Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt"

Transkript

1 IZatrineholms kommun" MILJÖFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Miljöinspektör Birgitta HelIgren Direkttelefon Kommunstyrelsens handling nr 43/2009 YTTRANDE KS/2009: Ert datum Katrineholms kommun Kommunledningsförvaltni KATRINEHOLM Ert datum 1 (9) KÃT~!Ni.i. o!.t;"s ~,rji\mun KommufìätYI'~is~1' en 1_" S dk"'"n'~ii-1il1cšn~;;rne; ff / "J"" '0(0/J('/ (Jò --' :: ~;;;dìigltate I oiaöi~i;rier 1-18::"' Di4PI86 l.tba JJJfl. ~."n Q..._ Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt Miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vatten d istri kt Förslag til beslut Miljöförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att i ytande til Vattenmyndigheten framföra följande förhållningspuner: Förhållningspunkter. Enligt åtgärdsprogramet ska åtgärderna vara vidtagna senast den 22 december 2012, vilket ger kommunerna och andra aktörer kort tid att samordna arbetet och vidta åtgärder, med tane på vilka resurser åtgärderna kräver. Miljöförvaltningen anser att denna tid inte är tilräcklig.. Kommunen har inga särskilda resurser för den utökade tilsynen och kontrollen eller de särskilda insatser som åtgärdsprogramet medför.. Ett ekonomiskt stöd måste finnas, speciellt för insatser där förorenaren inte kan identifieras och betala.. I förvaltningsplanen klargörs inte i önskvärd omfattning vattenrådens roll, frivilighet kontra myndighetskrav.. Det sakas en övergripande koordinering av pågående arbete för Baltc Sea Action Plan, Marina direktivet, Ramdirektivet för yt- och grudvatten samt Avloppsvattendirektivet då det gäller åtgärdskrav.. Konsekvenser av kostnaden av besluten kan inte förutses av dem som påverkas.. Det sakas möjligheter för politiken att göra samhällsnödvändiga avvägningar. MF yttrande över förslag vattenfäivaltning.doc MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Vasavägen 16 Telefon: exp Telefax: miljo. halsoskyddsnamnden~katrineholm.se Org.nummer

2 KS/2009: (9). Behovet av väglednng til kommunerna är stort inom flera områden bl.a. -övergripande arbete med vattenförvaltning kopplat til det kommunala planonopolet. Vilka områden och åtgärder ska prioriteras? -avvägningsfrågor lokalt vid etableringar kan påverkas negativt av regelverket kring vattenförvaltningen -säkerställande av god kvantitativ och kvalitativ status av grundvattenförekomster vid planläggning. Hur bedöms vattenförekomstens hållbara potential? -det kommunala självstyret påverkas direkt genom obefintlig koppling til det politiska översiktsplanearbete som bedrivs genom utveckling och lokal föraning. Många av de effekter som uppstår p.g.a. det nya vattenvårdsarbete leder til nya och/eller utökade utgifter.. Konsekvenserna för kommun utifrån miljökvalitetsnorm och åtgärdsprogram måste utredas.. Hur ska kommunen arbeta med tilsynen ochplanandläggningen utifrån åtgärdsprogramen? Hur styrande blir miljökvalitetsnormema?. Den betydelsefulla utvecklingen aven levande landsbygd med koppling til mångfald i näringslivsutvecklig är bland anat beroende av god vattenstatus för mindre vattentäker. Det glapp som finns i lagstiftningen mellan täker för över två hushåll och täter med uttag över tio kubikmeter och eller femtio personer behöver tydliggöras. Kan detta arbete inrmmas i de vatten- och avloppsplaner som, enligt åtgärdsprogramet"ska ta fram av kommunerna i samverkan med länsstyrelserna? Hur detaljerade ska dessa vara?. Föreskrifterna för dricksvattenkontroll beaktar bara de verksameter som bedrivs av livsmedelsföretag, til exempel caférörelse, i liten omfatting, samt de vattentäkter som överstiger en vattenprodukion om 1 O kubikmeter per dygn eller förser 50 personer med vatten under samma tid. Utanför dessa ramar och gränser för kontroll av dricksvatten faller ett okänt antal producenter.. Ska det kommunala tilsynsansvaret utökas på detta område i relation til vattenförvaltningen?. Etablering av tilkommande miljöfarliga verksameter i eller i närheten aven sjö eller vattendrag med överskrdande av miljökvalitetsnormer ska behandlas med nolltolerans? Eller ska redan etablerade verksameter bidra på så sätt att tilkommande kan etableras i området?. Kan planprocessen vara så styrande att tilkommande verksameter nekas etablering?. Kan utredningskrav om redovisning av föroreningshalter, på kort sikt, ställas på planförfattaren för att bedöma möjlig etablering? MF yttrande över fôriolae

3 KS/2009: (9). Hur ska lokala myndigheter förfara i den situation där det på intet sätt går att nå miljökvalitetsnormen "god vattenstatus" överhuvudtaget vid ett tilsyns- och planläggningsscenario?. Ett flertal olika miljöfarliga verksameter påverkar en vattenförekomst. Hur mäts och värderas respektive verksamets relativa påverkan och hur ställer myndigheten likvärdiga och befogade krav på varje enskild verksamets bidrag utifrån miljökvalitetsnormerna? Förvaltningsplanen Dokumentet Förvaltningsplan sammanfattar arbetsmetoder och resultat inom vattenförvaltningenfrån 2004 och fram til idag. Planen ger även en kort beskrivning av inriktningen på detfortsatta vattenförvaltningsarbetet. Dokumentet utgör den formella rapporteringen til EU som krävs enligt Ramdirektivet för vatten. Vattenmyndigheten vil särskilt ha svar på:. Samanfattar förvaltningsplanen vattenförvaltningsarbetet på ett korrekt sätt?. Finns det något du anser behöver förändras/kompletteras, och i så fall varför?. Vad bör vi prioritera inför kommande förvaltnngscykel? Förvaltningsplanerna är tänkta att sammanfatt vattenförvaltningsarbetet på ett korrekt sätt. Det är positivt att vattenfrågorna lyfts, men frågan är om dokumentet på ett korrekt sätt återger de tveksamheter och den osäkerhet som finns i grundmaterialet. Det sakas en enkel beskrivning av processen, olika akörers roller, ansvarsförhållanden kopplade til tidplaner etc. Det förefaller, med största säkerhet, rimligt anta att materialets avsakad av enkelhet medför att inte enbar kommuner Îar det svår att sätt sig in i det konketa utfallet för egen del. Kostnadsanalysen är svårgenomtränglig med tane på dess översiktlighet, vilket ställer följdfrågor om kommunens egenkostnader omfattas av kalkylen. Skall hela övervakingen stå för sina egna kostnader inom ramen för varje enskilt projekt? Finanser i alla samanang kräver ett politiskt inflytande på lokal nivå. Beslut om detta behöver förtydligas. Mi/jökvalitetsnormer Dokumentet Miljökvalitetsnormer innehåller förslag til vilka miljökvalitetsnormer (MKN) som ska gällaför respektive distrikts vatten. En MKN är ett juridiskt bindande kvalitetskrav som ska beaktas av myndigheter och kommuner i all myndighetsutövning, t ex enligt Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL). Vattenmyndigheten vil särskilt ha svar på:.. Finns det någon/några miljökvalitetsnorm(er) du anser behöver ändras och i så fall til vad och varför? MF vttrande över fôrslaii

4 KS/2009: (9) Miljökvalitetsnormer anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för varje vattenförekomst i distriktet, avseende yt- och grudvatten. Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande för kommuner och myndigheter vid tilämpning av miljöbalkens regelverk samt vid tilsyn eller vid meddelande om föreskrifter. Dessutom ska kommuner och myndigheter beakta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning. En fråga som är i stort behov av översyn är att Sverige har knutit även God ekologisk status til en juridiskt bindande miljökvalitetsnorm = lag. Då staten knutit normerna til rättsligt bindande krav kommer kommunala myndigheter att ställas inför komplicerade och svåra bedömningar i enskilda fall. Det är svår att i Miljöbalkens regelverk göra synonyma bedömningar av begreppet miljökvalitetsnorm i denna utforming som föreligger enligt Ramdirektivets förslag och hur dessa i praktiken ska tilämpas vid til exempel miljötilsyn och planläggning. Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) Miljökonsekvensbeskrivningen ger en generell och övergripande beskrivning av de miljökonsekvenser som det föreslagna åtgärdsprogrammet väntas få. Sammanfattningsvis konstateras att jämfört med nollalternativet (dvs att inga åtgärder vidtas) så ger åtgärdsprogrammet positiva konsekvenser. Vattenmyndigheten vil särskilt ha svar på:. Beskriver MK:n miljökonsekvenserna på ett korrekt sätt?. Finns det något du anser behöver kompletteras/förändras och i så fall til vad och varför? I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms konsekvenserna på miljön som åtgärdsprogramet kan ge upphov til. Avvägning mellan olika miljörnål sakas. Atgärdsprogrammen Vattenmyndigheternas förslag til åtgärdsprogram innehåller åtgärder som riktar sig til myndigheter och kommuner. Syftet med åtgärderna är att de fastställda miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas i vattendistriktet senast den 22 december 20 J 5 eller vid en senare tidpunkt (vanligen 202 J) om tidsfrist angivits. Vattenmyndigheterna vil särskilt ha svar på:. Är åtgärderna väl motiverade och begripliga?. Finns det åtgärder du anser behöver ändras, eller saknar något, och i så fall vilka och varfõr? Miljöförvaltningen delar åsikten att, principen att förorenaren betalar ska vara vägledande för de åtgärder som föreslås. Kommunerna kommer att starkt ifrågasättas för ökade avgiftsuttag. Det är därför helt nödvändigt med tydlig vägledning och stöd från Vattenmyndighetens sida då det gäller att på ett entydigt och enat sätt effektuera principen att förorenaren betalar. Åtgärdsprogramet anger de åtgärder som behövs för att bibehålla eller uppnå miljökvalitetsnormerna inom vattendistriktet. Kommuner och myndigheter är inte strikt bundna av Vattenmyndighetens förslag til åtgärdsprogram. De ska dock beakta MF vttrande över fòrsla2

5 KS/2009: (9) och genomföra dessa i den mån det inte är möjligt och inga andra, mer kostnadseffektiva, åtgärder kan hittas. Avsteg från åtgärdsprogramet ska dock motiveras i den årliga rapporteringensom kommunen ska göra til Vattenmyndigheten. Ramdirektivets regler lyftr mycket tydligt fram behovet av att främja en hållbar vattenanvändning och god vattenkvalitet för att säkerställa dricksvattenförsörjningen. I en tid av klimatförändringar med mer nederbörd och översvämningar är det helt nödvändigt att lägga betydligt större fokus på att skydd av dricksvattentilgångar. Dett gäller både mindre och större vattentäkter. Även åtgärder för att minska risker för dricksvattentäkter vid olyckor och översvämning är viktiga att belysa i åtgärdsplanerna. Ramdirektivet för vatten syftar uttryckligen både til att skydda akvatiska ekosystem och vattenresurser för hållbar vattenanvändning. Hela direktivets artikel 7 handlar om dricksvattenförsörjningen och där anges att "Medlemsstaterna skall säkerställa erforderligt skydd för de identifierade vattenförekomsterna i syfte att undvika försämring av deras kvalitet för att minska den nivå av vattenrening som krävs för framställning av dricksvatten". I skrifterna från Vattenmyndigheterna uttrycks ett stort stöd för att det är viktigt med dricksvatten. Förslag finna...,... om yterligare åtgärder för att stärka skyddet av dricksvattenförsörjningen är dock svåra att En stor post i det kommunala underskott i förhållande til Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är bristen på relevanta vattenskyddsområden med moderna skyddsbestämelser. Detta kommer att generera en del arbetsuppgifter både för planläggande myndighet och kontrollerande myndighet då det gäller både råvattenoch dricksvattenskydd i befintliga eller potentiellt framtida täker. Sammanfattning Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat ut förslag til miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning för samåd. Vattendistriktet är uppdelat i ett antal avrinningsområden varav tre områden passerar genom Katrineholms kommun. Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande bestämelser, som kommunen ska tilämpa vid tilåtlighet, tilstånd, godkänanden, dispenser och anälningsärenden samt vid tilsyn eller vid meddelande av föreskrifter, enligt miljöbalken. Kommunen ska även beaka miljökvalitetsnormema vid bland anat planering och planläggning. I åtgärdsprogramet beskrivs cirka 40 åtgärder varav kommunerna ansvarar för sju stycken som bland anat innebär att översiktsplanen bör ses över, ökat tilsynsbehov, ökat arbete för att åtgärda dåliga enskilda avlopp samt krav på vatten- och avloppsplaner. Kommunens ansvar och åtaganden i åtgärdsprogrammet inklusive ansvar och åtaganden för planenheten Kommunerna behöver, inom sin tilsyn av verksameter som kan ha en inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status. MF yttrande över fnri;lae

6 KS/2009: (9) Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som kan påverka vattenförekomst som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Kommunerna behöver ha vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäker, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk och god kvantitativ vattenstatus. Kommunerna behöver ha vattenskyddsområden med föreskrifter för de vattenförekomster som behövs för den framtida vattenanvändningen. Kommunerna behöver tilse att vattentäker som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ och ett långsiktigt skydd. Kommunerna behöver genomföra sin planläggning och prövning samt i övrigt agera så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status och god kvantitativ status. Kommentar: Planenheten uppfyller de krav som vattenmyndigheten ställer genom de miljöbedömningar, krav på åtgärder och uppföljning i det fysiska planeringsarbetet. Detta görs genom att man följer de föreskrifter som finns för respektive vattenskyddsområde. Det innebär att man inte,tilåter.verksameter i detaljplaner som kan riskera påverkan av vattenskyddsområdena. Då det gäller ytvattentäker ställs i detaljplanerna krav på dagvattenhantering som minimerar tilrinning av näringsämen och tungmetaller til vattenskyddsområdena. Angående byggande som kan påverka grudvattentilgångar ställs krav på skyddsåtgärder i samåd med miljö- och hälsoskyddskontoret. Underlag för skyddsåtgärder är kommunens grudvattenkar, sårbarhetskara och jordarskara Rapportering Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver den 31 december varje år rapportera til Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under året i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna som har föreskrivits för vattenförekomster inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde uppnås. Rapporteringen ska påbörjas år Utvecklingen av rapporteringen sker i samverkan med vattenmyndigheten. Mr yttrande över fõrslae-

7 Beskrivning av vattendistriktet YTTRANDE KS/2009: (9) Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från Dalälven i norr til Bråviken i söder, från Kilsbergen i väster til skärgården i öster. Länsvis omfattar distriktet hela eller delar av Stockholms, Uppsala, Södermanands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och Dalaras län. N9rra östersjilns" ~ ~. ',.l0- ~-:c Vattendistriktets area inklusive kustvatten är ca kvkm och arean exklusive kustvatten är ca kvkm. Det dominerande avrinningsområdet är Norrström, dvs. området som rinner ut via Mälaren i Stockholm och Södertälje, och omfattar drygt kvkm. Norra Östersjöns vattendistrikt är det til yta minsta vattendistriktet i Sverige men har med sina 2,9 miljoner invånare den största befolkningen. 76 kommuner finns inom distriktet. Årsnederbörden är låg i den östra delen av distriktet och högre i den västra delen. Årsavdunstningen är hög och medelavrinningen blir däred låg i den östra delen och jämförelsevis högre i çlen västra. Medelavrinningen är ca 280 mmår. I vattendistriktet finns med nuvarande avgränsningar 1120 ytvattenförekomster och 536 grudvattenförekomster. Enligt VFF är det grundläggande målet att uppnå åtminstone god status eller god potential. Samtidigt får inte statusen försämras i någon vattenförekomst. Syfte och mål med Vattenförvaltningen Det övergripande målet med vattenförvaltningen är att nå minst god vattenstatus i alla vatten senast år Utifrån nuläget ska-det beslutas. om miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster. MF yttrande över fnrsla2

8 KS/2009: (9) Norrström - Eskilstunaåns avrinnings område, Katrineholm kommun, A v de vattenförekomster som ligger i Katrineholm kommun och tilhör Norrström - Eskilstunaåns avrinningsområde har Aspen bedömts som otilfredställande status och Öljaren som dålig ekologisk status. Trots planerade åtgärder har Vattenmyndigheten bedömt att man inte kommer att nå god status til 20 l5 i dessa vattenförekomster och därför har tidsfristen förlängts til2021. De miljöproblem som dominerar i dessa vattenförekomster är övergödning och/eller fysisk påverkan. Öljaren har även bedömts att inte ha god kemisk status, utan har fått bedömningen "Uppnår ej god status", då gränsvärdena för Atrasin och Simazin överskrids. Nyköpingsåns avrinnings område De flesta av Katrineholm kommuns vattensamanomster tilhör Nyköpings avrinningsområde. Flertalet av dessa påverkas av övergödning och/eller fysisk påverkan. De berörda vattenförekomsterna har fått en förlängd tidsfrist för att nå ekologisk status til Kilaåns avrinningsområde De vattenförekomster i Katrineholms kommun som tilhör Kilaån har god ekologisk och kemisk status. Milj ö gifter Kunskapen om miljögifter i vattenmiljö är bristfällg. Miljögifter har en negativ inverkan på den kemiska statusen i elva grudvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. I dessa grudvattenförekomster är det framförallt problem med bekämpningsmedel och höga kloridhalter, vilket gör att normen för god kemisk status inte uppnås. Flera vattenförekomster har höga halter av kvicksilver, vilket kan vara ett problem att åtgärda, på grud av att det höga bakgrudshalter. Övergödning Ett av de stora problemen i Norra Östersjön vattendistrikt är övergödning. Ungefär hälften av distriktes sjöar, vattendrag och hav har bedömts ha problem med övergödning orsakad aven stor tilförsel av näringsämen, framförallt fosfor och kväve. Försurning F örsuring orsakas framför allt av svaveldioxid och kvävedioxid, men även skogsbruet påverkar genom att naturaliserande ämnen förs bort med biomassan. Försuring orsakas främst av utsläpp från transporter, energianläggningar, industri ochjordbru. Försuring motverkas idag genom minskade utsläpp och genom kalkning av påverkade sjöar. Fysisk påverkan Den fysiska påverkan på vattet har sitt ursprug i att man har förändrat vattenlandskapet genom sjösäningar, utdiknngar, dämingar och muddring. Detta har gjorts för att vinna åkermark och skogsmark, men även för att möjliggöra bebyggelser. MF vttrande över fnrslaii

9 KS/2009: (9) - " " Sammanfattning av åtgärdsprogrammets konsekvenser Vattenmyndigheten bedömer att åtgärdsprogramet, i kombination med pågående åtgärdsarbete samt verksamets- och myndighetsansvar, omfattar tilräckliga åtgärder för att god ekologisk och kemisk status ska uppfyllas i distriktet. Många vattenförekomster med miljöproblem kommer dock att uppfylla målen tidigast 2021 eller En uppskattad kostnadsfördelning för att genomföra åtgärdsprogrammet i vattendistriktet framgår av nedanstående tabell. Sektor Kostnad (Mkr/år) Andel av totalkostnaden (%) Jordbru Skogsbru O O Industri 3,6 1 Energi - - Hushåll Kommun O O Staten 171,1 29 Birgitta Hellgren Mf vttrande över fori-iae

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-06-16. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 101, 102 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-06-16. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 101, 102 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län Handläggare Kerstin Ahlberg 0480-45 03 27 Datum Ärendebeteckning 2013-1967 SamhäUsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Sökande: Ärende: *Remiss Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan Till Vattenmyndigheten i 2013-05-30 Södra Östersjön Norra Östersjön Västerhavet Bottenhavet Bottenviken Synpunkter på Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen. YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 114-119 Ekonomisk analys Ekonomisk analys inom vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Vattenplanering i Plan och bygglagen

Vattenplanering i Plan och bygglagen Vattenplanering i Plan och bygglagen Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering PBL och vatten - möjligheter 2 kap 5 - allmänna intressen Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive Implementation Strategy of the European Water Framework Directive For the first time in history, twenty-nine Countries are committed to jointly manage all their freshwater resources on a basin scale to

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Vattenmyndigheten samråd enligt nya vattendirektivet kallat; Ett steg mot bättre vatten

Vattenmyndigheten samråd enligt nya vattendirektivet kallat; Ett steg mot bättre vatten Vattenmyndigheten samråd enligt nya vattendirektivet kallat; Ett steg mot bättre vatten Minnesanteckningar från 090401 Sammankallande; Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Närvarande var 40 personer från

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Miljo organisationernas positionspapper om miljo anpassning av svensk vattenkraft Vattenkraften måste bli långsiktigt hållbar Vattenkraften är en viktig del av en helt förnybar energiförsörjning. Den har

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~...

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~... Plats och tid Deltagande Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Björn Spetz (FP), ordf Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren (C) Gunnel Johansson (S) Kenth Wengholm

Läs mer

Rör inte vår åkerjord

Rör inte vår åkerjord Rör inte vår åkerjord Om Skåne läns nollvision för bebyggelse på jordbruksmark 12 mars 2013 Elisabet Weber länsarkitekt Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv en del av Öresundsregionen

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ELESHULT 6:1 OCH 6:2 (NYHAMNSSKOLAN),

DETALJPLAN FÖR ELESHULT 6:1 OCH 6:2 (NYHAMNSSKOLAN), KS/2013/502 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR (NYHAMNSSKOLAN), HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING, 2013-10-14 FÖRORD OM DETALJPLAN OCH TILLÄGG TILL DETALJPLAN En detaljplan består av en

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Enskilda avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2010:6 Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Ert datum 2015-02-01 Ert dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön Sveriges Fiskevattenägareförbund har

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- Strategi Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 4 Bakgrund... 4 Lagar och myndigheter...

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan,

Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har tagit fram: Förslag till förvaltningsplan, 1 (14) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Remiss/samråd om vattenmyndigheternas: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes 2009 Uppsala 2016-04-07 Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Miljökvalitetsnormer Generellt Alla vattenförekomster ska uppnå

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

del av Östra Karup 23:1 m fl

del av Östra Karup 23:1 m fl Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m fl i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014 06 11 till 2014 07 23 för

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad Mötesprotokoll 1. Mötet öppnades av Johanna Larsson. 2. Dagordningen godkändes. 3. Till mötesordförande

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Tumba, maj 2013 Behovsbedömningen av detaljplan vid Rågången är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att avgöra

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING Miljökvalitetsnormer och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram Karin de Beer Vattenmiljö, Länsstyrelsen Värmland, karin.de.beer@lansstyrelsen.se, 054-19 70 82 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS i september

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2015-01-16 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 2015-01-19 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 Förslag till beslut Bygg-

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt SAMRÅDSHANDLING Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för s vattendistrikt MED ANLEDNING AV MILJÖBEDÖMNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM 2015-2021 Arbetsmaterial Behovsbedömning,

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4 PROTOKOLL Nummer 7 26.1.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

DP#283 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. för Dafgårds Höglager, Källbytorp 2:28, Götene kommun, maj 2014

DP#283 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. för Dafgårds Höglager, Källbytorp 2:28, Götene kommun, maj 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med illustration Bilagor Fastighetsförteckning dat 2014.04.11 Geoteknisk undersökning, Skanska 2010-10-15 Planen antagen MBN 2014-05-27 Laga Kraft 2014-06-23 Genomförandetiden

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Föreläggande att anordna allmänna vattentjänster i Bydalen och Höglekardalen (Hovde-Drommen), Åre kommun

Föreläggande att anordna allmänna vattentjänster i Bydalen och Höglekardalen (Hovde-Drommen), Åre kommun BESLUT 1(8) Damm 2012-12-07 Dm (anges vid skriftäxling) 563-7554-12 Åre kommun Kommunstyrelsen Box 201 83005 ARE Föreläggande att anordna allmänna vattentjänster i Bydalen och Höglekardalen (Hovde-Drommen),

Läs mer

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL?

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? Juris dr. Jonas Christensen Juristen@ekolagen.se www.ekolagen.se 0730 59 09 29 1 2 Dagvatten Under mitt nästa pass Dagvatten: Nederbördsvatten,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015 2015 YTTRANDE 1(7) Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2016-01-25 21-2525/2014 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2014-12-18 N2014/5263/FIN, N2014/5269/KLS Näringsdepartementet

Läs mer