kollektivtrafikseminarium, Uppsala, samt för ECMT 11 i Paris. 11 European Conference for Ministers of Transport 17

18 PROJEKTMÖTEN 2001 ID Aktivitet 84 Projektmöten Projektgruppsmöte 3 86 Projektgruppsmöte 4 Metodseminarium 87 Projektgruppsmöte 5 88 Projektgruppsmöte 6 89 Projektgruppsmöte 7 90 Projektgruppsmöte 8 91 Projektgruppsmöte Projektgruppsmöte 11 (telefon) 93 Projektgruppsmöte 12 Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr STYRGRUPPEN HAR SAMMANTRÄTT vid två tillfällen under året. Den 20 mars i Sundsvall då beslut fattades om aktivitetsplaner, utvärdering samt informationsplanen. Den 30 augusti sammanträdde styrgruppen i Luftfartsverkets lokaler i Norrköping. Vid detta tillfälle fattades beslut om ett nytt förslag för uppföljningen av den strategiska samverkan. UTVÄRDERING PLANERING ID Aktivitet 94 Utvärdering Etapp 5 95 Planering av utvärderingen 96 Planering av utvärdering 97 Redovisning för RT 98 Avtal tecknat 99 Faugerts uppdrag enl avtal 100 Slutrapport av uppdraget 101 Samordning RVU TiB AB avvikelse Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

19 FOKUSGRUPPER INLEDNIN G ID Aktivitet 103 Planering 104 Utveckla förfrågningsunderla 105 Ta fram underlag för rekryte 106 Anbudstid 107 Förebered Rekrytering 108 Utvärderingen 109 Avtalstecknande 110 Avtal tecknat 111 Planeringsmöte maj 2001 juni FOKUSGRUPPINTERVJU OMGÅNG 1 ID Aktivitet 112 Fokusgruppintervju Utarbetat undersökn 114 Plan för rekrytering a 115 Bearbeta deltagare 116 Planeringsmöte 117 Utarbeta protokol 118 Program o utvärderi 119 Fokusgruppsintervju 120 Rapportsammanstä 121 Diskutera resultat om 122 Info broschyren till fo 123 Redovisning projekt 124 Rapporten till deltag juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september INFÖR FOKUSGRUPPINTERVJU OMGÅNG 2 ID Aktivitet 125 Intervju Frågeställningar inf 127 Möte Edström, Hoe 128 Detaljplanering klar september 2001 oktober 2001 november Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr 19

20 BILAGA 1: KONTOSAMMANFATTNING Kontosammanfattning för transaktioner mellan: och Kontonamn Summa UttagTot. TillgodoBalans Expertstöd ,00 kr ,00 kr ,00 kr Bemötandeprojektet 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Information ,50 kr ,00 kr ,50 kr Metodutveckling ,00 kr ,00 kr ,00 kr Projektet övrigt 445,00 kr ,00 kr ,00 kr Projektmöten ,00 kr ,00 kr ,00 kr Service Info 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Utvärdering ,00 kr ,00 kr ,00 kr Totalsumma ,50 kr ,00 kr ,50 kr BILAGA 2: TRANSAKTIONSLISTA TRANSAKTIONSLISTA FÖR TRANSAKTIONER MELLAN: OCH Datum Beskrivning Uttag Tillgodohavande Balans 1 Projektet - övrigt Insättning projektet - övrigt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Insättning budget Lokalt/regionalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Konsultstöd Ulf Sjölin VHS 445,00 kr 0,00 kr -445,00 kr Summa 445,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 Utvärdering Insättning utvärdering 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Faktura Samhoud ,00 kr 0,00 kr ,00 kr F& Co arbete maj ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Utvärdering anbud 3 084,00 kr 0,00 kr ,00 kr Faugert juni ,00 kr 0,00 kr ,00 kr TE konsult 2 400,00 kr 0,00 kr ,00 kr SIPU Utvärdering AB ,00 kr 0,00 kr ,00 kr SIPU Utvärdering AB ,00 kr 0,00 kr ,00 kr FoU ansökan F & Co ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Faugert augusti 6 750,00 kr 0,00 kr ,00 kr 3 HSO Summa ,00 kr ,00 kr ,00 kr Insättning Bemötande 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 20

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till dig som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE Resultatet av en enkätundersökning hos myndigheter, organisationer och operatörer inom transportsektorn 2 3 4 Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet

Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet Paula Bucht Inregia AB juli 2002 Innehåll BAKGRUND OCH SYFTE... 3 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE... 3 METOD... 3 PRESENTATION

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

UPPLEVD TILLGÄNGLIGHET TILL

UPPLEVD TILLGÄNGLIGHET TILL UPPLEVD TILLGÄNGLIGHET TILL TRANSPORTSYSTEMET FÖR PERSONER MED RÖRELSEHINDER Rapport till transportmyndigheterna 2010-01-22 Definitioner m m Begreppet tillgänglighet vidgas: Inte bara den funktionshindrades

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Slutrapport. AD-data 2014-12-03

Slutrapport. AD-data 2014-12-03 Slutrapport AD-data 2014-12-03 Projektidén Automatisk överföring av användaruppgifter från masterdatasystem till Malmö högskolas katalogtjänst (ad.mah.se). Projektidén har initierats av IT-avdelningens

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT 1 (6) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson 2012-04-24 Dnr VIAN/2011:23-269 Kommunikationsstrateg Kompletterad Er beteckning 2012-05-10 Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Utvärderingsplan. Kontinuerlig utvärdering av. projekt. Partnerskap Bergslagsbanan. Transportforskningsgruppen i Borlänge AB.

Utvärderingsplan. Kontinuerlig utvärdering av. projekt. Partnerskap Bergslagsbanan. Transportforskningsgruppen i Borlänge AB. Transportforskningsgruppen i Borlänge AB Utvärderingsplan Rapporttitel Kontinuerlig utvärdering av projekt Partnerskap Bergslagsbanan Monica Lundin Partnerskap Bergslagsbanan finansieras av: UTVÄRDERINGSPLAN

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen STEMMA-möte Lena Winslott Hiselius, Lunds Tekniska Högskola Hans Thorselius, Danielsondosk AB Projektet Målet är att öka kunskapen om vad som

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll A-Train AB/ Arlanda Express Tjänstekvalitetsrapport Innehåll 1. Information och biljetter... 3 2. Punktlighet... 4 3. Renhållning av vagnar... 4 4. Kundmätningar... 5 5. Hantering av klagomål... 5 6. Assistans

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll Innehåll PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2016... 2 1 Allmänt om planeringssamverkan... 3 - Gemensam tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss... 3 - Långsiktig plan för gemensamt tidtabellsskifte

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Tjänst Beskrivning Prissättning

Tjänst Beskrivning Prissättning Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-03-04 Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer