RT /46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken Annika Olsson Projektledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001-11-01 RT 200-84/46 HELA RESAN. Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. 2001 Annika Olsson Projektledare"

Transkript

1 RT /46 HELA RESAN Ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 2001 Annika Olsson Projektledare

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Förväntad nytta av projektet 4 Organisattionen 6 Delprojekten 6 RESULTAT FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT 7 Service info 7 Lokal/regional samordning/samverkan 7 Klara Bytet! 7 Trafikverken 8 Roller och ansvar 8 Bemötandeprojektet 8 Informationsinsatser 9 Veckobrev 9 Expertstöd 9 Övrig samordning/samverkan (referensprojekt) 9 Utvärdering 10 Fokusgrupper 10 Strategisk samverkan 10 Resvaneundersökning 10 Projektavvikelser 10 ÖVERSIKT Bilaga 1 Kontosammanfattning 20 Bilaga 2 Transaktionslista 20 Bilaga 3 Budgeterade kostnader för Bilaga 4 Intäkter för projektets genomförande 24 Bilaga 5 Sammanställning av brister och förslag till förbättringar 25 Bilaga 6 Några tankar kring stationsdriften i Sverige 34 Producerad av ETC produktion 2001 Fotograf: Lasse Forsstedt/ETC Bild

4 Rikstrafiken överväga förutsättningarna för ett successivt expanderat nät av tillgänglig kollektivtrafik på lokal, regional och nationell nivå. Resultatet av det arbetet är samverkansprojektet Hela Resan. Den 27 september år 2000 genomfördes ett startseminarium då projektgrupp och styrgrupp bildades. Den 23 november undertecknades projektdirektivet av berörda aktörer och i januari 2001 sjösattes projektet. UTDRAG UR PROJEKTDIREKTIVET Hela Resan ska utgöra den arena som behövs för att tillämpa den kunskap och de erfarenheter som utvecklats under 1990-talet. Vi tar ett nationellt initiativ där resultatet ska kunna leda till ett successiv expanderat nät men också där vi tillsammans,oavsett färdmedel, får möjlighet att tillämpa metoder för trafikslagsövergripande bristanalyser och åtgärdsplaner. HELA RESAN är ett samverkansprojekt 1. Initiativet till ett gemensamt projekt togs redan under tidig vår år 2000 i anslutning till ett regeringsuppdrag som Rikstrafiken då hade. Uppdraget var att överväga behov, inriktning av, samt former för trafikslagsövergripande åtgärdsplaner för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare skulle FÖRVÄNTAD NYTTA AV PROJEKTET Projektets övergripande syfte är att få kunskap om vilka förutsättningarna är för att åstadkomma ett nationellt nät av tillgänglig kollektivtrafik. När vi har kunskapen kan vi tala om vad som krävs för att nå målet år Tanken är också att vi ska utveckla en metod och modell för att kunna beskriva reserelationer utifrån olika nivåer av tillgänglighet. Metoden som utvecklas ska prövas i projektet. Vi ska också studera såväl processer 4 1 Banverket, HSO, Luftfartsverket, Rikstrafiken, Samtrafiken i Sverige AB, Sjöfartsverket, SLTF, Tåg i Bergslagen AB,Vinnova och Vägverket. 2 I maj 2000 fattade Riksdagen beslut om den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare som låg till grund för propositionen 1999//2000:79.

5 som olika modeller för samverkan inom transportsektorn. Projektet förväntas leda till en gemensam syn på vad tillgänglighet är samt synliggöra olika sektorsmyndigheters ansvar och roller i samordnad och utvecklad kollektivtrafik. Detta har särskilt påtalats i Statskontorets rapport Hela resan är målet 3. Projektet förväntas också ge en hög tillgänglighet till trafiken inom ramen för Tåg i Bergslagen eftersom projektarbetet kopplas till detta. PROCESSARBETE Det finns ingen huvudman för projektet samtliga deltar på lika villkor och är i lika hög grad beställare av projektet. Det innebär bland annat att var och en har identifierat egna mål och syften med projektet och därefter utvecklat delprojekt som bidrag till måluppfyllelse. Samtliga deltagare i projektgruppen ansvarar för ett delprojekt. Utgångspunkten för varje aktör har varit att den egna organisationen har något att utvinna ur projektet samt att projektet bidrar till respektive aktörs egna verksamhetsmål. Rikstrafiken har förmånen att få vara projektsamordnare vilket ligger i linje med det uppdrag myndigheten har att samordna handikappanpassningen transportslagsövergripande. Under januari utvecklades aktivitetsplaner för varje delprojekt. Samordningsbehovet blir tydligt i samband med de projektmöten som genomförs den första tisdagen i varje månad. Med hjälp av varandra har vi underhand samordnat aktiviteter. Det blir på så vis tydligt var det uppstår samordningsvinster och behov av dialog mellan aktörer. Som ett internt informationsstöd får projektmedlemmarna varje fredag ett projektbrev där det sammanfattas vad som hänt under den gångna veckan. Projektbrevet är en interninformation och ej lämplig för extern spridning. För den externa information har konsultstöd upphandlats och en informationsbroschyr 4 producerats och distribuerats under hösten. Styrgruppen 5 har under året haft två sammanträden där beslut om bland annat direktiv, aktivitetsplaner, information och budget fattats. Detta är ett samverkansprojekt där alla aktörer ansvarar för ett delprojekt. Tillsammans skapar delarna en helhet och resultatet leder till bättre möjligheter för samordning och samverkan, men framförallt till en bättre samordnad trafik till gagn för de resande och då menar vi alla resande men där barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar får vara normgivande. 3 Statskontoret 2000:51 En utvärdering av handikappolitiken inom transportområdet. 4 Utan Hinder finns att beställa via Rikstrafiken 5 Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SLTF, TiB AB, Vinnova och Vägverket 5

6 ORGANISATIONEN Hela Resan Styrgrupp Projektledning Projektgruppen Information Utvärdering Tåg i Bergslagen AB Samtrafiken SLTF HSO Trafikverken Rikstrafiken Service info Lokal/regional lsamordning/samverkan Bemötandeprojektet Roller/ansvar Inventeringar Klara Bytet! Klara Bytet! Projektledning Inventera och skissera 13 knutpunkter samt mata in data i TågPlus Service info Lokal/regional samordning/samverkan mellan olika aktörer vid knutpuntkerna Utveckla en utbildning i bemötande och förståelse för servicepersonal inom kollektivtrafik Klargöra gränsdragningar för sektorsansvaret Inventera tillgängligheten Delta i metodutvecklingen Samordna delprojekten Leda metodutvecklingen Dokumentera Ligger till grund för frågor om ansvar och roller Ger ökad information till allmänheten Förbättrad samordning mellan olika aktörer vid behov. Utveckla former för garantier. Leder till förslag till nationell modell. Utbildar personal vid knutpunkterna. Bättre bemötande och ökad förståelse. Tydligt ansvar. Åtgärdprogram för tillgänglig kollektivtrafik år Kunskap om behov av samordning. Gemensam modell för standard avseende information, biljett, bokning DELPROJEKTEN Delprojekt 1 Service Info Samtrafiken Delprojekt 2 Lokal/regional samordning/samverkan SLTF/TiB AB Delprojekt 3 Delprojekt 4 Delprojekt 5 Delprojekt 6 Delprojekt 7 Delprojekt 8 Klara Bytet!/ Metodutveckling Vägtransporter/ roller/ansvar Flygtransporter/ roller/ansvar Järnvägstrafik/ roller/ansvar Sjötransporter/ roller/ansvar Bemötandeprojektet/ utbildningsutveckling Rikstrafiken Vägverket Luftfartsverket Banverket Sjöfartsverket HSO/DHR Delprojekt 9 Informationsarbete Rikstrafiken 6

7 RESULTAT FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT SERVICE INFO I januari inleddes arbetet med delprojektet under ledning av Samtrafiken. Målet var att inventera och skissera de 13 knutpunkterna 6. Materialet läggs in i databasen TågPlus Service Info. Med hjälp av informationen ska allmänheten kunna inhämta särskild information av betydelse för tillgängligheten. Delprojektet är avslutat i oktober. Uppdraget att inventera och skissera de 13 knutpunkterna slutfördes den 30 juni. Materialet levererades då i form av textfiler och pdf-format. Under oktober finns materialet att tillgå i databasen TågPlus Service Info. En testsida är upprättad: Under inventeringsarbetet har brister vid knutpunkterna identifierats. Dessa brister har redovisats i särskilt PM 7 och projektgruppen ska aktivt försöka åtgärda de brister som är av smärre karaktär snarast. Som ett komplement till bristinventeringen har vi också fått ett förslag på ett koncept 8 med s.k stationsmanager som projektgruppen hoppas kunna utveckla vidare. LOKAL/REGIONAL SAMORDNING/SAMVERKAN Avsikten med delprojektet är att kartlägga nuvarande samordning mellan lokal/regional kollektivtrafik, taxi och långväga kommersiell busstrafik i anslutning till knutpunkterna. Frågan är bland annat i vilken utsträckning samverkan sker mellan olika transportslag, aktörer, operatörer och de som upphandlar trafik. I vilken mån finns samverkan gällande tidtabellplanering, ledsagning, information, biljett- och bokningssytem etc. Vidare förväntas ett utvecklingsarbete för kundgarantier alternativt ledsagargarantier genomföras i samarbete med länstrafikbolag och Tåg i Bergslagen AB. Arbetet ska resultera i förbättringsåtgärder och ett handlingsprogram för det som inte kan åtgärdas inom projekttiden. SLTF har levererat en aktivitetsplan den 9 oktober Telefonsammanträden har genomförts under hösten mellan SLTF och Trafikhuvudmännen. Med hjälp av Sten Nordström TiB AB har kontakterna bibehållits och problem med plattformar och tågdesign/insteg har blivit lösta underhand. Den 17 juni startade det nya trafikupplägget. KLARA BYTET! Klara Bytet är ett utvecklingsarbete för att utarbeta en modell för att bedöma tillgängligheten till information, biljett/bokning, personlig service, ledsagning och den fysiska utformningen i knutpunkterna. Målet är att utveckla en nationell standard för detta. Arbetsmodellen och målet är att beskriva tillgängligheten utifrån grön, gul och röd standard för de problemområden som nämnts. Konsultupphandling för metodutvecklingen har avslutats i maj. En arbetsgrupp bildades för att genomföra utvärderingsarbetet. Avtal är tecknat mellan Rikstrafiken och Inregia. Uppdraget består av två etapper med möjlighet till option för etapp två. Etapp 1 avser ett 6 Gävle, Falun, Borlänge, Mora, Avesta, Hallsberg, Örebro, Göteborg, Mora flygplats, Dala Airport, Danmarksterminalen,Styrsö brygga,styrsö Bratten 7 Bilaga 1 8 Bilaga 2 7

8 och förankrats med handikappkommittén i Västra Götalandsregionen. Banverket och Vägverket har haft flera möten med regionala företrädare för att sammanställa genomförda inventeringar vid knutpunkterna. I anslutning till mötet i maj genomfördes också ett studiebesök/fallstudie på Centralstationen i Borlänge. Inventeringsmaterialet ska sammanställas i någon form och i vissa fall kompletteras. Luftfartsverket har fattat beslut om aktivitetsplan något senare med anledning av personella förändringar. Luftfartsverket har inlett arbetet med att inventera Landvetter och Borlänge samt möjligheten att ta sig till och från flygplatserna. Inledningsvis var avsikten att inventera Mora flygplats men då det finns risk att persontrafiken läggs ned i Mora har Luftfartsverket i samråd med projektgruppen beslutat sig för att inventera Landvetter istället. underlag för planerare och utformare medan etapp 2 avser ett resenärsperspektiv. Under juni avslutades planeringsarbetet och två expertgrupper på totalt ca 20 personer har inlett arbetet med att identifiera parametrar och kvalitetskriterier för de fem identifierade problemområdena. Expertpanelerna har sammanträtt vid två tillfällen under hösten. HSO har varit med i rekryteringsarbetet av experter. Samråd sker med Agneta Ståhl, LTH och Stig Knutsson vid KTH. TRAFIKVERKEN Respektive trafikverk har idag ett uttalat sektorsansvar gällande tillgängligheten till transportsystemet för bland annat funktionshindrade. I projektet har vi som målsättning att komma fram till var respektive verk sektorsansvar börjar och slutar i anslutning till knutpunkterna. Vidare kommer varje verk att komplettera inventeringar i den mån det behövs vid knutpunkterna. Respektive verk ansvarar för det egna delprojektet, men aktiviteterna sker i hög utsträckning i samverkan. Sjöfartsverket har under perioden tagit fram inventeringsprotokoll och prövat dess tillämpning på båtar och fartyg. Inventeringsmallarna har utvecklats i samverkan ROLLER OCH ANSVAR Med hjälp av underlaget från Service info har trafikverken och Rikstrafiken i samråd med Boverket inlett ett resonemang om var ansvar börjar och slutar i anslutning till knutpunkterna. Arbetet har resulterat i en gemensam muntlig tolkning av vad sektorsansvaret för funktionshindrades tillgänglighet innebär. Ett förslag till gemensam tolkning beräknas vara formulerat för behandling i styrgruppen före årsskiftet. Så snart sektorsverken enats om ansvaret vidtar det fortsatta arbetet med ansvar och roller i samarbete med operativt ansvariga aktörer och myndigheter. BEMÖTANDEPROJEKTET Delprojektet leds av Stefan Tengman HSO i, samarbete med Ingrid Buch, DHR. HSO har inlett arbetet med att utveckla en nationell modell för utbildning i bemötande och förståelse för resande med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla en modell för utbildning som kan fungera för samtlig servicepersonal inom kollektivtrafiken. SISUS 9 har beviljat utvecklingspengar för delprojektet. Utbildningen ska prövas i anslutning till de aktu- 8

9 ella knutpunkterna. SISUS har tillstyrkt kronor för år HSO har inlett inventeringsarbetet och arbete pågår för att rekrytera en projektarbetare. Styrgrupp för delprojektet bildas under november månad med representanter för trafikhuvudmännen, handikapporganisationerna och operatörer bland annat. Inventeringen av befintliga utbildningar ska vara avslutad före årsskiftet. INFORMATIONSINSATSER Projektet är ett samverkansprojekt och informationen ska stödja samverkan. En broschyr i magasinsform har producerats Utan Hinder med resenärer och servicepersonal vid knutpunkterna som främsta målgrupp. Projektet finns också presenterat på rikstrafikens hemsida och ska finnas tillgängligt på övriga aktörers hemsidor före årsskiftet. Ett gemensamt presentationsmaterial har också utarbetats till projektets aktörer. VECKOBREV Varje fredag erhåller projektgruppen samt referenspersoner ett veckobrev över vad som skett i projektet under veckan. EXPERTSTÖD Agneta Ståhl vid Lunds Tekniska Högskola och Stig Knutsson vid Kungliga Tekniska Högskolan fungerar som projektets expertstöd. Detta innebär att de båda bistår projektet i vissa avgörande definitions-, metodoch kunskapsfrågor. Det är främst i arbetet med Klara Bytet! Som vi har konsulterat de båda. I mars genomfördes ett seminarium där Västra Götalands regionens modell för att inventera tillgängligheten och Gatubolagets förstudie Klara Bytet! Var föremål för en diskussion. Agneta Ståhl, Susanne Iwarsson och Stig Knutsson hade då förberett seminariet genom att kritiskt granska de båda förslagen till modeller och presenterade sina respektive synpunkter på styrkor och svagheter i de båda fallen. ÖVRIG SAMORDNING/SAMVERKAN (REFERENSPROJEKT) Under året har dialog initierats och utbytts med TFK:s FoU-projekt TERMINALA där man särskilt studerar angöring vid stationer och terminaler. Rikstrafiken ingår även i styrgruppen för projektet. I Västra Götalandsregionen har ett praktiskt inventeringsarbete av terminalers fysiska tillgänglighet pågått under året och erfarenhetsoch kunskapsutbyte sker löpande, främst med hjälp av Sjöfartsverket som deltar i det regionala arbetet. Under året har också Svenska Kommunförbundets arbete med en handbok för tillgänglighet En tillgänglig stad pågått och dialog är upprättad med det projektet. Vi har planer på gemensamma aktiviteter i en eller par av de kommuner som ingår i Hela resan. Rikstrafiken, Trafikverken, HSO med flera deltar direkt i projektet i form av representation i referens- eller expertgruppen därmed säkerställs viss samordning och samverkan. Vi har också haft möten med Boverket för att samordna våra respektive pågående projekt. Både Boverket och Kommunförbundet följer Hela Resan kontinuerligt via projektbreven och vi ska också systematisera samarbetet inför kommande år. 9 Statens institut för särskilt ubildningsstöd 9

10 FOKUSGRUPPER Den 26 april fattade Vinnova beslut om att delfinansiera utvärderingen av projektet. Nils Edström är delprojektansvarig. Hela utvärderingen består av tre utvärderingsområden; resenärsperspektivet, strategisk samverkan, lokal/- regional samordning och samverkan. Under våren har Faugert & Co Utvärdering AB haft i uppdrag att föreslå metoder för utvärderingen. Under våren har det beslutats att resenärsperspektivet ska fångas in via fokusgruppsintervjuer. För att få en lägesbeskrivning kändes det angeläget att få en mätning innan det nya trafikupplägget startade vilket innebar att en första intervjuomgång behövde genomföras under juni månad. Fokusgruppsintervjuer har genomförts i Göteborg, Falun och Örebro vid ett tillfälle under juni månad. Resultatet finns redovisat i särskild rapport 10. STRATEGISK SAMVERKAN Målet är att följa upp hur det strategiska samarbetet och samverkan ser ut samt vad vi kan förbättra för ökad samordning och samverkan aktörer emellan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Ett förslag till uppföljning av den strategiska samverkan och lokal/regional samordning och samverkan har presenterats under våren. Projektgruppen beslutade gemensamt att förslaget behövde utvecklas. Detta har resulterat i att Faugert & Co i samarbete med VBB Viak under hösten formulerat en mer genomarbetad modell i en FoU-ansökan ställd till Vägverket. Planeringsarbetet finansieras via Vinnova. Det är angeläget att denna del av utvärderingen startar under januari Under våren har Jernhusen AB blivit allt mer aktuella för projektet. Kontakter har funnits underhand mellan delprojektet Service info och Jernhusen AB, men också i anslutning till planeringsarbetet för delprojektet Klara Bytet!. Den 26 juni träffade vi företrädare för Jernhusen AB som ställer sig mycket positiva till ett utvecklat samarbete. UTVÄRDERING RESVANEUNDERSÖKNING Resvaneundersökningar utgör ytterligare ett underlag för utvärdering av projektet. Resvaneundersökning har planerats av TiB AB och genomförs av TFK som i sin tur sökt medel från Banverket och Rikstrafiken för genomförandet och fått detta beviljat. Vi har dock inte tagit del av studien eller dess resultat. Det är angeläget att ha detta kvantitativa komplement i utvärderingsarbetet. PROJEKTAVVIKELSER Service info: Tidplanen för delprojektet har avvikit avseende webbsidans tillgänglighet, inventeringsarbetet samt inmatning av data. Enligt de första planerna skulle den gemensamma webbsidan vara tillgänglig för projektgruppen den 8 maj. På grund av intrång och problem med den server som användes fick Samtrafiken problem med detta. Enligt planeringen beräknades inventeringarna vara slutförda 10 Rapporten finns att beställa via Rikstrafiken samt på 10

11 och inlagda i systemet vid halvårsskiftet men det visade sig vara betydlig svårare att få underlagsmaterial för kartor etc än beräknat. I juli levererades skisser och inventeringsresultat i form av pdf-filer till projektgruppen. Den 17 oktober betraktas som slutleverans av resultat då webbsidan är fungerande och alla knutpunkter finns tillgängliga i systemet. Lokal/regional samordning och samverkan: Den 4 januari hade vi ett första planeringsmöte för delprojektet utifrån ett förslag till aktivitetsplan som SLTF erhållit den 5 december Senast den 23 januari skulle aktivitetsplanen presenteras. Uppföljningar har därefter skett i olika former den 21 februari, 20 mars, 4 april, 29 maj, 26 juni och avslutningsvis den 13 september. Vid samtliga tillfällen har SLTF bekräftat att man har för avsikt att vara med och ta ansvar för delprojektet men inledningsvis inte haft möjlighet att prioritera det på grund av resursbrist. Under våren har avvikelsen börjat få konsekvenser för övriga delprojekt då samverkan med den lokala och regionala aktörerna är av central betydelse för projektets måluppfyllelse. Den 29 maj hade vi därför ett möte för att fastställa SLTF:s fortsatta engagemang i projektet och vid detta tillfälle bekräftades att delprojektet skulle starta den 1 juni. Den 26 juni hade vi återigen ett planeringsmöte där SLTF delprojektets betydelse underströks samt att SLTF bekräftar sitt fortsatta engagemang. Den 9 oktober levererades ett utkast till aktivitetsplan den är ännu inte detaljplanerad för kommande aktiviteter och behöver utvecklas ytterligare. Klara Bytet!: Den 23 maj fattas beslut om konsult för uppdraget. Det visar sig att anbudssumman överskrider den budget som upprättats för delprojektet. Den 5 juni tecknas avtal. Frågan om budgetjustering diskuteras på Rikstrafiken och beslut fattas den 28 juni att Rikstrafiken ombesörjer merkostnader för delprojektet som beräknas bli ca :- kronor för etapp 1 och etapp 2. Den 26 september anses avvikelsen åtgärdad då merkostnaden ombesörjs av Rikstrafiken. Resvaneundersökning: Den 27 februari enades Rikstrafiken och TiB AB att vi gemensamt skulle utveckla frågeformuläret som skulle användas i de resvaneundersökningar som planerades. Avsikten var då att via denna intervjustudie även följa upp resandeutvecklingen för personer med funktionsnedsättningar. Den 1 mars fick vi kontakt med TFK som fått i uppdrag att utveckla resvaneundersökningen. I anslutning till detta bifölls även ett ekonomiskt stöd från Banverket och Rikstrafiken för studiens genomförande den förta omgången. Nästa kontakt från TFK dröjde till den 16 maj och då var enkäten i stort sett färdig för distribution och möjligheterna att påverka dess innehåll betraktades därmed som små. Rikstrafiken lämnade dock synpunkter, bland annat på att det saknades frågor gällande funktionshinder och resandet. Synpunkterna skickades också till VD för TiB AB samt Nils Edström på Vinnova. Den 6 juni i samband med projektmöte bekräftar TiB AB muntligen att frågor om tillgänglighet finns med i enkäten. Därefter har frågan följts upp under juni, augusti, september och oktober. Projektgruppen har ännu inte fått ta del av vare sig frågeformulär eller resultat från den första omgången av resvaneundersökning. För utvärderingen av projektet är resvaneundersökningen av betydelse och avvikelsen får betraktas som betydelsefull. 11

12 ÖVERSIKT 2001 ID Aktivitet 279 Delprojekt 1 Samtrafiken 221 Delprojekt 3 Metodutveckling 260 Initiera metodutvecklingen 269 Delprojekt 2 SLTF 276 Aktivitetsavvikelse 277 statistikinsamling 278 Aktivitetsplan projektsamordning 206 Projektpresentation2 OH 207 Pressinformation 208 Delprojekt 9 Informationsarbete 194 Projektmöten Utvärdering Etapp projektbrev 1:a halvåret 275 Planera möte med länstrafikbolagen 114 Delprojekt 5 Luftfartsverket 99 Delprojekt 8 HSO 88 Styrgruppsmöte2 89 Delprojekt 6 Banverket 95 Projektavvikelser 87 Budgetunderlag 77 Avstämning referensprojekt 86 Beslut om budget 70 Delprojekt 4 Vägverket 66 Dokumentation 61 Delprojekt 7 Sjöfartsverket 59 FoU inventering 54 Roller och ansvar sektorn 274 Möte om projektledarskap 230 Etapp 1 metodutveckling 48 Expertstöd 273 Möte med SLTF 229 Aktivitetsuppföljning Aktivitetsuppföljning 2 28 Projektbrev 2:a halvåret 27 Styrgruppsmöte Samtal med Björn avseende delprojektet 21 Mässor etc 20 TiB -brister 16 Utbetalningar 271 Aktivitetsplan 15 Regeringsrapport Uppföljning av bristinventeringen 227 Förbered inför beslut om optionen/avtal 222 Etapp 2 preliminär 4 Projektmöten Projektavslut etapp 6 3 Planeringsarbete 2 Avslutningsseminarium Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

13 DELPROJEKTET SERVICEINFO ID Aktivitet 1 Delprojekt 1 Samtrafiken 2 Plan för budget av delprojektet 3 Beslut om genomförande - möte 4 Aktivitetsplan 5 Skissera & inventera 13 knutpunkter 6 Sammanfattande reflektioner och synpunk 7 Inmatning av data i service info 8 Fråga om tillgängligt för allmänheten 9 Leverans av resultat 10 Avslut av delprojektet med redovisning Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET LOKAL/REGIONAL SAMORDNING OCH SAMVERKAN ID Aktivitet 13 Delprojekt 2 SLTF 14 Aktivitetsavvikelse 15 Planera möte med länstrafikbolagen 16 Möte om projektledarskap 17 Möte med SLTF om avvikelse 18 Samtal med Björn avseende delprojektet 19 Aktivitetsplan 20 Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET KLARA BYTET INITIERING ID Aktivitet 22 Initiera metodutvecklingen 23 Intiera metodutveckling 24 Expertstöd kritisk granskning 25 metodseminarium 26 Aktivitetsplan 27 Anbudsförfrågan 28 Anbudsutvärdering 29 Konsultupphandling 30 Avtal tecknat Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

14 KLARA BYTET GENOMFÖRANDE ID Aktivitet 31 Etapp 1 metodutveckling 32 Startmöte 33 Kompl kriterielilsta 34 Förberedelse expertpanel 35 Analys och sammanställning 36 Möte med Inregia 37 Expertpanel + möte 38 Panelkontakt och fastställande a 39 Förberedelser deltagare utskick 40 Panelmöte nr 1 41 Panelmöte nr 2 42 Panelmöte nr 3 43 Panelmöte nr 4 44 Möte med HandSam 45 Möte med trafikverken & Inregia 46 Lägesrapport i PM 47 Inventeringar 48 Förberedelse av inventering 49 Elektroniskt inv protokoll Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr 14

15 DELPROJEKTET FÖR TRAFIKVERKEN ID Aktivitet 213 Delprojekt 4 Vägverket 214 Regionmöte om inventeringar 215 Regionmöte med sammanställning 216 Regionmöte 217 Uppföljning aktivitetsplan Lägesrapporter om inventeringar 219 Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 195 Delprojekt 6 Banverket 196 Inventeringsarbete Planering 197 Regionen hjälp med plattformar 198 Uppföljning Uppföljning Uppföljning av bristinventeringen Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 224 Delprojekt 7 Sjöfartsverket 225 Inventeringsarbeten 226 Beslut om inventeringsmallar 227 Aktivitetsuppföljning Sektorsrollen tolkningsförslag Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ID Aktivitet 170 Delprojekt 5 Luftfartsverket 171 Utvecklat en aktivitetsplan 172 Inventeringsarbete Planering 173 Aktivitetsuppföljning Beslut om Inventeringar Dala Airport 175 Beslut om Inventering Landvetter Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 SEKTORSVERKENS ROLLER OCH ANSVAR ID Aktivitet 231 Roller och ansvar sektorn 232 Inledande samtal med Boverket och komm 233 Möte med Boverket och Kommunförbunde 234 Möte med sektorsverken 235 Gemensam tolkning av sektorsansvaret Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec DELPROJEKTET BEMÖTANDE ID Aktivitet 176 Delprojekt 8 HSO 177 planera utbildning i bemötande 178 Ansökan SISUS 179 Planeringsmöte 180 Beslut från SISUS 181 Rekrytera projektarbetare 182 Bilda styrgrupp 183 Fas 1 Utbildningsinventering 184 Fas 2 Målgruppsinventering 185 Fas 3 Utb utveckling Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 16

17 INFORMATIONSSTÖD KONCEPTERIET ID Aktivitet 69 Delprojekt 9 Informationsarbete 70 Förslag på Informationsplan 71 Upphandling av info stöd 72 Informationsbroschyr 73 Hemsidan 74 Extern information 75 Boverket och Kommunförbundet 76 Jernhusen AB 77 Kommunerna (berörda) 78 Informationsspridning 79 Pressinfo förslag 80 Kompetensstöd offert & avtal 81 OH-underlag presentation Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,50 kr ,00 kr ,50 kr KONSULT LENA SJÖDIN, Koncepteriet har upphandlats som kompetensstöd för projektet. Under året har projektgruppen och styrgruppen godkänt förslag till informationsplan. Ett resultat av den är broschyren Utan Hinder. Broschyren har distribuerats i ca 3000 exemplar till personal vid knutpunkterna, deltagande aktörers egna organisationer samt i de tåg som trafikerar Bergslagen. Under hösten har arbete inletts för att informera via våra respektive hemsidor och ett presentationsmaterial för projektet har producerats. Dokumentation av projektet har skett kvartalsvis och vid halvårsskiftet distribuerades en halvårsredovisning till projektets deltagare samt externa intressenter. Pressinformation har planerats vid de tillfällen styrgruppen sammanträtt men inte genomförts. Under året har projektet presenterats externt vid Nordic Rail i Jönköping, Vägverkets kollektivtrafikseminarium, Uppsala, samt för ECMT 11 i Paris. 11 European Conference for Ministers of Transport 17

18 PROJEKTMÖTEN 2001 ID Aktivitet 84 Projektmöten Projektgruppsmöte 3 86 Projektgruppsmöte 4 Metodseminarium 87 Projektgruppsmöte 5 88 Projektgruppsmöte 6 89 Projektgruppsmöte 7 90 Projektgruppsmöte 8 91 Projektgruppsmöte Projektgruppsmöte 11 (telefon) 93 Projektgruppsmöte 12 Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr STYRGRUPPEN HAR SAMMANTRÄTT vid två tillfällen under året. Den 20 mars i Sundsvall då beslut fattades om aktivitetsplaner, utvärdering samt informationsplanen. Den 30 augusti sammanträdde styrgruppen i Luftfartsverkets lokaler i Norrköping. Vid detta tillfälle fattades beslut om ett nytt förslag för uppföljningen av den strategiska samverkan. UTVÄRDERING PLANERING ID Aktivitet 94 Utvärdering Etapp 5 95 Planering av utvärderingen 96 Planering av utvärdering 97 Redovisning för RT 98 Avtal tecknat 99 Faugerts uppdrag enl avtal 100 Slutrapport av uppdraget 101 Samordning RVU TiB AB avvikelse Kv Kv Kv Kv jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

19 FOKUSGRUPPER INLEDNIN G ID Aktivitet 103 Planering 104 Utveckla förfrågningsunderla 105 Ta fram underlag för rekryte 106 Anbudstid 107 Förebered Rekrytering 108 Utvärderingen 109 Avtalstecknande 110 Avtal tecknat 111 Planeringsmöte maj 2001 juni FOKUSGRUPPINTERVJU OMGÅNG 1 ID Aktivitet 112 Fokusgruppintervju Utarbetat undersökn 114 Plan för rekrytering a 115 Bearbeta deltagare 116 Planeringsmöte 117 Utarbeta protokol 118 Program o utvärderi 119 Fokusgruppsintervju 120 Rapportsammanstä 121 Diskutera resultat om 122 Info broschyren till fo 123 Redovisning projekt 124 Rapporten till deltag juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september INFÖR FOKUSGRUPPINTERVJU OMGÅNG 2 ID Aktivitet 125 Intervju Frågeställningar inf 127 Möte Edström, Hoe 128 Detaljplanering klar september 2001 oktober 2001 november Uttag Tillgodohavande Balans ,00 kr ,00 kr ,00 kr 19

20 BILAGA 1: KONTOSAMMANFATTNING Kontosammanfattning för transaktioner mellan: och Kontonamn Summa UttagTot. TillgodoBalans Expertstöd ,00 kr ,00 kr ,00 kr Bemötandeprojektet 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Information ,50 kr ,00 kr ,50 kr Metodutveckling ,00 kr ,00 kr ,00 kr Projektet övrigt 445,00 kr ,00 kr ,00 kr Projektmöten ,00 kr ,00 kr ,00 kr Service Info 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Utvärdering ,00 kr ,00 kr ,00 kr Totalsumma ,50 kr ,00 kr ,50 kr BILAGA 2: TRANSAKTIONSLISTA TRANSAKTIONSLISTA FÖR TRANSAKTIONER MELLAN: OCH Datum Beskrivning Uttag Tillgodohavande Balans 1 Projektet - övrigt Insättning projektet - övrigt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Insättning budget Lokalt/regionalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Konsultstöd Ulf Sjölin VHS 445,00 kr 0,00 kr -445,00 kr Summa 445,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 Utvärdering Insättning utvärdering 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Faktura Samhoud ,00 kr 0,00 kr ,00 kr F& Co arbete maj ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Utvärdering anbud 3 084,00 kr 0,00 kr ,00 kr Faugert juni ,00 kr 0,00 kr ,00 kr TE konsult 2 400,00 kr 0,00 kr ,00 kr SIPU Utvärdering AB ,00 kr 0,00 kr ,00 kr SIPU Utvärdering AB ,00 kr 0,00 kr ,00 kr FoU ansökan F & Co ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Faugert augusti 6 750,00 kr 0,00 kr ,00 kr 3 HSO Summa ,00 kr ,00 kr ,00 kr Insättning Bemötande 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 20

UTAN HINDER EN RESA FRÅN DÖRR TILL DÖRR OM PROJEKTET HELA RESAN

UTAN HINDER EN RESA FRÅN DÖRR TILL DÖRR OM PROJEKTET HELA RESAN UTAN HINDER EN RESA FRÅN DÖRR TILL DÖRR OM PROJEKTET HELA RESAN ETC/KONCEPTERIET 2001 FOTOGRAF: LARS FORSSTEDT 2 UTAN HINDER FRÅN DÖRR TILL DÖRR Du tar dig till jobbet eller studier på morgonen. Åker iväg

Läs mer

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2001-01-10 0403-0102005 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet

Läs mer

Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler

Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler Bilaga till "Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder", Inregia AB juli 2002 Bilaga Station Kategori Område Brist Åtgärd Avesta-Krylbo

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Lägesrapport december 2016

Lägesrapport december 2016 Lägesrapport december 2016 Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 2017-01-30 1 (5) Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 TJÄNSTEUTLÅTANDE Länshandikapprådet 2003-12-22 Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 Ärendet Länshandikapprådet har för yttrande erhållit betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum,

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till dig som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr.

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr. Agneta Jonsson, ordförande TR(S) Ingvar Rodin - DHR Önne Norberg Diabetesföreningen Ingrid Nordin Synskadades riksförbund Margreta Thelin Härnösands/Kramfors Strokeförening Louise Sohlin Gå och bada Stefan

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE Resultatet av en enkätundersökning hos myndigheter, organisationer och operatörer inom transportsektorn 2 3 4 Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Medfinansiering av transportinfrastruktur Medfinansiering av Förslag till nytt system för den långsiktiga planeringen av samt riktlinjer och processer för medfinansiering SOU 2011:49 Utvärdering av förhandlingsarbetet i den senaste åtgärdsplaneringen

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Effekter av webbaserad resenärsinformation. Nina Waara Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola

Effekter av webbaserad resenärsinformation. Nina Waara Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Effekter av webbaserad resenärsinformation Nina Waara Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Syfte Utvärdera effekterna av webbaserad resenärsinformation för tåg och buss med särskild

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT OCH ÅTGÄRDSPLAN 1 (7) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2016-01-11 Dnr VIAN/2016:7 PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Senast uppdaterad Er beteckning

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till er som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen som arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Vad är en station? Stationen förr 2 2011-06-20 Stationen idag Kommunikationsnod Transportslagsövergripande Mötesplats i det stora och lilla Del av

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Sektorsansvaret på webben

Sektorsansvaret på webben Datum 2008-11-05 Diarienummer 2008/0190 Sektorsansvaret på webben Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2008 Titel: Sektorsansvaret på webben Handisam Serie B 2008:1 (diarienummer 2008/0190)

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Skrivelse avseende tillgänglighet på färja till Holmön

Skrivelse avseende tillgänglighet på färja till Holmön Umeå den 12 april 2010 Till Vägverket Norr Transportstyrelsen Umeå kommun Länstrafiken Färjerederiet Kopia till Kommunala Handikapprådet Umeå kommun Skrivelse avseende tillgänglighet på färja till Holmön

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012.

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012. Reviderad -05-06 Projektbeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram med strategisk inriktning för Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 1. Bakgrund Kollektivtrafikansvarig myndighet, ansvarar

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet

Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet Paula Bucht Inregia AB juli 2002 Innehåll BAKGRUND OCH SYFTE... 3 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE... 3 METOD... 3 PRESENTATION

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan Vårt datum 2007-10-22 Vår referens Leif Lundin Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan 1. Inledning... 2 2. Varför? Syftet med kommunikationen... 2 3. Vem? Aktörsanalys och samrådsgrupper... 2 Regionala interna

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 BILAGA 1 1 (8) Sjöfartspolitiska enheten Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet?

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Seminarium om oskyddade trafikanter NVF Malmö 26 april 2007 Professor Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola 070426 Personerna och hindren Tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Arbetsgång. Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd. Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12

Arbetsgång. Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd. Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12 Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12 1 Innehållsförteckning Projektorganisation... 3 Projektägare... 3 Styrgrupp... 3 Projektledaren...

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Transport Fakta i korthet

Transport Fakta i korthet Varje tisdag rider jag. Det är en buss som kommer och hämtar mig till ridningen. Busschauffören hjälper mig med väskan och rullstolen hamnar i bagageutrymmet. Citat ur Barn äger Transport Fakta i korthet

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Slutrapport Attraktiva Stationer 2011-06-16

Slutrapport Attraktiva Stationer 2011-06-16 Slutrapport Attraktiva Stationer 2011-06-16 2 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Syfte... 6 Målsättning... 7 Projektorganisation... 8 Fördubblingsprojektet... 8 Organisationsbild...

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Bilaga Datum 2009-01-22 1(6) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer