Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet."

Transkript

1

2 Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka Borlänges tillväxt. Evenemang bidrar till en stads identitet och skapar kulturell och idrottslig attraktion samt samhörighet för såväl boende som besökare. Undersökningar visar att en stor andel av besökare till större evenemang kommer från andra platser än orten för evenemanget. Besökare till evenemang väljer att besöka även andra sevärdheter och anläggningar under tiden för evenemang, vilket medför ett tillskott av turism. En vistelse som varar längre ger direkt upphov till ökad omsättning inom handel, kommunikationer, hotell, besöksattraktioner och service. En positiv evenemangsupplevelse i Borlänge bidrar med all sannolikhet till ytterligare besök i Borlänge såväl som inflyttning och fler etableringar. Vision Borlänge kommuns vision är att vara Sveriges trevligaste stad. Vad gäller evenemang så är vår vision att Borlänge, Sveriges trevligaste stad också skall vara en mötesplats för nationella och internationella evenemang. Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Genom mångfalden av evenemang ska Borlänge vara en förebild för evenemangsplatser nationellt såväl som internationellt.

3 Organisation Evenemangsstrategin beslutas av kommunfullmäktige och hanteras av Finansutskottet. På Finansutskottets uppdrag arbetar Evenemangsrådet, som består av både kommunala tjänstemän och representanter från organisationer med sakkunskap om evenemang och evenemangsutveckling. Till evenemangsrådets och evenemangsarrangörernas hjälp finns en evenemangslots. Evenemangslotsen är evenemangsarrangörernas bollplank och bereder ärendena till rådet. Alla kommunens förfrågningar av evenemangsbidrag samt evenemangshantering kanaliseras/slussas till evenemangslotsen. På så sätt får vi ett helhetsgrepp, större proffessionalism och färre suboptimeringar. Visit Falun Borlänge AB har ett uppdrag, enligt avtal, att för kommunerna inom evenemangsutveckling aktivt bedriva försäljning av kommersiella evenemang för utveckling och genomförande av kommunernas evenemangsstrategier fungera som samordnare mellan olika evenemang i kommunerna delta i kommunernas evenemangsråd eller motsvarande Visit Falun Borlänge AB har således en samordnande roll av vissa evenemang (beslutas av bolaget), samt deltar i evenemangsrådet. I huvudsak har bolaget ett offensivt säljande ansvar (uppsökande sälj). Visit Falun Borlänge kan i vissa fall själv vara evenemangsarrangör (projektledare) och söka medel för evenemanget hos evenemangrådet. I dessa fall utgår Visit Falun Borlänge ABs representant vid ärendets beredning och beslut, för att undvika jäv. Evenemangslotsen har inte en offensivt (uppsökande) säljande roll, utan är sakkunnig om den kommunala organisationen, expert på praktisk hantering av ett evenemang samt är länken mellan evenemanget och evenemangsrådet. Naturligtvis måste ett nära samarbete ske mellan evenemangslotsen och Visit Falun Borlänge AB, precis som med andra arrangörer av evenemang i kommunen.

4 Organisationsskiss 2 $ * # 2% /% * )&&#" # %&'( 0, 0!" #!$ %&'(!)%(%!)&&#!*&&#%!+, # & #% - #&(. &.% (.- %!"

5 Handlingsplan på lång och kort sikt Evenemangsrådet har som uppgift att tillsammans med evenemangslotsen utarbeta en handlingsplan för det närmsta året samt lägga en plan för evenemangsrådets arbete och inriktning för de kommande 3 åren. Handlingsplanen skall innehålla budget för kommande året samt innehålla strategi för vilka evenemang som ska prioriteras utifrån visionen. Handlingsplanen revideras varje år. Storleken på evenemangspotten beslutas av Finansutskottet. För 2011 uppgår summan till 1 miljon kronor. Handläggning av ansökningar Hantering av ett ärende gällande evenemangsbidrag går förslagsvis till så här: 1 En evenemangsarrangör kontaktar evenemangslotsen för att få råd, vägledning, checklistor samt ev ansökningshandlingar för bidrag. 2 Dialog sker mellan evenemangslots och evenemangsarrangör 3 Evenemangsarrangör söker medel hos evenemangsrådet enligt instruktioner 4 Evenemangslots bereder ärendet, evenemangsrådet sammanträder och gör förslag till beslut. Ärendet förs till Finansutskottet. 5 Vid nästkommande Finansutskott fattas beslut om finansering 7 Evenemangslotsen återkopplar till sökande 8 Medel betalas ut till evenemangsarrangör enligt överenskommelse 9 Återkoppling på uppfyllelse av kriterier sker från eventarrangören till evenemangslots efter avslutat arrangemang 10 Evenemangslotsen återrapporterar respektive evenemangs uppfyllelse av kriterier till evenemangsrådet/ks en gång per år Ärendena handläggs av evenemangslotsen löpande under året. Evenemangsrådet bereder ärendena vid fyra fastslagna mötestillfällen per år. Finansutskottet beslutar om finansiering löpande under året, vid ordinarie sammanträden. Summan för evenemangsstöd skall inte vara årsbaserad utan kan fördelas över längre tidsperioder beroende på evenemangens dignitet och antal under denna tidsperiod. 4

6 Kriterier för evenemangsstöd - evenemangens bidrag till Borlänge Ett evenemangs bidrag från kommunen beslutas utifrån hur väl evenemanget bedöms uppfylla nedan angivna kriterier. I ansökan till Evenemangsrådet ombeds arrangör redogöra för sin bedömda uppfyllelse av kriterierna nedan, samt efter avslutat arrangemang återrapportera resultatet av uppfyllelsen. Varje evenemang skall uppfylla följande kriterier: Evenemangsarrangören ska genom dialog med evenemangslotsen eller på annat sätt (ex referenser) uppvisa att evenemanget håller genomgående god kvalitet och evenemangsarrangören visar på kunnande, kreativitet och kompetens. Stärker Borlänge som en spännande och framåt stad samt tydliggör förhållningssättet Borlänge är Sveriges trevligaste stad samt konceptet Trevligt folk. Stärker Borlänges långsiktiga arbete med varumärket Borlänge, som innehåller kärnvärdena: o Borlänge i ständig utveckling o Ett gott liv tillsammans o Borlänge en del av Dalarna Borlänge skall sträva efter nya, och främja existerande evenemang som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: Skapar evenemangsutveckling genom att o på ett nyskapande sätt kombinera, t ex idrott, kultur och friluftsliv o evenemanget stärker befintliga och driver utveckling av nya evenemangsplatser i kommunen o bidra till utveckling och etablering av nya evenemang Bidrar till näringslivsutveckling och/eller ett starkare föreningsliv genom att o Stärka utvecklingen inom profilområdena handel, musik & upplevelser, transport & kommunikationer och materialteknik 1. o arrangemangen genomförs i nära och god samverkan med berörda organisationer och föreningar Ger nationell och internationell uppmärksamhet, i relation till visionen, och på så sätt o attraherar ungdom i och utanför Borlänge o lockar stor publik och/eller deltagare i olika åldrar o attraherar internationella besökare och deltagare o skapar fler övernattningar på hotell eller motsvarande 6 " & #(7 8966!96: 5

7 Koncernen Borlänge kommuns roll i evenemangsarbetet Borlänge som evenemangsstad skall arbeta med evenemang och evenemangsutveckling och göra Borlänge attraktiv och motivera enskilda arrangörer/föreningar att förlägga och utveckla evenemang i Borlänge. Borlänge kommun-koncerns bidrag till evenemangsutvecklingen är: Proffessionalism - organisation och handläggning Vi ska inom koncernen Borlänge kommun agera koordinerat och serviceinriktat, hålla en väl fungerande infrastruktur samt initiera samverkan kring evenemang. Borlänge kommun ska tillhandhålla tydliga regler och riktlinjer för evenemangs placering och genomförande som tar hänsyn till miljöpåverkan, sociala aspekter, ljudnivåer, trygghet och ordning. Borlänge kommun skall agera konkurrensneutralt. Genom tydliga avtal och överenskommelser vid egen markupplåtelse, hyra av anläggningar mm reglera parternas ömsesidiga ansvar och skyldigheter, och i samband därmed reglera eventuella särskilda krav från Borlänge kommuns sida. Handläggning ska ske utan onödiga fördröjningar samt med tydlig & korrekt information. Ekonomi o Finansiering Borlänge kommun skall klargöra att arrangörer står för de ekonomiska riskerna. Kommunens roll kan i särskilda fall vara sponsor eller bidragsgivare med tydliga resultatkrav såsom synlighet, antal besök etc. i enlighet med Evenemangsstrategin. Borlänge kommun skall inte verka med förlusttäckningsgarantier. Marknadsorganisationen Borlänge kommun Borlänge kommun ska inbjuda till evenemangsutveckling utifrån strategin. Detta skall ske då Borlänge som evenemangsstad är beroende av lokala arrangörer, föreningsliv, anläggningar, näringsliv m fl. Dessa är en förutsättning för an framgångsrik utveckling. Borlänge kommun använder aktivt sin mark, offentliga platser och sina anläggningar för att attrahera nya evenemang och utveckla och behålla redan etablerade. Borlänge kommun ska initiera ett antal avgränsade evenemang som visar bredden och möjligheterna i Borlänge inom fritid och kultur. Borlänge kommun ska samverka med andra partners och aktörer inom regionen, nationellt och internationellt i syfte att utveckla och lära om omvärlden. ;

8 Uppföljning och utvärdering Evenemangslotsen har ansvar för att respektive evenemangsarrangör lämnar in en uppföljning & utvärdering efter genomfört evenemang. Evenemangslotsen sammanställer respektive evenemangs måluppfyllelse och rapporterar till Evenemangsrådet som utvärderar mot kriterier och den årliga handlingsplanen. Evenemangsrådet har ansvar för att Finansutskottet får en redogörelse av sammanställningen en gång per år. Respektive evenemangsarrangör kan mäta sin måluppfyllelse både kvantitativt och kvalitativt genom exempelvis: mäta antalet nationella och internationella besökare mäta antalet gästnätter mäta deltagare och publik mäta antalet träffar och internationella sökningar i press (vissa utvalda evenemang) redovisa ekonomisk omsättning av evenemanget enligt gängse beräkningsgrunder genomföra attitydundersökningar/varumärkesuppföljning bidrag till föreningar Därtill kan evenemangsrådet till Finansutskottet lämna redovisning av exempelvis: totalt antal evenemang totala antalet ungdomsevenemang vad evenemangen bidragit med till föreningslivet i Borlänge vad evenemangen bidragit med för utveckling av nya arenor/mötesplatser osv /Åsa Svedjetun, näringslivschef

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07

Kommunstyrelsen 2015-01-07 Kommunstyrelsen 2015-01-07 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane.

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane. Event in Skåne AB Strategi Kontakt +46 (0) 40 675 1 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Sweden Event in Skåne Strategi 2020 Innehållsförteckning

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer