Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick"

Transkript

1 /ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan Närvarande medlemmar: Icke närvarande, men lämnad fullmakt: Antal repr. lägenheter: Antal repr. lokaler: av 80 0 av 06

2 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stångåblick, Linköping. Närvarande Björn Westlindh styrelse- Clas Johansson medlemmar Göran De Geer Lars Eklund Fredrik Lundström Närvarande 41 medlemmar. boende- I övrigt se röstlängden enligt bilaga 1 Bil 1 medlemmar 1 Röstlängd. Godkändes att i upprättad medlemsförteckning, signering utfördes av varje närvarande medlem, gällande som röstlängd för dagens stämma. 2 Stämmans Stämman fastställde att mötets utlysande har skett i behörig utlysande ordning. 3 Fastställande Stämman godkände och fastställde den i kallelsen föreliggande av dagordning dagordningen. 4 Anmälan om Anmäldes att styrelsen utsett Eva Stjärnström Nilsson till att styrelsens val föra dagens protokoll. av sekreterare 5 Val av Till att jämte ordföranden justera årsstämmoprotokollet tillika justerare/ rösträknare utsågs Björn Karlsson och Jan-Bertil Widmark rösträknare 6 Val av ordf. Styrelsen föreslog Jan-Erik Olsson till ordförande vid dagens vid stämman årsstämma, vilket mötet godkände. 7 Styrelsens Årsredovisningen utdelades tillsammans med kallelsen, Bil 2 årsredovisning Göran De Geer föredrog årsredovisningen och svarade på frågor. Fråga beträffande 50%-ig ökning av styrelsearvode besvarades av Westlindh. Ökningen beror på att del av innevarande års styrelsearvode av misstag expedierades under år Kvarstående fråga är vad övriga fordringar innebär på sidan 6 i årsredovisningen under Balansräkning. Styrelsen återkommer med ett svar till medlemmarna. 8 Revisions- I revisionsberättelsen (utförd av Jonas Lotterberg, aukt.revisor) berättelse tillstyrks att stämman fastställer resultat- och balans- sid 2 /7

3 räkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings- 8 Forts. berättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för Revisionsberättelse räkenskapsåret. Se revisionsberättelsen som bilaga i årsredovisningen. 9 Resultat- och Stämman beslutade enligt revisors förslag att fastställa, balansräkning resultat- och balansräkningen 10 Ansvarsfrihet Stämman beslutade att styrelsen ska beviljas ansvarfrihet för för styrelsen den tid årsredovisningen omfattade, i enlighet med revisorns förslag. 11 Resultat- Vinstresultatet beslutades enligt revisorns förslag att disponeras disposition enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen 12 Val Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen, genom Björn Karlsson, föredrog valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen enligt nedan. Göran De Geer och Ulla Johansson frånträder som styrelseledamöter. Omval på nu sittande ordinarie: Björn Westlindh Clas Johansson Lars Eklund Nyval som ordinarie ledamöter: Fredrik Griph Gunilla Mellheden Omval som suppleant: Fredrik Lundström Stämman beslöt att följa valberedningens förslag varpå ovanstående personer valdes in som ledamöter och suppleant i styrelsen. Val av revisor och internrevisor Som revisor anlitas SMF Revision AB, Jonas Lotterberg. Till internrevisor hade valberedningen inget förslag varpå mötet utsåg Edmond Nijm, till ny internrevisor. sid 3 /7

4 12 Forts. Val Val av valberedning till nästa stämma Föreslogs att till valberedningen välja Björn Karlsson Isa Johansson-Pils Jan-Bertil Widmark Stämman beslutade i likhet med förslaget. Val av ledamot och suppleant till samfällighetsföreningen Magasinsgränd Mötet beslutade att följande personer ska representera BRF Stångåblick i samfällighetsföreningen Magasinsgränd som ordinarie ledamot: Clas Johansson samt som suppleant: Lars Eklund 13 Styrelsen Styrelsen informerar: informerar Hur få kontakt med styrelsen? Björn Westlindh informerade att styrelsen har befunnit sig en timme per vecka i styrelserummet för att medlemmar ska kunna nå styrelsen. Möjligheten till kontakt har inte utnyttjats av så många men styrelsen kommer att fortsätta vara tillgängliga på torsdagar mellan kl (Ej helger). En telefonsvarare kommer att införskaffas. IT-hemsida Lars Eklund berättade att styrelsen kommer att tillhandålla en hemsida där medlemmar kan söka information om BRF Stångåblick och kontaktuppgifter till styrelsen. Styrelsen utkommer med Domännamn så fort som möjligt. Han informerade även om den utskickade enkäten beträffande tv-kanaler och bredband. Styrelsen har valt att inte gå vidare med frågan om bredband/fiberkabel. Det är en stor kostnad att dra in fiber och det finns möjlighet att beställa upp till 50 megabit via Comhem vilket borde räcka för de flestas behov. Många har också mobilt bredband i dag. Styrelsen har fått en offert på 97:- kronor per månad och hushåll för åtta extra tv-kanaler. Styrelsen ska titta vidare på frågan och då även titta närmare på vilket kanalutbud som tillhandahålls. sid 4 /7

5 13 Forts. Styrelsen informerar Forts. IT-hemsida Eklund fick frågan på mötet om vi kan få en bättre gemensam kostnad för bredband än att var och en tar eget abonnemang. Styrelsen ska utreda frågan. Energideklaration ev. besparingsåtgärder Björn Westlindh informerade om at han och en konsult har arbetat sedan julas kring energideklaration. De lampor som används i trapphusen är lågenergilampor men två energibovar har kunnat identifierats hittills: 1. Belysningen i trapporna lyser jämt. Om rörelsedetektorer sätts in så tänds lamporna endast vid behov. 2. Ventilationen. Rapport från Magasinsgränd Ulf Johansson informerade om att samarbetet mellan de olika husen har gett ekonomiska vinster då bättre avtal kan slutas. BRF Stångåblick har sänkt försäkringskostnaden med nästan 50 % pga. ett bättre avtal. Ett billigare avtal beträffande fastighetsskötsel har också slutits. Johansson informerade även om att kommunen kommer att förbjuda allmän trafik på Snickaregatan. De enda som kommer att få köra där är de som måste för att nå sitt garage etc. Fråga om p-kort kom upp på mötet. Nu är det p-tid på 11 minuter och det är lite kort tid för att åka upp till lägenheten och tillbaka. Styrelsen för Magasingränd ska titta närmare på frågan om parkeringskort i Gränden. Årsavgift Göran De Geer informerade om att styrelsen har tagit beslut om att höja årsavgiften för lägenhetshyrorna med 0,5 %. Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode. Avgiftsbefrielse De Geer informerade även om hur styrelsen har hanterat föreningens lån och att styrelsen har valt att inte låsa räntorna ännu. Detta har inneburit en ekonomisk vinst och att styrelsen därför har beslutat om en månads avgiftsbefrielse under sista sid 5 /7

6 13 Forts. Styrelsen informerar kvartalet, troligtvis i november månad. De Geer skickade med Forts. Avgiftsbefrielse en fråga till den nyvalda styrelsen att de borde titta på möjligheter att amortera och använda checkkredit vid oförutsedda utgifter i stället för att ha så mycket sparade pengar. 14 Motioner 1 motion har inkommit till styrelsen. Den delades ut tillsammans med kallelsen till Årsmötet liksom styrelsens svar och motivation. Se Årsredovisning, bilaga 2. Motion 1 (Allas rätt till porttelefon): Jan Östling: De som har mobilt telefonabonnemang kan idag inte använda porttelefonen. Östling vill att föreningsstämman beslutar att alla bostadsrättsinnehavare oavsett val av telefonabonnemang på samma villkor ska erbjudas möjlighet att använda sig av porttelefon. Björn Westlindh informerade om att styrelsen har lyckats förhandla ned kostnaden för samtal till mobiltelefon så att Telia tar ut 55 öre i stället för 2,36 kronor. I och med detta bifaller styrelsen motionen. Beslut om att bifalla motionen togs på stämman. Ordförande fann att två var emot beslutet och att resterande var för beslutet. 15 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade årets föreningsstämma. Därefter avtackades avgående ledamot Göran De Geer med ett blomsterarrangemang. Även avgående ledamot Ulla Johansson kommer vid ett senare tillfälle att avtackas med blommor då hon inte kunde närvara vid stämman. Efter årsstämman intogs kaffe och smörgås i Lagerbladets restaurant. Ha en skön sommar Vid protokollet Eva Stjärnström Nilsson sid 6 /7

7 Sekreterare Justeras Ort och Datum:. Jan-Erik Olsson Ordförande Ort och Datum:. Björn Karlsson Justerare Ort och Datum:. Jan-Bertil Widmark Justerare Bilagor Bilaga 1. upprättad röstlängd. Bilaga 2. Årsredovisning sid 7 /7

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer