Inledning. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Inledning"

Transkript

1

2 Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren. Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mottagare. Er smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Germany Telefonservice: +49 (0) (engelska) Fax: +49 (0) E-post: smart electronic GmbH 2014 Alla rättigheter, tekniska ändringar, felaktigheter och tryckfel förbehålles. All reproducering eller kopiering av innehållet kräver ett föregående skriftligt godkännande från smart. 2

3 Innehållsförteckning Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. 1 Användarinformation Användning av denna manual Tecken, Symboler, Layout Produktbeskrivning Detta ingår vid leverans Mottagare Fjärrkontroll Strömsparläge (Save Energy) Garanti Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Faror vid avsedd användning Placering Batterihantering Kommentarer angående produktansvar Installation av mottagare Anslutningsdiagram Anslut antennkabeln Anslut TV:n Anslut hemmabiosystem (valfritt) Anslut datalagring (valfritt) Anslut hemnätverk Använda ett smartkort Anslut strömmen Sätt batterier i fjärrkontrollen Grundläggande användning Första starten Val av användningsläge Visa/Lämna meny

4 Innehållsförteckning 5.4 Menynavigering Föräldrarlås Ställa in tiden TV Media Player Musik Bilder Video Inspelning / PVR Direktinspelning Programmera inspelning via EPG Direkt programmering (undermeny Timer) Timeshift (tidsbestämd TV) Spela upp en inspelning PVR Storage PVR Konfiguration IP-funktioner YouTube Webb-radio Webb-news Webb-Väder smartstream - BOX2IP Förbereda enheten Handhavande Utökade inställningar och funktioner Kanalsökning TV- och radiokanallistor Ändra namn på favoritlistor Bildinställningar Språkinställningar

5 Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument Formatet för videosignal på SCART-utgången Digitalt ljudformat SmartLink (CEC) Timer OSD Inställning Automatisk standbyfunktion Synkronisering av ljud och bild Programvaruversion Fabriksinställningar Rengöring Transport och lagring Felsökning Avfallshantering Tekniska data Allmän information Fjärrkontroll Strömförsörjning Anslutningar Temperatur Storlek och vikt Försäkran om överensstämmelse Användarinformation 1.1 Användning av denna manual Läs noga igenom denna manual innan du använder apparaten för första gången. Lägg märke till alla varningar och kommentarer i manualen. 5

6 Användarinformation Betrakta denna manual som en väsentlig del av produkten och förvara den på en lättillgänglig plats. Denna manual bör även bifogas när apparaten överlämnas till en tredje part. Skulle manualen gå förlorad så kan den senaste versionen hämtas från på service area vår webbplats (se ytterligare blad). Mjukvaran fortsätter att utvecklas även efter köpet av apparaten. Därför är det möjligt att vissa användningsmoment inte helt motsvarar vad som står i användarmanualen. 1.2 Tecken, Symboler, Layout Symbol/layout Betydelse VARNING Fara på grund av risk för elektrisk stöt med allvarlig kroppsskada som följd. VAR FÖRSIKTIG Risk för möjlig fysisk skada NOTERA Tips och användbar information Du ombeds utföra en åtgärd Utför dessa steg i den angivna ordningen. Lista Kursiv fet Olika möjligheter för inställningar och även bildtexter anges i kursiv stil. Menyfönster och menyval (som ofta inkluderar ytterligare dolda menyval eller direkta inställningar), liksom angivelser för knappar anges i fet stil. 6

7 Produktbeskrivning 2 Produktbeskrivning 2.1 Detta ingår vid leverans HDTV-kabelmottagaren fjärrkontroll 2 batterier (AAA) till fjärrkontrollen användarmanual 2.2 Mottagare Frontpanel Nr. Beskrivning 1 Display 4-siffrig display 2 Röd LED Standbyindikator som lyser när mottagaren är i standbyläge. 3 CA-PORT Conax smartkortläsare 4 STANDBY Växla mellan standby / normal drift 5 PR- Föregående kanal / neråt i menyer 6 PR+ Nästa kanal / uppåt i menyer 7 Grön LED Signallampa som lyser om en videosignal skickas till TV:n. 7

8 Produktbeskrivning Baksida Nr. Beskrivning 1 USB Först anslutning för externt USB-minne 2 AUDIO OUT (R) Analog ljudsignal (höger) 3 AUDIO OUT (L) Analog ljudsignal (vänster) 4 SERVICE RS ETHERNET Nätverksanslutning (RJ45) 6 ANT OUT Genomkopplad kabelsignal för anslutning av ytterligare mottagare, videobandspelare eller TV. 7 ANT IN Anslutning för antennkabel (DVB-C0F1 ) 8 TV SCART-anslutning för TV (analog) 9 HDMI1F2 Digital ljud- och bildutgång 10 DIGITAL AUDIO Digital RCA-ljudutgång (SPDIF) 11 USB Andra anslutning för externt USB-minne 12 ON / OFF Strömbrytare (På/Av) 1 DVB-C = Standard för överföring av digitala TV- och radioprogram i kabel-tv-nätet. Detta omfattar program från både offentliga och privata sändningar. Beroende på kabel-tvoperatör kan mottagning av program från privata kanaler vara föremål för. 2 High Definition Multimedia Interface; gränssnitt för helt digital överföring av ljud och bild. 8

9 Produktbeskrivning 2.3 Fjärrkontroll Nr. Tast Beskrivelse 1 V-MODE Växla mellan bildformat 2 Växla mellan normal drift och standbyläge 3 AUDIO Val av ljudformat 4 IPTV Används inte Direkt kanalval 6 0 Välj mediaspelarens uppspelningsformat 7 FIND Visa kanalsökningsfunktionen 9

10 Produktbeskrivning Nr. Tast Beskrivelse 8 PR+ Kanal + eller uppåtnavigering i menyer PR- Kanal - eller neråtnavigering i menyer Volym + eller högernavigering i menyer Volym - eller vänsternavigering i menyer OK/LIST Visa kanallista/bekräfta menyval 9 EPG Visa EPG2F3 10 INFO Visa information om nuvarande kanal 11 Inspelningsknappen (direktinspelning) 12 Play (mediaspelare) 13 Snabbspolning bakåt 14 Snabbspolning framåt 15 Röd funktionsknapp 16 Grön funktionsknapp 17 Tyst 18 BOX2IP Visa BOX2IP läge (smartstream) 19 TV/RADIO Växla mellan TV- och radioläge 20 PAGE+ 10 rader uppåt i meny / kanallista 21 PAGE- 10 rader neråt i menyer / kanallista 22 PR Växla till tidigare valda kanaler 23 FAV Visa favoritlista 24 MENU Visa huvudmenyn 25 EXIT Lämna meny eller menyval 26 TXT Visa / dölj text-tv 27 Stoppa uppspelning / inspelning 28 Pausa uppspelning / inspelning 29 Långsam framåtspolning slow motion 30 Långsam bakåtspolning 3 EPG = Electronic Program Guide = Elektronisk TV-guide 10

11 Säkerhetsföreskrifter Nr. Tast Beskrivelse 31 Blå funktionsknapp 32 Gul funktionsknapp 2.4 Strömsparläge (Save Energy) Mottagaren är utrustad med särskilda energibesparande elektriska och elektroniska komponenter. Utöver det så hjälper en sofistikerad energihantering till att spara energi: Därför minskas strömförbrukningen vid Save-Energy-Standbyläge till under 0,5 Watt! 2.5 Garanti Garantin för HDTV-kabelmottagaren från smart electronic GmbH överensstämmer med de lagbestämmelser som gäller vid inköpstillfället. 3 Säkerhetsföreskrifter 3.1 Avsedd användning HDTV-kabelmottagaren är avsedd för privat mottagning av krypterad och okrypterad digital kabel-tv (DVB-C). Den är enbart avsedd för sådant syfte och får endast användas för sådant syfte. All annan användning betraktas som icke avsedd användning. 11

12 Säkerhetsföreskrifter 3.2 Faror vid avsedd användning VAR FÖRSIKTIG! VARNING! Fukt, felaktig elnätsspänning och/eller frekvens, blixtnedslag eller mekanisk överbelastning kan orsaka felaktig funktion eller skada på mottagaren. Försäkra att mottagaren (i synnerhet strömkontakten) och fjärrkontrollen inte utsätts för fukt. Exempel: Placera inte fyllda blomvaser eller liknande ovanpå mottagaren. Anslut mottagaren endast till V ~, 50/60 Hz. Koppla ur strömkontakten vid åskväder eller felaktig funktion. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Risk för elektrisk stöt vid anslutning till elnätet. Skador på höljet, strömkabeln eller felaktig reparation kan resultera i kontakt med elnätspänningen. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Reparation av kontakt, kabel eller mottagare bör endast utföras av kvalificerad fackpersonal. 3.3 Placering Placera mottagaren på en stabil, plan yta. Skydda mottagaren från fukt, värme, damm och smuts. Ställ inte föremål fyllda med vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå mottagaren. Skydda mottagaren från dropp och vattenstänk. 12

13 Säkerhetsföreskrifter Placera inte brinnande föremål, t.ex. levande ljus, ovanpå mottagaren. Säkerställ tillräcklig ventilation (ventilationshålen får inte blockeras): mottagaren bör ha ett avstånd på minst fem centimeter till omgivande föremål på alla sidor. Säkerställ att ventilationsöppningarna inte täcks av föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner osv. Använd endast mottagaren i milt klimat (inte i tropiskt klimat). Placera mottagaren så att strömkontakten snabbt kan kopplas ur, och därmed koppla bort apparaten från elnätet. Om mottagaren flyttas från en kall omgivning till en varm omgivning kan kondens bildas i mottagaren. Koppla inte in mottagaren, utan låt den vara avstängd i några timmar. 3.4 Batterihantering Batterier ska alltid hållas utom räckhåll för barn. Läckande batterier orsakar skador på miljön och på fjärrkontrollen. Batterier ska inte utsättas för stark värme, t.ex. solsken, eld osv. Kassera batterier i enlighet med gällande lagar och regler (se kapitlet Avfallshantering, sida 64). 3.5 Kommentarer angående produktansvar I följande fall kan det avsedda skyddet för mottagaren vara begränsat. Då övergår ansvaret för mottagarens fortsatta funktion till användaren. Mottagaren används inte i enlighet med användarmanualen. Mottagaren används utanför sitt avsedda användningsområde, så som det beskrivits ovan. Användaren utför icke godkända ändringar av mottagaren. 13

14 Installation av mottagare 4 Installation av mottagare VAR FÖRSIKTIG! Anslut mottagaren till kabel-tv-uttaget och andra enheter innan du ansluter strömkontakten till vägguttaget. Kontrollera även användarmanualerna för de andra enheterna. 4.1 Anslutningsdiagram Hemnätverk standardanslutning valfri anslutning 4.2 Anslut antennkabeln Anslut antennkabeln till ingången ANT IN på mottagaren. Ytterligare mottagare kan anslutas till uttaget ANT OUT. Signalen skickas vidare från ANT IN. 14

15 4.3 Anslut TV:n Installation av mottagare Som anslutningsdiagrammet visar har mottagare ett antal anslutningsmöjligheter för TV och mottagare. Vilket av dessa alternativ som passar dig bäst beror på din TV:s anslutningsmöjligheter. Om din mottagare är i strömsparläge (djup standby) eller om apparatens strömanslutning brutits (med strömbrytaren eller genom att dra ut kontakten) finns ingen eller endast en försvagad signal vid ANT OUT. TV med HDMI-anslutning TV utan HDMI-anslutning Anslut TV:n och mottagaren med en HDMI-kabel. Anslut TV:n och mottagaren med en SCART-kabel. Om din TV har båda möjligheterna är det alltid bäst att välja HDMI-anslutning. Det garanterar bästa möjliga ljud- och bildkvalitet genom digitala signaler. 4.4 Anslut hemmabiosystem (valfritt) För att förbättra ljuduppspelningen kan du - utöver TV:n - även ansluta mottagare till ett hemmabiosystem eller en stereoanläggning. Det finns ett antal olika anslutningsmöjligheter. Hur du ansluter beror på ditt hemmabiosystems anslutningsmöjligheter. 15

16 Installation av mottagare a. Ditt hemmabiosystem kan genomkoppla en HDMI-signal, dvs. HDMI-anslutning för mottagaren och HDMI-anslutning för TV:n. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en HDMI-kabel och likaså anslut hemmabiosystemet och TV:n med en HDMIkabel. Mottagare TV b. Ditt hemmabiosystem kan hantera digitalt ljud anslutning för digitalt ljud finns. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en RCA-kabel. DIGITAL AUDIO c. Ditt hemmabiosystem kan inte hantera digitalt ljud anslutningar för digitalt ljud saknas. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en 2-polig RCA-kabel (stereo). Om ditt hemmabiosystem (stereoanläggning) har stöd för HDMI-anslutning så bör du använda den. Det garanterar bästa möjliga ljud- och bildkvalitet genom digitala signaler. 4.5 Anslut datalagring (valfritt) Anslut en datalagringsenhet (USB-minne eller hårddisk med USBanslutning) till en USB-port för att kunna komma åt MPEG-, MP3-, JPG- eller andra mediafiler. Du kan ansluta en datalagringsenhet till var och en av de två portarna. 16

17 Installation av mottagare 4.6 Anslut hemnätverk För att ansluta din mottagare till ditt hemnätverk eller Internet (WWW), anslut mottagaren via ETHERNET-uttag, och en nätverkskabel till motsvarande port på ditt hemmanätverk. Konfigurera ett trådbundet nätverk, beskrivs i avsnitt på sidan Använda ett smartkort Om du vill se på krypterade sändningar sätter du in ett Conax smartkort i kortöppningen för Conditional Access (CA) på mottagarens baksida. 4.8 Anslut strömmen Se avsnittet CA smartkort för mer information om smartkort. När alla enheter är korrekt anslutna till mottagaren kan du koppla in strömkontakten till vägguttaget. 4.9 Sätt batterier i fjärrkontrollen Här beskrivs stegen för att sätta in nya eller byta ut tomma batterier i fjärrkontrollen. 1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen. Ta bort batterifackets lock. 2. Sätt in två 1,5 V batterier (typ: AAA). Se till att polariteten är rätt! 3. Stäng batterifacket. Byt ut batterierna om vissa funktioner på fjärrkontrollen inte längre utförs eller utförs felaktigt. Byt alltid ut samtliga batterier. 17

18 Grundläggande användning 5 Grundläggande användning Det här kapitlet beskriver de steg som är nödvändiga för att kunna utnyttja det stora utbudet av radio- och TV-kanaler som erbjuds i kabel-tv-nätet3f Första starten Slå på mottagaren 1. Slå på alla anslutna enheter. 2. Se till att rätt AV-källa (källa för ljud och bild) är vald på TV:n (dvs. att signaler från mottagaren visas). 3. Se till att rätt ljudkälla är vald på hemmabiosystemet eller stereoanläggningen. 4. Slå på mottagaren med strömbrytaren (på mottagarens baksida) (I, ON) Uppgradering av mottagarens programvara När du har tagit din mottagare i drift, bör du först uppdatera operativprogrammet på din mottagare för att använda alla tillgängliga funktioner kan! 1. Sök efter en uppgraderingsfil på vår webbplatsen - se ytterligare blad (menyvalet service) och spara den till ett USB-minne. 2. Packa upp filen med filnamnsändelsen.abs och kopiera den till USBminnet. Notera att uppgraderingsfilen (*.abs) ska kopieras direkt till rotkatalogen på USB-minnet (inte en underkatalog)! 3. Anslut USB-minnet till mottagaren. 4. Välj undermenyn Uppgradering genom USB i menyn Verktyg och tryck på OK. 5. Vid Uppgraderingsläge väljer du uppgraderingsläget Komplett program med knapparna och. 6. Vid Uppdatering av fil väljer du filen som kopierades i steg 2. 4 De radio- och TV-program som finns tillgängliga via kabel beror på din kabel-tv-operatör. 18

19 Grundläggande användning 7. Välj Start-knappen och bekräfta genom att trycka på OK. Meddelandet till höger kommer att visas: Uppgraderingen kommer att utföras när OK har valts med knapparna och och du trycker på OK. Då kommer mottagaren automatiskt att starta om Välkommen Som standard har Tyskland inställt som Land och Tyska som Språk (Sprache). Se till att valen är rätt inställda, i annat fall kan du ändra värdena om så behövs. Navigera med knapparna PR+ and PR- till knappen Start och tryck på OK för att påbörja en automatisk kanalsökning. Menyspråket kan även ändras via menyvalet Språk i menyn Systeminstallation Automatisk kanalsökning Som standard när något av Land Danmark, Sverige eller Norge har valts sorteras kanallistan med hjälp av Max NorDig sök, en särskild typ av LCN, när den skapas och uppdateras därefter med LCN under följande drift. LCN står för Logical Channel Numbering, vilket innebär att kanallistan från kabel-tv-operatören kan laddas in automatiskt i mottagaren (och därmed uppdateras när som helst). För Tyskland sköts hanteringen av kanallistor med RASS4F5 (se tysk eller engelsk användarmanual). För alla andra länder, är kanallistan inte sorteras och inte uppdaterat. 5 RASS = Receiver Automatic Sorting System 19

20 Grundläggande användning Det andra fönstret i installationsprocessen visar den automatiska kanalsökningen. Kabelanslutningen söks av för tillgängliga kanaler. Denna sökning skapar kanallistorna TVkanal och Radiokanal. 1. Vid sökningens slut måste du bekräfta det därpå följande meddelandet genom att trycka på OK. 2. Lämna menyn genom att trycka på EXITknappen tills TV-bilden visas på skärmen. Menyvalet Auto sök eller MaxNordig sök går alltid att komma åt via menyn Installation. 5.2 Val av användningsläge TV-läget är inställt som standard när mottagaren slås på för första gången (eller efter återställning av fabriksinställningar). Du kan välja mellan användningslägen för TV (TV-kanaler) och RADIO (radiokanaler): Tryck på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen. Tryck på knappen TV/RADIO igen för att återgå till föregående användningsläge. 20

21 Grundläggande användning 5.3 Visa/Lämna meny För att visa menyn trycker du på knappen MENU (på fjärrkontrollen eller på mottagaren). Menyn visas. Följande visas i rubrikraden för de olika menyfönstren: 1 Menyfönstrets namn 2 Dagens datum 3 Nuvarande tid Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn eller för att gå ett steg bakåt. Du kan behöva trycka på EXIT flera gånger för att komma tillbaka till TV-läge. 5.4 Menynavigering Menyvalen för inställningar av TV och radio kan kommas åt i respektive användningsläge. För att navigera i menyer kan du använda både knapparna på mottagaren och knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på PR+ för att gå till menyvalet ovanför. Tryck på PR- för att gå till menyvalet nedanför. Tryck på Tryck på för att ändra, respektive öka det valda värdet. för att ändra, respektive minska det valda värdet. Istället för att ändra ett värde med knapparna och kan du för många menyval även trycka på OKknappen, välja ett nytt värde från listan som visas, och bekräfta valet genom att trycka på OK en gång till. Aktiva menyval är färgmarkerade. 21

22 Grundläggande användning Även om de flesta inställningar för TV-användning redan är gjorda, så kan du göra ytterligare inställningar i menyn. 5.5 Föräldrarlås I undermenyn Föräldrarlås kan du låsa tillgång till vissa menyer med en PIN-kod (exempelvis för att skydda dina inställningar) eller låsa vissa kanaler med hjälp av en PIN-kod. Visa menyn för Föräldrarlås på följande sätt: 1. Tryck på knappen MENU 2. Välj menyn Systeminstallation. 3. Välj Föräldrarlås och bekräfta genom att trycka på OK. Efter att ha angivit lösenordet kan du: ställa in om åtkomst till undermenyer skyddas av lösenord, genom att välja Menylås och välja Av eller På med knapparna eller, ställa in att vissa kanaler ska låsas med en PIN-kod, genom att välja Kanallås och välja Av eller På med knapparna eller, eller ändra lösenordet: Välj fältet Nytt lösenord. Ange ett nytt lösenord. Gå till fältet Godkänn lösenord. Ange det nya lösenordet igen. Förinställningen är att både meny- och kanallås är avstängda. Standardlösenordet är Tryck på OK för att spara ändringarna och lämna undermenyn. 5. Lämna menyn genom att trycka på EXIT-knappen tills TV-bilden visas på skärmen. Istället för att lämna menyn helt kan du även stanna kvar i menyn eller undermenyn för att göra ytterligare inställningar. 22

23 5.6 Ställa in tiden Grundläggande användning För att mottagare ska fungera bra så måste systemtiden ställas in. Som standard är mottagaren inställd på GMT5F6 användning, vilket betyder att tid och datum tas från den mottagna signalen. Tidszonen är som standard inställd på GMT + 1 timme (+ 1:00), vilket är svensk tid. Nödvändiga ändringar kan göras i undermenyn Tid: 1. Välj menyn Systeminstallation (se ovan). 2. Välj undermenyn Tid och bekräfta genom att trycka på OK. 3. Välj menyvalet GMT användning och slå GMT användning Av eller På med knapparna eller. På = automatisk tidsinställning via kabelsignalen är aktiverad. Av = automatisk tidsinställning via kabelsignalen är avstängd. Det rekommenderas att behålla förinställningen (GMT användning På). 4. Välj menyvalet GMT offset och välj tidszon med knapparna eller, till exempel är tidszonen i Tyskland, Österrike och Schweiz GMT +1: Välj menyvalet Sommartid och slå Sommartid Av eller På med knapparna eller. Kontrollera de förinställda värdena och korrigera dem om så behövs. Kom också ihåg att göra nödvändiga ändringar av dessa inställningar (t.ex. så ställs klockan i Sverige om mellan sommartid och vintertid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober). 6. Om automatisk tidsinställning (GMT användning) är avstängd måste datum och tid anges manuellt: För att göra det, välj menyvalet Date och välj den position som ska ändras med knapparna eller, och ange aktuellt datum med sifferknapparna. Välj därefter menyvalet Tid och välj den position som 6 GMT = Greenwich Mean Time (eng.), medelsoltiden vid observatoriet i Greenwich i England (longitud 0 nollmeridianen). 23

24 Grundläggande användning ska ändras med knapparna eller, och ange aktuell tid med sifferknapparna. 7. Lämna menyn genom att trycka på EXIT-knappen tills TV-bilden visas på skärmen. 5.7 TV Det finns flera sätt att välja kanal: Direkt kanalval, Val av kanal med väljarfönstret och Val av kanal med sökfunktionen, som förklaras i de tre följande avsnitten Direkt kanalval Välj den önskade kanalen med knapparna PR+ och PR-. Vid varje kanalbyte visas för en kort stund ett informationsfönster med information om den nuvarande kanalen. Nr. Beskrivning 1 Nummer för nuvarande kanal i den aktiva kanallistan. 2 Namn på nuvarande kanal 3 Datum 4 Tid 5 Namn på nästa program 6 Namn på nuvarande program 24

25 Grundläggande användning Tryck på INFO-knappen för att när som helst visa detta fönster. Ställ in visningstiden under Göm OSD. Tryck på EXIT två gånger för att stänga informationsfönstret. 25

26 Grundläggande användning Val av kanal med väljarfönstret 1. Tryck på OK-knappen för att visa ett väljarfönster med alla tillgängliga kanaler (2). 2. Välj den kanallista som innehåller den önskade kanalen med knapparna eller (1) eller Tryck på knappen FAV för att välja från dina favoritlistor. 3. Välj kanalen som ska visas (3) med knapparna PR+ and PR- för enkla steg, eller P+ och P- för steg om 10, och bekräfta valet genom att trycka på OK. Kanalen byts. 4. Tryck på OK eller EXIT för att stänga väljarfönstret. Kanalväljarfönstret: Nr. Beskrivning 1 Visar nuvarande kanallista 2 Kanaler som ingår i nuvarande kanallista 3 Markerad kanal 4 Nuvarande kanals frekvens (exempel: är 338,00 MHz) 5 Nuvarande kanals symbolhastighet (i megasymboler/sekund). 6 Nuvarande kanals modulering (QAM-16, QAM-32, QAM-64, QAM-128, QAM-256) 7 Rullist visar nuvarande kanals position i kanallistan 26

27 5.7.3 Val av kanal med sökfunktionen Grundläggande användning Eftersom kanallistor kan vara ganska omfattande har mottagare olika möjligheter för att filtrera listan, söka efter kanaler eller sortera listan: Tryck på FIND-knappen för att öppna Sök-fönstret. Välj ett av alternativen med knapparna PR+ och PR-, och bekräfta genom att trycka på OK HDTV-filter Välj HDTV för att enbart visa HDTV-kanaler i kanalväljarfönstret. Följ stegen som beskrivs i avsnitt på sida 26 för att välja en kanal. 27

28 Grundläggande användning Sök kanaler (med namn) 1. Välj Finna (A-Z) för att öppna fönstret Finna. 2. Välj tecken med knapparna och och knapparna PR+ and PR- och tryck på OK för att bekräfta valet av tecken och lägga till det i fältet för den önskade kanalens namn (eller del av namn). Utöver bokstäver och siffror finns även andra knappar: Knapp CAPS (gul funktionsknapp) DEL (röd funktionsknapp) eller <- OK (blå funktionsknapp) SP Betydelse Växlar mellan stora och små bokstäver (påverkar endast bokstäver). Radera det senast inmatade tecknet. Stänger fönstren. Infogar ett blanksteg (mellanslag).? Ett frågetecken som första bokstav fungerar som ett jokertecken. Exempel:?R söker efter alla kanaler vars namn innehåller ett R. Så snart det första tecknet har bekräftats, genom att trycka på OK, öppnas ett andra fönster som visar alla kanaler som börjar med detta tecken (i de flesta fall är det första tecknet en bokstav). 28

29 Grundläggande användning 2 1 Tryck på EXIT för att stänga fönster 1, förutsatt att urvalet är tillräckligt överskådligt. Nu kan du välja den önskade kanalen i fönster 2 med knapparna PR+ och PR- och bekräfta genom att trycka på OK. Återgå till inmatning av tecken (se ovan) för att ytterligare begränsa urvalet av kanaler Sortera kanallista (alfabetiskt) Välj Sortera (A-Z) eller Sortera (Z-A) för att sortera kanalerna som visas i kanalväljarfönstret i stigande eller fallande alfabetisk ordning. För alla funktioner som beskrivs i försvinner urvalet eller sorteringen så snart som en kanal väljs genom att man trycker på OK, dvs. om du sedan trycker på OK för att visa kanalväljarfönstret kommer listan som visas att ha återgått till sitt tidigare tillstånd. 29

30 Grundläggande användning Programinformation Tryck två gånger på INFO-knappen. Fönstret till höger kommer att visas: Nr. Beskrivning 1 Genre (från DVB-C stream) 2 Start- och sluttid för nuvarande program 3 Kanalens namn 4 Namn på nuvarande program 5 Nuvarande programs språk 6 Detaljerad information om nuvarande program 7 DVB-C-Transponder (frekvens / symbolhastighet / modulation) 8 Signalstyrka 9 Signalkvalitet 10 DVB-C PIDs för bild, ljud, PCR6F Återgå Tryck på knappen PR för att återgå till den senaste visade kanalen EPG Den elektroniska programguiden (eng. Electronic Program Guide) är en praktisk ersättning för en tryckt TV-guide. 7 PID = Packet IDentifier (eng.), varje tabell eller Elementary Stream (delström) i en transportström identifieras av en 13 bit lång PID. PCR = Program Clock Reference (eng.), krävs för att dekodern korrekt ska kunna synkronisera återgivningen med avseende på tid och hastighet. 30

31 Grundläggande användning Enkel EPG Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen. Fönstret Enkel EPG öppnas (information om en kanal). Nr. 1 Beskrivning Alla dagens program med start- och sluttider, det valda programmet är färgmarkerat. 2 Datum för den dag som visas. 3 Nuvarande programs längd (början ~ slut). 4 Namn på nuvarande program. 5 Symbolisk illustration av de färgade funktionsknapparna och deras funktion. 6 Detaljerad information om nuvarande program. Tryck på knapparna PR+ och PR- för att visa ett senare eller tidigare program (1). Tryck på knapparna och för att gå en dag framåt respektive bakåt (2). Tryck på den gula funktionskappen för att bläddra neråt i informationsrutan (6). Tryck på den röda funktionskappen för att bläddra uppåt i informationsrutan (6). Tryck på den gröna funktionsknappen för att lägga till det markerade programmets kanal, datum, starttid och längd i en timer. Timer-läge sätts som standard till En gång, Timer service sätts till Växla kanal. Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå till EPG-fönstret. Tryck EXIT-knappen för att stänga fönstret Enkel EPG och återgå till TV-läge. 31

32 Grundläggande användning EPG Efter att ha tryckt på den blåa funktionsknappen i fönstret Enkel EPG kommer du till EPG-fönstret med följande utseende: Nr. Beskrivning 1 Miniatyrvisning av vald kanal. 2 Kanalnummer för vald kanal. 3 Namn på vald kanal. 4 Namn på valt program. 5 Start- och sluttid för valt program. 6 7 Nuvarande och kommande program på den valda kanalen inom ca 1,5 timmar. Symbolisk illustration av de färgade funktionsknapparna och deras funktioner. 8 Alla kanaler som ingår i nuvarande kanallista. 9 Dag för vilken visad information gäller. Det nuvarande programmet markeras med. Tryck på OK för att visa ett fönster med detaljerad information om det valda programmet. Tryck på OK-knappen, den röda funktionsknappen eller på EXITknappen för att stänga detta fönster. Tryck på knapparna PR+ och PR- för att bläddra igenom alla tillgängliga kanaler. Tryck på knapparna och för att gå ett steg bakåt respektive framåt bland programmen på en kanal. 32

33 Grundläggande användning Tryck på den röda funktionsknappen för att visa fönstret Tid-display. Välj en funktion i underkanten på bilden med knapparna och : Tryck på OK när är markerad för att gå till det nuvarande programmet. Det nuvarande programmet markeras med. Tryck på OK när är markerad för att gå ett program framåt eller bakåt. Tryck på OK när är markerad för att gå två timmar framåt eller bakåt. Tryck på OK när är markerad för att gå en dag framåt eller bakåt. Tryck på OK när är markerad eller tryck på EXIT för att stänga fönstret Tid-display och återgå till EPG-fönstret. Tryck på den gröna funktionsknappen för att lägga till det markerade programmets kanal, datum, starttid och längd i en timer. Timer-läge sätts som standard till En gång, Timer service sätts till Växla kanal. Tryck på den blåa funktionsknappen för att lämna EPG-fönstret och återgå till fönstret Enkel EPG. Tryck på EXIT-knappen för att lämna EPG-fönstret och återgå till TVprogrammet Ljudinställningar 1. Tryck på knappen AUDIO. 2. Välj ljudläge med knapparna och. Beroende på den valda kanalen och det nuvarande programmet är följande inställningar möjliga: Vänster Höger Stereo Mono. 3. Tryck på knapparna PR+ eller PR- för att välja ett annat språk eller Dolby AC3 (Dolby Digital), förutsatt att TV-kanalen erbjuder detta. 33

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 7 Noteringar för stillbilder

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer