RT /46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken Annika Olsson Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001-11-01 RT 200-84/46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. 2001 Annika Olsson Projektledare"

Transkript

1 RT /46 HELA RESAN Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 2001 Annika Olsson Projektledare

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Förväntad nytta av projektet 4 Organisattionen 6 Delprojekten 6 RESULTAT FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT 7 Service info 7 Lokal/regional samordning/samverkan 7 Klara Bytet! 7 Trafikverken 8 Roller och ansvar 8 Bemötandeprojektet 8 Informationsinsatser 9 Veckobrev 9 Expertstöd 9 Övrig samordning/samverkan (referensprojekt) 9 Utvärdering 10 Fokusgrupper 10 Strategisk samverkan 10 Resvaneundersökning 10 Projektavvikelser 10 ÖVERSIKT Bilaga 1 Kontosammanfattning 20 Bilaga 2 Transaktionslista 20 Bilaga 3 Budgeterade kostnader för Bilaga 4 Intäkter för projektets genomförande 24 Bilaga 5 Sammanställning av brister och förslag till förbättringar 25 Bilaga 6 Några tankar kring stationsdriften i Sverige 34 Producerad av ETC produktion 2001 Fotograf: Lasse Forsstedt/ETC Bild

4 Rikstrafiken överväga förutsättningarna för ett successivt expanderat nät av tillgänglig kollektivtrafik på lokal, regional och nationell nivå. Resultatet av det arbetet är samverkansprojektet Hela Resan. Den 27 september år 2000 genomfördes ett startseminarium då projektgrupp och styrgrupp bildades. Den 23 november undertecknades projektdirektivet av berörda aktörer och i januari 2001 sjösattes projektet. UTDRAG UR PROJEKTDIREKTIVET Hela Resan ska utgöra den arena som behövs för att tillämpa den kunskap och de erfarenheter som utvecklats under 1990-talet. Vi tar ett nationellt initiativ där resultatet ska kunna leda till ett successiv expanderat nät men också där vi tillsammans,oavsett färdmedel, får möjlighet att tillämpa metoder för trafikslagsövergripande bristanalyser och åtgärdsplaner. HELA RESAN är ett samverkansprojekt 1. Initiativet till ett gemensamt projekt togs redan under tidig vår år 2000 i anslutning till ett regeringsuppdrag som Rikstrafiken då hade. Uppdraget var att överväga behov, inriktning av, samt former för trafikslagsövergripande åtgärdsplaner för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare skulle FÖRVÄNTAD NYTTA AV PROJEKTET Projektets övergripande syfte är att få kunskap om vilka förutsättningarna är för att åstadkomma ett nationellt nät av tillgänglig kollektivtrafik. När vi har kunskapen kan vi tala om vad som krävs för att nå målet år Tanken är också att vi ska utveckla en metod och modell för att kunna beskriva reserelationer utifrån olika nivåer av tillgänglighet. Metoden som utvecklas ska prövas i projektet. Vi ska också studera såväl processer 4 1 Banverket, HSO, Luftfartsverket, Rikstrafiken, Samtrafiken i Sverige AB, Sjöfartsverket, SLTF, Tåg i Bergslagen AB,Vinnova och Vägverket. 2 I maj 2000 fattade Riksdagen beslut om den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare som låg till grund för propositionen 1999//2000:79.

5 som olika modeller för samverkan inom transportsektorn. Projektet förväntas leda till en gemensam syn på vad tillgänglighet är samt synliggöra olika sektorsmyndigheters ansvar och roller i samordnad och utvecklad kollektivtrafik. Detta har särskilt påtalats i Statskontorets rapport Hela resan är målet 3. Projektet förväntas också ge en hög tillgänglighet till trafiken inom ramen för Tåg i Bergslagen eftersom projektarbetet kopplas till detta. PROCESSARBETE Det finns ingen huvudman för projektet samtliga deltar på lika villkor och är i lika hög grad beställare av projektet. Det innebär bland annat att var och en har identifierat egna mål och syften med projektet och därefter utvecklat delprojekt som bidrag till måluppfyllelse. Samtliga deltagare i projektgruppen ansvarar för ett delprojekt. Utgångspunkten för varje aktör har varit att den egna organisationen har något att utvinna ur projektet samt att projektet bidrar till respektive aktörs egna verksamhetsmål. Rikstrafiken har förmånen att få vara projektsamordnare vilket ligger i linje med det uppdrag myndigheten har att samordna handikappanpassningen transportslagsövergripande. Under januari utvecklades aktivitetsplaner för varje delprojekt. Samordningsbehovet blir tydligt i samband med de projektmöten som genomförs den första tisdagen i varje månad. Med hjälp av varandra har vi underhand samordnat aktiviteter. Det blir på så vis tydligt var det uppstår samordningsvinster och behov av dialog mellan aktörer. Som ett internt informationsstöd får projektmedlemmarna varje fredag ett projektbrev där det sammanfattas vad som hänt under den gångna veckan. Projektbrevet är en interninformation och ej lämplig för extern spridning. För den externa information har konsultstöd upphandlats och en informationsbroschyr 4 producerats och distribuerats under hösten. Styrgruppen 5 har under året haft två sammanträden där beslut om bland annat direktiv, aktivitetsplaner, information och budget fattats. Detta är ett samverkansprojekt där alla aktörer ansvarar för ett delprojekt. Tillsammans skapar delarna en helhet och resultatet leder till bättre möjligheter för samordning och samverkan, men framförallt till en bättre samordnad trafik till gagn för de resande och då menar vi alla resande men där barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar får vara normgivande. 3 Statskontoret 2000:51 En utvärdering av handikappolitiken inom transportområdet. 4 Utan Hinder finns att beställa via Rikstrafiken 5 Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SLTF, TiB AB, Vinnova och Vägverket 5

6 ORGANISATIONEN Hela Resan Styrgrupp Projektledning Projektgruppen Information Utvärdering Tåg i Bergslagen AB Samtrafiken SLTF HSO Trafikverken Rikstrafiken Service info Lokal/regional lsamordning/samverkan Bemötandeprojektet Roller/ansvar Inventeringar Klara Bytet! Klara Bytet! Projektledning Inventera och skissera 13 knutpunkter samt mata in data i TågPlus Service info Lokal/regional samordning/samverkan mellan olika aktörer vid knutpuntkerna Utveckla en utbildning i bemötande och förståelse för servicepersonal inom kollektivtrafik Klargöra gränsdragningar för sektorsansvaret Inventera tillgängligheten Delta i metodutvecklingen Samordna delprojekten Leda metodutvecklingen Dokumentera Ligger till grund för frågor om ansvar och roller Ger ökad information till allmänheten Förbättrad samordning mellan olika aktörer vid behov. Utveckla former för garantier. Leder till förslag till nationell modell. Utbildar personal vid knutpunkterna. Bättre bemötande och ökad förståelse. Tydligt ansvar. Åtgärdprogram för tillgänglig kollektivtrafik år Kunskap om behov av samordning. Gemensam modell för standard avseende information, biljett, bokning DELPROJEKTEN Delprojekt 1 Service Info Samtrafiken Delprojekt 2 Lokal/regional samordning/samverkan SLTF/TiB AB Delprojekt 3 Delprojekt 4 Delprojekt 5 Delprojekt 6 Delprojekt 7 Delprojekt 8 Klara Bytet!/ Metodutveckling Vägtransporter/ roller/ansvar Flygtransporter/ roller/ansvar Järnvägstrafik/ roller/ansvar Sjötransporter/ roller/ansvar Bemötandeprojektet/ utbildningsutveckling Rikstrafiken Vägverket Luftfartsverket Banverket Sjöfartsverket HSO/DHR Delprojekt 9 Informationsarbete Rikstrafiken 6

7 RESULTAT FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT SERVICE INFO I januari inleddes arbetet med delprojektet under ledning av Samtrafiken. Målet var att inventera och skissera de 13 knutpunkterna 6. Materialet läggs in i databasen TågPlus Service Info. Med hjälp av informationen ska allmänheten kunna inhämta särskild information av betydelse för tillgängligheten. Delprojektet är avslutat i oktober. Uppdraget att inventera och skissera de 13 knutpunkterna slutfördes den 30 juni. Materialet levererades då i form av textfiler och pdf-format. Under oktober finns materialet att tillgå i databasen TågPlus Service Info. En testsida är upprättad: Under inventeringsarbetet har brister vid knutpunkterna identifierats. Dessa brister har redovisats i särskilt PM 7 och projektgruppen ska aktivt försöka åtgärda de brister som är av smärre karaktär snarast. Som ett komplement till bristinventeringen har vi också fått ett förslag på ett koncept 8 med s.k stationsmanager som projektgruppen hoppas kunna utveckla vidare. LOKAL/REGIONAL SAMORDNING/SAMVERKAN Avsikten med delprojektet är att kartlägga nuvarande samordning mellan lokal/regional kollektivtrafik, taxi och långväga kommersiell busstrafik i anslutning till knutpunkterna. Frågan är bland annat i vilken utsträckning samverkan sker mellan olika transportslag, aktörer, operatörer och de som upphandlar trafik. I vilken mån finns samverkan gällande tidtabellplanering, ledsagning, information, biljett- och bokningssytem etc. Vidare förväntas ett utvecklingsarbete för kundgarantier alternativt ledsagargarantier genomföras i samarbete med länstrafikbolag och Tåg i Bergslagen AB. Arbetet ska resultera i förbättringsåtgärder och ett handlingsprogram för det som inte kan åtgärdas inom projekttiden. SLTF har levererat en aktivitetsplan den 9 oktober Telefonsammanträden har genomförts under hösten mellan SLTF och Trafikhuvudmännen. Med hjälp av Sten Nordström TiB AB har kontakterna bibehållits och problem med plattformar och tågdesign/insteg har blivit lösta underhand. Den 17 juni startade det nya trafikupplägget. KLARA BYTET! Klara Bytet är ett utvecklingsarbete för att utarbeta en modell för att bedöma tillgängligheten till information, biljett/bokning, personlig service, ledsagning och den fysiska utformningen i knutpunkterna. Målet är att utveckla en nationell standard för detta. Arbetsmodellen och målet är att beskriva tillgängligheten utifrån grön, gul och röd standard för de problemområden som nämnts. Konsultupphandling för metodutvecklingen har avslutats i maj. En arbetsgrupp bildades för att genomföra utvärderingsarbetet. Avtal är tecknat mellan Rikstrafiken och Inregia. Uppdraget består av två etapper med möjlighet till option för etapp två. Etapp 1 avser ett 6 Gävle, Falun, Borlänge, Mora, Avesta, Hallsberg, Örebro, Göteborg, Mora flygplats, Dala Airport, Danmarksterminalen,Styrsö brygga,styrsö Bratten 7 Bilaga 1 8 Bilaga 2 7

8 och förankrats med handikappkommittén i Västra Götalandsregionen. Banverket och Vägverket har haft flera möten med regionala företrädare för att sammanställa genomförda inventeringar vid knutpunkterna. I anslutning till mötet i maj genomfördes också ett studiebesök/fallstudie på Centralstationen i Borlänge. Inventeringsmaterialet ska sammanställas i någon form och i vissa fall kompletteras. Luftfartsverket har fattat beslut om aktivitetsplan något senare med anledning av personella förändringar. Luftfartsverket har inlett arbetet med att inventera Landvetter och Borlänge samt möjligheten att ta sig till och från flygplatserna. Inledningsvis var avsikten att inventera Mora flygplats men då det finns risk att persontrafiken läggs ned i Mora har Luftfartsverket i samråd med projektgruppen beslutat sig för att inventera Landvetter istället. underlag för planerare och utformare medan etapp 2 avser ett resenärsperspektiv. Under juni avslutades planeringsarbetet och två expertgrupper på totalt ca 20 personer har inlett arbetet med att identifiera parametrar och kvalitetskriterier för de fem identifierade problemområdena. Expertpanelerna har sammanträtt vid två tillfällen under hösten. HSO har varit med i rekryteringsarbetet av experter. Samråd sker med Agneta Ståhl, LTH och Stig Knutsson vid KTH. TRAFIKVERKEN Respektive trafikverk har idag ett uttalat sektorsansvar gällande tillgängligheten till transportsystemet för bland annat funktionshindrade. I projektet har vi som målsättning att komma fram till var respektive verk sektorsansvar börjar och slutar i anslutning till knutpunkterna. Vidare kommer varje verk att komplettera inventeringar i den mån det behövs vid knutpunkterna. Respektive verk ansvarar för det egna delprojektet, men aktiviteterna sker i hög utsträckning i samverkan. Sjöfartsverket har under perioden tagit fram inventeringsprotokoll och prövat dess tillämpning på båtar och fartyg. Inventeringsmallarna har utvecklats i samverkan ROLLER OCH ANSVAR Med hjälp av underlaget från Service info har trafikverken och Rikstrafiken i samråd med Boverket inlett ett resonemang om var ansvar börjar och slutar i anslutning till knutpunkterna. Arbetet har resulterat i en gemensam muntlig tolkning av vad sektorsansvaret för funktionshindrades tillgänglighet innebär. Ett förslag till gemensam tolkning beräknas vara formulerat för behandling i styrgruppen före årsskiftet. Så snart sektorsverken enats om ansvaret vidtar det fortsatta arbetet med ansvar och roller i samarbete med operativt ansvariga aktörer och myndigheter. BEMÖTANDEPROJEKTET Delprojektet leds av Stefan Tengman HSO i, samarbete med Ingrid Buch, DHR. HSO har inlett arbetet med att utveckla en nationell modell för utbildning i bemötande och förståelse för resande med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla en modell för utbildning som kan fungera för samtlig servicepersonal inom kollektivtrafiken. SISUS 9 har beviljat utvecklingspengar för delprojektet. Utbildningen ska prövas i anslutning till de aktu- 8

9 ella knutpunkterna. SISUS har tillstyrkt kronor för år HSO har inlett inventeringsarbetet och arbete pågår för att rekrytera en projektarbetare. Styrgrupp för delprojektet bildas under november månad med representanter för trafikhuvudmännen, handikapporganisationerna och operatörer bland annat. Inventeringen av befintliga utbildningar ska vara avslutad före årsskiftet. INFORMATIONSINSATSER Projektet är ett samverkansprojekt och informationen ska stödja samverkan. En broschyr i magasinsform har producerats Utan Hinder med resenärer och servicepersonal vid knutpunkterna som främsta målgrupp. Projektet finns också presenterat på rikstrafikens hemsida och ska finnas tillgängligt på övriga aktörers hemsidor före årsskiftet. Ett gemensamt presentationsmaterial har också utarbetats till projektets aktörer. VECKOBREV Varje fredag erhåller projektgruppen samt referenspersoner ett veckobrev över vad som skett i projektet under veckan. EXPERTSTÖD Agneta Ståhl vid Lunds Tekniska Högskola och Stig Knutsson vid Kungliga Tekniska Högskolan fungerar som projektets expertstöd. Detta innebär att de båda bistår projektet i vissa avgörande definitions-, metodoch kunskapsfrågor. Det är främst i arbetet med Klara Bytet! Som vi har konsulterat de båda. I mars genomfördes ett seminarium där Västra Götalands regionens modell för att inventera tillgängligheten och Gatubolagets förstudie Klara Bytet! Var föremål för en diskussion. Agneta Ståhl, Susanne Iwarsson och Stig Knutsson hade då förberett seminariet genom att kritiskt granska de båda förslagen till modeller och presenterade sina respektive synpunkter på styrkor och svagheter i de båda fallen. ÖVRIG SAMORDNING/SAMVERKAN (REFERENSPROJEKT) Under året har dialog initierats och utbytts med TFK:s FoU-projekt TERMINALA där man särskilt studerar angöring vid stationer och terminaler. Rikstrafiken ingår även i styrgruppen för projektet. I Västra Götalandsregionen har ett praktiskt inventeringsarbete av terminalers fysiska tillgänglighet pågått under året och erfarenhetsoch kunskapsutbyte sker löpande, främst med hjälp av Sjöfartsverket som deltar i det regionala arbetet. Under året har också Svenska Kommunförbundets arbete med en handbok för tillgänglighet En tillgänglig stad pågått och dialog är upprättad med det projektet. Vi har planer på gemensamma aktiviteter i en eller par av de kommuner som ingår i Hela resan. Rikstrafiken, Trafikverken, HSO med flera deltar direkt i projektet i form av representation i referens- eller expertgruppen därmed säkerställs viss samordning och samverkan. Vi har också haft möten med Boverket för att samordna våra respektive pågående projekt. Både Boverket och Kommunförbundet följer Hela Resan kontinuerligt via projektbreven och vi ska också systematisera samarbetet inför kommande år. 9 Statens institut för särskilt ubildningsstöd 9

10 FOKUSGRUPPER Den 26 april fattade Vinnova beslut om att delfinansiera utvärderingen av projektet. Nils Edström är delprojektansvarig. Hela utvärderingen består av tre utvärderingsområden; resenärsperspektivet, strategisk samverkan, lokal/- regional samordning och samverkan. Under våren har Faugert & Co Utvärdering AB haft i uppdrag att föreslå metoder för utvärderingen. Under våren har det beslutats att resenärsperspektivet ska fångas in via fokusgruppsintervjuer. För att få en lägesbeskrivning kändes det angeläget att få en mätning innan det nya trafikupplägget startade vilket innebar att en första intervjuomgång behövde genomföras under juni månad. Fokusgruppsintervjuer har genomförts i Göteborg, Falun och Örebro vid ett tillfälle under juni månad. Resultatet finns redovisat i särskild rapport 10. STRATEGISK SAMVERKAN Målet är att följa upp hur det strategiska samarbetet och samverkan ser ut samt vad vi kan förbättra för ökad samordning och samverkan aktörer emellan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Ett förslag till uppföljning av den strategiska samverkan och lokal/regional samordning och samverkan har presenterats under våren. Projektgruppen beslutade gemensamt att förslaget behövde utvecklas. Detta har resulterat i att Faugert & Co i samarbete med VBB Viak under hösten formulerat en mer genomarbetad modell i en FoU-ansökan ställd till Vägverket. Planeringsarbetet finansieras via Vinnova. Det är angeläget att denna del av utvärderingen startar under januari Under våren har Jernhusen AB blivit allt mer aktuella för projektet. Kontakter har funnits underhand mellan delprojektet Service info och Jernhusen AB, men också i anslutning till planeringsarbetet för delprojektet Klara Bytet!. Den 26 juni träffade vi företrädare för Jernhusen AB som ställer sig mycket positiva till ett utvecklat samarbete. UTVÄRDERING RESVANEUNDERSÖKNING Resvaneundersökningar utgör ytterligare ett underlag för utvärdering av projektet. Resvaneundersökning har planerats av TiB AB och genomförs av TFK som i sin tur sökt medel från Banverket och Rikstrafiken för genomförandet och fått detta beviljat. Vi har dock inte tagit del av studien eller dess resultat. Det är angeläget att ha detta kvantitativa komplement i utvärderingsarbetet. PROJEKTAVVIKELSER Service info: Tidplanen för delprojektet har avvikit avseende webbsidans tillgänglighet, inventeringsarbetet samt inmatning av data. Enligt de första planerna skulle den gemensamma webbsidan vara tillgänglig för projektgruppen den 8 maj. På grund av intrång och problem med den server som användes fick Samtrafiken problem med detta. Enligt planeringen beräknades inventeringarna vara slutförda 10 Rapporten finns att beställa via Rikstrafiken samt på 10

11 och inlagda i systemet vid halvårsskiftet men det visade sig vara betydlig svårare att få underlagsmaterial för kartor etc än beräknat. I juli levererades skisser och inventeringsresultat i form av pdf-filer till projektgruppen. Den 17 oktober betraktas som slutleverans av resultat då webbsidan är fungerande och alla knutpunkter finns tillgängliga i systemet. Lokal/regional samordning och samverkan: Den 4 januari hade vi ett första planeringsmöte för delprojektet utifrån ett förslag till aktivitetsplan som SLTF erhållit den 5 december Senast den 23 januari skulle aktivitetsplanen presenteras. Uppföljningar har därefter skett i olika former den 21 februari, 20 mars, 4 april, 29 maj, 26 juni och avslutningsvis den 13 september. Vid samtliga tillfällen har SLTF bekräftat att man har för avsikt att vara med och ta ansvar för delprojektet men inledningsvis inte haft möjlighet att prioritera det på grund av resursbrist. Under våren har avvikelsen börjat få konsekvenser för övriga delprojekt då samverkan med den lokala och regionala aktörerna är av central betydelse för projektets måluppfyllelse. Den 29 maj hade vi därför ett möte för att fastställa SLTF:s fortsatta engagemang i projektet och vid detta tillfälle bekräftades att delprojektet skulle starta den 1 juni. Den 26 juni hade vi återigen ett planeringsmöte där SLTF delprojektets betydelse underströks samt att SLTF bekräftar sitt fortsatta engagemang. Den 9 oktober levererades ett utkast till aktivitetsplan den är ännu inte detaljplanerad för kommande aktiviteter och behöver utvecklas ytterligare. Klara Bytet!: Den 23 maj fattas beslut om konsult för uppdraget. Det visar sig att anbudssumman överskrider den budget som upprättats för delprojektet. Den 5 juni tecknas avtal. Frågan om budgetjustering diskuteras på Rikstrafiken och beslut fattas den 28 juni att Rikstrafiken ombesörjer merkostnader för delprojektet som beräknas bli ca :- kronor för etapp 1 och etapp 2. Den 26 september anses avvikelsen åtgärdad då merkostnaden ombesörjs av Rikstrafiken. Resvaneundersökning: Den 27 februari enades Rikstrafiken och TiB AB att vi gemensamt skulle utveckla frågeformuläret som skulle användas i de resvaneundersökningar som planerades. Avsikten var då att via denna intervjustudie även följa upp resandeutvecklingen för personer med funktionsnedsättningar. Den 1 mars fick vi kontakt med TFK som fått i uppdrag att utveckla resvaneundersökningen. I anslutning till detta bifölls även ett ekonomiskt stöd från Banverket och Rikstrafiken för studiens genomförande den förta omgången. Nästa kontakt från TFK dröjde till den 16 maj och då var enkäten i stort sett färdig för distribution och möjligheterna att påverka dess innehåll betraktades därmed som små. Rikstrafiken lämnade dock synpunkter, bland annat på att det saknades frågor gällande funktionshinder och resandet. Synpunkterna skickades också till VD för TiB AB samt Nils Edström på Vinnova. Den 6 juni i samband med projektmöte bekräftar TiB AB muntligen att frågor om tillgänglighet finns med i enkäten. Därefter har frågan följts upp under juni, augusti, september och oktober. Projektgruppen har ännu inte fått ta del av vare sig frågeformulär eller resultat från den första omgången av resvaneundersökning. För utvärderingen av projektet är resvaneundersökningen av betydelse och avvikelsen får betraktas som betydelsefull. 11

12 ÖVERSIKT 2001 ID Aktivitet 279 Delprojekt 1 Samtrafiken 221 Delprojekt 3 Metodutveckling 260 Initiera metodutvecklingen 269 Delprojekt 2 SLTF 276 Aktivitetsavvikelse 277 statistikinsamling 278 Aktivitetsplan projektsamordning 206 Projektpresentation2 OH 207 Pressinformation 208 Delprojekt 9 Informationsarbete 194 Projektmöten Utvärdering Etapp projektbrev 1:a halvåret 275 Planera möte med länstrafikbolagen 114 Delprojekt 5 Luftfartsverket 99 Delprojekt 8 HSO 88 Styrgruppsmöte2 89 Delprojekt 6 Banverket 95 Projektavvikelser 87 Budgetunderlag 77 Avstämning referensprojekt 86 Beslut om budget 70 Delprojekt 4 Vägverket 66 Dokumentation 61 Delprojekt 7 Sjöfartsverket 59 FoU inventering 54 Roller och ansvar sektorn 274 Möte om projektledarskap 230 Etapp 1 metodutveckling 48 Expertstöd 273 Möte med SLTF 229 Aktivitetsuppföljning Aktivitetsuppföljning 2 28 Projektbrev 2:a halvåret 27 Styrgruppsmöte Samtal med Björn avseende delprojektet 21 Mässor etc 20 TiB -brister 16 Utbetalningar 271 Aktivitetsplan 15 Regeringsrapport Uppföljning av bristinventeringen 227 Förbered inför beslut om optionen/avtal 222 Etapp 2 preliminär 4 Projektmöten Projektavslut etapp 6 3 Planeringsarbete 2 Avslutningsseminarium Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

13 DELPROJEKTET SERVICEINFO ID Aktivitet 1 Delprojekt 1 Samtrafiken 2 Plan för budget av delprojektet 3 Beslut om genomförande - möte 4 Aktivitetsplan 5 Skissera & inventera 13 knutpunkter 6 Sammanfattande reflektioner och synpunk 7 Inmatning av data i service info 8 Fråga om tillgängligt för allmänheten 9 Leverans av resultat 10 Avslut av delprojektet med redovisning Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET LOKAL/REGIONAL SAMORDNING OCH SAMVERKAN ID Aktivitet 13 Delprojekt 2 SLTF 14 Aktivitetsavvikelse 15 Planera möte med länstrafikbolagen 16 Möte om projektledarskap 17 Möte med SLTF om avvikelse 18 Samtal med Björn avseende delprojektet 19 Aktivitetsplan 20 Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET KLARA BYTET INITIERING ID Aktivitet 22 Initiera metodutvecklingen 23 Intiera metodutveckling 24 Expertstöd kritisk granskning 25 metodseminarium 26 Aktivitetsplan 27 Anbudsförfrågan 28 Anbudsutvärdering 29 Konsultupphandling 30 Avtal tecknat Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

14 KLARA BYTET GENOMFÖRANDE ID Aktivitet 31 Etapp 1 metodutveckling 32 Startmöte 33 Kompl kriterielilsta 34 Förberedelse expertpanel 35 Analys och sammanställning 36 Möte med Inregia 37 Expertpanel + möte 38 Panelkontakt och fastställande a 39 Förberedelser deltagare utskick 40 Panelmöte nr 1 41 Panelmöte nr 2 42 Panelmöte nr 3 43 Panelmöte nr 4 44 Möte med HandSam 45 Möte med trafikverken & Inregia 46 Lägesrapport i PM 47 Inventeringar 48 Förberedelse av inventering 49 Elektroniskt inv protokoll Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr 14

15 DELPROJEKTET FÖR TRAFIKVERKEN ID Aktivitet 213 Delprojekt 4 Vägverket 214 Regionmöte om inventeringar 215 Regionmöte med sammanställning 216 Regionmöte 217 Uppföljning aktivitetsplan Lägesrapporter om inventeringar 219 Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 195 Delprojekt 6 Banverket 196 Inventeringsarbete Planering 197 Regionen hjälp med plattformar 198 Uppföljning Uppföljning Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 224 Delprojekt 7 Sjöfartsverket 225 Inventeringsarbeten 226 Beslut om inventeringsmallar 227 Aktivitetsuppföljning Sektorsrollen tolkningsförslag Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 170 Delprojekt 5 Luftfartsverket 171 Utvecklat en aktivitetsplan 172 Inventeringsarbete Planering 173 Aktivitetsuppföljning Beslut om Inventeringar Dala Airport 175 Beslut om Inventering Landvetter Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 SEKTORSVERKENS ROLLER OCH ANSVAR ID Aktivitet 231 Roller och ansvar sektorn 232 Inledande samtal med Boverket och komm 233 Möte med Boverket och Kommunförbunde 234 Möte med sektorsverken 235 Gemensam tolkning av sektorsansvaret Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET BEMÖTANDE ID Aktivitet 176 Delprojekt 8 HSO 177 planera utbildning i bemötande 178 Ansökan SISUS 179 Planeringsmöte 180 Beslut från SISUS 181 Rekrytera projektarbetare 182 Bilda styrgrupp 183 Fas 1 Utbildningsinventering 184 Fas 2 Målgruppsinventering 185 Fas 3 Utb utveckling Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 16

17 INFORMATIONSSTÖD KONCEPTERIET ID Aktivitet 69 Delprojekt 9 Informationsarbete 70 Förslag på Informationsplan 71 Upphandling av info stöd 72 Informationsbroschyr 73 Hemsidan 74 Extern information 75 Boverket och Kommunförbundet 76 Jernhusen AB 77 Kommunerna (berörda) 78 Informationsspridning 79 Pressinfo förslag 80 Kompetensstöd offert & avtal 81 OH-underlag presentation Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,50 kr ,00 kr ,50 kr KONSULT LENA SJÖDIN, Koncepteriet har upphandlats som kompetensstöd för projektet. Under året har projektgruppen och styrgruppen godkänt förslag till informationsplan. Ett resultat av den är broschyren Utan Hinder. Broschyren har distribuerats i ca 3000 exemplar till personal vid knutpunkterna, deltagande aktörers egna organisationer samt i de tåg som trafikerar Bergslagen. Under hösten har arbete inletts för att informera via våra respektive hemsidor och ett presentationsmaterial för projektet har producerats. Dokumentation av projektet har skett kvartalsvis och vid halvårsskiftet distribuerades en halvårsredovisning till projektets deltagare samt externa intressenter. Pressinformation har planerats vid de tillfällen styrgruppen sammanträtt men inte genomförts. Under året har projektet presenterats externt vid Nordic Rail i Jönköping, Vägverkets kollektivtrafikseminarium, Uppsala, samt för ECMT 11 i Paris. 11 European Conference for Ministers of Transport 17

18 PROJEKTMÖTEN 2001 ID Aktivitet 84 Projektmöten Projektgruppsmöte 3 86 Projektgruppsmöte 4 Metodseminarium 87 Projektgruppsmöte 5 88 Projektgruppsmöte 6 89 Projektgruppsmöte 7 90 Projektgruppsmöte 8 91 Projektgruppsmöte Projektgruppsmöte 11 (telefon) 93 Projektgruppsmöte 12 Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr STYRGRUPPEN HAR SAMMANTRÄTT vid två tillfällen under året. Den 20 mars i Sundsvall då beslut fattades om aktivitetsplaner, utvärdering samt informationsplanen. Den 30 augusti sammanträdde styrgruppen i Luftfartsverkets lokaler i Norrköping. Vid detta tillfälle fattades beslut om ett nytt förslag för uppföljningen av den strategiska samverkan. UTVÄRDERING PLANERING ID Aktivitet 94 Utvärdering Etapp 5 95 Planering av utvärderingen 96 Planering av utvärdering 97 Redovisning för RT 98 Avtal tecknat 99 Faugerts uppdrag enl avtal 100 Slutrapport av uppdraget 101 Samordning RVU TiB AB avvikelse Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Resenärsforums förslag till Koll Framåt

Resenärsforums förslag till Koll Framåt ReFo nr 0711 Kurt Hultgren 0707-88 44 77 Stockholm 2007-06-15 Banverket och Vägverket Koll Framåt Att: Bengt Rydhed och Margareta Husfeldt Banverket Göteborg, resp Vägverket Stockholm Resenärsforums förslag

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer