UTAN HINDER EN RESA FRÅN DÖRR TILL DÖRR OM PROJEKTET HELA RESAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTAN HINDER EN RESA FRÅN DÖRR TILL DÖRR OM PROJEKTET HELA RESAN"

Transkript

1 UTAN HINDER EN RESA FRÅN DÖRR TILL DÖRR OM PROJEKTET HELA RESAN

2 ETC/KONCEPTERIET 2001 FOTOGRAF: LARS FORSSTEDT 2 UTAN HINDER

3 FRÅN DÖRR TILL DÖRR Du tar dig till jobbet eller studier på morgonen. Åker iväg på semester. Reser från dörr till dörr. Det är så självklart. Men för många ligger hinder i vägen. Det gäller inte bara själva resandet utan även information, bokningar, biljetter och personlig service. Vad behövs för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för alla? Ett nationellt samarbetsprojekt Hela Resan arbetar för att besvara frågan. Uppdraget kommer från regeringen. Den kunskap och de metoder som projektet Hela Resan arbetar fram ska tala om vad som krävs för att nå målet; en tillgänglig kollektivtrafik senast år UTAN HINDER 3

4 PROJEKTET HELA RESAN Är du allergiker? Sitter i rullstol? Brutit benet? Nedsatt syn? Känner du dig osäker i en stor vänthall? Det spelar egentligen ingen roll. Det är den fysiska miljön och allt det praktiska som kan ställa till bekymmer när det gäller resandet, inte ett eventuellt funktionshinder eller särskilt stödbehov. Alla ska kunna ta sig fram, så långt det är möjligt för egen maskin. Det gäller inte bara fysiskt, att ta sig in genom dörrar och ut på perronger, utan även att inhämta reseinformation och boka biljetter. När vi väl reser vill vi att det ska ske tryggt och bekvämt. Och att det ska fungera hela resan från dörr till dörr. ETT TUFFT MÅL Sveriges Riksdag har en målsättning att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för funktionshindrade senast Med andra ord; tillgänglig för alla. Ett tufft mål, men nödvändigt. Genom att på olika sätt underlätta fler människors resebehov ökar även viljan och lusten till ett kollektivt resande. Ökad tillgänglighet gör att det blir bättre för alla! Rikstrafiken och trafikverken har regeringens uppdrag att arbeta mot målet. Ett resultatet är projektet Hela Resan som startade i september Ett samordnat projekt mellan Rikstrafiken, Luftfartsverket, Banverket, Sjöfartsverket, Svenska Lokaltrafikföreningen, Vinnova, Tåg i Bergslagen, Vägverket, Handikappförbundens Samarbetsorgan och Samtrafiken i Sverige. 4 UTAN HINDER

5 Funktionshinder är en begränsning av en individs fysiska och/eller psykiska förmåga. Ett funktionshinder kan vara förvärvat eller medfött, temporärt eller bestående. Hindret uppstår i samspel med omgivningen, situationen. BERGSLAGEN STÅR MODELL Hela Resans projektarbete inleds och prövas på ett geografiskt avgränsat område Bergslagen med kopplingar till Göteborg och skärgårdstrafiken. Här pågår dessutom ett försök med regional upphandling av tåg. På så sätt blir utgångspunkten regional men ansluter till resande över hela Sverige. Bergslagen får stå modell för hur tillgängligheten i resandet kan förbättras över hela landet. SAMORDNING BEHÖVS I en reskedja byts det ibland flitigt mellan bil, buss, tåg, båt och flyg. Många är inblandade och samordningen mellan olika myndigheter, aktörer och trafikslag står högt upp på listan. Var börjar och slutar olika aktörers ansvar? Hur ser rollerna ut? En samordning måste ske både lokalt, regionalt och nationellt. Redan idag vet vi mycket om den fysiska miljön kring stationer, på perronger, plattformar och i ankomst- och avgångshallar. Men när det gäller information, biljett- och bokningssystem, ledsagning och personlig service måste vi tillsammans utveckla kunskaperna. När projektet Hela Resan avslutas 2003 ska vi ha underlag för att ta fram åtgärdsplaner som är trafikslagsövergripande och som berättar hur vi kan nå målet för tillgänglighet I projektet Hela Resan samverkar Rikstrafiken, Luftfartsverket, Banverket, Sjöfartsverket, Svenska Lokaltrafikföreningen, Vinnova, Tåg i Bergslagen, Vägverket, samtrafiken och Handikappförbundens Samarbetsorgan. Utdrag ur projektdirektivet Hela Resan ska utgöra den arena som behövs för att tillämpa den kunskap och de erfarenheter som utvecklats under 1990-talet. Vi tar ett nationellt initiativ där resultatet ska kunna leda till ett successivt expanderat nät men också där vi tillsammans, oavsett färdmedel, får möjlighet att tillämpa metoder för trafikslagsövergripande bristanalyser och åtgärdsplaner. UTAN HINDER 5

6 6 UTAN HINDER

7 SAMORDNA ANSVAR OCH ROLLER Var börjar egentligen tågresan? Hemma vid tidtabellen, i bussen till stationen eller när du kliver på tåget? Och var slutar flygresan? När planet tar mark eller i flygtaxin? Ska även övergångarna mellan färdsätten bli tillgängliga måste ansvar och roller redas ut. I tillgänglighetsfrågor blir samarbetet mellan de olika trafikslagen extra viktigt. Den som reser måste veta att det fungerar hela vägen. Alla deltagare i Hela Resan har självklart ett eget ansvar när det gäller tillgänglighet inom sitt område. Men då måste alla berörda veta var detta område börjar och slutar. För samtliga trafikverk är det idag en av huvuduppgifterna att arbeta för att ta hänsyn till funktionshindrade personers behov. Alla trafikverk har dessutom ett uppdrag att öka möjligheten för funktionshindrade att resa. Rikstrafikens roll är att se till att samordningen fungerar. Projektet Hela Resan skapar en gemensam arena för att konkretisera ansvaret. I juni 2000 utfärdade regeringen förändringar i förordningar om handikappanpassad kollektivtrafik. Bland annat föreskrivs att Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket ska, vart och ett inom sitt område, initiera, planera och följa upp anpassningen. Rikstrafiken skall verka för att anpassningen samordnas. (SFS 2000:616). LOKAL SAMORDNING En direkt åtgärd provas i Bergslagen och Göteborg. När en knutpunkt är inventerad ska trafikverken tillsammans komma fram till var ansvaret för tillgängligheten börjar och slutar. Varje trafikverk ska dessutom komplettera med egna inventeringar när det gäller anslutningstrafik till och från knutpunkterna. Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) ska också se över hur samordningen och samverkan fungerar mellan operatörer, taxi, lokal busstrafik, regional buss- och tågtrafik samt den interregionala buss- och tågtrafiken. Speciellt när det gäller tidtabellsplanering, ledsagning och information. UTAN HINDER 7

8 GÄVLE BORLÄNGE VÄSTERÅS FALUN AVESTA ÖREBRO KOLL PÅ 13 KNUTPUNKTER Två flygplatser, en färjeterminal, två bryggor och åtta järnvägsstationer med bussstationer inventeras i Hela Resan-projektet. Nu ritas kartan om efter verkligheten. Den faktiska tillgängligheten blir synlig. Flera av de tretton knutpunkterna har några år på nacken. En del över hundra. Utseendet från de ursprungliga ritningarna har förändrats. Men efter Samtrafikens genomgång för Hela Resans räkning kommer kartor, foton och texter att beskriva hur det fysiskt ser ut. Materialet som kommer fram ska läggas in i TågplusGuiden, den nationella databasen för reseinformation på Internet. Via webben kommer resenären att interaktivt och enkelt kunna få uppgifter om tillgänglighet, service och kvalité. Beskrivningen omfattar även all anslutande trafik och hela stationsområdet. SÅ HÄR SKA DET FUNGERA Det vanligaste sättet att söka i TågplusGuiden är med en tidtabellsfråga. Då svaret på frågan syns ska resenären kunna klicka sig vidare till speciellt framtagna områdeskartor för stationen, terminalen 8 UTAN HINDER

9 MORA MORA FLYGPLATS HALLSBERG DALA AIRPORT GÖTEBORG DANMARKSTERMINALEN, GÖTEBORG och hållplatsen där tillgängligheten finns beskriven både i bild och text. Härifrån går man vidare till detaljinformationen via flikar med huvudrubriker; perronger, spår, hållplatser, taxi, parkeringar, bagage, biljettinformation, servering, toaletter och en flik för tillgänglighet är sedan uppdelade i flertalet underrubriker. I menyträdet syns mångfalden av information, vilket gör det lätt att hitta det som är viktigt för just mina behov. Sökvägarna är delade och informationen finns länkad till olika ställen i söksystemet. Till exempel finns handikapp-p beskrivet både under parkeringar och tillgänglighet. Att arbeta på det här viset att presentera tillgänglighetsinformation enkelt och lättåtkomligt är unikt i Europa. STYRSÖBRATTEN BEHOVSBILDEN STYR INVENTERINGEN Metoden som används vid inventeringen av de 13 knutpunkterna jobbades fram av Samtrafiken inom ramen för ett projekt i Halland. Forskare från tre högskolor och universitet gjorde en omfattande genomgång av människors behov. Vad ville folk veta? Vad var viktigt? Olika resenärer med och utan funktionshinder och olika personalgrupper intervjuades. De önskemål som då kom fram har även förts vidare till de som berörs. Bland annat var det många som ville veta vilket spår tåget ska gå i från redan när biljetten bokas. I dag går inte det eftersom UTAN HINDER 9

10 10 UTAN HINDER

11 spårplaneringen bestäms med så kort varsel. Något som på sikt kanske kan ändras för att tillgängligheten ska förbättras. OKUNSKAP LIGGER BAKOM Arbetsgruppen som är ute och inventerar i Bergslagen och Göteborg har hittat mycket som inte är bra ur tillgänglighetssynpunkt. Ibland är det ren okunskap som ligger bakom. För branta ramper, oläsliga monitorer och felplacerade dörröppnare. På ett ställe en vänsterhängd dörr där det borde vara en högerhängd. Slående är de dåliga handikapptoaletterna där skötbord monterats in så att rullstolen inte får plats. Borlänge C saknar hiss till en av plattformarna, på Dala Airport är restaurangen uppbyggd två trappsteg. Nästan alla knutpunkter saknar ledstråk och kontrastmarkerade dörrar för synskadade. Men även motsatsen finns. Både Örebro och Hallsberg är moderna resecentra och anläggningar som fungerar bra. De har snygg design, är väl utformade och därmed lättorienterade och de nivåskillnader som finns är lätta att klara av. ETT BRETT UNDERLAG Informationen från den omfattande inventeringen ska bearbetas och användas på flera sätt. Bland annat kommer Hela Resans delprojekt Klara Bytet att bygga sitt arbete på de fakta som kommer fram. När Hela Resan-projektet avslutas kommer ett brett underlag att finnas för att ta fram trafikslagsövergripande förbättringsåtgärder. Tillgänglighetsinformationen i TågplusGuiden finns framtagen i en testversion på Internet. Adressen är Än så länge saknas kopplingen till tidtabellssökningssystemet, klicka istället på hussymbolen, titta på Göteborg C och Falkenberg genom att välja län, kommun och station. Material från de 13 knutpunkterna kommer att läggas in succesivt. Gå in och prova, tyck till och lämna dina synpunkter till och Varför Bergslagen och Göteborg valdes ut. I Bergslagen finns inslag av lokal, regional och interregional trafik. Här finns SJ:s kommersiella nät, statens upphandlade nattågstrafik med Tågkompaniet, regionalt upphandlad trafik och den långväga busstrafiken som drivs på kommersiella grunder. Regionen lämpar sig väl att studera, eftersom de fyra berörda länen (Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Örebro) bildat en gemensam organisation (Tåg i Bergslagen AB) för att tillsammans planera och upphandla regional och interregional persontrafik på järnväg. Tågen är dessutom nyproducerade med förhållandevis högt ställda krav på god tillgänglighet för funktionshindrade. Fördelen med ett geografiskt avgränsat område är också att den lokala anslutningstrafiken inkluderas, som är en förutsättning för att säkerställa hela resan. Eftersom Bergslagen saknar båttrafik kompletteras detta genom en färjeterminal och två bryggor i Göteborg. UTAN HINDER 11

12 12 UTAN HINDER FRIHET OCH MÖJLIGHETER

13 Förflytta sig. Från en del av sitt liv till en annan. Kortare sträckor till vardags. Då och då längre för att möta nya miljöer och intryck. Målet för resan är viktigare än transporten i sig. Men om själva transporten är besvärlig, ibland oöverstiglig, försvinner friheten och möjligheten. Livet blir snävare. Lena, Pricken och Stig berättar. Lena Holmstrand har suttit i rullstol sedan hon var tolv år. Den är hennes ben och fötter. Pricken Granit har varit helt blind i över 25 år, nu har hon dessutom diabetes och förlorad hörsel på ett öra. Ledarhunden Mikko är en god vän. Stig Kjellberg är döv sedan barndomen och har teckenspråk som sitt språk. Alla tre jobbar, är aktiva och reser mycket både privat och i tjänsten. PRAT MED TOMMA STOLAR Jag kan inte åka någonstans där hunden inte är inkörd. På de ställen där hunden hittar är det ändå en så stor anspänning att jag är helt slut när jag väl kommer fram. Till och med från bussen till jobbet. Det är påfrestande, berättar Pricken. Det enklaste för henne är att åka färdtjänst hela vägen. Speciellt på längre resor där det krävs byten. UTAN HINDER 13

14 Om jag ska åka tåg eller buss behöver jag ändå hjälp att stiga på och av och att byta. Det är inte alltid som vänner och bekanta kan hjälpa till. Även om ledsagning vid t ex byten ska fungera har det hänt att Pricken stått kvar på perrongen och väntat på hjälp. Självkänslan sviktar. Sedan på själva tåget får man fråga om det finns någon som kan visa mig min plats. Det är ofta jag pratat med tomma stolar. Då gäller det att klara av att skratta åt sig själv. SKOHORNSMODELLEN GÄLLER Lena har egen bil där hela förarplatsen är ombyggd. Ibland åker hon elrullstol till jobbet, det tar 40 minuter. Det händer även att hon tar bussen. Det finns en bussramp som fälls ut med hjälp av en nyckel som chaufförerna har. Jag får ofta visa hur de ska göra. Känslan av att en del chaufförer blir sura när man kommer finns där. Mjuka Linjen (servicelinjen) är bra, men den går sällan och inte över hela stan. När det gäller längre resor blir det riksfärdtjänst eller tåg. Den vanliga färdtjänsten ser till att hon kommer på perrongen. Men ledsagning på ankomstorten måste också beställas. Det är många delar som ska fungera. Rullstolsplatsen finns i sista vagnen, tågmästaren måste ha fått beskedet att jag ska med för att kunna fälla ut liften. Sedan ha tid att hissa upp mig. Jag har blivit bränd några gånger så nu dubbelkollar jag alltid att personalen vet om mig. Lena tycker att liften känns för vek, att den är osäker. Hela påstigningen sker a la skohornsmodell. Väl på plats är det andra bekymmer som tar vid. Man blir ju fikasugen. Jag vet att personalen är skyldig att hjälpa till. De förstår att jag inte kan hämta kaffe själv. Men ändå känns det som om jag behandlas som mindre vetande. 14 UTAN HINDER

15 PÅ JAKT EFTER MONITORER För Stig är det viktigaste att informationssystemet med textdisplayer är väl utbyggt. Om tidtabellen håller och inget oväntat inträffar fungerar det ändå. Blir det förseningar hamnar han lätt på efterkälken. Om jag t ex ska byta tåg och inte vet vilket spår anslutningståget går i från är det frustrerande. De hörande får information via högtalare, jag måste in till stationen och kolla monitorn. Är det en stressad situation och ont om tid får jag springa till närmaste monitor, inte kul när man har mycket bagage. När det händer något under själva resan, längre stopp, informeras det alltid via högtalare. Man borde utnyttja dagens GSM-teknik bättre. Informationen kunde komma via SMS, genom mobiltelefonernas inbyggda vibrator kan man koppla av under resan och ändå vara säker på att inte missa något. INFORMATION OCH KUNSKAP Att informationen före och under resan måste fungera är alla tre överens om. Men även kunskapen om funktionshindrades behov och förutsättningar ska finnas hos berörd personal. Det är så mycket som kan gå snett. Små, små detaljer som betyder stort krångel. Jag tror inte att flygets bagagepersonal vet hur viktig min elrullstol är för mig. Stolen är skräddarsydd och det går inte att använda någon annans. Om den behandlas ovarsamt i lastrummet och något går sönder blir hela resan förstörd. När jag flög till Island var fotplattan av och sitslyften trasig. Katastrof, berättar Lena. Förseningar ställer till det för Stig. Är tåget mycket försenat vill man gärna veta om anslutningståget väntar. Detta ropas ut av konduktören som går från vagn till vagn. Ofta finns det ingen tid till att skriva på lappar, konduktören säger jag återkommer och så sitter man där helt avskuren. UTAN HINDER 15

16 Pricken måste verkligen tolka all informationen bokstavligt. Hon har ju ingen aning om hur det ser ut när hon kommer fram. Alltid när det står att bussarna går från samma ställe måste jag kolla upp det. Oftast betyder det från samma station. För mig betyder samma ställe att nästa buss går från exakt samma bussficka, så att jag kan stå kvar och vänta. Så här beskriver regeringens handlingsplan Från patient till medborgare om bemötande. Särskilda medel bör avsättas för en flerårig satsning på kompetensutveckling för personal inom olika samhällsområden kring frågor som rör bemötande av personer med funktionshinder. Utbildning i bemötande Bemötandet är avgörande för hur en resa upplevs. HSO ska tillsammans med handikapporganisationer och utbildningsenheter inventera befintliga utbildningsprogram för personal inom kollektivtrafiken samt ta fram ett förslag till utbildning i bemötande för servicepersonal inom kollektivtrafiken avseende samtliga transportslag. Denna utbildning ska utvecklas i samverkan med funktionshindrade, operatörer, beställare och personal. Utbildningen ska sedan prövas vid de tretton knutpunkterna i Bergslagen och Göteborg och därefter utvärderas. Målet är att få fram en nationell modell för utbildning i bemötande och förståelse speciellt för personal inom kollektivtrafikområdet. HSO har för utvecklingsarbetet beviljats stöd från SISUS (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) för åren ATT VARA TILL BESVÄR Känslan av att vara till besvär är alltid närvarande. Ett orosmoment. Ibland uppstår situationer som känns rent förnedrande. När det gäller bemötande finns mycket att göra. Lena berättar. På flyget blir jag lyft från rullstolen över till flygstolen. Ofta av någon lastare med skitig overall och arbetshandskar. Är man snyggt klädd själv, på väg till ett möte, känns det inte bra. Det är skillnad på att bära saker och människor. Jag brukar säga; du får ta av dig handskarna. Pricken beskriver hur det kan bli för henne. Det är väldigt jobbigt att hamna på ett nytt ställe, i en vänthall till exempel. Även om ledsagningen fungerar, blir man ofta satt på ett ställe för att vänta. Jag vet inte hur det ser ut, var toan finns, om jag får insulinkänning kan det bli panik. För trafikpersonalen är det inte alltid så lätt att veta hur man bäst agerar. Utbildningar i bemötande behövs. Men det finns även goda exempel, utan kurser. Det handlar så mycket om sunt förnuft. Att vara rak och fråga vad som är bäst för mig, de ser ju min vita käpp. Många människor har verkligen servicekänsla. Utan dem skulle det inte fungera, avslutar Pricken. 16 UTAN HINDER

17 TILLGÄNGLIGHETEN GRADERAS Tillgänglighet i resandet ser olika ut beroende på varje människas förutsättningar. Det som fungerar för den ena kan vara katastrof för den andra. Inom Hela Resan pågår ett delprojekt som fått namnet Klara Bytet. Målet är att ta fram en metod för att kunna bedöma graden av tillgänglighet. Metoden som arbetas fram av Klara Bytet ska först provas på de 13 utvalda knutpunkterna, för att på sikt utvecklas till en nationell standard. Så oavsett var i landet du vill resa, ska graden av tillgänglighet finnas angiven på samma sätt. Terminaler och platser där byten sker mellan olika fordon och fordonsslag ska granskas och graderas. Men även samordning, information, betalning, bokning, service och ledsagning är centrala i projektet. Grön, gul eller röd standard är de nivåer som anger hur väl det fungerar, där grön betyder tillgängligt för alla. Gul betyder att det UTAN HINDER 17

18 finns förbehåll och att resenären bör undersöka innan vad som gäller. Röd är låg standard och egentligen oacceptabelt ur tillgänglighetsperspektiv. Ur PM beskrivning av konsultuppdrag Metodutvecklingen i Klara bytet har indelats i två etapper. Den första etappen avser utveckling av standard för att ur ett planeringsperspektiv kunna beskriva olika nivåer av tillgänglighet. Avsikten är i första hand att ge underlag för beslut om åtgärder och investeringar syftande till ökad tillgänglighet. Den andra etappen avser att behandla hur erhållen information skall kunna användas ur ett individuellt perspektiv där den enskilda skall kunna bedöma systemets tillgänglighet utifrån sina egna behov. EXPERTPANELEN En expertpanel med personer från de olika handikapporganisationerna kommer att tillsammans med en extern konsult att sätta gränsvärden för vad som ska klassas som grönt, gult eller rött. Det gäller att se vad som är viktigare än annat när bedömningen görs. För att få bästa tillförlitlighet kommer expertpanelen att förankra sina förslag i respektive organisation. Ju fler synpunkter och förslag, desto säkrare blir klassificieringen. Materialet man har att jobba med är inventeringen av de 13 knutpunkterna. Där har befintliga ritningar ritats om till hur det verkligen ser ut. Men det räcker inte med att känna till de fysiska förhållandena; hur mycket ramperna lutar eller hur breda dörröppningarna är. Kompletterande inventeringar ska göras utifrån andra aspekter. När vet man till exempel om ledsagningsfunktionen kan klassas som grön? Eller tidtabellsinformationen? EN EGEN RESKARTA När arbetet med Klara Bytet är avslutat är förhoppningen att den enskilde resenären via ett datasystem ska kunna få en egen reskarta. På den ska profiler för olika funktionsnedsättningar finnas inlagda. Genom att knappa in de funktionshinder som gäller, får resenären information om tillgängligheten. Dessutom angiven exakt utifrån de personliga förutsättningarna. Men systemet är även tänkt att användas i planeringssyfte. Ju mer man vet desto enklare är det att anpassa nybyggnationer och renoveringar till högsta tillgänglighetsstandard. 18 UTAN HINDER

19 Den här broschyren finns även tillgänglig som PDF-fil på som textfil på diskett eller som ljudkassett. Kontakta Rikstrafiken för beställning och mer information. UTAN HINDER 19

20 Ett samarbetsprojekt mellan Rikstrafiken, Luftfartsverket, Banverket, Sjöfartsverket, Svenska Lokaltrafikföreningen, Vinnova, Tåg i Bergslagen, Samtrafiken, Vägverket och Handikappförbundens Samarbetsorgan. För projektsamordning svarar Rikstrafiken telefon:

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2001-01-10 0403-0102005 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

SERVICEGUIDE. Anropsstyrd trafik. Mataffären. Frisören. Släktkalaset

SERVICEGUIDE. Anropsstyrd trafik. Mataffären. Frisören. Släktkalaset SERVICEGUIDE Anropsstyrd trafik Mataffären Frisören Släktkalaset Inledning SERVICEGUIDE Anropsstyrd trafik Serviceguiden är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland och Västra

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar Rapport 1:2009 Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Januari 2009 Gör livet enklare för

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 BILAGA 1 1 (8) Sjöfartspolitiska enheten Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör:

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Säkra busslinjer i Skåne Hur säkra är de?

Säkra busslinjer i Skåne Hur säkra är de? Säkra busslinjer i Skåne Hur säkra är de? En rapport över tillgängligheten i busstrafiken för personer med rörelsenedsättning HSO Skåne rapport 2010:4 Säkra busslinjer i Skåne Hur säkra är de? HSO Skåne

Läs mer

Välkommen till Skånetrafiken!

Välkommen till Skånetrafiken! Välkommen till Skånetrafiken! Tänkte berätta om: Skånetrafiken Hur vi arbetat med anpassning av kollektivtrafiken Kvalitetsdeklaration Handikappanpassning av bussar och hållplatser Informationsarbetet

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

HSO:s program för trafik

HSO:s program för trafik HSO:s program för trafik För personer med funktionsnedsättning är en fungerande kollektivtrafik av central betydelse. Oavsett funktionsnedsättning är det en rättighet att man ska kunna resa till och resa

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda Kundundersökning mars 2011 Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad Kundundersökning mars 2011 Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå Kundundersökning mars 2011 Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: SVENSKA DIREKTFLYG Trafikslag: Flyg Sträcka: ÖSTERSUND-UMEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: SVENSKA DIREKTFLYG Trafikslag: Flyg Sträcka: ÖSTERSUND-UMEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: SVENSKA DIREKTFLYG Trafikslag: Flyg Sträcka: ÖSTERSUND-UMEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal Så fungerar FLEXLINJEN i Mölndal Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Du ringer och beställer din resa och blir då garanterad

Läs mer

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: 1 (6) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE I projektet e-adept samverkar Stockholms stad med bland annat Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Vinnova och ett antal leverantörsföretag.

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

3j SJÖFARTSVERKET 20150303 04014 1-J3376-28

3j SJÖFARTSVERKET 20150303 04014 1-J3376-28 BILAGA 1 1(6) 3j SJÖFARTSVERKET 20150303 04014 1-J3376-28 Handläggare. direkttelefon Ulrika Borg, +46 104784904 Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2014 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

SiCFARTSVERKET 2013-02-28 0401-11-03376-13

SiCFARTSVERKET 2013-02-28 0401-11-03376-13 i~t 1(4) SiCFARTSVERKET Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning Ulrika Borg, -i-46 104784904 Näringsdepartementet naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Charlottenberg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan)

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) Information Ansökan enligt lagen om färdtjänst (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/ Svenskforfattningssamling/Lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736/) (1997:736). Färdtjänst kan inte erhållas

Läs mer

TD Tillgänglighetsdatabasen

TD Tillgänglighetsdatabasen 1 Innehåll TD Tillgänglighetsdatabasen........................................... 5 Hitta i TD.............................................................. 6 En mänsklig rättighet...................................................

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad.

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad. MITT LIV MED SJ Min syster, som själv nästan aldrig reser med tåg, är upphovet till denna berättelse. Hon och andra som jag berättat för, har roats och oroats av mina upplevelser på mina många resor. Min

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

JÄMLIKA MÖTEN E N B E M ÖTA N D EG U I D E

JÄMLIKA MÖTEN E N B E M ÖTA N D EG U I D E JÄMLIKA MÖTEN E N B E M ÖTA N D EG U I D E Framtagen i samarbete mellan Handikapporganisationerna, Gotlands kommun och Länsstyrelsen i Gotlands län juni 2006 Ett bra bemötande Ett bra bemötande handlar

Läs mer

Policy för en trygg och säker kollektivtrafik

Policy för en trygg och säker kollektivtrafik 09-01-23 1(15) Syfte Omfattning Ansvar Uppföljning Att göra kollektivtrafiken tryggare och säkrare för både resenärer och personal Västtrafik AB VD Respektive enhet inom Västtrafik Referens Bilagor Policy

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET. Tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

TILLGÄNGLIGHET. Tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning TILLGÄNGLIGHET Tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning [Rapport från en branschgemensam expertgrupp inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik] Januari 2012 X2 Rapport

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

En liten gul bok om. ledsagning av personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

En liten gul bok om. ledsagning av personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än att bara ledsaga

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Anmälningstjänsten. Hej Anna,

Anmälningstjänsten. Hej Anna, Anmälningstjänsten Från: Anna Bergholtz [anna@annasvision.se] Skickat: den 20 november 2009 23:38 Till: Hans Filipsson Ämne: Fw: Förfrågan bokningsbekräftelse Original Message From: "Station Kullaflyg"

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Kundundersökning juli 2012 Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

RAPPORT Nationell behovsanalys

RAPPORT Nationell behovsanalys RAPPORT Nationell behovsanalys Rapport 2016-01-21 1 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Nationell behovsanalys Författare:

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: GRANBERGS BUSS Trafikslag: Buss Sträcka: LULEÅ - KIRUNA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: GRANBERGS BUSS Trafikslag: Buss Sträcka: LULEÅ - KIRUNA Kundundersökning mars 2012 Operatör: GRANBERGS BUSS Trafikslag: Buss Sträcka: LULEÅ - KIRUNA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen

Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen Bilaga 13:5 till kommunstyrelsens protokoll den 16 juni 2994, 5 PM 2004 RVII (Dnr 326-1392/2004) Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen Borgarrådsberedningen

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Bilaga 3 persontrafik

Bilaga 3 persontrafik Bilaga 3 persontrafik 1.1. Minnesanteckningar från Affärsplan Norrbotniabanan, Workshop Persontrafik den 1 april 2009 Tid: Tisdag 1 april kl 12:15-14:30 Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Deltagare:

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Arvidsjaur - Arlanda

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Arvidsjaur - Arlanda Kundundersökning mars 2011 Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Arvidsjaur - Arlanda Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm

Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Sundbyberg 2006-01-16 Vår referens: Ylva Branting Diarienummer 48 2005 Ange diarienummer vid all korrespondens Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Handikappförbundens

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer