Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön"

Transkript

1 Datum Diarie nr Ert datum Er beteckning , m.fl Vår referens Per Danielsson Till Havs- och vattenmyndigheten Vattenmyndigheten Bottenviken Vattenmyndigheten Bottenhavet Vattenmyndigheten Norra Östersjön Vattenmyndigheten Södra Östersjön Vattenmyndigheten Västerhavet Remissyttrande Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön Statens geotekniska institut (SGI) har uppmanats att lämna synpunkter på dels Havs- och vattenmyndighetens (HaV) åtgärdsprogram för havsmiljön, God havsmiljö 2020 och dels på vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. SGI:s svar, på samtliga dessa sex remisser, lämnas i detta dokument. Synpunkter lämnas endast på de på frågor som rör SGI:s verksamhetsområden. Sammanfattningsvis kan sägas att SGI bara arbetar direkt med vattnets kvalité i de fall uppgiften rör förorenade områden. Vattenkvalitén påverkas dock indirekt av flera av de åtgärder som vidtas för att förhindra naturolyckor, t.ex. uppkommer kraftig grumling vid vissa åtgärder för att motverka erosionsskador. Naturolyckor eller stabilitetsproblem, såsom ras, skred, erosion, sättningar och översvämningar kan också uppkomma till följd av åtgärder i vattendrag såsom, dämning, markavvattning, muddring och kulvertering. Även andra åtgärder, som ändrar vattenbalansen i marken, t.ex. slutavverkning av skog, kan påverka vattenflödena så att risken för naturolyckor ökar. SGI menar därför att geoteknisk kompetens är nödvändig för att säkerställa att flera av de föreslagna åtgärderna, i både HaV:s och i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, ska bli lyckosamma och inte i sig själv orsaka nya problem eller risker. SGI vill också framföra att remissunderlaget är mycket gediget och välskrivet, men så omfattande att hela materialet inte kunnat gås igenom med samma noggrannhet. Statens geotekniska institut Tel: Bankgiro: LINKÖPING Fax: Org.nr: Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 E-post:

2 Datum Diarie nr HaV:s åtgärdsprogram HaV har, i sin remiss, önskat svar på sex specificerade frågor. Tre av dessa frågor kommenteras här. Samhällsekonomiska konsekvenser SGI har inte närmare studerat kapitlet om samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet (sid ). Vi har dock konstaterat att frågan om bl.a. strandfodring, och därmed hörande sandtäkter ute i havet, inte inkluderats i den delen av konskevensanalysen som berör förändringen av hydrografiska villkor eller i delen om analys av ekosystemtjänster. Här kan noteras att, om strandfodring blir omfattande, finns risk för en negativ utveckling av de hydrografiska villkoren, samt av ekosystemtjänsterna Livsmiljö och Biologisk mångfald. Detta skulle i så fall skada förutsättningarna bl.a. för det kommersiella fisket. Ytterligare önskvärda åtgärder SGI:s kunskap och deltagande Beträffande kapitlet om Åtgärder som behöver vidtas fördelade på myndigheter och kommuner (sid 28-33) så vill SGI framföra att vi tillstyrker de åtgärder, som HaV föreslår, och som betecknas Naturvårdsverket (NV) 2 4. Behoven av dessa åtgärder är tydliga och har ofta lyfts fram av både tillsynsmyndigheter och av branschen i övrigt. Bland annat har det framkommit i SGIs nationella årliga enkäter av kunskapsluckor och behov, varav en med särskilt fokus på förorenade sediment (SGI Publikation 12, 2014). Det finns således ett stort behov av vägledning och stöd för riskbedömning av förorenade sediment. En sådan vägledning behöver dock vara av annan karaktär än den för förorenad mark. Fokus måste, i högre grad, ligga på ett platsspecifikt angreppssätt, där aspekter som mätning och tolkning av effekter och spridningsprocesser, blir viktigare. SGI vill inte nu ta ställning till om det även behöver tas fram generella riktvärden för förorende sediment. Vi delar dock uppfattningen att frågan bör utredas vidare. Parallellt med detta behövs också forskning och utveckling av bl.a. ekotoxikologiska tester, och andra stöd för riskbedömning av enskilda objekt. Den forskning som SGI bedriver inom sakområdet förorenade områden, blir ett viktigt städ i arbetet, bl.a. studier av TBT (förekomst, fastläggning, utlakning, m.m.). Sedimentföroreningarna har ofta sitt ursprung i industriell verksamhet på land. Förorenade sediment kan då utgöras av antingen av sekundär förorening (spridning från förorening på land) eller primära föroreningar (där föroreningen släppts ut i vattnet och därefter sedimenterat, t.ex. fiberbankar från pappersmassaindustrier).man kan inte förutsätta att åtgärder på land löser problemen för vattenmiljön. I själva verket kan det vara nödvändigt med efterbehandling av sedimenten för att minska riskerna och höja miljöstatusen. Vi saknar idag nationell överblick över de föroenade sedimentområdena och kunskap om hur allvarlig eller brådskande situationen är ur skyddsobjektens perspektiv. En kartläggning av situationen är därför nödvändig, för att korrekta prioriteringar och åtgärder ska kunna vidtas. Behovet av bättre kunskap om sedimentföroreningar (föroreningsgrad och utbredning) i Östersjön har även lyfts internationellt,.bl.a. vid en internationell workshop (Uppsala 5-6 feb 2014) då såväl NV, SGU, HaV och SGI, som forskar- och myndighetsrepresentanter från Östersjöländerna, deltog. För att uppnå relevanta miljökvalitetsmål, behövs ytterligare kunskap och verktyg, för riskbedömningar och prioriteringar. SGI stödjer HaV:s förslag och är berett att stödja NV, med lämplig expertkunskap, i arbetet. SGI menar att vi även har viktig kunskap som kan bidra till utvecklandet och genomförandet av flera av de andra åtgärderna som föreslås. Nedan redovisas dessa, samt i vilka delar som SGI kan bidra: 2 (7)

3 Datum Diarie nr HaV 11 Frågor som rör hydrografiska villkor griper in i SGI:s ansvarsområden på flera sätt. Detta gäller t.ex. havsbaserad vindkraft, strandfodring av kuster med tillhörande havsbaserade sandtäkter, samt åtgärder inom kustnära förorenade områden. SGI arbetar även med frågan om klimatförändringarnas påverkan på ras, skred, erosion och efterbehandling av förorenade områden. Inom samtliga dessa områden bedriver SGI forskning och har ett omfattande expertstöd till bl.a. berörda myndigheter. HaV 18 Se HaV 11. Boverket 1 Boverkets arbete med vägledning för kommunal havs- och kustplanering bör reflekteras även i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Se också HaV 11. Transportstyrelsen 1 Se NV 4. Strandfodring och sandtäkter Strandfodring föreslås som en åtgärd i samband med erosion i de flesta sydsvenska kommuner som har detta problem. Den mängd sand som efterfrågas regionalt i södra Sverige för strandfodring är omfattande. Förutsättningarna och möjligheterna för sandtäkter till havs behöver därför utredas, förslagsvis av SGU. Såvitt SGI kan bedöma finns risk att sandtänkter till havs påverkar vattenkvalitén och den biologiska mångfalden. Strandfordring som åtgärd mot erosion bedöms också påverka vattenkvalitén och den biologiska mångfalden längs kusten där sanden pumpas upp. Miljöstörande ämnen I avsnittet om status för enskilda ämnen, (sid 69) nämns vidare några av de miljöstörande ämnen som överskrider effektnivåer för den marina miljön. SGI noterar att flera av dessa ämnen förekommer i höga halter i misstänkt och konstaterat förorenade områdena inne i landet och utmed Sveriges kuster. Vi menar att den forsknings- och kunskapsutveckling inom detta område, som vi enligt vår instruktion har ansvar för, successivt kommer att leda till effektivare saneringar och därmed bidra till en förbättrad miljösituation. SGI medverkar och samverkar också gärna i forsknings- och utredningsinsatser som sker på andra myndigheters initiativ. Alternativa finansieringsmodeller SGI vill även peka på att finansiering, för att minska miljöbelastningen på haven, även kommer från andra källor än de som noteras i åtgärdsförslaget t.ex. från NV:s ramanslag för Sanering och återställning av förorenade områden. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och förvaltningsplaner Inledningsvis kan konstateras att SGI finns med på sändlistorna för flertalet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och förvaltningsplaner, men att myndigheten i övrigt inte är omnämnt i dokumenten. Även om inte SGI givits något huvudansvar för att driva någon av åtgärderna, så vill vi framhålla att vi har omfattande kunskap inom flera av de åtgärder som listats, och att SGI därmed kan utgöra ett värdefullt stöd till de myndigheter som fått ansvar. Några konkreta fall, där detta kan ske, belyses nedan. Åtgärder gemensamma för flera vattendistrikt Såvitt SGI kan se har flera av åtgärderna formulerats lika för de fem vattendistrikten. Vår synpunkter redovisas därför här per åtgärd. 3 (7)

4 Datum Diarie nr Boverket, åtgärd 1 SGI stödjer vattenmyndigheternas förslag och vill betona att Boverkets roll i sammanhanget är mycket viktig. Ett aktivt deltagande från Boverket är nödvändig för en hållbar samhällsutveckling. Enligt SGI:s erfarenhet skulle tillsynsvägledningen från Boverket till länsstyrelser och kommuner behöva stärkas vid framför allt planering och exploatering av förorenad mark, erosions- eller översvämningsbenägen mark samt för mark med dålig bärighet. SGI är berett att stödja Boverket i detta arbete. Boverkets arbete med vägledning för kommunal havs- och kustplanering bör, som även sagts ovan, reflekteras även i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Energimyndigheten och HaV, åtgärd 1 Vattenkraftens omgivningspåverkan är omfattande, även inom de sakområden som SGI har att bevaka, såsom inom ras och skred, erosion och utlakning av miljöstörande ämnen från förorenad mark. Ett av de största problemen här är ändrade flödesmängder och ändrade vattennivåer, till följd av vattenregleringen. Flera av de vattendrag som är reglerade har också allvarliga geotekniska problem, t.ex. Göta älv och flera av Norrlandsälvarna. SGI bör ges möjlighet att delta i arbetet med denna åtgärd. Generalläkaren, åtgärd 1 Generalläkaren har ett särskilt ansvar för försvarets förorenade områden. SGI:s expertkunskap bör kunna vara av stort värde för genomförandet av denna åtgärd. HaV, åtgärd 2 Vid framtagande av föreskrifter eller andra styrmedel för att begränsa spridning av miljöstörande ämnen vid muddring och annan vattenverksamhet bör SGI:s expertkunskap inom området användas. Myndigheten har omfattande kunskap om förekomst och transport av farliga ämnen och har bedrivit forskning om bl.a. minskad utlakning av tributyltenn ur bottensediment. I arbetet med åtgärden bör därför även SGI:s expertkompetens involveras. HaV, åtgärd 5 SGI delar vattenmyndigheternas bedömning att de otydliga ansvarsförhållandena kring historiska vattenverksamheter, som t.ex. herrelösa dammar och flottleder, är problematiskt. Vi vill här tillägga att dessa verksamheter ofta även påverkar riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar samt utlakning av föroreningar från förorenade områden. SGI förutsätter att myndigheten ska ingå i framtagandet av den föreslagna nationella strategin för hur denna typ av vattenverksamheter/anläggningar ska hanteras. Jordbruksverket, åtgärd 2 Vid markavvattning och bevattningsföretag måste hänsyn tas till konsekvenserna av dels ändrade flöden i vattendragen, dels den förändrade vattenbalansen i marken. Här behöver även långsiktiga konsekvenser, och de sammantagna konsekvenserna för nedströms liggande fastigheter, inkluderas. Till exempel kan markavvattning leda till ökade flöden i vattendrag. Detta kan leda till ökad erosion, vilket i sin tur kan leda till igensättning och därmed till översvämning av nedströms liggande områden. Effekterna kanske inte blir uppenbara förrän efter flera år, t.ex. vid kraftig nederbörd. Den sammantagna effekten av många markavvattningsföretag kan också bli omfattande, även för områden som ligger långt från själva avvattningsåtgärden. När vägledningar m.m, enligt denna åtgärd, tas fram bör SGI:s expertkompetens knytas till arbetet. Jordbruksverket, åtgärd 3 Här vill SGI endast framhålla att skyddszoner och obrukade kantzoner kan spela en avgörande roll för att minska ras, skred och erosion. Se även Jordbruksverket, åtgärd 2. 4 (7)

5 Datum Diarie nr Kammarkollegiet, åtgärd 1 Se HaV, åtgärd 5. Kustbevakningen, åtgärd 1 I den mån naturolyckor såsom ras, skred och erosion berörs, så kan geoteknisk kompetens behövas i arbetet. Lantmäteriet, åtgärd 1 SGI delar vattenmyndigheternas uppfattning att ett detaljerat GIS-underlag är till stor hjälp för att hantera bl.a. frågor om markavvattning. Se vidare Jordbruksvereket, åtgärd 2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, åtgärd 1 SGI har ett mångårigt samarbete kring naturolyckor med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och kan därmed också stötta MSB i denna åtgärd. Se även Kustbevakningen, åtgärd 1. Naturvårdsverket, åtgärd 3 och 4 SGI tillstyrker förslagen. Myndigheten är berett att stödja NV, med lämplig expertkunskap, i arbetet. Se även ovan under rubriken HaV:s åtgärdsprogram, Ytterligare önskvärda åtgärder. Skogsstyrelsen, åtgärd 1, 6, m.fl. Här vill SGI peka på att samma typ av konsekvenser, som för jordbruk, kan uppstå vid t.ex. markavvattning, slutavverkning eller andra skogliga åtgärder. Se vidare Jordbruksverket, åtgärd 2. Sveriges geologiska undersökning, åtgärd 1 SGI tillstyrker att Sveriges geologiska undersökning får i uppgift att ta fram kartunderlag för in- och utströmningsområden för grundvattenförekomster. Materialet är värdefullt vid bl.a. arbetet med undersökningar, utredningar och åtgärder av förorenade områden. Trafikverket, åtgärd 4 Risk finns att åtgärder uppströms en väg eller järnväg, kan bidra till t.ex. igensättning av trummor eller erosion av väg-/järnvägskroppen, vilket i sin tur kan leda till t.ex. trafikolyckor. Sådana åtgärder uppströms kan vara t.ex. hårdgörning av stora ytor, markavvattning eller slutavverkning av skog. Även om Trafikverket (TrV) inte har ansvar för åtgärden uppströms, kan man komma att bli tvungen att hantera konsekvenserna av åtgärden. Geoteknisk kompetens bör knytas till åtgärdens genomförande. Se även t.ex. Jordbruksverket, åtgärd 2 och Skogsstyrelsen, åtgärd 1, 6 m.fl. Länsstyrelsen, åtgärd 10 SGI tillstyrker förslaget. Myndigheten är berett att stödja länsstyrelserna, med lämplig expertkunskap, i arbetet. Kommunerna, åtgärd 1 SGI tillstyrker förslaget. Myndigheten är berett att stödja länsstyrelserna, med lämplig expertkunskap, i arbetet. Kommunerna, åtgärd 7 SGI delar synen att kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering. Vi instämmer också i beskrivningen att kommunerna har ansvaret, att i tidiga skeden, göra avvägningar av de olika anspråk som finns på marken. Dessvärre ser SGI, inte sällan, exempel på planer där frågor om förorenade områden, eller risker för ras, skred, erosion eller översvämning inte beaktats på ett tillräckligt ingående sätt. Följden kan då bli att bl.a. miljöeffekterna inte hanteras på ett tillfredsställande sätt. 5 (7)

6 Datum Diarie nr SGI:s arbete med att granska relevanta remissförslag på planer och vårt expertstöd i miljöförvaltningarnas arbete med förorenad mark, stöder kommunerna i detta arbete. Se även Boverket 1. Åtgärder per miljöproblem Miljögifter i yt- och grundvatten I åtgärdsprogrammen anges att åtgärder för förorenade områden kan bli kostsamma och ta lång tid, särskilt för objekt där ansvarig huvudman saknas. Här vill SGI peka på vikten av en aktiv tillsyn hos länsstyrelser och kommuner så att de förorenade områden, där ansvarig huvudman finns, åtgärdas medan denne huvudman fortfarande finns kvar. Förändrade habitat genom fysisk påverkan I texten konstateras att morfologiska förändringar, t.ex. dämning, markavvattning, vägtrummor, pirar och muddring, ger påverkan på organismers habitat. SGI vill här framföra att denna typ av åtgärder även kan påverka risken för naturolyckor såsom ras, skred, erosion och översvämningar uppströms, eller nedströms, åtgärden. Det förekommer också att kulvertering av vattendrag utförs som en del av åtgärderna för att stabilisera en, t.ex. skredbenägen, slänt. Sådana kulvertar kan därför inte öppnas utan att risken för naturolyckor ökar i området. SGI vill också peka på att erosionsskydd längs kuster, vattendrag och sjöar medför en morfologisk förändring som bör utredas. Erosionsskydd bör utformas så att vattenkvalitén och den biologiska mångfalden påverkas så lite som möjligt, med fördel kan naturanpassade erosionsskydd användas. SGI arbetar idag tillsammans med HaV, NV och TrV med en förstudie om naturanpassade erosionsskydd i vattendrag. SGI planerar att ta fram en vägledning för naturanpassade erosionsskydd i vattendrag tillsammans med HaV, NV och TrV. Anläggandet av erosionsskydd i vattendrag påverkar vattenkvalitén och den biologiska mångfalden i vattendraget, och för att uppnå god ekologisk status i vattendraget bör erosionsskyddet byggas på ett naturanpassat sätt. Åtgärdsprogrammen omfattar även en strategi för minskad miljöpåverkan och ökad produktion hos vattenkraften. Om åtgärder, som påverkar vattnets nivåer, strömningshastighet eller vattnets väg, ska vidtas bör därför kompetens även inom det geotekniska området knytas till projektet. Vidtas åtgärderna i områden som är förorenade måste dessutom kompetens inom markförorening kopplas in. Förändrade grundvattennivåer Vad som anges under avsnittet ovan, Förändrade habitat genom fysisk påverkan, är i stora drag också relevant för detta avsnitt. Respektive vattendistriktens åtgärdsprogram Bottenviken och Bottenhavet SGI noterar att problem med erosion i siltslänter på grund av vattenkraftsreglering inte har belysts på ett tillfredställande sätt. Erosion längs stränder i vattendrag påverkar den ekologiska statusen negativt. Erosion längs vattendrag kan leda till ras och skred som i sin tur påverkar vattenkvalitén. Södra Östersjön För problemen med miljögifter har Vattenmyndigheten prioriterat åtgärden att efterbehandla förorenade områden (Åtgärdsprogrammet sid 7). Här har man bl.a. lyft NV:s ansvar att lämna bidrag till efterbehandlingen (NV 4), länsstyrelsernas (Lst) ansvar för bidragsansökningar och tillsyn (Lst 10) samt kommunernas tillsyn och prövning (Kommunerna 1). SGI vill här framhålla det expertstöd som 6 (7)

7 Datum Diarie nr länsstyrelser och kommuner kan få via avtal med dels NV, och dels direkt med samtliga länsstyrelser. SGI vill också ta tillfället i akt att peka på den forskning vi utför, och att denna forskning stärks när den kan utföras i konkreta efterbehandlingsprojekt. Södra Östersjöns vattendistrikt omfattar en lång kuststräcka med bitvis stora erosionsproblem. SGI anser att detta kan beskrivas på ett mer utförligt sätt i avsnittet om Vattendistriktets förutsättningar. Nästan alla kustkommuner i Skåne vill använda sandfodring som en åtgärd mot stranderosion. Det är oklart om denna sand skall tas från sandtäkter på land eller till havs, SGI anser att detta måste klargöras eftersom det kommer påverka havsmiljön om sandsugning till havs skall användas för strandfodring. Västerhavet Västerhavets vattendistrikt omfattar en lång kuststräcka med omfattande erosionsproblem i framförallt Hallands län. Detta är belyst på ett tillfredställande sätt i avsnittet om Vattendistriktets förutsättningar. Kommentarer till vattendistriktens förvaltningsplaner Här vill SGI främst lyfta fram att vi delar vattendistriktens uppfattning att det är nödvändigt att ta hänsyn till de förväntade klimatförändringaran i allt planerings- och miljöarbete. Inte minst måste särskilda åtgärder vidtas i de områden som är, eller kommer att bli, utsatta för översvämningsrisker, om det där dessutom finns förorenad mark eller problem med markstabiliteten. att ett gediget och lättillgängligt dataunderlag är nödvändigt för att effektiva åtgärder ska kunna vidtas. att principen om att förorenarens ska betala (PPP) behöver utvecklas. Här vill SGI peka på att t.ex. en skogsavverkning kan leda till så kraftig ökning av vattenavrinningen att vägtrummor skulle behöva bytas för att inte få skador på vägen. I sådana fall brukar väghållaren få stå för hela kostnaden av åtgärdena på vägen. Idag finns, såvitt SGI erfar, inte någon skyldighet för t.ex. skogsägaren att meddela väghållaren att en avverkning ska ske. Problemet med ökad vattenavrinning kan därför komma att uppdagas först när kostsamma skador uppkommit. att ansvaret hos myndigheter och kommuner behöver tydliggöras, samt att samverkan mellan myndigheterna måste öka. att kommunerna har en nyckelroll. Här kan dock tilläggas att kommunernas resurser är högst begränsade och att den statliga nivån behöver bidra med ett kvalificerat och lättillgängligt underlag. Beslut Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektör Åsa-Britt Karlsson efter föredragning av geotekniker Per Danielsson, som också handlagt ärendet. I ärendets handläggning har även deltagit miljöteknikerna Helena Helgesson och Yvonne Olsson samt avdelningscheferna Helene Kennedy och Mikael Stark. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Åsa-Britt Karlsson Per Danielsson 7 (7)

8

9

10

11

12

13

14

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen i Västmanlands län Samrådssvar dnr: 537-5058-14 Vattenmyndighetens kansli 721 86 Västerås Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Miljo organisationernas positionspapper om miljo anpassning av svensk vattenkraft Vattenkraften måste bli långsiktigt hållbar Vattenkraften är en viktig del av en helt förnybar energiförsörjning. Den har

Läs mer

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015 2015 YTTRANDE 1(7) Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2016-01-25 21-2525/2014 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2014-12-18 N2014/5263/FIN, N2014/5269/KLS Näringsdepartementet

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 2015-01-19 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 Förslag till beslut Bygg-

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen. YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-17 Ärendenr: NV-02737-15 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (9) Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(6) Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50 Miljödepartementet Naturmiljöenheten 103 33 STOCKHOLM Datum: 2014-11-27 Vår referens: 2014/1626/10.1 Er referens: M2014/1595/Nm m.registrator@regeringskansliet.se charlotta.sorqvist@regeringskansliet.se

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt - Delområdesrapport Ångermanälven Innehållsförteckning Kapitel 1 Läsanvisning - delområdesrapport för Bottenhavets

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

DEL II - MILJÖBEDÖMNING. 4 Miljökonsekvensbeskrivning. 4.1 Behovet av miljöbedömning

DEL II - MILJÖBEDÖMNING. 4 Miljökonsekvensbeskrivning. 4.1 Behovet av miljöbedömning DEL II - MILJÖBEDÖMNING 4 Miljökonsekvensbeskrivning 4.1 Behovet av miljöbedömning Vattenmyndighetens åtgärdsprogram omfattas av miljöbalkens krav på miljöbedömning. Enligt MKB-förordningen ska den plan

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (s)

x Stockholms läns landsting i (s) x Stockholms läns landsting i (s) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2015-03-19 TR 2015-0016 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åhlman Michael Datum 2015-11-02 Diarienummer KSN-2015-1467 Kommunstyrelsen Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen. Sändlista: Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2015-01-16 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Yttrande 2015-04- 29

Yttrande 2015-04- 29 Yttrande 2015-04- 29 Hav- och Vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se Dnr: 3563-14 Yttrandet avseende; Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion organiserar nio kommuner

Läs mer

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(5) Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsutredningen är klar vad händer nu? Vad sa remissvaren? Vilka förslag hamnar i klimatpropositionen?

Klimat- och sårbarhetsutredningen är klar vad händer nu? Vad sa remissvaren? Vilka förslag hamnar i klimatpropositionen? Klimat- och sårbarhetsutredningen är klar vad händer nu? Vad sa remissvaren? Vilka förslag hamnar i klimatpropositionen? Per Rosenqvist Remissvar (ca 130) Flertalet anser: att utredningen lyckats beskriva

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) YTTRANDE Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2015-10-23 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 97-2015 Sid 1 (6) Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn,

Läs mer

Råsbäcks vattenskyddsområde

Råsbäcks vattenskyddsområde Sida 1 av 8 Handläggare Datum Beteckning Grit Hofer 2014-04-03 Vattenskyddsområde Tel 0480-45 12 74 Länsstyrelsen i Kalmar län Miljöenheten 391 86 Kalmar Råsbäcks vattenskyddsområde Kalmar Vatten AB har

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring.

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Sveriges geologiska undersökning Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Övergripande mål 1) SGU är ledande för en ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten

Läs mer

Vänerns vatten är av bra kvalitet! - LRF Kristinhamns remissvar till Vattenmyndigheten i Västerhavet diarienummer 537-34925-2014

Vänerns vatten är av bra kvalitet! - LRF Kristinhamns remissvar till Vattenmyndigheten i Västerhavet diarienummer 537-34925-2014 Vänerns vatten är av bra kvalitet! - LRF Kristinhamns remissvar till Vattenmyndigheten i Västerhavet diarienummer 537-34925-2014 Nulägesanalys för lantbruken I dagsläget finns 4300 mjölkbönder kvar i Sverige.

Läs mer

Workshop om remiss för riskbedömning

Workshop om remiss för riskbedömning Workshop om remiss för riskbedömning Den 26 januari höll Nätverket Renare Marks en workshop om Naturvårdsverkets remissversion av vägledning och beräkningsmodell för riskbedömningar. Intresset var stort

Läs mer

Yttrande över remiss - Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)

Yttrande över remiss - Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) 2008-01-17 Vår ref: 2007/2109/184 Er ref: M2007/4227/Mk Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss - Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd har erbjudits att svara på rubricerad remiss med ert diarienummer 537-5346-2014.

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd har erbjudits att svara på rubricerad remiss med ert diarienummer 537-5346-2014. YTTRANDE 1(10) 2015-05-05 SPN 2009/0810 349 Handläggare, titel, telefon Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Länsstyrelsen Kalmar län Samråd om förslag till

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Helena Segervall 2010-03-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Samhälleliga påfrestningar vem drabbas och hur? Per Rosenqvist/(StenBergström) Klimat och Sårbarhetsutredningen

Samhälleliga påfrestningar vem drabbas och hur? Per Rosenqvist/(StenBergström) Klimat och Sårbarhetsutredningen Samhälleliga påfrestningar vem drabbas och hur? Per Rosenqvist/(StenBergström) Arbetsmetod: möjliga översvämningsskador har vägts mot tänkbara åtgärder Bedömningar av översvämningsskador Scenarier för

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Global Unit Generation E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 312 21 Laholm www.eon.se Johan Tielman Tel 0705-73 44 14 johan.tielman@eon.se Besöksadress: Industrigatan

Läs mer

Varia 629. Förorenade områden Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2011 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Varia 629. Förorenade områden Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2011 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Förorenade områden Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2011 En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT?

VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT? GRUNDVATTENRÅDET FÖR KRISTIANSTADSSLÄTTEN MÖTESPROTOKOLL VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT? Tid: Den 8 februari 2012 Lokal: Naturum, Kristianstad Först serverades morronfika 1. Välkommen - Mötet öppnas Gunnar Ch

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I GÄVLEBORG

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I GÄVLEBORG LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I GÄVLEBORG REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum 2015-05-05 D nr 537-501-14 1(5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~...

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~... Plats och tid Deltagande Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Björn Spetz (FP), ordf Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren (C) Gunnel Johansson (S) Kenth Wengholm

Läs mer

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar Bilaga 1. Förslag till yttrande/tjänsteskrivelse angående samråd för förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021, föreskrifter för miljökvalitetsnormer samt MKB för åtgärdsprogrammet

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Erfarenheter av sommarens översvämningar

Erfarenheter av sommarens översvämningar Redovisning Sida 1/9 Datum 2004-09-13 Ert datum 2004-07-29 Beteckning 452-9656-04 Er beteckning Fö2004/1661/CIV Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Björn Harringer Försvarskansliet 036-39 50 06 Postadress

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens roll Skogstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om

Läs mer

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Tillståndet i kommunerna år 2015 Förord Naturskador orsakar stora skador som drabbar samhället och enskilda individer. Vi påverkas av alltmer frekventa extremväder

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor Regler och riktlinjer för ansökan Foto omslag: Exempel på förebyggande åtgärd mot översvämning, Kristianstad. Skydd av bebyggelse utmed Helge å.

Läs mer

Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt. Projektplan Fastställd av styrgruppen 080317 Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt. 1 Beställare

Läs mer

Sammanfattning samt vissa synpunkter

Sammanfattning samt vissa synpunkter Samråd/remissvar om Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan (södra Östersjöns vattendistrikt). Detta remissvar rör endast fysisk påverkan genom dammar och kraftverk. Sammanfattning samt vissa

Läs mer

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Dalälven 2009 2015

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Dalälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Dalälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt - Delområdesrapport Dalälven Innehållsförteckning Kapitel 1 Läsanvisning delområdesrapport för Bottenhavets

Läs mer

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Sida 1(9) Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Bildmaterial härrör från Ronny Sköller, Anuschka Heeb (länsstyrelsen Östergötland), Tilla Larsson och Magdalena Nyberg (jordbruksverkets vattenenhet)

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16 1 (6) Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt Plats: Savoy Hotell, Luleå Tid: 10.00-15.30 Deltagare: Referensgruppen: BillerudKorsnäs AB; Eva Ekholm Stenberg, Boliden

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden 1 Vad är ett förorenat område? Markområde Vattenområde (sediment) Grundvatten

Läs mer