LUPEF:s Verksamhetsberättelse :e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret

2 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings verksamhetsberättelse för verksamhetsåret är utformad av föreningens vice ordförande enligt 22 samt 26 i föreningens stadgar. Den första delen av denna berättelse rör det allmänna arbetet i föreningen och styrelsen under verksamhetsåret med en efterföljande del bestående av verksamhetsberättelser ifrån samtliga av föreningens utskott författade av respektive utskotts ansvarsperson i samspråk med vice ordförande. Därefter följer, i enlighet med 26 föreningens stadga, en förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden samt kommentarer gällande gjorda stadgeändringar under verksamhetsåret. I Lund den 23:e mars 2015 Richard Forsén Vice ordförande i LUPEF oktober 2013-mars

3 1. Organisation 1.1 Styrelsens arbete Styrelsens arbete under verksamhetsåret har i stor utsträckning följt den praxis som den tidigare styrelsen som avgick årsmötet 2014 lämnade efter sig. Styrelsemöten har hållits (så gott som möjligt) varannan måndag kväll och närvaron vid dessa möten har varit god. Samtliga styrelsemöten har dessutom varit beslutsmässiga. Totalt har 10 ordinarie styrelsemöten ägt rum mellan höstmötet 2014 och årsmötet 2015 samtidigt som 8 ordinarie styrelsemöten hållits mellan årsmötet 2014 och höstmötet Två av dessa styrelsemöten har varit så kallade dubbla styrelsemöten och har gått av stapeln omedelbart efter års- och höstmötet Under dessa två möten fick de avgående styrelseledamöterna möjligheten att hålla ett ordinarie styrelsemöte tillsammans med de styrelsemedlemmar som invaldes av det föregående föreningsmötet. Utöver de nämna ordinarie styrelsemötena och dubbla styrelsemötena har ett konstituerande möte hållts hos Linnea Maurex den 31:a mars Under detta möte lärde den nya styrelsen bättre känna varandra och ritade tillsammans upp en verksamhetsvision för tiden fram till höstmötet Efter höstmötet 2014 hölls ett LUPEF-konvent i Smedstorp den 5-6 december som byggde på och utvecklade det som diskuterats under det föregående konstituerande styrelsemötet i oktober. Därutöver diskuterades föreningens mer långtgående ambitioner under konventet i Smedstorp. En ny satsning inom föreningen har varit att åter ta i bruk det tidigare systemet med studiecirklar. Denna Folkuniversitet-ledda verksamhet skulle innebära att alla utskott samt presidiet skulle utgöra egna studiecirklar med tillhörande rapportering, närvaroanmälan och verksamhetsplanering och tillsammans bringa LUPEF ersättningar för utlägg i samband med cirkelverksamheten. Detta initiativ har letts av föreningens ordförande Clara Leandersson och förhoppningen är att föreningen i framtiden kommer kunna få bortemot 4 500:- i ersättning per verksamhetsår, som motsvarar exakt en kvartalhyra av föreningens kontor på AF-borgen. Styrelsens arbete har effektiviserats genom anammandet av en gemensam Googlekalender för föreningens samlade verksamhet som respektive styrelsemedlem har kunnat använda i sin personliga och utskottliga verksamhet för att säkerställa så få schemakonflikter som möjligt. Utöver införandet av den för styrelsen gemensamma kalendern så har även styrelsen instiftat en egen Dropbox för att effektivisera dokumentationen och kontinuiteten inom föreningens verksamhet. En ny kvittoredovisningsmall och nya rutiner för kassarutiner utformade av föreningens kassör Ville Trygg har å sin sida skapat större ordning och reda i föreningens löpande verksamhet. Ett dråpslag för föreningens samhällspolitiska utskott (SamPol) utgjorde dock SamPols ordförandes, Carl Granklint Rasks, plötsliga avgång under hösten En ersättande ansvarig fann föreningens styrelse i Victor Landing som dock haft svårigheter att på så kort tid skapa ett aktivt utskott och arrangera nya aktiviteter. Liknande skedde med sekreterarposten under verksamhetsåret, då Linnea Maurex plötsligt blev tvungen att flytta tillbaka till Stockholm. Lyckligtvis fanns en villig efterträdare (Beata Olsson) att finna och det avhoppet har på inget sätt negativt påverkat föreningens verksamhet. 3

4 Föreningens PR-ansvariga Frida Nilsson har framtagit en uppdaterad affischeringspolicy och har tillsammans med sitt utkott haft stor framgång i att skapa en ny, fräsch och modern grafisk profil för föreningen i både affischväg och på sociala media. Föreningens närvaro och synliget på sociala media har dessutom de senaste två terminerna skjutit i taket och för tillfället har LUPEF över 1200 gillanden på Facebook samtidigt som bilderna ifrån LUPEFbalen har spritts vidare över 20,000 gånger enligt Facebooks egna statistik! Utöver dessa framgångar har föreningens styrelse tagit fram de första LUPEF-medaljerna (som sålts för 200:- till den nuvarande samt två senaste styrelserna) samt nya LUPEF-huvtröjor till den nu sittande styrelsen. Samarbetet med politicesstuderandes riksorganisation PolRiks, som LUPEF är medlem i, har gått bra och under verksamhetsåret har PolRiks första årsmöte hållits i Uppsala i maj 2014 där föreningens vice ordförande Richard Forsén och Panoramas redaktör Alexander Dannerhäll agerade representation för LUPEF. I juni-juli 2015 kommer en gemensam resa till Almedalsveckan arrangeras samtidigt som en Brysselresa har arrangerats i april 2015 (mer om detta i reseutskottets verksamhetsberättelse nedan). PolRiks årsmöte kommer dessutom hållas den 18:e april i Lund i Palestras hörsal och i samband med årsmötet kommer flera aktiviteter, varav en sittning samma dag som årsmötet! Förhoppningen är att utöver PolRiks styrelse även andra PolRiks-medlemmar ska kunna närvara under veckoslutet! Enligt tidigare praxis har LUPEF:s vice ordförande Richard Forsén agerat föreningsrepresentant i PolRiks styrelse, som har hållit möten via Skype ca. varannan vecka under verksamhetsåret. LUPEF har dessutom blivit beviljad fyra platser hos systerföreningen Uppsala Politices Studerandes (UPS) jubileumsbal den 25:e april 2015, till vilken ordförande Clara Leandersson, sekreterare Beata Olsson, näringslivsansvarige Viggo Kalandaridis och PR-ansvariga Frida Nilsson kommer åka. Ett återkommande problem har under det gångna året varit relaterat till bokningen av lokaler i föreningens namn. Framtida policy kommer att vara att en lokalbokningsansvarig antagligen SamPol-ansvarige kommer ha möjlighet att max tre gånger per månad boka hörsalar genom Samhällsvetarkåren. Övriga utrymmen på Eden kommer kunna bokas av samtliga styrelseledamöter via Kristina Gröndahl Nilsson på statsvetenskapliga institutionen utan kostnad för föreningen. Alla andra lokaler, inklusive Edens hörsal, kommer dock vara avgiftsbelagda enligt universitetets interntaxa såtillvida att dessa (exkluderande Edens hörsal) inte har bokats via Samhällsvetarkåren. Novischperioderna har fortlöpt enligt tidigare modell och novischansvariga Denise Nyberg kommer i större detalj redovisa för dessa senare i denna berättelse. Den första LUPEF-balen någonsin gick av stapeln den 6:e mars 2015 och utgjorde något av en höjdpunkt för verksamhetsåret. En särskild balkommitté ledd av ansvarige för sociala utskottet Axel Rydén planerade länge och väl den stora festligheten, vilken var en otrolig succé. Mera om detta berättar Axel själv om senare i denna berättelse. En examensceremoni ordnades tillsammans med statsvetenskapliga institutionen i juni 2014 med stor framgång och en motsvarande ceremoni är på kommande i juni 2015 under utbildningsansvariga Johanna Larbys ledning. Mer om denna ceremoni berättar Johanna om senare i denna berättelse. 4

5 En större skifte har skett på sponsorfronten, med det tidigare avtalet med Vision uppsagt och ett nytt avtal tecknat med fackförbundet ST. Som en följd av detta kommer Vision att behöva flytta sin verksamhet och sitt lager ifrån föreningens kontor på AF-borgen till ett särskilt lagerutrymme på AF-borgen. Andra händelser av varierande rang har naturligtvis skett under verksamhetsåret som kan nämnas här endast förbigående: ett stort strul med att lyckas skaffa reservdelar till en av Visions termosar (vice ordförande lyckades, mot förmodan, anförskaffa gratis reservdelar direkt ifrån importören) samt en livlig debatt inom styrelsen initierad av dåvarande SamPol-ansvarige Carl om Sverigedemokraterna skulle figurera i LUPEF-sammanhang inför det utlysta extravalet i mars 2015 som dock ställdes in av den rödgröna regeringen i december 2014 Föreningens styrelse kommer i och med slutet av verksamhetsåret att presentera ett förslag på en ny stadga under årsmötet 2015 som efter en andra genomröstning under det därpå förljande föreningsmötet kommer ersätta den nuvarande stadgan i sin helhet. Den ny stadgan utgör en klart koncisare och mer systematisk stadga än den som gäller i skrivande stund och är författad av föreningens presidium å styrelsens vägnar. Avslutningsvis bör det understrykas att nya ekonomiska rutiner har införts av föreningens nya ekonomiska kraftmaskin tillika kassör Ville Trygg tillsammans med en ambitiös, ansvarstagande och lyhörd styrelse under Clara Leanderssons ledning med stöd av föreningens revisorlag i form av Erik Raita och Miriam Gillberg. 1.2 Kontor Föreningens kontor har förblivit på AF-borgen enligt tidigare praxis och avtal. Föreningens huvudsponsor Vision har dessutom enligt sitt kontrakt med LUPEF fått tillgång till föreningens kontor och har använt det som förråd och lokal bas för sina aktiviteter i Lund. I och med det nyligen tecknade avtalet med ST som ny sponsor till föreningen kommer dock förhoppningsvis Vision nästa termin flytta sin utrustning och verksamhet annorstädes då en hyra delvis betald av Vision till LUPEF inte varit i enlighet med LUPEF:s hyreskontrakt med AF. En problematik som återkommit har varit att tidigare användare av kontoret inte returnerat sina nycklar till vaktmästarsämbetet på AF-borgen. Då å andra sidan detta legat under AF-borgens huvudsakliga ansvar inget direkt ansvar lagits på LUPEF. I skrivande stund besitter LUPEF fyra nycklar och Vision två nycklar till föreningens kontor. 1.3 Medlemsrekrytering, aktiva i föreningen och föreningens ekonomi Som under tidigare år har föreningens huvudsakliga medlemsrekrytering varit centrerad runt novischaktiviteterna vid början av varje temin. Aktiva medlemmar har under året varit ca 60 personer i samtliga utskott regi vilket än en gång tyder på den frivillighetsbasis och det utskottsarbete som krävs för huvuddelen av föreningens verksamhet. Mera om 5

6 novischperiodens medlemsrekrytering finns i stora drag i tidigare verksamhetsberättelser samt i novischutskottets berättelse nedan. Denna berättelse kommer bryta med tidigare berättelsers tradition genom att hänvisa de som är intresserade av föreningens ekonomi under verksamhetsåret till den särskilda revisionsberättelsen, resultat- och balansräkningen som föreningens revisorlag Raita/Gillberg samt kassör Trygg har producerat i samband med årsmötet Avslutningsvis bör nämnas att en ny kvittoredovisningsmall och nya kassarutiner har utformats av föreningens kassör Ville Trygg och ordförande Clara Leandersson. Ville har utöver detta även på flera håll genom olika medel skapat ofantligt mycket bättre ordning och reda i föreningens löpande verksamhet och ekonomi. 2. Samarbeten 2.1 Akademiska Föreningen I egenskap av erkänd förening har LUPEF fortsatt sitt samarbete med AF och även officiellt närvarat vid bl.a. AF:s hälsningsgille och erkändaträff varje termin samt vid den s.k. AFmässan i november Samtliga evenemang har skett under AF:s programchefs ledning. 2.2 Samhällvetarkåren vid Lunds Universitet Samarbetet med kåren har fortsatt enligt tidigare basis med en helsidesannons ifrån kåren i varje nummer av Panorama sedan februari Detta sponsorkontrakt löpte fram till den 30. juni 2014 då kårens presidium byttes ut. Det tidigare kontraktet förnyades av kårens ordförande Linnea Jacobsson, samt LUPEF:s ordförande Emma Wikberger under början av HT2014. Gällande lokalbokningar har dock det tidigare samarbetet med kåren ändrats avsevärt då LUPEF har behövt boka alla lokalbokningar gjorda via kåren via mejl som i sin tur har skickats ifrån LUPEF:s lokalbokningsansvarige, Sampolansvarige Victor Landing. Till detta har senare under VT2015 tillkommit en begränsning på högst tre lokalbokningar per månad via kåren av kostnadsskäl ifrån kårens sida. P.g.a. detta kommer vi hädanefter endast boka Palestras hörsal via kåren och alla mindre sammanträdeslokaler på Eden via Kristina Gröndahl-Nilsson på statsvetenskapliga institutionen då Stats på detta sätt låter oss boka institutionens lokaler gratis. Via Stats kommer det dock inte vara möjligt att boka hörsalar då dessa är fakultetsgemensamma och således kräver avlagd internbokningstaxa även för institutionens del! 2.3 Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet Samarbetet med institutionen har fortsatt som tidigare med studierektor Jacob Gustavsson och studievägledare Daniel Alfons som huvudsakliga kontaktpersoner. Nya regler i samband med föreningens lokalbokningar tas upp i punkt 2.2 ovan. Institutionen har dessutom sedan tidigare valt att sponsra LUPEF genom en baksidesannons i Panorama till ett ytterst fördelaktigt pris för LUPEF. I samband med EU- och riksdagsvalet HT2014 arrangerade Stats dessutom en valvaka till respektive val tillsammans med UPF och LUPEF. Dessa vakor var ytterst välbesökta och alla till alla arrangörernas belåtelse. 6

7 2.4 LundaEkonomerna LUPEF lånar sedan tidigare en monter på EC1 av LundaEkonomerna och nyckel till denna kan hämtas fortsättningsvis ifrån receptionen i EC1:s ljusgård. 2.5 Akademikerförbundet SSR SSR har som tidigare hållit styrelseutbildningar för föreningens nyvalda styrelsemedlemmar och dessutom under verksamhetsåret hållit ett par föredrag för föreningens medlemmar. LUPEF:s mångårige kontakt inom SSR Johan Kovaniemi representerade förbundet under föreningens första LUPEF-bal i mars men kommer avgå ifrån sin post som studentombudsman på SSR före sommaren Yrkesförbundet Vision Avtalet med Vision håller på att avvecklas till förmån för föreningens nya sponsor ST men under det gågna året har Vision nyttjat förenigens kontor och har dessutom hållit två presentationer under LUPEF:s novischperiod under HT2014 och VT Fackförbundet ST ST har en längre tid varit i kontakt med LUPEF och varit intresserad av att sponsra föreningens verksamhet. Under näringslivsansvarige Viggo Kalandaridis ledning har nu ett kontrakt signeras med ST som börjar gälla från och med att avtalet med Vision upphör att gälla. 2.8 Utrikespolitiska föreningen UPF, LUPEF och statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet arrangerade med stor framgång valvakor inför både riksdagsvalet samt EU-valet HT Studentföreningen Ateneum Under HT2014 arrangerade LUPEF tillsammans med Ateneum och tankesmedjan Frivärld ett föredrag om Indien och frihandel och kontakterna mellan LUPEF och Ateneum är goda som följd av att många tidigare LUPEF:are är aktiva i Ateneum, därbland främst Ateneums ordförande Charlotte Nilsson (tidigare näringslivsansvarig i LUPEF och ledamot av föreningens valberedning) FI Lund FI i Lund har under VT2014 tillsammans med LUPEF arrangerat ett föredrag med Fi:s ekonomiska talesperson Kenneth Hermele den 26:e maj samt Fi:s språkrör Gudrun Schyman den 13:e maj 2.11 Gröna studenter Lund Tillsammans med Gröna studenter arrangerade LUPEF ett föredrag med MEP Isabella Lövin den 5:e maj UPS Uppsala Politices Studerande LUPEF har blivit inbjuden att närvara vid UPS jubileumssittning i april 2015 och tillika bjöds UPS till LUPEF-balen i mars Ernst & Young Näringslivsutskottet har varit i kontakt med en potentiell framtida LUPEF-sponsor, E&Y, som varit ytterst intresserad att möta föreningens medlemmar under ett lunchseminarium i april

8 3. Föreningens utskott 3.1 Samhällspolitiska utskottet Inledande kommentar ifrån föreningens vice ordförande Richard Forsén: under VT2014 arrangerade utskottet föredrag med Isabella Lövin den 5.5, Gudrun Schyman den 13.5, ett klimatsamtal med flera framstående panelister inklusive bl.a. IPCC-medlemmen Markku Remmukkainen, jämställdhetsminister Maria Arnholm den 21.5 samt FI:s ekonomiska talesperson Kenneth Hermele den Ingen verksamhetsberättelse för perioden fram till Victor Landings tillsättning som SamPol-ordförande VT2015 finns tyvärr att tillgå. Under novischperioden HT2014 höll dessutom den iranske kärnvapenexperten Maysam Behravesh terminens novischföredrag. Höstterminen 2014 satt Carl Granklint Rask som ansvarig för det samhällspolitiska utskottet. Under denna termin så hade det samhällspolitiska utskottet inga möten överhuvudtaget vilket gjorde SamPol till ett inaktivt utskott inom LUPEF. I början av vårterminen 2015 fick jag tillträda som ansvarig för utskottet. Då Carl hoppat av som ansvarig fick jag se till att styra upp de planerade föreläsningarna som varit på gång i utskottet under hans tid som ansvarig. Det problematiska med detta var att många av de som vi kontaktat nu hade hunnit få andra planer inbokade under terminen, så föreningen missade chansen att få hit en del mycket bra föreläsare. Utskottet fick därmed börja om på en helt ny kula, vilket innebar allt från att ordna nya föreläsare till föreningen samt att locka nya intresserade medlemmar att engagera sig. Det första mötet lades samma vecka jag tillträdde på posten, då jag ansåg att det var av yttersta vikt att utskottet kom igång med sin verksamhet så snart som möjligt. Allt fungerade dock inte felfritt. Att vara ansvarig för utskottet innebär inte att man bör ta på sig alla uppgifter själv, vilket jag till en början gjorde. Det resulterade i att utskottsarbetet inte fungerade lika effektivt som det hade kunnat göra, vilket jag vill skicka med mig till nästa person som tillträder posten. Den första föreläsningen vi hade var novischföreläsningen där Anne-Marie Pålsson kom och talade om sin bok Knapptryckarkompaniet samt den decemberöverenskommelse som ingicks av den rödgröna regeringen och Alliansen i slutet av december En fullsatt hörsal på Eden bådade gott inför framtida föredrag och visade att LUPEF hade möjligheten att locka medlemmar till föreläsningarna. Den andra föreläsningen var med Krister Bringéus, Sveriges ambassadör till arktiska rådet. Föredraget med Bringéus var mycket lyckat och manade till bra diskussioner och frågor efter föreläsningens slut. Antalet åhörare var inte så många som man kunnat hoppas på, vilket kan bero på att informationen om eventet spreds aningen sent. Den tredje föreläsningen som anordnades med mig som ansvarig för utskottet var med Andreas Bergh som kom och talade om globalisering och dess förhållande till fattigdom i världen. Även denna gång dök det inte upp så många medlemmar man kunnat hoppats på. Nytt för föreläsningarna är att LUPEF enligt mitt förslag beslutade att börja ta betalt för de föreläsningar som anordnades. Gratis inträde skulle dock gälla för medlemmar i LUPEF. Det är svårt att svara på varför folk väljer att endast dyka upp på vissa föreläsningar. En utredning av detta bör ske i styrelsen, där kommunikation och PR diskuteras för att kunna få ut LUPEF:s budskap på bästa möjliga sätt. 8

9 LUPEF:s viktigaste utmaning och mål inför framtiden tror jag kommer vara att få medlemmarna att engagera sig i de olika utskotten. Mycket ansvar får tas och bäras av de ansvariga i varje utskott, och jag tror därför att om utskottsmedlemmarna får känna sig mer delaktiga i processerna så kommer de att vilja engagera sig mer. För det samhällspolitiska utskottets del så ligger utmaningen i att försöka fundera på nyare aktiviteter som kan anordnas för föreningen, och inte bara att anordna föredrag. Verksamhetsberättelsen för samhällspolitiska utskottet är författad av Victor Landing, ansvarig för samhällspolitiska utskottet VT Novischutskottet Novischutskottet har under VT2015 fortsatt sitt arbete enligt samma linjer som HT2014 och har vidhållit de förändringar som tidigare novischansvarig implementerade. Efter en diskussion inom utskottet så togs beslutet att fortsätta låta novischerna anmäla sig via mail och därmed bli indelade i faddergrupper redan före terminsstarten. Detta gav faddrarna en chans att kontakta novischerna innan terminens början, vilket både novischer och faddrar har ansett varit en positiv förbättring. De novischer som inte hade anmält sig i förtid kunde ändå utan problem anmäla sin närvaro under dagen som LUPEF:s novischperiod presenterades på Eden, dagen som novischperiodens aktiviteter började och löpande under hela perioden. Problem som uppstått tidigare terminer gällande fördelning av novischer mellan novischgrupper kom ej till ytan denna termin som följd av ett välfungerade uppdelningssystem. Även förändringen som tidigare implementerades gällande kötiden för biljettsläpp har vidhållits och har denna termin fungerat smidigt och problemfritt. En vision inom utskottet har under VT2015 varit att det är viktigt att de som bedriver fadderverksamheten känner att de får något tillbaka för deras frivilliga engagemang för föreningens bästa. Därför storsatsade utskottet denna termin på en s.k. fadderkick-off för alla faddrar, som arrangerades på en gård i Klippan och bestod av inmundigandet av god mat, en fadderutbildning i form av caseövningar och övriga festligheter. LUPEF lade ner en hel del resurser på denna kick-off och i allmänhet har responsen från faddrarna varit mycket positiv. Som en följd av detta planeras det även för en kick-off under höstterminen enligt samma modell och i linje med ambitionen att ge tillbaka mer till faddrarna har även diplom utfärdats till faddrarna slut som ett tack och intyg för deras engagemang under perioden. Mycket fokus från mig som novischansvarig har varit legat på att hela tiden vara noga med att noggrannt informera alla faddrar och inte endast huvudfaddrarna för att garantera att alla faddrar känner sig inkluderade under novischperioden. Ett mål inför nästa novischperiod är att löpande arrangera möten med huvudfaddrarna om hur fadderverksamheten i respektive grupper fortskrider. Denna typ av möten med huvudfaddrarna var tyvärr något som denna termin blev bortprioriterat på grund av tidsbrist. 9

10 En ytterligare nymodighet under novischperioden har varit införandet av ett s.k. fadderkontrakt som faddrarna måste skriva på för att bedriva fadderverksamhet i föreningens namn. Kontraktet infördes främst för att minska förekomsten av fall av faddrar som bryter mot t.ex. föreningens novischfrid samt alkoholpolicy. Kontraktet har visat sig vara ett effektivt medel för att minska antalet brott mot föreningens policy och riktlinjer och därför planeras det att fortsätta med dessa kontrakt även under novischperioden HT2015. Planeringen inom utskottet inför novischperioden VT2015 har skötts av ett flertal arbetsgrupper som har haft ansvar över vissa aktiviteter under perioden. Denna indelning i arbetsgrupper är ett planeringssätt som visat sig vara effektivt men dock samtidigt inte bidragit till en god gruppanda inom utskottet som helhet. Inför nästa termin finns planer på att införa fler möten där hela utskottet samlas och inte bara de enskilda arbetsgrupperna. Ett problem som uppstod under novischperioden var att en del novischer och faddrar inte kände sig bekväma med temat som valdes till temasittningen. Efter en konversation med föreningens styrelse samt faddrar löstes detta smidigt genom att byta tema. En lärdom från detta är vikten av att diskutera temat mer noggrant inom utskottet innan det väljs officiellt och trots att just detta tema gällde en sittning så bör även de övergripande teman som grupperna väljer ses över mer noggrant i framtiden för att undvika situationer där någon inte känner sig bekväm. Även midnattsturneringen behöver ses över för att minimera problemmoment på plats. I övrigt har novischperiodens aktiviteter fått mycket positiv respons av både novischer och faddrar och verkar ha varit mycket uppskattad då uppslutningen var hög genom hela perioden. Aktiviteterna som anordnats av samhällspolitiska utskottet samt sociala utskottet har även varit väldigt lyckade och uppskattade. Novischutskottet har därmed en stabil grund att stå på vilket gör att det nu är möjligt att till större grad fokusera på detaljnivå för att göra kommande novischperioder t.o.m. bättre! Verksamhetsberättelsen för novischutskottet är författad av Denise Nyberg, ansvarig för novischutskottet VT Sociala utskottet Utskottets möten har hållits varannan vecka samtidigt som styrelsemötena för att enklare underlätta kommunikationen mellan styrelsen och utskottet. Utskottet har ständigt värvat nya medlemmar i olika sammanhang och utskottets mål är som vanligt att bidra med en god social stämning inom föreningen. Efter årsmötet 2014 satte verksamhetsåret för sociala utskottet igång omedelbart med planering inför reunion-sittningen på Lunds Nation den 27/3. Axel ansvarade tillslut för hela sittningen då föregående ansvarige Cecilia van Déhn blev sjuk och inte kunde närvara. Sittningen blev lyckad och de som deltog verkade nöjda. Temat var sedan tidigare bestämt att vara novischgrupps-utklädnad. Vidare så arrangerades det en sommarsittning den 29/5. Temat var sommar och även denna sittning gick av stapeln på Lunds nation då biljettrycket var stort och sagda nation var väldigt tillmötesgående. I maj började även planeringen inför en eventuell vinterbal som var planerad att hållas i slutet på november på AF-Borgen 10

11 alternativt Grand Hotel i Lund. Inför sommarsittningen ordnades affischeringsrundor och sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet. I början av oktober bokades Stora Salen på Grand Hotel Lund för bal den 6/ Axel Började här sin kommunikation med Hotellet, som över det efterföljande halvåret involverade alltifrån kontraktskivande, anmälningsdatum och kostpreferenser, till projektorer, dukningsmöjligheter, eftersläppsmöjligheter och kuvert-alternativ. Höstens aktiviteter inleddes med en reunion-sittning 24/10 med temat tvärtom och sittningen hölls på Krischans nation. De var väldigt tillmötesgående och utökade antalet sittande vilket uppskattades då tillställningen sålde slut omedelbart. Själva middagen blev tyvärr lite problematisk då både varmrätten och desserten var grovt försenade - vilket innebar att folk blev tämligen berusade och något upprörda. Ansvarige för Sociala samt föreningens ordförande Clara Leandersson återkom sedan till nationen för att diskutera det inträffade och i samma veva så bad Krischans ledning om ursäkt och informerade om att den köksjobbande förmannen inte längre innehade sin befattning på nationen. Inför reunionsittningen på Krischan arrangerades affischeringsrundor och sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet. Bordsplaceringen var något kaotisk men det löste sig och kvällens toastmasters skötte sitt uppdrag galant. En s.k. Pol Pub arrangerades dessutom under hösten och innefattade dessutom ett mycket uppskattat musikquiz. Kontakten med Samhällsvetarkåren växer då de verkar gilla att ha LUPEF på plats då vi har som tendens att fylla deras lokaler, vilket säkerligen är uppskattat ifrån kårens sida. Kåren bjöd in oss att hjälpa till att arrangera deras bankett Carpe Conscentiam och Axel närvarade under uppstartsmötet men insåg snabbt att han och resten av det sociala utskottet redan hade för mycket jobb inför LUPEF:s egen bal och att kårens bankettsatsning verkade något oorganiserad. Ytterligare en Pol Pub hölls under novischperioden VT2015 och föreningen fyllde denna gång Samvetets lokal till bredden, vilket var synd då några köande i slutet inte rymdes! En Lucia-sittning hölls den 12/12 på Helsingkrona och Lucia med en twist var temat. Även denna sittning sålde slut omedelbart och var mycket uppskattad. En fotovägg sattes upp och bordsplaceringen fungerade mycket bra med juliga bilder som var utlagda på borden och delades ut till gästerna. Även detta evenemangs toastmasterduo var fenomenal och HSK uppksattade verkligen samarbetet före och under sittningen och den taggade stämning som LUPEF bjöd på under själva evenemanget. Inför sittningen arrangerades affischeringsrundor och sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet. I januari och februari låg utskottets fulla fokus på balen kommande mars. En separat balkommité hade tidigare formats i början av november för att enbart fokusera på planeringen inför balen och alla förberedelserna i anslutning till den. Sammanlagt innehöll utskottet 12 medlemmar varav ca. 6 var aktiva. Event-skapandet och taggandet inför sista anmälningsdatumet gick bra och organisationen kring anmälningslistor och inbetalningar löste sig tillslut. Pausunderhållning arrangerades och innefattade bl.a. beatboxaren Jolex, Jesperspexarna och Bleckornorkestern utöver den av Axel egenproducerade balfilmen. Talade gjorde toastmasters Axel Rydén & Emma Wiberger, föreningens ordförande Clara Leandersson, Samhällsvetarkårens representant Anna-Clara Örtendahl och föreningens 11

12 ordförande emeritus Magnus Vøllo. Efter balen har feedbacken ifrån Grand Hotel varit mycket postitiv och de verkar ha uppskattat att stå värd för LUPEF som sällskap. Utskottets planerade aktiviteter i skrivande stund är: - Reunion-sittning på VG:s - PolRiks-sittning på Lunds - Pol Pub i mitten av April Verksamhetsberättelsen för sociala utskottet är författad av Axel Rydén, ansvarig för sociala utskottet Panorama Panoramas redaktion har under verksamhetsåret gett ut tre nummer av LUPEF:s tidning Panorama varav ett nummer löd under den tidigare redaktörens, Blanche Jarns, redaktörsmandat på fyra nummer. Detta innebär att avgående redaktör Alexander Dannerhäll i skrivande stund har två nummer kvar att publicera. Under detta verksamhetsår har nummer med följande tema getts ut: EU-valet, svenska riksdagsvalet, skräck samt planerar att ge ut två nummer med tema Kärlek respektive Europa. Vi har till största möjliga mån lyckats förena utgivningen av nya nummer med releasefester och planerar att fortsätta med denna målsättning. Redaktionen har under detta år fortsatt att använda sig av Samhällsvetarkårens mötesrum på Samvetet som mötesplats men har ändrat ordinarie mötestid till kl. 17 på torsdagar. Vi har även kompletterat de ordinarie mötena med likaså särskilda layouttillfällen, då vi övat oss på formgivningen av tidningen och inspirerat varandra, som med skrivarkvällar då mindre artiklar till hemsidan skrivits i grupp. Våra sponsorer är i skrivande stund: Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet samt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet. Eftersom vårt sponsorkontrakt med fackföreningen ST har löpt ut har vi slutat publicera deras annons. I tidningen annonserar även LUPEF:s sponsorer Vision, Akademiska Föreningen (AF) samt Akademikerförbundet SSR. Min vision som redaktör har varit att styra tidningen i en mer internationell riktning genom att börja publicera artiklar på engelska. Denna målsättning har till stor del uppfyllts då varje ledare samt 1-2 artiklar per nummer har skrivits på engelska under mitt redaktörsskap. Som den föregående redaktören (Blanche Jarn) efterlyst behövs mer fokus läggas på webzinet men då vi i första hand värnat om att redaktionsarbetet ska vara förenligt med studierna blir ibland möjligheten att producera fler artiklar än de som fordras för pappersnumren väldigt begränsade. Redaktionen har även lyckats placera ut ett tidningsställ på Eden men en förhoppning är att det ska finnas medel för att låta tillverka ytterligare ett ställ för placering på lämplig plats. Vidare efterlyses att mer efterforskning ska ägnas till att ta reda på huruvida det är möjligt att med post skicka ut exemplar av tidningen till samtliga medlemmar som del av dessas LUPEF-medlemskap. 12

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer