Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag."

Transkript

1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID Tidsperiod 1/ /8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Belopp som söks för utbetalning xx 1. Nyskapande och innovativitet Redogör och beskriv vad som är nydanande/nyskapande i projektet. Hur ser kopplingen till åtgärden respektive insatsområdet ut i detta avseende? Hur har de nyskapande aspekterna av projektet dokumenterats och kommunicerats? Projektet har en viktig roll att dels samordna arbetet med nyföretagarfrågor för de sex kommunerna dels att starta och utveckla ett samarbete kring målgrupperna företag ägda av kvinnor, livskraftiga företag och ägarväxlingar. Inom ramen för projektet kommer därmed sex kommuner att samarbeta kring ovan nämnda målgrupper. Det innebär inte enbart att arbetet med ny- och småföretagarfrågor kommer att samordnas och effektiviseras, utan framförallt innebär det att hur vi arbetar med målgrupperna kommer att utvecklas på ett positivt sätt. En större region innebär fler invånare vilket i sin tur innebär större målgrupper. Det här projektet har därför möjlighet att erbjuda kundanpassade och skräddarsydda aktiviteter utefter målgruppernas behov. I och med det kommer arbetet med nyoch småföretagarfrågor att utvecklas väsentligt i regionen. 2. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt i förhållande till budget, aktivitets- och tidsplan. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom tidsperioden. Redogör för ev. privata bidrag i annat än pengar. Organisation: Mathias Bergqvist anställd som projektledare arbetade % i projektet under perioden. Sara Bodin är anställd som projektkoordinator på heltid. Helen Benjaminsson ansvarar för projektadministrationen och har arbetat ca 20 % i projektet. Sven-Erik Frederiksen har arbetat ca 25 % med bland annat kvalitetssäkring av starta eget seminarier, planering av en seminarieserie om e-handel samt med Mark & lokaler. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Ledningsgruppsmöten hålls med jämna mellanrum. Under perioden har fem protokollförda möten hållits. Bilaga 1 Den 28/8 lämnades en lägesrapport till styrgruppen som består av näringslivschefer eller motsvarande i respektive kommun. Utöver detta har möte hållits med Tiina Ohlsson (Näringslivschef i Borlänge) den 23/6 och med Linda Nilsson (Näringslivssekreterare i Säter) den 19/8. Verksamhet: Livskraftigt företagande/ Driveget har fokusområdena - kvinnors företagande (Kan hon kan jag), ny start och ägarväxling. Aktiviteter genomförs både inom respektive fokusområde och övergripande/gemensamt. Trots att lägesrapporten behandlar sommarmånaderna har aktivitetsnivån i projektet varit hög. Hemsidan driveget.nu har utvecklats och gjorts mer läsvänlig. För att underlätta anmälningar till våra aktiviteter har en anmälningsfunktion på hemsidan tagits fram. Varje aktivitet har en sk. dold sida (Se ex. där material från seminarierna läggs ut för att deltagarna lätt ska komma åt detta. Den 26/6 hölls ett planeringsmöte inför hösten Bilaga 2. Uppskattningsvis kommer personer att deltaga på de aktiviteter som vi planerar anordnar under hösten. Till detta alla de rådgivningar som görs vi NyföretagarCentrum på respektive ort som projektet har upphandlat nyföretagarrådgivning av. Under det första halvåret har ca.250 personer deltagit på Livskraftigt företagande/drivegets aktiviteter.

2 En marknadskommunikationsgrupp har tillsats med syfte att ansvara för all den externa marknadskommunikation som kommer att genomföras i projektet. Gruppen består av både lokal- och av nationell expertis. Målgrupperna för marknadskommunikationen är personer som funderar på att bli företagare oberoende av om det ska starta ett företag från början eller överta ett befintligt. Till gruppen överta ett befintligt ingår såväl ägarväxling inom familjen som en extern försäljning. Marknadskommunikationsgruppen har haft möten den 16/6 och den 25/8. Ett förslag har diskuterats fram och nu arbetar gruppen med aktivitetsplan och tidsplan. Lanseringen beräknas ske under början av Arbetet är komplext och innefattar allt från överväganden kring vilka ord man ska kommunicera ut till målgruppen till på vilket sätt man ska nå målgruppen. Ett profilprogram för Kan hon kan jag och för Livskraftigt företagande/driveget har tagits fram. Under perioden har en presentation tagits fram som presenterar hela projektet. Denna presentation är ett levande dokument som ständigt uppdateras allt eftersom projektet fortskrider. Den 28/8 var vi representerade på ett möte ang. följeforskning hos Nutek i Stockholm. Upphandlingen av följeforskare i projektet kommer påbörjas under september. Projektet kommer ta hjälpa av Allego Konsult med upphandlingen. En upphandlingsplan har tagits fram för att till hösten upphandla, förutom följeforskare, även resurser till ägarväxling och projektmedarbetare. Trots omfattande försök, bland annat via två rekryteringsföretag, att hitta lämpliga personer att anställa har detta inte givit några resultat. Beslut har därför tagits om att upphandla dessa kompetenser, projektet riskerar annars att tappa fart. Under perioden har arbete pågått med att slutföra arbetet med Mark- och lokal databasen. Mark- och lokal databasen kommer visa lediga lokaler och mark inom kommunerna. Detta underlättar för både nya och befintliga företagare att hitta nya lokaler. Som besökare kommer du se samtliga lediga lokaler, oberoende från vilken kommuns hemsida du går in. Programvaran finansieras inte från projektet, däremot delar av tiden som lagts ned på att utforma informationsplatsen. Det har varit viktigt att ha kopplingen till arbetet med nyföretagande i åtanke då marknadsplatsen utformats. En 1:a version av sidan har lagts ut och kan ses på (Lediga lokaler och mark). En ansökan till Nutek Att nå kvinnor som vill köpa företag, lämnades in den 30/8. I projektet ska man ta fram en kommunikativ plattform och verktyg för att nå kvinnor i åldern år. Projektet är på 1 år. Kan hon kan jag - satsning på kvinnors företagande. Intresset för den första sk. ERFA-grupp för kvinnor har varit bra. Den första gruppen kommer ha sitt första möte i september. Konceptet är beprövat och bygger på att kvinnliga företagare som haft företaget ett antal år och vill utveckla företaget träffas ett antal heldagar under ett år och med hjälp av en mötesledare diskuterar centrala frågor för att utveckla deras företagande. Mer information om Erfa finns i bilaga 3. Planeringen av höstens inspirationskvällar för kvinnor har fortsatt. Inspirationskvällar planeras att genomföras vid sju tillfällen. Ny start fokuserar på att inspirera och stödja nya företagare. Tillsammans med Byggutbildning Star, som ägs av Dalarnas Byggmästareförening, håller vi på och startar upp ett coachprogram för nystartade (1-3 år gamla) entreprenadföretag. Tio företagare har hittills anmält att de är intresserade (ex. elektriker, trädgårdsdesigner, kakelugnsmakare, borrare, snickare). En träff har hållits med ett antal intresserade coacher. Möten har även hållits mellan ett antal coacher och adepter. Här brukar vi vara med vid det första träffen. Informationen som delgivits coacher och adepter finns som bilaga 4. Coacher har varit eller är aktiva i samma bransch som de företag de blir coacher för. I riktlinjerna säger vi att coach och adept ska träffas ca.3 timmar/månad under ett år. För detta erbjuds coacherna en ersättning, för hela perioden, på motsvarande kr. Trots den förhållandevis låga ersättningen är det ingen som valt att hoppa av som coach.

3 Det är viktigt att hitta en fungerande modell för coachning då det kommer behövas många coacher då vi i början av 2009 även börjar arbeta med detta i ägarväxlingsföretag. Trots att ersättningen är ringa är kvalitén på coacherna mycket hög. Det gäller att hitta en fungerande modell som även fungerar när projektet är slut. Vi har även påbörjat arbetet med e-handelsföretagare. Tre seminarier hölls under våren för intresserade blivande företagare och befintliga e-handelsföretagare. Vi utreder hur vi ska arbeta vidare med denna branschgrupp. En kartläggning har genomförts hur och med vilka andra branscher, utöver entreprenadbranschen och e- handelsföretagare, vi ska arbeta med. Vi har kommit fram till att vi under hösten 2008/början på 2009 ska påbörja arbetet med turismen samt detaljhandeln. Hur vi konkret ska arbeta med turismen kommer vi utreda vidare. Det är här viktigt att vi har direktkontakt med såväl Region Dalarna som lokala turistorganisationer. Ett möte hölls den 26/8 med projektledaren för Näringslivsutveckling Runn Cecilia Linnteg och Borlänges turistbolags VD Lars Erlman för att informera om respektive projekt för att uppnå resursoptimering. En plan för hur vi ska arbeta med detaljhandeln finns framtagen och finns som bilaga 5. Ett antal möten har även hållits med representanter för KRIS ( Kriminellas Revansch I Samhället) med anledning av deras planerade projekt kring entreprenörskap. Fokusområdet Ägarväxling ska inspirera och stödja personer som ska eller har övertagit ett befintligt företag. Rekrytering av projektansvarig för denna del av projektet pågår och svårigheten i att hitta denna person har nämnts ovan. Mästerbo Consulting har anlitats för att starta upp coachningen till personer som övertagit ett företag. Detta arbete har inletts med att intervjua ett antal personer som övertagit företag. Mer information om detta kommer i lägesrapporten för september. Samverkan med andra projekt och aktörer: Med nedanstående aktörer förs idag diskussioner om hur man ska samverka. I vissa fall finns redan idag en långt gången samverkan. - Byggutbildning Star/Dalarnas Byggmästarförening ett gemensamt coachprogram för entreprenadföretag har inletts. Ett 10-tal företag ingår. Vi hade ett möte den 25/6. Ett flertal telefonmöten har hållits. - NyföretagarCentrum från respektive kommun ingår i Livskraftigt företagande/drivegets arbetsgrupp. - Winn: Stiftelsen Teknikdalen, Triple Steelix, Högskolan Dalarna, Almi Företagspartner har regelbundna träffar för att informera varandra och uppnå effektiv regional utveckling. Vi hade ett gemensamt möte den 2/6. - Projektet W7 samverkan inom kvinnors företagande. Telefonkontakt har hafts, under perioden, för att diskutera gemensamma pr insatser mot kvinnor samt att bygga upp en gemensam kompetensbank. - Triple Steelix möte med Bosse Lilja den 7/8, med syfte att informera och samordna våra projekt. - EU projektet Boomtown inlett en dialog kring samverkan där Livskraftigt företagande/driveget ska medverka i att hjälpa musiker att bli företagare. Möte hölls den 19/6 då en musiker fick hjälp att starta företag. - EU projektet IT Rådgivarna Kommer anlitas för att hålla en del i starta eget seminarierna som planeras till hösten. - Teknikdalens Företagsinkubator medverkar i deras arbetsgrupp. - Föreningen Rekryteringslots varit/är ett bollplank vid rekryteringar och upphandlingar till projektet. - Almi ingår i Livskraftigt företagande/drivegets arbetsgrupp. - IFS arbetar med rådgivning till invandrare. Ingår i projektets arbetsgrupp. - Kreditgarantiföreningen möte den 19/6 och informerade om projektet, med syfte att hitta samverkansområden. - Näringslivsutveckling Runn - Ett möte hölls den 26/8 med projektledaren Cecilia Linnteg och Borlänges turistbolags VD Lars Erlman för att informera om respektive projekt för att uppnå resursoptimering. - Andra aktörer revisionsbyråer, banker m fl. förs löpande diskussioner med och kommer användas som föreläsare på våra höstaktiviteter. Tidsplan: Arbetet har fortsatt gått mycket bra och planeringen inför hösten indikerar att vi kommer ha uppemot 450 deltagare/halvår på de aktiviteter vi anordnar. Däremot föreligger fortfarande en viss försening i fokusområdet Ägarväxling. Under hösten kommer dock en person med ansvarsområdet ägarväxling att upphandlas.

4 Aktivitet Anställning av projektmedarbetare Kundanpassad individuell rådgivning, nystartprocessen Seminarier nystartprocessen Kundanpassad individuell rådgivning, ägarväxling Seminarier ägarväxling Branschspecifika seminarier/nätverksaktiviteter Start och drift av nätverk Start och drift av delprojekt: kvinnors entreprenörskap Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport Kommentar En person med ansvar för ägarväxling samt en projektmedarbetar, båda på motsvarande ca. 40 %, ska upphandlas under hösten. Pågår. Seminarier har genomförts under våren och kommer genomföras under hösten. Pågår. Kommer att genomföras till hösten i Falun. Seminarieprogram finns framtaget. Seminarieserie för e-handelsföretagare har genomförts. Arbetet pågår med bildande av nätverk för entreprenadföretag och för kvinnor som är företagare. Pågår Information om projektet har under perioden delgets näringslivschefer, styrelsen i MittDalarna (politiker) och i MittDalarnas nyhetsbrev bilaga 6. Upphandling av följeforskare kommer påbörjas under september. 3. Avvikelser från ansökan och beslut Beskriv avvikelser från ansökan och beslut, verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska. Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelser uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Till denna rekvisition lämnas en reviderad budget. De förändringar som skett är: - följeforskare: posten har ökats pga. Nuteks högre ställda krav. - Anställda: har flyttats över till konsultkostnader. Kommer upphandlas externt efter sommaren. - Falu kommuns medfinansiering: Går in med kr i ytterligare kontanter för 2008.Egen tid minskas med motsvarande. 4. Uppnådda resultat Beskriv här hur projektet uppfyllt de i beslutet uppställda målen. Redovisa de hittills uppnådda resultaten, utfall av indikatorer. Gör en bedömning om projektets mål kommer att vara uppnådda vid projektets slut. Mål Status Kommentar Att intresset för företagande ökar i regionen. Pågår Inspirationsbroschyr och hemsida framtagen. Inspirationskvällar och starta eget seminarier genomförda. Att andelen företag som drivs av kvinnor ökar i regionen. Pågår Inspirationskvällar för kvinnor har genomförts på 5 orter under de första 6 månaderna. Att andelen företag som överlever de tre första åren ökar i regionen. Pågår Arbetet med uppstart av ett pilotprojekt med entreprenadföretag har påbörjats. Seminarieserie för e-

5 handel har genomförts. Ytterligare branscher har utvärderats. Erfa grupp för kvinnor kommer startas efter sommaren. Att andelen lyckade ägarväxlingar ökar i regionen Påbörjat Arbetsmodell finns framtagen som delvis testats. Rådgivningar genomförts. Seminarieserien köp ett företag kommer genomföras till hösten. Att samarbetet mellan de sex kommunerna som omfattas av projektet utvecklas. Att bygga en plattform och vara en förebild för hur regionen kan samarbeta med ägarväxling Pågår Påbörjat Möten har hållits med näringslivschef eller motsvarande. Arbetet med en gemensam databas för mark- och lokaler håller på och tas fram. Arbetet med att bygga en plattform har påbörjats. Kontakter tagna med nyckelaktörer (ex. banker, revisionsbyråer, företagsförmedlare). 5. Indikatorer Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall (ser förväntade i beslutet) Indikator Kvinnor Män Antal Avstämning 1/1-30/6 Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män) 11 (53) 14 (46) 25 (99) Antal nya/skapade arbetstillfällen, av personer födda 1 (9) 2 (17) 3 (26) utomlands. Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och 11 (34) 14 (29) 25 (63) ägda av män) Antal nystartade företag, födda utomlands 1 (6) 2 (11) 3 (17) Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd) Entreprenörsfrämjande insatser 1(1) 6. Miljö/jämställdhet/integration Vilken påverkan har projektet haft på miljön, jämställdheten och integrationen. Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden Miljö: Aktiviteter planeras att genomföras där miljöaspekten sätts i fokus. Jämställdhet: Särskild hänsyn har tagits till jämställdhetsperspektivet då kvinnor som entreprenörer (i vår dagliga kommunikation ersatt av det smidigare - Kan hon kan jag ) är ett eget delprojekt. Projektets arbetsgrupp är jämt fördelat och består av fyra kvinnor och tre män. Ledningsgruppen består av en man och två kvinnor. Integration: För att integration hela tiden ska hållas aktuellt deltar Maria Ines från Almi IFS, (som arbetar med rådgivning till invandrare som vill starta eget företag) i arbetsgruppen. Vid rådgivning till invandrare sker detta i samarbete med IFS eftersom de har specialistkompetens inom detta område. På så sätt säkrar vi en hög kvalitet i rådgivningen. Projektet kommer att hjälpa till i ägarväxlingsfrågor, i samband med dessa finns möjlighet att förbättra arbetet med jämställdhet och integration.

6 7. Informationsinsatser och offentliggörande Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns. Där projektmedarbetarna sitter finns dekaler uppsatta. På hemsida (www.driveget.nu), annonser, tryckt broschyr, PowerPoint presentationer och annat externt material finns EU logga + text. I samband med inledningen av starta eget seminarier och inspirationskvällar har deltagarna informerats om hur aktiviteten finansierats. - Styrelsemöte i Utvecklingsbolaget MittDalarna den 25/6 samt 27/8. - Möten med kommunernas näringslivspersonal. 8. Övrigt Ange här planerad verksamhet och aktiviteter. Om avsikten är att projektet skall leda vidare till fortsatt verksamhet efter avslutad projektperiod, vilka åtgärder har vidtagits för att ordna finansieringen? En avstämning av indikatorer för perioden 1/1-30/6 har skett i denna lägesrapport. Avstämningen kommer ske halvårsvis. Planeringen för höstens externa aktiviteter finns som bilaga 7. Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: Datum Ort Borlänge Underskrift Namnförtydligande Mathias Bergqvist

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr S E S P A Ägarskiften i mindre företag En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län Karin Dahlström, ekon. dr Förord Inom ramen för det s k SESPA projektet (Societal Entrepreneurship in Sparsely

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer