Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2014 Reviderad juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan 2015. December 2014 Reviderad juni 2015"

Transkript

1 Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan 2015 December 2014 Reviderad juni 2015

2 Datum Sida (uppdaterad) 1 (15) Bilaga 1: Budget 2015 Bilaga 2: Aktivitetsansvariga Dnr EBM A-2014/0659 Verksamhetsplanering Föreliggande centrala verksamhetsplan innehåller aktiviteter utifrån den inriktning och de mål som fastslagits i Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten (EBMR A-2014/0335). Både verksamhetsinriktningen och aktiviteterna i denna centrala verksamhetsplan ingår i myndighetens verksamhetsplaneringsprocess. Aktivitetsplaner utifrån verksamhetsinriktning och central verksamhetsplan tas i ett efterföljande skede fram lokalt för huvudkontorets enheter samt för den operativa verksamheten på områdesnivå. Alla medarbetare vid Ekobrottsmyndigheten, oavsett roll och funktion, har ett medarbetaransvar för att bidra till verksamhetens mål och inriktning. Under ett verksamhetsår bedrivs mycket arbete på olika nivåer inom myndigheten. Mycket verksamhet omnämns inte i den centrala verksamhetsplanen trots att den kan vara både central och viktig. Aktiviteterna som tas upp har gemensamt att de involverar resurser från såväl operativ verksamhet som från huvudkontoret och/eller involverar resurser från flera olika stödfunktioner på huvudkontoret. De enheter som i huvudsak bidrar till genomförandet av aktiviteten står omnämnda i aktiviteten medan huvudansvarig enhet är gråmarkerad. Ekobrottsmyndighetens mål och styrmodell Mål och styrmodell för Ekobrottsmyndighetens verksamhet kan illustreras på följande sätt. Processmålen är en av utgångspunkterna vid myndighetens verksamhetsplanering. Riktlinjer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning Läs mer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning i riktlinje Beslut om riktlinjer (EBMR-A 2014:3) för planering och uppföljning samt intern styrning och kontroll.

3 Aktiviteter Underrättelse Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för underrättelseprocessen. 1.1 Analys av nuvarande underrättelsefunktion En analys av nuvarande underrättelsefunktion ska genomföras. I aktiviteten ingår att tydliggöra beställning, uppdrag och förväntad leverans i enlighet med verksamhetsinriktningen och dess mål för underrättelseprocessen. Förslag på förändringar av underrättelsefunktionen ska tas fram och genomföras, t.ex. en utvecklad och standardiserad deskfunktion. Organisation, bemanning och kompetens ska belysas. En struktur för fördjupad uppföljning av verksamheten och vad som levereras ska tas fram. När det är möjligt ska en utökad samverkan med kamrarna angående resursutnyttjande beaktas. Ansvar: Ekobrottskansliet 2

4 Utredning & lagföring Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för utredning och lagföringsprocessen. 1.2 Regeringsuppdrag: Prognos verksamhetsvolymer Delta i Brottsförebyggande rådets prognos- och analysarbete avseende verksamhetsvolymer samt lämna en myndighetsgemensam rapport till regeringen i samband med budgetunderlagen. Ansvar: Ledningsstaben 1.3 Regeringsuppdrag: Brottsutbyte i samverkan Samordna och följa upp den myndighetsövergripande samverkan som sker inom ramen för GOB-arbetet på brottsutbytesområdet. Återrapportering till GOB-kansliet sker mars Ansvar: Överåklagarens kansli Slutdatum: 31 mars Regeringsuppdrag: Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) Fortsätta arbetet med den andra etappen av RIF i rättsväsendet som planeras att vara införd senast den 31 december Arbetet under 2015 inkluderar bland annat att delta i den fortsatta analysen av rättsliga och verksamhetsmässiga förutsättningar rörande hanteringen av tvångsmedel i RIF-kedjan, samt att delta i förstudier rörande kunskapshöjande återkoppling och digital bevisning. Vidare omfattas den fortsatta implementeringen av e-stämning tillsammans med ÅM och DV. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med den operativa verksamheten och rättsenheten. 1.5 Mallprojekt 2015 Ta fram gärningsbeskrivningar för de vanligast förekommande ekobrotten som kan knytas till mallen för ansökan om stämning i Cåbra. I aktiviteten ligger att överväga straffansvarets uppbyggnad vid ekobrott i företag och följderna för utformningen av gärningsbeskrivningarna. Projektet föranleds av kommande förändringar i Cåbra. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med rättsenheten och utvecklingsenheten. 1.6 Enhetlighet i beslagshanteringen Inventera pågående aktiviteter inom beslagsområdet och samordna dessa. Driva arbetet för att åstadkomma en enhetlig, rättssäker och effektiv beslagshantering för hela myndigheten. Fokus för 2015 är att ta fram och implementera nödvändiga riktlinjer och rutiner för beslagshanteringen samt utveckla mer effektiva metoder för hanteringen. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med beslagshandläggare samt vad gäller metodutveckling också i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. 3

5 1.7 Uppdrag att arbeta mot strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare Ekobrottsmyndighetens områdesledningsgrupper får i uppdrag att ta fram en eller flera aktiviteter som syftar till att prioritera arbetet mot de strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare som är en nödvändig del i avancerade ekobrottsupplägg. Detsamma gäller även arbetet mot de organiserade punktskattebrotten. Aktiviteterna ska innefatta hela processen från underrättelsearbete till lagföring. Uppdraget syftar till att, med utgångspunkt i det lokala arbetet, utgöra ett underlag för ett framtida arbete mot denna typ av brottslighet. Aktiviteterna ska tas med i de lokala aktivitetsplanerna och kommer att följas upp i myndighetens verksamhetsuppföljning. Ansvar: Områdesledningsgrupperna och på central nivå verksamhetschefen. Slutdatum: 31 okt Förutsättningar för utredningsåtgärder i en digital miljö Inventering av centrala frågeställningar om utredningsåtgärder och bevisinhämtning avseende reella tvångsmedel i digital miljö. En projektplan tas fram och arbetet genomförs och implementeras under en tvåårsperiod. Under 2015 ligger fokus på rättsliga analyser och framtagande av riktlinjer och andra styrande och stödjande dokument. Under 2016 ligger fokus på implementering och erfarenhetsseminarier samt förbättrade rutiner/metodutveckling. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec Utvecklat stöd för utredning och lagföring Aktiviteten innefattar att ta fram utrednings- och lagföringskoncept för momskaruseller vid gränsöverskridande handel inom EU. Syftet är att konceptet ska vara ett stöd vid utredning och lagföring av momskaruseller, främja en enhetlig rättstillämpning och säkerställa en jämn och hög kvalitet. Aktiviteten kommer senare att övergå till att innefatta utrednings- och lagföringskoncept för svart arbetskraft (2016). Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten. 31 mars Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar, nu genomförande av föreslagna åtgärder Tidigare tillsynsprojekt Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar fortsätter genom att de åtgärder för bevakning och uppföljning som föreslås i det projektet genomförs. Därefter ska under 2016 resultaten av de vidtagna åtgärderna följas upp. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten Slutdatum: 15 dec Elektroniska bankkontoutdrag Driva arbetet med att få elektroniska bankkontoutdrag från ytterligare banker och kreditinstitut elektroniskt. Aktiviteten är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2014 med att få elektroniska kontoutdrag från de större bankerna elektroniskt. 4

6 Ansvar: Rättsenheten i samverkan med representanter från operativa verksamheten Enhetlig dokumenthantering Fortsätta driva arbetet för att åstadkomma en enhetlig, rättssäker och effektiv dokumenthantering och diarieföring vid myndigheten. Arbetet har påbörjats inom dokumenthanteringsgruppen. Under 2015 är fokus att utreda sätt för att effektivisera myndighetens diarieföring i Cåbra och DurTvå samt att fastställa och implementera en dokumenthanteringsplan. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten Gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning Projektet inleds med framtagande av en modell för tillsyn avseende gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning. Sluttiden för den delen av projektet är framflyttad till den 31 maj Under 2015 genomförs tillsynen och förslag på åtgärder lämnas utifrån vad som framkommit vid tillsynen. Därefter ska under 2016 och 2017 de åtgärder som tillsynen föranlett följas upp. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med ekobrottskansliet. Utveckling av operativa IT-stöd 1.14 Aktiviteten skjuts till kommande år Långsiktig strategi avseende IT-stödet för Ekobrottsmyndighetens utredningsoch lagföringsprocess Fastställa en långsiktig inriktning för IT-stödet i Ekobrottsmyndighetens utredningsoch lagföringsprocess. I arbetet ingår att upprätta en långsiktig plan för organisation, bemanning och kompetens i Ekobrottsmyndighetens IT-organisation. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.15 Aktiviteten skjuts till kommande år Behovsanalys av förutsättningarna för utredningsstödet Påbörja ett långsiktigt förbättringsarbete av Ekobrottsmyndighetens utredningsstöd. Aktiviteten ska bedrivas i nära samverkan med den operativa verksamheten och innefatta en analys av behov och förutsättningar rörande utredningsstödet. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med utvecklingsenheten och den operativa verksamheten Förbättrat IT-stöd i utredning och lagföringsprocessen Den elektroniska överföringen av information mellan DurTvå och Cåbra ska förenklas genom förbättrade tekniska och praktiska lösningar för informationshantering i utredning och lagföringsprocessen. Under året utarbetas en ny rutin för registrering av brottsmisstankar. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med överåklagarens kansli och rättsenheten. 5

7 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för brottsförebyggandeprocessen Fortsatt utveckling av det nationella ekobrottsförebyggande arbetet Med utgångspunkt i den centralt framtagna handlingsplanen från 2014 ska de regionala bf-handläggarna tillsammans med myndighetens strategiskt bf-ansvariga utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer i det ekobrottsförebyggande arbetet. I aktiviteten ingår att göra en analys av den ekobrottsförebyggande processen. Organisation, samarbetsformer, bemanning och kompetens ska belysas. Ansvar: Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiskt bfansvariga Fortsatt etablering av det regionala ekobrottsförebyggande arbetet Med utgångspunkt i den centralt framtagna handlingsplanen från 2014 ska de regionala bf-handläggarna tillsammans med myndighetens strategiskt bf-ansvariga genomföra brottsförebyggande aktiviteter över hela landet anpassat utifrån regionala behov och förutsättningar. Ansvar: Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiskt bf-ansvariga. 6

8 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för ledning och styrningsprocessen. System- och processtyrning 1.19 Utveckla uppföljningen för kunskap om effektiviteten i våra arbetssätt Aktiviteten är en del i att vidareutveckla den system- och processbaserade styrningen som framgår i verksamhetsinriktningen och har sin utgångspunkt i att främja ett helhetsperspektiv på verksamheten. Aktiviteten innebär att vi för planering och uppföljning av verksamheten ska ta fram relevanta mätetal som ger kunskap om hur vi kan förbättra vår verksamhet. Ansvar: Ledningsstaben i samarbete med verksamhetschefen utvecklingsenheten, överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och den operativa verksamheten Utvecklad styrning och ledning av den operativa verksamheten Ledningsstrukturen för nationell samordning och koordinering i operativa ärenden ska utvecklas. Strukturen ska möjliggöra en integrerad ledning av den åklagarledda och den polisledda verksamheten. Ett särskilt fokus ska läggas på vår förmåga att verka i GOB-ärenden. En struktur och arbetsmetod för att fånga upp utvecklingsbehov och goda idéer inom utredning och lagföringsprocessen ska tas fram och införas. Ansvar: Ekobrottskansliet och verksamhetschefen i samarbete med överåklagarens kansli och utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 december Utveckla den ekonomiska styrningen Den ekonomiska styrningen ska stärkas ytterligare. Aktiviteten innefattar bl.a. att underlätta personalplaneringen genom enhetliga och enkla prognoser för lönekostnader. att tydliggöra roller i budgetarbetet, följa upp och utvärdera resursfördelningsmodellen samt att förbereda en processtyrd medelsfördelning. Samt att ta ut den fortsatta färdriktningen. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med verksamhetschefen och ledningsstaben. Chefs- och medarbetarskap med utgångspunkt i EBM-modellen 1.22 Medarbetardrivet utvecklingsarbete Fortsätta utveckla tillämpningen av Lean som stöd för medarbetardrivet utvecklingsarbete med särskilt fokus på utveckling av utredning och lagföringsprocessen. Under 2015 genomförs grundutbildning i Lean i resterande 7

9 delar av myndigheten och nätverket med lokala coacher byggs ut till att omfatta hela landet. Ett centralt metodstöd ska finnas för att stötta och samordna det lokala arbetet. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.23 Chefsutveckling Chefsutvecklingsprogrammet fortsätter under 2015 med fokus på att utveckla ledarskapet. Bland annat fortsätter chefshandledningsgrupperna och mentorsprogrammet som startats under Under 2015 prioriteras även vissa individanpassade satsningar med fokus på det personliga ledarskapet och systemstyrning. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.24 Långsiktigt utveckla lönebildningen Fortsätta genomförandet utifrån den under 2014 fastställda inriktningen. Exempel på aktiviteter är att utveckla samverkan med Polisen, integrera lönebildning med kompetensförsörjningsstrategin samt säkerställa kontrollen på våra lönekostnader i sin helhet. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten 1.25 Utveckla myndighetens kommunikationsarbete Med utgångspunkt i myndighetens kommunikationsstrategi ska åtgärder vidtas för att utveckla kommunikationsarbetet vid Ekobrottsmyndigheten. Aktiviteten innefattar exempelvis utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte. Ansvar: Ledningsstaben Övrigt 1.26 Rättslig styrning En inventering av rättsliga styrdokument hos Riksåklagaren/Åklagarmyndigheten respektive hos Polisen ska genomföras. Inventeringen av polisiära styrdokument påbörjades Inventeringen syftar till att dels identifiera dokument som behöver revideras i samverkan med Åklagarmyndigheten eller Polisen, dels ta fram interna riktlinjer eller andra dokument på Ekobrottsmyndigheten. Inventeringen och en rättslig riskanalys läggs till grund för en strukturerad plan för att revidera eller ta fram 3 5 nya styrande eller stödjande dokument/år. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med ekobrottskansliet. Vid behov med referensgrupp från operativa verksamheten, utvecklingsenheten, administrativa enh. Slutdatum: Inventering, plan FAP, beroende av Polismyndighetens arbete, 31 dec mars Inventering plan RåR/ÅFS 30 sept Styrande/stödjande dokument 31 dec

10 1.27 Anpassningar till den nya polismyndigheten Projekt NOA EBK 2015 ska slutföras och de förändringar som beslutas inom projektet ska genomföras. Det avser bl.a. samverkan i HR-frågor, anställningsvillkor, IT- och utrustningsfrågor samt rättsliga konsekvenser. Ansvar: Ekobrottskansliet Slutdatum: 1 juli dec 2015 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för stödprocessen. Kompetensförsörjning 1.28 Kompetensförsörjningsstrategi Fortsätta arbetet med att ta fram en strategi för kompetensförsörjning och implementera den. Exempel på aktiviteter som kan bli aktuella är att uppdatera tidigare fastställda kompetensprofiler, utveckla framtagning av personalstatistik, utveckla rekryteringsprocessen, utveckla former för kompetensutveckling, anpassa innehåll i utbildning och utveckla former för samverkan med andra myndigheter. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med operativa verksamheten, ekobrottskansliet och huvudkontorets övriga enheter Utvecklad fortbildning för olika yrkesroller Påbörja ett flerårigt arbete för att utifrån identifierade behov säkerställa en anpassad fortbildning för olika yrkesroller i kärnverksamheten. En viktig del av arbetet är att utveckla andra former av lärande än lärarledd utbildning. Det kan till exempel handla om fler erfarenhetseminarier, specialistnätverk, interaktiva forum, arbetsrotation, studiebesök etc. Arbetet fortsätter Ansvar: Utvecklingsenheten 1.30 Implementering av avtal om lokala omställningsmedel och avtal om omställning Aktiviteten omfattar att tydliggöra avtalsinnehåll, skapa förutsättningar för aktiv omställning samt teckna ett lokalt kollektivavtal avseende lokala omställningsmedel. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten Utveckling av administrativa IT-stöd 9

11 1.31 Nytt IT-stöd för diarieföring av administrativa ärenden Införa ett nytt system som ska ersätta nuvarande diarieföringssystem för administrativa ärenden, AlpIM. Aktiviteten innefattar kravställning gentemot Åklagarmyndigheten. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten Nytt IT-stöd för diarieföring av material rörande hemliga tvångsmedel Införa ett nytt IT-stöd för att diarieföra material rörande hemliga tvångsmedel (HTM). Arbetet bedrivs tillsammans med Åklagarmyndigheten och ska ersätta det tidigare systemet Argos. Ansvar: Överåklagarens kansli i samverkan med utvecklingsenheten, rättsenheten och administrativa enheten Aktiviteten skjuts till kommande år Nytt IT-stöd för kompetensutveckling Införa ett nytt IT-stöd för lärande och kompetensutveckling, s.k. Learning Management System (LMS). Förstudie rörande behoven genomförs gemensamt med Åklagarmyndigheten under hösten Därefter följer upphandling och införande av nytt system för att ersätta Luvit. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.34 Elektronisk ärendehantering/arkivering Arbetet mot ett helt elektroniskt ärendehanterings- och arkivsystem pågår löpande. En förutsättning för en effektiv och helt elektronisk akthantering är att det finns möjligheter till elektronisk arkivering. Under 2015 ska aktiv samverkan ske med Åklagarmyndigheten för att prioritera framtagandet av ett elektroniskt arkivsystem och att säkerställa att den arkiveringen uppfyller gällande regelverk. Aktiviteten inkluderar utbildning, kompetenshöjande insatser och seminarier för operativa verksamheten. Under 2015 ska samverkan ske med Åklagarmyndigheten för att följa och bistå i arbetet med framtagandet av ett elektroniskt arkivsystem och att säkerställa att den arkiveringen uppfyller gällande regelverk. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten Nytt IT-stöd för IT-supportärenden Införa ett IT-stöd för enklare och mer effektiv hantering av IT-supportärenden. Testning av ett helpdesk-system pågår inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kommer att få tillgång till samma system under I arbetet ingår att utveckla arbetsformerna i IT-supportorganisationen. Ansvar: Utvecklingsenheten Trygghet och säkerhet 1.36 Personsäkerhet Genomföra fortsatta utbildningsinsatser, fullfölja arbetet med säkerhet i bostad samt genomföra andra säkerhetshöjande insatser inom personsäkerhetsområdet i enlighet 10

12 med riktlinje på för personsäkerhetsarbete (EBMR 2010:4). Aktiviteten innefattar också att fortsätta att förbättra rutinerna i det operativa personsäkerhetsarbetet, främst genom erfarenhetsuppbyggnad. Ansvar: Administrativa enheten 1.37 Informationssäkerhet Införa LIS (Ledningsstöd för Informationssäkerhet). Aktiviteten innefattar t.ex: - Utveckla processer för att styra och utveckla arbetet på informationssäkerhetsområdet - Skapa ett informationssäkerhetsforum motsvarande Åklagarmyndighetens infosäkerhetsråd - Upphandla långsiktigt stöd på infosäkerhet/it-säkerhetsområdet - Följa upp implementeringen av backup-nätet (2015) - Utveckla säkerhetskrav och regelverk för mobiltelefoni, mobilitet (2015) - Utbilda i nya regelverk (2015) - Införa KGAI (om det inte hinns med 2014) Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med utvecklingsenheten Resurser Verksamhetsåret 2015 är myndighetens anslag miljoner kronor. I bilagan finns mer information med en sammanställning av Ekobrottsmyndighetens preliminära budget

13 Budget 2015 BILAGA Anslag Utgående balans Summa att disponera Budget Utgående balans ,19% Anslagskredit Budgetkonto Verksamhet Budget Summa intäkter Löner åklagare, övriga Löner polis Summa löner Övriga personalkostnader Summa totalt löner och personalkostnader Kompetensutveckling Resor Lokalkostnader Bilar(exkl avskr) Material Leasing Avskrivningar (inkl avskr bilar) Köpta tjänster Summa övrig drift Summa Procentuell fördelning mellan kostnadsslag Löner % Lokaler % Övriga driftkostnader % Summa totalt % 12

14 Aktivitetsansvariga och delansvariga VP 2015 BILAGA No Aktivitetens namn Huvudansvarig enhet Aktivitetsansvarig 1.1 Analys av nuvarande underrättelsefunktion UNDERRÄTTELSEPROCESSEN Ekobrottskansliet Ann-Charlotte Gustafsson UTREDNING & LAGFÖRINSPROCESSEN 1.2 Regeringsuppdrag: Prognos verksamhetsvolymer Ledningsstaben 1.3 Regeringsuppdrag: Brottsutbyte Överåklagarens kansli i samverkan 1.4 Regeringsuppdrag: Utvecklingsenheten i Rättsväsendets samverkan med den operativa informationsförsörjning (RIF) verksamheten och rättsenheten. 1.5 Mallprojekt 2015 Överåklagarens kansli i samarbete med rättsenheten och utvecklingsenheten. 1.6 Enhetlighet i beslagshanteringen Rättsenheten i samverkan med beslagshandläggare samt vad gäller metodutveckling också i samverkan med referensgrupp från operativa 1.7 Uppdrag om att arbeta mot strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare 1.8 Förutsättningar för utredningsåtgärder i en digital miljö 1.9 Utvecklat stöd för utredning och lagföring 1.10 Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar, nu genomförande av föreslagna åtgärder verksamheten. Områdesledningsgrupperna och på central nivå verksamhetschefen. Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten. Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten Elektroniska bankkontoutdrag Rättsenheten i samverkan med representanter från operativa verksamheten Enhetlig dokumenthantering Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Robert Rajnak Henric Fagher Jonatan Meyer Henric Fagher Katarina Ringertz Christer Dahlström Jeanette Lund Christer Dahlström Henric Fagher Bengt Lindholm Birgitta Resenius Sarah Mared 13

15 1.13 Gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning 1.14 Långsiktig strategi avseende ITstödet för EBM:s utredningsoch lagföringsprocess 1.15 Behovsanalys av förutsättningarna för utredningsstödet 1.16 Förbättrat it-stöd i lagföring och utredningsprocessen Överåklagarens kansli i samarbete med ekobrottskansliet. Utvecklingsenheten Överåklagarens kansli i samarbete med utvecklingsenheten och den operativa verksamheten. Utvecklingsenheten i samarbete med överåklagarens kansli och rättsenheten. Bengt Lindholm Sarah Mared 1.17 Fortsatt utveckling av det nationella ekobrottsförebyggande arbetet 1.18 Fortsatt etablering av det regionala ekobrottsförebyggande arbetet BROTTSFÖREBYGGANDEPROCESSEN Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiska bf-ansvarig. Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiska bf-ansvarig. Stefan Lundberg Stefan Lundberg LEDNING & STYRNINGSPROCESSEN 1.19 Utveckla uppföljningen för kunskap om effektiviteten i våra arbetssätt Ledningsstaben i samarbete med utvecklingsenheten, överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och den operativa verksamheten Utvecklad styrning och ledning av den operativa verksamheten 1.21 Utveckla den ekonomiska styrningen Ekobrottskansliet och verksamhetschefen i samarbete med överåklagarens kansli och utvecklingsenheten. Administrativa enheten i samarbete med verksamhetschefen och ledningsstaben. Jeanette Lund Hillevi Lundbäck Jesper Frithzell Ewa Wallestam 1.22 Medarbetardrivet Utvecklingsenheten Heidi Trangius utvecklingsarbete 1.23 Chefsutveckling Utvecklingsenheten Hélène Lindgren 1.24 Långsiktigt utveckla Administrativa enheten Åsa Pyka lönebildningen 1.25 Utveckla myndighetens Ledningsstaben Katinka Wall kommunikationsarbete 1.26 Rättslig styrning Rättsenheten i samverkan med ekobrottskansliet och vid behov med referensgrupp från operativa verksamheten, utvecklingsenheten och administrativa enheten. Karina Hellrup polisiära styrdokument, Kenneth Edgren övriga 14

16 1.27 Anpassningar till den nya polismyndigheten Ekobrottskansliet Ann-Charlotte Gustafsson STÖDPROCESSEN 1.28 Kompetensförsörjningsstrategi Administrativa enheten i samarbete med operativa verksamheten, ekobrottskansliet och huvudkontorets övriga enheter Utvecklad fortbildning för olika Utvecklingsenheten yrkesroller 1.30 Implementering av avtal om Administrativa enheten lokala omställningsmedel och avtal om omställning 1.31 Nytt IT-stöd för diarieföring av administrativa ärenden 1.32 Nytt IT-stöd för diarieföring av material rörande hemliga tvångsmedel Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten. Överåklagarens kansli i samverkan med utvecklingsenheten, rättsenheten och administrativa enheten. Utvecklingsenheten Per Björkman Anna Nilsson Bålman Åsa Pyka Yvonne Nordlander och Sarah Mared Bengt Lindholm 1.33 Nytt IT-stöd för kompetensutveckling Anna Nilsson Bålman 1.34 Elektronisk Rättsenheten i samverkan Sarah Mared ärendehantering/arkivering med utvecklingsenheten Nytt IT-stöd för ITsupportärenden Utvecklingsenheten Annika Hansell 1.36 Personsäkerhet Administrativa enheten Carl Hedin 1.37 Informationssäkerhet Administrativa enheten Carl Hedin tillsammans med utvecklingsenheten. 15

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012 Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2015

Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2015 Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan - December 2015 Datum Sida 2015-12-22 1 (11) Dnr EBM A-2015/0717 Central verksamhetsplan - Bilaga preliminär budget Underrättelse 1. Gränssnittet mellan underrättelse-

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2016

Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2016 Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan -2019 December Datum Sida -12-21 1 (8) Dnr EBM-144 Central verksamhetsplan -2019 Bilaga preliminär budget Underrättelse Pågående utvecklingsarbete drivs i

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2015 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2015 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2015 Reviderad juni Datum Sida 2015-12-22 Uppdaterat -06-30 1 (11) Central verksamhetsplan - Bilaga preliminär budget Dnr EBM A-2015/0717 Underrättelse

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord 2009-12-23 1 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr 2014-2865 2014-09-30 SOGO-möte 8-9 oktober Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt Representanter från kommuner och landsting 1. Inledning Arbetet i samverkansområdet

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen om Riksrevisionens rapport om it-relaterad

Läs mer

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Aktörsgemensamt CBRNE-möte 170126 Ingrid Nilsson Folkhälsomyndigheten Ingrid.nilsson@folkhalsomyndighetn.se 2016-12-19 Behovsanalysprocessen

Läs mer

Generaldirektören har ordet

Generaldirektören har ordet Datum Sida 2015-02-20 1 (78) Dnr EBM A-2015/0133 Generaldirektören har ordet Ekobrottsmyndigheten har ett omfattande och viktigt uppdrag. Vi hanterar hela spektrat av ekonomisk brottslighet, från relativt

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Presentation IT i Staden

Presentation IT i Staden Presentation IT i Staden Aktuellt från projektet nytt ekonomikoncept i Göteborgs Stad 2012-11-21 Tillbakablick från introduktionsstudie till idag Övergripande vision Behov framtida ekonomikoncept Konkretiserad

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet;

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010 Presentation Projektledare för projektet Arbetsgivarrollen i ledarskapet Har erfarenhet av arbetsgivarrollen som: Medarbetare HR-expert Chef Personalchef Förvaltningschef Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Verksamhetsplan för EBM 2005

Verksamhetsplan för EBM 2005 Datum Generaldirektören 2005-01-21 Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan för EBM 2005 Detta är Ekobrottsmyndighetens (EBM) verksamhetsplan för 2005. I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018 Styrdokument 2015-10-26 Sida 1 (13) Ärende LED 2015/12 handling 30 Handläggare Katarina Rouane Status Beslutad Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer