Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is"

Transkript

1 Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is $ I Mötets öppnande Elisabet Lindh Elliot förklarade mötet öppnat. Närvarande från styrelsen var Elisabet Lindh Elliot, Anders Öhman och Ann Clementsdotter Nilsson samt suppleant Filip Funck, suppleant Anna Cutting hade meddelat att hon hade ftjrhinder att delta. I övrigt niirvarade medlemmar från 6 fastigheter. Se även röstlängd. $ 2 Godktinnande av dagordning Ståimman godk2inde dagordningen, samt att dagordning var utskickad i behörig tid. $ 3 Val av ordförande ftir stämman Stlimman valde Elisabet Lindh Elliot till ordftirande ftir mötet $ 4 Val av sekreterare ftir stiimman Ståimman valde Ann Clementsdotter Nilsson till sekreterare $ 5 Val av två justeringsmän Stämman valde Bo Alfelt och Ann-Charlotte Willysson till justeringsmän $ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser Elisabet redogjorde ft)r verksamheten enligt verksamhetsberättelsen (finns upplagd på hemsidan). Revisor Magnus Herder redogjorde ftir räkenskaperna samt liimnade över revisionsberättelse. Inga anmiirkningar mot verksamhetsberättelsen eller räkenskaperna, ordning och reda. Föreningen har en buffert motsvarande 1,5 års avgifter vilket är en rimlig nivå. Föreningen har god ekonomi. $ 7 Ansvarsfrihet frr styrelsen Styrelsen bevilj ades ansvarsfrih et for 20 I 4

2 $ 8 Framställning från styrelsen Styrelsen redogjorde ftir händelser under året. Under 2014 har styrelsen haft 2 möten. Protokoll från dessa finns på vår hemsida, Vi har fortsatt avtal med Cymko avseende skötsel av samfiillighetsforeningens gemensamma utrymmen, inkluderar även skötsel av mur/trottoar längs med Limhamnsvägen en gång per kvartal samt gödsel av gräsmattor. Styrelsen uppmanar alla attlägga tips o dyl. i ordförandes brevlåda (Valborgsgatan 30), så ser vi till att dessa åtgiirdas alternativt läggs in på var hemsida. $ 9 Ersättning till styrelsen och revisorer Varken styrelse eller revisorer yrkar på ersättning ftir nedlagt arbete $ 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsl2ingd Budget 20t5 är baserat på utfall Under 2014 gick föreningen med en vinst pä ca29 tl<t, vilket är högre än ft)regående år som framftlrallt iir beroende på lägre kostnader ftir snöröjning jämfört med tidigare år. Vad gäller årsavgiften på 3.000:- diskuterades om denna skulle justeras neråt eftersom samftilligheten har en likviditet på ca 140 th per Likviditeten är god bl a på grund av lägre kostnader fiir snöröjning och att vatteninbetalningarna åir högre iin faktiska kostnader. Styrelsens förslag var att denna skulle vara oförändrad medan vissa närvarande önskade att den skulle siinkas. Omröstning skedde och majoriteten röstade for att vi skulle behålla nuvarande nivå. Förslag till budget 2015 godkiindes och stiimman beslutade att Årsavgiften skulle vara oftirändrad, d v s :-/fastighet. Stämman beslutade även att likviditeten vid varje årsskifte skall vara max :-/fastighet. $ 11 Vattenavgifter Anders Öhman redovisade vattenforbrukningen for 2014 och konstaterade att forbrukning var snarlik ftiregående år. Förbrukningen varierar mellan de olika fastighetema men konstatercr att det tir en normal ftlrbrukning per fastighet. Samtliga vattenavgifter utom en är inbetalda i tid. Som tidigare år görs en preliminär inbetalning som justeras vid vattenavläsningen i slutet av året. Anders tackade för att många anammat ftrslaget att man vid avläsning tar en bild med mobilen och skickar MMS/mail till Anders Ötrman. Avläsning av gemensarnma mätare har senast gf orts under aprll2014. Styrelsen har beslutat att göra fler avläsningar under aret och redovisa till VA-Syd detta ftjr att få en mer korrekt avstiimning vad gäller faktisk ftirbrukning.

3 $ 12 Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter Styrelsen föreslogs och valdes till att ha följande sammansättning fcir 2015: Ordforande Kassör Ledamot/vattenfogde Suppleant Suppleant Elisabet Lindh Elliot Ann Clementsdotter Nilsson Anders Ötrman Filip Funck Anna Cutting vald ftir 2 år 2013 valdför2tu2013 valdfrir2tu20t3 ftir en period om2 ån för en period om2 är $ 13 Val av revisor samt revisorssuppleant Stiimman valde samma revisorer som ft)regående år Magnus Herder Revisor Revisorssuppleant Eddy Gryvelius ftjr en period omz är ft)r en period om2 är $ 14 Fråga om val av valberedning Stämman beslutade omval av nuvarande valberedning Bo Alfelt Per Ove Johansson $ 15 Ovrigafrågor Fiberkabelnät -22 fastigheter har anslutit sig till Fiberkabel, avtal tecknat med Telia. Kostnad I2.500:-lfastighet. Arbetet har påbörjats i innevarande vecka, den 2414 är det klart att blåsa in fiber. Under veckan därpå kommer resp. fastighet att fä besök av tekniker för tillslutning i ftinådet under trappan. När detta är klart får respektive fastighet välja internet leverantör. Anders Öhman har tidigare skickat ut information om detta. För de 5 fastigheterna som inte valt att ansluta sig så kommer de att dra in plastkabel (där så är möjligt) så att möjlighet finns att ansluta sig senare. I avtalet med Telia ingår drift och underhåll i 5 år. Vi har även tecknat avtal med Scanova som innebiir att om fel uppstår så får de gräva och återställa Måsar - vi ber samtliga var uppmärksamma om de bygger bo på taken och meddela aktuell fastighet. Vi har även tagit in offert från Anticimex gällande plockning av bon på samtliga fastigheter 5 ggr under häckningsperioden, kostnad :- ex moms. Mötet bedömde att denna kostnad var ftir hög. Stämman diskuterade olika alternativ/metoder ftir att lösa detta men slutsatsen var att det är respektive fastighetsägare som har ansvar flor detta inte samftillighetsforeningen.

4 Taktegel - behöver dessa tvättas? Vissa fastigheter nåira större träd upplever att taken "blivit gröna". Förslag att styrelsen tar in en offert på detta via Cymko och besluta om det skall göras som en gemensam åtgrird vid nästa Ärsstiimma i aprill maj2016. Inbrott - fastigheten Valborgsgatan 66 hade inbrott i december De gick in på trädgårdssidan via köksfiinster. Tips är att ftirstiirka dessa ftinster med sprintar eller dyl, då dessa enligt uppgift vara lätta att "trycka in". Även lägenheterna på bottenvåningen i bostadsrättsftireningen (som ligger granne med oss) har haft inbrott. Övrigt - Samftillighetsftireningen som Zir granne med oss har skickat mail till vår ordftirande vad gäller en fråga om anslutning till Fiberkabel (Anders Öhman har svarat på detta) samt vad gäller målning av gemensamt staket (som egentligen är deras staket) som delar av våra resp samftilligheter. Vi har meddelat att vi är villiga att stå för kostnaden av målning på vår sida, men att vi skall vara delaktiga i beslutet när det skall ske. Målades for ca 3 år sedan så det bör inte vara aktuell de närmaste åren. En DHL bil har kört på en lyktstolpe framför Valborgsgatan 16, det uppmärksammades av de som höllpå med vårt fiberkabelnät. De tog foto på bilnummer och meddelade ordftirande. DHL åir kontaktade och deras underleverantör (akeri) kommer att ta kostnaderna ftjr att återställa/laga lyktstolpen, om inte så kommer vi att polisanmala hiindelsen och ta detta via vårt ftirsåikringsbolag. $ 16 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt Protokollet kommer att finnas hos samf?illighetsföreningens ordftirande samt på hemsidan eu $ 17 Mötets avslutande Elisabet Lindh Elliot avslutade mötet Mötesordftirande Sekre terare -,.) -- C Ann Clementsdotter Nilsson Justeras 3, {U/tlh å"'otr"{ Justeras,/t*.:Lu.t,,(,ur/ (ri.!kt; s r=-- Ann-Charlott" Wif fysson" " " " J" "

5 Röstlåingd. Representanter ftir ftiljande fastigheter var nåirvarande: Valborgsgatan 16 Valborgsgatan 22 Valborgsgatan 30 Valborgsgatan 32 Valborgsgatan 40 Valborgsgatan 50 Valborgsgatan 52 Valborgsgatan56 Valborgsgatan 60 *-,u-+6 Valborgsgatart 66

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/3 2010 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer