Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2014 Reviderad juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan 2015. December 2014 Reviderad juni 2015"

Transkript

1 Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan 2015 December 2014 Reviderad juni 2015

2 Datum Sida (uppdaterad) 1 (15) Bilaga 1: Budget 2015 Bilaga 2: Aktivitetsansvariga Dnr EBM A-2014/0659 Verksamhetsplanering Föreliggande centrala verksamhetsplan innehåller aktiviteter utifrån den inriktning och de mål som fastslagits i Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten (EBMR A-2014/0335). Både verksamhetsinriktningen och aktiviteterna i denna centrala verksamhetsplan ingår i myndighetens verksamhetsplaneringsprocess. Aktivitetsplaner utifrån verksamhetsinriktning och central verksamhetsplan tas i ett efterföljande skede fram lokalt för huvudkontorets enheter samt för den operativa verksamheten på områdesnivå. Alla medarbetare vid Ekobrottsmyndigheten, oavsett roll och funktion, har ett medarbetaransvar för att bidra till verksamhetens mål och inriktning. Under ett verksamhetsår bedrivs mycket arbete på olika nivåer inom myndigheten. Mycket verksamhet omnämns inte i den centrala verksamhetsplanen trots att den kan vara både central och viktig. Aktiviteterna som tas upp har gemensamt att de involverar resurser från såväl operativ verksamhet som från huvudkontoret och/eller involverar resurser från flera olika stödfunktioner på huvudkontoret. De enheter som i huvudsak bidrar till genomförandet av aktiviteten står omnämnda i aktiviteten medan huvudansvarig enhet är gråmarkerad. Ekobrottsmyndighetens mål och styrmodell Mål och styrmodell för Ekobrottsmyndighetens verksamhet kan illustreras på följande sätt. Processmålen är en av utgångspunkterna vid myndighetens verksamhetsplanering. Riktlinjer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning Läs mer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning i riktlinje Beslut om riktlinjer (EBMR-A 2014:3) för planering och uppföljning samt intern styrning och kontroll.

3 Aktiviteter Underrättelse Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för underrättelseprocessen. 1.1 Analys av nuvarande underrättelsefunktion En analys av nuvarande underrättelsefunktion ska genomföras. I aktiviteten ingår att tydliggöra beställning, uppdrag och förväntad leverans i enlighet med verksamhetsinriktningen och dess mål för underrättelseprocessen. Förslag på förändringar av underrättelsefunktionen ska tas fram och genomföras, t.ex. en utvecklad och standardiserad deskfunktion. Organisation, bemanning och kompetens ska belysas. En struktur för fördjupad uppföljning av verksamheten och vad som levereras ska tas fram. När det är möjligt ska en utökad samverkan med kamrarna angående resursutnyttjande beaktas. Ansvar: Ekobrottskansliet 2

4 Utredning & lagföring Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för utredning och lagföringsprocessen. 1.2 Regeringsuppdrag: Prognos verksamhetsvolymer Delta i Brottsförebyggande rådets prognos- och analysarbete avseende verksamhetsvolymer samt lämna en myndighetsgemensam rapport till regeringen i samband med budgetunderlagen. Ansvar: Ledningsstaben 1.3 Regeringsuppdrag: Brottsutbyte i samverkan Samordna och följa upp den myndighetsövergripande samverkan som sker inom ramen för GOB-arbetet på brottsutbytesområdet. Återrapportering till GOB-kansliet sker mars Ansvar: Överåklagarens kansli Slutdatum: 31 mars Regeringsuppdrag: Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) Fortsätta arbetet med den andra etappen av RIF i rättsväsendet som planeras att vara införd senast den 31 december Arbetet under 2015 inkluderar bland annat att delta i den fortsatta analysen av rättsliga och verksamhetsmässiga förutsättningar rörande hanteringen av tvångsmedel i RIF-kedjan, samt att delta i förstudier rörande kunskapshöjande återkoppling och digital bevisning. Vidare omfattas den fortsatta implementeringen av e-stämning tillsammans med ÅM och DV. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med den operativa verksamheten och rättsenheten. 1.5 Mallprojekt 2015 Ta fram gärningsbeskrivningar för de vanligast förekommande ekobrotten som kan knytas till mallen för ansökan om stämning i Cåbra. I aktiviteten ligger att överväga straffansvarets uppbyggnad vid ekobrott i företag och följderna för utformningen av gärningsbeskrivningarna. Projektet föranleds av kommande förändringar i Cåbra. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med rättsenheten och utvecklingsenheten. 1.6 Enhetlighet i beslagshanteringen Inventera pågående aktiviteter inom beslagsområdet och samordna dessa. Driva arbetet för att åstadkomma en enhetlig, rättssäker och effektiv beslagshantering för hela myndigheten. Fokus för 2015 är att ta fram och implementera nödvändiga riktlinjer och rutiner för beslagshanteringen samt utveckla mer effektiva metoder för hanteringen. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med beslagshandläggare samt vad gäller metodutveckling också i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. 3

5 1.7 Uppdrag att arbeta mot strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare Ekobrottsmyndighetens områdesledningsgrupper får i uppdrag att ta fram en eller flera aktiviteter som syftar till att prioritera arbetet mot de strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare som är en nödvändig del i avancerade ekobrottsupplägg. Detsamma gäller även arbetet mot de organiserade punktskattebrotten. Aktiviteterna ska innefatta hela processen från underrättelsearbete till lagföring. Uppdraget syftar till att, med utgångspunkt i det lokala arbetet, utgöra ett underlag för ett framtida arbete mot denna typ av brottslighet. Aktiviteterna ska tas med i de lokala aktivitetsplanerna och kommer att följas upp i myndighetens verksamhetsuppföljning. Ansvar: Områdesledningsgrupperna och på central nivå verksamhetschefen. Slutdatum: 31 okt Förutsättningar för utredningsåtgärder i en digital miljö Inventering av centrala frågeställningar om utredningsåtgärder och bevisinhämtning avseende reella tvångsmedel i digital miljö. En projektplan tas fram och arbetet genomförs och implementeras under en tvåårsperiod. Under 2015 ligger fokus på rättsliga analyser och framtagande av riktlinjer och andra styrande och stödjande dokument. Under 2016 ligger fokus på implementering och erfarenhetsseminarier samt förbättrade rutiner/metodutveckling. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec Utvecklat stöd för utredning och lagföring Aktiviteten innefattar att ta fram utrednings- och lagföringskoncept för momskaruseller vid gränsöverskridande handel inom EU. Syftet är att konceptet ska vara ett stöd vid utredning och lagföring av momskaruseller, främja en enhetlig rättstillämpning och säkerställa en jämn och hög kvalitet. Aktiviteten kommer senare att övergå till att innefatta utrednings- och lagföringskoncept för svart arbetskraft (2016). Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten. 31 mars Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar, nu genomförande av föreslagna åtgärder Tidigare tillsynsprojekt Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar fortsätter genom att de åtgärder för bevakning och uppföljning som föreslås i det projektet genomförs. Därefter ska under 2016 resultaten av de vidtagna åtgärderna följas upp. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten Slutdatum: 15 dec Elektroniska bankkontoutdrag Driva arbetet med att få elektroniska bankkontoutdrag från ytterligare banker och kreditinstitut elektroniskt. Aktiviteten är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2014 med att få elektroniska kontoutdrag från de större bankerna elektroniskt. 4

6 Ansvar: Rättsenheten i samverkan med representanter från operativa verksamheten Enhetlig dokumenthantering Fortsätta driva arbetet för att åstadkomma en enhetlig, rättssäker och effektiv dokumenthantering och diarieföring vid myndigheten. Arbetet har påbörjats inom dokumenthanteringsgruppen. Under 2015 är fokus att utreda sätt för att effektivisera myndighetens diarieföring i Cåbra och DurTvå samt att fastställa och implementera en dokumenthanteringsplan. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten Gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning Projektet inleds med framtagande av en modell för tillsyn avseende gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning. Sluttiden för den delen av projektet är framflyttad till den 31 maj Under 2015 genomförs tillsynen och förslag på åtgärder lämnas utifrån vad som framkommit vid tillsynen. Därefter ska under 2016 och 2017 de åtgärder som tillsynen föranlett följas upp. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med ekobrottskansliet. Utveckling av operativa IT-stöd 1.14 Aktiviteten skjuts till kommande år Långsiktig strategi avseende IT-stödet för Ekobrottsmyndighetens utredningsoch lagföringsprocess Fastställa en långsiktig inriktning för IT-stödet i Ekobrottsmyndighetens utredningsoch lagföringsprocess. I arbetet ingår att upprätta en långsiktig plan för organisation, bemanning och kompetens i Ekobrottsmyndighetens IT-organisation. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.15 Aktiviteten skjuts till kommande år Behovsanalys av förutsättningarna för utredningsstödet Påbörja ett långsiktigt förbättringsarbete av Ekobrottsmyndighetens utredningsstöd. Aktiviteten ska bedrivas i nära samverkan med den operativa verksamheten och innefatta en analys av behov och förutsättningar rörande utredningsstödet. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med utvecklingsenheten och den operativa verksamheten Förbättrat IT-stöd i utredning och lagföringsprocessen Den elektroniska överföringen av information mellan DurTvå och Cåbra ska förenklas genom förbättrade tekniska och praktiska lösningar för informationshantering i utredning och lagföringsprocessen. Under året utarbetas en ny rutin för registrering av brottsmisstankar. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med överåklagarens kansli och rättsenheten. 5

7 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för brottsförebyggandeprocessen Fortsatt utveckling av det nationella ekobrottsförebyggande arbetet Med utgångspunkt i den centralt framtagna handlingsplanen från 2014 ska de regionala bf-handläggarna tillsammans med myndighetens strategiskt bf-ansvariga utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer i det ekobrottsförebyggande arbetet. I aktiviteten ingår att göra en analys av den ekobrottsförebyggande processen. Organisation, samarbetsformer, bemanning och kompetens ska belysas. Ansvar: Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiskt bfansvariga Fortsatt etablering av det regionala ekobrottsförebyggande arbetet Med utgångspunkt i den centralt framtagna handlingsplanen från 2014 ska de regionala bf-handläggarna tillsammans med myndighetens strategiskt bf-ansvariga genomföra brottsförebyggande aktiviteter över hela landet anpassat utifrån regionala behov och förutsättningar. Ansvar: Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiskt bf-ansvariga. 6

8 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för ledning och styrningsprocessen. System- och processtyrning 1.19 Utveckla uppföljningen för kunskap om effektiviteten i våra arbetssätt Aktiviteten är en del i att vidareutveckla den system- och processbaserade styrningen som framgår i verksamhetsinriktningen och har sin utgångspunkt i att främja ett helhetsperspektiv på verksamheten. Aktiviteten innebär att vi för planering och uppföljning av verksamheten ska ta fram relevanta mätetal som ger kunskap om hur vi kan förbättra vår verksamhet. Ansvar: Ledningsstaben i samarbete med verksamhetschefen utvecklingsenheten, överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och den operativa verksamheten Utvecklad styrning och ledning av den operativa verksamheten Ledningsstrukturen för nationell samordning och koordinering i operativa ärenden ska utvecklas. Strukturen ska möjliggöra en integrerad ledning av den åklagarledda och den polisledda verksamheten. Ett särskilt fokus ska läggas på vår förmåga att verka i GOB-ärenden. En struktur och arbetsmetod för att fånga upp utvecklingsbehov och goda idéer inom utredning och lagföringsprocessen ska tas fram och införas. Ansvar: Ekobrottskansliet och verksamhetschefen i samarbete med överåklagarens kansli och utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 december Utveckla den ekonomiska styrningen Den ekonomiska styrningen ska stärkas ytterligare. Aktiviteten innefattar bl.a. att underlätta personalplaneringen genom enhetliga och enkla prognoser för lönekostnader. att tydliggöra roller i budgetarbetet, följa upp och utvärdera resursfördelningsmodellen samt att förbereda en processtyrd medelsfördelning. Samt att ta ut den fortsatta färdriktningen. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med verksamhetschefen och ledningsstaben. Chefs- och medarbetarskap med utgångspunkt i EBM-modellen 1.22 Medarbetardrivet utvecklingsarbete Fortsätta utveckla tillämpningen av Lean som stöd för medarbetardrivet utvecklingsarbete med särskilt fokus på utveckling av utredning och lagföringsprocessen. Under 2015 genomförs grundutbildning i Lean i resterande 7

9 delar av myndigheten och nätverket med lokala coacher byggs ut till att omfatta hela landet. Ett centralt metodstöd ska finnas för att stötta och samordna det lokala arbetet. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.23 Chefsutveckling Chefsutvecklingsprogrammet fortsätter under 2015 med fokus på att utveckla ledarskapet. Bland annat fortsätter chefshandledningsgrupperna och mentorsprogrammet som startats under Under 2015 prioriteras även vissa individanpassade satsningar med fokus på det personliga ledarskapet och systemstyrning. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.24 Långsiktigt utveckla lönebildningen Fortsätta genomförandet utifrån den under 2014 fastställda inriktningen. Exempel på aktiviteter är att utveckla samverkan med Polisen, integrera lönebildning med kompetensförsörjningsstrategin samt säkerställa kontrollen på våra lönekostnader i sin helhet. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten 1.25 Utveckla myndighetens kommunikationsarbete Med utgångspunkt i myndighetens kommunikationsstrategi ska åtgärder vidtas för att utveckla kommunikationsarbetet vid Ekobrottsmyndigheten. Aktiviteten innefattar exempelvis utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte. Ansvar: Ledningsstaben Övrigt 1.26 Rättslig styrning En inventering av rättsliga styrdokument hos Riksåklagaren/Åklagarmyndigheten respektive hos Polisen ska genomföras. Inventeringen av polisiära styrdokument påbörjades Inventeringen syftar till att dels identifiera dokument som behöver revideras i samverkan med Åklagarmyndigheten eller Polisen, dels ta fram interna riktlinjer eller andra dokument på Ekobrottsmyndigheten. Inventeringen och en rättslig riskanalys läggs till grund för en strukturerad plan för att revidera eller ta fram 3 5 nya styrande eller stödjande dokument/år. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med ekobrottskansliet. Vid behov med referensgrupp från operativa verksamheten, utvecklingsenheten, administrativa enh. Slutdatum: Inventering, plan FAP, beroende av Polismyndighetens arbete, 31 dec mars Inventering plan RåR/ÅFS 30 sept Styrande/stödjande dokument 31 dec

10 1.27 Anpassningar till den nya polismyndigheten Projekt NOA EBK 2015 ska slutföras och de förändringar som beslutas inom projektet ska genomföras. Det avser bl.a. samverkan i HR-frågor, anställningsvillkor, IT- och utrustningsfrågor samt rättsliga konsekvenser. Ansvar: Ekobrottskansliet Slutdatum: 1 juli dec 2015 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för stödprocessen. Kompetensförsörjning 1.28 Kompetensförsörjningsstrategi Fortsätta arbetet med att ta fram en strategi för kompetensförsörjning och implementera den. Exempel på aktiviteter som kan bli aktuella är att uppdatera tidigare fastställda kompetensprofiler, utveckla framtagning av personalstatistik, utveckla rekryteringsprocessen, utveckla former för kompetensutveckling, anpassa innehåll i utbildning och utveckla former för samverkan med andra myndigheter. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med operativa verksamheten, ekobrottskansliet och huvudkontorets övriga enheter Utvecklad fortbildning för olika yrkesroller Påbörja ett flerårigt arbete för att utifrån identifierade behov säkerställa en anpassad fortbildning för olika yrkesroller i kärnverksamheten. En viktig del av arbetet är att utveckla andra former av lärande än lärarledd utbildning. Det kan till exempel handla om fler erfarenhetseminarier, specialistnätverk, interaktiva forum, arbetsrotation, studiebesök etc. Arbetet fortsätter Ansvar: Utvecklingsenheten 1.30 Implementering av avtal om lokala omställningsmedel och avtal om omställning Aktiviteten omfattar att tydliggöra avtalsinnehåll, skapa förutsättningar för aktiv omställning samt teckna ett lokalt kollektivavtal avseende lokala omställningsmedel. Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten Utveckling av administrativa IT-stöd 9

11 1.31 Nytt IT-stöd för diarieföring av administrativa ärenden Införa ett nytt system som ska ersätta nuvarande diarieföringssystem för administrativa ärenden, AlpIM. Aktiviteten innefattar kravställning gentemot Åklagarmyndigheten. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten Nytt IT-stöd för diarieföring av material rörande hemliga tvångsmedel Införa ett nytt IT-stöd för att diarieföra material rörande hemliga tvångsmedel (HTM). Arbetet bedrivs tillsammans med Åklagarmyndigheten och ska ersätta det tidigare systemet Argos. Ansvar: Överåklagarens kansli i samverkan med utvecklingsenheten, rättsenheten och administrativa enheten Aktiviteten skjuts till kommande år Nytt IT-stöd för kompetensutveckling Införa ett nytt IT-stöd för lärande och kompetensutveckling, s.k. Learning Management System (LMS). Förstudie rörande behoven genomförs gemensamt med Åklagarmyndigheten under hösten Därefter följer upphandling och införande av nytt system för att ersätta Luvit. Ansvar: Utvecklingsenheten 1.34 Elektronisk ärendehantering/arkivering Arbetet mot ett helt elektroniskt ärendehanterings- och arkivsystem pågår löpande. En förutsättning för en effektiv och helt elektronisk akthantering är att det finns möjligheter till elektronisk arkivering. Under 2015 ska aktiv samverkan ske med Åklagarmyndigheten för att prioritera framtagandet av ett elektroniskt arkivsystem och att säkerställa att den arkiveringen uppfyller gällande regelverk. Aktiviteten inkluderar utbildning, kompetenshöjande insatser och seminarier för operativa verksamheten. Under 2015 ska samverkan ske med Åklagarmyndigheten för att följa och bistå i arbetet med framtagandet av ett elektroniskt arkivsystem och att säkerställa att den arkiveringen uppfyller gällande regelverk. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten Nytt IT-stöd för IT-supportärenden Införa ett IT-stöd för enklare och mer effektiv hantering av IT-supportärenden. Testning av ett helpdesk-system pågår inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kommer att få tillgång till samma system under I arbetet ingår att utveckla arbetsformerna i IT-supportorganisationen. Ansvar: Utvecklingsenheten Trygghet och säkerhet 1.36 Personsäkerhet Genomföra fortsatta utbildningsinsatser, fullfölja arbetet med säkerhet i bostad samt genomföra andra säkerhetshöjande insatser inom personsäkerhetsområdet i enlighet 10

12 med riktlinje på för personsäkerhetsarbete (EBMR 2010:4). Aktiviteten innefattar också att fortsätta att förbättra rutinerna i det operativa personsäkerhetsarbetet, främst genom erfarenhetsuppbyggnad. Ansvar: Administrativa enheten 1.37 Informationssäkerhet Införa LIS (Ledningsstöd för Informationssäkerhet). Aktiviteten innefattar t.ex: - Utveckla processer för att styra och utveckla arbetet på informationssäkerhetsområdet - Skapa ett informationssäkerhetsforum motsvarande Åklagarmyndighetens infosäkerhetsråd - Upphandla långsiktigt stöd på infosäkerhet/it-säkerhetsområdet - Följa upp implementeringen av backup-nätet (2015) - Utveckla säkerhetskrav och regelverk för mobiltelefoni, mobilitet (2015) - Utbilda i nya regelverk (2015) - Införa KGAI (om det inte hinns med 2014) Arbetet fortsätter Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med utvecklingsenheten Resurser Verksamhetsåret 2015 är myndighetens anslag miljoner kronor. I bilagan finns mer information med en sammanställning av Ekobrottsmyndighetens preliminära budget

13 Budget 2015 BILAGA Anslag Utgående balans Summa att disponera Budget Utgående balans ,19% Anslagskredit Budgetkonto Verksamhet Budget Summa intäkter Löner åklagare, övriga Löner polis Summa löner Övriga personalkostnader Summa totalt löner och personalkostnader Kompetensutveckling Resor Lokalkostnader Bilar(exkl avskr) Material Leasing Avskrivningar (inkl avskr bilar) Köpta tjänster Summa övrig drift Summa Procentuell fördelning mellan kostnadsslag Löner % Lokaler % Övriga driftkostnader % Summa totalt % 12

14 Aktivitetsansvariga och delansvariga VP 2015 BILAGA No Aktivitetens namn Huvudansvarig enhet Aktivitetsansvarig 1.1 Analys av nuvarande underrättelsefunktion UNDERRÄTTELSEPROCESSEN Ekobrottskansliet Ann-Charlotte Gustafsson UTREDNING & LAGFÖRINSPROCESSEN 1.2 Regeringsuppdrag: Prognos verksamhetsvolymer Ledningsstaben 1.3 Regeringsuppdrag: Brottsutbyte Överåklagarens kansli i samverkan 1.4 Regeringsuppdrag: Utvecklingsenheten i Rättsväsendets samverkan med den operativa informationsförsörjning (RIF) verksamheten och rättsenheten. 1.5 Mallprojekt 2015 Överåklagarens kansli i samarbete med rättsenheten och utvecklingsenheten. 1.6 Enhetlighet i beslagshanteringen Rättsenheten i samverkan med beslagshandläggare samt vad gäller metodutveckling också i samverkan med referensgrupp från operativa 1.7 Uppdrag om att arbeta mot strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare 1.8 Förutsättningar för utredningsåtgärder i en digital miljö 1.9 Utvecklat stöd för utredning och lagföring 1.10 Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar, nu genomförande av föreslagna åtgärder verksamheten. Områdesledningsgrupperna och på central nivå verksamhetschefen. Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten. Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten Elektroniska bankkontoutdrag Rättsenheten i samverkan med representanter från operativa verksamheten Enhetlig dokumenthantering Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Robert Rajnak Henric Fagher Jonatan Meyer Henric Fagher Katarina Ringertz Christer Dahlström Jeanette Lund Christer Dahlström Henric Fagher Bengt Lindholm Birgitta Resenius Sarah Mared 13

15 1.13 Gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning 1.14 Långsiktig strategi avseende ITstödet för EBM:s utredningsoch lagföringsprocess 1.15 Behovsanalys av förutsättningarna för utredningsstödet 1.16 Förbättrat it-stöd i lagföring och utredningsprocessen Överåklagarens kansli i samarbete med ekobrottskansliet. Utvecklingsenheten Överåklagarens kansli i samarbete med utvecklingsenheten och den operativa verksamheten. Utvecklingsenheten i samarbete med överåklagarens kansli och rättsenheten. Bengt Lindholm Sarah Mared 1.17 Fortsatt utveckling av det nationella ekobrottsförebyggande arbetet 1.18 Fortsatt etablering av det regionala ekobrottsförebyggande arbetet BROTTSFÖREBYGGANDEPROCESSEN Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiska bf-ansvarig. Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiska bf-ansvarig. Stefan Lundberg Stefan Lundberg LEDNING & STYRNINGSPROCESSEN 1.19 Utveckla uppföljningen för kunskap om effektiviteten i våra arbetssätt Ledningsstaben i samarbete med utvecklingsenheten, överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och den operativa verksamheten Utvecklad styrning och ledning av den operativa verksamheten 1.21 Utveckla den ekonomiska styrningen Ekobrottskansliet och verksamhetschefen i samarbete med överåklagarens kansli och utvecklingsenheten. Administrativa enheten i samarbete med verksamhetschefen och ledningsstaben. Jeanette Lund Hillevi Lundbäck Jesper Frithzell Ewa Wallestam 1.22 Medarbetardrivet Utvecklingsenheten Heidi Trangius utvecklingsarbete 1.23 Chefsutveckling Utvecklingsenheten Hélène Lindgren 1.24 Långsiktigt utveckla Administrativa enheten Åsa Pyka lönebildningen 1.25 Utveckla myndighetens Ledningsstaben Katinka Wall kommunikationsarbete 1.26 Rättslig styrning Rättsenheten i samverkan med ekobrottskansliet och vid behov med referensgrupp från operativa verksamheten, utvecklingsenheten och administrativa enheten. Karina Hellrup polisiära styrdokument, Kenneth Edgren övriga 14

16 1.27 Anpassningar till den nya polismyndigheten Ekobrottskansliet Ann-Charlotte Gustafsson STÖDPROCESSEN 1.28 Kompetensförsörjningsstrategi Administrativa enheten i samarbete med operativa verksamheten, ekobrottskansliet och huvudkontorets övriga enheter Utvecklad fortbildning för olika Utvecklingsenheten yrkesroller 1.30 Implementering av avtal om Administrativa enheten lokala omställningsmedel och avtal om omställning 1.31 Nytt IT-stöd för diarieföring av administrativa ärenden 1.32 Nytt IT-stöd för diarieföring av material rörande hemliga tvångsmedel Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten. Överåklagarens kansli i samverkan med utvecklingsenheten, rättsenheten och administrativa enheten. Utvecklingsenheten Per Björkman Anna Nilsson Bålman Åsa Pyka Yvonne Nordlander och Sarah Mared Bengt Lindholm 1.33 Nytt IT-stöd för kompetensutveckling Anna Nilsson Bålman 1.34 Elektronisk Rättsenheten i samverkan Sarah Mared ärendehantering/arkivering med utvecklingsenheten Nytt IT-stöd för ITsupportärenden Utvecklingsenheten Annika Hansell 1.36 Personsäkerhet Administrativa enheten Carl Hedin 1.37 Informationssäkerhet Administrativa enheten Carl Hedin tillsammans med utvecklingsenheten. 15

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Budgetunderlag 2009 2011

Budgetunderlag 2009 2011 Budgetunderlag 2009 2011 ÅM-A 2008/0382 Åklagarmyndighetens budgetunderlag för 2009-2011 Sammanfattning och yrkande 1 1. Obalans mellan arbetsmängd och resurser 5 1.1 Ärendeutvecklingen 5 1.2 Obalans mellan

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Rikspolisstyrelsen/ Ekonomibyrån EKB-902-5998/05 1 (22) Ekonomibyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Göran Bäckström 2006-02-16 EKB-902-5998/05 Regeringen

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer