Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare."

Transkript

1

2 Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren. Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare. Er smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Germany Telefonservice: +49 (0) (engelska) Fax: +49 (0) E-post: Internet: smart electronic GmbH 2014 Alla rättigheter, tekniska ändringar, felaktigheter och tryckfel förbehålles. All reproducering eller kopiering av innehållet kräver ett föregående skriftligt godkännande från smart. 2 Svenska

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Användarinformation Användning av denna manual Tecken, Symboler, Layout Produktbeskrivning Detta ingår vid leverans Modtagare Fjärrkontroll Strömsparläge (Save Energy) Garanti Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Faror vid avsedd användning Placering Batterihantering Kommentarer angående produktansvar Installation av mottagaren Anslutningsdiagram Anslut satellitantenn Anslut TV Anslut hemmabiosystem Anslut datalagring Anslut hemnätverk Sätt batterier i fjärrkontrollen Grundläggande användning Slå på mottagaren Uppgradering av mottagarens programvara Driftsättning Val av användningsläge Visa/Lämna meny Menynavigering Svenska 3

4 Inledning 5.7 Föräldrakontroll Ställa in tiden TV Media Player Inspelning Musik Bilder Video Inspelning / PVR Direktinspelning Programmera inspelning via EPG Direkt programmering (undermeny Timer) Timeshift (tidsbestämd TV) Spela upp en inspelning PVR Storage PVR Konfiguration IP-funktioner YouTube Webb-radio Webb-news Webb-Väder smartstream - BOX2IP Förbered utrustning Användning Utökade inställningar och funktioner Installation TV- och radiokanallistor Ändra namn på favoritlistor Ställa in språk Ställa in bilden Ställa in formatet på videosignalen på SCART-utgång Digitalt ljudformat Svenska

5 Innehållsförteckning 10.8 SmartLink (CEC) Timer OSD inställning LNB-matningsspänning Automatisk standbyfunktion Synkronisering av ljud och bild LNB IN/OUT Loop-through alternativ (Loop Standby Avmontera USB-disk Programvaruversion Fabriksinställningar Användning vid ett enkabel system Över enkabel Tilldelningen av MF-kanaler och frekvenser Installation Rengöring Transport och lagring Felsökning Avfallshantering Tekniska data Allmän information Fjärrkontroll Strömförsörjning Anslutningar Temperatur Storlek och vikt Index Svenska 5

6 Användarinformation 1 Användarinformation 1.1 Användning av denna manual Denna manual är avsedd för mirage HDTV-satellitmottagaren. Läs noga igenom denna manual innan du använder apparaten för första gången. Lägg märke till alla varningar och kommentarer i manualen. Betrakta denna manual som en väsentlig del av produkten och förvara den på en lättillgänglig plats. Denna manual bör även bifogas när apparaten överlämnas till en tredje part. Skulle manualen gå förlorad så kan den senaste versionen hämtas från Support Center på vår webbplats Mjukvaran fortsätter att utvecklas även efter köpet av apparaten. Därför är det möjligt att vissa användningsmoment inte helt motsvarar vad som står i användarmanualen. 1.2 Tecken, Symboler, Layout Symbol/layout Betydelse VARNING Fara på grund av risk för elektrisk stöt med allvarlig kroppsskada som följd. VAR FÖRSIKTIG Risk för möjlig fysisk skada NOTERA Tips och användbar information Du ombeds utföra en åtgärd. Utför dessa steg i den angivna ordningen. Lista kursiv Olika möjligheter för inställningar och även bildtexter anges i kursiv stil. 6 Svenska

7 Produktbeskrivning Symbol/layout fet fet och kursiv Betydelse Knappar anges i fet stil. Menyfönster och menyval (som ofta inkluderar ytterligare dolda menyval eller direkta inställningar) anges i fet och kursiv stil. 2 Produktbeskrivning 2.1 Detta ingår vid leverans HDTV Satellitmottagare. fjärrkontroll 2 batterier (AAA) till fjärrkontrollen användarmanual 2.2 Modtagare Mottagaren finns i två utföranden (I och II). Välj din enhet till lämplig beskrivning. Skillnader noteras i varje enskilt fall i enlighet därmed Frontpanel I II Nr. Beskrivning 1 LED (anger "mottagande") Den gröna LED (Light Emitting Diode) på framsidan av mottagaren inte tänds omedelbart Nr. Beskrivning 1 Display 4-siffrig display 2 Röd LED Standbyindikator som lyser när mottagaren är i standbyläge. 3 STAND- BY Växla mellan standby / normal drift Svenska 7

8 Produktbeskrivning I efter att du har anslutit enheten till elnätet ("Power LED"), men endast om programmet installationen är klar. När du ansluter nätkabeln för första gången, LED-lampor endast efter installationen. Om mottagaren under efterföljande drift redan finns ett program lista, tar det införandet av nätkontakten till LED-lampor endast några sekunder. 4 PR- Föregående kanal / neråt i menyer II 5 PR+ Nästa kanal / uppåt i menyer 6 Grön LED Signallampa som lyser om en videosignal skickas till TV:n Baksida I II 8 Svenska

9 Produktbeskrivning I II Nr. Beskrivning 1 LNB IN Anslutning för satellitantenn 2 AUDIO OUT DIGI- TAL 3 SERVICE RS 232 Digital RCAljudutgång (SPDIF) 4 TV SCART-anslutning för TV (analog) 5 HDMI0F1 Digital ljud- och bildutgång 6 USB Bakre anslutning för externt USB-minne 7 ETHERNET Nätverk Nr. Beskrivning 1 LNB IN Anslutning för satellit-antenn 2 LNB OUT Genomkopplad kabelsignal för anslutning av ytterligare mottagare 3 ETHERNET Nätverk 4 SERVICE RS AUDIO OUT (R) 6 AUDIO OUT (L) Analog ljudsignal (höger) Analog ljudsignal (vänster) 7 TV SCART-anslutning för TV (analog) 8 HDMI 1 Digital ljud- och bildutgång 9 DIGITAL AUDIO Digital RCAljudutgång (SPDIF) 10 USB Bakre anslutning för externt USB-minne 11 ON / OFF Strömbrytare (På/Av) 1 High Definition Multimedia Interface; gränssnitt för helt digital överföring av ljud och bild. Svenska 9

10 Produktbeskrivning 2.3 Fjärrkontroll I II Nr. Knapp Beskrivning 1 Växla mellan normal drift och standbyläge Direkt kanalval. 3 FIND Visa kanalsökningsfunktione n. 4 MENU Visa huvudmenyn. 5 PR+ Kanal + eller uppåtnavigering i menyer PR- Kanal - eller neråtnavigering i menyer Nr. Knapp Beskrivning 1 V-MODE Växla mellan bildformat 2 Växla mellan normal drift och standbyläge. 3 AUDIO Val av ljudformat 4 IPTV Används ej Direkt kanalval 6 0 Välj mediaspelarens uppspelningsformat 7 FIND Visa kanalsökningsfunktione n. 10 Svenska

11 Produktbeskrivning OK/LIST I Volym + eller högernavigering i menyer Volym - eller vänsternavigering i menyer Visa kanallista/bekräfta menyval 6 INFO Visa information om nuvarande kanal 7 TXT Visa / dölj text-tv 8 Röd funktionsknapp 9 PR Växla till tidigare valda kanaler 10 Gul funktionsknapp 11 AUDIO Val av ljudformat 12 TV/RADIO Växla mellan TV- och radioläge 13 Direktinspelning 14 Play (mediaspelare) 15 Snabbspolning bakåt 16 Snabbspolning framåt 17 Tyst 18 0 Välj mediaspelarens uppspelningsformat 19 FAV Visa favoritlista 20 EPG Visa EPG1F2 21 EXIT Lämna meny eller menyval II 8 PR+ Kanal + eller uppåtnavigering i menyer PR- OK/LIST Kanal - eller neråtnavigering i menyer Volym + eller högernavigering i menyer Volym - eller vänsternavigering i menyer 9 EPG Visa EPG 2 Visa kanallista/bekräfta menyval 10 INFO Visa information om nuvarande kanal 11 Direktinspelning 12 Play (mediaspelare) 13 Snabbspolning bakåt 14 Snabbspolning framåt 15 Röd funktionsknapp 16 Grön funktionsknapp 17 Tyst 18 BOX2IP smartstream-funktion 19 TV/RADIO Växla mellan TV- och radioläge 20 PAGE+ 10 rader uppåt i meny / kanallista 21 PAGE- 10 rader neråt i menyer / kanallista 22 PR Växla till tidigare valda kanaler 2 EPG = Electronic Program Guide = Elektronisk TV-guide Svenska 11

12 Säkerhetsföreskrifter 22 Grön funktionsknapp 23 Blå funktionsknapp I 24 V-MODE Växla mellan bildformat 25 PAGE+ 10 rader uppåt i meny / kanallista 26 PAGE- 10 rader neråt i menyer / kanallista 27 Stoppa uppspelning 28 Pausa uppspelning 29 Långsam framåtspolning slow motion 30 Långsam bakåtspolning 23 FAV Visa favoritlista 24 MENU Visa huvudmenyn. 25 EXIT Lämna meny eller menyval 26 TXT Visa / dölj text-tv 27 Stoppa uppspelning 28 Pausa uppspelning II 29 Långsam framåtspolning slow motion 30 Långsam bakåtspolning 31 Blå funktionsknapp 32 Gul funktionsknapp 2.4 Strömsparläge (Save Energy) Mottagaren är utrustad med särskilda energibesparande elektriska och elektroniska komponenter. Utöver det så hjälper en sofistikerad energihantering till att spara energi: Därför minskas strömförbrukningen vid Save-Energy-Standbyläge till under 0.5 Watt! 2.5 Garanti Garantin för HDTV-satellitmottagaren från smart electronic GmbH överensstämmer med de lagbestämmelser som gäller vid inköpstillfället. 12 Svenska

13 Säkerhetsföreskrifter 3 Säkerhetsföreskrifter 3.1 Avsedd användning HDTV-satellitmottagaren är avsedd för privat mottagning av krypterad och okrypterad digital satellit-tv (DVB-S/S2). Den är enbart avsedd för sådant syfte och får endast användas för sådant syfte. All annan användning betraktas som icke avsedd användning. 3.2 Faror vid avsedd användning VAR FÖRSIKTIG! VARNING! Fukt, felaktig elnätsspänning och/eller frekvens, blixtnedslag eller mekanisk överbelastning kan orsaka felaktig funktion eller skada på mottagaren. Försäkra att mottagaren (i synnerhet strömkontakten) och fjärrkontrollen inte utsätts för fukt. Exempel: Placera inte fyllda blomvaser eller liknande ovanpå mottagaren. Anslut mottagaren endast till V ~, 50/60 Hz. Koppla ur strömkontakten vid åskväder eller felaktig funktion. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Risk för elektrisk stöt vid anslutning till elnätet. Skador på höljet, strömkabeln eller felaktig reparation kan resultera i kontakt med elnätspänningen. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Reparation av kontakt, kabel eller mottagare bör endast utföras av kvalificerad fackpersonal. 3.3 Placering Placera mottagaren på en stabil, plan yta. Skydda mottagaren från fukt, värme, damm och smuts. Svenska 13

14 Säkerhetsföreskrifter Ställ inte föremål fyllda med vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå mottagaren. Skydda mottagaren från dropp och vattenstänk. Placera inte brinnande föremål, t.ex. levande ljus, ovanpå mottagaren. Säkerställ tillräcklig ventilation (ventilationshålen får inte blockeras): mottagaren bör ha ett avstånd på minst fem centimeter till omgivande föremål på alla sidor. Säkerställ att ventilationsöppningarna inte täcks av föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner osv. Använd endast mottagaren i milt klimat (inte i tropiskt klimat). Placera mottagaren så att strömkontakten snabbt kan kopplas ur, och därmed koppla bort apparaten från elnätet. Om mottagaren flyttas från en kall omgivning till en varm omgivning kan kondens bildas i mottagaren. Koppla inte in mottagaren, utan låt den vara avstängd i några timmar. 3.4 Batterihantering Batterier ska alltid hållas utom räckhåll för barn. Läckande batterier orsakar skador på miljön och på fjärrkontrollen. Batterier ska inte utsättas för stark värme, t.ex. solsken, eld osv. Kassera batterier i enlighet med gällande lagar och regler (se kapitlet Avfallshantering, sida 69). 3.5 Kommentarer angående produktansvar I följande fall kan det avsedda skyddet för mottagaren vara begränsat. Då övergår ansvaret för mottagarens fortsatta funktion till användaren. Mottagaren används inte i enlighet med användarmanualen. Mottagaren används utanför sitt avsedda användningsområde, så som det beskrivits ovan. Användaren utför icke godkända ändringar av mottagaren. 14 Svenska

15 Installation av mottagaren 4 Installation av mottagaren VAR FÖRSIKTIG! Anslut mottagaren till kabel-tv-uttaget och andra enheter innan du ansluter strömkontakten till vägguttaget. Kontrollera även användarmanualerna för de andra enheterna. 4.1 Anslutningsdiagram I II Hemnätverk Hemnätverk standardanslutning valfri anslutning 4.2 Anslut satellitantenn Anslut antennkabeln till ingången LNB IN på mottagaren. Ytterligare mottagare kan anslutas till uttaget LNB OUT. Signalen skickas vidare från LNB IN. 4.3 Anslut TV Som anslutningsdiagrammet visar har modtagaren ett antal anslutningsmöjligheter för TV och mottagare. Vilket av dessa alternativ som passar dig bäst beror på din TV:s anslutningsmöjligheter. Svenska 15

16 Installation av mottagaren TV med HDMI-anslutning TV utan HDMI-anslutning Anslut TV:n och mottagaren med en HDMI-kabel. Anslut TV:n och mottagaren med en SCART-kabel. Om din TV har båda möjligheterna är det alltid bäst att välja HDMI-anslutning. Det garanterar bästa möjliga ljud- och bildkvalitet genom digitala signaler. 4.4 Anslut hemmabiosystem För att förbättra ljuduppspelningen kan du - utöver TV:n - även ansluta den mottagare till ett hemmabiosystem eller en stereoanläggning. Det finns ett antal olika anslutningsmöjligheter. Hur du ansluter beror på ditt hemmabiosystems anslutningsmöjligheter. 2F3 Ditt hemmabiosystem kan genomkoppla en HDMI-signal, dvs. HDMI-anslutning för mottagaren och HDMI-anslutning för TV:n. Mottagare Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en HDMI-kabel och likaså anslut hemmabiosystemet och TV:n med en HDMIkabel. TV b. Ditt hemmabiosystem kan hantera digitalt ljud anslutning för digitalt ljud finns. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en RCA-kabel. DIGITAL AUDIO 3 Den analoga ljudutgångar AUDIO (L) och AUDIO (R) är inte tillgängliga på alla mottagare av mirage serien. 16 Svenska

17 Installation av mottagaren c. Ditt hemmabiosystem kan inte hantera digitalt ljud anslutningar för digitalt ljud saknas. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en 2-polig RCA-kabel (stereo). Om ditt hemmabiosystem (stereoanläggning) har stöd för HDMI-anslutning så bör du använda den. Det garanterar bästa möjliga ljud- och bildkvalitet genom digitala signaler. 4.5 Anslut datalagring Anslut en datalagringsenhet (USB-minne eller hårddisk med USBanslutning) till en USB-port för att kunna komma åt MPEG-, MP3-, JPG- eller andra mediafiler. Du kan ansluta en datalagringsenhet till var och en av de två portarna. 4.6 Anslut hemnätverk För att ansluta din mottagare till ditt hemnätverk eller Internet (WWW), anslut mottagaren via ETHERNET-uttag, och en nätverkskabel till motsvarande port på ditt hemmanätverk. Konfigurera ett trådbundet nätverk, beskrivs i avsnitt på sidan Sätt batterier i fjärrkontrollen Här beskrivs stegen för att sätta in nya eller byta ut tomma batterier i fjärrkontrollen. 1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen. Ta bort batterifackets lock. 2. Sätt in två 1,5 V batterier (typ: AAA). Se till att polariteten är rätt! 3. Stäng batterifacket. Svenska 17

18 Grundläggande användning Byt ut batterierna om vissa funktioner på fjärrkontrollen inte längre utförs eller utförs felaktigt. Byt alltid ut samtliga batterier. 5 Grundläggande användning Det här kapitlet beskriver de steg som är nödvändiga för att kunna utnyttja det stora utbudet av radio- och TV-kanaler som erbjuds i satellit-tvnätet3f Slå på mottagaren 1. Slå på alla anslutna enheter. 2. Se till att rätt AV-källa (källa för ljud och bild) är vald på TV:n (dvs. att signaler från mottagaren visas). 3. Sätt kontakten i uttaget för att stänga av mottagaren eller sätt kontakten i uttaget och slå på mottagaren med strömbrytaren (på mottagarens baksida) (I, ON)4F Uppgradering av mottagarens programvara När du har tagit din mottagare i drift, bör du först uppdatera operativprogrammet på din mottagare för att använda alla tillgängliga funktioner kan! Uppgradering av programvara via USB 1. Sök efter en uppgraderingsfil på webbplatsen (menyvalet Support) och spara den till ett USB-minne. 2. Packa upp filen med filnamnsändelsen.abs och kopiera den till USBminnet. Notera att uppgraderingsfilen (*.abs) ska kopieras direkt till rotkatalogen på USB-minnet (inte en underkatalog)! 4 De radio- och TV-program som finns tillgängliga via satellit beror på din s-tv-operatör. 5 Olika av mottagarmodellen 18 Svenska

19 3. Anslut USB-minnet till mottagaren. Grundläggande användning 4. Välj undermenyn Uppgradering genom USB i menyn Verktyg och tryck på OK. 5. Vid Uppgraderingsläge väljer du uppgraderingsläget Komplett program med knapparna och. 6. Vid Uppdatering av fil väljer du filen som kopierades i steg Välj Start-knappen och bekräfta genom att trycka på OK. Meddelandet till höger kommer att visas. Uppgraderingen kommer att utföras när OK har valts med knapparna / och du trycker på OK. Då kommer mottagaren automatiskt att starta om Uppdatering Via Satellit Uppdateringsfilen kan även göras via Astra satelliten 19,2 öst tillgängliga. Du kan sedan göra en så kallad OTA uppdatering. 5.3 Driftsättning Språk Mottagarna är tyska förinställd som standardspråk. Välj språk. Bekräfta med OK för att gå in i nästa fönster. Under menyn Språk alltid kan hittas via menuen System opsætning Start När du har valt det språk som du kommer att guidas genom installationen av mottagaren med RAPS (Receiver Automatiskt Programmeringssystem). Om du inte vill installling med RAPS, till exempel, eftersom du inte kan ta emot Astra 19,2 öst, avbryta med EXIT och du går in i installationsmenyn Här kan du börja söka efter kanaler, och på så sätt skapa programlistan. 5.4 Val av användningsläge Svenska 19

20 Grundläggande användning TV-läget är inställt som standard när mottagaren slås på för första gången (eller efter återställning av fabriksinställningar). Du kan välja mellan användningslägen för TV (TV-kanaler) och RADIO (radiokanaler): Tryck på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen. Tryck på knappen TV/RADIO igen för att återgå till föregående användningsläge. 5.5 Visa/Lämna meny För att visa menyn trycker du på knappen MENU (på fjärrkontrollen eller på mottagaren). Menyn visas. Följande visas i rubrikraden för de olika menyfönstren: 1 Menyfönstrets namn 2 Dagens datum 3 Nuvarande tid Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn eller för att gå ett steg bakåt. Du kan behöva trycka på EXIT flera gånger för att komma tillbaka till TV-läge. 5.6 Menynavigering Menyvalen för inställningar av TV och radio kan kommas åt i respektive användningsläge. För att navigera i menyer kan du använda både knapparna på mottagaren och knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på PR+ för att gå till menyvalet ovanför. Tryck på PR- för att gå till menyvalet nedanför. Tryck på för att ändra, respektive öka det valda värdet. 20 Svenska

21 Grundläggande användning Tryck på för att ändra, respektive minska det valda värdet. Istället för att ändra ett värde med knapparna och kan du för många menyval även trycka på OKknappen, välja ett nytt värde från listan som visas, och bekräfta valet genom att trycka på OK en gång till. Aktiva menyval är färgmarkerade. Även om de flesta inställningar för TV-användning redan är gjorda, så kan du göra ytterligare inställningar i menyn. 5.7 Föräldrakontroll I undermenyn Föräldrakontroll kan du låsa tillgång till vissa menyer med en PIN-kod (exempelvis för att skydda dina inställningar) eller låsa vissa kanaler med hjälp av en PIN-kod. Visa menyn för Föräldrakontroll på följande sätt: 1. Tryck på knappen MENU 2. Välj menyn System. 3. Välj Föräldrakontroll och bekräfta genom att trycka på OK. Efter att ha angivit lösenordet kan du: ställa in om åtkomst till undermenyer skyddas av lösenord, genom att välja Menylås och välja Av eller På med knapparna eller, ställa in att vissa kanaler ska låsas med en PIN-kod, genom att välja Kanallås och välja Av eller På med knapparna eller, eller ändra lösenordet: Välj fältet Nytt lösenord. Ange ett nytt lösenord. Gå till fältet Godkänn lösenord. Ange det nya lösenordet igen. Förinställningen är att både meny- och kanallås är avstängda. Standardlösenordet är Tryck på OK för att spara ändringarna och lämna undermenyn. Svenska 21

22 Grundläggande användning 5. Lämna menyn genom att trycka på EXIT-knappen tills TV-bilden visas på skärmen. Istället för att lämna menyn helt kan du även stanna kvar i menyn eller undermenyn för att göra ytterligare inställningar. 5.8 Ställa in tiden För att mottagaren ska fungera bra så måste systemtiden ställas in. Som standard är mottagaren inställd på GMT-5F6 användning, vilket betyder att tid och datum tas från den mottagna signalen. Tidszonen är som standard inställd på GMT + 1 timme (+ 1:00), vilket är svensk tid. Nödvändiga ändringar kan göras i undermenyn Tid: 1. Välj menyn System (se ovan). 2. Välj undermenyn Tid och bekräfta genom att trycka på OK. 3. Välj menyvalet GMT-användning och slå GMT-användning Av eller På med knapparna eller. På = automatisk tidsinställning via kabelsignalen är aktiverad. Av = automatisk tidsinställning via kabelsignalen är avstängd. smart rekommenderar att behålla förinställningen (GMT-användning På). 4. Välj menyvalet GMT och välj tidszon med knapparna eller, till exempel är tidszonen i Tyskland, Österrike och Schweiz GMT +1: Välj menyvalet Sommartid och slå Sommartid Av eller På med knapparna eller. Kontrollera de förinställda värdena och korrigera dem om så behövs. Kom också ihåg att göra nödvändiga ändringar av dessa inställningar (t.ex. så ställs klockan i Sverige om mellan sommartid och vintertid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober). 6. Om automatisk tidsinställning (GMT-användning) är avstängd måste datum och tid anges manuellt: 6 GMT = Greenwich Mean Time (eng.), medelsoltiden vid observatoriet i Greenwich i England (longitud 0 nollmeridianen). 22 Svenska

23 Grundläggande användning För att göra det, välj menyvalet Datum och välj den position som ska ändras med knapparna eller, och ange aktuellt datum med sifferknapparna. Välj därefter menyvalet Tid och välj den position som ska ändras med knapparna eller, och ange aktuell tid med sifferknapparna. 7. Lämna menyn genom att trycka på EXIT-knappen tills TV-bilden visas på skärmen. 5.9 TV Det finns flera sätt att välja kanal: Direkt kanalval, Val av kanal med väljarfönstret och Val av kanal med sökfunktionen, som förklaras i de tre följande avsnitten Direkt kanalval Välj den önskade kanalen med knapparna PR+ och PR-. Vid varje kanalbyte visas för en kort stund ett informationsfönster med information om den nuvarande kanalen. Nr. Beskrivning 1 Nummer för nuvarande kanal i den aktiva kanallistan. 2 Namn på nuvarande kanal 3 Datum 4 Tid 5 Namn på nästa program 6 Namn på nuvarande program Svenska 23

24 Grundläggande användning Tryck på INFO-knappen för att när som helst visa detta fönster. Ställ in visningstiden under Göm OSD. Tryck på EXIT två gånger för att stänga informationsfönstret Val av kanal med väljarfönstret 1. Tryck på OK-knappen för att visa ett väljarfönster med alla tillgängliga kanaler (3). 2. Välj den kanallista som innehåller den önskade kanalen med knapparna eller (1) eller Tryck på knappen FAV för att välja från dina favoritlistor. 3. Välj kanalen som ska visas (2) med knapparna PR+ and PRför enkla steg, eller PAGE+ och PAGE- för steg om 10, och bekräfta valet genom att trycka på OK. Kanalen byts. 4. Tryck på OK eller EXIT för att stänga väljarfönstret. Kanalväljarfönstret: Nr. Beskrivning 1 Visar nuvarande kanallista 2 Kanaler som ingår i nuvarande kanallista 3 Markerad kanal 4 Nuvarande kanals frekvens (exempel: är 338,00 MHz) 5 Nuvarande kanals symbolhastighet (i megasymboler/sekund). 24 Svenska

25 Grundläggande användning Nr. Beskrivning 6 Nuvarande kanals modulering (QAM-16, QAM-32, QAM-64, QAM-128, QAM-256) 7 Rullist visar nuvarande kanals position i kanallistan Val av kanal med sökfunktionen Eftersom kanallistor kan vara ganska omfattande har mottagare olika möjligheter för att filtrera listan, söka efter kanaler eller sortera listan: Tryck på FIND-knappen för att öppna Sök-fönstret. Välj ett av alternativen med knapparna PR+ och PR-, och bekräfta genom att trycka på OK HDTV-filter Välj HDTV för att enbart visa HDTV-kanaler i kanalväljarfönstret. Följ stegen som beskrivs i avsnitt på sida 24 för att välja en kanal Genre-filter 1. Välj GENRE för att öppna Genre-urvalsfönstret. 2. Välj önskad genre och bekräfta med OK. Nu öppnas som nästa ruta fönstret för urval av program där endast program i den valda genren visas. 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret för program. Nu kan du välja en ny genre. Svenska 25

26 Grundläggande användning Sök kanaler (med namn) 1. Välj Finna (A-Z) för att öppna fönstret Finna. 2. Välj tecken med knapparna och och knapparna PR+ and PR- och tryck på OK för att bekräfta valet av tecken och lägga till det i fältet för den önskade kanalens namn (eller del av namn). Utöver bokstäver och siffror finns även andra knappar: Knapp CAPS (gul funktionsknapp) DEL (röd funktionsknapp) eller <- OK (blå funktionsknapp) SP Betydelse Växlar mellan stora och små bokstäver (påverkar endast bokstäver). Radera det senast inmatade tecknet. Stänger fönstren. Infogar ett blanksteg (mellanslag).? Ett frågetecken som första bokstav fungerar som ett jokertecken. Exempel:?R söker efter alla kanaler vars namn innehåller ett R. Så snart det första tecknet har bekräftats, genom att trycka på OK, öppnas ett andra fönster som visar alla kanaler som börjar med detta tecken (i de flesta fall är det första tecknet en bokstav) Svenska

27 Grundläggande användning Tryck på EXIT för att stänga fönster 1, förutsatt att urvalet är tillräckligt överskådligt. Nu kan du välja den önskade kanalen i fönster 2 med knapparna PR+ och PR- och bekräfta genom att trycka på OK. Återgå till inmatning av tecken (se ovan) för att ytterligare begränsa urvalet av kanaler Sortera kanallista (alfabetiskt) Välj Sortera (A-Z) eller Sortera (Z-A) för att sortera kanalerna som visas i kanalväljarfönstret i stigande eller fallande alfabetisk ordning. För alla funktioner som beskrivs i försvinner urvalet eller sorteringen så snart som en kanal väljs genom att man trycker på OK, dvs. om du sedan trycker på OK för att visa kanalväljarfönstret kommer listan som visas att ha återgått till sitt tidigare tillstånd Programinformation Tryck på INFO-knappen två gånger. Du får följande fönster: Nr. Beskrivning 1 Kanalens namn 2 DVB-C-Transponder (frekvens, betyder exempelvis 129 MHz / symbolhastighet / modulation) Svenska 27

28 Grundläggande användning Nr. Beskrivning 3 Nuvarande programs språk 4 DVB-C PIDs för bild, ljud, PCR6F7 5 Nuvarande satellit 6 Namn på nuvarande program 7 Start- och sluttid för nuvarande program 8 Detaljerad information om nuvarande program 9 Signalstyrka 10 Signalkvalitet EPG Den elektroniska programguiden (eng. Electronic Program Guide) är en praktisk ersättning för en tryckt TV-guide Enkel EPG Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen. Fönstret Enkel EPG öppnas (information om en kanal). 7 PID = Packet IDentifier (eng.), varje tabell eller Elementary Stream (delström) i en transportström identifieras av en 13 bit lång PID. PCR = Program Clock Reference (eng.), krävs för att dekodern korrekt ska kunna synkronisera återgivningen med avseende på tid och hastighet. 28 Svenska

29 Grundläggande användning Nr. Beskrivning 1 Alla dagens program med start- och sluttider, det valda programmet är färgmarkerat. 2 Datum för den dag som visas. 3 Nuvarande programs längd (början ~ slut). 4 Namn på nuvarande program. 5 Symbolisk illustration av de färgade funktionsknapparna och deras funktion. 6 Detaljerad information om nuvarande program. Tryck på knapparna PR+ och PR- för att visa ett senare eller tidigare program (1). Tryck på knapparna och för att gå en dag framåt respektive bakåt (2). Tryck på den gröna funktionskappen för att bläddra neråt i informationsrutan (6). Tryck på den röda funktionskappen för att bläddra uppåt i informationsrutan (6). Tryck på den gula funktionsknappen för att lägga till det markerade programmets kanal, datum, starttid och längd i en timer. Timer-läge sätts som standard till En gång, Timer service sätts till Växla kanal. Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå till EPG-fönstret. Tryck EXIT-knappen för att stänga fönstret Enkel EPG och återgå till TV-läge. Svenska 29

30 Grundläggande användning EPG Efter att ha tryckt på den blåa funktionsknappen i fönstret Enkel EPG kommer du till EPGfönstret med följande utseende: Det nuvarande programmet markeras med. Nr. Beskrivning 1 Miniatyrvisning av vald kanal. 2 Kanalnummer för vald kanal. 3 Namn på vald kanal. 4 Namn på valt program. 5 Start- och sluttid för valt program. 6 Nuvarande och kommande program på den valda kanalen inom ca 1,5 timmar. 7 Symbolisk illustration av de färgade funktionsknapparna och deras funktioner. 8 Alla kanaler som ingår i nuvarande kanallista. 9 Dag för vilken visad information gäller. Tryck på OK för att visa ett fönster med detaljerad information om det valda programmet. Tryck på OK-knappen, den röda funktionsknappen eller på EXITknappen för att stänga detta fönster. Tryck på knapparna PR+ och PR- för att bläddra igenom alla tillgängliga kanaler. Tryck på knapparna och för att gå ett steg bakåt respektive framåt bland programmen på en kanal. 30 Svenska

31 Grundläggande användning Tryck på den röda funktionsknappen för att visa fönstret Tid-display. Välj en funktion i underkanten på bilden med knapparna och : Tryck på OK när är markerad för att gå till det nuvarande programmet. Det nuvarande programmet markeras med. Tryck på OK när är markerad för att gå ett program framåt eller bakåt. Tryck på OK när är markerad för att gå två timmar framåt eller bakåt. Tryck på OK när är markerad för att gå en dag framåt eller bakåt. Tryck på OK när är markerad eller tryck på EXIT för att stänga fönstret Tid-display och återgå till EPG-fönstret. Tryck på den gröna funktionsknappen för att lägga till det markerade programmets kanal, datum, starttid och längd i en timer. Timer-läge sätts som standard till En gång, Timer service sätts till Växla kanal. Tryck på den blåa funktionsknappen för att lämna EPG-fönstret och återgå till fönstret Enkel EPG. Tryck på EXIT-knappen för att lämna EPG-fönstret och återgå till TVprogrammet Ljudinställningar 1. Tryck på knappen AUDIO. 2. Välj ljudläge med knapparna och. Beroende på den valda kanalen och det nuvarande programmet är följande inställningar möjliga: Vänster Höger Stereo Mono. 3. Tryck på knapparna PR+ eller PR- för att välja ett annat språk eller Dolby AC3 (Dolby Digital), förutsatt att TV-kanalen erbjuder detta. 4. Efter att ha ställt in önskat ljudläge lämnar du menyn genom att trycka på EXIT-knappen. Svenska 31

32 Grundläggande användning Text-TV Text-TV är ett informationssystem som visas i din TV. Text-TV är bara tillgänglig om den valda kanalen stödjer en sådan funktion. Informationen organiseras i huvudsidor och undersidor. Tryck på TXT-knappen för att aktivera Text-TV. Om undertexter erbjuds för programmet i den valda kanalen visas ett väljarfönster. Tryck på knapparna och för att välja Text-TV. Tryck på OK för att slå på Text-TV. Den första Text-TV-sidan, nr. 100, visas. Om undertexter inte erbjuds för programmet i den valda kanalen visas Text-TV-sida 100 direkt när TXT har tryckts. Så här navigerar du mellan Text-TV-sidor: Knapp Sifferknapparna på fjärrkontrollen PR+ PR- (om det finns undersidor) (om det finns undersidor) Funktion Direktinmatning av sidnummer Nästa huvudsida Föregående huvudsida Nästa undersida Föregående undersida eller AUTO: byte av undersida sker automatiskt Tryck på knapparna EXIT eller TXT för att lämna Text-TV Undertexter Om undertexter finns tillgängliga för programmet i den valda kanalen kan dessa aktiveras på följande sätt: 1. Tryck på TXT-knappen för att visa väljarfönstret Undertexter/Text-TV. 2. Tryck på knapparna och för att välja Undertexter och bekräfta med OK. Fönstret Undertextspråk visas. 3. Välj ett Undertextspråk med knapparna PR+ eller PR- och bekräfta med OK för att aktivera undertexter. Endast när det finns flera 32 Svenska

33 Grundläggande användning undertextspråk visas flera rader i Undertextspråk. Om det exempelvis endast sänds Svenska undertexter är detta förvalt. Stäng av undertexter på följande sätt: 1. Tryck på TXT-knappen för att visa väljarfönstret Undertexter/Text-TV. 2. Tryck på knapparna och för att välja Undertexter och bekräfta med OK. Fönstret Undertextspråk visas. 3. Välj raden SUB OFF med knapparna PR+ eller PR- och bekräfta med OK för att stänga av undertexter Aspect Ratio Ställa in Aspect Ratio med knappen V-MODE Tryck på knappen V-MODE flera gånger för att ställa in bildförhållandet. Möjliga inställningar: Auto, 4:3PS, 4:3LB, 16:9LB (se tabellen nedan) Ställa in Aspect Ratio via menyn Välj Aspect Ratio för att ställa in bildförhållandet med knapparna och. Värde Auto 4:3PS 4:3LB Betydelse Standardinställning: mottagaren väljer den bästa inställningen automatiskt. För visning på en 4:3-skärm, PS = Pan & Scan: 4:3-program: bilden visas optimalt. 16:9-program: bildens höjd anpassas till skärmen, bildinformation går förlorad till höger och vänster. För visning på en 4:3-skärm, LB = Letterbox: 4:3-program: bilden visas optimalt. 16:9-program: bildens bredd anpassas till skärmen, bildområdet som saknas på höjden fylls med svart. 16:9 För visning på en 16:9-TV Videoupplösning I menyn System väljer du undermenyn TV System och bekräftar genom att trycka på OK. 1. Välj Videoupplösning. Svenska 33

34 Media Player 2. Tryck på OK för att visa en lista med värden som kan väljas. 3. Välj det värde som passar din TV med knapparna PR+ och PR-. Exempel: Om din TV kan visa en upplösning på 720p7F8 så ska du även ställa in mottagaren på 720p (720p är fabriksinställningen). Om mottagaren och TV:n är anslutna med en SCARTkabel så är 576i den högsta upplösningen (PAL-format) Återgå Tryck på knappen PR för att återgå till den senaste visade kanalen Insomningstimer Mottageren har en insomningstimer som möjliggör automatisk övergång till standbyläge: 1. Välj undermenyn Tid i menyn System och tryck på OK. 2. Välj menyvalet Sleep Timer med knapparna PR+ och PR-. 3. Tryck på knapparna och för att aktivera Sleep Timer och ange en tid mellan 10 och 120 minuter efter vilken mottagaren automatiskt övergår till standbyläge. 4. Tryck två gånger på EXIT för att återgå till TV-programmet. 6 Media Player Via Mediaplayer kan du spela upp egna TV-inspelningar, men även MPEG-, MP3- resp. JPG-filer från USB-enheten. 1. Öppna Media Player genom att välja menyvalet Media Player i menyn Inspelning och bekräfta genom att trycka på OK eller tryck på den gula funktionsknappen i TV-läget. 8 p = progressive scan: bilder överförs i progressive scan, 720p betyder exempelvis att 50 bilder med en upplösning på 1280 punkter/rad och 720 rader/bild överförs varje sekund. i = interlaced video: udda och jämna rader överförs alternerande. 34 Svenska

35 Media Player 2. Tryck på 0-knappen tills den önskade filtypen visas längst ut till vänster på den översta raden. I katalogstrukturen visas nu enbart filer som motsvarar den önskade filtypen. Endast när du har valt exempelvis Musik kommer dina musikfiler att synas. 3. Tryck på PR- för att välja den anslutna datalagringsenheten och bekräfta genom att trycka på OK. De kataloger som finns (och filer som motsvarar den valda filtypen) visas. 4. Välj filen som ska spelas/visas (tryck på OK för att öppna en katalog). 5. Tryck på OK för att starta uppspelning (eller tryck på knappen ). 6. Använd knapparna,,,, och för att styra uppspelningen. Knapparna i Media Player-fönstrets underkant tillhandahåller ytterligare funktioner. Dessa funktioner beror på den valda filtypen (musik, bilder). 6.1 Inspelning Spela upp en inspelning 1. Välj filen som ska spelas med knapparna PR+ och PR-. På skärmens vänstra sida kan du se filmen i förhandsvisningsläge. Använd knapparna,, och för att styra uppspelningen. 2. Tryck på OK för att starta uppspelning i fullskärmsläge. 3. Använd knapparna,,,,, och för att styra uppspelningen Radera inspelning fil 1. Välj den fil som ska tas bort med knapparnapr+ und PR-. 2. Tryck på den gula funktionsknappen för att radera den markerade filen. Inspelningsfilen markerats för borttagning och nästa fil i listan markeras. 3. Tryck på den gula funktionsknappen en gång för att markera nästa inspelning filen i listan för radering eller Svenska 35

36 Media Player välja en annan inspelning i listan med knapparna PR+ och PR- och tryck på den gula funktionsknappen för att markera det för radering. 4. Låt fönstret med EXIT för att slutföra borttagningen. Alla markerade filen raderas (utan att fråga) Förse inspelningar med lösenordsskydd 1. Välj den avsedda inspelning fil med knapparna PR+ och PR-. 2. Tryck på den gröna funktionsknappen och bekräfta med OK. Låsta fil markerad. 3. Tryck på den gröna funktionsknappen en gång för att markera nästa inspelnings filen för låsning eller välja en annan fil med knapparna PR+ och PR- och tryck på den gröna funktionsknappen för att markera den för låsning. 4. Låt fönstret med EXIT för att avsluta låset åtgärden. Alla markerade inspelnings filer kan nu bara spelas efter lösenordsinmatning Ändra namn på inspelnings filer 1. Välj inspelnings filen som ska döpas om med knapparna PR+ och PR-, och bekräfta genom att trycka på OK. 2. Tryck på den röda funktionsknappen för att påbörja processen för namnbyte. Fönstret Ändra namn visas. Ange ett nytt tecken genom att använda sifferknapparna på fjärrkontrollen. Tryck på den röda funktionsknappen (CAPS) för att växla mellan stora och små bokstäver. Tryck på den gröna funktionsknappen (DEL) för att ta bort det valda tecknet. Tryck på den gula funktionsknappen (OK) för att bekräfta ändringarna och stänga fönstret Ändra namn. Tryck på den blåa funktionsknappen (CANCEL) för att överge ändringarna och stänga fönstret Ändra namn. 3. Tryck på den gröna funktionsknappen för att lämna Ändra namnläget. 36 Svenska

37 Media Player 6.2 Musik Uppspelning 1. Använd knapparna PR+ och PR- för att välja ett spår som ska spelas. 2. Tryck på OK för att starta uppspelningen. 3. Använd knapparna,, och för att styra uppspelningen Spellista Skapa en spellista Välj ett spår med knapparna PR+ och PR- och tryck på den gröna funktionsknappen för att lägga till den i spellistan (favoritlistan). Spåret markeras med ett hjärta. Upprepa denna procedur för alla spår som ska läggas till i spellistan. Använd den gula funktionsknappen för att lägga till alla spår från den aktiva katalogen i spellistan. Om du trycker på den gula funktionsknappen igen kommer spellistan att raderas helt. Tryck på SHIFT-knappen (röd) för att visa favoritlistan (spellistan). Det nya fönstret Spellista visas. Nu kan du flytta eller ta bort filer i listan Flytta filer i spellistan 1. Välj ett spår som ska flyttas med knapparna PR+ och PR-. 2. Tryck på SHIFT-knappen (röd) för att markera det valda spåret för flyttning. 3. Välj en ny position för det valda spåret med knapparna PR+ och PR-. 4. Lämna flyttningsfunktionen genom att trycka på SHIFT-knappen (röd) igen. Nu kan du stänga fönstret Spellista genom att trycka på EXIT, eller flytta ytterligare spår genom att börja om på steg 1. Svenska 37

38 Media Player Ta bort filer från spellistan 1. Välj ett spår som ska tas bort med knapparna PR+ och PR-. 2. Tryck på den gröna funktionsknappen för att ta bort det valda spåret från spellistan. 3. Tryck på EXIT för att avsluta borttagning av spår, eller ta bort ytterligare spår genom att börja om på steg Ta bort alla filer från spellistan 1. Tryck på den gula funktionsknappen för att ta bort alla spår från spellistan. Du kommer att få frågan om du verkligen vill ta bort alla spår. 2. Välj Ja eller Nej med knapparna och, och bekräfta med OK. Om du väljer Nej kommer du att återgå till spellistan. Om du väljer Ja kommer spellistan att raderas helt och du tas tillbaka till Media Players startfönster Redigera musikfiler Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå till redigeringsläget. Här kan du byta namn, genom att trycka på den röda funktionsknappen, kopiera, genom att trycka på den gröna funktionsknappen, radera, genom att trycka på den gula funktionsknappen, samt skapa nya kataloger, genom att trycka på den blåa funktionsknappen. Tryck två gånger på EXIT-knappen för att lämna redigeringsläget. Du tas tillbaka till Media Players startfönster Sortera musikfiler Tryck på 1 för att sortera spåren efter namn, längd, filstorlek eller favoriter. Favoriter är de spår som ingår i den aktuella spellistan Uppspelningsläge Tryck på 2 för att ändra uppspelningsläge: 38 Svenska

39 Media Player Symbol i Media Playerfönstret Betydelse Ett spår spelas och upprepas. Alla spår i den aktiva katalogen spelas och upprepas i den ordning som visas. Alla spår i den aktiva katalogen spelas i slumpvis ordning och upprepas därefter. Tryck på EXIT-knappen för att stänga Media Player och återgå till Media-menyn. 6.3 Bilder Det grundläggande sättet att hantera bildfiler skiljer sig bara en aning från musikfiler (automatisk visning av ett antal bilder). Skillnaderna består i funktionerna som är tillgängliga genom att trycka på knapparna 2 och Konfigurera ett bildspel Tryck på 2 för att konfigurera ett bildspel 1. Välj Tid för bildspel med knapparna PR+ och PR-. 2. Använd knapparna och för att välja tiden mellan bildväxlingar (1 till 9 sekunder). När Av är valt så stannar den första bilden kvar på skärmen. 3. Välj Repetera bildspel med knapparna PR+ och PR- och använd sedan knapparna och för att bestämma om bildspelet ska börja om från början när den sista bilden har visats. 4. Välj raden Spara Avbryt med knapparna PR+ och PR- och använd sedan knapparna och för att välja om inställningarna ska sparas eller inte, och bekräfta valet genom att trycka på OK. Du tas tillbaka till bildlistan Visa alla bilder i den aktiva katalogen Tryck på 3 för att visa alla bilder i den aktiva katalogen. Svenska 39

40 Inspelning / PVR Du kan även se på bilder medan musik spelar i bakgrunden genom att byta filtyp medan musiken spelar (med 0-knappen) och sedan starta ett bildspel. 6.4 Video Videouppspelning 1. Välj filen som ska spelas med knapparna PR+ och PR-. På skärmens vänstra sida kan du se filmen i förhandsvisningsläge. Använd knapparna,, och för att styra uppspelningen. 2. Tryck på OK för att starta uppspelning i fullskärmsläge. 3. Använd knapparna,,,,, och för att styra uppspelningen Redigera videofiler Tryck på den blåa funktionsknappen för att gå till redigeringsläget. Här kan du byta namn, genom att trycka på den röda funktionsknappen, kopiera, genom att trycka på den gröna funktionsknappen, radera, genom att trycka på den gula funktionsknappen, samt skapa nya kataloger, genom att trycka på den blåa funktionsknappen. Tryck två gånger på EXIT-knappen för att lämna redigeringsläget. Du tas tillbaka till Media Players startfönster Sortera videofiler Tryck på 1 för att sortera videofilerna efter namn, längd eller filstorlek. 7 Inspelning / PVR Anslut först en USB-enhet i USB-porten på mottagaren och vänta tills den identifieras av receivern som då visar ett motsvarande meddelande. Tryck under återgivningen av ett program på Inspelnings-knappen (direktinspelning) eller 40 Svenska

41 Inspelning / PVR välj ut sändningar i EPG-fönstret och lägg till dessa till timern med den gröna funktionsknappen eller Programmera en inspelning direkt i Timer-undermenyn (se avsnitt Direkt programmering (undermeny Timer), sida 41). Om flera ljudspår skickas ut spelas automatiskt in upp till tre ljudspår under en inspelning. Vid uppspelning kan du med AUDIO växla mellas dessa ljudspår. 7.1 Direktinspelning Under TV-läge tryck på inspelningsknappen för att spela in det aktuella programmet och spara den till ansluten USB-lagringsenhet. Per default varaktigheten av en omedelbar inspelning är 2 timmar. Tryck på inspelningsknappen tillbaka för att ställa in rekordet varaktighet i ett nytt fönster. För att använda tangenterna och och de numeriska knapparna på fjärrkontrollen. Efter inmatning stänga fönstret med EXIT. Tryck på knappen för att stoppa inspelningen. 7.2 Programmera inspelning via EPG Välj sändningarna som du vill spela in via EPG och lägg till dessa i timern med den gröna funktionsknappen. 7.3 Direkt programmering (undermeny Timer) Här kan du programmera, bearbeta resp. radera upp till åtta olika inspelningar (eller kanalbyten). 1. Markera en timer i undermenyn Timer. 2. Tryck på OK för att öppna timern. 3. Markera raden Timer läge. Du kan välja bland följande alternativ med knapparna och : Svenska 41

42 Inspelning / PVR Värde Av En gång Dagligen Veckovis Månadsvis Må-Fr Betydelse Timern är avstängd. Engångshändelse. Händelse som infaller vid samma tid varje dag (t.ex. dagliga nyhetssändningar). Händelse som infaller samma veckodag, en gång per vecka. Händelse som infaller samma dag varje månad (t.ex. den 20:e). Händelse som infaller samma tid, måndag till fredag. 4. På raden Timer service är alternativet Växla kanal valt. Detta kan inte ändras. 5. Markera raden Väckningskanal med knapparna PR+ och PR-, och välj kanal som ska växlas till med knapparna och. 6. Markera raden Väckningsdatum med knapparna PR+ och PR-, och välj datum med sifferknapparna. 7. Markera raden I tid med knapparna PR+ och PR-, och välj datum med sifferknapparna. 8. Markera raden Varaktighet med knapparna PR+ och PR-, och ange programmets längd med sifferknapparna. Du kan flytta från tecken till tecken (position till position) i fälten för tid och datum med knapparna och. 9. Markera knappen Spara med knapparna PR+ och PR-, och bekräfta med OK (eller välj Avbryt och bekräfta med OK om du vill avbryta programmeringen du kommer då att tas tillbaka till undermenyn Timer). 42 Svenska

43 7.4 Timeshift (tidsbestämd TV) Inspelning / PVR Med en ansluten USB-dataenhet (hårddisk, USB-sticka) kan du stoppa det aktuella programmet och senare fortsätta på exakt samma ställe. 1. Se till att i undermeny PVR Konfig. Timeshift (1;a menypunkt) står på På (fabriksinställning) och lämna menyn igen. 2. Tryck -tangenten i TV-läge för att stanna uppspelningen av det aktuella TV-programmet och starta en Timeshift-inspelning. 3. Tryck på (PLAY) för att fortsätta uppspelningen av TV-programmet härifrån. 4. Med och kan du spola fram och tillbaka inom ett TV-program, så som du är van från DVD-spelaren eller videoapparaten. Med (SLOW) och (SLOW) kan du spela upp TV-programmet i slowmotion. 5. Om du vill byta till den aktuella TV-bilden (pågående sändning) trycker du en gång på. Om Timeshift i undermenyn PVR Konfig. står på På, börjar Timeshift-inspelningen automatiskt vid första inkoppling av receivern och vid varje kanalbyte. 7.5 Spela upp en inspelning Direkt uppspelning 1. Tryck två gånger på SHIFT. 2. Välj inspelningen som skall återges och bekräfta med OK. Återgivningen startar. 3. Använd funktionerna,,, och för att kontrollera återgivningen. 4. Du kan hoppa fram eller bakåt med och när informationsrutan för uppspelning visas. Du kan först använda denna funktion efter den tid har passerat efter starten av återgivningen som du har ställt in i Hoppa i avsnitt PVR Konfig. Svenska 43

44 Inspelning / PVR Uppspelning med Mediaplayer Så som beskrivs i avsnitt 6.1, sida 35 kan du spela upp USBinspelningar även med Mediaplayer. 7.6 PVR Storage Formatera datadiskenhet 1. Tryck den gula funktionsknappen. 2. I det öppnade fönstret under Disk Mode väljer du önskat filsystem. Nu visas ett urval av alternativa filsystem (FAT32 och NTFS) Lägga fast standardpartitioneringar I menypunkt Inställningar bestämmer du standardpartitioneringar för TVinspelningar och Timeshift-filer. 1. Välj den dataenhet eller partitionering för vilken du vill definiera användningen. 2. Tryck den blåa L/R-knappen. Ett nytt fönster DVR Set öppnas. 3. Välj vilken dataenhet du vill använda: REC & TMS: Partitioneringen används för både inspelningar och timeshift. Record: Den valda partitioneringen används endast för inspelningar. Timeshift: Den valda partitioneringen används endast för Timeshift. 7.7 PVR Konfiguration Välj Timeshift för att bestämma om Timeshift-inspelningar, tidsinställd TV (Timeshift)) skall börja automatiskt när man trycker på -tangenten eller om Timeshift skall avaktiveras. Välj Timeshift till inspelning för att bestämma om Timeshiftinspelningar skall sparas på USB-dataenheten när du trycker på Record. 44 Svenska

45 IP-funktioner När du trycker på Record och har På spelas det inte enbart in från denna tidpunkt utan även den tidigare Timeshift-filen läggs till inspelningen. När du trycker på Record och har Av spelas det bara in från denna tidpunkt. Den förra Timeshift-filen läggs inte till inspelningen (normal direktinspelning). Välj Hoppa för att ställa in hur stort språngavståndet skall vara vid en återgivning av en inspelning. Välj Starta inspelningen tidigare för att ställa in i vilken tid mellan 1 och 5 minuter en inspelning skall starta tidigare än som bestäms i Timer-inställningen. Välj Avsluta inspelningen senare för att ställa in i vilken tid mellan 1 och 5 minuter en inspelning skall starta senare än som bestäms i Timer-inställningen. Vid en EPG-timerprogrammering används den exakta start- och sluttiden av en sändning för programmeringen av en inspelning. Om en sändning startar för tidigt eller avslutas för sent och en inspelning därför saknar början eller slut kan förhindras med funktionernastarta inspelningen tidigare och Avsluta inspelningen senare. 8 IP-funktioner I menyn Media, olika funktioner finns tillgängliga som du kan använda när mottagaren är ansluten till Internet. 8.1 YouTube Markera menyalternativet YouTube och tryck på OK för att komma direkt till utvalda klipp på Internet videodelning webbplats YouTube. 8.2 Webb-radio Markera menyalternativet Webb-Radio och tryck på OK för att få tillgång till utvalda webb radioprogram. Svenska 45

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

Inledning. Inledning. Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTVsatellitmottagare.

Inledning. Inledning. Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTVsatellitmottagare. Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTVsatellitmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning. Inledning

Inledning. Innehållsförteckning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Mottagare smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Snabbstartshandbok Version: 16.01.2014 - Svenska smartstream - BOX2IP Inledning Kära kund, Denna användarmanual

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Snabbstartshandbok Version: 30.09.2013 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Denna användarmanual ger information om, hur du ansluter din mirage-mottagare

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

HDMI - USB - DIGITAL AUDIO

HDMI - USB - DIGITAL AUDIO HDTV Satellitmottagare DR11 HDMI - USB - DIGITAL AUDIO Bruksanvisning Version: 05.11.2013 - Svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrifter 3 1.1 Avsedd användning 3 1.2 Faror

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

HDTV Satellitmottagare SXHD

HDTV Satellitmottagare SXHD HDTV Satellitmottagare SXHD Instruktionsbok Version: 20.10.2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning... 3 1.1 Leveransomfång... 3 1.2 Receiver... 4 1.3 Fjärrkontroll... 5 2 Anslutning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 LCD-skärm... 3 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns funktionsknappar... 7 Översikt av

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR)

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR) 130516 50153 DT-800T2 HDMI FTA-mottagare Med inspelningsfunktion (PVR) Bruksanvisning DT-800T2 Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt användning av denna produkt. Spara denna manual

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer