HDTV Satellitmottagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HDTV Satellitmottagare"

Transkript

1 smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: Svenska

2 Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren. Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare. Er smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Germany Telefonservice: +49 (0) (engelska) Fax: +49 (0) E-post: Internet: smart electronic GmbH 2014 Alla rättigheter, tekniska ändringar, felaktigheter och tryckfel förbehålles. All reproducering eller kopiering av innehållet kräver ett föregående skriftligt godkännande från smart. 2 Svenska

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Användarinformation Användning av denna manual Tecken, Symboler, Layout Produktbeskrivning Detta ingår vid leverans Modtagare Fjärrkontroll Strömsparläge (Save Energy) Garanti Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Faror vid avsedd användning Placering Batterihantering Kommentarer angående produktansvar Installation av mottagaren Anslutningsdiagram Anslut satellitantenn Anslut TV Anslut hemmabiosystem Anslut datalagring Anslut hemnätverk Sätt batterier i fjärrkontrollen Grundläggande användning Slå på mottagaren Uppgradering av mottagarens programvara Driftsättning Val av användningsläge Visa/Lämna meny Menynavigering Föräldrakontroll Ställa in tiden TV Media Player Musik Bilder Svenska 3

4 Inledning 6.3 Video IP-funktioner YouTube Webb-radio Webb-news Webb-Väder smartstream - BOX2IP Förbered utrustning Användning Utökade inställningar och funktioner Installation TV- och radiokanallistor Ändra namn på favoritlistor Ställa in språk Ställa in bilden Ställa in formatet på videosignalen på SCART-utgång Digitalt ljudformat SmartLink (CEC) Timer OSD inställning LNB-matningsspänning Automatisk standbyfunktion Synkronisering av ljud och bild LNB IN/OUT Loop-through alternativ (Loop Standby Avmontera USB-disk Programvaruversion Fabriksinställningar Användning vid ett enkabel system Över enkabel Tilldelningen av MF-kanaler och frekvenser Installation Rengöring Transport och lagring Felsökning Avfallshantering Tekniska data Allmän information Fjärrkontroll Strömförsörjning Svenska

5 Innehållsförteckning 15.4 Anslutningar Temperatur Storlek och vikt Stichwortverzeichnis Svenska 5

6 Användarinformation 1 Användarinformation 1.1 Användning av denna manual Denna manual är avsedd för mirage HDTV-satellitmottagaren. Läs noga igenom denna manual innan du använder apparaten för första gången. Lägg märke till alla varningar och kommentarer i manualen. Betrakta denna manual som en väsentlig del av produkten och förvara den på en lättillgänglig plats. Denna manual bör även bifogas när apparaten överlämnas till en tredje part. Skulle manualen gå förlorad så kan den senaste versionen hämtas från Support Center på vår webbplats Mjukvaran fortsätter att utvecklas även efter köpet av apparaten. Därför är det möjligt att vissa användningsmoment inte helt motsvarar vad som står i användarmanualen. 1.2 Tecken, Symboler, Layout Symbol/layout Betydelse VARNING Fara på grund av risk för elektrisk stöt med allvarlig kroppsskada som följd. VAR FÖRSIKTIG Risk för möjlig fysisk skada NOTERA Tips och användbar information Du ombeds utföra en åtgärd. 1. Utför dessa steg i den angivna ordningen. 2. Lista Olika möjligheter för inställningar och även bildtexter anges i kursiv kursiv stil. fet Knappar anges i fet stil. fet och kursiv Menyfönster och menyval (som ofta inkluderar ytterligare dolda menyval eller direkta inställningar) anges i fet och kursiv stil. 6 Svenska

7 Produktbeskrivning 2 Produktbeskrivning 2.1 Detta ingår vid leverans HDTV Satellitmottagare. fjärrkontroll 2 batterier (AAA) till fjärrkontrollen användarmanual 2.2 Modtagare Mottagaren finns i två utföranden (I och II). Välj din enhet till lämplig beskrivning. Skillnader noteras i varje enskilt fall i enlighet därmed Frontpanel I II Nr. Beskrivning 1 LED (anger "mottagande") Den gröna LED (Light Emitting Diode) på framsidan av mottagaren inte tänds omedelbart efter att du har anslutit enheten till elnätet ("Power LED"), men endast om programmet installationen är klar. När du ansluter nätkabeln för första gången, LED-lampor endast efter installationen. Om mottagaren under efterföljande drift redan finns ett program lista, tar det införandet av nätkontakten till LED-lampor endast några sekunder. Nr. Beskrivning 1 Display 4-siffrig display 2 Röd LED Standbyindikator som lyser när mottagaren är i standbyläge. 3 STANDBY Växla mellan standby / normal drift 4 PR- Föregående kanal / neråt i menyer 5 PR+ Nästa kanal / uppåt i menyer 6 Grön LED Signallampa som lyser om en videosignal skickas till TV:n. Svenska 7

8 Produktbeskrivning Baksida I II Nr. Beskrivning 1 LNB IN 2 AUDIO OUT DIGITAL 3 SERVICE RS TV Anslutning för satellitantenn Digitaler Cinch-Audio- Ausgang SCART-anslutning för TV (analog) 5 HDMI0F1 Digital ljud- och bildutgång 6 USB 7 ETHERNET Nätverk Bakre anslutning för externt USB-minne Nr. Beskrivning 1 LNB IN 2 LNB OUT 3 ETHERNET Nätverk 4 SERVICE RS AUDIO OUT (R) AUDIO OUT (L) 7 TV 8 HDMI 1 9 DIGITAL AUDIO 10 USB Anslutning för satellitantenn Genomkopplad kabelsignal för anslutning av ytterligare mottagare Analog ljudsignal (höger) Analog ljudsignal (vänster) SCART-anslutning för TV (analog) Digital ljud- och bildutgång Digital RCA-ljudutgång (SPDIF) Bakre anslutning för externt USB-minne 11 ON / OFF Strömbrytare (På/Av) 1 High Definition Multimedia Interface; gränssnitt för helt digital överföring av ljud och bild. 8 Svenska

9 Produktbeskrivning 2.3 Fjärrkontroll I II Nr. Knapp 1 Beskrivning Växla mellan normal drift och standbyläge Direkt kanalval. 3 FIND Visa kanalsökningsfunktionen. 4 MENU Visa huvudmenyn. 5 PR+ PR- OK/LIST Kanal + eller uppåtnavigering i menyer Kanal - eller neråtnavigering i menyer Volym + eller högernavigering i menyer Volym - eller vänsternavigering i menyer Visa kanallista/bekräfta menyval Nr. Knapp Beskrivning 1 V-MODE Växla mellan bildformat 2 Växla mellan normal drift och standbyläge. 3 AUDIO Val av ljudformat 4 IPTV Används ej Direkt kanalval FIND 8 PR+ PR- Välj mediaspelarens uppspelningsformat Visa kanalsökningsfunktionen. Kanal + eller uppåtnavigering i menyer Kanal - eller neråtnavigering i menyer Volym + eller högernavigering i menyer Svenska 9

10 Produktbeskrivning 6 INFO I Visa information om nuvarande kanal 7 TXT Visa / dölj text-tv 8 Röd funktionsknapp 9 PR Växla till tidigare valda kanaler 10 Gul funktionsknapp 11 AUDIO Val av ljudformat 12 TV/RADIO Växla mellan TV- och radioläge 13 Används ej 14 Play (mediaspelare) 15 Snabbspolning bakåt 16 Snabbspolning framåt 17 Tyst 18 0 Välj mediaspelarens uppspelningsformat 19 FAV Visa favoritlista 20 EPG Visa EPG1F2 21 EXIT Lämna meny eller menyval 22 Grön funktionsknapp 23 Blå funktionsknapp 24 V-MODE Växla mellan bildformat 25 PAGE+ 26 PAGE- 10 rader uppåt i meny / kanallista 10 rader neråt i menyer / kanallista 27 Stoppa uppspelning 28 Pausa uppspelning 29 Långsam framåtspolning slow motion 30 Långsam bakåtspolning OK/LIST 9 EPG Visa EPG 2 10 INFO II Volym - eller vänsternavigering i menyer Visa kanallista/bekräfta menyval Visa information om nuvarande kanal 11 Används ej 12 Play (mediaspelare) 13 Snabbspolning bakåt 14 Snabbspolning framåt 15 Röd funktionsknapp 16 Grön funktionsknapp 17 Tyst 18 BOX2IP smartstream-funktion 19 TV/RADIO 20 PAGE+ 21 PAGE- 22 PR Växla mellan TV- och radioläge 10 rader uppåt i meny / kanallista 10 rader neråt i menyer / kanallista Växla till tidigare valda kanaler 23 FAV Visa favoritlista 24 MENU Visa huvudmenyn. 25 EXIT Lämna meny eller menyval 26 TXT Visa / dölj text-tv 27 Stoppa uppspelning 28 Pausa uppspelning 29 Långsam framåtspolning slow motion 30 Långsam bakåtspolning 31 Blå funktionsknapp 32 Gul funktionsknapp 2 EPG = Electronic Program Guide = Elektronisk TV-guide 10 Svenska

11 2.4 Strömsparläge (Save Energy) Produktbeskrivning Mottagaren är utrustad med särskilda energibesparande elektriska och elektroniska komponenter. Utöver det så hjälper en sofistikerad energihantering till att spara energi: Därför minskas strömförbrukningen vid Save-Energy-Standbyläge till under 0.5 Watt! 2.5 Garanti Garantin för HDTV-satellitmottagaren från smart electronic GmbH överensstämmer med de lagbestämmelser som gäller vid inköpstillfället. Svenska 11

12 Säkerhetsföreskrifter 3 Säkerhetsföreskrifter 3.1 Avsedd användning HDTV-satellitmottagaren är avsedd för privat mottagning av krypterad och okrypterad digital satellit-tv (DVB-S/S2). Den är enbart avsedd för sådant syfte och får endast användas för sådant syfte. All annan användning betraktas som icke avsedd användning. 3.2 Faror vid avsedd användning VAR FÖRSIKTIG! VARNING! Fukt, felaktig elnätsspänning och/eller frekvens, blixtnedslag eller mekanisk överbelastning kan orsaka felaktig funktion eller skada på mottagaren. Försäkra att mottagaren (i synnerhet strömkontakten) och fjärrkontrollen inte utsätts för fukt. Exempel: Placera inte fyllda blomvaser eller liknande ovanpå mottagaren. Anslut mottagaren endast till V ~, 50/60 Hz. Koppla ur strömkontakten vid åskväder eller felaktig funktion. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Risk för elektrisk stöt vid anslutning till elnätet. Skador på höljet, strömkabeln eller felaktig reparation kan resultera i kontakt med elnätspänningen. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Reparation av kontakt, kabel eller mottagare bör endast utföras av kvalificerad fackpersonal. 3.3 Placering Placera mottagaren på en stabil, plan yta. Skydda mottagaren från fukt, värme, damm och smuts. Ställ inte föremål fyllda med vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå mottagaren. Skydda mottagaren från dropp och vattenstänk. Placera inte brinnande föremål, t.ex. levande ljus, ovanpå mottagaren. Säkerställ tillräcklig ventilation (ventilationshålen får inte blockeras): mottagaren bör ha ett avstånd på minst fem centimeter till omgivande föremål på alla sidor. Säkerställ att ventilationsöppningarna inte täcks av föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner osv. Använd endast mottagaren i milt klimat (inte i tropiskt klimat). 12 Svenska

13 Säkerhetsföreskrifter Placera mottagaren så att strömkontakten snabbt kan kopplas ur, och därmed koppla bort apparaten från elnätet. Om mottagaren flyttas från en kall omgivning till en varm omgivning kan kondens bildas i mottagaren. Koppla inte in mottagaren, utan låt den vara avstängd i några timmar. 3.4 Batterihantering Batterier ska alltid hållas utom räckhåll för barn. Läckande batterier orsakar skador på miljön och på fjärrkontrollen. Batterier ska inte utsättas för stark värme, t.ex. solsken, eld osv. Kassera batterier i enlighet med gällande lagar och regler (se kapitlet Avfallshantering, sida 52). 3.5 Kommentarer angående produktansvar I följande fall kan det avsedda skyddet för mottagaren vara begränsat. Då övergår ansvaret för mottagarens fortsatta funktion till användaren. Mottagaren används inte i enlighet med användarmanualen. Mottagaren används utanför sitt avsedda användningsområde, så som det beskrivits ovan. Användaren utför icke godkända ändringar av mottagaren. Svenska 13

14 Installation av mottagaren 4 Installation av mottagaren VAR FÖRSIKTIG! 4.1 Anslutningsdiagram Anslut mottagaren till kabel-tv-uttaget och andra enheter innan du ansluter strömkontakten till vägguttaget. Kontrollera även användarmanualerna för de andra enheterna. I II Hemnätverk Hemnätverk standardanslutning valfri anslutning 4.2 Anslut satellitantenn Anslut antennkabeln till ingången LNB IN på mottagaren. Ytterligare mottagare kan anslutas till uttaget LNB OUT. Signalen skickas vidare från LNB IN. 4.3 Anslut TV Som anslutningsdiagrammet visar har modtagaren ett antal anslutningsmöjligheter för TV och mottagare. Vilket av dessa alternativ som passar dig bäst beror på din TV:s anslutningsmöjligheter. TV med HDMI-anslutning TV utan HDMI-anslutning Anslut TV:n och mottagaren med en HDMI-kabel. Anslut TV:n och mottagaren med en SCART-kabel. 14 Svenska

15 Installation av mottagaren Om din TV har båda möjligheterna är det alltid bäst att välja HDMIanslutning. Det garanterar bästa möjliga ljud- och bildkvalitet genom digitala signaler. 4.4 Anslut hemmabiosystem För att förbättra ljuduppspelningen kan du - utöver TV:n - även ansluta den mottagare till ett hemmabiosystem eller en stereoanläggning. Det finns ett antal olika anslutningsmöjligheter. Hur du ansluter beror på ditt hemmabiosystems anslutningsmöjligheter. 2F3 Ditt hemmabiosystem kan genomkoppla en HDMI-signal, dvs. HDMI-anslutning för mottagaren och HDMI-anslutning för TV:n. Mottagare Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en HDMIkabel och likaså anslut hemmabiosystemet och TV:n med en HDMI-kabel. TV b. Ditt hemmabiosystem kan hantera digitalt ljud anslutning för digitalt ljud finns. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en RCAkabel. DIGITAL AUDIO c. Ditt hemmabiosystem kan inte hantera digitalt ljud anslutningar för digitalt ljud saknas. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en 2-polig RCA-kabel (stereo). Om ditt hemmabiosystem (stereoanläggning) har stöd för HDMIanslutning så bör du använda den. Det garanterar bästa möjliga ljud- och bildkvalitet genom digitala signaler. 3 Den analoga ljudutgångar AUDIO (L) och AUDIO (R) är inte tillgängliga på alla mottagare av mirage serien. Svenska 15

16 Installation av mottagaren 4.5 Anslut datalagring Anslut en datalagringsenhet (USB-minne eller hårddisk med USB-anslutning) till en USBport för att kunna komma åt MPEG-, MP3-, JPG- eller andra mediafiler. Du kan ansluta en datalagringsenhet till var och en av de två portarna. 4.6 Anslut hemnätverk För att ansluta din mottagare till ditt hemnätverk eller Internet (WWW), anslut mottagaren via ETHERNET-uttag, och en nätverkskabel till motsvarande port på ditt hemmanätverk. Konfigurera ett trådbundet nätverk, beskrivs i avsnitt på sidan Sätt batterier i fjärrkontrollen Här beskrivs stegen för att sätta in nya eller byta ut tomma batterier i fjärrkontrollen. 1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen. Ta bort batterifackets lock. 2. Sätt in två 1,5 V batterier (typ: AAA). Se till att polariteten är rätt! 3. Stäng batterifacket. Byt ut batterierna om vissa funktioner på fjärrkontrollen inte längre utförs eller utförs felaktigt. Byt alltid ut samtliga batterier. 16 Svenska

17 5 Grundläggande användning Grundläggande användning Det här kapitlet beskriver de steg som är nödvändiga för att kunna utnyttja det stora utbudet av radio- och TV-kanaler som erbjuds i satellit-tv-nätet3f Slå på mottagaren 1. Slå på alla anslutna enheter. 2. Se till att rätt AV-källa (källa för ljud och bild) är vald på TV:n (dvs. att signaler från mottagaren visas). 3. Sätt kontakten i uttaget för att stänga av mottagaren eller sätt kontakten i uttaget och slå på mottagaren med strömbrytaren (på mottagarens baksida) (I, ON)4F Uppgradering av mottagarens programvara När du har tagit din mottagare i drift, bör du först uppdatera operativprogrammet på din mottagare för att använda alla tillgängliga funktioner kan! Uppgradering av programvara via USB 1. Sök efter en uppgraderingsfil på webbplatsen (menyvalet Support) och spara den till ett USB-minne. 2. Packa upp filen med filnamnsändelsen.abs och kopiera den till USB-minnet. Notera att uppgraderingsfilen (*.abs) ska kopieras direkt till rotkatalogen på USB-minnet (inte en underkatalog)! 3. Anslut USB-minnet till mottagaren. 4. Välj undermenyn Uppgradering genom USB i menyn Verktyg och tryck på OK. 5. Vid Uppgraderingsläge väljer du uppgraderingsläget Komplett program med knapparna och. 6. Vid Uppdatering av fil väljer du filen som kopierades i steg Välj Start-knappen och bekräfta genom att trycka på OK. Meddelandet till höger kommer att visas. Uppgraderingen kommer att utföras när OK har valts med knapparna / och du trycker på OK. Då kommer mottagaren automatiskt att starta om Uppdatering Via Satellit Uppdateringsfilen kan även göras via Astra satelliten 19,2 öst tillgängliga. Du kan sedan göra en så kallad OTA uppdatering. 4 De radio- och TV-program som finns tillgängliga via satellit beror på din s-tv-operatör. 5 Olika av mottagarmodellen Svenska 17

18 Grundläggande användning 5.3 Driftsättning Språk Mottagarna är tyska förinställd som standardspråk. Välj språk. Bekräfta med OK för att gå in i nästa fönster. Under menyn Språk alltid kan hittas via menuen System opsætning Start När du har valt det språk som du kommer att guidas genom installationen av mottagaren med RAPS (Receiver Automatiskt Programmeringssystem). Om du inte vill installling med RAPS, till exempel, eftersom du inte kan ta emot Astra 19,2 öst, avbryta med EXIT och du går in i installationsmenyn Här kan du börja söka efter kanaler, och på så sätt skapa programlistan. 5.4 Val av användningsläge TV-läget är inställt som standard när mottagaren slås på för första gången (eller efter återställning av fabriksinställningar). Du kan välja mellan användningslägen för TV (TV-kanaler) och RADIO (radiokanaler): Tryck på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen. Tryck på knappen TV/RADIO igen för att återgå till föregående användningsläge. 5.5 Visa/Lämna meny För att visa menyn trycker du på knappen MENU (på fjärrkontrollen eller på mottagaren). Menyn visas. Följande visas i rubrikraden för de olika menyfönstren: 1 Menyfönstrets namn 2 Dagens datum 3 Nuvarande tid Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn eller för att gå ett steg bakåt. Du kan behöva trycka på EXIT flera gånger för att komma tillbaka till TV-läge. 18 Svenska

19 5.6 Menynavigering Grundläggande användning Menyvalen för inställningar av TV och radio kan kommas åt i respektive användningsläge. För att navigera i menyer kan du använda både knapparna på mottagaren och knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på PR+ för att gå till menyvalet ovanför. Tryck på PR- för att gå till menyvalet nedanför. Tryck på Tryck på för att ändra, respektive öka det valda värdet. för att ändra, respektive minska det valda värdet. Istället för att ändra ett värde med knapparna och kan du för många menyval även trycka på OK-knappen, välja ett nytt värde från listan som visas, och bekräfta valet genom att trycka på OK en gång till. Aktiva menyval är färgmarkerade. Även om de flesta inställningar för TV-användning redan är gjorda, så kan du göra ytterligare inställningar i menyn. 5.7 Föräldrakontroll I undermenyn Föräldrakontroll kan du låsa tillgång till vissa menyer med en PIN-kod (exempelvis för att skydda dina inställningar) eller låsa vissa kanaler med hjälp av en PINkod. Visa menyn för Föräldrakontroll på följande sätt: 1. Tryck på knappen MENU 2. Välj menyn System. 3. Välj Föräldrakontroll och bekräfta genom att trycka på OK. Efter att ha angivit lösenordet kan du: ställa in om åtkomst till undermenyer skyddas av lösenord, genom att välja Menylås och välja Av eller På med knapparna eller, ställa in att vissa kanaler ska låsas med en PIN-kod, genom att välja Kanallås och välja Av eller På med knapparna eller, eller ändra lösenordet: Välj fältet Nytt lösenord. Ange ett nytt lösenord. Gå till fältet Godkänn lösenord. Ange det nya lösenordet igen. Förinställningen är att både meny- och kanallås är avstängda. Standardlösenordet är Tryck på OK för att spara ändringarna och lämna undermenyn. 5. Lämna menyn genom att trycka på EXIT-knappen tills TV-bilden visas på skärmen. Svenska 19

20 Grundläggande användning Istället för att lämna menyn helt kan du även stanna kvar i menyn eller undermenyn för att göra ytterligare inställningar. 5.8 Ställa in tiden För att mottagaren ska fungera bra så måste systemtiden ställas in. Som standard är mottagaren inställd på GMT-5F6 användning, vilket betyder att tid och datum tas från den mottagna signalen. Tidszonen är som standard inställd på GMT + 1 timme (+ 1:00), vilket är svensk tid. Nödvändiga ändringar kan göras i undermenyn Tid: 1. Välj menyn System (se ovan). 2. Välj undermenyn Tid och bekräfta genom att trycka på OK. 3. Välj menyvalet GMT-användning och slå GMT-användning Av eller På med knapparna eller. På = automatisk tidsinställning via kabelsignalen är aktiverad. Av = automatisk tidsinställning via kabelsignalen är avstängd. smart rekommenderar att behålla förinställningen (GMT-användning På). 4. Välj menyvalet GMT och välj tidszon med knapparna eller, till exempel är tidszonen i Tyskland, Österrike och Schweiz GMT +1: Välj menyvalet Sommartid och slå Sommartid Av eller På med knapparna eller. Kontrollera de förinställda värdena och korrigera dem om så behövs. Kom också ihåg att göra nödvändiga ändringar av dessa inställningar (t.ex. så ställs klockan i Sverige om mellan sommartid och vintertid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober). 6. Om automatisk tidsinställning (GMT-användning) är avstängd måste datum och tid anges manuellt: För att göra det, välj menyvalet Datum och välj den position som ska ändras med knapparna eller, och ange aktuellt datum med sifferknapparna. Välj därefter menyvalet Tid och välj den position som ska ändras med knapparna eller, och ange aktuell tid med sifferknapparna. 7. Lämna menyn genom att trycka på EXIT-knappen tills TV-bilden visas på skärmen. 5.9 TV Det finns flera sätt att välja kanal: Direkt kanalval, Val av kanal med väljarfönstret och Val av kanal med sökfunktionen, som förklaras i de tre följande avsnitten. 6 GMT = Greenwich Mean Time (eng.), medelsoltiden vid observatoriet i Greenwich i England (longitud 0 nollmeridianen). 20 Svenska

21 5.9.1 Direkt kanalval Välj den önskade kanalen med knapparna PR+ och PR-. Grundläggande användning Vid varje kanalbyte visas för en kort stund ett informationsfönster med information om den nuvarande kanalen. Nr. Beskrivning 1 Nummer för nuvarande kanal i den aktiva kanallistan. 2 Namn på nuvarande kanal 3 Datum 4 Tid 5 Namn på nästa program 6 Namn på nuvarande program Tryck på INFO-knappen för att när som helst visa detta fönster. Ställ in visningstiden under Göm OSD. Tryck på EXIT två gånger för att stänga informationsfönstret. Svenska 21

22 Grundläggande användning Val av kanal med väljarfönstret 1. Tryck på OK-knappen för att visa ett väljarfönster med alla tillgängliga kanaler (3). 2. Välj den kanallista som innehåller den önskade kanalen med knapparna eller (1) eller Tryck på knappen FAV för att välja från dina favoritlistor. 3. Välj kanalen som ska visas (2) med knapparna PR+ and PR- för enkla steg, eller PAGE+ och PAGE- för steg om 10, och bekräfta valet genom att trycka på OK. Kanalen byts. 4. Tryck på OK eller EXIT för att stänga väljarfönstret. Kanalväljarfönstret: Nr. Beskrivning 1 Visar nuvarande kanallista 2 Kanaler som ingår i nuvarande kanallista 3 Markerad kanal 4 Nuvarande kanals frekvens (exempel: är 338,00 MHz) 5 Nuvarande kanals symbolhastighet (i megasymboler/sekund). 6 Nuvarande kanals modulering (QAM-16, QAM-32, QAM-64, QAM-128, QAM-256) 7 Rullist visar nuvarande kanals position i kanallistan Val av kanal med sökfunktionen Eftersom kanallistor kan vara ganska omfattande har mottagare olika möjligheter för att filtrera listan, söka efter kanaler eller sortera listan: Tryck på FIND-knappen för att öppna Sök-fönstret. Välj ett av alternativen med knapparna PR+ och PR-, och bekräfta genom att trycka på OK HDTV-filter Välj HDTV för att enbart visa HDTV-kanaler i kanalväljarfönstret. Följ stegen som beskrivs i avsnitt på sida 22 för att välja en kanal. 22 Svenska

23 Genre-filter 1. Välj GENRE för att öppna Genre-urvalsfönstret. Grundläggande användning 2. Välj önskad genre och bekräfta med OK. Nu öppnas som nästa ruta fönstret för urval av program där endast program i den valda genren visas. 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret för program. Nu kan du välja en ny genre Sök kanaler (med namn) 1. Välj Finna (A-Z) för att öppna fönstret Finna. 2. Välj tecken med knapparna och och knapparna PR+ and PR- och tryck på OK för att bekräfta valet av tecken och lägga till det i fältet för den önskade kanalens namn (eller del av namn). Utöver bokstäver och siffror finns även andra knappar: Knapp Betydelse CAPS (gul funktionsknapp) DEL (röd funktionsknapp) eller <- OK (blå funktionsknapp) SP? Växlar mellan stora och små bokstäver (påverkar endast bokstäver). Radera det senast inmatade tecknet. Stänger fönstren. Infogar ett blanksteg (mellanslag). Ett frågetecken som första bokstav fungerar som ett jokertecken. Exempel:?R söker efter alla kanaler vars namn innehåller ett R. Så snart det första tecknet har bekräftats, genom att trycka på OK, öppnas ett andra fönster som visar alla kanaler som börjar med detta tecken (i de flesta fall är det första tecknet en bokstav). 2 1 Svenska 23

24 Grundläggande användning Tryck på EXIT för att stänga fönster 1, förutsatt att urvalet är tillräckligt överskådligt. Nu kan du välja den önskade kanalen i fönster 2 med knapparna PR+ och PR- och bekräfta genom att trycka på OK. Återgå till inmatning av tecken (se ovan) för att ytterligare begränsa urvalet av kanaler Sortera kanallista (alfabetiskt) Välj Sortera (A-Z) eller Sortera (Z-A) för att sortera kanalerna som visas i kanalväljarfönstret i stigande eller fallande alfabetisk ordning. För alla funktioner som beskrivs i försvinner urvalet eller sorteringen så snart som en kanal väljs genom att man trycker på OK, dvs. om du sedan trycker på OK för att visa kanalväljarfönstret kommer listan som visas att ha återgått till sitt tidigare tillstånd Programinformation Tryck på INFO-knappen två gånger. Du får följande fönster: Nr. Beskrivning 1 Kanalens namn 2 DVB-C-Transponder (frekvens, betyder exempelvis 129 MHz / symbolhastighet / modulation) 3 Nuvarande programs språk 4 DVB-C PIDs för bild, ljud, PCR6F7 5 Nuvarande satellit 6 Namn på nuvarande program 7 Start- och sluttid för nuvarande program 8 Detaljerad information om nuvarande program 7 PID = Packet IDentifier (eng.), varje tabell eller Elementary Stream (delström) i en transportström identifieras av en 13 bit lång PID. PCR = Program Clock Reference (eng.), krävs för att dekodern korrekt ska kunna synkronisera återgivningen med avseende på tid och hastighet. 24 Svenska

25 Grundläggande användning Nr. Beskrivning 9 Signalstyrka 10 Signalkvalitet EPG Den elektroniska programguiden (eng. Electronic Program Guide) är en praktisk ersättning för en tryckt TV-guide Enkel EPG Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen. Fönstret Enkel EPG öppnas (information om en kanal). Nr. Beskrivning 1 Alla dagens program med start- och sluttider, det valda programmet är färgmarkerat. 2 Datum för den dag som visas. 3 Nuvarande programs längd (början ~ slut). 4 Namn på nuvarande program. 5 Symbolisk illustration av de färgade funktionsknapparna och deras funktion. 6 Detaljerad information om nuvarande program. Tryck på knapparna PR+ och PR- för att visa ett senare eller tidigare program (1). Tryck på knapparna och för att gå en dag framåt respektive bakåt (2). Tryck på den gröna funktionskappen för att bläddra neråt i informationsrutan (6). Tryck på den röda funktionskappen för att bläddra uppåt i informationsrutan (6). Tryck på den gula funktionsknappen för att lägga till det markerade programmets kanal, datum, starttid och längd i en timer. Timer-läge sätts som standard till En gång, Timer service sätts till Växla kanal. Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå till EPG-fönstret. Svenska 25

26 Grundläggande användning Tryck EXIT-knappen för att stänga fönstret Enkel EPG och återgå till TV-läge EPG Efter att ha tryckt på den blåa funktionsknappen i fönstret Enkel EPG kommer du till EPGfönstret med följande utseende: Det nuvarande programmet markeras med. Nr. Beskrivning 1 Miniatyrvisning av vald kanal. 2 Kanalnummer för vald kanal. 3 Namn på vald kanal. 4 Namn på valt program. 5 Start- och sluttid för valt program. 6 Nuvarande och kommande program på den valda kanalen inom ca 1,5 timmar. 7 Symbolisk illustration av de färgade funktionsknapparna och deras funktioner. 8 Alla kanaler som ingår i nuvarande kanallista. 9 Dag för vilken visad information gäller. Tryck på OK för att visa ett fönster med detaljerad information om det valda programmet. Tryck på OK-knappen, den röda funktionsknappen eller på EXIT-knappen för att stänga detta fönster. Tryck på knapparna PR+ och PR- för att bläddra igenom alla tillgängliga kanaler. Tryck på knapparna och för att gå ett steg bakåt respektive framåt bland programmen på en kanal. Tryck på den röda funktionsknappen för att visa fönstret Tid-display. Välj en funktion i underkanten på bilden med knapparna och : Tryck på OK när är markerad för att gå till det nuvarande programmet. Det nuvarande programmet markeras med. 26 Svenska

27 Tryck på OK när Tryck på OK när Tryck på OK när Grundläggande användning är markerad för att gå ett program framåt eller bakåt. är markerad för att gå två timmar framåt eller bakåt. är markerad för att gå en dag framåt eller bakåt. Tryck på OK när är markerad eller tryck på EXIT för att stänga fönstret Tiddisplay och återgå till EPG-fönstret. Tryck på den gröna funktionsknappen för att lägga till det markerade programmets kanal, datum, starttid och längd i en timer. Timer-läge sätts som standard till En gång, Timer service sätts till Växla kanal. Tryck på den blåa funktionsknappen för att lämna EPG-fönstret och återgå till fönstret Enkel EPG. Tryck på EXIT-knappen för att lämna EPG-fönstret och återgå till TV-programmet Ljudinställningar 1. Tryck på knappen AUDIO. 2. Välj ljudläge med knapparna och. Beroende på den valda kanalen och det nuvarande programmet är följande inställningar möjliga: Vänster Höger Stereo Mono. 3. Tryck på knapparna PR+ eller PR- för att välja ett annat språk eller Dolby AC3 (Dolby Digital), förutsatt att TV-kanalen erbjuder detta. 4. Efter att ha ställt in önskat ljudläge lämnar du menyn genom att trycka på EXIT-knappen Text-TV Text-TV är ett informationssystem som visas i din TV. Text-TV är bara tillgänglig om den valda kanalen stödjer en sådan funktion. Informationen organiseras i huvudsidor och undersidor. Tryck på TXT-knappen för att aktivera Text-TV. Om undertexter erbjuds för programmet i den valda kanalen visas ett väljarfönster. Tryck på knapparna och för att välja Text-TV. Tryck på OK för att slå på Text-TV. Den första Text-TV-sidan, nr. 100, visas. Om undertexter inte erbjuds för programmet i den valda kanalen visas Text-TV-sida 100 direkt när TXT har tryckts. Så här navigerar du mellan Text-TV-sidor: Knapp Sifferknapparna på fjärrkontrollen (om det finns undersidor) (om det finns undersidor) Funktion Direktinmatning av sidnummer Nästa huvudsida Föregående huvudsida Nästa undersida Föregående undersida eller AUTO: byte av undersida sker automatiskt Svenska 27

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer