Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan,"

Transkript

1 1 (14) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Remiss/samråd om vattenmyndigheternas: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för åren Förslag till beslut Nämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på vattenmyndighetens remiss och överlämnar det till kommunstyrelsen Sammanfattning Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för åren för landets olika vattendistrikt. Huddinge tillhör Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt som finns vid Länsstyrelsen i Västmanlands län. Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden har fått handlingarna på remiss för yttrande till kommunstyrelsen senast den 13 mars Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för åren för landets olika vattendistrikt. Huddinge tillhör Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt som finns vid Länsstyrelsen i Västmanlands län. Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden har fått handlingarna på remiss för yttrande till kommunstyrelsen senast den 13 mars Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen. Direktivet innebär att berörda aktörer ska arbeta utifrån en helhetssyn med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 2 (15) Remissens olika delar Förslag till förvaltningsplan sammanfattar läget efter föregående förvaltningscykel och beskriver bakgrund och tillvägagångssätt för de revisioner som gjorts av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Planen beskriver också riktningen för kommande arbete. Beskrivningarna speglar helheten: tillstånd och användning, påverkan samt mål/kvalitetskrav, åtgärder och övervakning av de olika vattenförekomsterna 1. Planen rapporteras till EUkommissionen som en del i det europeiska arbetet med vattenförvaltning. Förslag till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificering av olika vattenförekomster samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. En miljökvalitetsnorm är ett kvalitetskrav. Normen används för att reglera den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt istället för att reglera utsläppsmängder från enskilda källor. Varje vattenförekomst får en miljökvalitetsnorm som anger vilken status den ska ha vid en viss tidpunkt. Kommuner och myndigheter har vid planering, tillsyn och tillståndsgivning huvudansvaret för att normerna följs. Förslag till åtgärdsprogram visar vad som behöver göras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner, som i sin tur ska omsätta det i sina beslut eller verksamheter. Åtgärdsprogrammets syfte är att visa de mest kostnadseffektiva styrmedlen och åtgärderna men innehåller också en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas, av vem och när, vilka källor som orsakar problemen samt åtgärdernas bedömda effekter. Till åtgärdsprogrammet finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKBn beskrivs den process och miljöbedömning, som pågått samtidigt som åtgärdsprogrammet tagits fram. Vidare beskrivs och bedöms den betydande miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas medföra. Åtgärdsprogram för olika avrinningsområden Dessa är bilagor till åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Åtgärdsprogrammen baseras på utdrag ur VISS 2 och analyser genomförda av länsstyrelserna och vattenmyndigheterna. Programmen visar vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta för att miljökvalitetsnormerna ska följas i åtgärdsområdena samt vilka fysiska åtgärder som behöver genomföras. 1 En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å. För sjöar gäller en minsta yta på 1 km 2, och för vattendrag skall inte uppströms liggande tillrinningsområde understiga 10 km 2. Undantag från storlekskravet görs bl a för Natura områden och sjöar med EU-bad. 2 VISS = VattenInformationSystemSverige utvecklat av vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. VISS ger en överblick över alla större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten med avseende på hur de mår.

3 3 (15) Huddinge berörs av följande åtgärdsprogram: - Åtgärdsprogram för Arnöfjärdens, Gripsholmsvikens, Långtarmens, Marielundsfjärdens, Prästfjärdens, Rödstensfjärdens och Tynnelsöfjärdens åtgärdsområden (omfattar de delar av Huddinge som rinner mot Mälaren dvs Långsjön i Segeltorp, Albysjön och Vårbyfjärden som är en del av Rödstensfjärden) - Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden (omfattar större delen av Huddinge ) - Åtgärdsprogram för Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystems åtgärdsområde (omfattar Holmträsket och den del av området kring Sofielund som avrinner mot Kagghamraån). - Åtgärdsprogram för Stockholms södra mellersta skärgård samt Östra Södertörn och Hårsfjärden (omfattar Långsjön och Öran i Hanveden vilka avrinner mot Vitsån samt mark och våtmarker som avrinner mot Husbyån). Miljökvalitetsnormer för Huddinges vattenförekomster Vattendirektivets syfte är att alla vatten ska ha åtminstone god vattenstatus. Begreppet god vattenstatus delas upp i ekologisk status och kemisk status, när det gäller ytvatten. Den indelningen är grunden för miljökvalitetsnormerna. Mälarens avrinningsområde: Albysjön Långsjön (Segeltorp) Mälaren Rödstensfjärden

4 4 (15) Tyresåns avrinningsområde: Orlången Norrån Magelungen Forsån Drevviken

5 5 (15) Kvarnsjön-Lissma Tyresåns avrinningsområde rinner ut i kustvattnet Kalvfjärden (Tyresö) som har MKN. Kagghamraåns avrinningsområde: Holmträsket och delar av området vid Sofielund rinner till Kagghamraån (Botkyrka) som har MKN. Vitsåns avrinningsområde: Långsjön (Paradiset) Även Öran i Hanveden ingår i avrinningsområdet som rinner ut i Vitsån (Haninge). Vitsån har MKN. Husbyåns avrinningsområde: Mark- och vattenområden nordost om Öran avrinner mot Husbyån (Haninge). Husbyån har MKN. Huddinge kommun påverkar även kustvattnen vid Himmerfjärden (Botkyrka) och Lilla Värtan (Stockholm) eftersom det kommunala avloppsvattnet släpps ut där via Himmerfjärdens respektive Henriksdals avloppsreningsverk. Himmerfjärden och Lilla Värtan har MKN. Ekologisk status För bedömningen av ekologisk status finns fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande samt dålig status. Klassificering av ekologisk status sker genom bedömning av biologisk, fysikalisk-kemisk, samt hydromorfologisk kvalitet. Den biologiska kvaliteten visar förändring i artsammansättning av

6 6 (15) vattenlevande växter och djur. Den fysikalisk-kemiska visar på förändringar i vattenkemin och de hydromorfologiska på förändringar i hydrologin (hur vattnet rinner) eller morfologin (vattenområdets utseende och form). De fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska faktorerna beskriver kvaliteten på strukturen och funktionen hos ekosystemet. Om de fysikalisk-kemiska och/eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna förändras i en vattenförekomst, kommer även livsmiljöerna och förutsättningarna för allt biologiskt liv att förändras. De biologiska faktorerna väger därför tyngst vid klassificeringen. Vid sammanvägningen utgår man från principen sämst styr, vilket innebär att den kvalitetsfaktor som visar sämst status är den som avgör den slutliga statusen. Kemisk status För klassificeringen av kemisk status i ytvatten används klasserna god och uppnår ej god. Klassningen av kemisk status görs utifrån beslutade gränsvärden på de EU-gemensamma prioriterade ämnena (33 st) samt åtta övriga ämnen. Dessa utgör en del av de ämnen som kallas miljögifter. På grund av kvicksilver uppnår ingen av Huddinges ytvattenförekomst god kemisk status, precis som i resten av Sverige. I Orlången, Magelungen och Drevviken överskrids även gränsvärdena för PBDE 3 och TBT 4. I Drevviken finns även höga halter av ammoniak. I Albysjön överskrids gränsvärden för TBT och i Långsjön (Segeltorp) överskrids gränsvärdena för PBDE och antracen. Icke-försämringskrav För alla vatten gäller icke-försämringskravet vilket innebär att tillståndet i vattenförekomsten inte får försämras. Undantag från miljökvalitetsnormerna När statusklassningen, som ligger till grund för normerna, visar att det finns vattenförekomster som inte kommer att nå god status 2015 kan undantag göras. Det finns fyra olika typer av undantag: - Tidsfrister för när kvalitetskraven ska vara uppnådda. - Mindre stränga kvalitetskrav än god status. - Nya verksamheter som under vissa förutsättningar får leda till att god status inte uppnås eller att den nuvarande statusen försämras. - Tillfällig försämring av den nuvarande statusen på grund av exceptionella naturliga orsaker eller olyckor I bestämmelserna om undantag är det angivet under vilka förutsättningar vattendelegationen kan besluta om undantag. Det finns tre huvudsakliga skäl: 3 PBDE = Pentabromerad difenyleter, flamskyddsmedel 4 TBT = tributyltenn, användes tidigare i båtbottenfärg men är förbjuden sedan en tid.

7 7 (15) - Tekniskt omöjligt vilket innebär att: o det saknas teknik för att genomföra åtgärder till o åtgärderna är så tidskrävande att de inte hinner genomföras eller få avsedd effekt till o det finns bristande kunskap om problem, påverkan eller åtgärder. - Orimliga kostnader vilket innebär något av följande: o otillräcklig administrativ kapacitet hos myndigheter att genomdriva åtgärder. o otillräckliga offentlig finansiering av fysiska åtgärder. o otillräcklig lagstiftning för att genomföra åtgärder. o åtgärderna är ekonomiskt orimliga att genomföra utifrån en samhällsekonomisk analys av kostnader och nytta. - Naturliga förhållanden som används i de fall då, pga naturens återhämtningsförmåga, effekten av en genomförd eller planerad åtgärd inte kan uppnås till 2015 men kommer att kunna nås vid en senare tidpunkt Det tar tid att se effekten De åtgärder som har börjat genomföras som en följd av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram från 2009 har i de allra flesta fall inte hunnit ge så stora effekter. Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen. Generella krav som ställs på kommunerna Vatten myndigheten har formulerat generella krav som ställs på kommunerna. Kommunerna arbetar olika mycket med olika frågor beroende på vilka problem som finns i respektive kommun. Dessa krav följer vattenmyndigheten upp årligen. För att nå miljökvalitetsnormerna behöver kommunerna senast 2018: - bedriva tillsyn och prövning av olika verksamheter och förorenade områden. - bedriva tillsyn så att utsläpp (kväve, fosfor, växtskyddsmedel) från jordbruk och hästhållning minskar - se till att belastningen av näringsämnen från enskilda avlopp minskar. - bedriva tillsyn på ledningsnätet och mindre reningsverk. - vid behov genomföra kompletterande åtgärder som tex behandling av näringsbelastade sediment, biomanipulation - säkerställa långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen - utveckla översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att MKN följs (tex dagvattenfrågan) - utveckla vatten- och avloppsplaner - inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder

8 8 (15) Arbete pågår i Huddinge Under 2014 har Huddinge kommun tillsammans med Stockholm Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund arbetat fram två åtgärdsprogram för kommunens två mest påverkade sjöar: Trehörningen och Orlången. Trehörningen är inte en vattenförekomst men behandlas så, eftersom den påverkar nedströms liggande vattenförekomster: Norrån, Magelungen, Forsån och Drevviken. I programmen lyfts åtgärder fram som görs inom befintlig budget t ex inrätta naturreservat, ställa krav i arrendeavtal, markanvisningsavtal m fl, ställa krav vid köp av entreprenader, åtgärder i samband med drift och skötsel samt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA). Utöver detta presenteras ett antal åtgärder, främst dagvattenanläggningar av olika slag, men även informationsinsatser, för perioden Under 2014 har även tillsynen av ledningsnätet kommit igång. Flera utredningar pågår som förberedelser för olika kommande åtgärder. Sedan ett par år tillbaka har kommunen en intern Vattengrupp som samordnar frågor, arbetar med kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. Förvaltningens synpunkter Vattenmyndigheten har tagit fram ett bra, välstrukturerat och gediget material. Omfattningen av material (ca 700 sidor) gör dock att det är mycket material att bearbeta och ta till sig. Mycket åtgärder behöver göras för att MKN ska nås, varför kommunerna behöver stöd gällande finansieringen av dessa åtgärder. Havs- och vattenmyndighetens (HaV) anslag nämns som möjlig att ta del av, men för Huddinges del kommer det ej i fråga då anslaget i första hand ges till projekt som berör kustvatten. Synpunkterna redovisas dokument för dokument och i samma kronologi som i dokumenten. Förslag till förvaltningsplan Generellt Överlag är planen bra och överskådlig. Det förekommer dock en del förkortningar som borde förklaras i löpande text. På de ställen strukturkalkning tas upp som åtgärd, bör nämnas att det idag inte går att tillämpa på jordbruksmark med ekologisk drift, såsom KRAV, eftersom EU:s regler för ekologisk produktion inte tillåter den form av kalk som idag används (bränd kalk, släckt kalk). Stora delar av jordbruksmarken inom Huddinge kommun har ekologisk drift, bland annat enligt KRAV. Där kan inte strukturkalkning användas. De största utmaningarna i Norra Östersjöns vattendistrikt, s XI, XII Förvaltningen anser att dagvatten bör tas upp tydligare i texten. Sett till hela vattendistriktet utgör dagvatten 7 procent av påverkan, men i Tyresån,

9 9 (15) Kalvfjärden står dagvatten för hela 75 procent av påverkan. För Huddinge är alltså dagvattenfrågan den största utmaningen. Nämnas bör i texten att variationerna är stora inom vattendistriktet och att ett område har en viss utmaning och ett annat område en annan utmaning. Framgångsfaktorer, s XII VA-huvudmannen bör nämnas ha en nyckelroll. Visserligen kan VAhuvudmannen ses som en del av kommunens verksamhet, men förvaltningen tycker att det är viktigt att VA-huvudmannen också nämns explicit. Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag som Huddinge kommun äger 2 procent av. Stockholm Vatten är kommunens VA-huvudman. Påverkanskällor som kan bidra till övergödningsproblem, s 82, 83, 84 I kartorna anges för Huddinge vattenförekomster, att jordbruket och enskilda avlopp har en betydande påverkan. Förvaltningen delar inte den bilden. Då 75 procent av påverkan kommer från dagvatten, 9 procent från jordbruket och 9 procent från enskilda avlopp har påverkan från jordbruket och enskilda avlopp inte samma dignitet som påverkan från dagvatten. Förvaltningen anser att fel bild av läget förmedlas i kartorna. Jordbruksmarken bedrivs generellt som vallodling och till stor del som extensiva vallar (för bete och slåtter) som inte har plöjts och gödslats på mycket länge. Förslag till miljökvalitetsnormer Det är otydligt i vilka fall det ska anges kompletterande krav för skyddade områden under kolumnen Skyddade områden. Eventuellt kan kolumnen behöva kompletteras med Gynnsam bevarandestatus för vattenförekomsterna Kvarnsjön-Lissma och Långsjön (Paradiset) vilka berörs av Natura områdena Kvarnsjön respektive Hanveden. Eventuellt kan kolumnen behöva kompletteras med Tillfredsställande vattenkvalitet där det finns så kallade EU-bad. I Mälaren-Rödstensfjärden är tex Vårbybadet i Huddinge ett sådant bad. Likaså kan Mälaren-Rödstensfjärden behöva kompletteras angående att det är en dricksvattentäkt och även ett så kallat fisk- och musselvatten. Förslag till åtgärdsplan Generellt Det är många åtgärder som ska genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Förvaltningen ställer sig frågan hur man säkerställer att de färdiga programmen kommer att implementeras tillräckligt snabbt för att programmen ska hinna uppnås inom uppsatt tid. Förvaltningen anser att det är svårt att hitta den information man söker i VISS (även om man försöker följa vägledningarna). Det vore bra om vattenmyndigheterna och länsstyrelserna kan arbeta vidare med att göra VISS ännu mer användarvänlig så att det blir lättare att snabbt hitta information.

10 10 (15) Modelleringssystem (som används vid beräkningar) kan inte tillämpa den nytta som våtmarker och mindre sjöar bidrar med. Detta innebär en felkälla både vad gäller de naturgivna förutsättningarna och för modellering av nytta med åtgärder, främst på lokal-regional nivå. Huddinge kommun ligger i sprickdalslandskapet, där det finns många små våtmarker och bäckar och till och med sjöar, vilka inte beaktas. Modelleringssystemen behöver utvecklas avseende detta. Länsstyrelserna m fl har idag ofta bristfälliga kartunderlag vid handläggning av våtmarksärenden. I regionen finns det fler våtmarker i verkligheten än vad som syns på de GIS-skikt som länsstyrelsen använder sig av. Det kan leda till en felaktig hantering av nya markavvattningsärenden när inte alla våtmarker framgår. Orienteringsklubbarnas kartor är idag det bästa materialet, men dessa är inte heltäckande. Förhoppningsvis kan de nya laserskannade höjdmodellerna även användas för att kartera våtmarker. Angående strukturkalkning, se kommentar under förslag till förvaltningsplan. Perspektivet att Trafikverket utöver att vara myndighet även är verksamhetsutövare saknas i programmet. Saknas gör även perspektivet som markägare. Staten är tex en stor markägare som skulle kunna bidra med åtgärder på egen mark. Vilka åtgärder som olika aktörer (tex Trafikverket, Sveaskog, Statens fastighets verk, kommuner, enskilda osv) som är markägare kan göra behöver tas med. Trafikverkets uppdrag skulle behöva vara bredare både vid investeringar och drift och inbegripa även förbättringsåtgärder för miljön utifrån redan befintliga förhållanden istället för att mildra effekter eller göra vissa förbättringsåtgärder utifrån ett framtida scenario. Förvaltningen saknar i åtgärdsprogrammet åtgärden att skydda natur. Genom att skydda natur från exploateringar och skogsbruksåtgärder samt reglera driften av jordbruksmark kan mycket förebyggande arbete åstadkommas. Även i naturreservatsföreskrifter kan annat regleras som gagnar vattenvården. Den skyddade naturen är också en viktig resurs för anpassningen till klimatförändringarna vad avser de hydrologiska förändringarna. I tätortsnära områden är detta speciellt påtagligt. I naturen finns i många fall förutsättningar för att återställa till exempel skogsdiken till våtmarker eller uträtade diken till slingrande bäckar och åar. På så sätt kan skyddade områden bidra till minskade översvämningsrisker i tätorter, underlätta reningsprocesser, hålla kvar vatten i områden med ökande torrperioder med mera. Myndigheter som arbetar med skydd av natur är bland annat Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. I åtgärdsprogrammet saknas hänvisning till ordlistan eller varför vissa ord är markerade med asterisk.

11 11 (15) Utmaningar i Norra Östersjöns vattendistrikt, s XI, XII se kommentar under rubriken: De största utmaningarna i Norra Östersjöns vattendistrikt, s XI, XII Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 10 Informationen bör även spridas via intresseföreningar. Lantmäteriet, åtgärd 1: Denna åtgärd innebär även en samverkansfördel avseende bl a var öppna diken i jordbrukslandskapet finns med generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsverket, åtgärd 2: Texten bör även uppmärksamma att det spillvatten som läcker eller bräddar ut från ledningsnätet är av olika kvalitet beroende på vad som är påkopplat på ledningen. Till exempel finns ledningsnät för spillvatten som leder lakvatten från deponier och utsläppen från dessa har specifika egenskaper. Naturvårdsverket åtgärd 7: I södra Sverige är det ett generellt förbud mot markavvattning, för att bevara kvarvarande våtmarker. Det behöver tydligare framgå att markavvattningsförbudet även bör gälla förbud mot att fylla upp våtmarker. Det är viktigt att värna om våtmarkernas skyddsfunktioner för sjöar, vattendrag och Östersjön förutom även dess livsmiljöer och bidrag till upplevelsevärden i bebyggd miljö. Naturvårdsverket åtgärd 9: Dagvattnets kvalitet påverkas av olika utsläpp (läckage och bräddningar) från spillvattenledningsnätet (åtgärd 2), läckage från markföroreningar m m vilket hittills inte har beaktats eller att denna påverkan har varit svår att beräkna. Dagvatten tar även emot diffust läckage av miljögifter från bebyggd miljö (åtgärd 8). Tillkommande bebyggelse ger ytterligare spillvatten och därmed risk för ytterligare läckage eller bräddning från spillvattenledning eller pumpstation. Sådana miljökonsekvenser har vanligen inte beaktats vid framtagande av detaljplaner eller i samband med bygglovsprövning. Kommunerna åtgärd 1a och b samt åtgärd 2: Redan idag utövar kommunen tillsyn enligt miljöbalken och dess förordningar. För att ha en bra och tillräcklig tillsyn behöver mer resurser tillsättas och prioriteringar göras. För att underlätta detta krävs bättre styrmedel. Kommunerna, åtgärd 7 Det finns idag begränsade möjligheter i plan- och bygglagen (PBL) att genom detaljplanebestämmelse säkra att MKN för vatten uppnås. Det går inte att genom planbestämmelse ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten eller på att dagvatten ska renas eller hur mycket dagvatten det får släppas ut inom eller från ett planområde. Som alternativ kan t ex ytor reserveras för dagvattenhantering samt krav ställas på skydd mot översvämningar. 5 5 Jonas Christensen: Planbestämmelser för dagvattenhantering Ekolagen Miljöjuridik 2012

12 12 (15) När det gäller privat mark kan kommunen främst förmedla sin vilja med dagvattenhanteringen genom information och råd. Där kommunen äger marken kan kommunen formulera krav i köpe- eller markanvisningsavtal som villkor för överlåtelsen. Kommunen kan vidare ställa krav på dagvattenlösningar i rollen som beställare av nya skolor, förskolor m m samt som huvudman för det kommunala bostadsföretaget verka för goda dagvattenlösningar i företagets bostadsområden. För att kommunerna ska kunna arbeta mer framgångsrikt med dagvatten i detaljplaneringen behöver PBL ses över och förtydligas avseende möjligheten att reglera dagvatten i planer. Det bör vidare även ses över hur samordningen mellan planläggning och lovgivning enligt PBL och prövning och tillsyn i miljöbalken (MB) kan öka i fråga om dagvatten (i likhet med utredningen om ökad samordning mellan PBL och MB avseende buller). Förvaltningen instämmer i att Boverket och länsstyrelserna bör utarbeta vägledningar för åtgärdernas genomförande. Vägledningar bör dock utarbetas i samråd med kommunerna. Kommunerna, åtgärd 8 Förvaltningen anser att det är viktigt att vatten- och avloppsplaner tas fram, men vill tillägga att dessa planer bör utföras som en del av arbetet med översiktsplanen för att de ska kunna utgöra bra underlag för detaljplaneringen. Det är viktigt att även koppla detta till klimatanpassningsarbetet. Länsstyrelserna, åtgärd 1 mfl Förutom att det idag sker bräddningar vid själva avloppsreningsverket och att det är viktigt att minimera dessa är det viktigt att förhindra eller minimera möjligheterna till bräddning från själva spillvattenledningsnätet. Dessa bräddningar sker ofta till andra recipienter än den som är i fokus vid tillståndsprövningen för avloppsreningsverket. I stockholmsregionen sker dessa bräddningar ofta till vattendrag och sjöar (direkt eller via ledning) i en helt annan kommun, vilken också har krav på sig att följa miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna, åtgärd 11 Förvaltningen håller med om det ska vara lätt att digitalt överföra planeringsunderlag från VISS till kommunerna för översikts- och detaljplaner. Dessutom är det viktigt att underlagen är lätta att tillämpa i planeringen. Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden Generellt Beroende på om programmet ska kunna läsas fristående eller inte, så kan det vara bra att hänvisa till ordlistan i åtgärdsprogrammet. Det förekommer även en del förkortningar som borde förklaras i löpande text. Sammanfattning Punkt 4: Även länsstyrelsen behöver bedriva tillsyn, så att utsläpp av miljöfarliga ämnen minskar, bl a när det gäller södra regionens största deponi

13 13 (15) och återvinningsanläggning vid Sofielund-Gladö kvarn, vars avrinning och avledning till stora delar sker mot Tyresåns sjösystem. Vad gäller Östra Mälaren så har länsstyrelsen tillsynsansvar för vattenskyddsområdet. Punkt 7: Här anges behov av ekologiskt funktionella kantzoner utmed strandzoner på två platser medan kapitel anger tre platser. Vilka avses? Skyddade områden enligt annan EU-lagstiftning Det finns ytterligare ett Natura 2000-område inom Huddinges med namnet Hanveden och områdesid SE Området Hanveden består av flera dystrofa sjöar och småvatten, varav den lilla sjön Ormputten. Om sjön saknas i tabellen på grund av att den betraktas som för liten för den nationella vattenförvaltningen bör detta kommenteras i texten, men helst även i tabellen. Natura 2000-områdena Kvarnsjön och Hanveden består båda av de akvatiska naturtyperna Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn. Kvarnsjön består dessutom av Skogsbevuxen myr. Även dessa naturtyper bör beaktas inom vattenförvaltningen, eftersom den förstnämnda naturtypen ligger i direkt anslutning till sjöarna Kvarnsjön och Ormputten och kan betraktas som delar av dessa samt eftersom de i övrigt är viktiga delar av vattenlandskapet (1.2.3). Åtgärdsanalys per miljöproblem i ytvatten, s 17 Dagvatten är den i särklass största källan till problematiken i området. Detta behöver lyftas fram tydligare i texten. 2.1 Övergödning SMHIs aktuella gräns för Tyresåns avrinningsområde tar inte hänsyn till tekniskt avrinningsområde för sjön Magelungen. Tyresåns vattenvårdsförbund har fått igenom flera förändringar av Tyresåns vattendelare, men ändringen för Magelungen har ännu inte accepterats av SMHI. Det innebär att uträkningarna av betinget för Magelungen är överskattade, okänt hur mycket. Detta påverkar två olika åtgärdsområden som får för litet respektive för stort beting. Om en ändring av gränsen kan göras snabbt vore det önskvärt med en omräkning av betingen. I annat fall behövs en skrivning om att kartan inte stämmer helt med verkligheten. 2.2 Försurning Även Gömmaren har kalkats på 1980-talet och början av 1990-talet Tillstånd Förutom PBDE i fisk visade undersökningen 2013 att gränsvärdet för PFOS 6 i fisk överskreds i Magelungen och Tyresö-Flaten. I Orlången tangerades gränsvärdet för PFOS i fisk. TBT verkar endast ha undersökts i Drevviken, vilket kan vara missvisande för övriga sjöar och vattendrag. Detta bör i så fall 6 Perfluoroktansulfonsyra, flamskyddsmedel

14 14 (15) framgå i texten. Drevviken har visat sig ha höga halter av ammoniak (från uppmätt halt ammoniumkväve) Har Orlången bedömts på motsvarande sätt? Om miljögifterna finns i sjöarna borde dessa även finns i vattendragen mellan berörda sjöar. Då borde även vattendragen Norrån och Forsån få motsvarande MKN Förbättringsbehov Tabell 5: Se synpunkterna under Källor till påverkan Tabell 6: Drevviken, Magelungen, Orlången. Det enda avloppsreningsverk som har funnits i området låg uppströms i sjösystemet vid Trehörningen och stängdes Drevviken och Magelungen påverkas dock fortfarande av sviterna från den tidens utsläpp. Alla tre sjöar tar emot dagvatten från tätorter. Dagvattenledningarna tar även emot spillvatten 7 i samband med bräddningar, felkopplingar och läckage. De nämnda sjöarna saknar marinor och båtvarv. Däremot finns det enskilda eller gemensamma småbåtsbryggor. Motoreffekten är sedan 1992 begränsad till motsvarande 5 hästkrafter (mindre utombordare) i alla de tre sjöarna. Det är tänkbart att TBT-halterna i Drevviken kommer av felaktig användning av båtbottenfärger och/eller att båtar från skärgården har flyttats till sjön. Förvaltningen anser att specifika A- och B-verksamheter som finns som punktkällor inom respektive sjös avrinningsområde behöver anges. Inom Orlångens avrinningsområde ligger till exempel södra regionens största deponiområde och återvinningsanläggning. Lakvattenanläggningarna är kopplade på spillvattenledningar, men om dessa bräddar hamnar lakvattnet i Orlången. Dagvattnet avrinner mot Orlången. 2.4 Främmande arter Förekomst av främmande arter borde synliggöras inom den ekologiska statusen på motsvarande sätt som förändrade habitat genom fysisk påverkan och att kvicksilver påverkar den kemiska statusen. 7 Spillvatten som normalt skulle ha gått till avloppsreningsverk, i detta fall till Henriksdals avloppsreningsverk.

15 15 (15) I hanteringen av remissen har även följande personer deltagit: Annika Blomquist (planavdelningen), Emma Henriksson (miljötillsynsavdelningen), Tiina Laantee (naturvårdsavdelningen) och Marie Vestin (miljötillsynsavdelningen). Sune Eriksson tf samhällsbyggnadsdirektör Johanna Pettersson agenda 21-samordnare Bilagor Alla handlingar finns på: Beslutet delges Samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsen

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 2015-01-19 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 Förslag till beslut Bygg-

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2015-01-16 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen. YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

RECIPIENTKLASSIFICERING

RECIPIENTKLASSIFICERING RECIPIENTKLASSIFICERING Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 Haninges vatten 2 1.2 Tidigare ställningstagande till recipientklassificering i Haninge kommun 2 2. Syfte 2 3. Mål 3 4. Avgränsningar 3 5.

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar Bilaga 1. Förslag till yttrande/tjänsteskrivelse angående samråd för förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021, föreskrifter för miljökvalitetsnormer samt MKB för åtgärdsprogrammet

Läs mer

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~...

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~... Plats och tid Deltagande Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Björn Spetz (FP), ordf Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren (C) Gunnel Johansson (S) Kenth Wengholm

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Version 1.1 2 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Remissversion 2014, ej beslutad av KF 2014-12-02 Miljöförvaltningen Magnus Sannebro Stockholms vattenområden Mälaren. Lovö vattenverk. Bromma reningsverk

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- Strategi Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 4 Bakgrund... 4 Lagar och myndigheter...

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Dagvattenhantering i Stockholm

Dagvattenhantering i Stockholm SIDAN 1 Dagvattenhantering i Stockholm Nuläge och framtida inriktning Jens Fagerberg, Stockholm Vatten AB Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen Dagvattensystemet i Stockholm Kombinerat system dagvatten och

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

Åtgärdsprogram för Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens åtgärdsområden

Åtgärdsprogram för Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens åtgärdsområden Åtgärdsprogram för Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens åtgärdsområden -samrådsmaterial Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Telefon 010-224 90 00 Hemsida www.vattenmyndigheterna.se

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive Implementation Strategy of the European Water Framework Directive For the first time in history, twenty-nine Countries are committed to jointly manage all their freshwater resources on a basin scale to

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Kalmar kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET YTTRANDE. Förslag till beslut

Kalmar kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET YTTRANDE. Förslag till beslut Handläggare Anna Carnelius 0480-450305 Datum Sanihällsbyggnadsnänrrnden YTTRANDE Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

Åtgärdsprogram för Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystems åtgärdsområde

Åtgärdsprogram för Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystems åtgärdsområde Åtgärdsprogram för Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystems åtgärdsområde -samrådsmaterial Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Telefon 010-224 90 00 Hemsida www.vattenmyndigheterna.se

Läs mer

Åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgårds och Igelbäcken, Edsviken och Brunnsvikens åtgärdsområden

Åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgårds och Igelbäcken, Edsviken och Brunnsvikens åtgärdsområden Åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgårds och Igelbäcken, Edsviken och Brunnsvikens åtgärdsområden -samrådsmaterial Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Telefon 010-224 90 00 Hemsida www.vattenmyndigheterna.se

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt IZatrineholms kommun" MILJÖFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Miljöinspektör Birgitta HelIgren Direkttelefon 0150-57665 Kommunstyrelsens handling nr 43/2009 YTTRANDE KS/2009: 133-435 2009-632-435 Ert datum

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd har erbjudits att svara på rubricerad remiss med ert diarienummer 537-5346-2014.

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd har erbjudits att svara på rubricerad remiss med ert diarienummer 537-5346-2014. YTTRANDE 1(10) 2015-05-05 SPN 2009/0810 349 Handläggare, titel, telefon Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Länsstyrelsen Kalmar län Samråd om förslag till

Läs mer

SE696375-160695 - SE696375-160695

SE696375-160695 - SE696375-160695 SE696375-160695 - SE696375-160695 Vattenkategori Typ Distrikt Huvudavrinningsområde Vattendrag Vattenförekomst 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2 Kustområde - SE38039 Län Västernorrland - 22 Kommun Härnösand

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

TYRESÅPROJEKTET. - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten. 28 november 2013. Christian Weyer

TYRESÅPROJEKTET. - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten. 28 november 2013. Christian Weyer TYRESÅPROJEKTET - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten 28 november 2013 Christian Weyer Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under hösten 2013 genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Enskilda avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2010:6 Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna!

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna! Seminarium om dagvattenjuridik Välkomna! Syftet med dagen Gå igenom lagstiftningen kring dagvattnet Reda ut ansvar och ansvarsgränserna Gå igenom vilka juridiska verktyg som finns Identifiera eventuella

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 114-119 Ekonomisk analys Ekonomisk analys inom vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

Dagvattenjuridik Alvesta 2015

Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Dagvattenjuridik Vilken juridik reglerar dagvatten? Ansvaret för dagvatten Vilka juridiska verktyg finns till hands? Klimatförändringar och

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 13. Unnåns avrinningsområde Version 1.0 2015-03-31 2 13. Unnåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön Datum Diarie nr 2015-04-28 5.0-1412-0734 Ert datum Er beteckning 2015-02-01, m.fl. 3563-14 537-9859-2014 537-7297-2014 537-5058-2014 537-5346-2014 537-34925-2014 Vår referens Per Danielsson Till Havs-

Läs mer

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Remissversion, ej beslutad av KF 2014-06-13 Miljöförvaltningen Magnus Sannebro Stockholms vattenområden Mälaren.Lovö vattenverk.bromma reningsverk Saltsjön

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från en undersökning av fosforformer i sjösediment i sju sjöar i Tyresåns sjösystem. Version 2013-11-05

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från en undersökning av fosforformer i sjösediment i sju sjöar i Tyresåns sjösystem. Version 2013-11-05 Åtgärdsförslag med utgångspunkt från en undersökning av fosforformer i sjösediment i sju sjöar i Tyresåns sjösystem Version 2013-11-05 Tyresåns vattenvårdsförbund 2013 Tyresåns vattenvårdsförbund är ett

Läs mer

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-25 KS-2012/1171.103 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING datum 2012-09-20 diarienummer 2010-00439 Dp 5234 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan för fastigheten VÄKTAREN 4 mm i Hamnen i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum 2015-05-05 D nr 537-501-14 1(5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen. Sändlista: Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar

Läs mer

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp.

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Teknik och täkter Mål och riktlinjer Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Ett framtida hållbart avloppssystem bör vara utformat så

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljösituationen i Malmö

Miljösituationen i Malmö Hav i balans samt levande kust och skärgård Malmös havsområde når ut till danska gränsen och omfattar ca 18 000 hektar, vilket motsvarar något mer än hälften av kommunens totala areal. Havsområdet är relativt

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Vattenprogram för Uppsala kommun

Vattenprogram för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lifvendahl Zahrah Åhlman Michael Datum 2015-10-20 Diarienummer KSN-2015-1869 Kommunstyrelsen Vattenprogram för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2015.296 Datum: 2015-10-29 Planarkitekt Elin Celik E-post: elin.celik@ale.se Kommunstyrelsen Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Läs mer