YTTRANDE 1(13) Dnr: Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen."

Transkript

1 YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Samråd om förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer, förslag till förvaltningsplan och förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Redogörelse för ärendet Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har begärt samråd med Länsstyrelsen om förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) och förslag till åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Östersjöns vattendistrikt I samrådet ingår också detaljerade åtgärdsprogram för ett antal olika åtgärdsområden som berör Uppsala län. Länsstyrelsens synpunkter Länsstyrelsen lämnar nedan allmänna synpunkter på åtgärdsprogrammen, dess fastställande och finansiering, specifika åtgärdsförslag m.m. I bilaga 1 lämnas detaljerade synpunkter och frågeställningar på avsnitt om Åtgärder mot betydande påverkan per miljöproblem. Länsstyrelsens synpunkter på dokument Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status underlag lämnas i bilaga 2 och synpunkter på ändringar av MKN i bilaga 3. Allmänna synpunkter på åtgärdsprogrammen, dess fastställande och finansiering Länsstyrelsen uppskattar det gedigna arbetet som Vattenmyndigheten har genomfört bl.a. genom att ta fram miljökvalitetsnormer (MKN), utarbeta ett stort urval av åtgärder för att uppnå MKN och beskriva miljöproblemen i distriktet. Åtgärdsförslagen är många, berör många aktörer och visar på att betydande insatser måste till från alla berördaför att MKN ska uppnås. Länsstyrelsen konstaterar att om man ser förslaget som ett underlag för prioritering och fastställande av åtgärder är det relevant och till stora delar väl genomtänkt. Problemet är den process Sverige har för fastställande av åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsen är starkt kritisk till en ordning där Vattenmyndigheterna fastställer åtgärder som behöver vidtas av andra myndigheter och som är tvingande att följa enligt 5 kap 8 miljöbalken (MB). För att Sverige, som medlemsstat i EU, på ett ansvarfullt sätt, ska verka för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs så bör beslut om åtgärder och tilldelning av resurser vara sammankopplat och beslutas av regeringen. Det är också regeringen som får ta eventuella konsekvenser om Sverige inte uppfyller vattendirektivet. POSTADRESS Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 TELEFON FAX E-POST WEBBPLATS

2 YTTRANDE 2 (13) Länsstyrelsen konstaterar att åtgärdsföreslagen medför behov av kraftiga resursförstärkningar för flertalet myndigheter, inklusive länsstyrelserna. Den troliga utgången bedöms vara att de flesta av åtgärderna som åligger myndigheter inte kommer att följas i den utsträckning som är nödvändig. Länsstyrelsen vill också tydliggöra att utrymmet för prioriteringar inom befintlig ram är ytterst marginell både vad gäller omfördelning av resurser och att flytta fokus inom t.ex. tillsynen. Länsstyrelsen anser också att det inte framgår av åtgärdsprogrammen när och i vilken ordning genomförandet av åtgärderna bör ske. Denna brist borde kunna avhjälpas genom att regeringen fastställer åtgärdsprogram samtidigt med beslut om tilldelning av medel. Då kan prioriteringar och val av styrmedel göras mot bakgrund av en ekonomisk realitet. Kompletterande synpunkter på åtgärdernas genomförande i tid Länsstyrelsen konstaterar att det inte framgår av huvuddokumentet när och i vilken ordning genomförandet av åtgärderna bör ske. De centrala myndigheterna bör lämpligen ta fram sina vägledningar tidigt i förvaltningscykeln för att de ska hinna tillämpas inom perioden. I de detaljerade åtgärdsprogrammen framgår när olika åtgärder senast bör vara genomförda. Där framgår att de centrala myndigheterna måste prioritera vägledningar under 2016 och Länsstyrelsen i vissa fall prioritera tillsyn fram till och med Länsstyrelsen ifrågasätter om tidplanerna är realistiska och anser att det ska klargöras vilken tidplan som ska gälla. Dessutom hänvisas till tidigare resonemang om att beslut om resurser måste vara kopplat till beslut om åtgärder. Generella synpunkter på förslag om utökad tillsynsverksamhet Länsstyrelsen konstaterar att många åtgärdsförslag innebär utökad tillsyn för både länsstyrelserna och kommunerna. För Länsstyrelsen i Uppsala läns del ger en konservativ bedömning att de resurser som åtgår till åtgärdsförslag som berör vår tillsyn och tillsynsvägledning, samt som en konsekvens även prövning, motsvarar minst sex tillkommande handläggartjänster. Detta trots att det är relativt få tillsynsobjekt miljöfarliga verksamheter, dammar och kraftverk i vårt län jämfört med andra län. Länsstyrelsen anser att åtgärdsprogrammen avspeglar en övertro på vad tillsyn och regional tillsynsvägledning kan åstadkomma. Tillsyn är i först hand ett styrinstrument för att skapa följsamhet kring de lagar och regelverk som finns. Ju tydligare dessa är desto effektivare tillsyn kan bedrivas. Ofta åberopas dock tillsyn som ett medel att driva utveckling inom områden där tillsyn inte tidigare bedrivits, men där det finns en ambition av att ställa krav. Länsstyrelsen kan konstatera, av egen erfarenhet, att utökad tillsyn inom nya områden är mycket arbetsintensivt. Ofta sammanfaller det också med att praxis och vägledning från centrala myndigheter är bristfällig eller till och med obefintlig. Dessutom är de verksamhetsutövare som berörs ofta ovana med tillsyn och myndighetskrav. Resultatet blir ofta att myndighetens beslut överklagas så långt det går. Därmed inte sagt att tillsyn inte kan vara ett relevant styrmedel för att MKN ska kunna följas, men för att tillsynen över bland annat vattenverksamheter ska bli effektiv

3 YTTRANDE 3 (13) behöver både nytt regelverk och vägledning från centrala myndigheter vara på plats innan en utökad tillsynssatsning görs på bred front. Vad gäller åtgärder inom jordbruket vore det bra om dessa initialt utförs genom frivilliga åtgärdsaktiviteter istället för att regelverk, exempelvis genom att stärka Greppa Näringens aktiviteter samt frivilliga och beprövade fysiska åtgärder. Synpunkter på åtgärdsförslagen riktade till främst statliga myndigheter Nedan lämnas konkreta synpunkter på åtgärdsförslagen som kompletterar de allmänna synpunkter som framförts i inledningen. Havs- och vattenmyndigheten (HaV), åtgärd 1b och Länsstyrelsen, åtgärd 2 Länsstyrelsen anser att det är ett ineffektivt resursutnyttjande att HaV ska vägleda länsstyrelserna som i sin tur ska vägleda kommunerna. Det ligger inte inom länsstyrelsens ordinarie arbetsuppgifter att arbeta med tillsyn och prövning av enskilda avlopp. Att gå en omväg via länsstyrelsen, inom ett område där vi inte har egen tillsyn, riskerar också en otydlig vägledning. Däremot har länsstyrelserna en viktig regional roll att samordna tillsynen mellan kommunerna i länet och stötta vad gäller prioriteringar utifrån vattenförekomsternas status. Boverket, åtgärd 1 och Länsstyrelsen 8 a och d, 11 om översikts- och detaljplaner Länsstyrelsernas granskning och vägledning av MKN i kommunala planer, görs redan idag enligt plan- och bygglagen (PBL) och MB. Länsstyrelsen ser dock positivt på vägledning från Boverket i både detalj- och översiktsplaneringe, men menar att även lagstiftningen kan behöva ses över för att medge långsiktigt och tydligt säkerställande av vattenfrågorna i detaljplaneringen. Länsstyrelsen vill lyfta att processerna att ta fram både översiktsplaner och detaljplaner samt genomförandet av planerna kan vara långa och ta tid. Det innebär att fysiska åtgärder som medför någon positiv effekt på statusen sker på lång sikt och sannolikt inte inom förvaltningsperioden. De främsta verktygen, åtgärderna, under denna period är råd, stöd och vägledning mot kommunerna. Boverket, åtgärd 1 om vägledning till regionala vattenförsörjningsplaner Länsstyrelsen anser att om åtgärder som berör översyn av regionala vattenförsörjningsplaner inkluderas i åtgärdsprogrammet bör dessa innefatta klimatanpassningsperspektivet. Klimatförändringen bör integreras för att förebygga negativ påverkan på dricksvattenförsörjningen, dels vid höga flöden på kort sikt och dels på grund av långsiktiga effekter på vattenkvalitén som uppstår på grund av stora amplituder mellan torra och blöta år m.m. (SMHIs Klimatanalys för Uppsala län, rapport NR ). Generalläkaren, åtgärd 2 Länsstyrelsen anser att föreslagen åtgärden blir verkningslös om inte Vattenmyndigheten tillämpar SGU:s förskrift (SGUFS 2013:2) och fångar upp nya substanser i arbetet med att sätta MKN. De föroreningar som har uppdagats de senaste åren inom Generalläkarens ansvarsområde och där allvarliga konsekvenser kan konstateras är PFAA. Sex brunnar inom Uppsalas vattentäkt har fått stängas till följd av höga halter av

4 YTTRANDE 4 (13) PFAA. Föroreningen rör sig mot nästa brunnsområde, Sunnersta, 6 km nedströms det avstängda brunnsområdet. Fyrisåns bidrag av PFOS till Mälaren är också stort (SLU/IVL). Jordbruksverket, åtgärd 3 Jordbruksverket föreslås ta fram styrmedel, exempelvis föreskrifter för att ett antal åtgärder ska genomföras i tillräcklig omfattning för att bidra till att MKN följs. En av dessa föreslagna åtgärder är strukturkalkning. Länsstyrelsen är tveksam till om det finns tillräckligt med kunskapsunderlag för att bedöma åtgärdens kostnadseffektivitet och effekt. Det vore värdefullt om ny kunskap kommer fram som bättre beslutsunderlag. För att åtgärden ska få en hög effekt behövs en hög precision och bra underlag exempelvis om jordens befintliga struktur, lerhalt och kalkens kvalitet. Länsstyrelsen anser att ovanstående bedömning och resonemang gäller även för åtgärden kalkfilterdiken. Länsstyrelsen bedömer att det redan finns regler för lagring och spridning av stall- och handelsgödsel inom nitratkänsliga området i länet och ifrågasätter om det behövs ytterligare eller förändrade regler (åtgärd g, h och i). I åtgärdspaketet ingår också våtmarker, dammar och tvåstegsdiken för näringsretention (j). Länsstyrelsen fick under föregående landsbygdsprogramperiod endast ett fåtal investeringsansökningar för fosfordammar. Det kan bero på att ersättningsformen inte är tillräckligt attraktiv. Tvåstegsdiken är oprövat i Sverige och Länsstyrelsen saknar underlag för att bedöma åtgärden. Länsstyrelsen saknar miljöskyddsåtgärder i åtgärdspaketet. Dessa berör växtnäringsfrågor och växtskyddsfrågor och kräver underlag bl.a. markkartering, växtodlingsplan och växtnäringsbalans, vilka är bra verktyg även för att genomföra några av ovan nämnda åtgärder. Länsstyrelsen anser därför att det är värdefullt att det tillsätts resurser så att lantbrukarna kan få ersättning för att ta fram dessa underlag. Jordbruksverket, åtgärd 5 Länsstyrelsen har i avsnittet om Generella synpunkter på förslag om utökad tillsynsverksamhet lyft fram bl.a. att tillsyns- och tillsynsvägledning inte alltid är de mest effektiva och lämpliga verktygen för att förbättra statusen. Länsstyrelsen anser att effekten kan bli större om användningen av växtskyddsmedel, godkända sådana som har orsakat eller kanske kommer att orsaka sänkt status, regleras genom exempelvis mängd, hantering, förutsättningar vid sprutningstillfällen. MSB åtgärd 1, Naturvårdsverket åtgärd 4, Länsstyrelserna åtgärd 10 och kommunerna, åtgärd 1 Länsstyrelsen anser att problematiken kopplat till översvämningar och påverkan på vattenmiljön bör inkluderas i följande föreslagna åtgärder: MSB åtgärd 1, Naturvårdsverket åtgärd 4, Länsstyrelserna åtgärd 10 och kommunerna åtgärd 1. Bakgrunden är att i många områden med översvämningsrisk finns också förorenad mark

5 YTTRANDE 5 (13) som måste åtgärdas för att förhindra ökad spridning och läckage av föroreningar och giftiga ämnen till följd av översvämningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), åtgärd 1 Länsstyrelsen anser att åtgärd 1a behöver formuleras tydligare vad gäller vägledningen av länsstyrelserna och kommunen då det inte tydligt framgår om vägledningen sker kontinuerligt eller vid händelse av en inträffad olycka eller naturhändelse. Länsstyrelsen anser vidare att måste det vara en tydligare koppling till översvämningsrisker och att det kan tydliggöras att risk för naturhändelse skulle kunna vara risk för översvämning. Naturvårdsverket, åtgärd 9 Länsstyrelsen anser att det behövs ett tillägg till denna åtgärd kopplat till ett förändrat klimat, eftersom det är viktigt att få med klimatanpassningsaspekten i planering, hantering och rening av dagvatten i ett tidigt skede för att bygga upp ett robust dagvattensystem som kan hantera ett förändrat klimat. Föreskrifter, tillsynsvägledning eller styrmedel för dagvattenhantering bör ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster och förändrade återkomsttider för exempelvis skyfall. Synpunkter på åtgärdsförslagen riktade främst till Länsstyrelsen Länsstyrelsen, åtgärd 1 Miljökvalitetsnormer för vatten beaktas redan i de ärenden Länsstyrelsen handlägger inom tillsyn och prövning enligt 9 och 11 kap MB. Länsstyrelsen anser att begreppet bidrar till att en vattenförekomst inte följer eller riskerar att inte följa är svårtolkat. När det är skäligt med stöd av 2 kap 7 MB att ställa krav utifrån MKN är tämligen oprövat. Länsstyrelsen har tillsynen över tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Tillståndets rättskraft kan innebära en begränsning av vilka krav tillsynsmyndigheten kan ställa krav på t.ex. en förbättrad reningsprocess. I vissa fall kan omprövning av tillstånd vara möjligt. Inom miljöfarlig verksamhet är det ett mycket arbetstungt instrument och för vattenverksamheter är det med nuvarande lagstiftning i princip inte genomförbart. Länsstyrelsen, åtgärd 2 Länsstyrelsen är mycket tveksam till åtgärden, se även kommentar ovan om HaVs åtgärd 1b. Länsstyrelsen vill även lyfta fram att det knappast är brist på tillsynsvägledning som utgör flaskhalsen för att åtgärda de enskilda avloppen. Länsstyrelsen bedömer att det är en resurs- och prioriteringsfråga där flertalet av kommunerna inte fullt ut utnyttjar sin taxa för att få kostnadstäckning i tillsynsarbetet. Länsstyrelsen, åtgärd 3 Länsstyrelsen delar bedömningen att tillsynen av vattenkraftverk och dammar är eftersatt och behöver stärkas. Det är dock mycket tveksamt om en tillsynskampanj av storleken 20 % av anläggningarna per år är rätt väg att gå. I nuläget finns i första hand ett behov av att lagstiftningen ses över för att tillsynen ska bli effektiv. Vidare är åtgärdsförslaget, så som det är formulerat, inte genomtänkt. Att göra inspektion/tillsyn på anläggningar är bara steg ett i en mycket lång process. Syftet, så som Länsstyrelsen uppfattar det, är i första hand att vandringshinder åtgärdas och att flöden miljöanpassas.

6 YTTRANDE 6 (13) Länsstyrelsens erfarenhet är att varje enskilt ärende kan ta flera år i anspråk med betydande tillsynsinsatser i potten. Enligt de detaljerade åtgärdsprogrammen ska tillsynen i vissa åtgärdsområden vara klar senast Länsstyrelsen anser att det måste klargöras vilket som gäller. Länsstyrelsen, åtgärd 4 Länsstyrelsen anser att det är bra att påverkan från hästhållning och hästhållningsfrågor uppmärksammats. Dessa frågor har också lyfts i SWOT-analys för landsbygden i Uppsala län och i handlingsplanen inför det nya landsbygdsprogrammet ( ) som utformats i samverkan med länets partnerskap. Tillsyn av hästhållning är dock ytterligare ett område där länsstyrelsen inte har egen operativ tillsyn. Det finns idag heller ingen upparbetad rådgivningsmodul inom t.ex. Greppa Näringen. På samma sätt som Länsstyrelsens resonemang kring enskilda avlopp, se kommentar till HaV åtgärd 1 och Länsstyrelsens åtgärd 2, kan argumenteras att det inte är resurseffektivt att Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning inom områden där myndigheten utifrån sitt ordinarie uppdrag saknar kompetens. Landsbygdsprogrammet gav stöd för åtgärder i vattenmiljön. Länsstyrelsen bedömer att de medel som preliminärt har tilldelats inom det nya landsbygdsprogrammet troligtvis inte kommer att räcka för intensifierad rådgivning och värvning av nya lantbrukare. Länsstyrelsen anser att det även fortsättningsvis är viktigt att ha en finansiering och att behålla de lantbruksföretagare som är aktiva samt värva nya medlemar utifrån de målgrupper som är avsatta för projektet, samt de prioriterade avrinningsområdena som inte har god ekologisk och kemisk status. Länsstyrelsen konstaterar att åtgärder för att minska fosfor- och kväveläckagen ingår i åtgärdsprogrammet. Cirka 450 rådgivningsrapporter från Uppsala län, inom projektet Greppa Näringen, visar på att ca 85% av gårdarna effektivt utnyttjar fosfor medan kväveeffektiviteteten är lägre (ca 75%). Länsstyrelsen anser att det bör utredas om fler åtgärder bör riktas mot att öka kväveeffektiviteten. Länsstyrelsen, åtgärd 5 Länsstyrelsen anser att det är positivt att Vattenmyndigheten tycker att rådgivningen ska utvecklas. I dag bidrar länsstyrelserna till utveckling av rådgivningsmoduler inom projektet Greppa Näringen tillsammans med Jordbruksverket och rådgivare. Länsstyrelsen vill kommentera att utöver rådgivning till jordbruksföretag är det viktigt att ha gruppaktiviteter i avrinningsområdena och har flera goda exempel på sådana. Länsstyrelsen, åtgärd 7 När det gäller tillsynen enligt 9 kap. MB bedöms åtgärden huvudsakligen kunna ske inom befintlig tillsynsverksamhet. Dock uppfattar Länsstyrelsen att läget är oklart beträffande hur långt verksamhetsutövarens ansvar sträcker sig vad gäller att undersöka förhållandena i recipienten och vägledning kan behövas. Länsstyrelsen åtgärd 8 a, d Se även synpunkter under Boverket, åtgärd 1.

7 YTTRANDE 7 (13) Länsstyrelsen, åtgärd 10 Länsstyrelsen är tveksam till om åtgärdsförslaget är lämpligt eller kommer att få något genomslag i praktiken. Den metodik som har utvecklats, både när det gäller arbete med bidragsansökningar och prioritering av tillsyn, inbegriper risken för påverkan på yt- och grundvatten. Det finns dock även andra relevanta prioriteringsgrunder som måste beaktas, företrädesvis risken för påverkan på människors hälsa. Länsstyrelsen, åtgärd 12 a) Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det knappast är vattenskyddsområden som ska tillsynas utan verksamheter och/eller åtgärder som bedrivs inom ett vattenskyddsområde. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av att vattenskyddsföreskrifterna följs. b) Det faller inte under tillsynsvägledning att ge stöd och råd till kommun som önskar inrätta ett vattenskyddsområde. Stöd och råd ges dock i samband med det samråd kommunen är skyldig att ha med länsstyrelsen. c) Länsstyrelsen anser att det är viktigt att arbeta regionalt och mellankommunalt för att långsiktigt ta hänsyn till de vattenresurser som nu används som dricksvattenresurs och som kan komma att användas i framtiden. I arbetet bör också klimatförändringarna integreras, se kommentarer till Boverket, åtgärd 1. Länsstyrelsen konstaterar att i dagsläget finns inga medel till att utarbeta en vattenförsörjningsplan. d) Åtgärden bedöms relevant men inte högst prioriterat av de tillsynsinsatser som Länsstyrelsen behöver göra inom 11 kap miljöbalken. Länsstyrelsen, åtgärd 14 och 15och HaV, åtgärd 9 Länsstyrelsen anser att Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och det Åtgärdsprogram för havsmiljön som Havs- och vattenmyndigheten ska fastställa måste samordnas tydligare med avseende på främmande arter. Ansvar för de nödvändiga åtgärderna måste riktas mot rätt myndighet och rätt nivå i förvaltningen (nationell, regional, lokal). Länsstyrelsen anser att i remissförslaget har problemen med främmande arter inte analyserats i tillräcklig mån för att kunna bedöma omfattningen och åtgärdsbehoven för detta miljöproblem. Det enda förbättringsbehov som anges i remissen gäller sjögull i fyra vattenförekomster. Miljöproblemet främmande arter är inte heller konsekvent behandlat mellan vattendistrikt och, när det gäller kustvatten, inte heller inom vattendistriktet. Stora och välkända problem med främmande arter, i synnerhet signalkräftans påverkan på flodkräftan har inte behandlats i åtgärdsprogrammen. Trots denna bristfälliga analys föreslås flera åtgärder riktade mot HaV och länsstyrelserna, som avser åtgärdsplanering, informationssystem samt råd, riktlinjer och information till handelsbranschen. En grundläggande åtgärd mot främmande arter är att förebygga introduktion i nya vattenområden. Detta handlar till stor del om nationella och internationella styrmedel inom bland annat sjöfart och handel med kommersiella arter, ett arbete som bör drivas inom ramen för havsmiljöförvaltningen. Länsstyrelsen anser att informationsinsatser är en central åtgärd (åtgärdsförslag 14) för att stoppa spridningen av främmande arter.

8 YTTRANDE 8 (13) HaVs planerade informationsinsatser till handelsbransch, konsumenter, allmänhet med flera bör finnas med som en åtgärd i havsmiljöförvaltningens åtgärdsprogram. Länsstyrelsen anser att HaV bör ansvara för Länsstyrelsernas åtgärd 15, utveckling av informationssystem, och att åtgärden bör flyttas till havsmiljöförvaltningens åtgärdsprogram. Sjöfarten har en betydande roll för spridning av främmande organismer via skrovpåväxt och barlastvatten. Länsstyrelsen anser att HaV och Vattenmyndigheterna bör överväga att rikta lämpliga åtgärder mot de nationella myndigheter som ansvarar för sjöfarten (Transportstyrelsen, Sjöfartsverket) i åtgärdsprogrammet för Havsmiljöförvaltning, men med en tydlig koppling till vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Allmänna synpunkter på åtgärdsförslagen per åtgärdsområde Länsstyrelsen anser att de detaljerade åtgärdsförslagen för åtgärdsområdena är värdefulla för många aktörer främst kommunerna. Förslagen ger dels en bra bild av problemen inom ett avgränsat område samt vilka åtgärder som är nödvändiga. Kartorna i dokumenten bör förbättras så att namn på vattendrag, sjöar m.m. framgår. Namn i texten bör generellt kunna återfinnas i kartorna. Vidare är det värdefullt att se om åtgärdsområdena gränsar till sjö, hav eller omgivande land. Även kartorna i huvuddokumentet, åtgärdsprogrammet bör förtydligas för att de ska vara värdefulla för förståelsen av programmen. Synpunkter på avsnitt om Åtgärder, aktiviteter och förutsättningar för åtgärdsprogrammets genomförande Länsstyrelsen anser att termerna åtgärder och aktiviteter behöver förklaras tydligare i både inledning och avsnittet Förutsättningar för åtgärdsprogrammets genomförande. Länsstyrelsen anser att många av aktiviteterna som myndigheter behöver göra för att de fysiska åtgärderna och styrmedelsåtgärderna i åtgärdsprogrammet ska kunna genomföras snarare bör anges som skarpa åtgärder i Åtgärdskapitlet. Exempel på sådana är Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens aktivitet om nationellt ställningstagande för bakgrundshalter av kvicksilver eller vägledning för att hantera kvicksilverproblematiken. Orsaken till varför vissa aktiviteter inte klassats som egna åtgärder bör också framgå. Ytterligare en föreslagen aktivitet är att utveckla databasen Åtgärder i vatten. Länsstyrelsen anser att denna åtgärd inte räcker, utan att behoven av att hantera åtgärdsinformation kräver en helhetslösning. Genomförda åtgärder lagras idag på många olika ställen beroende på typ av åtgärd. Länsstyrelsen ifrågasätter hur det säkerställs att all data registreras på adekvat vis i olika databaser och att de sedan kan kopplas till VISS för att kunna analysera åtgärdstakt och effekter. Länsstyrelsen anser att kapitlet bör utökas med aktiviteter med syfte att öka kunskaperna och förbättra datahantering kring fysisk påverkan i kustvattnet. Exempelvis saknas samlad information om vattenverksamheter i kustvattnet och kunskaperna om koppling mellan fysisk påverkan och biologiska effekter bedöms som mycket

9 YTTRANDE 9 (13) bristfälliga. Sådana aktiviteter bör även knytas till Havsmiljöförvaltningens åtgärdsprogram, då även detta förslag till åtgärdsprogram saknar åtgärder för att skydda de grunda bottnarna från fysisk påverkan som försämrar miljöstatusen. Länsstyrelsen är positiv till att aktiviteterna som rör kartläggning och analys av förorenade och syrgasfria havssediment genomförs. Dessa aktiviteter har en koppling till Havsmiljöförvaltningens åtgärdsprogram (HaV åtgärd 10) vilket bör förklaras för att öka förståelsen för hur de båda åtgärdsprogrammen hänger samman. Synpunkter på förslag till klassificeringar och miljökvalitetsnormer Synpunkter på förslag till ändringar av miljökvalitetsnormer presenteras i bilaga 3. Länsstyrelsen vill dock lyfta fram klassning av kemisk status och risk där Länsstyrelsen ifrågasätter tillvägagångssättet för riskklassificeringen av kemisk status. Risken är endast kopplad till själva statusen i en vattenförekomst och speglar inte den risk som föreligger utifrån påverkanstryck eller där data över gränsvärden finns men i otillräcklig frekvens för att kunna klassa ner en vattenförekomst. Det vore mer pedagogiskt och värdefullt att riskbedömningen speglar den faktiska risken även för de vattenförekomster där dataunderlaget för statusklassning är undermåligt, vilket ofta är fallet. Att sedan tillvägagångssättet för riskbedömningen av grundvatten är ett helt annat gör det hela än mer svårgreppbart. Länsstyrelsen ifrågasätter också att Vattenmyndigheten inte har satt MKN för föroreningen PFAA trots att SGU:s förskrift (SGUFS 2013:2) är skriven så att nya substanser ska fångas upp inom ramen för arbetet med ramdirektivet för vatten, se även kommentarer under Generalläkaren, åtgärd 2. I dokumentet Statusklassning och förslag till miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt redovisas bl.a. statusen för grundvattenförekomsterna. Enligt SGUs föreskrift SGUFS 2013:12 ska MKN fastställas för förekomster som riskerar att inte nå god status. Det är också riskklassningen som föranleder åtgärder och inte aktuell status. Länsstyrelsen anser därför att tabellen behöver förändras och antingen endast visa de förekomster som riskerar att inte nå god status och för vilket/vilka ämnen som MKN avser. Ett alternativ är att tabellen kompletteras med en kolumn där MKN för specifika ämnen tydligt framgår för förekomster i riskzonen att inte nå god status. Synpunkter på VISS Länsstyrelsen konstaterar att det finns mycket värdefull information i VISS, men att databasen är komplicerad. Den kan förbättras för att bli mer användarvänlig. Utöver de övergripande kartorna för hela vattendistriktet vore det bra om det finns länsvisa kartor med avrinningsområdena. Detta underlättar för de som arbetar enbart inom ett län och/eller inom ett visst avrinningsområde.

10 YTTRANDE 10 (13) Åtgärdsprogrammets konsekvenser för hotade arter Flera akvatiska arter som ingår i Länsstyrelsens arbete med Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP-arter) påverkas kraftigt av de miljöproblem som pekas ut i åtgärdsprogrammen. De aktuella arterna i Uppsala län är flodkräfta, asp och småsvalting. I vissa fall föreslås åtgärder för MKN som motverkar de hotade arterna, exempelvis flodkräftan. I andra fall, exempelvis för småsvalting, samverkar åtgärderna. Länsstyrelsen anser att åtgärdsprogrammets konsekvenser för hotade arter bättre bör framgå av underlagen. Länsstyrelsens upplysningar Översvämningsrisker Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar med att ta fram en riskhanteringsplan för översvämningsrisker för Fyrisån enligt översvämningsförordningen. Riskhanteringsplanen för översvämningsrisker för Fyrisån är ute på samråd 6 mars till 6 maj 2015 ( I samrådsunderlaget har de föreslagna åtgärderna från Vattenförvaltningens åtgärdsprogram som kan relateras till problematiken med översvämningsrisker inkluderats. Deltagare Landshövding Peter Egardt har beslutat i detta ärende. Planhandläggare Åsa Blomster har varit föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har också länsarkitekt Eva Bergdahl, miljöskyddsdirektör Tomas Waara, handläggare klimatanpassning Greta Hebel, miljöutredare Ingrid Wänstrand, ansvarig för projektet Greppa Näringen, Asnaketch Woldetensaye, och rådgivare inom projekt Greppa Näringen, Ann-Sofie Björklin, deltagit. Peter Egardt Åsa Blomster BILAGOR Bilaga 1: Synpunkter på åtgärdsprogrammet åtgärder mot betydande påverkan per miljöproblem Bilaga 2: Synpunkter på dokumentet Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status Bilaga 3 a: Förslag till ändringar på miljökvalitetsnormer (MKN) Kopia: Länsledningen, SUE, Miljösk, NME, ESB, JU, ELB (e-post), Akten (1 ex)

11 YTTRANDE 11 (13) Bilaga 1 Synpunkter på åtgärdsprogrammet åtgärder mot betydande påverkan per miljöproblem Kapitlet Övergödning (sid 73-85) Länsstyrelsens övergripande synpunkter är att termerna åtgärdsbehov, förbättringsbehov och reduktionsbehov bör förklaras tydligt och användas konsekvent i dokumenten. Detta gäller förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, åtgärdsområdesbilagor samt dokumentet Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram. Belastning, förbättringsbehov och åtgärdseffekt har enheten kg eller ton i dokumenten. Eftersom man avser en årlig belastning eller reduktion bör siffrorna redovisas med enheten kg eller ton per år och tydligt ange hur många år som avses. Länsstyrelsen anser vidare att det är ett generellt problem att åtgärdsbehov och potentiella åtgärders utrymme, effekter och kostnader för kväve inte beräknas och presenteras lika ingående som för fosfor, eftersom det finns ett förbättringsbehov för kväve till havet. Sidan 73 diagram B1 (gäller även för åtgärdsområdesbilagorna): Det är viktigt att förklara att källfördelningsdiagrammen för fosfor- och kvävebelastning visar bruttobelastning till vatten, d.v.s. att bakgrundbelastning ingår i för jord- och skogsbruk och även att retention inte är inräknad. Detta är avgörande för att kunna diskutera vilken åtgärdspotential som finns inom jord- och skogsbruk. I figuren eller i tillhörande text bör belastningen framgå även i absoluta tal (ton/år) så att man kan relatera de förbättringsbehov som presenteras på s 75 till den totala belastningen (se även Förvaltningsplanen s 78-79). Beskrivningen av förbättringsbehovet är missvisande (sid. 75) eftersom det ser ut som om inga reduktionsbehov finns i Mälarens närområde, där regionen har det absolut intensivaste jordbruket med effektiv dränering direkt ut i Mälaren, men där de flesta vattendragen är för små för att definieras som vattenförekomster. Om vi tar hänsyn till hur olika områden bidrar till övergödningen av Östersjön så bidrar ju dessa förmodligen förhållandevis betydligt mer än de som ligger högre upp i de större avrinningsområdena. En annan orsak till detta problem är Mälarens form med de stora fjärdarna just innanför utloppet i Östersjön. Detta medför att statusen blir bättre ju närmare Östersjön man kommer vilket dels beror på rena utspädningseffekter i de större vattenmassorna och dels på den sedimentation som sker i de stora fjärdarna. Kartan C1 (sid. 76) behöver förklaras utförligare, så att man förstår att den visar reduktionsbehovet för att åtgärda övergödningen inom åtgärdsområdena och att ytterligare behov finns för att åtgärda övergödning i Mälar- och kustbassänger. Reduktionsbehovet för fosfor i Mälarens och kustens närområden bör dock också presenteras, samt (för kusten) även kvävereduktionsbehovet. I tabell A5 (sid. 85) bör enheten för effekt vara ton/år istället för kg.

12 YTTRANDE 12 (13) Kapitlet Miljögifter i yt- och grundvatten (sid ) Det finns kustvattenförekomster inom distriktet som har sänkt kemisk status med avseende på TBT, detta framgår inte av diagrammet B4 (sid 99). Fråga: Varför visas inte antalet kust- och övergångsvatten som har bedömts med avseende på SFÄi diagram B5 (sid. 99)? Det finns kustvatten med måttlig ekologisk status med avseende på zink. Länsstyrelsen har en synpunkt på diagram B3 på sid. 97 där förbättringsbehovet visas. Tabellen är otydlig eftersom flera av de ämnen som listas är pesticider. Frågan uppstår om de ämnen som även listas separat ingår i gruppen pesticider eller är det andra förekomst som avses med andra pesticider. Tabellens innehåll måste utredas och förtydligas. Kapitlet - Förändrade habitat genom fysisk påverkan (sid ) I Förvaltningsplanen (sidan 86) konstateras att Utbredningen av problemet med hydrografiska förändringar i kustområdena har inte bedömts i kartläggningsarbetet eftersom det inte har funnits några tydliga bedömningskriterier för detta miljöproblem. Detta är en stor brist som behöver åtgärdas, men åtgärder eller aktiviteter kopplade till detta saknas i Åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen anser därför att kapitlet Förutsättningar för åtgärdsprogrammets genomförande bör utökas med aktiviteter med syfte att öka kunskaperna och förbättra datahantering kring fysisk på verkan i kustvattnet. Exempelvis saknas samlad information om vattenverksamheter i kustvattnet och påverkan från fartygstrafik på bottnar och stränder. Kunskaperna om koppling mellan fysisk påverkan och biologiska effekter är dessutom mycket bristfälliga. Sådana aktiviteter bör även knytas till Havsmiljöförvaltningens åtgärdsprogram, då även detta förslag till åtgärdsprogram saknar åtgärder för att skydda de grunda bottnarna från fysisk påverkan som försämrar miljöstatusen.

13 YTTRANDE 13 (13) Bilaga 2 - Detaljerade synpunkter på dokumentet Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen anser att det är ett generellt problem att åtgärdsbehov och potentiella åtgärders utrymme, effekter och kostnader för kväve inte beräknas och presenteras lika ingående som för fosfor, eftersom det finns ett förbättringsbehov för kväve till havet. Länsstyrelsen har flera frågeställningar om beräkningarna och förutsättningarna som anges i dokumentet: Har samma schabloner använts för hela landet, d.v.s. har t.ex. potential för kväverening beräknats även för områden utan behov av kväverening (t.ex. i Norrland)? Sidan 26 Tvåstegsdiken, under Åtgärdsutrymme: Är det öppna diken som avses med längden vattendrag i jordbruksmark? Sidan 16 Strukturkalkning, Länsstyrelsen anser att man bör räkna en viss effekt även för kvävereduktion. Sidan 53: Åtgärdsbehovet för Mälaren, Hjälmaren och havet saknas i åtgärdsprogrammet. Sidan 53 och figur 16 sid. 64: Kostnadseffektiviteten är bara beräknad för fosfor. Kostnader för effekter på kväve, biologisk mångfald, minskad spridning av bekämpningsmedel och smittämnen bör också tas i beaktande för att t ex kostnadseffektivitetet för våtmarker ska vara rättvisande.

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

YTTRANDE 1(12) Dnr: Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt

YTTRANDE 1(12) Dnr: Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt YTTRANDE 1(12) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt Vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 2015-01-19 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 Förslag till beslut Bygg-

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Ingen övergödning Vad händer inom vattenområdet?

Ingen övergödning Vad händer inom vattenområdet? Ingen övergödning Vad händer inom vattenområdet? Else-Marie Mejersjö 1. EU:s vattendirektiv. Beslut om åtgärdsprogram tas i december 2009. 2. Baltic Sea Action Plan. 13 åtgärder föreslogs i somras av Jordbruksverket

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen. Sändlista: Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND. BILAGA 1 GRISBÄCKEN STEG 2 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND. Bilder från Grisbäckens avrinningsområde som togs vid vattendragsvandring ut med

Läs mer

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön Datum Diarie nr 2015-04-28 5.0-1412-0734 Ert datum Er beteckning 2015-02-01, m.fl. 3563-14 537-9859-2014 537-7297-2014 537-5058-2014 537-5346-2014 537-34925-2014 Vår referens Per Danielsson Till Havs-

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län

Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2011:15 ISSN 0284-6845 Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, 054-19 70 00 www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen i Västmanlands län Samrådssvar dnr: 537-5058-14 Vattenmyndighetens kansli 721 86 Västerås Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum 2015-05-05 D nr 537-501-14 1(5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt IZatrineholms kommun" MILJÖFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Miljöinspektör Birgitta HelIgren Direkttelefon 0150-57665 Kommunstyrelsens handling nr 43/2009 YTTRANDE KS/2009: 133-435 2009-632-435 Ert datum

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar Bilaga 1. Förslag till yttrande/tjänsteskrivelse angående samråd för förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021, föreskrifter för miljökvalitetsnormer samt MKB för åtgärdsprogrammet

Läs mer

Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2015-01-16 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan,

Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan, 1 (14) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Remiss/samråd om vattenmyndigheternas: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Vänerns vatten är av bra kvalitet! - LRF Kristinhamns remissvar till Vattenmyndigheten i Västerhavet diarienummer 537-34925-2014

Vänerns vatten är av bra kvalitet! - LRF Kristinhamns remissvar till Vattenmyndigheten i Västerhavet diarienummer 537-34925-2014 Vänerns vatten är av bra kvalitet! - LRF Kristinhamns remissvar till Vattenmyndigheten i Västerhavet diarienummer 537-34925-2014 Nulägesanalys för lantbruken I dagsläget finns 4300 mjölkbönder kvar i Sverige.

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan Till Vattenmyndigheten i 2013-05-30 Södra Östersjön Norra Östersjön Västerhavet Bottenhavet Bottenviken Synpunkter på Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Enskilda avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2010:6 Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (s)

x Stockholms läns landsting i (s) x Stockholms läns landsting i (s) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2015-03-19 TR 2015-0016 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015 2015 YTTRANDE 1(7) Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2016-01-25 21-2525/2014 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2014-12-18 N2014/5263/FIN, N2014/5269/KLS Näringsdepartementet

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Inventeringsplan för enskilda avlopp

Inventeringsplan för enskilda avlopp SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Inventeringsplan för enskilda avlopp Gävle Kommun Handlingsplan För inventering av enskilda avlopp Författare Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014-11-17 Grafisk

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 1(6) Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 Ärendet Ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 har tagits fram av kommunledningskontoret tillsammans med sakkunniga

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens roll Skogstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM)

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT?

VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT? GRUNDVATTENRÅDET FÖR KRISTIANSTADSSLÄTTEN MÖTESPROTOKOLL VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT? Tid: Den 8 februari 2012 Lokal: Naturum, Kristianstad Först serverades morronfika 1. Välkommen - Mötet öppnas Gunnar Ch

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åhlman Michael Datum 2015-11-02 Diarienummer KSN-2015-1467 Kommunstyrelsen Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Yttrande över samrådshandlingen Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över samrådshandlingen Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 1 (12) 2015-04-24 SU FV-1.1.3-0258-15 Åsa Borin Kanslichef Vattenmyndigheten Yttrande över samrådshandlingen Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Yttrandet har på rektors

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Tillståndet i kommunerna år 2015 Förord Naturskador orsakar stora skador som drabbar samhället och enskilda individer. Vi påverkas av alltmer frekventa extremväder

Läs mer

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER.

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. Snabba råd: 1. Täck gödselbehållaren. 2. Större lagerutrymme för gödsel, för att undvika spridning under hösten.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 1 2014-03-06 Torsås Kommun Bygg- och miljönämnden 385 25 Torsås Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS i september

Läs mer