Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015"

Transkript

1 Bilaga 1 Datum Sida (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bakgrund Ekobrottsmyndigheten har i flera sammanhang uppmärksammat problem och konsekvenser i samband med ändringar som genomförs i polisdatalagen (2010:361) i samband med övergången till en Polismyndighet den 1 januari I denna promemoria sammanfattas kortfattat de problem myndigheten har med att tolka den nya regleringen i polisdatalagen och vilka problem myndigheten står inför då den nya lagstiftningen träder ikraft. Främst handlar det om polisdatalagen över huvud taget är tillämplig på myndighetens brottsbekämpande verksamhet och vem som har personuppgiftsansvaret för olika delar av myndighetens verksamhet. Frågan har länge varit oklar. Redan i samband med att Ekobrottsmyndigheten fick kriminalunderrättelseverksamhet 2004 uppmärksammades behovet av en genomlysning av myndighetens konstruktion för att få en ändamålsenlig lösning (prop. 2002/03:144 s. 17). Ekobrottsmyndighetens brottmålsprocess en helt egen process Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet. Cåbra är myndighetens diarieförings- och ärendehanteringssystem. Cåbra utgör således diarieförings- och ärendehanteringssystem för all operativ verksamhet, inklusive material som produceras i utredningsverksamheten. Anmälningar registreras därför i Cåbra varefter beslut fattas av åklagare om förundersökning ska inledas eller inte. Om förundersökning inte inleds hanteras anmälan enbart i Cåbra. Den traditionella kommunikationen mellan den allmänna polisens DurTvå och Cåbra fungerar därför inte. Det är från Cåbra som myndigheten får sina statistikuppgifter. Det är också Cåbra som kommunicerar externt mot Brå, MR och BR. Utredningsstöden består av system som huvudsakligen är placerade i Åklagarmyndighetens respektive Rikspolisstyrelsen nät. I Åklagarmyndighetens nät har Ekobrottsmyndigheten exempelvis revisionsprogram, analysprogram och lagringsenhet för material som avser hemliga tvångsmedel. I polisens nät återfinns RAR och DurTvå. DurTvå utgör en särskild applikation som är anpassad efter Ekobrottsmyndighetens konstruktion och som därför skiljer sig i vissa delar från det DurTvå-utredningsstöd som används inom polismyndigheterna. Det har, inte minst inom ramen för RIF-arbetet, alltmer tydliggjorts att myndighetens konstruktion ställer särskilda krav på anpassningar för att verksamhetsstöden ska fungera effektivt och främja den verksamhet som utförs vid myndigheten. I bilaga 1 finns en bild som schematiskt visar Ekobrottsmyndighetens brottmålsprocess. Fleminggatan 14 Box STOCKHOLM Tel Fax

2 2 (8) Ändringar i polisdatalagen den 1 januari 2015 I samband med övergången till en polismyndighet kommer ändringar göras i polisdatalagen. Av dem är regleringen 1 kap. 2 och 2 kap. 4 polisdatalagen av central betydelse för Ekobrottsmyndigheten. Lydelsen kommer att ändras från och med den 1 januari 2015 enligt följande. Bestämmelse 1 kap. 2 polisdatalagen 2 kap. 4 polisdatalagen Nuvarande lydelse Ny lydelse från 1 jan 2015 Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten, om behandlingen är / /. Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför och den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Varje polismyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i 1. brottsbekämpande verksamhet vid Polismyndigheten, i Nationellt forensiskt centrum dock endast vid behandling av personuppgifter i särskilda register enligt 4 kap., 2. brottsbekämpande verksamhet vid Säkerhetspolisen i den utsträckning som anges i detta kapitel och i 5 kap., och 3. polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Lagen gäller för sådan behandling / /. Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för 1. den behandling av personuppgifter som myndigheten utför och 2. den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Det är oklart hur tolkningen av bestämmelserna ska ske och om någon betydelsebärande skillnad i förhållande till dagens reglering är avsedd. Ordalydelsen i bestämmelserna medför dock enligt myndighetens uppfattning begränsningar i hur regleringen kan tolkas. Tolkningen kompliceras av Ekobrottsmyndighetens särskilda konstruktion, att myndigheten är en åklagarmyndighet med integrerad brottsutredning och att personuppgiftsförfattningarna inte naturligt följer den verksamhet som bedrivs vid myndigheten. Oklart vad som avses med polisiär verksamhet i 1 kap. 2 polisdatalagen Enligt regeringens förslag till ny reglering som också har beslutats av riksdagen kommer polisdatalagen enligt 1 kap. 2 att gälla i polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Beträffande begreppet polisiär verksamhet anges i författningskommentaren till propositionen (avsnitt ) att uttrycket omfattar både brottsförebyggande verksamhet och utredningsverksamhet och att någon ändring i sak inte är avsedd. Med detta som grund skulle kunna argumenteras för att polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten även i fortsättningen ska avse polisens brottsbekämpande verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten.

3 3 (8) Även i avsnitt 8.2 ges en förklaring till polisiärt arbete. Där anges att den polisiära verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten bedrivs av polispersonal som Ekobrottskansliet vid Rikspolisstyrelsen har ställt till myndighetens förfogande. Det är enligt denna definition således poliser som bedriver polisiär verksamhet. Polisdatalagens tillämpningsområde skulle med den definitionen således styras av vem som vid varje givet tillfälle vidtar viss uppgift och var denne har sin anställning. 1 Ekobrottsmyndigheten ser följande problem med dessa förarbetsuttalanden. Om personuppgiftsansvaret utgår från den verksamhet polisanställda utför innebär det att anställningsformen avgör vilken myndighet som har personuppgiftsansvaret, även om polisanställda och civila utredare utför samma uppgifter eller delar på ansvaret i olika utredningar. Detta skulle innebära att personuppgiftsansvaret för den brottsutredande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten skulle vara delat mellan den nya Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten beroende på anställningsform. Ett sådant synsätt ställer krav på att verksamhetssystemen, hanteringsreglerna och säkerheten för uppgifterna måste anpassas efter olika registerlagstiftningar. Detta strider mot systematiken bakom registerlagstiftningen där personuppgiftsansvaret följer uppgiften. Utredningsverksamheten leds enligt 23 kap. 3 rättegångsbalken av förundersökningsledaren. Hos Ekobrottsmyndigheten är åklagare alltid förundersökningsledare. Såväl polispersonal som andra anställda vid Ekobrottsmyndigheten (t.ex. civila utredare, analytiker, ITforensiker m.fl.) är utredare och verksamma i den brottsbekämpande verksamheten. Ekobrottsmyndigheten leder enligt 7 andra stycket förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten den verksamhet som polismännen ska delta i vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamheten som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen (dvs. polismän). Det är således enbart åtgärder i den brottsutredande verksamheten som enligt lag eller författning endast får utföras av anställda inom Polisen, som Ekobrottsmyndigheten inte leder. Rikspolisstyrelsen leder således den verksamheten och även Ekobrottsmyndighetens anställda, såsom analytiker och administrativ personal, när de deltar i den verksamhet som polisen leder (se dock prop. 2002/03:144 s. 18). 2 1 I förarbetena till nuvarande polisdatalag anges också att polisen bör vara personuppgiftsansvarig för de polisiära systemen (prop. 2009/10:85 s. 93). Det saknas grund för ett sådant resonemang eftersom det utgör en avvikelse från den grundläggande tanken om teknikneutralitet som numera är norm inom dataskyddslagstiftningen. Både Tullverket och Kustbevakningen använder t.ex. polisiära system men har personuppgiftsansvaret. 2 I samband med övervägandena om Ekobrottsmyndigheten skulle få kriminalunderrättelsetjänst angavs att ändringen innebar att polisverksamhet vid Ekobrottsmyndigheten skulle komma att omfattas av lagen. Den verksamhet som avsågs med detta skulle motsvara den verksamhet som avses inom polisen, dvs. den egentliga polisverksamheten eller polisens kärnverksamhet. Vidare angavs att vid Ekobrottsmyndigheten är det huvudsakligen poliser som bedriver sådan verksamhet. I likhet med vad som gäller inom polisen kan dock i vissa fall även civilanställd personal, t.ex. analytiker, ha denna typ av arbetsuppgifter. Även administrativ personal kan genom att biträda polisman utföra arbete som faller inom lagens tillämpningsområde. Den verksamhet som bedrivs av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten omfattas dock inte av bestämmelsen.

4 4 (8) Ekobrottsmyndighetens instruktion överensstämmer med 6 7 punkten i förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen som anger att styrelsen får leda polisverksamhet som faller inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde och som avser åtgärder i Ekobrottsmyndighetens verksamhet som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen. I denna förklaring av begreppet polisverksamhet är det således inte frågan om utredningsverksamhet. Begreppet polisiär verksamhet synes således ha getts olika definitioner och innebörd. Enligt Ekobrottsmyndigheten är det självklart att myndigheten ska leda den verksamhet som utförs inom myndigheten, vilket enligt myndighetens instruktion även innefattar den generella brottsutredande verksamhet som poliser deltar i vid myndigheten, dvs. den verksamhet som inte är rent polisiär. Inom Polismyndighetens ansvarsområde ligger att leda dels den verksamhet som enligt lag eller annan författning bara får utövas av anställda inom polisen, dels kriminalunderrättelseverksamheten, som är renodlat polisiär och inte utgör del i brottsutrednings- eller åklagarverksamheten. Det är högst otillfredsställande att lagstiftningen och dess förarbeten inte ger ett entydigt svar på frågan vilken eller vilka delar av verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten som omfattas av 1 kap. 2 polisdatalagen. Då 1 kap polisdatalagen från den 1 januari 2015 behandlar brottsbekämpande verksamhet vid Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum och Säkerhetspolisen, är det svårt att göra tolkningen att med polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten i p. 3 avses den brottsbekämpande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten. En sådan tolkning medför att delar av Ekobrottsmyndighetens verksamhet riskerar att falla mellan/utanför registerlagstiftningen. Polisdatalagen är då inte tillämplig på den generella brottsutredande verksamheten utan enbart på kriminalunderrättelseverksamheten och verksamhet som enbart får utföras av polisen. Förordning (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet (Cåbraförordningen) reglerar enbart åklagarverksamheten och den åklagardatalag som är under beredning kan inte förväntas naturligt bli anpassad för den typ av brottsbekämpande verksamhet som polisdatalagen reglerar. Konsekvensen blir att Ekobrottsmyndighetens generella brottsutredande verksamhet från den 1 januari 2015 enbart kommer att regleras av personuppgiftslagen (1998:204). Hur personuppgiftsansvaret tidigare har reglerats När Ekobrottsmyndigheten bildades var polisdatalagen inte tillämplig på myndighetens verksamhet och Ekobrottsmyndigheten var personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som skedde vid myndigheten utifrån personuppgiftslagen och sedermera Cåbraförordningen.

5 5 (8) Den huvudsakliga förändring som skett avseende personuppgiftsansvaret ägde rum den 1 januari 2004 i samband med att Ekobrottsmyndigheten fick kriminalunderrättelseverksamhet. Ekobrottsmyndigheten gavs då möjlighet att tillämpa dåvarande polisdatalag. Avsikten var att ge Ekobrottsmyndigheten möjlighet att bedriva kriminalunderrättelseverksamhet, men denna verksamhet ansågs så renodlat polisiär att den skulle ledas av Rikspolisstyrelsen med stöd av dess instruktion. I förarbetena (prop. 2002/03:144 s ) uttrycktes det tydligt att Rikspolisstyrelsens ledningsansvar inte skulle omfatta Ekobrottsmyndighetens kärnverksamhet. Den mest lämpliga lösningen är därför att utvidga polisdatalagens tillämpningsområde till att omfatta polisverksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. En sådan ordning bör kunna genomföras utan att utvecklingen av det integrerade arbetssättet inom myndigheten hindras, eftersom den aktuella verksamheten inte kräver samverkan mellan polis och åklagare på sätt som gäller för övrig verksamhet inom myndigheten. Mot bakgrund av det anförda anser regeringen därför att polisdatalagen skall omfatta polisverksamhet även vid Ekobrottsmyndigheten. Rikspolisstyrelsen får enligt sin instruktion leda polisverksamhet som faller inom Ekobrottsmyndighetens område. Kriminalunderrättelseverksamhet är typiskt sett renodlad polisverksamhet och bör därför inte ledas av Ekobrottsmyndigheten såsom varande åklagarmyndighet. Verksamheten bör i stället ledas av Rikspolisstyrelsen. Med stöd av instruktionen kan Rikspolisstyrelsen fatta de beslut som är nödvändiga i denna verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Enligt 2 kap. 4 polisdatalagen är Rikspolisstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Oklart om 2 kap. 4 polisdatalagen ska tolkas på samma sätt som tidigare Enligt 2 kap. 4 ska Polismyndigheten även i fortsättningen vara personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Någon ändring är inte gjord i bestämmelsen, men måste läsas och tolkas i ljuset av regleringen i 1 kap. 2 polisdatalagen. Det är därför inte självklart att personuppgiftsansvaret ska tolkas på samma sätt som tidigare. Verksamhetsansvaret bör som har beskrivits ovan utgöra ett viktigt tolkningsunderlag för att avgöra var personuppgiftsansvaret ligger. Viktigt att verksamhetsansvaret och personuppgiftsansvaret hänger ihop Det är enligt Ekobrottsmyndigheten naturligt att ansvaret för behandlingen av personuppgifter följer verksamhetsansvaret. Det är därför naturligt att Ekobrottsmyndigheten ansvarar för personuppgiftsbehandlingen i den verksamhet myndigheten leder. Det avser den verksamhet som utförs inom myndigheten, vilket omfattar den generella brottsutredande verksamhet som poliser deltar i vid myndigheten, som inte är rent polisiär. Polismyndigheten ska ansvara för personuppgifterna i den verksamhet som leds av Rikspolisstyrelsen inom myndigheten. Denna verksamhet omfattar dels den verksamhet som enligt lag eller annan författning bara får utövas av anställda inom polisen, dels kriminalunderrättelseverksamheten.

6 6 (8) Ekobrottsmyndigheten har uppfattat att Rikspolisstyrelsen hittills har gjort samma tolkning av personuppgiftsansvaret. Även andra myndigheter synes ha uppfattat att det är Ekobrottsmyndigheten som har personuppgiftsansvaret för myndighetens kärnverksamhet. SIN inspekterade tidigare i år Ekobrottsmyndighetens hantering och riktlinjer gällande hemliga tvångsmedel utifrån att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret. I RIF-arbetet företräder Ekobrottsmyndigheten hela brottmålsflödet inom myndigheten. Datainspektionen har i rapporten Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten 2012:1 s. 35 utgått från att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret, men påtalade samtidigt att myndighetens personuppgiftsansvar är otydligt. Att verksamhets- och personuppgiftsansvaret följs åt är en avgörande förutsättning för en effektiv verksamhet. Skulle tolkningen göras att Ekobrottsmyndighetens kärnverksamhet dvs. den brottsutredande verksamheten omfattas av polisiär verksamhet i den nya lagstiftningen är det svårt att inte göra tolkningen att Polismyndigheten skulle ha personuppgiftsansvaret över denna. Det skulle innebära en splittring av personuppgifts- och verksamhetsansvaret. Om denna ändring är avsedd saknas helt en analys av vad det skulle ge för konsekvenser och hur det skulle hanteras rent faktiskt och praktiskt. Ekobrottsmyndigheten behöver ha tillgång till polisdatalagen och samtidigt ha personuppgiftsansvaret för den brottsutredande verksamheten Den myndighet som bedriver en verksamhet och som har befogenhet och medel att styra över uppgiftshanteringen har naturligen bäst förutsättningar att ta personuppgiftsansvaret. Det är därför en rimlig utgångspunkt att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret för den uppgiftsbehandling som sker i kärnverksamheten. Om Ekobrottsmyndigheten har verksamhetsansvaret men inte personuppgiftsansvaret, har Ekobrottsmyndigheten ett ansvar för att utredningarna och dess processer hanteras på ett rättsenligt och effektivt sätt, men kan inte införskaffa system eller bestämma hur uppgifterna ska behandlas digitalt. Det innebär att det metod- och utvecklingsarbete, som har en koppling till de digitala systemen, inte kan drivas av Ekobrottsmyndigheten utifrån myndighetens behov. Det förutsätter att Polismyndigheten delar uppfattningen om vilka behov som föreligger och att Polismyndigheten driver dessa frågor i olika sammanhang. Dessutom förutsätts att Ekobrottsmyndighetens metod- och utvecklingsarbete prioriteras av Rikspolisstyrelsen för att kunna genomföras. En lösning med ett personuppgiftsbiträdesavtal, såsom föreslås i propositionen avsnitt 8.2, löser inte den komplexiteten. Biträdesrollen innebär att biträdet behandlar uppgifterna å någon annans vägnar och biträdet har inte ett självständigt mandat att bestämma över behandlingen. Att myndigheter samverkar och lämnar biträde åt varandra för att effektivt kunna lösa gemensamma frågor är naturligt. Det är dock främmande att en myndighet ska ha ett avgörande inflytande över en annan myndighets verksamhet i centrala avseenden. Det säger sig självt att en annan myndighet aldrig kan inventera behov av IT-stöd och säkerställa lösningar som behövs för att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet. Även praktiska frågor, t.ex. hur en

7 7 (8) förfrågan om registerutdrag ska hanteras och ansvaret för att uppgifterna är korrekta, aktualiseras. Praktiska konsekvenser om Ekobrottsmyndigheten inte omfattas av polisdatalagen i den brottsutredande verksamheten Om Polismyndigheten får personuppgiftsansvaret för Ekobrottsmyndighetens utredningsverksamhet kommer det sannolikt att påverka de befintliga system inom utredningsverksamheten som inte finns i polisens nät. Åklagarmyndigheten och polisen har inte samma regler för sin IT-hantering och polisen har inte tillgång till de uppgifter som finns i åklagarnätet. Att polisen skulle kunna ha kvar systemen i Åklagarmyndighetens nät är därför inte troligt. Att ge Polismyndigheten tillgång till och insyn i Åklagarväsendets system står dessutom i strid med regleringen i Cåbraförordningen och ansvaret för uppgifterna där. Det är oklart vad en flytt skulle medföra för konsekvenser. I ett värsta scenario kommer myndighetens forensiker, ekonomer, analytiker och finansmarknadsspecialister sakna tillgång till specifika IT-stöd. En konsekvens är också att alla medarbetare som arbetar med utredningsverksamhet och som idag inte redan har tillgång till de polisiära verksamhetsstöden, måste få nödvändig utrustning, främst i form av BasA-datorer. Ett antal pågående projekt bland annat att ensa forensikernas arbete gällande hantering av digitala bevis, att utveckla digitala lösningar för att forensikerna ska kunna arbeta över riket och utvecklingsarbetet inom RIF kan inte drivas om myndigheten inte är personuppgiftsansvarig för den utrednings- och lagföringsprocess som sker inom myndigheten.

8 8 (8) Ekobrottsmyndighetens brottsutredande process schematisk skiss (bilaga) RPS Ingivare: Konkursförvaltare, revisorer m.fl. EBM:s KUT, rent polisiär vsh Anmälan CÅBRA (EBM) Åtal Domstols processen SKV (Fiskala) SBE EBM:s utredningsstöd Domstolen SKV EBM

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39)

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (15) Verksamhetsstöd Rättsenheten Per-Olof Wikström 010-240 5293 per-olof.wikstrom@msb.se Ert datum 2014-07-03 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

PM En ny kameraövervakningslag

PM En ny kameraövervakningslag Observera Forsåvägen 15B 441 95 Alingsås Tel 0322-66 52 50 info@observera.se www.observera.se PM En ny kameraövervakningslag Datum: 2013-07-01 En ny kameraövervakningslag infördes den 1 juli 2013. Huvudprinciperna

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

RiR 2010:7. Inställda huvudförhandlingar i brottmål

RiR 2010:7. Inställda huvudförhandlingar i brottmål RiR 2010:7 Inställda huvudförhandlingar i brottmål ISBN 978 91 7086 216 8 RiR 2010:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Justitiedepartementet Datum: 2010-04-22 Dnr: 31-2008-1028

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer