HDMI - USB - DIGITAL AUDIO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HDMI - USB - DIGITAL AUDIO"

Transkript

1 HDTV Satellitmottagare DR11 HDMI - USB - DIGITAL AUDIO Bruksanvisning Version: Svenska

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Faror vid avsedd användning Placering Batterihantering Kommentarer angående produktansvar 4 2 Produktbeskrivning Detta ingår vid leverans Mottagare Framsida Baksida Fjärrkontroll 5 3 Anslutning av mottagaren 6 4 Grundläggande användning Slå på mottagaren Installation Språk Start Välja driftsätt Öppna/avsluta meny Navigering i menyn Föräldrarkontroll Tidsinställning TV Direkt programval Programval via urvalsfönster Programval med sökfunktionen Recall EPG Ljudinställningar Text-TV Bildförhållande 9 5 Övriga inställningar och funktioner Meny programlistor TV-programlista / Radioprogramlista Ta bort alla Listor med favoriter Meny installation Antennanslutning Satellitlista Antenn-setup Sökning enskilda satelliter Meny system TV-system Timer Övrigt Meny inställning Programvaruversion Fabriksinställningar Uppdatering av receiverns programvara 16 6 Media Player Musik Uppspelning Spellista Redigera musikfiler Sortera musikfiler Uppspelningsläge Bilder Konfigurera ett bildspel Visa alla bilder i den aktiva katalogen Video Videouppspelning Redigera videofiler Sortera videofiler 19 7 Försäkran om överensstämmelse 19 8 Tekniska data Fjärrkontroll Strömförsörjning Anslutningar Temperatur Storlek och vikt 19 2

3 Säkerhetsföreskrifter Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren. Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mottagare. Er smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Germany Telefonservice: +49 (0) (engelska) Fax: +49 (0) E-post: Internet: 1 Säkerhetsföreskrifter 1.1 Avsedd användning HDTV-satelitmottagaren är avsedd för privat mottagning av okrypterad digital satellit-tv (DVB-S/S2). Den är enbart avsedd för sådant syfte och får endast användas för sådant syfte. All annan användning betraktas som icke avsedd användning. 1.2 Faror vid avsedd användning VAR FÖRSIKTIG! Fukt, felaktig elnätsspänning och/eller frekvens, blixtnedslag eller mekanisk överbelastning kan orsaka felaktig funktion eller skada på mottagaren. Försäkra att mottagaren (i synnerhet strömkontakten) och fjärrkontrollen inte utsätts för fukt. Exempel: Placera inte fyllda blomvaser eller liknande ovanpå mottagaren. Anslut mottagaren endast till V ~, 50/60 Hz. Koppla ur strömkontakten vid åskväder eller felaktig funktion. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. VARNING! Risk för elektrisk stöt vid anslutning till elnätet. Skador på höljet, strömkabeln eller felaktig reparation kan resultera i kontakt med elnätspänningen. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Reparation av kontakt, kabel eller mottagare bör endast utföras av kvalificerad fackpersonal. 1.3 Placering Placera mottagaren på en stabil, plan yta. 3

4 Produktbeskrivning Skydda mottagaren från fukt, värme, damm och smuts. Ställ inte föremål fyllda med vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå mottagaren. Skydda mottagaren från dropp och vattenstänk. Placera inte brinnande föremål, t.ex. levande ljus, ovanpå mottagaren. Säkerställ tillräcklig ventilation (ventilationshålen får inte blockeras): mottagaren bör ha ett avstånd på minst fem centimeter till omgivande föremål på alla sidor. Säkerställ att ventilationsöppningarna inte täcks av föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner osv. Använd endast mottagaren i milt klimat (inte i tropiskt klimat). Placera mottagaren så att strömkontakten snabbt kan kopplas ur, och därmed koppla bort apparaten från elnätet. Om mottagaren flyttas från en kall omgivning till en varm omgivning kan kondens bildas i mottagaren. Koppla inte in mottagaren, utan låt den vara avstängd i några timmar. 1.4 Batterihantering Batterier ska alltid hållas utom räckhåll för barn. Läckande batterier orsakar skador på miljön och på fjärrkontrollen. Batterier ska inte utsättas för stark värme, t.ex. solsken, eld osv. Kassera batterier i enlighet med gällande lagar och regler. 1.5 Kommentarer angående produktansvar I följande fall kan det avsedda skyddet för mottagaren vara begränsat. Då övergår ansvaret för mottagarens fortsatta funktion till användaren. Mottagaren används inte i enlighet med användarmanualen. Mottagaren används utanför sitt avsedda användningsområde, så som det beskrivits ovan. Användaren utför icke godkända ändringar av mottagaren. 2 Produktbeskrivning 2.1 Detta ingår vid leverans HDTV-satellitmottagaren fjärrkontroll 2 batterier (AAA) till fjärrkontrollen användarmanual 2.2 Mottagare Framsida Nr. Beskrivning 1 LED (signalerar Apparat påslagen ) Baksida Nr. Beskrivning 1 LNB IN Anslutning för satellitantenn (DVB-S) 2 TV Scart-anslutning för TVapparat (analog) 4

5 Produktbeskrivning Nr. Beskrivning 1 Digital audio- och videoutgång 3 HDMI 4 AUDIO DIGITAL OUT 5 USB Digital cinch-ljudutgång Anslutning för extern USBenhet 6 SERVICE Teleplugganslutning 2.3 Fjärrkontroll Nr. Knapp 1 Beskrivning Växlar mellan drifts- och standby-läge Direkt programval 3 FIND Programsökningsfunktion 4 MENU Öppnar huvudmenyn Nr. Knapp 5 PR+ PR- OK/LIST 6 INFO Beskrivning Program + resp. uppåt i menyn Program - resp. nedåt i menyn Volym + resp. uppåt i menyn Volym - resp. till vänster i menyn Visar lista med sändarkanaler / bekräftar menypunkter Visar information om det aktuella programmet 7 TXT Visar/ tonar bort videotext 8 Röd funktionsknapp 9 PR Växlar till tidigare valda program 10 Gul funktionsknapp 11 AUDIO Val av ljudformat 12 TV/RADIO 13 Växlar mellan TV- och radioläge Inspelningsknapp / direktinspelning 14 Återgivning (Mediaplayer) 15 Snabbspolning bakåt 16 Snabbspolning bakåt 17 Tyst läge (mute) 18 0 Väljer återgivningsformat av Mediaplayern 19 FAV Hämtar lista med favoriter 20 EPG Hämtar EPG 2 21 EXIT Lämnar meny resp. menypunkt 22 Grön funktionsknapp 23 Blå funktionsknapp 24 V-MODE 25 PAGE+ Växlar sidoförhållande (Acceptera mode) I menyn/programlistan 10 inmatningar uppåt 1 High Definition Multimedia Interface (eng.), gränssnitt för den komplett digitala överföringen av audio- och videodata. 2 EPG = Electronic Program Guide (eng.) = elektronisk programguide, elektronisk programtidning 5

6 Anslutning av mottagaren Nr. Knapp 26 PAGE- 27 Beskrivning I menyn/programlistan 10 inmatningar nedåt Stannar inspelning / återgivning 28 Avbryter återgivning (paus) 29 Långsam återgivning slow motion 30 Långsam bakåtspolning 3 Anslutning av mottagaren VAR FÖRSIKTIG! Anslut receivern först till satellitantennen och alla andra apparater innan du ansluter nätkabeln till eluttaget. Beakta också informationen i anvisningarna till de övriga apparaterna. Standardanslutning optionell anslutning 4 Grundläggande användning Det här kapitlet beskriver de steg som är nödvändiga för att kunna utnyttja det stora utbudet av radio- och TV-kanaler som erbjuds i satellit-tv-nätet Slå på mottagaren 1. Slå på alla anslutna enheter. 2. Se till att rätt AV-källa (källa för ljud och bild) är vald på TV:n (dvs. att signaler från mottagaren visas). 3. Sätt kontakten i uttaget för att stänga av mottagaren. 4.2 Installation Språk Standardspråk hos mottagaren enligt fabriksinställningen är tyska. Välj önskat språk. Bekräfta med OK för att komma till nästa fönster Start Till undermenyn Språk kommer du också via menyn System. När du har valt det språk du kommer att guidas genom installationen av mottagaren med RAPS (Receiver Automatic Programming System). Om du inte vill installling med RAPS, till exempel, eftersom du inte kan ta emot Astra 19,2 öst, avbryta med EXIT och du anger installationsmenyn. Här kan du börja söka efter, och på så sätt skapa programlistan. 4.3 Välja driftsätt Tryck på TV/RADIO på fjärrkontrollen. För att komma tillbaka till föregående läge trycker du igen på TV/RADIO. 4.4 Öppna/avsluta meny Tryck på MENU för att öppna menyn. Tryck på EXIT för att lämna menyn. 3 De radio- och TV-program som finns tillgängliga via satellit beror på din satellit-tv-operatör. 6

7 Grundläggande användning 4.5 Navigering i menyn Du kan navigera i menyn med funktionerna på receivern men även med fjärrkontrollen. Utvalda menypunkter framhävs i olika färger. 4.6 Föräldrarkontroll I undermenyn föräldrarkontroll kan du ordna åtkomst till olika menyer med en PIN-kod eller du kan även spärra åtkomsten till olika program med en PIN-kod (kanallås). Vid leverans är koden Så kommer du till undermenyn Förädrarkontroll: 1. Tryck på MENU. 2. Välj menyn System. 3. Välj Föräldrarkontroll och bekräfta med OK. Efter inmatning av lösenordet kan du bestämma om åtkomsten till undermenyerna skall vara skyddade av ett lösenord, genom att du väljer Meny lås Av resp. På, bestämma om du vill skydda olika program med en PIN-kod genom att välja Kanal lås och sedan Av resp. På eller ändra lösenordet: 1. Välj fältet Nytt lösensord. 2. Ange ett nytt lösenord. 3. Bekräfta lösenordet. 4. Ange det nya lösenordet en gång till. 4. Tryck OK. 5. Lämna menyn med EXIT. 4.7 Tidsinställning 1. Välj menyn System. 2. Välj undermenym Tid och bekräfta med OK. 3. Välj GMT-Usage och slå på eller stäng av GMT-användningen med eller. På = den automatiska tidsinställningen via satellitsignal är aktiverad. Av = den automatiska tidsinställningen via satellitsignal är avaktiverad. 4. Välj din tidszon i GMT. Tidszonen är standardmässigt inställd på GMT + 1 timme (+ 1:00). 5. Välj menypunkt Sommartid och sedan Sommartid Av eller På. 6. Om du har stängt av den automatiska tidsinställningen (GMT-usage) måste du ange datum och tid manuellt: Välj Datum, välj den position som du vill ändra och ange det aktuella datumet med nummerknapparna. Välj sedan Tid, välj den position som du vill ändra och ange det aktuella klockslaget. 7. Lämna menyn med EXIT. 4.8 TV Direkt programval Tryck på PR+ och PR- för att välja önskat program. Vid varje programbyte öppnas för några sekunder ett infofönster med information om det aktuella programmet. Tryck på INFO för att öppna detta informationsfönster när du vill. Tryck två gånger på EXIT för att stänga informationsfönstret Programval via urvalsfönster 1. Tryck på OK för att öppna ett urvalsfönster med alla tillgängliga program. 2. Välj ut den programlista där det önskade programmet finns i eller tryck på FAV för att välja bland dina favoritlistor. 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret Programval med sökfunktionen Tryck på FIND för att öppna fönstret Sök. 7

8 Grundläggande användning Välj en av de olika programalternativen och bekräfta med OK Genre-filter 2. Välj önskad genre och bekräfta med OK. Nu öppnas som nästa ruta fönstret för urval av program där endast program i den valda genren visas. 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret för program. Nu kan du välja en ny genre Hitta program (alfabetisk sökning) Välj Finna (A-Z) för att öppna fönstret Finna: Välj ett tecken och bekräfta med OK för att spara det i fältet för det önskade programmets namn eller en del av programmets namn. Utöver bokstäver och siffror finns även andra knappar: 1. Välj GENRE för att öppna Genreurvalsfönstret. Knappfunktion CAPS (gul funktionsknapp) DEL (röd funktionsknapp) eller <- OK (blå funktionsknapp) LEER? Betydelse Växel mellan versaler och gemener (endast bokstäver). Tar bort det sist inmatade tecknet. Stänger fönstret. Infogar mellanslag. Frågetecknet som första tecken har en wildcard - funktion, t.ex. om?r anges, kommer alla program att hittas som innehåller bokstaven R i sina namn. När du har bekräftat det första tecknet med OK öppnas en ny ruta, fönstret för val av program, där program visas som innehåller detta tecken (oftast är detta första tecken en bokstav). Tryck på EXIT för att stänga fönster 1 när du tycker att programurvalet verkar översiktligt nog. I fönstret för urval av program kan du nu välja önskat program och bekräfta med OK. Gå tillbaka till teckeninmatning (se ovan) för att begränsa programurvalet ytterligare Sortera programlistan (alfabetiskt) Välj Sort (A-Z) resp. Sort (Z-A) för att sortera programmen i urvalsfönstret i alfabetisk uppstigande eller nedstigande ordning Recall Hos alla funktioner som beskrivs i raderas tidigare programval eller sortering igen när ett program väljs med OK, dvs. om du då trycker på OK i TV-läge för att öppna programvalsfönstret är programlistan som den var ursprungligen. Tryck på PR för att gå till det sist sedda programmet EPG Single EPG Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen. Fönstret Single EPG med information om ett program öppnas. Den pågående sändningen är markerad med. Tryck på PR+ eller PR- för att visa ett program tidigare eller senare (1). Tryck på eller för att gå bakåt eller framåt en dag. Tryck på den gröna funktionsknappen för att scrolla nedåt till info-området. Tryck på den röda funktionsknappen för att scrolla uppåt till info-området. Tryck på den gula funktionsknappen för att spara program, datum, starttid och tidslängd av den markerade sändningen i timern. 8

9 Grundläggande användning Du kan ändra inställningarna så som beskrivs i avsnitt, sida 15. Tryck den blåa funktionsknappen för att gå till fönstret EPG EPG Efter du har tryckt den blåa funktionsknappen i fönstret Single EPG kommer du till fönstret EPG. Tryck på OK för att öppna ett fönster med detaljinformation om den valda programsändningen. Du kan trycka på OK, den röda funktionsknappen eller på EXIT för att stänga fönstret igen. Tryck på PR+ och PR- för att bläddra igenom alla tillgängliga program. Tryck på eller för att gå bakåt eller framåt en sändning inom ett program. Tryck på den röda funktionsknappen för att gå till fönstret Tidsdisplay: Välj här med eller funktionerna i nedre bildkant: Tryck på OK när du har valt för att gå till pågående sändning. Den pågående sändningen är markerad med. Tryck på OK när du har valt att hoppa fram eller tillbaka till en sändning. för Tryck på OK när du har valt för att hoppa fram eller tillbaka två timmar. Tryck på OK när du har valt för att hoppa fram eller tillbaka en dag. Tryck på EXIT för att stänga fönstret Tidsdisplay och återvända till EPGfönstret. Tryck på den gröna funktionsknappen för att spara program, inspelningsdatum, starttid och tidslängd av den markerade sändningen i timern. Du kan ändra inställningarna så som beskrivs i avsnitt, sida 15. Tryck på den blåa funktionsknappen för att återvända till fönstret Single EPG. Tryck på EXIT för att återvända till TVprogrammet Ljudinställningar 1. Tryck AUDIO. 2. Välj ljudinställning med och. 3. Tryck på PR+ eller PR- för att välja ett annat språk eller Dolby AC3 (Dolby Digital) om sändarkanalen erbjuder detta. 4. Efter inställning av ljudet lämnar du menyn med EXIT Text-TV Tryck på TXT-knappen på fjärrkontrollen för att öppna Text-TV. Den första TV-textsidan 100 visas. Så här kan du navigera mellan videotextsidorna: Knapp Nummerblock på fjärrkontrollen (om det finns delsidor) (om det finns delsidor) Funktion Direkt inmatning av sidonummer Nästa huvudsida Föregående huvudsida Nästa delsida Föregående delsida eller AUTO. Bytet av delsida sker automatiskt Tryck på EXIT för att stänga av videotexten igen Bildförhållande Tryck flera gånger på V-MODE för att ställa in bildsidoförhållandet. 9

10 Övriga inställningar och funktioner 5 Övriga inställningar och funktioner 5.1 Meny programlistor TV-programlista / Radioprogramlista För att göra det enklare förklaras nedan enbart hur man redigerar TV-listor, för att redigera radio-programlistor gör du som följande. 1. Navigera i menyn Programlista till undermenyn TV. 2. Tryck på OK för att öppna fönstret TV. Vid nedan beskrivna redigeringar kommer du att tillfrågas när du lämnar menyerna för programlistor om du vill skriva om den fabriksinställda programlistan, dvs. du kan spara de gjorda ändringarna (med OK ändras då den ursprungliga programlistan) Lägga till ett program i en lista med favoriter 1. Markera motsvarande program. 2. Tryck på FAV och bekräfta med OK. Nu öppnas ett valfönster med åtta existerande listor med favoriter. 3. Välj den lista med favoriter som du vill lägga in programmet i och bekräfta med OK. Motsvarande lista med favoriter kommer att markeras med ( ). 4. Programmen som du vill tilldela en viss favoritgrupp markeras i programlistorna. 5. Tryck en gång till på FAV eller EXIT för att lämna funktionen Lägg till Lösenordsskydd för program (spärr för obehörig åtkomst) 1. Markera motsvarande program. 2. Tryck på den röda funktionsknappen (SHIFT). 3. Bekräfta med OK. Du kommer tillfrågas att ange ett lösenord. 4. Ange ett lösenord. Spärrade program markeras i programlistorna med. 5. Tryck en gång till på den röda funktionsknappen (SHIFT) för att lämna funktionen Lås Hoppa över program vid programsökning (zappa) 1. Markera motsvarande program. 2. Tryck på den gröna funktionsknappen. 3. Bekräfta med OK. Program som skall hoppas över markeras i programlistorna. 4. Tryck en gång till på den gröna funktionsknappen för att lämna funktionen Lås Flytta program till en annan kanalplats 1. Tryck på den gula funktionsknappen för att starta funktionen Flytta. 2. Markera programmet du vill flytta och bekräfta med OK. Programmet som skall flyttas markeras i programlistan.. Om du vill flytta mer än ett program markerar du dessa och bekräftar varje program med OK. Programmen som skall flyttas behöver inte följa direkt på varandra. 3. Välj den programplats framför vilken du vill placera programmet / programmen och tryck en gång till på den gula funktionsknappen. 4. Tryck på EXIT för att lämna funktionen Flytta Sortera programlistan 1. Tryck på den blå funktionsknappen (ändra). Fönstret Programlistor öppnas. 2. Tryck på den röda funktionsknappen (Sortera) för att öppna ett fönster där du kan bestämma sorteringskriterierna. 3. Välj Namn(A-Z) resp. Namn(Z-A) för att sortera programlistan i alfabetisk ordning, eller välj Fritt/Scramble för att först lista upp alla fritt mottagbara program i programlistan och 10

11 Övriga inställningar och funktioner sedan alla kodade program, eller välj Lås för att först lista upp alla program i programslistan som inte är spärrade och därefter alla spärrade program. 4. Tryck på OK för att bekräfta ditt val. 5. Tryck på EXIT för att lämna sorteringsfunktionen Ombenämna program 1. Tryck den blåa funktionsknappen (L/R) i undermenyn Programlistor TV. 2. Tryck den gröna funktionsknappen för att göra ändringen. 3. Markera programmet du vill ombenämna och bekräfta med OK. 4. Fönstret Ändra namn öppnas. Välj det tecken du vill ändra. Ange det nya tecknet med knappsatsen (10) på fjärrkontrollen. Tryck på den röda funktionsknappen (CAPS) för att växla mellan gemener och versaler. Tryck på den gröna funktionsknappen (DEL) för att ta bort motsvarande tecken. Tryck på den gula funktionsknappen (OK) för att spara de genomförda ändringarna och åter stänga fönstret Ändra namn. Tryck på den blåa funktionsknappen (CANCEL) för att slopa de genomförda ändringarna och stänga fönstret Ändra namn igen. 5. Tryck på den gröna funktionsknappen för att lämna ändringsläget Radera ett enskilt program från programlistan 1. Tryck den blåa funktionsknappen (Ändra) i undermenyn Programlistor TV. 2. Tryck den blåa funktionsknappen (Ta bort) en gång till för att komma till Ta bortläget. 3. Markera programmet du vill ta bort och bekräfta med OK. Motsvarande program kommer att markeras ( ). Tryck den blåa funktionsknappen (Ta bort) en gång till eller EXIT för att lämna Ta bort-läget igen. 4. Om du godkänner omskrivandet av den fabriksinställda programlistan (se ovan) när du lämnar menyn kommer de markerade programmen att raderas Ta bort alla För att ta bort alla program 1. Välj Ta bort alla i menyn Programlistor. 2. Tryck OK. Nu kommer du att bli tillfrågad om du vill ta bort alla kanaler. 3. Välj Ja eller Nej och bekräfta med OK. Efter att alla program har tagits bort är dina programlistor tomma och måste skapas på nytt! Listor med favoriter I denna undermeny kan du ändra namn på favoritlistorna. 1. Välj lista med favoriter som skall ombenämnas och bekräfta med OK. 2. Ett tangentbord i bildskärmen öppnas. 3. Välj bokstäver/siffror med PR+ och PReller med und och bekräfta med OK. Med den gula funktionsknappen växlar du mellan gemener och versaler. Med den röda funktionsknappen tar du bort enskilda bokstäver/siffror. Upprepa så ofta tills du har matat in det önskade namnet för favoritlistan. Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå tillbaka till undermenyn Listor med favoriter och tryck på EXIT för att lämna undermenyn. 11

12 Välj Övriga inställningar och funktioner 5.2 Meny installation Antennanslutning 1. Välj undermenym Antennanslutning i menyn Installation och bekräfta med OK. 2. Välj om en Låst antenn eller en Motorantenn skall anslutas till receivern. 3. Tryck EXIT för att lämna undermenyn Antennanslutning. 4. Tryck en gång till på EXIT för att återvända till TV-läge eller för att gå vidare till en annan undermeny. Om du har valt en Motorantenn måste du konfigurera denna i menypunkt Antennsetup Satellitlista I undermenyn Satellitlista finns det en lista med tillgängliga satelliter. Beroende av ditt antennsystem kan du välja här vilken satellit du vill ha för mottagning av program: 1. Välj undermenym Satellitlista i menyn Installation och bekräfta med OK. 2. Välj den satellit du vill ha för mottagningen och bekräfta med OK.Den valda satelliten kommer att markeras motsvarande med ( ). Så ändrar du en inmatning: 1. Tryck den röda funktionsknappen (SHIFT). 2. Välj om du vill ändra namn eller längdgrad (position). 3. Välj den textposition som du vill ändra: Ange siffror och bokstäver med fjärrkontrollen. Tryck på den röda funktionsknappen för att växla mellan gemener och versaler. Tryck på den gröna funktionsknappen för att ta bort den just valda positionen. Tryck på den gula funktionsknappen för att bekräfta ändringarna och återvända till satellitlistan. Tryck på den blåa funktionsknappen (L/R) för att avbryta ändringen och återvända till satellitlistan. Så lägger du till en inmatning: 1. Tryck på den gröna funktionsknappen. 2. Ange namn och längdgrad (textinmatning så som beskrivs under Ändra). Så tar du bort en inmatning: 1. Välj den satellit du vill ta bort. 2. Tryck på den blåa funktionsknappen (L/R). Ett fönster öppnas där du tillfrågas om du verkligen vill ta bort. 3. Välj OK eller Nej och bekräfta valet med OK. Nu kommer du tillbaka till satellitlistan. Tryck EXIT för att lämna undermenyn Satellitlista. Tryck EXIT för att gå tillbaka till TV-läget Antenn-setup I undermenyn Antenn-setup finns det olika alternativ som är beroende av om du har valt Låst antenn eller Motorantenn i Antennanslutning Låst antenn I Satellit väljer du den satellit som du vill ha för efterföljande inställningar. Valmöjligheterna begränsas till de satelliter som är markerade i Satellitlistan. Välj det passande värdet för det använda LBN-systemet i LNB Frekvens. Alternativt trycker du på OK och väljer det passande värdet i listan och bekräftar med OK): Standardvärde är ett universellt LNB-system med MHz. Du kan bestämma signalstyrka och kvalitet vid mottagning av en särskild transponder: den transponder i Transponder som du vill att dess signalstyrka och kvalitet skall visas på den nedre fönsterkanten. 12

13 Övriga inställningar och funktioner Om du vill använda en multifeed-antenn väljer du den port som du vill ha för den valda satelliten i DiSEqC FOm du vill ta emot signaler från mer än fyra satelliter, väljer du den port för den valda satelliten i DiSEqC Standardmässigt har du här inställningen Ur funktion. Välj här menypunkt 22K för att permanent kunna slå på eller stänga av 22 khzstyrspänningen för High-Lowbandomkopplingen. I de flesta fall måste här inställningen vara Auto (fabriksinställning). Välj det rätta värdet för den valda sändarkanalen i Polaritet Motorantenn Välj det passande värdet för det använda LBN-systemet i LNB Frekvens. Standardvärde är ett universellt LNBsystem med MHz. Ställ in motsvarande styrsignalteknik i Motortyp DiSEqC 1.2 Välj Ta bort alla för att ta bort alla inställda satellitpositioner igen Välj Motor och tryck OK för att öppna undermenyn Motorinställningar: So sså ställer du in de olika antennpositionerna: 1. I Satellit väljer du den satellit som du vill ha för efterföljande inställningar. 2. Välj den transponder i Transponder som skall gälla för antennpositionen. 3. Välj Pos-Nr. & Spara för att bestämma ett positionsnummer där motsvarande satellit skall sparas. 4. Välj Gå till X för att hämta en position från vilken du vill göra inställningen (värdet Referens utgör nollpositionen). 4 DiSEqC = Digital Satellite Equipment Control (eng.),betecknar en digital styrsignalteknik hos satellitanläggningar 5 DiSEqC1.0 stöder fyra satellitpositioner 6 DiSEqC1.1 stöder 16 satellitpositioner 5. Välj Spara och vrid antennen i västlig- resp. ostlig riktning. Sök efter maximal signalstyrka och -kvalitet (visas längst ned på bildskärmen). 6. Tryck sedan OK för att spara den rätta positionen. En frågetext visas. 7. Bekräfta positionsändringen med Ja eller neka den med Nej. 8. Upprepa eventuellt steg 1 6 för andra satelliter / transponder. Välj Default och tryck OK för att ta bort alla tidigare inställningar och bestämma antennpositionerna på nytt. En frågetext visas nu. Bekräfta borttagningen med Ja eller avbryt med Nej. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till undermenyn Antenn-setup. Välj Gräns för setup och tryck OK för att öppna fönstret Gräns för setup. 1. Välj Gräns för setup för att växla mellan Gräns funktion, Gräns väst och Gräns öst. 2. Markera funktionen Gräns setup och flytta gränsen från förra steg till öst resp. väst. 3. Markera funktionen Gå till referens och tryck sedan på OK för att förflytta motorantennen tillbaka till utgångsläget. 4. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till undermenyn Antenn-setup USALS En satellitposition definieras som referens och med uppgifterna om bredd- och längdgrad beräknas sedan utifrån dessa basvärden alla andra satelliters vridrörelser. Välj lokal längdgrad för att ange längdgraden av antennens position på din fjärrkontroll. Välj lokal breddgrad för att ange breddgraden av antennens position på din fjärrkontroll. 1. Välj Motor och tryck OK. 2. Välj Satellit för att välja den satellit som skall användas som referens för USALSstyrningen av din antenn. 13

14 Övriga inställningar och funktioner 3. Välj den transponder i Transponder som skall gälla för antennpositionen. 4. Rikta din antenn på så sätt att du uppnår maximala värden för signalstyrka och kvalitet. 5. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till undermenyn Antenn-setup. Välj Gräns för setup i undermenyn Antenn-setup och tryck OK för att öppna fönstret Gräns för setup. Gå tillväga så som beskrivs ovan Sökning enskilda satelliter Här kan du söka igenom enskilda satelliter efter program som kan tas emot. I Satellit väljer du den satellit som du vill söka igenom (Scan). Valmöjligheterna begränsas även här till de satelliter som är markerade i Satellitlistan. Välj Endast FTA 7 för att bestämma om endast FTA-program eller alla program skall sökas. I Scan kanal väljer du om du endast vill söka efter TV-kanaler, radio-kanaler ellet TV + radio. I Nätverkssökning väljer du om du endast vill söka efter en enskild kanal (Nej) eller alla kanaler av en sändarkedja (Ja), t. ex. TV 4, TV 4+, TV4 sport osv. Nätverkssökning är endast aktiv om du har valt Scan mode Nuvarande scan (lika med Standard Scan). Välj sökningssätt I Scan mode: Nuvarande scan (Standard Scan): Detta läge omfattar enbart frekvenser som står i TP-listan. Automatisk sökning (Blind Scan): Här söks alla frekvenser, oberoende om de finns på TP-listan eller ej. I Tuner väljer du vilket LNB-system som skall bearbeta signalerna (om det endast finns ett LNB-system är denna menypunkt inte aktiv). 7 FTA = Free To Air = okodade program Starta kanalsändarsökningen med att välja Sök och bekräfta med OK. 5.3 Meny system TV-system Välj Videoupplösning för att ställa in den passande videoupplösningen. 1. Tryck på OK för att öppna en lista med värden som du kan välja. 2. Välj passande värde för din TV-apparat. 3. Bekräfta ditt val med OK. Exempel:Om din TV-apparat har en maximal upplösning på 720p 8 bör du också ställa in 720p på receivern (fabriksinställning är 720p). Om du har anslutit receivern och TV-apparaten med en scart-kabel är upplösningen max. 576i (PALformat). Så här ändrar du upplösningen direkt med fjärrkontrollen: Tryck (eventuellt flera gånger) den gröna funktionsknappen för att byta videosignalens upplösning vid HDMIutgången. Det inställda värdet visas nu på displayen. 8 p = progressive (eng.), Progressive scan-förfarande: hela bilder visas, t. ex. innebär 720p att 50 hela bilder med en upplösning på 1280 pixlar / linjer och 720 linjer / bild överförs inom en sekund. i = interlaced (engl.), ett linjesprångsförfarande: raka och oraka linjer överförs omväxlande. i = interlaced (engl.), Zeilensprungverfahren: gerade und ungerade Zeilen werden abwechselnd übertragen. 14

15 Övriga inställningar och funktioner Välj Acceptera mode (sidförhållande) för att ställa in bildsidoförhållandet. Värde Auto 4:3PS 4:3LB 16:9 Betydelse Standardinställning: Receivern väljer det optimala värdet För återgivning på en 4:3- bildskärm, PS = Panscan: 4:3 sändning: Bilden visas optimalt. 16:9 sändning: Bilden anpassas i höjden till bildskärmen, till höger och vänster saknas bildinformationen. För återgivning på en 4:3- bildskärm, LB = Letterbox 4:3 sändning: Bilden visas optimalt. 16:9 sändning: Bilden anpassas i bredden till bildskärmen, svarta balkar utjämnar höjden. För återgivning på en 16:9 TVapparat Välj Digital Audio-utgång för att bestämma formatet av den digitala ljudsignalen: PCM Pulse Code Modulation (standard), DD Dolby Digital (flerkanalsljud) Timer I undermeny Timer kan du programmera, redigera och ta bort upp till åtta händelser (kanalväxlingar). 1. Markera en timer i undermenyn Timer med knapparna PR+ och PR-. 2. Tryck på OK för att öppna timern. 3. Markera raden Timer-läge med knapparna PR+ och PR-. 4. Du kan välja bland följande alternativ med knapparna och : Värde Av En gång Dagligen Veckovis Månadsvis Måndag till fredag Betydelse Timern är avstängd. Engångshändelse. Händelse som infaller vid samma tid varje dag (t.ex. dagliga nyhetssändningar). Händelse som infaller samma veckodag, en gång per vecka. Händelse som infaller samma dag varje månad (t.ex. den 20:e). Händelse som infaller samma tid, måndag till fredag. 5. På raden Timer service är alternativet Växla kanal valt. Detta kan inte ändras. 6. Markera raden Väckningskanal med knapparna PR+ och PR-, och välj kanal som ska växlas till med knapparna och. 7. Markera raden Datum med knapparna PR+ och PR-, och välj datum med sifferknapparna. 8. Markera raden I tid med knapparna PR+ och PR-, och välj datum med sifferknapparna. 9. Markera raden Varaktighet med knapparna PR+ och PR-, och ange programmets längd med sifferknapparna. Du kan flytta från tecken till tecken (position till position) i fälten för tid och datum med knapparna och. 10. Markera knappen Spara med knapparna PR+ och PR-, och bekräfta med OK (eller välj Avbryt och bekräfta med OK om du vill avbryta programmeringen du kommer då att tas tillbaka till undermenyn Timer). 15

16 Övriga inställningar och funktioner Övrigt Du kan lägga till markerade program till en timer direkt från EPG. Det underlättar programmeringen betydligt, eftersom du inte behöver ställa in kanal, datum och tid LNB-matning Välj LNB-matning för att slå på och stänga av strömförsörjningen vid LNB IN Automatisk standbyfunktion I enlighet med gällande EU-regler är denna mottagare utrustad med ett strömsparsystem. Efter tre timmar går mottagaren automatiskt in i strömsparläge (energiförbrukning under 0.5 W) om ingen funktion på fjärrkontrollen används under denna period (t.ex. volymändringar eller kanalbyten). Du kan stänga av den automatiska standbyfunktionen genom menyn. 1. Välj undermenyn Övrigt i menyn System och tryck på OK. 2. Välj Auto standby för att slå på eller slå av den automatiska standbyfunktionen, genom att använda knapparna och (fabriksinställningen är Auto standby På) Synkronisering av ljud och bild I ditt hemmabiosystem kan osynkroniserat ljud och bild uppträda, exempelvis på grund av långa kablar. Den mottagaren gör det möjligt att balansera detta genom att tidsmässigt förskjuta ljudsignalen i förhållande till videosignalen. 1. Välj undermenyn Övrigt i menyn System och tryck på OK. 2. Välj AV-synkvärde för att ange ett förskjutningsvärde mellan -500 ms och +500 ms med knapparna och (fabriksinställningen är ett AV-synkvärde på 0 ms). 5.4 Meny inställning Programvaruversion Undermenyn Information i menyn Verktyg visar versionen på mottagare-programvara Fabriksinställningar Om du har sparat felaktiga inställningar eller om du vill ge bort/sälja mottagaren utan dina inställningar så kan du återställa mottagaren till fabriksinställningar (reset): För att återställa mottagaren: 1. Välj undermenyn Fabriksinställningar i menyn Verktyg. 2. Tryck på OK-knappen. Du kommer att få frågan om du vill återställa mottagaren och ta bort alla personliga inställningar. 3. Välj Ja eller Nej med knapparna och, och tryck sedan på OK. Efter återställning av mottagaren visas menyn för val av språk Uppdatering av receiverns programvara Du kan även uppdatera din mottagare via USBgränssnittet. Leta efter uppdateringsfilen på webbsidan (menypunkt support) och spara den i en USB-enhet. 1. Packa upp filen med namnslutet.abs och kopiera den över till din USB-enhet. Tänk på att uppdateringsfilen (*.abs) visas direkt i USB-enhetens rotkatalog (ingen underkatalog)! 2. Anslut USB-enheten till din receiver. 3. I menyn Inställning väljer du undermenyn USB-uppdatering och trycker på OK. 4. I Uppdatering mode väljer du uppdateringssättet Allcode. 5. I Upgrade file väljer du den under 2. kopierade filen. 6. Välj funktionen Start och bekräfta med OK. Nu visas en säkerhetsfråga. Efter du har valt OK och tryckt OK startar 16

17 Media Player uppdateringen. Efter uppdateringen startar receivern automatiskt igen. 6 Media Player Media Player kan användas för att visa och lyssna på MPEG-, MP3- och JPG-filer från datalagringsenheten. 1. Öppna Media Player genom att välja menyvalet Media Player i menyn Media och bekräfta genom att trycka på OK eller tryck på den gula funktionsknappen i TVläget. 2. Tryck på 0-knappen tills den önskade filtypen visas längst ut till vänster på den översta raden. I katalogstrukturen visas nu enbart filer som motsvarar den önskade filtypen. Endast när du har valt exempelvis Musik kommer dina musikfiler att synas. 3. Tryck på PR- för att välja den anslutna datalagringsenheten och bekräfta genom att trycka på OK. De kataloger som finns (och filer som motsvarar den valda filtypen) visas. 4. Välj filen som ska spelas/visas (tryck på OK för att öppna en katalog). 5. Tryck på OK för att starta uppspelning (eller tryck på knappen ). 6. Använd knapparna,,,, och för att styra uppspelningen. Knapparna i Media Player-fönstrets underkant tillhandahåller ytterligare funktioner. Dessa funktioner beror på den valda filtypen (musik, bilder). 6.1 Musik Uppspelning 1. Använd knapparna PR+ och PR- för att välja ett spår som ska spelas. 2. Tryck på OK för att starta uppspelningen Spellista Skapa en spellista Välj ett spår med knapparna PR+ och PRoch tryck på den gröna funktionsknappen för att lägga till den i spellistan (favoritlistan). Spåret markeras med ett hjärta. Upprepa denna procedur för alla spår som ska läggas till i spellistan. Använd den gula funktionsknappen för att lägga till alla spår från den aktiva katalogen i spellistan. Om du trycker på den gula funktionsknappen igen kommer spellistan att raderas helt. Tryck på SHIFT-knappen (röd) för att visa favoritlistan (spellistan). Det nya fönstret Spellista visas. Nu kan du flytta eller ta bort filer i listan Flytta filer i spellistan 1. Välj ett spår som ska flyttas med knapparna PR+ och PR-. 2. Tryck på röda funktionsknappen (SHIFT) för att markera det valda spåret för flyttning. 3. Välj en ny position för det valda spåret med knapparna PR+ och PR-. 4. Lämna flyttningsfunktionen genom att trycka på röda funktionsknappen (SHIFT) igen. Nu kan du stänga fönstret Spellista genom att trycka på EXIT, eller flytta ytterligare spår genom att börja om på steg Ta bort filer från spellistan 1. Välj ett spår som ska tas bort med knapparna PR+ och PR-. 2. Tryck på den gröna funktionsknappen för att ta bort det valda spåret från spellistan. 3. Tryck på EXIT för att avsluta borttagning av spår, eller ta bort ytterligare spår genom att börja om på steg Använd knapparna,, och för att styra uppspelningen. 17

18 Media Player Ta bort alla filer från spellistan 1. Tryck på den gula funktionsknappen för att ta bort alla spår från spellistan. Du kommer att få frågan om du verkligen vill ta bort alla spår. 2. Välj Ja eller Nej och bekräfta med OK. Om du väljer Nej kommer du att återgå till spellistan. Om du väljer Ja kommer spellistan att raderas helt och du tas tillbaka till Media Players startfönster Redigera musikfiler Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå till redigeringsläget. Här kan du byta namn, genom att trycka på den röda funktionsknappen, kopiera, genom att trycka på den gröna funktionsknappen, radera, genom att trycka på den gula funktionsknappen, samt skapa nya kataloger, genom att trycka på den blåa funktionsknappen. Tryck två gånger på EXIT-knappen för att lämna redigeringsläget. Du tas tillbaka till Media Players startfönster Sortera musikfiler Tryck på 1 för att sortera spåren efter namn, längd, filstorlek eller favoriter. Favoriter är de spår som ingår i den aktuella spellistan Uppspelningsläge Tryck på 2 för att ändra uppspelningsläge: Symbol i Media Player-fönstret Betydelse Ett spår spelas och upprepas. Alla spår i den aktiva katalogen spelas och upprepas i den ordning som visas. Alla spår i den aktiva katalogen spelas i slumpvis ordning och upprepas därefter. Tryck på EXIT-knappen för att stänga Media Player och återgå till Media-menyn. 6.2 Bilder Det grundläggande sättet att hantera bildfiler skiljer sig bara en aning från musikfiler (automatisk visning av ett antal bilder). Skillnaderna består i funktionerna som är tillgängliga genom att trycka på knapparna 2 och Konfigurera ett bildspel Tryck på 2 för att konfigurera ett bildspel 1. Välj Tid för bildspel med knapparna PR+ och PR-. 2. Använd knapparna och för att välja tiden mellan bildväxlingar (1 till 9 sekunder). När Av är valt så stannar den första bilden kvar på skärmen. 3. Välj Repetera bildspel med knapparna PR+ och PR- och använd sedan knapparna och för att bestämma om bildspelet ska börja om från början när den sista bilden har visats. 4. Välj raden Spara Avbryt med knapparna PR+ och PR- och använd sedan knapparna och för att välja om inställningarna ska sparas eller inte, och bekräfta valet genom att trycka på OK. Du tas tillbaka till bildlistan Visa alla bilder i den aktiva katalogen Tryck på 3 för att visa alla bilder i den aktiva katalogen. Du kan även se på bilder medan musik spelar i bakgrunden genom att byta filtyp medan musiken spelar (med 0-knappen) och sedan starta ett bildspel. 6.3 Video Videouppspelning 1. Välj filen som ska spelas med knapparna PR+ och PR-. På skärmens vänstra sida 18

19 Försäkran om överensstämmelse kan du se filmen i förhandsvisningsläge. Använd knapparna,, och för att styra uppspelningen. 2. Tryck på OK för att starta uppspelning i fullskärmsläge. 3. Använd knapparna,,,,, och för att styra uppspelningen Redigera videofiler Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå till redigeringsläget. Här kan du byta namn, genom att trycka på den röda funktionsknappen, kopiera, genom att trycka på den gröna funktionsknappen, radera, genom att trycka på den gula funktionsknappen, samt skapa nya kataloger, genom att trycka på den blåa funktionsknappen. Tryck två gånger på EXIT-knappen för att lämna redigeringsläget. Du tas tillbaka till Media Players startfönster Sortera videofiler Tryck på 1 för att sortera videofilerna efter namn, längd eller filstorlek. 7 Försäkran om överensstämmelse Företaget smart electronic GmbH, Industriestraße 29, St. Georgen, Tyskland, förklarar härmed att denna produkt lever upp till följande direktiv och standarder: Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG EN 55013: A1: A2: 2006 EN 55020: 2007 EN : A1: A2:2009 EN : 2008 Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EN 60065:2002+A1:2006+A11: Tekniska data 8.1 1BFjärrkontroll Räckvidd Batterier upp till 7 m 2x st. AAA 8.2 2BStrömförsörjning Strömförbrukning i standbyläge Nätspänning Under 0.5 W 8.3 3BAnslutningar V ~, 50/60 Hz Datalagring USB 2.0 Antenningång F-kontakt Service Jack Audio-utgång 1 x RCA digitalt ljud (SPDIF) Audio/Videoutgång 1x HDMI 1 x SCART (EURO AV) 8.4 4BTemperatur Driftstemperatur Förvaringstempe ratur +5 C till +40 C -40 C till +65 C 8.5 5BStorlek och vikt Bredd Höjd Djup Vikt 220 mm 45 mm 130 mm ca. 0,6 kg 19

20 smart electronic GmbH 2013 Forbehold tages for alle rettigheder, tekniske ændringer, fejl samt trykfejltagelser. Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra smart.

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Mottagare smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Snabbstartshandbok Version: 16.01.2014 - Svenska smartstream - BOX2IP Inledning Kära kund, Denna användarmanual

Läs mer

Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare.

Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare. Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer