Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade."

Transkript

1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID Tidsperiod 1/ /5-08 Rapport nr. 3 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Belopp som söks för utbetalning? 1. Nyskapande och innovativitet Redogör och beskriv vad som är nydanande/nyskapande i projektet. Hur ser kopplingen till åtgärden respektive insatsområdet ut i detta avseende? Hur har de nyskapande aspekterna av projektet dokumenterats och kommunicerats? Projektet har en viktig roll att dels samordna arbetet med nyföretagarfrågor för de sex kommunerna dels att starta och utveckla ett samarbete kring målgrupperna företag ägda av kvinnor, livskraftiga företag och ägarväxlingar. Inom ramen för projektet kommer därmed sex kommuner att samarbeta kring ovan nämnda målgrupper. Det innebär inte enbart att arbetet med ny- och småföretagarfrågor kommer att samordnas och effektiviseras, utan framförallt innebär det att hur vi arbetar med målgrupperna kommer att utvecklas på ett positivt sätt. En större region innebär fler invånare vilket i sin tur innebär större målgrupper. Det här projektet har därför möjlighet att erbjuda kundanpassade och skräddarsydda aktiviteter utefter målgruppernas behov. I och med det kommer arbetet med ny- och småföretagarfrågor att utvecklas väsentligt i regionen. Projektet kommer att hjälpa till i ägarväxlingsfrågor, i samband med dessa finns möjlighet att förbättra arbetet med jämställdhet och integration. 2. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt i förhållande till budget, aktivitets- och tidsplan. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom tidsperioden. Redogör för ev. privata bidrag i annat än pengar. Ett antal utåtriktade aktiviteter har genomförts samtidigt som fokus varit på att planera och strukturera verksamheten även under maj månad. Projektet omfattar många människor som ska samverka och det är viktigt att skapa en fungerande plattform för genomförandet. Därför har vi haft fokus på struktur och planering. Organisation: Sedan tidigare är Mathias Bergqvist anställd som projektledare (arbetade 90 % i projektet i maj) och Sara Bodin som projektkoordinator på heltid. Helen Benjaminsson ansvarar för projektadministrationen och har arbetat 30% i projektet. Sven-Erik Frederiksen har arbetat 25% under maj månad med kvalitetssäkring av starta eget seminarierna och planering av en seminarieserie om e-handel som ska genomföras till hösten. Under maj blev upphandlingen klar för projektledare driva/vidareutveckla kvinnors företagande. Upphandlingen har även skett av nyföretagarrådgivare i Falun, Borlänge, Gagnef och Säter. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade. En nyckelkompetens som fortfarande saknas i projektet är ansvarig för fokusområdet Ägarväxling. Trots kontakter med två rekryteringsbyråer och en hel del eget arbete har ingen lämplig person gått att finna. Ett flertal personer har varit på intervju, men av olika anledningar har det ej varit passande. Personen som söks ska helst ha genomgått en ägarväxling själv och ha ett bra kontaktnät i regionen. Diskussioner förs med två personer som ska ge besked under sommaren.

2 Projektet kör veckovisa sk. ledningsgruppsmöten där samtliga pågående och kommande aktiviteter följs upp. Anteckningar förs vid varje möte. Anteckningarna från mötena bifogas lägesrapporten. Den 29/5 hölls ett arbetsgruppsmöte. En central punkt på dagordningen var höstens aktiviteter. Protokollet bifogas. Under maj har möten hållits med huvudparten av styrgruppsrepresentanterna (näringslivschefer eller motsvarande/kommunchefer) och deras personal. Verksamhet: Livskraftigt företagande/ Driveget har fokusområdena - kvinnors företagande (Kan hon kan jag), ny start och ägarväxling. Aktiviteter genomförs både inom respektive fokusområde och övergripande/gemensamt. Projektet ska även arbeta med att inspirera fler att starta företag. Ett flertal aktiviteter har genomförts under våren och/eller planeras att genomföras under hösten. Ex. starta eget seminarier, inspirationskvällar för kvinnor, branschspecifika seminarier samt marknadskommunikation. Arbetet med att sätta samman en grupp som ska arbeta med marknadskommunikationen av projektet har påbörjats. Ett första möte hölls den 14/5 i Stockholm. Projektet har även medverkat i en telefonkonferens med andra projekt ang. problematiken runt följeforskning. Företaget Lime Samhällsplanering har slutfört ett uppdrag där de försökt fastställa nuläget på nyföretagande, företag startade av invandrare, kvinnors företagande och andelen företag ägda av 40-talister. Trots ett omfattande arbete har det varit svårt att få fram exakta uppgifter på alla parametrar förutom för nyföretagande. Rapporten bifogas. Kan hon kan jag - satsning på kvinnors företagande. Här har upphandling av projektledare genomförts som omgående börjat arbeta i projektet (Trum Management: Barbro Trum). Barbro har stor erfarenhet av kvinnors företagande och hur man arbetar med inspiration och kommunikation kring dessa frågor. Under maj genomfördes fem stycken sk. Inspirationskvällar för kvinnor i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter. Totalt deltog 85 kvinnor på dessa aktiviteter. På inspirationskvällarna berättar 2-3 företagare hur det är att vara företagare, för kvinnor som funderar på att bli företagare. Planeringen av en sk. ERFA-grupp för kvinnor pågår. Konceptet är beprövat och bygger på att kvinnliga företagare (i grupper om ca. 10 personer) som haft företaget ett antal år och vill utveckla företaget samlas under fyra heldagar under ett år och med hjälp av en mötesledare diskuterar centrala frågor för att utveckla deras företagande. Denna aktivitet planeras att starta efter sommaren och syftar till att inspirera de deltagande kvinnorna att vidareutveckla sina företag. Ett profilprogram för Kan hon kan jag har tagits fram. Ny start fokuserar på att inspirera och stödja nya företagare. Under maj slutfördes en seminarieserie om sju tillfällen med fokus på starta eget information i Falun. Aktiviteten har varit en kvällsaktivitet ( ) och deltagits av 25 personer/tillfälle. Deltagarna har fått information om centrala ämnen som är viktiga om man ska bli företagare. Ex. på föreläsningsinnehåll: marknadsföring, affärsplaner, försäkringar, bokföring, juridik, budget, finansiering m.m.. Deltagarna får under seminarieserien information om hur de efter seminarieserien går vidare med sin företagsidé och kan få individuell kostnadsfri rådgivning av sitt företagande via projektet. En kvalitetssäkring har skett av hela starta eget seminarieserien. Detta garanterar att oberoende av på vilken ort man genomför aktiviteten så ska den vara likformig vad gäller innehåll och marknadsföring utåt. Mallar har framtagits för att minska administrationen av starta eget seminarierna. Rådgivare till de som planerar att starta eget har upphandlats i kommunerna Borlänge, Gagnef, Säter samt Falun (förenklad upphandling). Det blev NyföretagarCentrum Falun och NyföretagarCentrum Borlänge Gagnef Säter som lämnade det mest fördelaktiga anbuden. Sedan tidigare är det även NyföretagarCentrum Ludvika Smedjebacken som sköter rådgivningen i dessa kommuner. Rådgivningen till nyföretagarna bedöms fungera mycket bra då NyföretagarCentrumen redan har fungerande

3 verksamhet och ett beprövat kvalitetssäkrat koncept. I projektet ska vi även stötta nystartade företag. En arbetsmodell har utvecklats där man arbetar branschvis med coacher. Modellen kommer att testas på nystartade entreprenadföretag. Detta sker i samarbete branschens största regionala samarbetsorgan, Byggutbildning Star. Byggutbildning Star ägs av Dalarnas Byggmästarförening där huvudparten av de största byggföretagen i Dalarna är medlemmar. I samarbetet hjälper Byggutbildning Star till med att ordna fram coacher till de nystartade företagen och hjälper till med innehållet i de branschspecifika seminarier som är tänkt att anordnas under det kommande året. Identifiering av ett 10-tal intresserade entreprenadföretag har gjorts och ett första möte har hållits med åtta tilltänkta coacher. Arbetet pågår även med att kartlägga vilka fler branscher som vi kan arbeta med. Arbetet beräknas vara slutfört under juni månad. Fokusområdet Ägarväxling ska inspirera och stödja personer som ska eller har övertagit ett befintligt företag. Rekrytering av projektansvarig för denna del av projektet pågår och svårigheten i att hitta denna person har nämnts ovan. Ingela Mästerbo kommer att knytas till projektet under aug/sep för att starta upp verksamheten. Detta för att inte tappa fart i projektet i avvaktan på att delprojektledare anställs eller upphandlas. Till hösten ska seminarieserien Att köpa ett företag genomföras i Falun under tre kvällar. Seminarieserien är unik för Dalarna och har aldrig tidigare genomförts här. Seminarieserien tar upp centrala delar som är viktigt att belysa om man funderar på att överta ett företag. Seminarieupplägget har verifierats med revisionsbyråer, banker och företagsförmedlare. Dessa aktörer kommer vara involverade i seminarierna. Seminarieupplägget bifogas lägesrapporten. Ett frågeformulär har framtagits för att användas vid besök hos personer som ska eller nyligen har övertagit ett företag. Frågeformuläret identifierar företagets/individens nuläge och framtida mål och behoven av att nå dessa. Frågeformuläret har även testats på en butik som övertagits av en ung kvinna. Övergripande aktiviteter som berör hela projektet är: Samverkan med andra projekt och aktörer: Med nedanstående aktörer förs idag diskussioner om hur man ska samverka. I vissa fall finns redan idag en långt gången samverkan. - Byggutbildning Star/Dalarnas Byggmästarförening ett gemensamt coachprogram för entreprenadföretag håller på att tas fram. Vi hade ett möte den 15/5. Ett flertal telefonmöten har hållits. - NyföretagarCentrum från respektive kommun ingår i arbetsgruppen, möte den 29/5. - EU projektet Innowent och Triple Steelix träffades den 5/5 för att informera varandra om planerade och genomförda aktiviteter i respektive projekt. Projekten kommer att ha regelbundna träffar för att informera varandra. - Projektet W7 samverkan inom kvinnors företagande. Möte för att diskutera gemensamma pr insatser mot kvinnor har hållits samt att bygga upp gemensam kompetensbank. - EU projektet Boomtown inlett en dialog kring samverkan där Driveget ska medverka i att hjälpa musiker att bli företagare. Möte hölls den 8/5 - EU projektet IT Rådgivarna Möte den 9/5 och diskuterat deras medverkan i de starta eget seminarier vi planerar att genomföra till hösten. - Teknikdalens Företagsinkubator deltog i deras arbetsgrupp den 7/5. - Föreningen Rekryteringslots varit/är ett bollplank vid rekryteringar till projektet. - Almi ingår i projektets arbetsgrupp, möte den 29/5 - Andra aktörer revisionsbyråer, banker m fl. förs löpande diskussioner med. Tidsplan: I lägesrapporten för kvartal 1 (Lägesrapport 1) nämndes att projektet var försenat. Arbetet har gått mycket bra under maj månad och bedömningen görs att Kan hon kan jag och ny start går enligt plan. Däremot föreligger fortfarande en viss försening i fokusområdet Ägarväxling.

4 Aktivitet Anställning av projektmedarbetare Kundanpassad individuell rådgivning, nystartprocessen Seminarier nystartprocessen Kundanpassad individuell rådgivning, ägarväxling Seminarier ägarväxling Branschspecifika seminarier/nätverksaktiviteter Start och drift av nätverk Start och drift av delprojekt: kvinnors entreprenörskap Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport Kommentar Arbetet pågår med rekrytering av person med ansvar för fokusområde ägarväxling. Pågår. Under maj har starta eget seminarier genomförts vid två tillfällen i Falun med 25 deltagare/kväll. Pågår. Kommer att genomföras till hösten. Seminarieprogram finns framtaget. Planeras att genomföras till hösten. I dagsläget är det klart med seminarier som inriktas mot e-handelsföretagare och entreprenadföretag. Förstudie pågår inom ytterligare branscher. Arbetet har påbörjats med att bilda ett nätverk för entreprenadföretag och ett för kvinnor. Projektledare upphandlad. Aktiviteter genomförs. Annonsering och uppdatering av hemsida pågår. Dialog med följeforskare inledd. Telefonkonferens med andra EU-projekt ang. följeforskning har genomförts. Möte inbokat med följeforskare till den 26/6. Nulägesanalys vad gäller indikatorer har genomförts. 3. Avvikelser från ansökan och beslut Beskriv avvikelser från ansökan och beslut, verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska. Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelser uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. I lägesrapporten för kvartal 1 (Lägesrapport 1) nämndes att projektet var försenat. Arbetet har gått mycket bra under maj månad och bedömningen görs att Kan hon kan jag och ny start går enligt plan. Däremot föreligger fortfarande en viss försening i fokusområdet Ägarväxling. Bedömningen görs att med rätt projektledare ska tidsförlusten kunna tas igen. En revidering av budgeten kommer ske i kommande rapport pga. tillkommande kostnader för följeforskning och upphandlingskostnader av denna. 4. Uppnådda resultat Beskriv här hur projektet uppfyllt de i beslutet uppställda målen. Redovisa de hittills uppnådda resultaten, utfall av indikatorer. Gör en bedömning om projektets mål kommer att vara uppnådda vid projektets slut. Mål Status Kommentar Att intresset för företagande ökar i regionen. Pågår Planering pågår. Inspirationsbroschyr och hemsida framtagen. Inspirationskvällar och starta eget seminarier genomförda. Att andelen företag som drivs av kvinnor ökar i regionen. Pågår Inspirationskvällar för kvinnor har genomförts på 5 orter under maj.

5 Att andelen företag som överlever de tre första åren ökar i regionen. Påbörjat Arbetet med uppstart av ett pilotprojekt med entreprenadföretag planeras. Företag/coacher har kontaktats. Att andelen lyckade ägarväxlingar ökar i regionen Delvis påbörjat Arbetsmodell finns framtagen som delvis testats. Rådgivningar genomförts. Att samarbetet mellan de sex kommunerna som omfattas av projektet utvecklas. Att bygga en plattform och vara en förebild för hur regionen kan samarbeta med ägarväxling Pågår Representanter från samtliga 6 kommuner är på något sätt aktiva i projektet. Möten har hållits med näringslivschef eller motsvarande. Påbörjat Arbetet med att bygga en plattform har påbörjats. Kontakter tagna med nyckelaktörer. 5. Indikatorer Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall (ser förväntade i beslutet) Indikator Kvinnor Män Antal Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) 0 (53) 0 (46) 0 (99) Antal nya/skapade arbetstillfällen, av personer födda 0 (17) 0 (9) 0 (26) utomlands. Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och 0 (34) 0 (29) 0 (63) ägda av män) Antal nystartade företag, födda utomlands 0 (6) 0 (11) 0 (17) Antal nystartade företag med delat/mixat ägande 0 Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd) Entreprenörsfrämjande insatser 1(1) 6. Miljö/jämställdhet/integration Vilken påverkan har projektet haft på miljön, jämställdheten och integrationen. Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden Miljö: Aktiviteter planeras att genomföras där miljöaspekten sätts i fokus. Jämställdhet: Särskild hänsyn har tagits till jämställdhetsperspektivet då kvinnor som entreprenörer (i vår dagliga kommunikation ersatt av det smidigare - Kan hon kan jag ) är ett eget delprojekt. Projektets arbetsgrupp är jämt fördelat och består av fyra kvinnor och tre män. Ledningsgruppen består av två män och två kvinnor. Integration: För att integration hela tiden ska hållas aktuellt deltar Maria Ines från Almi IFS, (som arbetar med rådgivning till invandrare som vill starta eget företag) i arbetsgruppen. Vid rådgivning till invandrare sker detta i samarbete med IFS eftersom de har specialistkompetens inom detta område. På så sätt säkrar vi en hög kvalitet i rådgivningen. 7. Informationsinsatser och offentliggörande Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns. Där projektmedarbetarna sitter finns dekaler uppsatta. På hemsida (www.driveget.nu), annonser, tryckt broschyr, PowerPoint presentationer och annat externt material finns EU logga + text. I samband med inledningen av starta eget informationen och inspirationskvällar har deltagarna informerats om hur aktiviteten finansierats.

6 En pressrelease skickade ut i samband med den första inspirationskvällen för kvinnor i Falun. Tyvärr kom igen till pressinformationen. Ett förutsättningslöst möte hölls med Dalarnas största tidning, Dalarnas Tidningar, den 16/5. Mötet resulterade i att en reportage serie om att starta företag planeras att genomföras under hösten. 8. Övrigt Ange här planerad verksamhet och aktiviteter. Om avsikten är att projektet skall leda vidare till fortsatt verksamhet efter avslutad projektperiod, vilka åtgärder har vidtagits för att ordna finansieringen? En avstämning av indikatorer kommer att ske i samband med 6-månaders rapporten. Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: Datum Ort Borlänge Underskrift Namnförtydligande Mathias Bergqvist

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/9-08 31/10-08

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/11-08 31/12-08 Rapport

Läs mer

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883 Version 2.2 111013 Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: 158837 Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Bredband i glesbygd 00159534 Stödmottagare Organisationsnummer Bräcke kommun 212000-2460 Redovisningsperiod Total projektperiod 2 2012-03-30 Insatsområde

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. Datum: 2011-03-22 Slutrapport Projektnamn: Tillväxt och Lönsamhet Diarienr: 2008-303o298 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 20090115-20101231 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer