Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande)."

Transkript

1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID Tidsperiod 1/ /12-08 Rapport nr. 6 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Belopp som söks för utbetalning kr 1. Nyskapande och innovativitet Redogör och beskriv vad som är nydanande/nyskapande i projektet. Hur ser kopplingen till åtgärden respektive insatsområdet ut i detta avseende? Hur har de nyskapande aspekterna av projektet dokumenterats och kommunicerats? Projektet har en viktig roll att dels samordna arbetet med nyföretagarfrågor för de sex kommunerna och dels att starta och utveckla ett samarbete kring målgrupperna företag ägda av kvinnor, livskraftiga företag och ägarväxlingar. Inom ramen för projektet samarbetar därmed sex kommuner kring ovan nämnda målgrupper. Det innebär inte enbart ett arbete med att effektivisera och samordna ny- och småföretagarfrågor, utan framförallt innebär det att hur vi arbetar med målgrupperna ska ge en positiv utveckling. En större region innebär fler invånare vilket i sin tur innebär större målgrupper. Det här projektet har därför möjlighet att erbjuda kundanpassade och skräddarsydda aktiviteter utefter målgruppernas behov. I och med det kommer arbetet med ny- och småföretagarfrågor att utvecklas väsentligt i regionen. I ansökan kallades projektet för Livskraftigt företagande. Formellt heter projektet Livskraftigt företagande men kallas utåt sett för Driv eget. Nedan används namnet Driv eget. 2. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt i förhållande till budget, aktivitets- och tidsplan. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom tidsperioden. Redogör för ev. privata bidrag i annat än pengar. Organisation: Mathias Bergqvist anställd som projektledare arbetade 80 % i projektet under perioden. Sara Bodin är anställd som projektkoordinator och har arbetat 50 % under perioden. Helen Benjaminsson ansvarar för projektadministrationen och har arbetat 30 % i november och 40 % i december. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). En förfrågan har kommit till Driv eget om vi är intresserade av att låta en person arbetsträna hos oss. Driv eget har ställt sig positiv till detta. Personen kommer arbetsträna ca. två timmar/dag under vintern/våren. Ledningsgruppsmöten hålls med jämna mellanrum. Under november och december har fem protokollförda möten hållits. Anteckningarna bifogas. Den 10/12 lämnades en lägesrapport om projektet till styrelsen för Falun Borlänge-regionen (Kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsråd i fem av de deltagande kommunerna). Driv egets arbetsgrupp hade möte den 13/11. I arbetsgruppen ingår representanter från Almi, NyföretagarCentrum, IFS m fl. Anteckningar från mötet bifogas. Under början av december slutfördes upphandlingen av följeforskare till projektet (upphandlingsunderlag bifogas). Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av Dalarnas Forskningsråd. Ansvarig följeforskare hos Dalarnas Forskningsråd är Jan Messing. Ett första möte hölls med Jan den 12/12 då en plan för följeforskningen gjordes.

2 Verksamhet: Driv eget har fokusområdena - kvinnors företagande (Kan hon kan jag), ny start och ägarväxling. Aktiviteter genomförs både inom respektive fokusområde och övergripande/gemensamt. Övergripande Under projektperioden (nov-dec) har arrangerandet av olika typer aktiviteter fortsatt. Under denna period har 19 träffar hållits. Totalt under 2008 har 330 personer deltagit på Driv egets aktiviteter. Tre upphandlingar har slutförts för genomförande av olika delar av projektet, vilket gör att vi från årsskiftet kommer kunna öka arbetstakten ytterligare. Marknadskommunikationsgruppen har haft ett antal möten och är nu i slutförandet av kampanjen som ska köras under början av Kampanjen har som mål att få fler att bli nyfikna på att bli egna företagare. För att ständigt förbättra våra aktiviteter så genomförs utvärderingar av samtliga aktiviteter som är längre än ca. 4 timmar. Utvärderingarna är sedan en grund i den utveckling av aktiviteterna vi hela tiden arbetar med. Kan hon kan jag - satsning på kvinnors företagande. Erfa-gruppen har fortsatt att träffats och har under nov/dec träffats vid ett tillfälle. Gruppen består av 12 kvinnor som driver företag. Kvinnorna har under året träffats vid totalt fyra tillfällen och fokus under mötena har varit affärsutveckling. Konceptet är beprövat och bygger på att kvinnliga företagare som haft företaget under några år och vill utveckla företaget träffas ett antal heldagar under ett år och med hjälp av en mötesledare diskuterar centrala frågor för att utveckla deras företagande. Planer finns på att starta upp ytterligare en Erfa-grupp under våren. Under perioden har sk. Inspirationskvällar genomförts i Falun den 19/11 och Borlänge den 3/12, med 26 deltagare. På inspirationskvällarna är det 2-3 kvinnliga företagare som berättar om sitt liv som företagare för intresserade kvinnor som antingen är företagare eller funderar på att bli. Planering pågår inför ett heldagars seminarium med affärsutveckling som planeras att genomföras under början av Ny start fokuserar på att inspirera och stödja personer som vill starta företag från början. Under perioden har arbetet med upphandling av Projektmedarbetare till Driv eget slutförts. Endast ett anbud lämnades in och det var från företaget Kollegan i Dalarna, som drivs av Helén Gustafsson. Helén kommer börja arbeta i projektet på ca. 40 % från och med årsskiftet. Helén har lång erfarenhet av eget företagande och rådgivning och kommer bli en stor tillgång för projektet. Upphandlingsunderlag bifogas. Tillsammans med Byggutbildning Star, som ägs av Dalarnas Byggmästareförening, har vi ett coachprogram för nystartade (1-3 år gamla) entreprenadföretag. Tio företag har fått coacher som har branscherfarenhet. Som ett led i arbetet med entreprenadföretagen arrangerades en heldag med entreprenadjuridik den 21/11. Totalt deltog 25 företagare. Under november och december har starta eget seminarier slutförts i Borlänge, Falun och Ludvika. Starta eget seminarierna har pågått under sju kvällar på respektive ort och samlar totalt 48 personer som vill veta mer om att starta företag. Starta eget seminarieserien har utvärderats av deltagarna och fått totalbetyget 3,8 på en fem gradig skala. Arbetet har fortsatt med planeringen för att börja arbeta med nystartade (1-3 år) turistföretagare. Som ett led i detta hölls ett möte den 13/11 med Petra Lindberg på projektet Kurbits. Kurbits har via Region Dalarna sökt finansiering från EU Mål 2 för att arbeta med turistbranschen. För att opimera resurser och undvika att vi gör samma sak hölls ett möte med Petra. Insatserna mot turismbranschen kommer påbörjas under våren. En föreläsning hölls den 6/11 för 30 personer i samband med mässan Jobba i Dalarna. Åhörarna var intresserade av att starta eget företag och fick lyssna till en inspirerande föreläsning.

3 Ett heldagars styrelseseminarium hölls den 9/12 med Thomas Nielsen från Styrelsehögskolan som föreläsare. Seminariet var populärt och 35 företagare deltog. Fokusområdet Ägarväxling ska inspirera och stödja personer som ska ta över eller har övertagit ett befintligt företag. Under perioden har upphandlingen av Processledare för ägarväxling slutförts. Sex anbud lämnades in. Lars Fors med företaget Bärke Corporate Development har lämnat det mest fördelaktiga anbudet. Lars kommer från årsskiftet att arbeta motsvarande 40 % i Driv eget. Lars har tidigare haft befattningar som VD och ekonomichef i företag i verkstadsbranschen. Upphandlingsunderlag bifogas. Under november och december var det premiär i vår region för seminarieserien, på tre kvällar, med temat Köp ett företag. Köp ett företag är starta-eget-seminarier som vänder sig till personer som är intresserade av att ta över/köpa ett befintligt företag. 21 personer deltog. Föreläsare var bland annat jurist, revisorer, banktjänsteman, skatteexpert, företagsförmedlare, företagare som genomfört köp och försäljning av företag, m fl.. Seminarieserien har utvärderats av deltagarna och fått betyg 3,6. Seminarieserien kommer arrangeras på nytt till våren. Samverkan med andra projekt och aktörer: Med nedanstående aktörer har projektet haft kontakt och/eller samarbete med under perioden. - Byggutbildning Star/Dalarnas Byggmästarförening ett gemensamt coachprogram för nystartade entreprenadföretag pågår. 10-tal företag ingår. Regelbunden telefonkontakt och möten. Byggutbildning Star ordnar genom sitt nätverk coacher till ett urval av nya entreprenadföretag som deltar i projektet. - NyföretagarCentrum från respektive kommun ingår i Driv egets arbetsgrupp och är upphandlade för att göra den inledande rådgivningen till nyföretagarna. - Winn: Stiftelsen Teknikdalen, Triple Steelix, Högskolan Dalarna, Almi Företagspartner har regelbundna träffar för att informera varandra och uppnå effektiv regional utveckling. Vi hade ett gemensamt möte den 3/12. - Projektet W7 samverkan inom kvinnors företagande, informella kontakter och möten. - Triple Steelix regelbundna kontakter. Möte med Maria Engholm 21/11. - Teknikdalens Företagsinkubator medverkar i deras arbetsgrupp den 16/12. - Föreningen Rekryteringslots har varit ett bollplank under upphandlingar och rekryteringar till projektet. - Almi ingår i Driv egets arbetsgrupp. Möte den 13/11. - IFS arbetar med rådgivning till invandrare. Ingår i projektets arbetsgrupp. Möte den 13/11. - Kurbits Informationsmöte med Petra Lindberg 13/11 om varandras planer på utvecklingsinsatser riktat mot turismföretag. Detta för att uppnå resursoptimering. - Näringslivsutskottet i Säter- 4/12 lämnade en lägesrapport om projektet.(kommunchef, Kommunalråd, företagare m fl.) - Ung Företagsamhet ingick i juryn för bästa affärsplan i Dalarna. - Andra aktörer revisionsbyråer, banker m fl. förs löpande diskussioner med och de ställer upp som föreläsare på våra aktiviteter samt deltar i de utvecklingsprocesser vi driver. Tidsplan: Håller tidsplanen.

4 Aktiviteter under perioden Anställning av projektmedarbetare Kundanpassad individuell rådgivning, nystartprocessen Seminarier nystartprocessen Kundanpassad individuell rådgivning, ägarväxling Seminarier ägarväxling Branschspecifika seminarier/nätverksaktiviteter Start och drift av nätverk Start och drift av delprojekt: kvinnors entreprenörskap Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport Kommentar En person med ansvar för ägarväxling samt en projektmedarbetare, båda på motsvarande ca. 40 % har upphandlats under perioden. Pågår. Starta eget seminarier har genomförts i Falun, Borlänge och Ludvika. Pågår. Tre kvällsseminarier har arrangerats med 21 deltagare. Seminarieserie för e-handelsföretagare har genomförts tidigare under hösten. En nätverksträff arrangerades i december för entreprenadföretagare. Planering pågår för branschseminarier för turismen. Ett nätverk för entreprenadföretagare och ett för kvinnor håller på att startas upp. Pågår Information om projektet har under perioden delgets näringslivsutskottet i Säter den 4/12. Lägesrapport lämnades till styrelsen i Falun Borlänge-regionen (politiker) den 10/12 samt till de aktörer som nämns ovan under rubriken Samverkan med andra projekt och aktörer. Upphandling av följeforskare har slutförts. Ett första möte har hållits med följeforskare. 3. Avvikelser från ansökan och beslut Beskriv avvikelser från ansökan och beslut, verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska. Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelser uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Ingen avvikelse att rapportera. 4. Uppnådda resultat Beskriv här hur projektet uppfyllt de i beslutet uppställda målen. Redovisa de hittills uppnådda resultaten, utfall av indikatorer. Gör en bedömning om projektets mål kommer att vara uppnådda vid projektets slut. Mål Status Kommentar Att intresset för företagande ökar i regionen. Pågår Inspirationsbroschyr och hemsida framtagen. Inspirationskvällar och starta eget seminarier genomförda. Att andelen företag som drivs av kvinnor ökar i regionen. Pågår Inspirationskvällar för kvinnor har genomförts på 9 orter under det första året med 118 deltagare. Att andelen företag som överlever de tre första åren ökar i regionen. Pågår Ett pilotprojekt med Entreprenadföretag pågår. Seminarieserie för e-handel har genomförts. Planering mot turism branschen pågår. Erfa grupp för kvinnor pågår. Att andelen lyckade ägarväxlingar ökar i regionen Påbörjat Arbetsmodell finns framtagen som delvis testats. Rådgivningar genomförts. Seminarieserien köp ett företag har genomförts med 21 deltagare.

5 Att samarbetet mellan de sex kommunerna som omfattas av projektet utvecklas. Att bygga en plattform och vara en förebild för hur regionen kan samarbeta med ägarväxling Pågår Påbörjat En avstämning har skett och kommer att ske inför 2009 med resp. näringslivskontor. Arbetet med att bygga en plattform har påbörjats. Kortsiktiga Mål som angavs i ansökan Nystartsprocessen - avser 1/1-31/12-08 Minst 400 rådgivningar till personer som funderar på att starta eget ska genomföras Minst 60 nystartade företag ska få personlig enskild rådgivning Minst 6 seminarier till nyföretagare ska genomföras och minst 200 personer ska ha deltagit i dessa Minst 12 branschspecifika seminarier/nätverksträffar ska genomföras och minst 180 personer ska ha deltagit i dessa Minst 6 seminarier/företagsträffar för företag 0-3 år ska genomföras och minst 120 personer ska ha deltagit i dessa Kommentar 220 personer har fått rådgivning under det första året. En grupp på 10 nystartade entreprenadföretag har fått en branschkunnig coach under ett år. 5 seminarieserier på totalt 35 seminarier har genomförts.105 personer har deltagit. De branschträffar som genomförts är mot entreprenadbranschen samt handel på internet. Totalt har fyra seminarier arrangerats med 33 deltagare. Ett seminarium med 35 deltagare har arrangerats. Ägarväxlingsprocessen - avser 1/1-31/12-08 Minst 60 individuella möten med personer som har genomfört en ägarväxling ska genomföras Minst 6 seminarier för målgruppen ägarväxlingar ska genomföras och minst 60 personer ska ha deltagit i dessa. Ett nätverk med befintliga företagare som vill stödja nya företagare, som coacher, ska startas Kvinnors företagande - avser 1/1-31/12-08 Inspirationskvällar Affärsutveckling; Erfa Håller på att startas upp. En seminarieserie med tre seminarier har arrangerats med 21 deltagare. Håller på att startas upp. 9 inspirationskvällar har arrangerats med 118 deltagare. En grupp på 12 företagare har träffats vid 4 tillfällen. 5. Indikatorer Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall (ser förväntade i beslutet) Indikator Kvinnor Män Antal Avstämning 1/1-31/12 Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) 24 (53) 20 (46) 44 (99) Antal nya/skapade arbetstillfällen, av personer födda 1 (9) 2 (17) 3 (26) utomlands. Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och 24 (34) 20 (29) 44 (63) ägda av män) Antal nystartade företag, födda utomlands 1 (6) 2 (11) 3 (17) Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd) Entreprenörsfrämjande insatser 1(1)

6 6. Miljö/jämställdhet/integration Vilken påverkan har projektet haft på miljön, jämställdheten och integrationen. Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden Miljö: Planeras att genomföras till hösten. Jämställdhet: Särskild hänsyn har tagits till jämställdhetsperspektivet då kvinnor som entreprenörer (i vår dagliga kommunikation ersatt av det smidigare - Kan hon kan jag ) är ett eget delprojekt. Projektets arbetsgrupp är jämnt fördelat och består av fyra kvinnor och tre män. Ledningsgruppen består av en man och två kvinnor. Aktiviteterna inom Kan hon kan jag redovisas ovan. I de två upphandlingar som slutförts kommer en man och en kvinna att förstärka projektet. Detta gör att det i projektets ledningsgrupp kommer finns två män och tre kvinnor. Som ett resultat av Driv eget har vi sett att det finns ett behov att mer konkret arbeta med attityder och förebilder för kvinnligt företagande. Som ett led i detta är Falun Borlänge regionen projektägare till Attityder och förebilder i Dalarna som finansieras av Nutek, Länsstyrelsen m fl. Integration: Vi delar lokaler med Almi IFS (som arbetar med rådgivning till invandrare som vill starta eget företag) detta gör att vi ständigt försöker få fler invandrare på våra aktiviteter. Projektet hjälper även till med i ägarväxlingsfrågor, i samband med dessa finns möjlighet att förbättra arbetet med jämställdhet, integration och miljö. 7. Informationsinsatser och offentliggörande Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns. Där projektmedarbetarna sitter finns dekaler uppsatta. På hemsida (www.driveget.se), annonser, tryckt broschyr, PowerPoint presentationer och annat externt material finns EU logga och Region Dalarnas logga. I samband med våra aktiviteter informeras det om hur vi är finansierade. På de deltagarlistor som deltagarna signerar finns EU- resp. Region Dalarnas logga. 8. Övrigt Ange här planerad verksamhet och aktiviteter. Om avsikten är att projektet skall leda vidare till fortsatt verksamhet efter avslutad projektperiod, vilka åtgärder har vidtagits för att ordna finansieringen? En avstämning av indikatorer sker i denna lägesrapport. Avstämningen av indikatorerna sker halvårsvis. I denna lägesrapport har även de kortsiktiga målen som angavs i ansökan lagts till och följts upp. Planering inför vårens aktiviteter bifogas. Projektägaren Utvecklingsbolaget MittDalarna bytte från och med den 1/ namn till Falun Borlänge-regionen AB.

7 Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: Datum Ort Borlänge Underskrift Namnförtydligande Mathias Bergqvist

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/9-08 31/10-08

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883 Version 2.2 111013 Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: 158837 Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Bredband i glesbygd 00159534 Stödmottagare Organisationsnummer Bräcke kommun 212000-2460 Redovisningsperiod Total projektperiod 2 2012-03-30 Insatsområde

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Hej då MittDalarna! Hej framtiden!

Hej då MittDalarna! Hej framtiden! Hej då MittDalarna! Hej framtiden! Utvecklingsbolaget MittDalarna finns inte mer. Nu heter vi Falun Borlänge-regionen. Namnet är nytt, men verksamheten densamma. Det handlar om ett samarbete fem kommuner

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer