HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01."

Transkript

1 HDTV Kabel-TV Mottagare smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Snabbstartshandbok Version: Svenska

2 smartstream - BOX2IP Inledning Kära kund, Denna användarmanual ger information om, hur du ansluter din mirage-mottagare och sen kan ta del av radio- och tv-programmen som sänds via TV kabel utan stora kostnader såväl och den inspelningsfunktionen och den exklusiva smartstream-funktionen. Denna snabbstartshandbok ersätter inte bruksanvisningen! Du kan alltid ladda ner den senast uppdaterade versionen av den fullständiga bruksanvisningen från side (service). Läs hela bruksanvisningen för att kunna använda dig av alla funktioner i din mottagare. Er smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Germany Telefonservice: +49 (0) (engelska) Fax: +49 (0) E-post: Internet: smart electronic GmbH 2014 Alla rättigheter, tekniska ändringar, felaktigheter och tryckfel förbehålles. All reproducering eller kopiering av innehållet kräver ett föregående skriftligt godkännande från smart. 20 Dansk

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Faror vid avsedd användning Placering Batterihantering Kommentarer angående produktansvar 23 2 Ansluter Anslutningsdiagram Anslut antennkabeln Anslut TV apparat Anslut datalagring Anslut ditt hemnätverk Anslut hemmabiosystem (valfritt) Sätt batterier i fjärrkontrollen 24 3 Basinstruktioner för användning Slå på mottagaren Välkommen Automatisk kanalsökning Välja driftsätt Öppna/avsluta meny Navigering i menyn Föräldrarkontroll Tidsinställning TV Direkt programval Programval via urvalsfönster Programval med sökfunktionen Recall EPG Ljudinställningar Text-TV Acceptera Mode (Sidoförhållande) 29 4 Inspelning / PVR Direktinspelning Programmera inspelning via EPG Direkt programmering (undermeny Timer) Timeshift (tidsbestämd TV) Återgivning Direkt uppspelning Återgivning med Mediaplayer 31 5 Meny PVR Mediaplayer PVR Storage Formatera datadiskenhet Lägga fast standardpartitioneringar PVR Konfiguration 32 6 smartstream - BOX2IP Förbereda enheten Mottagaren Mobilenhet - PC Handhavande Live-TV on your TV Set smartstream läge (BOX2IP Mode) 35 Svenska 21

4 Säkerhetsföreskrifter 1 Säkerhetsföreskrifter 1.1 Avsedd användning HDTV-kabelmottagaren är avsedd för privat mottagning av krypterad (CONAX) och okrypterad digital kabel-tv (DVB-C). Den är enbart avsedd för sådant syfte och får endast användas för sådant syfte. All annan användning betraktas som icke avsedd användning. 1.2 Faror vid avsedd användning FÖRSIKTIG! Fukt, felaktig elnätsspänning och/eller frekvens, blixtnedslag eller mekanisk överbelastning kan orsaka felaktig funktion eller skada på mottagaren. Försäkra att mottagaren (i synnerhet strömkontakten) och fjärrkontrollen inte utsätts för fukt. Exempel: Placera inte fyllda blomvaser eller liknande ovanpå mottagaren. Anslut mottagaren endast till V ~, 50/60 Hz. Koppla ur strömkontakten vid åskväder eller felaktig funktion. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Risk för elektrisk stöt vid anslutning till elnätet. VARNING! Skador på höljet, strömkabeln eller felaktig reparation kan resultera i kontakt med elnätspänningen. Placera inte tunga föremål ovanpå mottagaren. Böj eller kläm inte kabeln. Reparation av kontakt, kabel eller mottagare bör endast utföras av kvalificerad fackpersonal. 1.3 Placering Placera mottagaren på en stabil, plan yta. Skydda mottagaren från fukt, värme, damm och smuts. Ställ inte föremål fyllda med vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå mottagaren. Skydda mottagaren från dropp och vattenstänk. Placera inte brinnande föremål, t.ex. levande ljus, ovanpå mottagaren. Säkerställ tillräcklig ventilation (ventilationshålen får inte blockeras): mottagaren bör ha ett avstånd på minst fem centimeter till omgivande föremål på alla sidor. Säkerställ att ventilationsöppningarna inte täcks av föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner osv. Använd endast mottagaren i milt klimat (inte i tropiskt klimat). Placera mottagaren så att strömkontakten snabbt kan kopplas ur, och därmed koppla bort apparaten från elnätet. 22 Svenska

5 Ansluter Om mottagaren flyttas från en kall omgivning till en varm omgivning kan kondens bildas i mottagaren. Koppla inte in mottagaren, utan låt den vara avstängd i några timmar. 1.4 Batterihantering Batterier ska alltid hållas utom räckhåll för barn. Läckande batterier orsakar skador på miljön och på fjärrkontrollen. Batterier ska inte utsättas för stark värme, t.ex. solsken, eld osv. Kassera batterier i enlighet med gällande lagar och regler. 1.5 Kommentarer angående produktansvar I följande fall kan det avsedda skyddet för mottagaren vara begränsat. Då övergår ansvaret för mottagarens fortsatta funktion till användaren. Mottagaren används inte i enlighet med användarmanualen. Mottagaren används utanför sitt avsedda användningsområde, så som det beskrivits ovan. Användaren utför icke godkända ändringar av mottagaren. 2 Ansluter FÖRSIKTIG! Anslut mottagaren till satellit-uttaget och andra enheter innan du ansluter strömkontakten till vägguttaget. Kontrollera även användarmanualerna för de andra enheterna. 2.1 Anslutningsdiagram Hemnätverk standardanslutning valfri anslutning Svenska 23

6 Ansluter 2.2 Anslut antennkabeln Anslut antennkabeln till ingången ANT IN på mottagaren. Ytterligare mottagare kan anslutas till uttaget ANT OUT. Signalen skickas vidare från ANT IN. 2.3 Anslut TV apparat Anslut - beroende på funktionerna i din TV - TV: n via SCART-kabel till anslutning TV av mottagaren eller via HDMI-kabel till anslutning HDMI av mottagaren. 2.4 Anslut datalagring Anslut en datalagringsenhet (USB-minne eller hårddisk med USB-anslutning) till en USB-port för att kunna komma åt MPEG-, MP3-, JPG- eller andra mediafiler. Du kan ansluta en datalagringsenhet till var och en av de två portarna. 2.5 Anslut ditt hemnätverk För att ansluta mottagaren till ditt hemnätverk eller Internet (WWW), ska du ansluta mottagaren via anslutningen ETHERNET och en nätverkskabel med motsvarande gränssnitt till ditt hemnätverk. Hur du konfigurerar en kabelansluten nätverksförbindelse finns beskrivet i avsnitt på sida Anslut hemmabiosystem (valfritt) För att förbättra ljuduppspelningen kan du - utöver TV:n - även ansluta mottagare till ett hemmabiosystem eller en stereoanläggning. Det finns ett antal olika anslutningsmöjligheter. Hur du ansluter beror på ditt hemmabiosystems anslutningsmöjligheter. Ditt hemmabiosystem kan genomkoppla en HDMI-signal, dvs. HDMI-anslutning för mottagaren och HDMI-anslutning för TV:n. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en HDMI-kabel och likaså anslut hemmabiosystemet och TV:n med en HDMI-kabel. Ditt hemmabiosystem kan hantera digitalt ljud anslutning för digitalt ljud finns. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en RCA-kabel. Ditt hemmabiosystem kan inte hantera digitalt ljud anslutningar för digitalt ljud saknas. Anslut hemmabiosystemet och mottagaren med en 2-polig RCA-kabel (stereo) 5. Om ditt hemmabiosystem (stereoanläggning) har stöd för HDMI-anslutning så bör du använda den. Det garanterar bästa möjliga ljud- och bildkvalitet genom digitala signaler. 2.7 Sätt batterier i fjärrkontrollen Här beskrivs stegen för att sätta in nya eller byta ut tomma batterier i fjärrkontrollen. 1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen. Ta bort batterifackets lock. 2. Sätt in två 1,5 V batterier (typ: AAA). Se till att polariteten är rätt! 5 De analoga audio-utgångarna AUDIO (L) och AUDIO (R) finns inte tillgängliga på alla mottagare i miragesortimentet. 24 Svenska

7 Basinstruktioner för användning 3. Stäng batterifacket. Byt ut batterierna om vissa funktioner på fjärrkontrollen inte längre utförs eller utförs felaktigt. Byt alltid ut samtliga batterier. 3 Basinstruktioner för användning Det här kapitlet beskriver de steg som är nödvändiga för att kunna utnyttja det stora utbudet av radio- och TV-kanaler som erbjuds i kabel-tv-nätet Slå på mottagaren 1. Slå på alla anslutna enheter. 2. Se till att rätt AV-källa (källa för ljud och bild) är vald på TV:n (dvs. att signaler från mottagaren visas). 3. Slå på mottagaren med strömbrytaren (på mottagarens baksida) (I, ON). 3.2 Välkommen Som standard har mottagare Tyskland inställt som Land och Tyska som Språk (Sprache). Se till att valen är rätt inställda, i annat fall kan du ändra värdena om så behövs. Navigera med knapparna PR+ and PR- till knappen Starta sökning och tryck på OK för att påbörja en automatisk kanalsökning. 3.3 Automatisk kanalsökning Det andra fönstret i installationsprocessen visar den automatiska kanalsökningen. Kabelanslutningen söks av för tillgängliga kanaler. Denna sökning skapar kanallistorna Alla TV och Alla radio. 1. Vid sökningens slut måste du bekräfta det därpå följande meddelandet genom att trycka på OK. 2. Lämna menyn genom att trycka på EXIT-knappen tills TV-bilden visas på skärmen. Menyvalet Autosökning går alltid att komma åt via menyn Installation. 3.4 Välja driftsätt Så här väljer du mellan driftsätten TV (TV-program) och RADIO (radioprogram): Tryck på TV/RADIO på fjärrkontrollen. För att komma tillbaka till föregående läge trycker du igen på TV/RADIO. 3.5 Öppna/avsluta meny Tryck på MENU för att öppna menyn. Tryck på EXIT för att lämna menyn. 3.6 Navigering i menyn Du kan navigera i menyn med funktionerna på receivern men även med fjärrkontrollen. Tryck på PR+ för att gå till menyvalet ovanför. 6 De radio- och TV-program som finns tillgängliga via kabel beror på din kabel-tv-operatör. Svenska 25

8 Basinstruktioner för användning Tryck på PR- för att gå till menyvalet nedanför. Tryck på Tryck på för att ändra, respektive öka det valda värdet. för att ändra, respektive minska det valda värdet. Istället för att ändra ett värde med knapparna och kan du för många menyval även trycka på OK-knappen, välja ett nytt värde från listan som visas, och bekräfta valet genom att trycka på OK en gång till. Utvalda menypunkter framhävs i olika färger. Även om de flesta inställningar för TV-användning redan är gjorda, så kan du göra ytterligare inställningar i menyn. 3.7 Föräldrarkontroll I undermenyn föräldrarkontroll kan du ordna åtkomst till olika menyer med en PIN-kod eller du kan även spärra åtkomsten till olika program med en PIN-kod (kanallås). Vid leverans är koden Så kommer du till undermenyn Förädrarkontroll: 1. Tryck på MENU. 2. Välj menyn Systeminstallation. 3. Välj Föräldrarkontroll och bekräfta med OK. Efter inmatning av lösenordet kan du bestämma om åtkomsten till undermenyerna skall vara skyddade av ett lösenord, genom att du väljer Meny lås Av resp. På, bestämma om du vill skydda olika program med en PIN-kod genom att välja Kanal lås och sedan Av resp. På eller ändra lösenordet: Välj fältet Nytt lösensord. Ange ett nytt lösenord. Bekräfta lösenordet. Ange det nya lösenordet en gång till. 4. Tryck OK. 5. Lämna menyn med EXIT. 3.8 Tidsinställning 1. Välj menyn Systeminstallation. 2. Välj undermenym Tid och bekräfta med OK. 3. Välj GMT-Usage och slå på eller stäng av GMT-användningen med eller. På = den automatiska tidsinställningen via satellitsignal är aktiverad. Av = den automatiska tidsinställningen via satellitsignal är avaktiverad. 4. Välj din tidszon i GMT. Tidszonen är standardmässigt inställd på GMT + 1 timme (+ 1:00). 5. Välj menypunkt Sommartid och sedan Sommartid Av eller På. 6. Om du har stängt av den automatiska tidsinställningen (GMT-usage) måste du ange datum och tid manuellt: 26 Svenska

9 Basinstruktioner för användning Välj Datum, välj den position som du vill ändra och ange det aktuella datumet med nummerknapparna. Välj sedan Tid, välj den position som du vill ändra och ange det aktuella klockslaget. 7. Lämna menyn med EXIT. 3.9 TV Direkt programval Tryck på PR+ och PR- för att välja önskat program. Vid varje programbyte öppnas för några sekunder ett infofönster med information om det aktuella programmet. Tryck på INFO för att öppna detta informationsfönster när du vill. Tryck två gånger på EXIT för att stänga informationsfönstret Programval via urvalsfönster 1. Tryck på OK för att öppna ett urvalsfönster med alla tillgängliga program. 2. Välj ut den programlista där det önskade programmet finns i eller tryck på FAV för att välja bland dina favoritlistor. 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret Programval med sökfunktionen Tryck på FIND för att öppna fönstret Sök. Välj en av de olika programalternativen och bekräfta med OK Genre-filter 1. Välj GENRE för att öppna Genre-urvalsfönstret. 2. Välj önskad genre och bekräfta med OK. Nu öppnas som nästa ruta fönstret för urval av program där endast program i den valda genren visas. 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret för program. Nu kan du välja en ny genre Hitta program (alfabetisk sökning) Välj Finna (A-Z) för att öppna fönstret Finna: Välj ett tecken och bekräfta med OK för att spara det i fältet för det önskade programmets namn eller en del av programmets namn. Förutom de bokstäver och siffror, det finns speciella knappar: Knappfunktion CAPS (gul funktionsknapp) DEL (röd funktionsknapp) eller <- OK (blå funktionsknapp) SP Betydelse Växel mellan versaler och gemener (endast bokstäver). Tar bort det sist inmatade tecknet. Stänger fönstret. Infogar mellanslag. Svenska 27

10 Basinstruktioner för användning Knappfunktion? Betydelse Frågetecknet som första tecken har en wildcard -funktion, t.ex. om?r anges, kommer alla program att hittas som innehåller bokstaven R i sina namn. När du har bekräftat det första tecknet med OK öppnas en ny ruta, fönstret för val av program, där program visas som innehåller detta tecken (oftast är detta första tecken en bokstav). Tryck på EXIT för att stänga fönster 1 när du tycker att programurvalet verkar översiktligt nog. I fönstret för urval av program kan du nu välja önskat program och bekräfta med OK. Gå tillbaka till teckeninmatning (se ovan) för att begränsa programurvalet ytterligare Sortera programlistan (alfabetiskt) Välj Sort (A-Z) resp. Sort (Z-A) för att sortera programmen i urvalsfönstret i alfabetisk uppstigande eller nedstigande ordning. Hos alla funktioner som beskrivs i raderas tidigare programval eller sortering igen när ett program väljs med OK, dvs. om du då trycker på OK i TV-läge för att öppna programvalsfönstret är programlistan som den var ursprungligen Recall Tryck på PR för att gå till det sist sedda programmet EPG Single EPG Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen. Fönstret Single EPG med information om ett program öppnas. Den pågående sändningen är markerad med. Tryck på PR+ eller PR- för att visa ett program tidigare eller senare (1). Tryck på eller för att gå bakåt eller framåt en dag (2). Tryck på den gula funktionsknappen för att scrolla nedåt till info-området (6). Tryck på den röda funktionsknappen för att scrolla uppåt till info-området (6). Tryck på den gröna funktionsknappen för att spara program, datum, starttid och tidslängd av den markerade sändningen i timern. Du kan ändra inställningarna så som beskrivs i bruksanvisningen. Tryck den blåa funktionsknappen för att gå till fönstret EPG. Tryck på EXIT för att återvända till TV-läge EPG Efter du har tryckt den blåa funktionsknappen i fönstret Single EPG kommer du till fönstret EPG. Tryck på OK för att öppna ett fönster med detaljinformation om den valda programsändningen. Du kan trycka på OK, den röda funktionsknappen eller på EXIT för att stänga fönstret igen. Tryck på PR+ och PR- för att bläddra igenom alla tillgängliga program. Tryck på eller för att gå bakåt eller framåt en sändning inom ett program. Tryck på den röda funktionsknappen för att gå till fönstret Tidsdisplay: 28 Svenska

11 Basinstruktioner för användning Välj här med eller funktionerna i nedre bildkant: Tryck på OK när du har valt markerad med. Tryck på OK när du har valt för att gå till pågående sändning. Den pågående sändningen är för att hoppa fram eller tillbaka till en sändning. Tryck på OK när du har valt Tryck på OK när du har valt för att hoppa fram eller tillbaka två timmar. för att hoppa fram eller tillbaka en dag. Tryck på EXIT för att stänga fönstret Tidsdisplay och återvända till EPG-fönstret. Tryck på den gröna funktionsknappen för att spara program, datum, starttid och tidslängd av den markerade sändningen i timern. Tryck på den blåa funktionsknappen för att återvända till fönstret Single EPG. Tryck på EXIT för att återvända till TV-programmet Ljudinställningar 1. Tryck AUDIO. 2. Välj ljudinställning med och. 3. Tryck på PR+ eller PR- för att välja ett annat språk eller Dolby AC3 (Dolby Digital) om sändarkanalen erbjuder detta. 4. Efter inställning av ljudet lämnar du menyn med EXIT Text-TV Text-TV är ett informationssystem som visas i din TV. Text-TV är bara tillgänglig om den valda kanalen stödjer en sådan funktion. Informationen organiseras i huvudsidor och undersidor. Tryck på TXT-knappen för att aktivera Text-TV. Om undertexter erbjuds för programmet i den valda kanalen visas ett väljarfönster. Tryck på knapparna och för att välja Text-TV. Tryck på OK för att slå på Text-TV. Den första Text-TV-sidan, nr. 100, visas. Om undertexter inte erbjuds för programmet i den valda kanalen visas Text-TVsida 100 direkt när TXT har tryckts. Så här navigerar du mellan Text-TV-sidor: Knapp Sifferknapparna på fjärrkontrollen Funktion Direktinmatning av sidnummer Nästa huvudsida Föregående huvudsida (om det finns undersidor) (om det finns undersidor) Nästa undersida Föregående undersida eller AUTO: byte av undersida sker automatiskt Tryck på knapparna EXIT eller TXT för att lämna Text-TV Acceptera Mode (Sidoförhållande) Tryck flera gånger på V-MODE för att ställa in bildsidoförhållandet. Svenska 29

12 Inspelning / PVR 4 Inspelning / PVR Anslut först en USB-enhet i USB-porten på mottagaren och vänta tills den identifieras av receivern som då visar ett motsvarande meddelande. Tryck under återgivningen av ett program på Inspelnings-knappen (direktinspelning) eller välj ut sändningar i EPG-fönstret och lägg till dessa till timern med den gröna funktionsknappen eller Programmera en inspelning direkt i Timer-undermenyn (se avsnitt 4.3, sida 14). Om flera ljudspår skickas ut spelas automatiskt in upp till tre ljudspår under en inspelning. Vid uppspelning kan du med AUDIO växla mellas dessa ljudspår. 4.1 Direktinspelning Under TV-läge tryck på inspelningsknappen för att spela in det aktuella programmet och spara den till ansluten USB-lagringsenhet. Per default varaktigheten av en omedelbar inspelning är 2 timmar. Tryck på inspelningsknappen tillbaka för att ställa in rekordet varaktighet i ett nytt fönster. För att använda tangenterna och och de numeriska knapparna på fjärrkontrollen. Efter inmatning stänga fönstret med EXIT. Tryck på knappen för att stoppa inspelningen. 4.2 Programmera inspelning via EPG Välj sändningarna som du vill spela in via EPG och lägg till dessa i timern med den gröna funktionsknappen. 4.3 Direkt programmering (undermeny Timer) Här kan du programmera, bearbeta resp. radera upp till åtta olika inspelningar (eller kanalbyten). 1. Markera en timer i undermenyn Timer. 2. Tryck på OK för att öppna timern. 3. Markera raden Timer-läge. 4. Markera raden Timer-service. 5. Markera raden Program och välj det program som skall spelas in resp. visas. 6. Markera raden Datum och ange inspelningsdatum. 7. Markera raden I-tid och ange inkopplingstiden. 8. Markera raden Duration och ange tidslängen (sändningstidslängd). I fälten för datum och tid kan du gå från bokstav till bokstav (från position till position) med funktionerna och. 9. Markera funktionen Spara och bekräfta med OK. 30 Svenska

13 Meny PVR 4.4 Timeshift (tidsbestämd TV) Med en ansluten USB-dataenhet (hårddisk, USB-sticka) kan du stoppa det aktuella programmet och senare fortsätta på exakt samma ställe. 1. Se till att i undermeny PVR Konfig. Timeshift (1;a menypunkt) står på På (fabriksinställning) och lämna menyn igen. 2. Tryck -tangenten i TV-läge för att stanna uppspelningen av det aktuella TV-programmet och starta en Timeshift-inspelning. 3. Tryck på (PLAY) för att fortsätta uppspelningen av TV-programmet härifrån. 4. Med och kan du spola fram och tillbaka inom ett TV-program, så som du är van från DVD-spelaren eller videoapparaten. Med (SLOW) och (SLOW) kan du spela upp TVprogrammet i slowmotion. 5. Om du vill byta till den aktuella TV-bilden (pågående sändning) trycker du en gång på. Om Timeshift i undermenyn PVR Konfig. står på På, börjar Timeshiftinspelningen automatiskt vid första inkoppling av receivern och vid varje kanalbyte. 4.5 Återgivning Direkt uppspelning 1. Tryck två gånger på SHIFT. 2. Välj inspelningen som skall återges och bekräfta med OK. Återgivningen startar. 3. Använd funktionerna,,, och för att kontrollera återgivningen. 4. Du kan hoppa fram eller bakåt med och när informationsrutan för uppspelning visas. Du kan först använda denna funktion efter den tid har passerat efter starten av återgivningen som du har ställt in i Hoppa i avsnitt PVR Konfig Återgivning med Mediaplayer Så som beskrivs i avsnitt 5.1, sida 15kan du spela upp USB-inspelningar även med Mediaplayer. 5 Meny PVR 5.1 Mediaplayer Via Mediaplayer kan du spela upp egna TV-inspelningar, men även MPEG-, MP3- resp. JPG-filer från USB-enheten. 5.2 PVR Storage Formatera datadiskenhet 1. Tryck den gula funktionsknappen. 2. I det öppnade fönstret under Disk Mode väljer du önskat filsystem. Nu visas ett urval av alternativa filsystem (FAT32 och NTFS). Svenska 31

14 Meny PVR Lägga fast standardpartitioneringar I menypunkt Inställningar bestämmer du standardpartitioneringar för TV-inspelningar och Timeshiftfiler. 1. Välj den dataenhet eller partitionering för vilken du vill definiera användningen. 2. Tryck den blåa L/R-knappen. Ett nytt fönster DVR Set öppnas. 3. Välj vilken dataenhet du vill använda: REC & TMS: Partitioneringen används för både inspelningar och timeshift. Record: Den valda partitioneringen används endast för inspelningar. Timeshift: Den valda partitioneringen används endast för Timeshift. 5.3 PVR Konfiguration Välj Timeshift för att bestämma om Timeshift-inspelningar, tidsinställd TV (Timeshift)) skall börja automatiskt när man trycker på -tangenten eller om Timeshift skall avaktiveras. Välj Timeshift till inspelning för att bestämma om Timeshift-inspelningar skall sparas på USBdataenheten när du trycker på Record. När du trycker på Record och har På spelas det inte enbart in från denna tidpunkt utan även den tidigare Timeshift-filen läggs till inspelningen. När du trycker på Record och har Av spelas det bara in från denna tidpunkt. Den förra Timeshift-filen läggs inte till inspelningen (normal direktinspelning). Välj Hoppa för att ställa in hur stort språngavståndet skall vara vid en återgivning av en inspelning. Välj Starta inspelningen tidigare för att ställa in i vilken tid mellan 1 och 5 minuter en inspelning skall starta tidigare än som bestäms i Timer-inställningen. Välj Avsluta inspelningen senare för att ställa in i vilken tid mellan 1 och 5 minuter en inspelning skall starta senare än som bestäms i Timer-inställningen. Vid en EPG-timerprogrammering används den exakta start- och sluttiden av en sändning för programmeringen av en inspelning. Om en sändning startar för tidigt eller avslutas för sent och en inspelning därför saknar början eller slut kan förhindras med funktionernastarta inspelningen tidigare och Avsluta inspelningen senare. 32 Svenska

15 smartstream - BOX2IP 6 smartstream - BOX2IP Din mottagare är utrustad med Smartstream, vilket innebär att den kan leverera bild och ljud inte bara på TV, utan även strömma till maximalt 4 enheter i ditt hemmanätverk. Det betyder, att du kan överföra det mottagna TV-programmet från mottagaren till maximalt fyra enheter i LAN/WLAN-nätet, som datorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. Efter installation av en APP på respektive enhet, kan du njuta av TV-program var som helst i huset eller trädgården, som nås via LAN eller WLAN. Nu. Beskrivning Nu. Beskrivning 1 TV 5 Trådlös LAN-router 2 HDMI kabel 6 Trådlös LAN-anslutning 3 Mirage mottagare 4 Trådbunden LAN-anslutning 6.1 Förbereda enheten Mottagaren 7 Upp till 4 nätverksenheter (PC, smartphone eller surfplatta) 1. Anslut mottagaren (ETHERNET) till routern med Ethernet-kabel (Trådbunden LAN-anslutning). 2. Gå in I menyn Tools till Network Setting och tryck OK så öppnas fönstret Network Setting. 3. Välj DHCP 7 Välj På/On för DHCP (automatisk LAN-konfiguration) Välj Av/Of för manuell LAN-konfiguration. Automatisk LAN-konfiguration Rekommenderat är att tilldela en fast IP-adress till mottagaren. Gå till Network Setting, väj knappen Apply och tryck OK för att ansluta mottagaren till närverket. 7 DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol, en server (DHCP-servern i routern) allokerar en nätverkskonfiguration till kunderna (t.ex. mottagare). Svenska 33

16 smartstream - BOX2IP Manuell LAN-konfiguration 1. Knappa in önskade parametrar I fönstret Network Setting: IP-Adress, nätmask, Gateway, DNS primär och DNS sekundär genom val och knappa in korrekt värden med nummerknapparna och tryck OK. 2. Välj Apply och tryck OK för att ansluta mottagaren till nätverket Mobilenhet - PC För att använda funktionen smartstream på PC/Laptop eller mobil/läsplatta, måste en APP installeras, som kan hantera RTSP 8 strömmar. Program enligt SAT > IP-protokollet är inte kompatibla! Nedan hittar du ett installationsexempel för programmet VLC-player (PC/laptop) som kan hantera RTSP-strömmar och även kanallistan i m3u format. VLC-spelaren finns även till mobila enheter (Android, ios). 1. Anslut din dator eller din mobila enhet via LAN eller WLAN till routern i hemmanätverket. Se handboken för Routern för anslutning. 2. Ställ mottagaren i läge smartstream (BOX2IP läge), se avsnitt Installera VLC-spelaren på PC eller mobil/läsplatta. 4. Starta VLC-spelaren och välj MEDIA OPEN NETWORK STREAM. 5. Skriv in nedanstående URLs för att ladda dataströmmen (.m3u playlist): för att ladda TV-kanallistan, e. g. för att ladda radiokanallistan, e. g. Du kan kontrollera IP-adressen I mottagaren I mottagarmenyn SYSTEM SETUP NETWORK. Portnummer som skall användas är: VLC-spelaren öppnar och visar den valda kanallistan. 7. Spara spellistan i VLC-spelaren, så finns den kvar nästa gång VLC-spelaren öppnas. Eftersom mottagarens IP-adress också sparas, så rekommenderas att tilldela en fast IP-adress till mottagaren! Annars kan du inte öppna den sparade strömmen till spellistan längre, om mottagaren får en ny IP-adress via DHCP. En detaljerad beskrivning hur du skaffar m3u-lista och RTSP Stream adresser hittar du i den kompletta handboken för mottagaren, som kan laddas ner via hemsidan. Tips för drift eller hjälp under felsökning för programmet kan du få från leverantörens support webbsida. 8 Real Time Streaming Protocol (RTSP) är ett nätverksprotokoll för kontroll av överföring av audio/videodata (streams). 34 Svenska

17 smartstream - BOX2IP 6.2 Handhavande Det finns två sätt att använda funktionen smartstream. Så snart programmet startar, så skickas pågående program till den mobila enheten Live-TV on your TV Set Samtidigt med starten av programmet visas kanallistan i mottagaren med mindre antal kanaler. Den innehåller nu bara kanaler, som sänds via samma transponder som den aktuella TV-kanalen. I denna lista kan kanalbyte ske med mottagarens fjärrkontroll smartstream läge (BOX2IP Mode) tryck knappen BOX2IP eller gå in I menyn Media och välj BOX2IP samt tryck OK, så sätts mottagaren i läge smartstream. På TV-skärmen visas nu loggan "BOX2IP" istället för TVbilden. Välj kanal direkt via mobilenheten. I smartstream läge (BOX2IP mode) kan du stänga av TV-mottagaren. Gäller för båda mottagningssätten enligt: och På mobilenheter som är anslutna till mottagaren (max 4) kan du bara se program som sänds på samma transponder! Svenska 35

18 DOC-ID:

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 7 Noteringar för stillbilder

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer