Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17"

Transkript

1 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr Arbetsutskottets beslut l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända förslag till evenemangspolicy på remiss till kommunens kultur- och fritidsnämnd och bolagsstyrelser. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att y1trandet ska vara kansliet tillhanda senast Sammanfattning Evenemang är en pusselbit i arbetet att göra Karlsborg till ett intressant besöksrnål, en attraktiv boendeort och ett givet alternativ för företagsetablering. En strategisk satsning på evenemang genom Evenemangspolicyn blir således ett viktigt verktyg i kommunens arbete att nå den framtidsbild som visionen uttrycker. Kommunen saknar idag en politiskt förankrad och fastställd inriktning för arbetet med och engagemanget i olika slags evenemang. Beslutsunderlag Utvecklings- och säkerhetsstrateg Maria Fast, Tjänsteskrivelse och förslag till policy, Beslutet ska sändas till Kultur- och fi itidsnämnden De av kommunen helägda bolagen Utvecklings- och säkerhets strateg Maria Fast Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Karlsborgs kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Remissvar Datum (2) DiarientJmmef~------, 20 ' 5<ARLS30RGS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande angående Evenemangspolicy för Karlsborg kommun. Evenemang bidrar till en orts identitet och skapar en kulturell attraktion och samhörighet för såväl boende som besökare. En stor andel av besökare till våra evenemang kommer från andra kommuner vilket innebär ett tillskott av turism i och med att besökare till evenemangen väljer att besöka även andra sevärdheter och anläggningar under tiden för evenemanget. En vistelse som varar längre ger direkt upphov till ökad omsättning inom handel, boende och service. Inte sällan är det föreningslivet som är huvudmän och initiativtagare till våra lokala evenemang och som är genomförbara främst genom en stor ideell arbetsinsats. Det är därför viktigt att kommunen betonar värdet av detta engagemang och understödjer dessa initiativ på olika sätt. En policy kan bidra till att tydliggöra kommunens engagemang men även markera kommunens mål och ambitionsnivå. Det är viktigt att kommunen stödjer en mångfald av evenemang under hela året, med en geografisk spridning och som riktar sig till olika målgrupper. Det är också viktigt att ställa motkrav på arrangörerna som erhåller stöd från kommunen och även tydliggöra att det kommunala stödet kan vara av olika art. Kultur och fritidsnämnden tillstyrker också förslagsställaren lista på prioriteringar av evenemangsbidrag och särskilt kravet på att 50 % av evenemangen ska ha barn- och ungdomar som målgrupp. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker även en förenklad och samordnad handläggning av bidrags ansökningarna och att kommunen och dess bolag samordnar det ekonomiska stödet vid evenemangen. Däremot tycker kultur- och fritidsnämnden att stycket under rubriken "Evenemangsbidrag" bör arbetas om. I första stycket bör det klargöras att endast "föreningar och organisationer" kan söka bidrag. Att andra inte kan söka bidrag är då en överflödig information. Vidare harmonierar formuleringarna i evenemangspolicyn inte med formuleringarna i de bidragsbestämmelser som kommunfullmäktige antog den 25 november 2014 vad Karlsborgs kommun, Storgatan 16, Karlsborg

3 Karlsborgs kommun Datum Diarienummer (2) avser kraven på föreningar och organisationer som kan söka bidraget. Samma sak bör formuleras lika i de olika kommunala styrdokumenten. Kultur- och fritidsnämnden ger i övrigt sitt bifall till förslaget om ny evenemangspolicy. Kultur- och fritidsnämnden gm.:> ~ V.s...-"" Kultur- och friti::2 Tranquist ======::,..,

4 Evenemangspolicy Dokumenttyp: Policy Diarienummer: xx.åååå Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: ÅÅÅÅ-MM-DD Giltighetstid: ÅÅÅÅ-MM-DD eller tillsvidare Dokumentet gäller för: Hela kommunen Dokumentansvar: Utvecklings- och säkerhetsstrateg

5 2 av 6 Inledning Karlsborgs kommuns evenemangspolicy utgår från Karlsborgs kommuns Vision Vision 2020 pekar ut fyra insatsområden; leva och bo, upplevelser, kommunikationer och Karlsborgs centrum, där kommunen vill fokusera sina utvecklingsinsatser inför år Insatserna ska ske med beaktande av ett antal genomgående utvecklingsperspektiv, barn- och ungdomar, företagsamhet, lärande, vatten och trygghet. Visionen tecknar ett Karlsborg med en positiv och hållbar utveckling där antalet kommuninvånare ökar och invånare, företagare, arbetande och besökare upplever en bra livskvalitet. En aktiv fritid lockar människor från när och fjärran. Barn och ungdomars nyfikenhet, vilja och förmåga att lära och utvecklas tas tillvara och en utvecklad samverkan mellan kommunen och föreningslivet främjar kreativiteten och bidrar till den lokala utvecklingen. Evenemang är en pusselbit i arbetet att göra Karlsborg till ett intressant besöksmål, en attraktiv boendeort och ett givet alternativ för företagsetablering. En strategisk satsning på evenemang genom evenemangspolicyn blir således ett viktigt verktyg i kommunens arbete att nå den framtidsbild som visionen uttrycker. Mål I enlighet med Vision 2020 ska kommunen i samarbete med näringslivet och föreningslivet anordna minst ett evenemang per år som lockar en nationell publik. Karlsborgs kommun ska initiera, medverka i eller stödja ett antal avgränsade evenemang som visar på bredden och möjligheterna i Karlsborg. Det lokala näringslivet, föreningarna, Försvarsmakten, Västarvet och Statens fastighetsverk är viktiga aktörer i det arbetet och den strävan. Samverkan, samarbete och förståelse för varandras roller är i det sammanhanget framgångsfaktorer för lyckade evenemang som bidrar till att utveckla Karlsborg till en attraktiv plats för invånare, besökare och företag. Det är i övrigt viktigt att evenemang kan skapas och utvecklas i hela kommunen, under hela året och på så sätt bidra till säsongsförlängning. Evenemang som Karlsborgs kommun initierar, medverkar i eller stödjer ska därtill: Bidra till att stärka Karlsborgs identitet. Skapa kulturell och idrottslig attraktion. Skapa samhörighet bland invånare, företag och besökare.

6 3 av 6 Bidra till att öka antalet invånare, besökare och företag i kommunen. Bidra till att utveckla Karlsborgs kommun som boende-, utbildningsföretags- och besöksort. Skapa naturliga mötesplatser och gemenskap över såväl åldersgränser som kulturella gränser. Vara långsiktigt utvecklingsbara och ekonomiskt självständiga. Vad räknas som evenemang Ett evenemang är en större tillställning eller händelse som arrangeras kortvarigt, till skillnad från löpande verksamhet, och delas främst upp i kultur-, idrotts- och andra evenemang. Ett evenemang kan genomföras utan vinstdrivande syfte, med ett kommersiellt syfte eller som en kombination av de båda. Arrangörer kan vara såväl ideella föreningar som kommersiella aktörer och en samverkan mellan ideella och kommersiella aktörer. Handläggning Karlsborgs kommun ska agera koordinerat och serviceinriktat Kommunens service till arrangörer ska kännetecknas av rättssäker handläggning samt av hög tillgänglighet, effektivitet och gott bemötande. Det ska vara tydligt vad kommunen levererar och vad som förväntas av arrangören. Karlsborgs kommun ska agera konkurrensneutralt Evenemangsbidrag Ett evenemangsbidrag kan för varje enskilt arrangemang sökas hos kommunen. Bidraget är ett stöd för att evenemanget ska kunna äga rum och inte till arrangören. Ansökan inlämnas till Infocenter på särskild blankett. Evenemanget bedöms utifrån vision 2020 och evenemangspolicyns målsättningar. Evenemangsstöd lämnas inte till enskild näringsidkare. För att vara berättigad bidrag måste arrangören också uppfylla nedan krav. Föreningen/organisationen ska: ha sin huvudsakliga verksamhet i Karlsborgs kommun och vara registrerad i Karlsborgs kommuns föreningsregister bedriva verksamhet som är öppen för alla vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet, ungdomars inflytande, etnisk mångfald och bidra till idrottslig och/eller kulturell mångfald i kommunen uppfylla kommunens grundregler för bidragsberättigad förening

7 4 av 6 Om den arrangerande föreningen är registrerad någon annanstans än i Karlsborg behövs en lokal vänförening som kan ansöka om och kvittera ut evenemangsbidraget. Övriga villkor: Evenemanget ska vara offentligt, alltså inget krav på medlemskap i den arrangerande föreningen/organisationen. Evenemanget ska anmälas till Karlsborgs kommuns evenemangskalender. Det ska framgå på föreningens hemsida och i allt marknadsförningsmaterial av evenemanget att Karlsborgs kommun och kommunens bolag är samarbetspart. Den eventuella merkostnader som denna exponering kan innebära ska rymmas inom ramen för det beviljade bidraget. All varumärkesexponering av Karlsborgs kommun och kommunens bolag ska följa kommunens grafiska profil. Redovisning av evenemanget görs på särskild blankett. Vid evenemanget har Karlsborgs kommun rätt till marknadsföring. Detta ska ske i samråd med arrangören. Utgångspunkten är att ju större ekonomisk insats som kommunen överväger, desto hårdare ska kriterierna tillämpas. Om ett evenemang ställs in ska eventuellt utbetalt bidrag återbetalas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod. Arrangören står för de ekonomiska riskerna. Karlsborgs kommun ska inte verka med förlusttäckningsgaranti. Evenemangsbidraget omfattar det samlade ekonomiska stödet från kommunen (inklusive de helägda kommunalägda bolagen) för avsett arrangemang. Avtal ska skrivas med arrangören för att tydliggöra syfte och omfattning. Avtalet får inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt gången. Prioritering av evenemangsbidrag I de fall kommunen behöver prioritera mellan evenemang ska följande punkter användas vid bedömningen. 50 % av evenemangen ska ha barn- och ungdomar som målgrupp. Evenemangsbidraget ska gå till evenemang i hela kommunen. Evenemangsbidraget ska gå till evenemang under hela året. Evenemangsbidraget ska uppmuntra till nytänkande.

8 5 av 6 Marknadsföring av evenemang Evenemang i Karlsborgs kommun marknadsförs av Karlsborgs kommun på Kommunens webbplatser. De evenemang där Karlsborgs kommun är engagerad ska marknadsföra Karlsborg i enlighet med överenskommelse. Arrangörsservice Kommunen kan tillhandahålla service till evenemang i form av scen, bänkar bord, tält och toaletter etc. Vissa tjänster och utrustning kommer att avgiftsbeläggas, en fastställd prislista kommer tillämpas. Markupplåtelse Kommunen ska sträva efter att mark finns tillgänglig för olika typer av evenemang. Kommunen använder aktivt sin mark för olika evenemang. Ekonomi Kommunens budget för evenemang samordnas med de kommunalägda bolagen. Upplevelsegruppen fördelar budgeten och bedömer och beviljar ansökningar om evenemangsbidrag. I budgeten finns även ett utrymme för en viss evenemangsberedskap om det dyker upp någon spontan förfrågan under året. Uppföljning Evenemang i vilka Karlsborgs kommun har ekonomiska åtaganden, ska följas upp och redovisas. Detta sker i ordinarie årsredovisning.

9 6 av 6 Intern organisation (roll och ansvar) Visionsgruppen har det övergripande ansvaret för Karlsborgs kommuns roll i de evenemang där Karlsborgs kommun medverkar. Upplevelsegruppen planerar och beslutar om evenemang och evenemangsbidrag och fördelar ansvar för genomförande av kommunens roll i evenemanget. Infocenter handlägger evenemangsfrågor och ansökningar, ansvarar för intern samordning. Relaterade dokument Bidragsregler för föreningsstöd Policy och riktlinjer för intern och extern kommunikation i Karlsborgs kommun

10 Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer xxx Kommunledningsförvaltningen Maria Fast Utvecklings- och säkerhetsstrateg Förslag till evenemangspolicy Kommunstyrelsens arbetsutskott :\ARL3lJuRl;:' I(CJiilMUN 'om Förslag till beslut.._----- l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända förslag till evenemangspolicy på remiss till kommunens kultur- och fritidsnämnd och bolagsstyrelser. 2. Yttrande ska vara kansliet tillhanda senast Sammanfattning av ärendet Evenemang är en pusselbit i arbetet att göra Karlsborg till ett intressant besöksmål, en attraktiv boendeort och ett givet alternativ för företagsetablering. En strategisk satsning på evenemang genom Evenemangspolicyn blir således ett viktigt verktyg i kommunens arbete att nå den framtidsbild som visionen uttrycker. Kommunen saknar idag en politiskt förankrad och fastställd inriktning för arbetet med och engagemanget i olika slags evenemang. Beslutsunderlag Förslag till evenemangspolicy Ansvarig för handlingen är Utvecklings- och säkerhetsstrateg Maria Fast. Beslutet ska skickas till:?~~trateg....1 ~t, Utvecklings- och säkerhetsstrateg Karlsborgs kommun, Storgatan 16, Karlsborg

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer