Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013"

Transkript

1 BILAGA 1 1 (8) Sjöfartspolitiska enheten Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Under ska etapp 2 av nätet åtgärdas. Det prioriterade nätet för båttrafiken täcker in trafiken till och från Gotland samt skärgårdstrafiken för åretruntboende i Stockholms och Göteborgs skärgårdar. Ansvaret för att genomföra tillgänglighetsåtgärder vid bytespunkter i form av terminaler och bryggor i det prioriterade nätet för kollektivtrafik åligger respektive infrastrukturägare. Infrastrukturägare i dessa fall kan t.ex. vara regionala kollektivtrafikmyndigheter, privata aktörer, kommuner eller landsting vilket ställer krav på att samverkan är utbredd (delmål 2). Förbättring av bytespunkterna förutsätter att utpekade tillsynsmyndigheter samt infrastrukturägare är medvetna om sitt ansvar. Ansvarsfrågan är inte solklar vilket Sjöfartsverket redogjort för i avsnittet Vissa ansvarsmässiga frågor inom sjöfartssektorn i denna redovisning. I rapporteringen för 2011 och 2012 föreslog Sjöfartsverket att de upprättade åtgärdslistorna i rapporten Koll framåt Prioriterat nät 2010 Inventering av de i det prioriterade nätet ingående båtlinjerna betraktas som de nollvärden utifrån vilken förbättring på berörda båtlinjer, terminaler och bryggor kan påbörjas. Åtgärder och ytterligare inventering kan mycket väl ha genomförts av infrastrukturägarna själva utan att dessa har skyldighet att rapportera in detta till en aktör med ett utpekat ansvar att hålla sådana uppgifter och utföra tillsyn. Trafikverket rapporterade 2012 att myndigheten under året inventerat egna allmänna bryggor varav nio ingår i det prioriterade nätet i Stockholms skärgård, så arbete pågår men ännu inte på ett samordnat sätt. Delmål 2 Samverkan mellan berörda aktörer inom transportsektorn ska öka och effektiviseras för att uppnå inriktningsmålet. Under 2013 har Sjöfartsverket fört en fortsatt dialog med Trafikverket, Transportstyrelsen och myndigheterna har träffats regelbundet. Under 2012 initierade myndigheterna ett arbete tillsammans med en konsult med syfte att skapa en samverkansmodell för hur arbetet kan bedrivas för att uppnå delmål 2. Förebilden är den modell som trafiksäkerhetsområdet framgångsrikt utvecklat och tillämpat i många år. Förslag på mål och indikatorer togs fram för att vara Besöksadress Telefon Organisationsnummer Östra Promenaden Postadress E-post Norrköping

2 BILAGA 1 2 (8) utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Vad gäller sjöfart och delmål 1 (bytespunkter), så är exempel på indikatorer s.k. läkurer (väderskydd) som har trappsteg som behöver överbryggas med en kort ramp och att kontrastmarkeringar längs bryggkanterna saknas eller är bortnötta. Detta i enlighet med underlag som Sjöfartsverket bidragit med och som redovisas i rapporten Koll framåt Prioriterat nät 2010 Inventering av de i det prioriterade nätet ingående båtlinjerna under delmål 1. Samråd med Handisam Inför återrapporteringen av insatserna som genomförts under 2013 hade Sjöfartsverket, tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen, ett samrådsmöte med Handisam den 5 februari Handisam betonade att samordningsansvaret för genomförandet av strategin är otydligt. Samråd med RTAF Sjöfartverket har under året deltagit i arbetet som genomförs i Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning (RTAF). Färdplan för kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling I september 2013 deltog Sjöfartsverket i en workshop som arrangerades inom ramen för arbetet med Färdplan för kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling. Färdplanen ska skapa förutsättningar för ett ökat samarbete mellan kollektivtrafikbranschen och universitet/högskolor/forskningsinstitut. Syftet är att identifiera strategiskt viktiga insatsområden där det krävs konkreta åtgärder av branschen, samhället, forskningen och industrin för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och minska koldioxidutsläppen Detta och annan trafikslagsövergripande samordning skulle kunna påskynda möjligheterna att utnyttja vattenvägar för att komplettera kollektivtrafiksystemet och göra det mer tillgängligt. 15 kritiskt viktiga insatsområden identifierades tillsammans med förslag till konkreta åtgärder. Nedan är exempel på några områden som direkt återkopplar till detta regeringsuppdrag. Kollektivtrafikens bytespunkter måste vidareutvecklas så att de betydligt bättre än i dag kan bidra till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft (delmål 1). Samverkan med resenärerna måste utvecklas så att de ska kunna göra sin röst hörd och påverka utvecklingen (delmål 2). Statistik för analys och uppföljning av kollektivtrafikens utveckling måste vara enhetlig och tillförlitlig (delmål 3).

3 BILAGA 1 3 (8) Färdplanen ska kunna utgöra underlag för diskussion och debatt och den ska kunna inspirera branschens aktörer när de sätter upp egna mål och tar fram handlingsplaner för att utveckla kollektivtrafiken på hemmaplan. Det gäller inte minst de regionala kollektivtrafikmyndigheterna när de efterhand ska uppdatera de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Därför är det viktigt att färdplanen sprids till alla intressenter och att diskussionen fortsätter både lokalt, regional och nationellt 1. En uppföljning av hur långt arbetet kommit i genomförandet av färdplanen planeras till hösten Samverkanforum för kollektivtrafik på urbana vägar Sjöfartsverket är en av de nationella parterna i Samverkanforum för kollektivtrafik på urbana vägar. Samverkansforumet samverkan inom ramen för forsknings- och innovationsprojektet Koll på vatten. Syftet med projektet är att korsbefrukta expertkunskap med de övergripande samhällsplaneringsperspektiven. Även Trafikverket och Transportstyrelsen liksom Trafikanalys utgör nationella parter i Koll på vatten. Planer för tillgänglighet i Stockholms läns landstings sjötrafik När Sjöfartsverket under 2013 fick kännedom om att snabba och miljövänliga, nya pendelbåtslinjer till Stockholm planerades tog vi kontakt med Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting (SLL) för att höra i vilken mån tillgänglighet beaktades vid upphandlingen. Det planeras nya båtlinjer mellan Ulvsunda - Södersjukhuset, Ekerö - innerstan och eventuellt mellan Norr Mälarstrand och Klara Mälarstrand. Det besked vi fick var att det planeras för att ställa hårdare krav på tillgänglighet framöver enligt nedan 2 :.att inleda det strategiska arbetet för en framtida upphandling av ett modernt pendelbåtstonnage med miljövänlig framdrivning och att ta fram förslag på hur bytesmöjligheter och resenärsinformation kan förbättras. Resultat av samerkan under 2013 Arbetet med delmål 2 har inte fullföljts enligt den ambitiösa handlingsplan som togs fram i början av året. Trafikverket tog initialt på sig ett samordningsansvar för det gemensamma regeringsuppdraget men har inte haft möjlighet att fullgöra det. Hösten 2013 påbörjade Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket en gemensam omstart av arbetet med inriktningen att tydligare precisera vad som ska göras och att myndigheterna har lika ansvar för uppdraget. Sjöfartsverket önskar dock påpeka att detta fortfarande gäller inom ramen för respektive trafikmyndighets ansvarsområde. Sjöfartsverket föreslår att det fortsatta arbetet även omfattar att områden där ansvaret är otydligt identifieras och att lösningar föreslås där så är fallet. Följden av detta är att det dessvärre saknas mätbara resultat från arbetet med delmål 2 under Färdplanen finns att ladda ner via följande länk: 2 Enligt mailkontakt mellan Ylva Preutz Papantoni, SLL och Ulrika Borg Sjöfartsverket

4 BILAGA 1 4 (8) Analys och fortsatt arbete med delmål 2 För det fortsatta arbetet har Trafikverket meddelat att man tar på sig ett s.k. sammankallandeansvar som omfattar utskick av dagordning och kallelser till möten. Även referensgrupp och processtöd ställer Trafikverket upp med initialt tills arbetet funnit sina nya former. Den handlingsplan för delmål 2 som togs fram i början av året håller på att revideras. Den reviderade planen kommer att innefatta även andra berörda aktörers planerade åtaganden och avsikter. Alla inblandade parter är överens om att fokusera på ett fåtal målområden och avgränsa till områden där så stor effekt som möjligt av samarbetet bedöms kunna uppnås. Arbetet med delmål 2 och kopplingarna till resultaten som uppnåtts i arbetet med delmål 3 förväntas dock ge ännu bättre förutsättningar och draghjälp för det fortsatta arbetet med delmål 2. Delmål 3 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet att använda transportsystemet ska öka. Under 2013 har Sjöfartsverket, tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen, arbetat med uppföljningsarbetet enligt nedan. Modell för uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet Trafikanalys har under 2013 arbetat vidare med en ny modell för mätning av användbarheten i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Modellen har utvecklats gemensamt av Trafikanalys, Transportstyrelsen, Trafikverket samt Sjöfartsverket och syftar till att fånga kollektivtrafikens förändringar gällande användbarhet över tid. Tillämpningen av modellen påbörjades under 2013 som en följd av ett samarbete som initierades 2012 med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket (Trafikanalys diarienummer Utr 2013/11). En första mätning genomfördes hösten Användbarhet definieras här såsom möjligheten att på ett ändamålsenligt, tillfredsställande och effektivt sätt nyttja kollektivtrafik, vilket mäts med hjälp av ett stort antal variabler som tagits fram i samråd med intresseorganisationerna för ett antal funktionsnedsättningar. De funktionsnedsättningar som representeras i studien är nio till antalet och utgörs av synnedsatta och blinda, hörselnedsatta och döva, rörelsenedsatta, mage och tarmsjuka, astmatiker och allergiker, personer med diagnosen ADHD, utvecklingsstörning, dyslektiker samt personer med olika typer av ångest- och orossyndrom. Alla trafikslag inkluderas d.v.s. buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, färja och flyg. För att få en representativ bild av användbarheten i hela landet har observationer genomförts på fem orter av varierande storlek där Stockholm, Göteborg och

5 BILAGA 1 5 (8) Malmö ingår som de tre största orterna. Utöver det har observationer genomförts i två medelstora städer som inte namnges i denna redovisning. I den regionala trafiken ingår pendeltåg, tunnelbana, stadsbuss, spårväg och sjötrafik. I den långväga trafiken ingår buss, tåg, färja och inrikesflyg (delindexet långväga kollektivtrafik). Trafikslaget färja förekommer som s.k. upphandlad lokal (kortväga) kollektivtrafik framför allt i Göteborg. På grund av den begränsade omfattningen förekommande i Stockholm, utelämnas trafikslaget som upphandlad lokal kollektivtrafik i det länet. Däremot inkluderas färja som s.k. långväga kollektivtrafik i Stockholms län vilket i detta fall innebär resa med Gotlandsbolagets linje från Nynäshamnterminalen. I Stockholm har därutöver en observation gjorts på s.k. upphandlad lokal kollektivtrafik som bedrivs på vatten. Resultat av uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet 2013 Delrapporten, Modell för kontinuerlig uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning (PM 2013:5), finns att ladda ner på Trafikanalys hemsida ( Resultat av den första mätningen hösten 2013 ger värdet 47 på totalindexet gällande användbarheten i långväga och kortväga kollektivtrafiken 3 (figur 1). Sett till de olika resmomenten blir den högsta användbarheten för köp av biljett/resecentrum och planering av resa. Sämst är användbarheten ombord på färdmedlet. Långväga transporter (endast med buss, tåg och färja) samt hållplats/station ligger också lågt. Figur 1. Delindex per resmoment, långväga resor, samt totalindex (ovägt genomsnitt). 3 Långväga och regionala resor är här inte viktade med avseende på hur vanliga de är. Flygresor och övriga långväga resor är inte heller viktade. Det innebär att Totalindex med flera delindex kan komma att revideras i senare rapporter.

6 BILAGA 1 6 (8) För inrikesflyg ensamt blir det ett delindex på 60. Detta relativt höga värde skulle kunna förklaras av att flygresor har en mycket likartad process oavsett plats i landet, med bland annat incheckning och säkerhetskontroll, och med samma restriktioner. De förberedelsemoment som krävs inför flygresor, samt flygplatsernas tillhandahållande av ledsagning kan förklara den relativt höga användbarheten. Om man ser till den geografiska fördelningen är det Göteborg med omland som har högst användbarhet i kollektivtrafiken. De övriga regionerna/orterna ligger på ungefär samma inbördes nivå (figur 2). Figur 2. Delindex för användbarhet per ort. Användbarheten varierar med olika funktionsnedsättningar (figur 3), om man bara ser till den regionala kollektivtrafiken. Man kan konstatera att för dessa resor har personer med rörelsenedsättning, ADHD, astma/allergi samt ångest/oro lägst index. Högst användbarhet har hörselnedsättning/dövhet, medan dyslexi, utvecklingsstörning, synnedsättning/blindhet och mag-/tarmsjukdom hamnar i en kategori däremellan. Figur 3. Delindex för funktionsnedsättningar.

7 BILAGA 1 7 (8) Analys av resultatet och fortsatt arbete med modellen redovisas nedan. Den nationella resvaneundersökningen (RVU) Den nationella resvaneundersökningen, RVU 2012, har - av Trafikverket - analyserats och jämförts med resultaten från RVU 2011 och RES 2005/06. När det gäller val av färdmedel så är personbil som förare det mest frekventa färdsättet och därnäst gående till fots för samtliga, inklusive personer med funktionsnedsättning. Först därefter kommer kollektiva färdmedel (buss, tåg, spårvagn, t-bana) och personbil som passagerare. Resvaneundersökning, RES 2012 jämfört med tidigare mätningar 2005/06 och 2011 visar inga signifikanta skillnader eller förändringar över åren. Vad avser sjöfart inkluderas det i övriga färdsätt, vilket innebär att det ur RVU inte går att få fram hur vanligt det är med sjöfart som transportsätt. För ytterligare information om resultatet av RVU hänvisas till Trafikverkets rapportering för Analys och fortsatt arbete med delmål 3 Den första genomförda mätningen av användbarheten i kollektivtrafiken under hösten 2013 kommer att vara utgångsvärde för kommande mätningar som planeras 2014, 2015 och preliminärt även Sammantaget kan det konstateras att det finns delar inom kollektivtrafiken som har en lägre grad av användbarhet än andra delar. Användbarheten beror på resmoment, funktionsnedsättning och färdsätt, samt om resan är långväga eller i den regionala kollektivtrafiken. Avgörande för användbarheten tycks vara graden av komplexitet i den fysiska och kognitiva miljön. Ombord på fordon, där användbarheten tycks vara låg, behöver olika delar vara anpassade till varandra för att kunna säkerställa en god användbarhet. Andra exempel på åtgärder som skulle förbättra användbarheten är tydlighet i symboler på skyltar och i den fysiska miljön, till exempel belysning och verbal information. Vidare ska fordonet framföras på ett bra sätt, och det ska finnas tillgång på platser som är anpassade till den aktuella belastningen på linjen. Flygresor är komplexa, men också bättre tillgodosedda på grund av höga säkerhetskrav och bemanning/ledsagning, vilket torde förklara ett högre värde på användbarhetsindex. Det identifierade behovet av anpassning av den fysiska miljön stämmer väl överens med resultatet av Sjöfartsverkets inventering av bryggor som nämns i denna redovisning under delmål 1.

8 BILAGA 1 8 (8) Under 2014 kommer det att finnas möjlighet för trafikmyndigheterna att en andra gång delta i Handisams undersökningspanel och ställa samma frågor om trafikslagsövergripande kollektivtrafik som För att kunna följa hur enskilda individer upplever sina levnadsvillkor och hur olika insatser som genomförs inom politiken påverkar den enskilde i dess vardag har Handisam ett samarbete med Post och Telestyrelsen (PTS) och Hjälpmedelsinstitutet (Hi) kring en panel bestående av personer med funktionsnedsättning. Hösten 2012 genomfördes en undersökning och Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket gavs möjlighet att bidra med frågor. Handisam har ännu inte publicerat resultat från undersökningen 2012 men den ska troligen följas upp under En indikation på möjliga förbättringsområden kan läsas ur av det prelimnära resultatet. Panelen önskar tydligare information (51%), bättre tillgänglighet på hållplatser/perronger (39%), bättre service och bemötande (33%) och lättare att köpa biljetter (32%).

3j SJÖFARTSVERKET 20150303 04014 1-J3376-28

3j SJÖFARTSVERKET 20150303 04014 1-J3376-28 BILAGA 1 1(6) 3j SJÖFARTSVERKET 20150303 04014 1-J3376-28 Handläggare. direkttelefon Ulrika Borg, +46 104784904 Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2014 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt

Läs mer

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 BILAGA 1 1 (8) Sjöfartspolitiska enheten Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna

Läs mer

SiCFARTSVERKET 2013-02-28 0401-11-03376-13

SiCFARTSVERKET 2013-02-28 0401-11-03376-13 i~t 1(4) SiCFARTSVERKET Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning Ulrika Borg, -i-46 104784904 Näringsdepartementet naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Regeringsbeslut S2011/8810/FST

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Regeringsbeslut S2011/8810/FST En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Regeringsbeslut S2011/8810/FST Rapportering för 2015 Slutlig resultatredovisning 1 (19) Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Dnr/Beteckning

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

(~]!,~j) SJÖFARTS\IERKET

(~]!,~j) SJÖFARTS\IERKET «It 1(4) (~]!,~j) SJÖFARTS\IERKET Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Ulrika Borg, +46104784904 Näringsdepartementet n.registrator(~regeringskans1iet.se Rapportering av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning. och viktning PM 2016:8

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning. och viktning PM 2016:8 Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning insamling och viktning PM 2016:8 Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning insamling och viktning PM 2016:8

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-25 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Ny kollektivtrafiklag Enligt

Läs mer

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2001-01-10 0403-0102005 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet

Läs mer

Resultat av genomförda samråd

Resultat av genomförda samråd Sida 1(5) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Resultat av genomförda samråd PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

HSO:s program för trafik

HSO:s program för trafik HSO:s program för trafik För personer med funktionsnedsättning är en fungerande kollektivtrafik av central betydelse. Oavsett funktionsnedsättning är det en rättighet att man ska kunna resa till och resa

Läs mer

Transport Fakta i korthet

Transport Fakta i korthet Varje tisdag rider jag. Det är en buss som kommer och hämtar mig till ridningen. Busschauffören hjälper mig med väskan och rullstolen hamnar i bagageutrymmet. Citat ur Barn äger Transport Fakta i korthet

Läs mer

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam. Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk strategi 2011-2016 Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.se 08-6008445 Historik 1990-2011 Från patient till medborgare FN:s konvention om

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Plats och tid HSO, lokal Linnéan, Storgatan 76 Umeå, kl. 13.15 16.00 Beslutande Eva Andersson (S) kommunstyrelsen

Plats och tid HSO, lokal Linnéan, Storgatan 76 Umeå, kl. 13.15 16.00 Beslutande Eva Andersson (S) kommunstyrelsen Kommunala handikapprådet 2014-09-26 PROTOKOLL 1(13) Plats och tid HSO, lokal Linnéan, Storgatan 76 Umeå, kl. 13.15 16.00 Beslutande Eva Andersson (S) kommunstyrelsen Ulrik Berg (M) byggnadsnämnden Ari

Läs mer

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Kundundersökning juli 2012 Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

DET STATLIGA PERSPEKTIVET OCH ROLLFÖRDELNINGEN INOM STA- TEN

DET STATLIGA PERSPEKTIVET OCH ROLLFÖRDELNINGEN INOM STA- TEN YTTRANDE 2008-03-17 sid 1 (5) 340-4745-2008 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM alt registrator@enterprise.ministry.se Transportinspektionen en myndighet för alla trafik (SOU 2008:9)

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET. Tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

TILLGÄNGLIGHET. Tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning TILLGÄNGLIGHET Tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning [Rapport från en branschgemensam expertgrupp inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik] Januari 2012 X2 Rapport

Läs mer

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar Rapport 2016:8

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar Rapport 2016:8 Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar 2013-2015 Rapport 2016:8 - Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar 2013-2015

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå Kundundersökning mars 2011 Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighets analys av delmålen Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighet 2016 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Analysram...

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09 Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken

Läs mer

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1404-0476 Landstingsstyrelsen Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Ärendebeskrivning

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda Kundundersökning mars 2011 Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör:

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: GRANBERGS BUSS Trafikslag: Buss Sträcka: LULEÅ - KIRUNA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: GRANBERGS BUSS Trafikslag: Buss Sträcka: LULEÅ - KIRUNA Kundundersökning mars 2012 Operatör: GRANBERGS BUSS Trafikslag: Buss Sträcka: LULEÅ - KIRUNA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

I princip deltog landets alla nätkoncessionsinnehavare i Styreplaneringen år 2011.

I princip deltog landets alla nätkoncessionsinnehavare i Styreplaneringen år 2011. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. I princip deltog landets alla nätkoncessionsinnehavare i

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

På väg mot fler resenärer i bussen eller inte?

På väg mot fler resenärer i bussen eller inte? På väg mot fler resenärer i bussen eller inte? Juni 2010 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning och slutsatser... 3 Bakgrund och syfte... 8 Metod... 9 Kollektivtrafikens utveckling mot fördubblingsmålet...

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2014

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2014 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2014 RKM VU 2014 Karlstads kommun/karlstadsbuss Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad Kundundersökning mars 2011 Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 ÅRE vision 2020 är en modell för utvecklingen av destination ÅRE. Visionen har tagits fram i samverkan mellan många intressenter i näringslivet och kommunen.

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

Policy för en trygg och säker kollektivtrafik

Policy för en trygg och säker kollektivtrafik 09-01-23 1(15) Syfte Omfattning Ansvar Uppföljning Att göra kollektivtrafiken tryggare och säkrare för både resenärer och personal Västtrafik AB VD Respektive enhet inom Västtrafik Referens Bilagor Policy

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Sara Hesse, trafikingenjör, 2016-2018

Läs mer

Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden

Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden Ärendenr RS 2015/230 Handlingstyp Interpellationssvar Datum 27 april 2015 Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden Ledamoten Alexander Jansson (C) har i en interpellation ställt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Lina Petersson Sakkunnig miljö Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på

Läs mer

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Sveriges mineralstrategi Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder idag pågår arbete med 14 av dem 1 En gruv- och mineralnäring

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-09-28 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Torsdagen den 13 september kl (09.00) 10.00 13.30 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB Inledning Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: SVENSKA DIREKTFLYG Trafikslag: Flyg Sträcka: ÖSTERSUND-UMEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: SVENSKA DIREKTFLYG Trafikslag: Flyg Sträcka: ÖSTERSUND-UMEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: SVENSKA DIREKTFLYG Trafikslag: Flyg Sträcka: ÖSTERSUND-UMEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken. En vägledning och ett verktyg

Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken. En vägledning och ett verktyg Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken En vägledning och ett verktyg 1 2 Omslagsfoto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning FÖRORD Sid 5 EN VÄGLEDNING FÖR STÖD

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder för friluftslivsarbetet i Örnsköldsviks kommun

Riktlinjer och åtgärder för friluftslivsarbetet i Örnsköldsviks kommun Datum /2015-01-14/ Riktlinjer och åtgärder för friluftslivsarbetet i Örnsköldsviks kommun Godkänd av förvaltningschefsgruppen 2015-01-15 Datum 1(1) Antagen av: Förvaltningschefsgruppen Dokumentägare: Förvaltningschef,

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015

REGION VÄRMLAND. Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015 REGION VÄRMLAND Regionala kollektivtrafikmyndighetens Verksamhetsuppdrag för Karlstads kommun/karlstadsbuss 2015 RKM VU 2015 Karlstads kommun/karlstadsbuss Beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2014-06-26

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

Utbud av kollektivtrafik 2012 2012:11

Utbud av kollektivtrafik 2012 2012:11 Utbud av kollektivtrafik 2012 PM 2012:11 Utbud av kollektivtrafik 2012 PM 2012:11 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer