LUPEF:s Verksamhetsberättelse :e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret

2 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings verksamhetsberättelse för verksamhetsåret är utformad av föreningens vice ordförande enligt 22 samt 26 i föreningens stadgar. Den första delen av denna berättelse rör det allmänna arbetet i föreningen och styrelsen under verksamhetsåret med en efterföljande del bestående av verksamhetsberättelser ifrån samtliga av föreningens utskott författade av respektive utskotts ansvarsperson i samspråk med vice ordförande. Därefter följer, i enlighet med 26 föreningens stadga, en förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden samt kommentarer gällande gjorda stadgeändringar under verksamhetsåret. I Lund den 23:e mars 2015 Richard Forsén Vice ordförande i LUPEF oktober 2013-mars

3 1. Organisation 1.1 Styrelsens arbete Styrelsens arbete under verksamhetsåret har i stor utsträckning följt den praxis som den tidigare styrelsen som avgick årsmötet 2014 lämnade efter sig. Styrelsemöten har hållits (så gott som möjligt) varannan måndag kväll och närvaron vid dessa möten har varit god. Samtliga styrelsemöten har dessutom varit beslutsmässiga. Totalt har 10 ordinarie styrelsemöten ägt rum mellan höstmötet 2014 och årsmötet 2015 samtidigt som 8 ordinarie styrelsemöten hållits mellan årsmötet 2014 och höstmötet Två av dessa styrelsemöten har varit så kallade dubbla styrelsemöten och har gått av stapeln omedelbart efter års- och höstmötet Under dessa två möten fick de avgående styrelseledamöterna möjligheten att hålla ett ordinarie styrelsemöte tillsammans med de styrelsemedlemmar som invaldes av det föregående föreningsmötet. Utöver de nämna ordinarie styrelsemötena och dubbla styrelsemötena har ett konstituerande möte hållts hos Linnea Maurex den 31:a mars Under detta möte lärde den nya styrelsen bättre känna varandra och ritade tillsammans upp en verksamhetsvision för tiden fram till höstmötet Efter höstmötet 2014 hölls ett LUPEF-konvent i Smedstorp den 5-6 december som byggde på och utvecklade det som diskuterats under det föregående konstituerande styrelsemötet i oktober. Därutöver diskuterades föreningens mer långtgående ambitioner under konventet i Smedstorp. En ny satsning inom föreningen har varit att åter ta i bruk det tidigare systemet med studiecirklar. Denna Folkuniversitet-ledda verksamhet skulle innebära att alla utskott samt presidiet skulle utgöra egna studiecirklar med tillhörande rapportering, närvaroanmälan och verksamhetsplanering och tillsammans bringa LUPEF ersättningar för utlägg i samband med cirkelverksamheten. Detta initiativ har letts av föreningens ordförande Clara Leandersson och förhoppningen är att föreningen i framtiden kommer kunna få bortemot 4 500:- i ersättning per verksamhetsår, som motsvarar exakt en kvartalhyra av föreningens kontor på AF-borgen. Styrelsens arbete har effektiviserats genom anammandet av en gemensam Googlekalender för föreningens samlade verksamhet som respektive styrelsemedlem har kunnat använda i sin personliga och utskottliga verksamhet för att säkerställa så få schemakonflikter som möjligt. Utöver införandet av den för styrelsen gemensamma kalendern så har även styrelsen instiftat en egen Dropbox för att effektivisera dokumentationen och kontinuiteten inom föreningens verksamhet. En ny kvittoredovisningsmall och nya rutiner för kassarutiner utformade av föreningens kassör Ville Trygg har å sin sida skapat större ordning och reda i föreningens löpande verksamhet. Ett dråpslag för föreningens samhällspolitiska utskott (SamPol) utgjorde dock SamPols ordförandes, Carl Granklint Rasks, plötsliga avgång under hösten En ersättande ansvarig fann föreningens styrelse i Victor Landing som dock haft svårigheter att på så kort tid skapa ett aktivt utskott och arrangera nya aktiviteter. Liknande skedde med sekreterarposten under verksamhetsåret, då Linnea Maurex plötsligt blev tvungen att flytta tillbaka till Stockholm. Lyckligtvis fanns en villig efterträdare (Beata Olsson) att finna och det avhoppet har på inget sätt negativt påverkat föreningens verksamhet. 3

4 Föreningens PR-ansvariga Frida Nilsson har framtagit en uppdaterad affischeringspolicy och har tillsammans med sitt utkott haft stor framgång i att skapa en ny, fräsch och modern grafisk profil för föreningen i både affischväg och på sociala media. Föreningens närvaro och synliget på sociala media har dessutom de senaste två terminerna skjutit i taket och för tillfället har LUPEF över 1200 gillanden på Facebook samtidigt som bilderna ifrån LUPEFbalen har spritts vidare över 20,000 gånger enligt Facebooks egna statistik! Utöver dessa framgångar har föreningens styrelse tagit fram de första LUPEF-medaljerna (som sålts för 200:- till den nuvarande samt två senaste styrelserna) samt nya LUPEF-huvtröjor till den nu sittande styrelsen. Samarbetet med politicesstuderandes riksorganisation PolRiks, som LUPEF är medlem i, har gått bra och under verksamhetsåret har PolRiks första årsmöte hållits i Uppsala i maj 2014 där föreningens vice ordförande Richard Forsén och Panoramas redaktör Alexander Dannerhäll agerade representation för LUPEF. I juni-juli 2015 kommer en gemensam resa till Almedalsveckan arrangeras samtidigt som en Brysselresa har arrangerats i april 2015 (mer om detta i reseutskottets verksamhetsberättelse nedan). PolRiks årsmöte kommer dessutom hållas den 18:e april i Lund i Palestras hörsal och i samband med årsmötet kommer flera aktiviteter, varav en sittning samma dag som årsmötet! Förhoppningen är att utöver PolRiks styrelse även andra PolRiks-medlemmar ska kunna närvara under veckoslutet! Enligt tidigare praxis har LUPEF:s vice ordförande Richard Forsén agerat föreningsrepresentant i PolRiks styrelse, som har hållit möten via Skype ca. varannan vecka under verksamhetsåret. LUPEF har dessutom blivit beviljad fyra platser hos systerföreningen Uppsala Politices Studerandes (UPS) jubileumsbal den 25:e april 2015, till vilken ordförande Clara Leandersson, sekreterare Beata Olsson, näringslivsansvarige Viggo Kalandaridis och PR-ansvariga Frida Nilsson kommer åka. Ett återkommande problem har under det gångna året varit relaterat till bokningen av lokaler i föreningens namn. Framtida policy kommer att vara att en lokalbokningsansvarig antagligen SamPol-ansvarige kommer ha möjlighet att max tre gånger per månad boka hörsalar genom Samhällsvetarkåren. Övriga utrymmen på Eden kommer kunna bokas av samtliga styrelseledamöter via Kristina Gröndahl Nilsson på statsvetenskapliga institutionen utan kostnad för föreningen. Alla andra lokaler, inklusive Edens hörsal, kommer dock vara avgiftsbelagda enligt universitetets interntaxa såtillvida att dessa (exkluderande Edens hörsal) inte har bokats via Samhällsvetarkåren. Novischperioderna har fortlöpt enligt tidigare modell och novischansvariga Denise Nyberg kommer i större detalj redovisa för dessa senare i denna berättelse. Den första LUPEF-balen någonsin gick av stapeln den 6:e mars 2015 och utgjorde något av en höjdpunkt för verksamhetsåret. En särskild balkommitté ledd av ansvarige för sociala utskottet Axel Rydén planerade länge och väl den stora festligheten, vilken var en otrolig succé. Mera om detta berättar Axel själv om senare i denna berättelse. En examensceremoni ordnades tillsammans med statsvetenskapliga institutionen i juni 2014 med stor framgång och en motsvarande ceremoni är på kommande i juni 2015 under utbildningsansvariga Johanna Larbys ledning. Mer om denna ceremoni berättar Johanna om senare i denna berättelse. 4

5 En större skifte har skett på sponsorfronten, med det tidigare avtalet med Vision uppsagt och ett nytt avtal tecknat med fackförbundet ST. Som en följd av detta kommer Vision att behöva flytta sin verksamhet och sitt lager ifrån föreningens kontor på AF-borgen till ett särskilt lagerutrymme på AF-borgen. Andra händelser av varierande rang har naturligtvis skett under verksamhetsåret som kan nämnas här endast förbigående: ett stort strul med att lyckas skaffa reservdelar till en av Visions termosar (vice ordförande lyckades, mot förmodan, anförskaffa gratis reservdelar direkt ifrån importören) samt en livlig debatt inom styrelsen initierad av dåvarande SamPol-ansvarige Carl om Sverigedemokraterna skulle figurera i LUPEF-sammanhang inför det utlysta extravalet i mars 2015 som dock ställdes in av den rödgröna regeringen i december 2014 Föreningens styrelse kommer i och med slutet av verksamhetsåret att presentera ett förslag på en ny stadga under årsmötet 2015 som efter en andra genomröstning under det därpå förljande föreningsmötet kommer ersätta den nuvarande stadgan i sin helhet. Den ny stadgan utgör en klart koncisare och mer systematisk stadga än den som gäller i skrivande stund och är författad av föreningens presidium å styrelsens vägnar. Avslutningsvis bör det understrykas att nya ekonomiska rutiner har införts av föreningens nya ekonomiska kraftmaskin tillika kassör Ville Trygg tillsammans med en ambitiös, ansvarstagande och lyhörd styrelse under Clara Leanderssons ledning med stöd av föreningens revisorlag i form av Erik Raita och Miriam Gillberg. 1.2 Kontor Föreningens kontor har förblivit på AF-borgen enligt tidigare praxis och avtal. Föreningens huvudsponsor Vision har dessutom enligt sitt kontrakt med LUPEF fått tillgång till föreningens kontor och har använt det som förråd och lokal bas för sina aktiviteter i Lund. I och med det nyligen tecknade avtalet med ST som ny sponsor till föreningen kommer dock förhoppningsvis Vision nästa termin flytta sin utrustning och verksamhet annorstädes då en hyra delvis betald av Vision till LUPEF inte varit i enlighet med LUPEF:s hyreskontrakt med AF. En problematik som återkommit har varit att tidigare användare av kontoret inte returnerat sina nycklar till vaktmästarsämbetet på AF-borgen. Då å andra sidan detta legat under AF-borgens huvudsakliga ansvar inget direkt ansvar lagits på LUPEF. I skrivande stund besitter LUPEF fyra nycklar och Vision två nycklar till föreningens kontor. 1.3 Medlemsrekrytering, aktiva i föreningen och föreningens ekonomi Som under tidigare år har föreningens huvudsakliga medlemsrekrytering varit centrerad runt novischaktiviteterna vid början av varje temin. Aktiva medlemmar har under året varit ca 60 personer i samtliga utskott regi vilket än en gång tyder på den frivillighetsbasis och det utskottsarbete som krävs för huvuddelen av föreningens verksamhet. Mera om 5

6 novischperiodens medlemsrekrytering finns i stora drag i tidigare verksamhetsberättelser samt i novischutskottets berättelse nedan. Denna berättelse kommer bryta med tidigare berättelsers tradition genom att hänvisa de som är intresserade av föreningens ekonomi under verksamhetsåret till den särskilda revisionsberättelsen, resultat- och balansräkningen som föreningens revisorlag Raita/Gillberg samt kassör Trygg har producerat i samband med årsmötet Avslutningsvis bör nämnas att en ny kvittoredovisningsmall och nya kassarutiner har utformats av föreningens kassör Ville Trygg och ordförande Clara Leandersson. Ville har utöver detta även på flera håll genom olika medel skapat ofantligt mycket bättre ordning och reda i föreningens löpande verksamhet och ekonomi. 2. Samarbeten 2.1 Akademiska Föreningen I egenskap av erkänd förening har LUPEF fortsatt sitt samarbete med AF och även officiellt närvarat vid bl.a. AF:s hälsningsgille och erkändaträff varje termin samt vid den s.k. AFmässan i november Samtliga evenemang har skett under AF:s programchefs ledning. 2.2 Samhällvetarkåren vid Lunds Universitet Samarbetet med kåren har fortsatt enligt tidigare basis med en helsidesannons ifrån kåren i varje nummer av Panorama sedan februari Detta sponsorkontrakt löpte fram till den 30. juni 2014 då kårens presidium byttes ut. Det tidigare kontraktet förnyades av kårens ordförande Linnea Jacobsson, samt LUPEF:s ordförande Emma Wikberger under början av HT2014. Gällande lokalbokningar har dock det tidigare samarbetet med kåren ändrats avsevärt då LUPEF har behövt boka alla lokalbokningar gjorda via kåren via mejl som i sin tur har skickats ifrån LUPEF:s lokalbokningsansvarige, Sampolansvarige Victor Landing. Till detta har senare under VT2015 tillkommit en begränsning på högst tre lokalbokningar per månad via kåren av kostnadsskäl ifrån kårens sida. P.g.a. detta kommer vi hädanefter endast boka Palestras hörsal via kåren och alla mindre sammanträdeslokaler på Eden via Kristina Gröndahl-Nilsson på statsvetenskapliga institutionen då Stats på detta sätt låter oss boka institutionens lokaler gratis. Via Stats kommer det dock inte vara möjligt att boka hörsalar då dessa är fakultetsgemensamma och således kräver avlagd internbokningstaxa även för institutionens del! 2.3 Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet Samarbetet med institutionen har fortsatt som tidigare med studierektor Jacob Gustavsson och studievägledare Daniel Alfons som huvudsakliga kontaktpersoner. Nya regler i samband med föreningens lokalbokningar tas upp i punkt 2.2 ovan. Institutionen har dessutom sedan tidigare valt att sponsra LUPEF genom en baksidesannons i Panorama till ett ytterst fördelaktigt pris för LUPEF. I samband med EU- och riksdagsvalet HT2014 arrangerade Stats dessutom en valvaka till respektive val tillsammans med UPF och LUPEF. Dessa vakor var ytterst välbesökta och alla till alla arrangörernas belåtelse. 6

7 2.4 LundaEkonomerna LUPEF lånar sedan tidigare en monter på EC1 av LundaEkonomerna och nyckel till denna kan hämtas fortsättningsvis ifrån receptionen i EC1:s ljusgård. 2.5 Akademikerförbundet SSR SSR har som tidigare hållit styrelseutbildningar för föreningens nyvalda styrelsemedlemmar och dessutom under verksamhetsåret hållit ett par föredrag för föreningens medlemmar. LUPEF:s mångårige kontakt inom SSR Johan Kovaniemi representerade förbundet under föreningens första LUPEF-bal i mars men kommer avgå ifrån sin post som studentombudsman på SSR före sommaren Yrkesförbundet Vision Avtalet med Vision håller på att avvecklas till förmån för föreningens nya sponsor ST men under det gågna året har Vision nyttjat förenigens kontor och har dessutom hållit två presentationer under LUPEF:s novischperiod under HT2014 och VT Fackförbundet ST ST har en längre tid varit i kontakt med LUPEF och varit intresserad av att sponsra föreningens verksamhet. Under näringslivsansvarige Viggo Kalandaridis ledning har nu ett kontrakt signeras med ST som börjar gälla från och med att avtalet med Vision upphör att gälla. 2.8 Utrikespolitiska föreningen UPF, LUPEF och statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet arrangerade med stor framgång valvakor inför både riksdagsvalet samt EU-valet HT Studentföreningen Ateneum Under HT2014 arrangerade LUPEF tillsammans med Ateneum och tankesmedjan Frivärld ett föredrag om Indien och frihandel och kontakterna mellan LUPEF och Ateneum är goda som följd av att många tidigare LUPEF:are är aktiva i Ateneum, därbland främst Ateneums ordförande Charlotte Nilsson (tidigare näringslivsansvarig i LUPEF och ledamot av föreningens valberedning) FI Lund FI i Lund har under VT2014 tillsammans med LUPEF arrangerat ett föredrag med Fi:s ekonomiska talesperson Kenneth Hermele den 26:e maj samt Fi:s språkrör Gudrun Schyman den 13:e maj 2.11 Gröna studenter Lund Tillsammans med Gröna studenter arrangerade LUPEF ett föredrag med MEP Isabella Lövin den 5:e maj UPS Uppsala Politices Studerande LUPEF har blivit inbjuden att närvara vid UPS jubileumssittning i april 2015 och tillika bjöds UPS till LUPEF-balen i mars Ernst & Young Näringslivsutskottet har varit i kontakt med en potentiell framtida LUPEF-sponsor, E&Y, som varit ytterst intresserad att möta föreningens medlemmar under ett lunchseminarium i april

8 3. Föreningens utskott 3.1 Samhällspolitiska utskottet Inledande kommentar ifrån föreningens vice ordförande Richard Forsén: under VT2014 arrangerade utskottet föredrag med Isabella Lövin den 5.5, Gudrun Schyman den 13.5, ett klimatsamtal med flera framstående panelister inklusive bl.a. IPCC-medlemmen Markku Remmukkainen, jämställdhetsminister Maria Arnholm den 21.5 samt FI:s ekonomiska talesperson Kenneth Hermele den Ingen verksamhetsberättelse för perioden fram till Victor Landings tillsättning som SamPol-ordförande VT2015 finns tyvärr att tillgå. Under novischperioden HT2014 höll dessutom den iranske kärnvapenexperten Maysam Behravesh terminens novischföredrag. Höstterminen 2014 satt Carl Granklint Rask som ansvarig för det samhällspolitiska utskottet. Under denna termin så hade det samhällspolitiska utskottet inga möten överhuvudtaget vilket gjorde SamPol till ett inaktivt utskott inom LUPEF. I början av vårterminen 2015 fick jag tillträda som ansvarig för utskottet. Då Carl hoppat av som ansvarig fick jag se till att styra upp de planerade föreläsningarna som varit på gång i utskottet under hans tid som ansvarig. Det problematiska med detta var att många av de som vi kontaktat nu hade hunnit få andra planer inbokade under terminen, så föreningen missade chansen att få hit en del mycket bra föreläsare. Utskottet fick därmed börja om på en helt ny kula, vilket innebar allt från att ordna nya föreläsare till föreningen samt att locka nya intresserade medlemmar att engagera sig. Det första mötet lades samma vecka jag tillträdde på posten, då jag ansåg att det var av yttersta vikt att utskottet kom igång med sin verksamhet så snart som möjligt. Allt fungerade dock inte felfritt. Att vara ansvarig för utskottet innebär inte att man bör ta på sig alla uppgifter själv, vilket jag till en början gjorde. Det resulterade i att utskottsarbetet inte fungerade lika effektivt som det hade kunnat göra, vilket jag vill skicka med mig till nästa person som tillträder posten. Den första föreläsningen vi hade var novischföreläsningen där Anne-Marie Pålsson kom och talade om sin bok Knapptryckarkompaniet samt den decemberöverenskommelse som ingicks av den rödgröna regeringen och Alliansen i slutet av december En fullsatt hörsal på Eden bådade gott inför framtida föredrag och visade att LUPEF hade möjligheten att locka medlemmar till föreläsningarna. Den andra föreläsningen var med Krister Bringéus, Sveriges ambassadör till arktiska rådet. Föredraget med Bringéus var mycket lyckat och manade till bra diskussioner och frågor efter föreläsningens slut. Antalet åhörare var inte så många som man kunnat hoppas på, vilket kan bero på att informationen om eventet spreds aningen sent. Den tredje föreläsningen som anordnades med mig som ansvarig för utskottet var med Andreas Bergh som kom och talade om globalisering och dess förhållande till fattigdom i världen. Även denna gång dök det inte upp så många medlemmar man kunnat hoppats på. Nytt för föreläsningarna är att LUPEF enligt mitt förslag beslutade att börja ta betalt för de föreläsningar som anordnades. Gratis inträde skulle dock gälla för medlemmar i LUPEF. Det är svårt att svara på varför folk väljer att endast dyka upp på vissa föreläsningar. En utredning av detta bör ske i styrelsen, där kommunikation och PR diskuteras för att kunna få ut LUPEF:s budskap på bästa möjliga sätt. 8

9 LUPEF:s viktigaste utmaning och mål inför framtiden tror jag kommer vara att få medlemmarna att engagera sig i de olika utskotten. Mycket ansvar får tas och bäras av de ansvariga i varje utskott, och jag tror därför att om utskottsmedlemmarna får känna sig mer delaktiga i processerna så kommer de att vilja engagera sig mer. För det samhällspolitiska utskottets del så ligger utmaningen i att försöka fundera på nyare aktiviteter som kan anordnas för föreningen, och inte bara att anordna föredrag. Verksamhetsberättelsen för samhällspolitiska utskottet är författad av Victor Landing, ansvarig för samhällspolitiska utskottet VT Novischutskottet Novischutskottet har under VT2015 fortsatt sitt arbete enligt samma linjer som HT2014 och har vidhållit de förändringar som tidigare novischansvarig implementerade. Efter en diskussion inom utskottet så togs beslutet att fortsätta låta novischerna anmäla sig via mail och därmed bli indelade i faddergrupper redan före terminsstarten. Detta gav faddrarna en chans att kontakta novischerna innan terminens början, vilket både novischer och faddrar har ansett varit en positiv förbättring. De novischer som inte hade anmält sig i förtid kunde ändå utan problem anmäla sin närvaro under dagen som LUPEF:s novischperiod presenterades på Eden, dagen som novischperiodens aktiviteter började och löpande under hela perioden. Problem som uppstått tidigare terminer gällande fördelning av novischer mellan novischgrupper kom ej till ytan denna termin som följd av ett välfungerade uppdelningssystem. Även förändringen som tidigare implementerades gällande kötiden för biljettsläpp har vidhållits och har denna termin fungerat smidigt och problemfritt. En vision inom utskottet har under VT2015 varit att det är viktigt att de som bedriver fadderverksamheten känner att de får något tillbaka för deras frivilliga engagemang för föreningens bästa. Därför storsatsade utskottet denna termin på en s.k. fadderkick-off för alla faddrar, som arrangerades på en gård i Klippan och bestod av inmundigandet av god mat, en fadderutbildning i form av caseövningar och övriga festligheter. LUPEF lade ner en hel del resurser på denna kick-off och i allmänhet har responsen från faddrarna varit mycket positiv. Som en följd av detta planeras det även för en kick-off under höstterminen enligt samma modell och i linje med ambitionen att ge tillbaka mer till faddrarna har även diplom utfärdats till faddrarna slut som ett tack och intyg för deras engagemang under perioden. Mycket fokus från mig som novischansvarig har varit legat på att hela tiden vara noga med att noggrannt informera alla faddrar och inte endast huvudfaddrarna för att garantera att alla faddrar känner sig inkluderade under novischperioden. Ett mål inför nästa novischperiod är att löpande arrangera möten med huvudfaddrarna om hur fadderverksamheten i respektive grupper fortskrider. Denna typ av möten med huvudfaddrarna var tyvärr något som denna termin blev bortprioriterat på grund av tidsbrist. 9

10 En ytterligare nymodighet under novischperioden har varit införandet av ett s.k. fadderkontrakt som faddrarna måste skriva på för att bedriva fadderverksamhet i föreningens namn. Kontraktet infördes främst för att minska förekomsten av fall av faddrar som bryter mot t.ex. föreningens novischfrid samt alkoholpolicy. Kontraktet har visat sig vara ett effektivt medel för att minska antalet brott mot föreningens policy och riktlinjer och därför planeras det att fortsätta med dessa kontrakt även under novischperioden HT2015. Planeringen inom utskottet inför novischperioden VT2015 har skötts av ett flertal arbetsgrupper som har haft ansvar över vissa aktiviteter under perioden. Denna indelning i arbetsgrupper är ett planeringssätt som visat sig vara effektivt men dock samtidigt inte bidragit till en god gruppanda inom utskottet som helhet. Inför nästa termin finns planer på att införa fler möten där hela utskottet samlas och inte bara de enskilda arbetsgrupperna. Ett problem som uppstod under novischperioden var att en del novischer och faddrar inte kände sig bekväma med temat som valdes till temasittningen. Efter en konversation med föreningens styrelse samt faddrar löstes detta smidigt genom att byta tema. En lärdom från detta är vikten av att diskutera temat mer noggrant inom utskottet innan det väljs officiellt och trots att just detta tema gällde en sittning så bör även de övergripande teman som grupperna väljer ses över mer noggrant i framtiden för att undvika situationer där någon inte känner sig bekväm. Även midnattsturneringen behöver ses över för att minimera problemmoment på plats. I övrigt har novischperiodens aktiviteter fått mycket positiv respons av både novischer och faddrar och verkar ha varit mycket uppskattad då uppslutningen var hög genom hela perioden. Aktiviteterna som anordnats av samhällspolitiska utskottet samt sociala utskottet har även varit väldigt lyckade och uppskattade. Novischutskottet har därmed en stabil grund att stå på vilket gör att det nu är möjligt att till större grad fokusera på detaljnivå för att göra kommande novischperioder t.o.m. bättre! Verksamhetsberättelsen för novischutskottet är författad av Denise Nyberg, ansvarig för novischutskottet VT Sociala utskottet Utskottets möten har hållits varannan vecka samtidigt som styrelsemötena för att enklare underlätta kommunikationen mellan styrelsen och utskottet. Utskottet har ständigt värvat nya medlemmar i olika sammanhang och utskottets mål är som vanligt att bidra med en god social stämning inom föreningen. Efter årsmötet 2014 satte verksamhetsåret för sociala utskottet igång omedelbart med planering inför reunion-sittningen på Lunds Nation den 27/3. Axel ansvarade tillslut för hela sittningen då föregående ansvarige Cecilia van Déhn blev sjuk och inte kunde närvara. Sittningen blev lyckad och de som deltog verkade nöjda. Temat var sedan tidigare bestämt att vara novischgrupps-utklädnad. Vidare så arrangerades det en sommarsittning den 29/5. Temat var sommar och även denna sittning gick av stapeln på Lunds nation då biljettrycket var stort och sagda nation var väldigt tillmötesgående. I maj började även planeringen inför en eventuell vinterbal som var planerad att hållas i slutet på november på AF-Borgen 10

11 alternativt Grand Hotel i Lund. Inför sommarsittningen ordnades affischeringsrundor och sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet. I början av oktober bokades Stora Salen på Grand Hotel Lund för bal den 6/ Axel Började här sin kommunikation med Hotellet, som över det efterföljande halvåret involverade alltifrån kontraktskivande, anmälningsdatum och kostpreferenser, till projektorer, dukningsmöjligheter, eftersläppsmöjligheter och kuvert-alternativ. Höstens aktiviteter inleddes med en reunion-sittning 24/10 med temat tvärtom och sittningen hölls på Krischans nation. De var väldigt tillmötesgående och utökade antalet sittande vilket uppskattades då tillställningen sålde slut omedelbart. Själva middagen blev tyvärr lite problematisk då både varmrätten och desserten var grovt försenade - vilket innebar att folk blev tämligen berusade och något upprörda. Ansvarige för Sociala samt föreningens ordförande Clara Leandersson återkom sedan till nationen för att diskutera det inträffade och i samma veva så bad Krischans ledning om ursäkt och informerade om att den köksjobbande förmannen inte längre innehade sin befattning på nationen. Inför reunionsittningen på Krischan arrangerades affischeringsrundor och sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet. Bordsplaceringen var något kaotisk men det löste sig och kvällens toastmasters skötte sitt uppdrag galant. En s.k. Pol Pub arrangerades dessutom under hösten och innefattade dessutom ett mycket uppskattat musikquiz. Kontakten med Samhällsvetarkåren växer då de verkar gilla att ha LUPEF på plats då vi har som tendens att fylla deras lokaler, vilket säkerligen är uppskattat ifrån kårens sida. Kåren bjöd in oss att hjälpa till att arrangera deras bankett Carpe Conscentiam och Axel närvarade under uppstartsmötet men insåg snabbt att han och resten av det sociala utskottet redan hade för mycket jobb inför LUPEF:s egen bal och att kårens bankettsatsning verkade något oorganiserad. Ytterligare en Pol Pub hölls under novischperioden VT2015 och föreningen fyllde denna gång Samvetets lokal till bredden, vilket var synd då några köande i slutet inte rymdes! En Lucia-sittning hölls den 12/12 på Helsingkrona och Lucia med en twist var temat. Även denna sittning sålde slut omedelbart och var mycket uppskattad. En fotovägg sattes upp och bordsplaceringen fungerade mycket bra med juliga bilder som var utlagda på borden och delades ut till gästerna. Även detta evenemangs toastmasterduo var fenomenal och HSK uppksattade verkligen samarbetet före och under sittningen och den taggade stämning som LUPEF bjöd på under själva evenemanget. Inför sittningen arrangerades affischeringsrundor och sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet. I januari och februari låg utskottets fulla fokus på balen kommande mars. En separat balkommité hade tidigare formats i början av november för att enbart fokusera på planeringen inför balen och alla förberedelserna i anslutning till den. Sammanlagt innehöll utskottet 12 medlemmar varav ca. 6 var aktiva. Event-skapandet och taggandet inför sista anmälningsdatumet gick bra och organisationen kring anmälningslistor och inbetalningar löste sig tillslut. Pausunderhållning arrangerades och innefattade bl.a. beatboxaren Jolex, Jesperspexarna och Bleckornorkestern utöver den av Axel egenproducerade balfilmen. Talade gjorde toastmasters Axel Rydén & Emma Wiberger, föreningens ordförande Clara Leandersson, Samhällsvetarkårens representant Anna-Clara Örtendahl och föreningens 11

12 ordförande emeritus Magnus Vøllo. Efter balen har feedbacken ifrån Grand Hotel varit mycket postitiv och de verkar ha uppskattat att stå värd för LUPEF som sällskap. Utskottets planerade aktiviteter i skrivande stund är: - Reunion-sittning på VG:s - PolRiks-sittning på Lunds - Pol Pub i mitten av April Verksamhetsberättelsen för sociala utskottet är författad av Axel Rydén, ansvarig för sociala utskottet Panorama Panoramas redaktion har under verksamhetsåret gett ut tre nummer av LUPEF:s tidning Panorama varav ett nummer löd under den tidigare redaktörens, Blanche Jarns, redaktörsmandat på fyra nummer. Detta innebär att avgående redaktör Alexander Dannerhäll i skrivande stund har två nummer kvar att publicera. Under detta verksamhetsår har nummer med följande tema getts ut: EU-valet, svenska riksdagsvalet, skräck samt planerar att ge ut två nummer med tema Kärlek respektive Europa. Vi har till största möjliga mån lyckats förena utgivningen av nya nummer med releasefester och planerar att fortsätta med denna målsättning. Redaktionen har under detta år fortsatt att använda sig av Samhällsvetarkårens mötesrum på Samvetet som mötesplats men har ändrat ordinarie mötestid till kl. 17 på torsdagar. Vi har även kompletterat de ordinarie mötena med likaså särskilda layouttillfällen, då vi övat oss på formgivningen av tidningen och inspirerat varandra, som med skrivarkvällar då mindre artiklar till hemsidan skrivits i grupp. Våra sponsorer är i skrivande stund: Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet samt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet. Eftersom vårt sponsorkontrakt med fackföreningen ST har löpt ut har vi slutat publicera deras annons. I tidningen annonserar även LUPEF:s sponsorer Vision, Akademiska Föreningen (AF) samt Akademikerförbundet SSR. Min vision som redaktör har varit att styra tidningen i en mer internationell riktning genom att börja publicera artiklar på engelska. Denna målsättning har till stor del uppfyllts då varje ledare samt 1-2 artiklar per nummer har skrivits på engelska under mitt redaktörsskap. Som den föregående redaktören (Blanche Jarn) efterlyst behövs mer fokus läggas på webzinet men då vi i första hand värnat om att redaktionsarbetet ska vara förenligt med studierna blir ibland möjligheten att producera fler artiklar än de som fordras för pappersnumren väldigt begränsade. Redaktionen har även lyckats placera ut ett tidningsställ på Eden men en förhoppning är att det ska finnas medel för att låta tillverka ytterligare ett ställ för placering på lämplig plats. Vidare efterlyses att mer efterforskning ska ägnas till att ta reda på huruvida det är möjligt att med post skicka ut exemplar av tidningen till samtliga medlemmar som del av dessas LUPEF-medlemskap. 12

13 Verksamhetsberättelsen för Panorama är författad av Alexander Dannerhäll, redaktör för Panorama Reseutskottet Min företrädare Ellen Gustafsson planerade och genomförde en resa till Amsterdam i oktober Där besökte LUPEF bl.a. två grupper som berättade om prostitution och om deras ställning till detta, varav den ena utgjorde en stödgrupp för yrkesverksamma prostituerade och den andra, Exxpose, utgjorde en kritisk rörelse mot legaliserad prostitution. Under resan till Amsterdam gjordes LUPEF-gruppen även en dagsresa till Haag där LUPEF fick besöka den svenska ambassaden och det så-kallade Fredspalatset. Resenärerna var 18 stycken och kostnaden per person för hela resan var 3500 kr. Sedan mitt tillträde på posten efter höstmötet 2014 har jag och mitt utskott planerat och genomfört ett dagsbesök till Köpenhamn där vi besökte nordiska rådet och den svenska ambassaden. Planen var att även besöka den danska handelskammaren men på grund av diverse schemaläggningsproblem blev vi tvungna att ställa in det besöket. Handelskammaren meddelade dock att de gärna skulle välkomna LUPEF vid ett annat tillfälle. Besöken kostade inget och de medlemmar som följde endast betalade sin resa till och ifrån Köpenhamn. Vi var 13 personer vilket var lagom storlek för den sortens grupp. Besöken uppskattades av många och uppmuntras att upprepas nästa år. Under den gågna hösten och våren har även en resa till Almedalen planerats tillsammans med PolRiks. Tanken var att vi skulle göra denna tillsammans med PolRiks men vi valde i slutändan att utöver detta sammarbete boka en egen sovsal för våra medlemmar hos Region Gotland. Priset för sovsalen den 28 juni 5 juli var kr och salen rymmer 10 personer (dvs hela vistelsen kommer att kosta 1050 kr per person). Vi i utskottet har även under hösten och våren börjat planera en längre resa till ett resmål bortom Sveriges gränser. Vi önskade att genomföra denna utlandsresa i vår, men på grund av schemaläggningar på olika håll har detta inte gått att förverkliga och resan kommer istället att ske i höst. Vi har planerat en resa till Dublin under de preliminära datumen oktober där vi bland annat kommer besöka den irländska centralbanken, det irländska parlamentet och en organisation som arbetar med abortfrågan och de irländska abortlagarna. Parallellt med planeringen av denna Dublinresa har en resa planerats till Bryssel tillsammans med PolRiks den 22-26:e april Brysselresan har dock visat sig krocka med studier för våra medlemmar och intresset har därför varit förvånansvärt låg. Resan är till fullo planerad av PolRiks och jag har tillsammans med LUPEF:s vice ordförande Richard Forsén snarare agerat som en kanal mellan riksorganisationen och LUPEF:s medlemmar. Verksamhetsberättelsen för reseutskottet är författad av Michaela Lundberg, ansvarig för reseutskottet

14 3.6 Näringslivsutskottet Vid mitt tillträdande som näringslivsansvarig så fanns det inget utskott då tidigare näringslivsansvariga såg till att sköta hela arbetet på egen hand. Det första jag gjorde var att skapa ett utskott, delvis för att fördela arbetsbördan men också eftersom fler engagerade i utkottet skulle innebära fler idéer. Vad jag inte väntade mig var att utskottsmedlemmarna också skulle bidra med konstruktiv feedback kring hela föreningens arbete, vilket varit ett stort plus och ett starkt argument för att forstätta verka för ett aktivt utskott. Till råga på allt har dessutom idéer förverkligats helt och hållet som följd av utskottsmedlemmars initiativ, vilket gynnat föreningen och lett till en maktfördelning som engagerar medlemmarna i utskottet. Sedan utskottets bildande har flera förändringar skett gällande hur LUPEF söker och värnar om kontakten med sina sponsorer. Vi har skapat gemensamma interna dokument med riktlinjer kring hur relationen mellan LUPEF och sponsorerna ska se ut, samt hur man ska bete sig som representant för LUPEF. Därtill har de interna dokumenten kommit att innehålla konkreta tips kring hur man på bästa sätt säljer in LUPEF som förening och får föreningen att framstå som den attraktiva och unika kanal till statsvetar- och ekonomstudenter som den faktiskt är. Arbetet inom utskottet har till hög grad skett självständigt, där utskottsordförande agerar mer som handledare och stöd än dirigent av samtliga av utskottets företaganden. Utskottet har dessutom delats in i två arbetsgrupper, där ena gruppen arbetar med att fördjupa och värna om de kontakter vi redan har och den andra gruppen söker nya samarbetspartners. Under min period som näringslivsansvarig så har vi inlett ett formellt samarbete med fackförbundet ST. Vi har dessutom, till stor del på grund av den delade arbetsbördan och ökade kreativiteten som utskottsbildandet fört med sig, kunnat inleda kontakter med fler företag som sponsrar föreningens novischperiod. Utöver det har vi börjat tagit kontakt med potentiella sponsorer men det är i många fall för tidigt för att kunna säga om dessa kontakter kommer att leda till några nya sponsorer. Mitt mål med att driva utskottet har varit att försöka skapa mervärde för de utskottaktiva som tack för den tid som dessa lagt ner på sitt arbete för föreningens bästa. Förutom känslan att få ansvar och gensvar för sina idéer - vilket jag hoppas att varje utskottsmedlem känner att de fått - så har ett par sociala aktiviteter arrangerats för att öka trivseln inom utskottet. Utskottets vision för tiden fram till nästa medlemsmöte är att hålla utskottet i liv genom att ersätta de utskottsmedlemmar som kommer lämna oss p.g.a. avlagd examen, praktik eller utbytesstudier. Vi vill också i samarbete med resten av föreningen anordna en temavecka i maj med fokus på vatten ur både ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. Utöver detta vill vi öka antalet sponsorer till novischperioden HT-15 samt få minst en sponsor till som varje år bidrar med en fast summa för att stödja LUPEF:s arbete. Slutligen är det vår önskan att hitta en fikasponsor och fler sponsorer till tidningen Panorama. Verksamhetsberättelsen för näringslivsutskottet är författad av Viggo Kalandaridis, ansvarig för näringslivsutskottet

15 3.7 Utbildningsutskottet Jag tillträdde som utbildningsansvarig i oktober Under perioden ifrån årsmötet 2014 till höstmötet 2014 var dock Henrietta Flodell ansvarig för utskottet. Under våren pågick pilotomgången av det mentorskapsprogram för journalister som LUPEF startat upp tillsammans med Samhällsvetarkåren och Statsvetenskapliga institutionen. Henrietta och jag ingick i den arbetsgrupp som ansvarade för utvärderingen av mentorskapsprogrammet. Syftet med uppföljningsarbetet var att lära om hur programmet kunde förbättras och att skapa en projektplan för kommande uppsättningar av mentorskapsprogrammet. Under vårterminen arrangerade LUPEF och Statvetenskapliga institutionen återigen en examensceremoni för pol kandare. Ansvarsgruppen bestod av LUPEF:s tidigare utbildningsansvariga och vice ordförande samt föreningens sittande ordförande och vice ordförande tilsammans med representanten från Statsvetenskapliga institutionen, Daniel Alfons. Under höstterminen anordnades en föreläsning tillsammans med Akademikerförbundet SSR och en föreläsning tillsammans med Blueberry Education och förberedelsearbetet för en ny omgång av mentorskapsprogrammet sattes igång i samband med terminsstarten HR2014. Mentorskapsprogrammet för journalister är det projekt som tagit mest av min tid sedan jag klev på posten som utbildningsansvarig då det krävts mycket planeringsarbete och PR för att mentorskapsprogrammet ska kunna slå rot. Medlemmar från utbildningsutskottet och samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator Moa Persdotter besökte därför under hösten flertalet föreläsningar för att merknadsföra mentorskapsprogrammet och det gjordes även reklam för programmet på såväl LUPEF:s som Samhällsvetarkårens sidor. Professor Magnus Jerneck, Statsvetenskapliga institutionens representant vid planeringsarbetet inför programmet, ansvarade för att söka upp passliga mentorer. Efter en urvalsprocess där samtliga sökande kallades till personliga intervjuer parades till slut fyra adepter ihop med varsin mentor och en kick-off för mentorskapsprogrammets andra omgång hölls i starten av februari. Under vårterminen har en ny föreläsning tillsammans med Akademikerförbundet SSR arrangerats. SSR:s sponsorering i form av mat och dryck uppskattades av deltagarna samt bidrog till att föredraget kunde hållas i en fullsatt sal på Eden. Under min tid på posten har jag aktivt verkat för att LUPEF, genom att arrangera fler utbildnings- och karriärinriktade aktiviteter, ska kunna visa våra medlemmar att vi är en förening som verkligen agerar i medlemmarnas intresse under hela deras studietid i Lund. En viktig del av mitt arbete som utbildningsansvarig har varit att bilda ett utskott och få det att växa. Tillsammans har vi i utbildningsutskottet under våren kunnat anordna fler aktiviteter än under förgående terminer och ta initiativ till ett nytt projekt i form av en buddyverksamhet. Arbetet med att bilda ett utskott har också inneburit ett fokus på upprättandet av rutiner om hur vi i utbildningsutskottet kommunicerar och planerar vårt arbete samt satt ett fokus på att sätta upp gemensamma mål för utskottets arbete. Detta har bl.a. lett till att utbildningsutskottet idag är mer aktiva på LUPEF:s blogg med tips om praktikplatser och har planerat in fler föreläsningar under vårterminen än under föregående terminer. 15

16 Verksamhetsberättelsen för utbildningsutskottet är författad av Johanna Larby, ansvarig för utbildningsutskottet HT Kommunikationsutskottet Följande gäller för utskottets verksamhet under HT2014: Jag, Clara Leanderson, satt som kommunikationsansvarig VT14-HT14. Under min tid har jag jobbat mycket med att förnya LUPEFs kommunikations- och PR-strategi. Tidigare hade föreningens affischer gjorts i Word och jag ville utveckla detta så att LUPEF kunde få en ny, proffsig och grafisk profil. Jag lärde mig därför att använda InDesign och arbetade tillsammans med mitt utskott för att utforma arbetet med att skapa affischer. Tidigare fanns inget utskott men jag upplevde att det fungerade fint med många idésprutor och ett gott samarbete. Samtliga event marknadsfördes flitigt, dels genom att bjuda in medlemmar till facebookevents, dels genom affischering och dels genom uppdateringar på samtliga sociala medier. Under Novischperioden HT14 satsade jag på att ta många bilder och lägga upp dessa kontinuerligt. Det var mycket uppskattat och spridningen av bilderna blev stor. Hela personer såg föreningens album på facebook och som följd nådde föreningens varumärke långt. Denna metod för att få ökad synlighet är något jag vill rekommendera då det verkligen är ett bra och billigt sätt för att sprida föreningens varumärke. Att tagga personer i bilder har dessutom ökat spridningen ytterligare. Det sista jag gjorde som kommunikationsansvarig före jag avgick under höstmötet 2015 var att leda arbetet med skapa en ny hemsida för föreningen. Jag fick i denna uppgift hjälp av sakkunnige Oscar Helleday Melander och hemsidan fick ett nytt och proffsigt utseende samtidigt som den hädanefter redigeras via föreningens webhotell one.com. Avslutningsvis gäller följande för utskottets verksamhet under VT2015: Sedan mitt tillträde som PR- och kommunikationsansvarig har jag arbetat aktivt med att förnya LUPEFs kommunikations- och PR-strategi. Jag har revolutioniserat LUPEF:s mediaprofil med en ny, modern och proffsig grafisk logga och utforming och jag har även skapat ett nytt koncept för plattformarna. Detta nya koncept har skapats för att ge LUPEF ett mer personligt och proffsigt intryck. Genom att regelbundet ändra s.k. Coverphoto på LUPEF:s Facebook-sida samt eventens egna headers har jag ytterligare ökat marknadsföringspotentialen för respektive event och dessutom som följd gjort föreningens Facebook-sida mer aktiv och attraktiv. Jag har även lagt stort fokus på att uppmärksamma föreningens aktiva medlemmar och utskott i marknadsföringen. Varje utskottsansvarig har ombetts att ta selfies med sina utskottsmedlemmar under sina utskottsmöten som sedan jag sedan lagt ut på föreningens Instagram- och Facebook-konto. Detta har varit mycket uppskattat och spridningen av bilderna har varit stor. Under min tid på posten har jag skapat ett utskott på 10 medlemmar varav samtliga har varit aktiva. Utskottet har haft möte 1-2 gånger i veckan där vi skapat posters och marknadsfört samtliga av föreningens 16

17 evenemang. Samarbetet inom utskottet fungerar mycket bra och det har under det gångna verksamhetsåret verkligen underlättat mitt arbete som kommunkationsansvarig. Förutom affischeringen, som alltid skett på minst 6 olika studentplatser i Lund har jag idkat marknadsföring genom att bjuda in föreningens medlemmar till Facebook-event samtidigt som jag spritt föreningens budskap på samtliga vanligen förekommande sociala medier. Jag har lagt ett stort fokus på att marknadsföra via sociala medier, då de oftast ger större uppmärksamhet än affischering och dessutom är gratis. På Facebook har jag dessutom lagt ut flera statusuppdateringar som agerat påminnelse inför varje evenemang, detta för att säkerställa att alla medlemmar verkligen har haft möjlighet att ta del av informationen. Vidare har jag försökt uppdatera föreningens Instagram-konto både före, under och efter en relevant föreningsaktivitet. Via Facebook, vårt nyhetsbrev och hemsidan har jag dessutom flera gånger påmint om att LUPEF har Twitter och Instagram, vilket har ökat antalet följare av föreningen markant. Under min tid har jag även gjort om designen på vårt nyhetsbrev och skickat ut ett nyhetsbrev varannan vecka till samtliga av föreningens medlemmar. I dessa nyhetsbrev har jag informerat om uppkommande event, diverse meddelanden från våra utskottsansvariga och övriga nyheter rörande föreningen. I nyhetsbreven och på hemsidan har jag lagt stor vikt vid att länka till event via diverse sociala medier och detta har dels resulterat i fler s.k. följare på dessa sociala medier men även förbättrat spridningen av föreningens event. Alla dessa nymodigheter har fått väldigt bra respons från både medlemmar och utomstående och kommer vara något jag föreslår utgör en standard även i framtiden! Sist men inte minst har jag kontinuerligt uppdaterat vår nya hemsida (som ligger på webbhotellet one.com) och gjort diverse förändringar på föreningens hemsida för att göra det mer lättillgängligt för våra medlemmar att kunna kontakta oss rörande medlemskap och övriga allmänna frågor. Den första delen av verksamhetsberättelsen för PR- och kommunikationsutskottet är författad av Clara Leandersson, ansvarig för utskottet HT2014 samttidigt som andra delen är författad av Frida Nilsson, ansvarig för PR- och kommunikationsutskottet VT Stadgeändringar under verksamhetsåret Inga stadgeändringar har skett under verksamhetsåret utöver de motioner skrivna av Jack Senften (VT2013.1, VT2013.2, VT2013.3, VT2013.4) som skrevs in i stadgan efter att höstmötet 2013 röstat igenom dessa en andra gång. En till grunden omredigerad stadga kommer dock presenteras som proposition av föreningens styrelse inför årsmötet 2015 den 26:e mars 2015 och få beteckningen VT

18 5. Styrelsesammansättning mars 2014 oktober 2014 oktober 2014 mars 2015 Ordförande Emma Wikberger Clara Leandersson Vice Ordförande Richard Forsén Richard Forsén Sekreterare Linnea Maurex Beata Olsson Kassör Oskar Kylvåg Ville Trygg Samhällspolitiska utskottet Carl Granklint Rask Carl Granklint Rask / Victor Landing Sociala utskottet Axel Rydén Axel Rydén Novischutskottet Jesper Welander Denise Nyberg Reseutskottet Ellen Gustafsson Michaela Lundberg Näringslivsutskottet Li von Sydow Viggo Kalandaridis Utblidningsutskottet Henrietta Flodell Johanna Larby Redaktör Panorama Alexander Dannerhäll Alexander Dannerhäll Kommunikationsutskottet Clara Leandersson Frida Nilsson 18

19 6. Justering av Verksamhetsberättelsen Clara Leandersson Ordförande (26:e mars 2014) Richard Forsén Vice ordförande (26:e mars 2014) Beata Olsson Sekreterare (26:e mars 2015) Ville Trygg Kassör (26:e mars 2015) Frida Nilsson Kommunikationsansvarig (26:e mars 2015) Denise Nyberg Novischutskottet (26:e mars 2015) Viggo Kalandaridis Näringslivsansvarig (26:e mars 2015) Victor Landing Samhällspolitiska utskottet (26:e mars 2015) Michaela Lundberg Reseutskottet (26:e mars 2015) Axel Rydén Sociala utskottet (26:e mars 2015) Alexander Dannerhäll Johanna Larby Redaktör Panorama (26:e mars 2015) Utbildningsansvarig (26:e mars 2015) 19

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Hemsida Sociala medier (i dagsläget: Facebook, Instagram, Twitter och Wordpress) Nyhetsbrev One.com

Hemsida Sociala medier (i dagsläget: Facebook, Instagram, Twitter och Wordpress) Nyhetsbrev One.com 1 Motion VT2014:1 Att vara ansvarig för kommunikationsutskottet är stundvis väldigt krävande. Bland annat på grund av behovet att personligen ansvara för lösenord är det även ett arbete som inte går att

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Juli - augusti Allting började, den 1 juli 2011 då vi som styrelse helt plötsligt står för nya, spännande och roliga utmaningar. Under vår första månad var

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 2015-09-16, 18.00 H432, Ekonomikum Närvarande: Axel Göras Sofia De Waal Viktor Fornander Carl Hofverberg

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer:

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 Datum: 3 oktober 2016 Plats: Ekonomikum H432 Tid: 17:00 Närvarande Sara Enlingfors Fanny Olsson Madeleine

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Juridiska Föreningen 1. Juridiska Föreningens styrelse Samtliga ledamöter av Juridiska Föreningens Styrelse ska: delta vid styrelsemöten stå till

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1. Verksamhetsområde 1.1 Styrelsen under verksamhetsår 2012/2013 Ordförande: Eric Åhlin Vice ordförande: Linnea Burke Rolfhamre Sekreterare: Matthias Ekström Kassör: Lina

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-11-12 Plats: Parken, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Projektarbete. Inledning

Projektarbete. Inledning Projektarbete Inledning Som projektarbete har vi valt att arrangera klassen studentskiva och flaket. Varför vi just valde detta projektarbete var för att vi under våren i årskurs 2 insåg att ingen ville

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 30 januari 2014, klockan 17.15 Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #8 Onsdag 3/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students Association den 4:e december 2012, klockan 16:23. Department of peace and conflict research, Gamla torget, Uppsala.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap För att underlätta uppstarten utav en ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap har den här uppstartsguiden författats.

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer