Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag."

Transkript

1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID Tidsperiod 1/ /10-08 Rapport nr. 5 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Belopp som söks för utbetalning :- 1. Nyskapande och innovativitet Redogör och beskriv vad som är nydanande/nyskapande i projektet. Hur ser kopplingen till åtgärden respektive insatsområdet ut i detta avseende? Hur har de nyskapande aspekterna av projektet dokumenterats och kommunicerats? Projektet har en viktig roll att dels samordna arbetet med nyföretagarfrågor för de sex kommunerna och dels att starta och utveckla ett samarbete kring målgrupperna företag ägda av kvinnor, livskraftiga företag och ägarväxlingar. Inom ramen för projektet samarbetar därmed sex kommuner kring ovan nämnda målgrupper. Det innebär inte enbart ett arbete med att effektivisera och samordna ny- och småföretagarfrågor, utan framförallt innebär det att hur vi arbetar med målgrupperna ska ge en positiv utveckling. En större region innebär fler invånare vilket i sin tur innebär större målgrupper. Det här projektet har därför möjlighet att erbjuda kundanpassade och skräddarsydda aktiviteter utefter målgruppernas behov. I och med det kommer arbetet med ny- och småföretagarfrågor att utvecklas väsentligt i regionen. 2. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt i förhållande till budget, aktivitets- och tidsplan. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom tidsperioden. Redogör för ev. privata bidrag i annat än pengar. Organisation: Mathias Bergqvist anställd som projektledare arbetade 80 % i projektet under perioden. Sara Bodin är anställd som projektkoordinator och har arbetat heltid i projektet under september och 50 % under oktober. Helen Benjaminsson ansvarar för projektadministrationen och har arbetat 27,5 % i projektet. Sven-Erik Frederiksen har arbetat 10 % med planering och genomförande av en seminarieserie om e-handel. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Ledningsgruppsmöten hålls med jämna mellanrum. Under september och oktober har tre protokollförda möten hållits. Anteckningarna bifogas. Den 1/10 lämnades en lägesrapport om projektet till styrelsen för Utvecklingsbolaget MittDalarna. Drivegets arbetsgrupp hade möte den 25/9. I arbetsgruppen ingår representanter från Almi, NyföretagarCentrum, IFS m fl. Verksamhet: Livskraftigt företagande/ Driveget har fokusområdena - kvinnors företagande (Kan hon kan jag), ny start och ägarväxling. Aktiviteter genomförs både inom respektive fokusområde och övergripande/gemensamt. Övergripande Under projektperioden har ett stort antal aktiviteter genomförts, detta samtidigt som utvecklingen av projektets olika delar fortsatt. Under hösten ska tre upphandlingar genomföras. Upphandling ska ske av Följeforskare, processledare för ägarväxling och projektmedarbetare. Allego konsult, som dagligen arbetar med upphandlingar och även håller utbildningar, kommer att anlitas för att upphandlingarna ska genomföras på rätt sätt. Upphandling av Processledare

2 för ägarväxling, står först på tur och arbetet har under rapportperioden påbörjats. Marknadskommunikationsgruppen har fortsatt sitt arbete med målet att starta eget kampanjen ska köras under början av Gruppen har satt som mål att materialet ska kunna hävda sig i nationella marknadsföringstävlingar, där såväl utformning som responsen mäts. Möte hölls den 2/10 då en avstämning gjordes. Under oktober fick vi besked om att Utvecklingsbolaget MittDalarna erhållit medel från Nutek för att arbeta med Att nå kvinnor som vill köpa företag. Aktuellt projekt förstärker och kompletterar Driveget då man fokuserar extra mot målgruppen kvinnor i åldern år. Projektet är på 1 år. För att ständigt förbättra våra aktiviteter så genomförs utvärderingar av samtliga våra aktiviteter. Utvärderingarna är sedan en grund för eventuella förbättringar som vi kan göra. Kan hon kan jag - satsning på kvinnors företagande. En sk. Erfa-grupp med 12 deltagare har haft två heldagars möten under perioden. Konceptet är beprövat och bygger på att kvinnliga företagare som haft företaget ett antal år och vill utveckla företaget träffas ett antal heldagar under ett år och med hjälp av en mötesledare diskuterar centrala frågor för att utveckla deras företagande. De två första träffarna var mycket uppskattade. Under perioden har en sk. Inspirationskväll genomförts i Falun den 19/11 och Borlänge den 1/10. På inspirationskvällarna är det 2-3 kvinnliga företagare som berättar om sitt liv som företagare för intresserade kvinnor som antingen är företagare eller funderar på att bli. Planering pågår för att genomföra ytterligare inspirationskvällar under hösten. Planering pågår inför ett heldagars seminarium med affärsutveckling som planeras att genomföras under början av Ny start fokuserar på att inspirera och stödja nya företagare. Tillsammans med Byggutbildning Star, som ägs av Dalarnas Byggmästareförening, har arbetet fortsatt med uppbyggnad av ett coachprogram för nystartade (1-3 år gamla) entreprenadföretag. Tio företag har anmält intresse och fått coacher som har branscherfarenhet. Som riktlinje har det satts att coach och adept ska träffas ca.3 timmar/månad. Innan årets slut ska adepterna träffas och utbyta erfarenheter. I december kommer ett heldagsseminarium i entreprenadjuridik att arrangeras på önskemål från adepterna. I september och oktober arrangerades tre kvällsseminarier på temat Vad du behöver veta som e- handelsföretagare. Antalet personer som kommer till NyföretagarCentrum och funderar på att starta ett e- handelsföretag har ökat under sista tiden samtidigt som antalet befintliga företag med e-handel ökar har skapat stor efterfrågan på information om ämne. Därför arrangerades aktiviteten med föreläsare och inspiratörer inom området. Aktiviteten var uppskattad och kommer åter arrangeras under våren. Under september och oktober har starta eget seminarier uppstartats i Borlänge, Falun och Ludvika. Starta eget seminarierna pågår under sju kvällar i respektive ort och samlar 60 deltagare. Under de sju kvällarna får åhörarna lyssna till centrala delar som är viktiga att känna till om man ska starta eget företag. Starta eget seminarieserierna har kvalitetssäkrats och utvärderas efter varje tillfälle, vilket har gjort att det idag är en mycket hög kvalité på såväl innehåll som föreläsare. I planeringen var tanken att det skulle ha genomförts starta eget seminarier även i Säter och Gagnef under september/oktober. Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in dessa pga. för få deltagare. De personer som var anmälda kommer istället att gå på seminarierna i Borlänge. Som ett led i planeringen för att arbeta med nystartade (1-3 år) turistföretagare, hölls ett möte med Lotta Magnusson på Region Dalarna den 17/10. Under mötet diskuterades Region Dalarnas projekt Kurbits och Drivegets tankar runt att arbeta med turismen. Mötet hade som mål att projektet skulle informera varandra om respektive verksamhet för att uppnå resursoptimering.

3 Fokusområdet Ägarväxling ska inspirera och stödja personer som ska ta över eller har övertagit ett befintligt företag. Då vi trots upprepade försök inte lyckats hitta någon person att anställa bl.a. genom att anlita två rekryteringsfirmor har beslut tagits om att upphandla lämplig person. Upphandlingen har påbörjats och 23 personer har laddat ner anbudshandlingarna. Under perioden har Ingela Mästerbo slutfört en undersökning som bygger på intervjuer med köpare, säljare och aktörer verksamma med ägarväxlingar. Rapporten har titeln Hjälp till ny ägare vid övertaganden av företag. Rapporten bifogas Ingelas faktura i denna rekvisition. Möte hölls den 30/9 med Företagarnas regionansvarig där vi informerade om hur vi arbetar med att ta fram en modell för hur man ska arbeta med att hjälpa personer som övertar/köper ett företag. Fortsatta diskussioner kommer ske med Företagarna, då det har säljarna ( 40-talisterna ) som medlemmar i sin organisation och de har i vissa fall svårt att hitta personer som kan överta deras företag. Planeringen inför starta eget seminarierna med temat Köp ett företag som kommer genomföras i november har slutförts. Föreläsare kommer bland annat att vara en advokat, revisorer, bank, skatteexpert, företagsförmedlare och en företagare som genomfört köp och försäljning av företag. Flertalet av aktörerna ställer upp kostnadsfritt. Samverkan med andra projekt och aktörer: Med nedanstående aktörer förs idag diskussioner om hur man ska samverka. I vissa fall finns redan idag en långt gången samverkan. - Byggutbildning Star/Dalarnas Byggmästarförening ett gemensamt coachprogram för entreprenadföretag pågår. 10-tal företag ingår. Regelbunden telefonkontakt och möten. - NyföretagarCentrum från respektive kommun ingår i Livskraftigt företagande/drivegets arbetsgrupp. - Winn: Stiftelsen Teknikdalen, Triple Steelix, Högskolan Dalarna, Almi Företagspartner har regelbundna träffar för att informera varandra och uppnå effektiv regional utveckling. Vi hade ett gemensamt möte den 6/10 då även andra regionala aktörer bjöds in. - Projektet W7 samverkan inom kvinnors företagande. Möte hölls den 15/10. - Triple Steelix regelbundna kontakter. - EU projektet Boomtown inlett en dialog kring samverkan där Livskraftigt företagande/driveget ska medverka i att hjälpa musiker att bli företagare. Möte hölls den 28/10 då diskussion om samverkan runt nyföretagande hölls. - EU projektet IT Rådgivarna Var anlitad som föreläsare den 17/9 och åhörare den 24/9 och 1/10 på en aktivitet som handlade om e-handel. - Teknikdalens Företagsinkubator medverkar i deras arbetsgrupp hade träff den 17/9 och 30/10. - Föreningen Rekryteringslots varit/är ett bollplank vid rekryteringar och upphandlingar till projektet. - Almi ingår i Drivegets arbetsgrupp. Möte hölls den 6/10 med Hans Astorin, VD på Almi Dalarna. Under mötet informerades om Driveget och samverkan med ALMI. - IFS arbetar med rådgivning till invandrare. Ingår i projektets arbetsgrupp. - Företagarna Dalarna Informationsmöte hölls den 30/9 där regionansvarig och Driveget diskuterade hur vi kan samverka inom ägarväxling. - Almi, Coompanion, Kreditgarantiföreningen m fl. informerades den 3/9 om Drivegets verksamhet. - Andra aktörer revisionsbyråer, banker m fl. förs löpande diskussioner med och kommer användas som föreläsare på våra aktiviteter och utvecklingsprocesser. - Region Dalarna, möte med Lotta Magnusson den 17/10. Informationsmöte om varandras turismplaner. Detta för att uppnå resursoptimering. Tidsplan: Den försening som var under första halvan av året har vi idag kommit ikapp. Till detta kommer att upphandlingar pågår av två personer som kommer förstärka verksamheten under början av nästa år.

4 Aktivitet Anställning av projektmedarbetare Kundanpassad individuell rådgivning, nystartprocessen Seminarier nystartprocessen Kundanpassad individuell rådgivning, ägarväxling Seminarier ägarväxling Branschspecifika seminarier/nätverksaktiviteter Start och drift av nätverk Start och drift av delprojekt: kvinnors entreprenörskap Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport Kommentar En person med ansvar för ägarväxling samt en projektmedarbetare, båda på motsvarande ca. 40 %, håller på att upphandlas. Pågår. Ett flertal seminarier har genomförts och planeras att genomföras. Pågår. Tre kvällsseminarier kommer genomföras i november i Falun. Seminarieserie för e-handelsföretagare har genomförts. En nätverksträff planeras att genomföras för entreprenadföretagare i december. Planering pågår för branschseminarier för turismen. Ett nätverk för entreprenadföretagare och ett för kvinnor håller på att startas upp. Pågår Information om projektet har under perioden delgets näringslivschefer, styrelsen i MittDalarna (politiker) samt till de aktörer som nämns ovan under rubriken Samverkan med andra projekt och aktörer. Upphandling av följeforskare pågår. 3. Avvikelser från ansökan och beslut Beskriv avvikelser från ansökan och beslut, verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska. Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelser uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Ingen avvikelse att rapportera. 4. Uppnådda resultat Beskriv här hur projektet uppfyllt de i beslutet uppställda målen. Redovisa de hittills uppnådda resultaten, utfall av indikatorer. Gör en bedömning om projektets mål kommer att vara uppnådda vid projektets slut. Mål Status Kommentar Att intresset för företagande ökar i regionen. Pågår Inspirationsbroschyr och hemsida framtagen. Inspirationskvällar och starta eget seminarier genomförda. Att andelen företag som drivs av kvinnor ökar i regionen. Pågår Inspirationskvällar för kvinnor har genomförts på 7orter under de första 10 månaderna. Att andelen företag som överlever de tre första åren ökar i regionen. Pågår Arbetet med uppstart av ett pilotprojekt med entreprenadföretag har påbörjats. Seminarieserie för e- handel har genomförts. Ytterligare branscher har utvärderats. Erfa grupp

5 för kvinnor pågår. Att andelen lyckade ägarväxlingar ökar i regionen Påbörjat Arbetsmodell finns framtagen som delvis testats. Rådgivningar genomförts. Seminarieserien köp ett företag kommer genomföras i november. Anmälningsläget ser bra ut. Att samarbetet mellan de sex kommunerna som omfattas av Pågår Möten har hållits med projektet utvecklas. Att bygga en plattform och vara en förebild för hur regionen kan samarbeta med ägarväxling Påbörjat näringslivschef eller motsvarande. Arbetet med att bygga en plattform har påbörjats. 5. Indikatorer Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall (ser förväntade i beslutet) Indikator Kvinnor Män Antal Avstämning 1/1-30/6 Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) 11 (53) 14 (46) 25 (99) Antal nya/skapade arbetstillfällen, av personer födda 1 (9) 2 (17) 3 (26) utomlands. Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och 11 (34) 14 (29) 25 (63) ägda av män) Antal nystartade företag, födda utomlands 1 (6) 2 (11) 3 (17) Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd) Entreprenörsfrämjande insatser 1(1) 6. Miljö/jämställdhet/integration Vilken påverkan har projektet haft på miljön, jämställdheten och integrationen. Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden Miljö: Aktiviteter planeras att genomföras där miljöaspekten sätts i fokus. Jämställdhet: Särskild hänsyn har tagits till jämställdhetsperspektivet då kvinnor som entreprenörer (i vår dagliga kommunikation ersatt av det smidigare - Kan hon kan jag ) är ett eget delprojekt. Projektets arbetsgrupp är jämnt fördelat och består av fyra kvinnor och tre män. Ledningsgruppen består av en man och två kvinnor. Aktiviteterna inom Kan hon kan jag redovisas ovan. I oktober kom beslutet att Utvecklingsbolaget MittDalarna beviljats medel till projektet Att nå kvinnor som vill köpa företag. Projektet kommer samordas med Driveget och kommer förstärka projektets jämställdhetsfokus ytterligare. Integration: För att integration hela tiden ska hållas aktuellt deltar Maria Ines från Almi IFS, (som arbetar med rådgivning till invandrare som vill starta eget företag) i arbetsgruppen. Vid rådgivning till invandrare sker detta i samarbete med IFS eftersom de har specialistkompetens inom detta område. På så sätt säkrar vi en hög kvalitet i rådgivningen. Projektet kommer att hjälpa till i ägarväxlingsfrågor, i samband med dessa finns möjlighet att förbättra arbetet med jämställdhet och integration.

6 7. Informationsinsatser och offentliggörande Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns. Där projektmedarbetarna sitter finns dekaler uppsatta. På hemsida (www.driveget.nu), annonser, tryckt broschyr, PowerPoint presentationer och annat externt material finns EU logga och Region Dalarnas logga. I samband med inledningen av starta eget seminarier och inspirationskvällar har deltagarna informerats om hur aktiviteten finansierats. Ett pressmeddelande med titeln Mycket pågår för den som vill driva företag skickades ut den 9/9. Tyvärr gav det ingen efterföljande artikel. En artikel var införd i tidningen Dalarnas Affärer som är en bilaga till Dalarnas Tidningar där projektmedarbetaren Barbro Trum intervjuades ang. kvinnligt företagande. Artikeln hade titeln Nätverk knuffar kvinnor. Artikeln bifogas. Den 24/10 var en artikel med titeln Vill du bli företagare? Köp ett företag! Införd i nyhetsbrevet Daladirekt.com. Artikeln handlade om seminarieserien om att köpa ett företag som planeras senare under året. Artikeln bifogas. Under perioden har en stor annonsering skett inför det aktiviteter vi anordnar. Annonserna bifogas respektive faktura. 8. Övrigt Ange här planerad verksamhet och aktiviteter. Om avsikten är att projektet skall leda vidare till fortsatt verksamhet efter avslutad projektperiod, vilka åtgärder har vidtagits för att ordna finansieringen? En avstämning av indikatorer skedde i förra lägesrapporten (nr. 4). En avstämning av indikatorerna sker halvårsvis. Nästa avstämning sker i kommande lägesrapport som kommer vara för perioden noveber/december. Planeringen inför höstens aktiviteter bifogades föregående lägesrapport. Tillkommande aktiviteter, utöver denna plan är styrelseseminarium och entreprenadjuridikseminarium i december. Projektägaren Utvecklingsbolaget MittDalarna bytte från och med den 1/ namn till Falun Borlänge-regionen AB. Dokument som styrker namnbytet bifogas. Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: Datum Ort Borlänge Underskrift Namnförtydligande Mathias Bergqvist

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer