Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt"

Transkript

1 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum D nr (5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Gotlands län omfattas av förslaget till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för länets vattenförekomster. Synpunkter har lämnats på förslagen till åtgärdsprogram och förvaltningsplan av enheten för Miljö- och vatten och Samhällsbyggnadsenheten. Synpunkter med förslag till ändringar av miljökvalitetsnormer eller ekologisk status för individuella vattenförekomster lämnas separat, se bilaga l (en lista över grundvattenförekomster där vattenmyndigheten felaktigt ändrat miljökvalitetsnormen). Sommonfattning Länsstyrelsen välkomnar vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdprogram. Dokumenten ger en bra bild av vattenförvaltningsarbetet inom distriktet och förvaltningsplanen är informativ för att snabbt kunna förstå och sätta sig in i arbetet med att förbättra och skydda våra vattentillgångar. l(opplingen mellan åtgärderna riktade till myndigheter samt kommuner och de fysiska åtgärder som krävs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten är nu tydligare än i nuvarande åtgärdsprogram. Länsstyrelsen saknar dock en samlad konsekvensanalys för de åtgärder som i första hand berör jordbrukssektorn och efterlyser även förslag på andra ersättningsmedel för åtgärder som berör värdefull j ordbruksmark Länsstyrelsen ser det som mycket positivt att dricksvattenfrågan lyfts upp som en av distriktets mest prioriterade frågor. Däremot anser Länsstyrelsen att en tydlig koppling till grundvatten och dricksvatten saknas i många av åtgärderna. Det är viktigt att även grundvattenåtgärder blir kraftfulla och genomsyrar hela materialet. Länsstyrelsen noterar att många åtgärder riktade mot länsstyrelserna kommer att innebära betydande merkostnader för exempelvis administrativt arbete. Länsstyrelsen vill betona att det inte finns något utrymme för sådana ökade kostnader i POSTADRESS 62185VISBY BESÖI<SADRESS Visborgsallen 4 THEFON E-POST gotlan lansstyrelsen.se WEBBPLATS

2 LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN YTTRANDE Dnr Länsstyrelsens befintliga anslag och att det därför behövs en motsvarande ökning av Länsstyrelsens resurser för att kunna klara uppgifterna. V artenmyndigheternas förslag till åtgärder utgår ifrån att ekonomiska och andra resurser för att kunna genomföra åtgärderna inte är begränsande. Verkligheten är dock att resurser vanligtvis är begränsade och att prioriteringar därför behöver göras. Vattenmyndighetens förslag ger ingen vägledning till hur eventuella prioriteringar måste göras. Detta gäller samtliga åtgärder, och i synnerhet prövningsoch tillsynsarbete samt tillsynsvägledningsarbetet och arbetet med förorenade områden. Vattenmyndighetens förslag ger ingen vägledning till hur osäkerheter i bedömningsunderlagen ska hanteras. Osäkerheterna kan leda till att fel åtgärder eller fel områden prioriteras. Länsstyrelsen konstaterar vidare att de föreliggande förslag har tydliga brister ur kulturmiljöperspektiv. Kulturarvet i landskapet är en miljötillgång som ska tillgodoses på lika villkor som andra miljöfrågor och det kräver både vilja och kunskap för att göra goda avvägningar. Ansvaret för dessa milj ö er och mål delas av alla. I flera fall är kulturmiljöerna lagskyddade av flera lagstiftningar bl. a. som riksintressen, fornlämningar och som byggnadsminnen med tillhörande omgivning. V artenmyndigheterna och länsstyrelserna behöver arbeta mer med att informera och synliggöra databasen VISS för att få en bredare förankring och användning av vattenförvaltningens arbete. Länsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att vattendrag i jordbrukslandskapet i förekommande fall bedöms som kraftigt modifierade eller får sänkta kvalitetskrav. Det är i många fall orealistiskt och inte försvarbart att sätta in åtgärder för att dessa ska uppnå god ekologisk status. I dagsläget skapar det osäkerhet för brukare eftersom man inte vet omfattningen och konsekvenserna i förslaget till åtgärdsprogram för perioden Länsstyrelsen lämnar mer detaljerade synpunkter på i första hand de åtgärder i åtgärdspro grammet som riktas mot länsstyrelserna. Synpunkter på förslag till Förvaltningsplan I Sverige finns idag ett antal dricksvattentäkter (både yt- och grundvatten) som inte har en förekomst avgränsad inom vattenförvaltningsarbetet Det är förekomsten och inte vattentäkten som skall skyddas enligt ED-rätten. De vattentäkter som inte ingår i en vattenförekomst omfattas då inte av ett formellt skydd enligt ramdirektivet för vatten. Detta ser Länsstyrelsen som ett problem som behöver upp-

3 LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN YTTRANDE Dnr märksammas mer och åtgärdas till nästa cykel. Vidare behöver det utredas hur dessa vattentäkter på bästa sätt synliggörs i databasen VIS S. Länsstyrelsen ser ett problem i att bakterier i dricksvattnet inte uppmärksammas. Det gör att den kanske viktigaste hälsofrågan kopplat till dricksvattnet helt försvinner inom vattenförvaltningsarbetet Länsstyrelsen anser att det borde utredas om inte milaohiologi skall finnas med som parameter i grundvattenklassningen i nästa vattenförvaltningscykel, trots att EU inte lcräver detta. Länsstyrelsen anser också att de hälsomässiga aspekterna kopplat till dricksvatten bör lyftas mer i arbetet med enskilda avlopp. Arbetet med enskilda avlopp inom vattenförvaltningsarbetet inriktas främst mot övergödningsproblematik På Gotland bedöms enskilda avlopp i första hand påverka kvaliteten på dricksvattnet i kommunala och enskilda brunnar. Många gånger förorenar det enskilda avloppet både den egna men också grannars dricksvattenbrunnar. Troligen är Region Gotlands!(lart vattenprojekt (där man sedan år 2010 på frivillig väg beslutat om förbättringsåtgärder av befintliga avlopp rörande ca 2400 fastigheter) så framgångsrikt eftersom man i första hand har valt att fokusera på just dricksvattenkvaliteten, och i andra hand på övergödningens effekter. Den nuvarande lydelsen av förvaltningsplanen redovisar inte hur kulturmiljön som allmänintresse ska tillgodoses i form av bevarande och förutsättningar för fortsatt bruk av verksamheter i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. På ett övergripande plan handlar det om ett behov av att synen på miljöns värden också inkluderar de spår och ännu kvarvarande anläggningar (dessa värden kan också bestå i modifierade vattendrag t ex kanaler, rännor, rensningar, rätningar, skoningar mm) som skapats av människans bruk av landskapet. Eventuellt motstående intressen måste identifieras i ett tidigt skede för att minska risk för konflikter och för att kostnader för åtgärder inte ska bli onödigt höga. Därför är det också angeläget att prioritera ett fortsatt framtagande av aktuella och mer heltäckande planerings- och kunskapsunderlag och det fortsatta arbetet måste prioriteras så att underlag finns för bättre avvägningar mellan olika miljöintressen. Det är positivt att det i förvaltningsplanen finns ett tillägnat avsnitt som lyfter klimatanpassning och att det finns en vilja att integrera klimatanpassning i det övriga arbetet. I åtgärdsprogrammet finns det utrymme för att bättre tydligöra hur klimatanpassning ska integreras och tillämpas i det praktiska arbetet. Det behövs också fler konlcreta klimatanpassningsåtgärder i åtgärdsprogrammet. Vad gäller Länsstyrelsens samordnande roll så är det viktigt att Länsstyrelsen stödjer kommunernas arbete med att ta fram egna klimatanpassningsplaner, vattenförsörjningsplaner och översvämningskarteringar. Naturliga samarbetspartners för Länsstyrelsen i dessa frågor är bl. a. SMHI och MSB. Länsstyrelsen ska i sin verksamhet även förenkla för företag. Detta gäller även vid framtagandet av en ny vattenförvaltningsplan. Det innebär bl. a. att förenklade

4 länsstyrelsen l GOTlANDS län YTTRANDE Dnr regler, sänkta kostnader och minskad administrativ börda för företag bör tas i beaktande. Övergriponde synpunkter på förslog till åtgärdsprogram Ökade kostnader Länsstyrelsen vill betona att den inte kommer att kunna klara de ökade uppgifter enligt V artenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram om det inte finns en motsvarande ökning av Länsstyrelsens resurser. Motivering Länsstyrelsens administrativa kostnader Vattenmyndighetens förslag till åtgärder riktade mot länsstyrelserna innebär betydande ökade administrativa kostnader för länsstyrelserna. Enligt uppskattningar som Länsstyrelsen i Örebro har gjort så kan det medföra ökade administrativa kostnaderna för samtliga länsstyrelserna till mellan 381 och 966 mia/år. Till det kommer ökade administrativa kostnader som förväntas delas mellan länsstyrelserna och annan myndighet och/eller kommun (gäller t ex kostnader för åtgärder inom jordbruket) och som inte finns med i ovanstående summa, samt administrativa kostnader för sådana åtgärder för vilka det salmas kostnadsuppgifter. Ökade kostnader för prövning, tillsyn och tillsynsvägledning Länsstyrelserna åtgärd l a, b, 2 och 4 Länsstyrelserna behöver initiera omprövning av de miljöfarliga verksamheter som har en betydande påverkan på miljökvalitetsnormerna. Utöver miljöfarlig verksamhet finns ett stort antal markavvattningsanläggningar på Gotland med inverkan på vattenmiljöerna. För att ha möjlighet att utöva en meningsfull och effektiv tillsyn av dessa, och i vissa fall undersöka om omprövning är nödvändig, så laävs ökade medel och framförallt tillgång till juridisk kompetens. Se även åtgärder riktade mot Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 4 samt Kammarkollegiet, åtgärd l. Länsstyrelserna åtgärd 12, kommunerna åtgärd 6 Länsstyrelserna behöver prioritera arbetet med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter via bland annat systematiskt och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med tillhörande föreslaifter. Åtgärden innebär att länsstyrelserna behöver förstärka sitt tillsynsarbete på vattenskyddsområdet

5 LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN YTTRANDE Dnr Kostnader för miljöövervakning I ramdirektivet för vatten specificeras hur övervakningen av yt- och grundvattenförekomster ska utformas för att uppfylla uppställda krav i direktivet. I dagsläget saknas medel från vattenmyndigheterna för att nå upp till den övervakningsnivå som krävs enligt ramdirektivet för vatten. F ör att erhålla en optimal övervakning av vattenförekomstema behövs årligt ekonomiskt stöd från vattenmyndigheterna till beredningssekretariaten för att komplettera den övervakning som bedrivs i dag och i framtiden. Konsekvensen av att behålla övervakningen på dagens nivå är att underlaget till statusldassificeringar och andra bedömningar riskerar att förbli bristfällig och inte uppfylla de laav som gäller inom vattenförvaltningen. Kunskapsbristen för grundvattenförekomstema både gällande kontrollerande och operativ övervakning är stor. Eftersom statliga medel inte kommer att kunna avhjälpa den databrist som finns avseende grundvattnets kvalitet (både nyupptäckta och redan kända föroreningar i vattenmilj ön) som råder, behöver nya styrmedel utvecklas. En utvecklad recipientkontroll med betydligt mera fokus på grundvattnet, kan bidra till bättre kunskap om grundvattnets kvalitet. Det handlar inte bara om kommunala dricksvattentäkter, utan även till exempel större enskilda vattentäkter, jordbruksverksamheter med stora vattenuttag till t.ex. mjölld<:or och bevattning, tvätterier eller enskilda brunnar som faller under livsmedelslagstiftningen (ex vis skolor, förskolor, cafeer på landsbygden med enskild brunn). Egenkontrollen bör kunna utvecklas så att ytterligare miljöövervakningsdata kan användas inom vattenförvaltningen. Länsstyrelsen anser att denna databrist är så viktig att en särskild åtgärd mot endast grundvatten och egenkontroll bör inrättas. Osäkerheter i bedömningsunderlagen Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram beaktar inte osäkerheterna i bedömningsunderlagen. Detta bör framgå i förslaget till åtgärdsprogram och det beräknade åtgärdsbehovet Motivering Det finns osäkerheter i bedömningen av vattenförekomsternas ekologiska, kemiska och kvantitativa status som anges med en bedömning av klassificeringens tillförlitlighet. Det finns även osäkerheter laing bedömningen av påverkanskällor, omfattningen av åtgärdsbehovet samt åtgärdernas förväntade effekt. Osäkerheterna kan skilja sig markant mellan miljöproblemen, mellan åtgärder men även mellan vattenförekomster beroende på de specifika förutsättningar och tillgång på data. För närvarande saknas det riktlinjer för hur dessa osäkerheter ska hanteras i t ex prövnings- och tillsynsärenden. Det är troligtvis inte ovanligt att man utifrån en försiktighetsprincip laäver strängare åtgärder än vad som kan behövas. Likaså kan brist på underlag föranleda att för låga laav ställs som kan bli svårt att ompröva i ett senare skede.

6 LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN YTTRANDE Dnr Som exempel kan nämnas kommunernas åtgärd 3 som anger att kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer miljökvalitetsnormerna. Beroende på vägledningen från länsstyrelsen (åtgärd 2) kan detta i många fall innebära att kommunerna ställer krav på hög skyddsnivå i de avrinningsområden där ett vatten har bedömts som påverkat av övergödning och utsläpp från enskilda avlopp identifierad som betydande påverkanskälla. Detta utan hänsyn till osäkerheterna i bedömningen av: påverkan av övergödning, bidraget av utsläpp från enskilda avlopp på de kvalitetsfaktorer som visar övergödningspåverkan, eller effekt av kravet på hög skyddsnivå på kvalitetsfaktorer Eftersom osäkerheter finns i bedömningsgrunderna för samtliga miljöproblem behövs det riktlinjer som garanterar att de hanteras på ett enhetligt sätt av samtliga myndigheter och kommuner. För att garantera detta behövs en särskild åtgärd riktad till en central myndighet som ansvarar för detta. Kulturmiljö I åtgärdsprogrammet står det att de samhällsekonomiska konsekvenserna skall beskrivas och här borde ingrepp och skador på kulturmiljön inbegripas. Det måste framgå att annan lagstiftning också ska beaktas innan åtgärderna genomförs och att tillstånd kan laävas t. ex. enligt Kulturmiljölagen. En av de viktigaste åtgärderna som föreslås för att nå god status, är att åtgärda vandringshinder och detta kan komma i konflikt med Kulturmiljölagen och kulturmiljövärden. Vandringshindren ska inventeras, åtgärdsplaner tas fram och hindren åtgärdas men detta måste också genomföras ur ett kulturhistoriskt perspektiv för att beslaiva och dokumentera de kulturhistoriska värdena. Utan ett fullgott kunskapsunderlag kan inte korrekta avvägningar göras mellan olika intressen. Synpunkter på specifika åtgärder i åtgärdsprogrammet Länsstyrelserna åtgärd, l, 3 och 8 Länsstyrelsens tillsyn enligt miljöbalken berör vattenlaaft och dammar. Tillsynen kan få stora konsekvenser för kulturhistoriskt vattenanknutna lämningar om den inte bedrivs tvärsektoriellt Det kan också leda till att kulturhistoriskt värdefulla anläggningar läggs ner och slutar användas. Mot den bakgrunden är det angeläget för åtgärd l och 3 att, i enlighet med åtgärd 8, utveckla och införa ett tvärsektoriellt arbetssätt så att även kulturmiljövärdena omfattas av hänsynsreglerna i miljöbalken. Åtgärderna l, 3 och 8 bör genomföras i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten.

7 LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN YTTRANDE Dnr Länsstyrelsen saknar åtgärder för tillsyn vattenuttag (både yt- och grundvattenuttag). Bör genomföras i samarbete med SGU. Länsstyrelserna åtgärd 6 Länsstyrelserna behöver verka för att kommunerna genomför kompletterande åtgärder eller motsvarande för att ytterligare minska haltema av gödande näringsämnen i de vattenförekomster som på grund av övergödning inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. I den följande motiveringen nämns bland annat marina substrat. På Gotland och andra kust län runt Östersjön är åtgärden att skörda alger från badstränder positiv ur flera aspekter. Skörd av alger med syfte att användas i jord- och skogsbruket som j ordförbättring finns i dagsläget inte i Naturvårdsverkets eller J ordbruksverkets föreskrifter för spridning på åkermark. På sikt bör detta tas fram med gränsvärden speciellt utarbetade för marina substrat i likhet med de som finns för avloppsslam. A v särskild vikt i sammanhanget är att ta fram metodik för att extrahera kadmium från substratet för att avlägsna detta från kretsloppet. Länsstyrelserna åtgärd 5, 6 samt samtliga åtgärder riktade till Jordbruksverket J ordbrukets påverkan på grundvatten bör vidare utvecklas och åtgärder inom j ordbruket behöver inriktas mer på att förhindra föroreningsspridning till grundvatten. Detta gäller även inom Landsbygdsprogrammet och rådgivningen inom Greppa näringen. Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken behövs inte för en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning. Stora djurhållande verksamheter (framför allt mjölkproduktion) förknippas med en hög vattenförbrukning. En större mjölkgård kan ha en vattenförbrulming på upp till 50 kubikmeter per dygn. Det blir allt vanligare att djurhållande företag ökar produktionen och följden blir då även ett större vattenuttag. För grundvattenförekomster med en dålig kvantitativ grundvattenstatus kan ett stort vattenuttag från en lantbruksverksamhet ha en stor påverkan på vattenförekomsten. Styrmedel efterfrågas som möjliggör att en prövning sker (ej frivillig prövning) för en lantbruksverksamhets vattenuttag. Länsstyrelserna, åtgärd 12d Länsstyrelsen ser åtgärd 12d som mycket viktig, och delar inte vattenmyndigheternas förslag på omformulering av denna åtgärd. Länsstyrelsen anser att för att allmänna dricksvattentäkter skall få ett långsiktigt skydd så bör de ha både vattenskyddsområde och tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Länsstyrelsen ser också betydelsen av en lagligförklaring av de kommunala dricksvattenuttagen. Idag saknar mer än 60% av de kommunala vattentäkterna i Sverige tillstånd/miljödom för sina vattenuttag, vilket är ett uppenbart hot mot en framtida trygg vattenförsörjning. Att ha en kommunal vattenförsörjning som salmar laga tillstånd innebär en rättslig osäkerhet och kan innebära

8 länsstyrelsen l GOTlANDS län YTTRANDE Dnr en risk för den långsiktigt hållbara vattenförsörjningen både kvalitets och kvantitetsmässigt. De kommande klimatförändringarna medför att en större osäkerhet vad avser vattentillgång/vattenbehov tillkommer. Länsstyrelserna, åtgärd 13 Det är angeläget att genomföra kulturmiljöinventeringar för att framställa korrekta kunskapsunderlag. I(unskapsunderlagen kan bemöta det åtgärdsbehov som finns i vattendragen och underlätta avvägningar mellan olika intressen. Arbetet är dock mycket omfattande både i avseende på resurser som i tid och Länsstyrelsen kan inte ensamt bära ansvaret för utförande och kostnader för åtgärden då fler myndigheter har nytta av underlagen t. ex. Havs-och vattenmyndigheten. Samfinansiering och samarbete måste ske i samråd med Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten. Åtgärder riktade till andra myndigheter Havs- och vattenmyndighetens, åtgärd 4 och 5 I åtgärd 4 behöver en beskrivning av hur avvägning mellan olika intressen ska ske. Beslaivningen ska upprättas i samråd med Riksantikvarieämbetet. I åtgärd 5 ska Länsstyrelserna vara delaktiga och åtgärderna ska genomföras i samråd med Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetets och Havs-och vattenmyndigheten, åtgärd l Åtgärden är angelägen och behöver påbörjas snarast. Ansvar och finansiering bör bäras av de båda myndigheterna. Här finns även en tydlig koppling till Länsstyrelserna åtgärd 13 som bör synliggöras. Det bör också ingå att ta fram ett förslag till hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer och anläggningar ska bevaras framförallt ur ekonomisk aspekt. Ett förtydligande kring åtgärden är nödvändig bl. a. är det viktigt att kunna skilja på vägledning vid intressekonflikt och vägledning för kulturhistorisk värdering. Åtgärden behöver vidare kopplas samman med övriga åtgärder som berör kulturmiljöer t. ex. Havs och vattenmyndighetens åtgärder 4-6, Kammarkollegiet åtgärd l och Länsstyrelsernas åtgärd 13 och 8. I de flesta åtgärdsförslagen saknas Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet som samarbetspartner. Utöver ovan nämnda behöver åtgärdsprogrammen kompletteras med uppgifter om kulturmiljön i uppdrag till myndigheter i bl. a. Generalläkaren åtgärd 3, Havs och vattenmyndigheten åtgärd 6, Jordbruksverket åtgärd 3, Kammarkollegiet åtgärd l, N a turvårdsverket åtgärd 7 samt Länsstyrelserna åtgärd 9 och l O. I flera åtgärder saknas även Riksantikvarieämbetet som samarbetspart. Synpunkter på miliökonsekvensbeskrivningen I miljökonsekvensbeslaivningen är det oklart vilka klimatscenarion som har använts för att ta fram nollalternativet och åtgärdsprogrammet. I(onsekvenser som

9 LÄNSSTYRHSEN l GOTLANDS LÄN YTTRANDE Dnr kan uppstå till följd av klimatförändringarna blir på så sätt svårare att ta ställning till, vilket kan avspeglas i åtgärdsprogrammet. Miljökonsekvensbeslaivningar skall också tydligt redogöra för vilken påverkan och vilka konsekvenser verksamheten har för t. ex. kultur- och naturvärden. Miljökonsekvensbeslaivningen brister i detta avseende då det inte redovisas hur kulturvärdena och lämningarna skalllyftas och bevaras. Det är viktigt att de förslag till åtgärder som finns i åtgärdsprogrammet genomförs med tidiga tvärsektoriella samråd, vilket gör det möjligt att en avvägning mellan olika intressen kan ske. Samt att det går att hitta lösningar som ger bästa möjliga effekt för samtliga inblandade värden och intressen. K.onflikten står inte mellan "kulturarv och biologisk mångfald" utan mellan åtgärder för att skapa biologisk mångfald där det även finns ett intresse att bevara en fysisk kulturmiljö. Länsstyrelsen tror att det tvärsektoriella arbetet med vatten- och kulturmilj ö er kan underlättas i samband med "Grön infrastruktur" uppdraget med uppgift att fram regionala handlingsplaner. På ett liknande sätt beslaivs potentiella motsättningar mellan åtgärder i kommunernas och länsstyrelsernas klimatanpassningsplaner och åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen anser att åtgärderna bör utvecklas på ett sådant sätt att de i så stor mån som möjligt kompletterar varandra och ger upphov till synergieffekter. Mångfunktionella grönytor i urbana miljöer är ett exempel. I detta ärende har länsråd Peter Molin beslutat efter föredragning av vattenhandläggare Peter Landergren. I den slutliga handläggningen har även grundvattenhandläggare Frida Eklund och kustvattenhandläggare Andreas Pettersson, Miljöoch vattenenheten, Jesper Andersson, I(atarina Amer och Johan Gråberg, Samhällsbyggnadsenheten deltagit. Peter Molin Peter Landergren Bilaga: Synpunkter med förslag till ändringar av MI<N eller ekologisk status för individuella grundvattenförekomster

10

11 Bilaga 1. Följande ändringar vad gäller miljökvalitetsnormer för grundvatten ser Länsstyrelsen bör göras: Sydvästra Gotland- Havdhem, SE Nytt fårslag på normbeslut Tidsfrist 2021 på klorid, sulfat och kvantitativ. Observera att tidsfrist arsenik 2021 är felaktigt och bör tas bort. Mellersta Gotland- Visby, SE Nytt förslag på normbeslut Tidsfrist 2027 på bly. Observera att tidsfrist arsenik, P AH och bekämpningsmedel 2021 är felaktigt och bör tas bort. Mellersta Gotland- Klintehamn, SE Nytt förslag på normbeslut Tidsfrist 2027 på PAH. Tidsfrist 2021 på sulfat, klorid och bekämpningsmedel Sydöstra Gotland- Ljugarn, SE Nytt förslag på normbeslut Tidsfrist 2021 på sulfat, klorid och kvantitativ. Fårö, SE Nytt förslag på normbeslut Tidsfrist 2021 på kvantitativ. Mellersta Gotland- Roma, SE Nytt förslag på normbeslut Tidsfrist 2021 på kvantitativ. Sydöstra Gotland- Grötlingbo, SE Nytt förslag på normbeslut Tidsfrist 2021 på kvantitativ. Följande ändringar vad gäller miljökvalitetsnormer för ytvatten ser Länsstyrelsen bör göras: Vattenmyndigheten har ändrat en rad miljökvalitetsnormer för ytvatten i Gotlands län. Länsstyrelsen tycker att ändringarna blir inkonsekventa eftersom det i vissa fall står under konnekti vitet: Vattenförekomsten har fått tidsundantag till2021 då den antingen omfattas av fiskvattendirektivet, är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten eller nationellt värdefullt vatten. Skälet till undantaget är orimliga kostnader pga. otillräcldig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder. Och under morfologiska förändringar: Vattenförekomsten har fått tidsundantag till2027 då den inte omfattas av något områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsundantaget är orimliga kostnader pga. otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder. Detta gäller för vattenförekomsterna: Djupå- SE Gothem-Endre- SE

12 Gothem-Vallstena SE Ireån-Elinghem SE Ireån-Martebo SE V arbosån SE Vasteån SE För vattenförekomsten Sprogeån SE saknas motiveringstext

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~...

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~... Plats och tid Deltagande Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Björn Spetz (FP), ordf Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren (C) Gunnel Johansson (S) Kenth Wengholm

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen i Västmanlands län Samrådssvar dnr: 537-5058-14 Vattenmyndighetens kansli 721 86 Västerås Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Vaxholms stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen. Sändlista: Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar

Läs mer

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen. YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård Sida 1 av 7 Grundvattnet ska vara

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar Bilaga 1. Förslag till yttrande/tjänsteskrivelse angående samråd för förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021, föreskrifter för miljökvalitetsnormer samt MKB för åtgärdsprogrammet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015 2015 YTTRANDE 1(7) Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2016-01-25 21-2525/2014 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2014-12-18 N2014/5263/FIN, N2014/5269/KLS Näringsdepartementet

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län Handläggare Kerstin Ahlberg 0480-45 03 27 Datum Ärendebeteckning 2013-1967 SamhäUsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Sökande: Ärende: *Remiss Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

ÖVERKLAGANDE. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA. Klagande: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY

ÖVERKLAGANDE. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA. Klagande: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY ÖVERKLAGANDE Datum 23.6.2014 Dnr 551-1848-14 1(8) NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA Överklagande av Mark- och miljödomstolens, Nacka Tingsrätt, beslut den 2 juni 2014 angående

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad Mötesprotokoll 1. Mötet öppnades av Johanna Larsson. 2. Dagordningen godkändes. 3. Till mötesordförande

Läs mer

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt SAMRÅDSHANDLING Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för s vattendistrikt MED ANLEDNING AV MILJÖBEDÖMNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM 2015-2021 Arbetsmaterial Behovsbedömning,

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER 2010-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens framställning Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar!"# $%%&'( )%*+) *),!--"."(" L A N D S K A P S L A G om ändring av

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen. 1 (15) Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Synpunkter

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 13. Unnåns avrinningsområde Version 1.0 2015-03-31 2 13. Unnåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING Miljökvalitetsnormer och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram Karin de Beer Vattenmiljö, Länsstyrelsen Värmland, karin.de.beer@lansstyrelsen.se, 054-19 70 82 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Kalmar kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET YTTRANDE. Förslag till beslut

Kalmar kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET YTTRANDE. Förslag till beslut Handläggare Anna Carnelius 0480-450305 Datum Sanihällsbyggnadsnänrrnden YTTRANDE Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-03-19 kl. 08:15-13.00, 13.50-15.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-03-19 kl. 08:15-13.00, 13.50-15. 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-03-19 kl. 08:15-13.00, 13.50-15.30 Beslutande Anne-Marie Petersson Birthe Hellman Sten-Inge Kedbäck Anders Hygrell, ej 72 Peter Lanzén Raymond

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan Till Vattenmyndigheten i 2013-05-30 Södra Östersjön Norra Östersjön Västerhavet Bottenhavet Bottenviken Synpunkter på Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (9) Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket 2006 Åtgärdsprogrammet Sveriges åtgärdsprogram Det första svenska åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage togs fram redan i slutet av 1980-talet

Läs mer

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt IZatrineholms kommun" MILJÖFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Miljöinspektör Birgitta HelIgren Direkttelefon 0150-57665 Kommunstyrelsens handling nr 43/2009 YTTRANDE KS/2009: 133-435 2009-632-435 Ert datum

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Vattnets betydelse i samhället

Vattnets betydelse i samhället 9 Vattnets betydelse i samhället Vatten är vårt viktigaste livsmedel och är grundläggande för allt liv, men vatten utnyttjas samtidigt för olika ändamål. Det fungerar t.ex. som mottagare av utsläpp från

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

Konsekvensanalys av delmål 1 Långsiktigt bevarande av kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag

Konsekvensanalys av delmål 1 Långsiktigt bevarande av kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag Bil 1. Konsekvensanalys av delmål 1 Långsiktigt bevarande av kulturmiljöer under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (Riksantikvarieämbetets del av miljömålet) 2007-09-27 Inledning Föreliggande

Läs mer

Yttrande 2015-04- 29

Yttrande 2015-04- 29 Yttrande 2015-04- 29 Hav- och Vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se Dnr: 3563-14 Yttrandet avseende; Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion organiserar nio kommuner

Läs mer

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn Framtagen av miljö- och hälsoskyddsenheten Lidingö stad september 2006 Illustrationer av Tobias Flygar

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Hur är skyddet för våra (grund)vattentäkter idag?

Hur är skyddet för våra (grund)vattentäkter idag? Hur är skyddet för våra (grund)vattentäkter idag? Lena Blad lena.blad@sgu.se Föreningen Vattens Hydrologisektion Seminarium Uppsala, 4 nov 2009 Vattenskyddsområden SGUs roll och arbete underlag för vår

Läs mer

Miljo organisationernas positionspapper om miljo anpassning av svensk vattenkraft Vattenkraften måste bli långsiktigt hållbar Vattenkraften är en viktig del av en helt förnybar energiförsörjning. Den har

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt 2008-05-30 Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt Som en del i arbetet med att öka skyddet för kommunens dricksvatten har Kungsbacka kommun utarbetat ett förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive Implementation Strategy of the European Water Framework Directive For the first time in history, twenty-nine Countries are committed to jointly manage all their freshwater resources on a basin scale to

Läs mer

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes 2009 Uppsala 2016-04-07 Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Miljökvalitetsnormer Generellt Alla vattenförekomster ska uppnå

Läs mer

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16 1 (6) Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt Plats: Savoy Hotell, Luleå Tid: 10.00-15.30 Deltagare: Referensgruppen: BillerudKorsnäs AB; Eva Ekholm Stenberg, Boliden

Läs mer

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 18 november 2014 HUT

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

Hur miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används i handläggningen av markavvattningsärenden

Hur miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används i handläggningen av markavvattningsärenden Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i miljörätt 30 högskolepoäng Hur miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används i handläggningen av markavvattningsärenden Författare: Emilia Sjödahl

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer