Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015"

Transkript

1 Bilaga 1 Datum Sida (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bakgrund Ekobrottsmyndigheten har i flera sammanhang uppmärksammat problem och konsekvenser i samband med ändringar som genomförs i polisdatalagen (2010:361) i samband med övergången till en Polismyndighet den 1 januari I denna promemoria sammanfattas kortfattat de problem myndigheten har med att tolka den nya regleringen i polisdatalagen och vilka problem myndigheten står inför då den nya lagstiftningen träder ikraft. Främst handlar det om polisdatalagen över huvud taget är tillämplig på myndighetens brottsbekämpande verksamhet och vem som har personuppgiftsansvaret för olika delar av myndighetens verksamhet. Frågan har länge varit oklar. Redan i samband med att Ekobrottsmyndigheten fick kriminalunderrättelseverksamhet 2004 uppmärksammades behovet av en genomlysning av myndighetens konstruktion för att få en ändamålsenlig lösning (prop. 2002/03:144 s. 17). Ekobrottsmyndighetens brottmålsprocess en helt egen process Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet. Cåbra är myndighetens diarieförings- och ärendehanteringssystem. Cåbra utgör således diarieförings- och ärendehanteringssystem för all operativ verksamhet, inklusive material som produceras i utredningsverksamheten. Anmälningar registreras därför i Cåbra varefter beslut fattas av åklagare om förundersökning ska inledas eller inte. Om förundersökning inte inleds hanteras anmälan enbart i Cåbra. Den traditionella kommunikationen mellan den allmänna polisens DurTvå och Cåbra fungerar därför inte. Det är från Cåbra som myndigheten får sina statistikuppgifter. Det är också Cåbra som kommunicerar externt mot Brå, MR och BR. Utredningsstöden består av system som huvudsakligen är placerade i Åklagarmyndighetens respektive Rikspolisstyrelsen nät. I Åklagarmyndighetens nät har Ekobrottsmyndigheten exempelvis revisionsprogram, analysprogram och lagringsenhet för material som avser hemliga tvångsmedel. I polisens nät återfinns RAR och DurTvå. DurTvå utgör en särskild applikation som är anpassad efter Ekobrottsmyndighetens konstruktion och som därför skiljer sig i vissa delar från det DurTvå-utredningsstöd som används inom polismyndigheterna. Det har, inte minst inom ramen för RIF-arbetet, alltmer tydliggjorts att myndighetens konstruktion ställer särskilda krav på anpassningar för att verksamhetsstöden ska fungera effektivt och främja den verksamhet som utförs vid myndigheten. I bilaga 1 finns en bild som schematiskt visar Ekobrottsmyndighetens brottmålsprocess. Fleminggatan 14 Box STOCKHOLM Tel Fax

2 2 (8) Ändringar i polisdatalagen den 1 januari 2015 I samband med övergången till en polismyndighet kommer ändringar göras i polisdatalagen. Av dem är regleringen 1 kap. 2 och 2 kap. 4 polisdatalagen av central betydelse för Ekobrottsmyndigheten. Lydelsen kommer att ändras från och med den 1 januari 2015 enligt följande. Bestämmelse 1 kap. 2 polisdatalagen 2 kap. 4 polisdatalagen Nuvarande lydelse Ny lydelse från 1 jan 2015 Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten, om behandlingen är / /. Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför och den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Varje polismyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i 1. brottsbekämpande verksamhet vid Polismyndigheten, i Nationellt forensiskt centrum dock endast vid behandling av personuppgifter i särskilda register enligt 4 kap., 2. brottsbekämpande verksamhet vid Säkerhetspolisen i den utsträckning som anges i detta kapitel och i 5 kap., och 3. polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Lagen gäller för sådan behandling / /. Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för 1. den behandling av personuppgifter som myndigheten utför och 2. den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Det är oklart hur tolkningen av bestämmelserna ska ske och om någon betydelsebärande skillnad i förhållande till dagens reglering är avsedd. Ordalydelsen i bestämmelserna medför dock enligt myndighetens uppfattning begränsningar i hur regleringen kan tolkas. Tolkningen kompliceras av Ekobrottsmyndighetens särskilda konstruktion, att myndigheten är en åklagarmyndighet med integrerad brottsutredning och att personuppgiftsförfattningarna inte naturligt följer den verksamhet som bedrivs vid myndigheten. Oklart vad som avses med polisiär verksamhet i 1 kap. 2 polisdatalagen Enligt regeringens förslag till ny reglering som också har beslutats av riksdagen kommer polisdatalagen enligt 1 kap. 2 att gälla i polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Beträffande begreppet polisiär verksamhet anges i författningskommentaren till propositionen (avsnitt ) att uttrycket omfattar både brottsförebyggande verksamhet och utredningsverksamhet och att någon ändring i sak inte är avsedd. Med detta som grund skulle kunna argumenteras för att polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten även i fortsättningen ska avse polisens brottsbekämpande verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten.

3 3 (8) Även i avsnitt 8.2 ges en förklaring till polisiärt arbete. Där anges att den polisiära verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten bedrivs av polispersonal som Ekobrottskansliet vid Rikspolisstyrelsen har ställt till myndighetens förfogande. Det är enligt denna definition således poliser som bedriver polisiär verksamhet. Polisdatalagens tillämpningsområde skulle med den definitionen således styras av vem som vid varje givet tillfälle vidtar viss uppgift och var denne har sin anställning. 1 Ekobrottsmyndigheten ser följande problem med dessa förarbetsuttalanden. Om personuppgiftsansvaret utgår från den verksamhet polisanställda utför innebär det att anställningsformen avgör vilken myndighet som har personuppgiftsansvaret, även om polisanställda och civila utredare utför samma uppgifter eller delar på ansvaret i olika utredningar. Detta skulle innebära att personuppgiftsansvaret för den brottsutredande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten skulle vara delat mellan den nya Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten beroende på anställningsform. Ett sådant synsätt ställer krav på att verksamhetssystemen, hanteringsreglerna och säkerheten för uppgifterna måste anpassas efter olika registerlagstiftningar. Detta strider mot systematiken bakom registerlagstiftningen där personuppgiftsansvaret följer uppgiften. Utredningsverksamheten leds enligt 23 kap. 3 rättegångsbalken av förundersökningsledaren. Hos Ekobrottsmyndigheten är åklagare alltid förundersökningsledare. Såväl polispersonal som andra anställda vid Ekobrottsmyndigheten (t.ex. civila utredare, analytiker, ITforensiker m.fl.) är utredare och verksamma i den brottsbekämpande verksamheten. Ekobrottsmyndigheten leder enligt 7 andra stycket förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten den verksamhet som polismännen ska delta i vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamheten som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen (dvs. polismän). Det är således enbart åtgärder i den brottsutredande verksamheten som enligt lag eller författning endast får utföras av anställda inom Polisen, som Ekobrottsmyndigheten inte leder. Rikspolisstyrelsen leder således den verksamheten och även Ekobrottsmyndighetens anställda, såsom analytiker och administrativ personal, när de deltar i den verksamhet som polisen leder (se dock prop. 2002/03:144 s. 18). 2 1 I förarbetena till nuvarande polisdatalag anges också att polisen bör vara personuppgiftsansvarig för de polisiära systemen (prop. 2009/10:85 s. 93). Det saknas grund för ett sådant resonemang eftersom det utgör en avvikelse från den grundläggande tanken om teknikneutralitet som numera är norm inom dataskyddslagstiftningen. Både Tullverket och Kustbevakningen använder t.ex. polisiära system men har personuppgiftsansvaret. 2 I samband med övervägandena om Ekobrottsmyndigheten skulle få kriminalunderrättelsetjänst angavs att ändringen innebar att polisverksamhet vid Ekobrottsmyndigheten skulle komma att omfattas av lagen. Den verksamhet som avsågs med detta skulle motsvara den verksamhet som avses inom polisen, dvs. den egentliga polisverksamheten eller polisens kärnverksamhet. Vidare angavs att vid Ekobrottsmyndigheten är det huvudsakligen poliser som bedriver sådan verksamhet. I likhet med vad som gäller inom polisen kan dock i vissa fall även civilanställd personal, t.ex. analytiker, ha denna typ av arbetsuppgifter. Även administrativ personal kan genom att biträda polisman utföra arbete som faller inom lagens tillämpningsområde. Den verksamhet som bedrivs av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten omfattas dock inte av bestämmelsen.

4 4 (8) Ekobrottsmyndighetens instruktion överensstämmer med 6 7 punkten i förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen som anger att styrelsen får leda polisverksamhet som faller inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde och som avser åtgärder i Ekobrottsmyndighetens verksamhet som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen. I denna förklaring av begreppet polisverksamhet är det således inte frågan om utredningsverksamhet. Begreppet polisiär verksamhet synes således ha getts olika definitioner och innebörd. Enligt Ekobrottsmyndigheten är det självklart att myndigheten ska leda den verksamhet som utförs inom myndigheten, vilket enligt myndighetens instruktion även innefattar den generella brottsutredande verksamhet som poliser deltar i vid myndigheten, dvs. den verksamhet som inte är rent polisiär. Inom Polismyndighetens ansvarsområde ligger att leda dels den verksamhet som enligt lag eller annan författning bara får utövas av anställda inom polisen, dels kriminalunderrättelseverksamheten, som är renodlat polisiär och inte utgör del i brottsutrednings- eller åklagarverksamheten. Det är högst otillfredsställande att lagstiftningen och dess förarbeten inte ger ett entydigt svar på frågan vilken eller vilka delar av verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten som omfattas av 1 kap. 2 polisdatalagen. Då 1 kap polisdatalagen från den 1 januari 2015 behandlar brottsbekämpande verksamhet vid Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum och Säkerhetspolisen, är det svårt att göra tolkningen att med polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten i p. 3 avses den brottsbekämpande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten. En sådan tolkning medför att delar av Ekobrottsmyndighetens verksamhet riskerar att falla mellan/utanför registerlagstiftningen. Polisdatalagen är då inte tillämplig på den generella brottsutredande verksamheten utan enbart på kriminalunderrättelseverksamheten och verksamhet som enbart får utföras av polisen. Förordning (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet (Cåbraförordningen) reglerar enbart åklagarverksamheten och den åklagardatalag som är under beredning kan inte förväntas naturligt bli anpassad för den typ av brottsbekämpande verksamhet som polisdatalagen reglerar. Konsekvensen blir att Ekobrottsmyndighetens generella brottsutredande verksamhet från den 1 januari 2015 enbart kommer att regleras av personuppgiftslagen (1998:204). Hur personuppgiftsansvaret tidigare har reglerats När Ekobrottsmyndigheten bildades var polisdatalagen inte tillämplig på myndighetens verksamhet och Ekobrottsmyndigheten var personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som skedde vid myndigheten utifrån personuppgiftslagen och sedermera Cåbraförordningen.

5 5 (8) Den huvudsakliga förändring som skett avseende personuppgiftsansvaret ägde rum den 1 januari 2004 i samband med att Ekobrottsmyndigheten fick kriminalunderrättelseverksamhet. Ekobrottsmyndigheten gavs då möjlighet att tillämpa dåvarande polisdatalag. Avsikten var att ge Ekobrottsmyndigheten möjlighet att bedriva kriminalunderrättelseverksamhet, men denna verksamhet ansågs så renodlat polisiär att den skulle ledas av Rikspolisstyrelsen med stöd av dess instruktion. I förarbetena (prop. 2002/03:144 s ) uttrycktes det tydligt att Rikspolisstyrelsens ledningsansvar inte skulle omfatta Ekobrottsmyndighetens kärnverksamhet. Den mest lämpliga lösningen är därför att utvidga polisdatalagens tillämpningsområde till att omfatta polisverksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. En sådan ordning bör kunna genomföras utan att utvecklingen av det integrerade arbetssättet inom myndigheten hindras, eftersom den aktuella verksamheten inte kräver samverkan mellan polis och åklagare på sätt som gäller för övrig verksamhet inom myndigheten. Mot bakgrund av det anförda anser regeringen därför att polisdatalagen skall omfatta polisverksamhet även vid Ekobrottsmyndigheten. Rikspolisstyrelsen får enligt sin instruktion leda polisverksamhet som faller inom Ekobrottsmyndighetens område. Kriminalunderrättelseverksamhet är typiskt sett renodlad polisverksamhet och bör därför inte ledas av Ekobrottsmyndigheten såsom varande åklagarmyndighet. Verksamheten bör i stället ledas av Rikspolisstyrelsen. Med stöd av instruktionen kan Rikspolisstyrelsen fatta de beslut som är nödvändiga i denna verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Enligt 2 kap. 4 polisdatalagen är Rikspolisstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Oklart om 2 kap. 4 polisdatalagen ska tolkas på samma sätt som tidigare Enligt 2 kap. 4 ska Polismyndigheten även i fortsättningen vara personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Någon ändring är inte gjord i bestämmelsen, men måste läsas och tolkas i ljuset av regleringen i 1 kap. 2 polisdatalagen. Det är därför inte självklart att personuppgiftsansvaret ska tolkas på samma sätt som tidigare. Verksamhetsansvaret bör som har beskrivits ovan utgöra ett viktigt tolkningsunderlag för att avgöra var personuppgiftsansvaret ligger. Viktigt att verksamhetsansvaret och personuppgiftsansvaret hänger ihop Det är enligt Ekobrottsmyndigheten naturligt att ansvaret för behandlingen av personuppgifter följer verksamhetsansvaret. Det är därför naturligt att Ekobrottsmyndigheten ansvarar för personuppgiftsbehandlingen i den verksamhet myndigheten leder. Det avser den verksamhet som utförs inom myndigheten, vilket omfattar den generella brottsutredande verksamhet som poliser deltar i vid myndigheten, som inte är rent polisiär. Polismyndigheten ska ansvara för personuppgifterna i den verksamhet som leds av Rikspolisstyrelsen inom myndigheten. Denna verksamhet omfattar dels den verksamhet som enligt lag eller annan författning bara får utövas av anställda inom polisen, dels kriminalunderrättelseverksamheten.

6 6 (8) Ekobrottsmyndigheten har uppfattat att Rikspolisstyrelsen hittills har gjort samma tolkning av personuppgiftsansvaret. Även andra myndigheter synes ha uppfattat att det är Ekobrottsmyndigheten som har personuppgiftsansvaret för myndighetens kärnverksamhet. SIN inspekterade tidigare i år Ekobrottsmyndighetens hantering och riktlinjer gällande hemliga tvångsmedel utifrån att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret. I RIF-arbetet företräder Ekobrottsmyndigheten hela brottmålsflödet inom myndigheten. Datainspektionen har i rapporten Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten 2012:1 s. 35 utgått från att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret, men påtalade samtidigt att myndighetens personuppgiftsansvar är otydligt. Att verksamhets- och personuppgiftsansvaret följs åt är en avgörande förutsättning för en effektiv verksamhet. Skulle tolkningen göras att Ekobrottsmyndighetens kärnverksamhet dvs. den brottsutredande verksamheten omfattas av polisiär verksamhet i den nya lagstiftningen är det svårt att inte göra tolkningen att Polismyndigheten skulle ha personuppgiftsansvaret över denna. Det skulle innebära en splittring av personuppgifts- och verksamhetsansvaret. Om denna ändring är avsedd saknas helt en analys av vad det skulle ge för konsekvenser och hur det skulle hanteras rent faktiskt och praktiskt. Ekobrottsmyndigheten behöver ha tillgång till polisdatalagen och samtidigt ha personuppgiftsansvaret för den brottsutredande verksamheten Den myndighet som bedriver en verksamhet och som har befogenhet och medel att styra över uppgiftshanteringen har naturligen bäst förutsättningar att ta personuppgiftsansvaret. Det är därför en rimlig utgångspunkt att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret för den uppgiftsbehandling som sker i kärnverksamheten. Om Ekobrottsmyndigheten har verksamhetsansvaret men inte personuppgiftsansvaret, har Ekobrottsmyndigheten ett ansvar för att utredningarna och dess processer hanteras på ett rättsenligt och effektivt sätt, men kan inte införskaffa system eller bestämma hur uppgifterna ska behandlas digitalt. Det innebär att det metod- och utvecklingsarbete, som har en koppling till de digitala systemen, inte kan drivas av Ekobrottsmyndigheten utifrån myndighetens behov. Det förutsätter att Polismyndigheten delar uppfattningen om vilka behov som föreligger och att Polismyndigheten driver dessa frågor i olika sammanhang. Dessutom förutsätts att Ekobrottsmyndighetens metod- och utvecklingsarbete prioriteras av Rikspolisstyrelsen för att kunna genomföras. En lösning med ett personuppgiftsbiträdesavtal, såsom föreslås i propositionen avsnitt 8.2, löser inte den komplexiteten. Biträdesrollen innebär att biträdet behandlar uppgifterna å någon annans vägnar och biträdet har inte ett självständigt mandat att bestämma över behandlingen. Att myndigheter samverkar och lämnar biträde åt varandra för att effektivt kunna lösa gemensamma frågor är naturligt. Det är dock främmande att en myndighet ska ha ett avgörande inflytande över en annan myndighets verksamhet i centrala avseenden. Det säger sig självt att en annan myndighet aldrig kan inventera behov av IT-stöd och säkerställa lösningar som behövs för att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet. Även praktiska frågor, t.ex. hur en

7 7 (8) förfrågan om registerutdrag ska hanteras och ansvaret för att uppgifterna är korrekta, aktualiseras. Praktiska konsekvenser om Ekobrottsmyndigheten inte omfattas av polisdatalagen i den brottsutredande verksamheten Om Polismyndigheten får personuppgiftsansvaret för Ekobrottsmyndighetens utredningsverksamhet kommer det sannolikt att påverka de befintliga system inom utredningsverksamheten som inte finns i polisens nät. Åklagarmyndigheten och polisen har inte samma regler för sin IT-hantering och polisen har inte tillgång till de uppgifter som finns i åklagarnätet. Att polisen skulle kunna ha kvar systemen i Åklagarmyndighetens nät är därför inte troligt. Att ge Polismyndigheten tillgång till och insyn i Åklagarväsendets system står dessutom i strid med regleringen i Cåbraförordningen och ansvaret för uppgifterna där. Det är oklart vad en flytt skulle medföra för konsekvenser. I ett värsta scenario kommer myndighetens forensiker, ekonomer, analytiker och finansmarknadsspecialister sakna tillgång till specifika IT-stöd. En konsekvens är också att alla medarbetare som arbetar med utredningsverksamhet och som idag inte redan har tillgång till de polisiära verksamhetsstöden, måste få nödvändig utrustning, främst i form av BasA-datorer. Ett antal pågående projekt bland annat att ensa forensikernas arbete gällande hantering av digitala bevis, att utveckla digitala lösningar för att forensikerna ska kunna arbeta över riket och utvecklingsarbetet inom RIF kan inte drivas om myndigheten inte är personuppgiftsansvarig för den utrednings- och lagföringsprocess som sker inom myndigheten.

8 8 (8) Ekobrottsmyndighetens brottsutredande process schematisk skiss (bilaga) RPS Ingivare: Konkursförvaltare, revisorer m.fl. EBM:s KUT, rent polisiär vsh Anmälan CÅBRA (EBM) Åtal Domstols processen SKV (Fiskala) SBE EBM:s utredningsstöd Domstolen SKV EBM

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten i Uppsala län

Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten i Uppsala län Datum Diarienr 2014-01-30 280-2013 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 Uppsala Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten i Uppsala län Datainspektionen meddelar följande BESLUT

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01 Förteckning över s riktlinjer Rättsenheten 2015-07-01 Datum Sida 2015-07-01 1 (4) Dnr EBM A-2015/0391 Förteckning över s riktlinjer 1. Bakgrund och sammanfattning Enligt 18 c första stycket författningssamlingsförordningen

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Tillsyn av personuppgiftsbehandlingen vid Polismyndigheten Dalarna

Tillsyn av personuppgiftsbehandlingen vid Polismyndigheten Dalarna BESLUT Diarienr 2012-02-28 1399-2011 Ert diarienr A-128-9063/11 Polismyndigheten Dalarna Staben Att: NN 791 29 FALUN Tillsyn av personuppgiftsbehandlingen vid Polismyndigheten Dalarna Datainspektionen

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Framställning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Framställning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 1 (11) FRAMSTÄLLNING Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2011-08-29 RA-188-4256/11 Verksjurist Aimée Jillger Er referens Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium

Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium BESLUT Diarienr 2012-05-28 514-2012 Ert diarienr 2012200314 Statens kriminaltekniska laboratorium 581 94 LINKÖPING Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium Datainspektionen

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011. Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm. Datainspektionens beslut

Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011. Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm. Datainspektionens beslut Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011 Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Polismyndigheten i Stockholms län, tillsynen har särskilt

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Information hos SOS Alarm Sverige AB. rättsliga möjligheter att få tillgång till informationen under förundersökning

Information hos SOS Alarm Sverige AB. rättsliga möjligheter att få tillgång till informationen under förundersökning Information hos SOS Alarm Sverige AB rättsliga möjligheter att få tillgång till informationen under förundersökning RättsPM 2007:19 Utveckingscentrum Umeå December 2007 Innehållsförteckning Bakgrund och

Läs mer

Samråd enligt 38 personuppgiftslagen (1998:204) utveckling av ny teknik för bildinformation i geografiska informationssystem (GIS)

Samråd enligt 38 personuppgiftslagen (1998:204) utveckling av ny teknik för bildinformation i geografiska informationssystem (GIS) Yttrande Dnr 2008-04-09 1070-2007 Linköpings kommun Kommunledningskontoret 581 81 LINKÖPING Att: Personuppgiftsombudet Ragnhild Klintberg Samråd enligt 38 personuppgiftslagen (1998:204) utveckling av ny

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE Gothia Protection Group AB, 556567-5013 Ombud: AA Gothia Protection Group AB Box 2003 438 11 Landvetter MOTPART

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande YTTRANDE Diarienr 2009-05-15 226-2009 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Ju2009/834/Å

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT BESLUT Diarienr 2012-12-12 1668-2012 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (2010:361) avseende publicering av bilder på

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 2013 Yttrande Diarienr 2013-05-31 361-2013 Ert diarienr Ju2013/1684/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE 2Secure Screening AB, 556725-8560 Ombud: Advokaterna Pontus Stenbeck och Mikael Dubois Hamilton Advokatbyrå KB Box

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Överåklagaren Peter Hertting Er beteckning Ju 2005/4823/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande över delbetänkande av Beredningen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Generaldirektören har ordet

Generaldirektören har ordet Datum Sida 2015-02-20 1 (78) Dnr EBM A-2015/0133 Generaldirektören har ordet Ekobrottsmyndigheten har ett omfattande och viktigt uppdrag. Vi hanterar hela spektrat av ekonomisk brottslighet, från relativt

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Det kan vara lämpligt att i detta sammanhang börja något med att titta på vad syftena bakom införandet av elevhälsa är.

Det kan vara lämpligt att i detta sammanhang börja något med att titta på vad syftena bakom införandet av elevhälsa är. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2012-09-06 Jan Mellgren Göteborgs stad Specialiststaben Center för Skolutveckling 404 82 Göteborg SKOLPSYKOLOGERNAS STÄLLNING INOM ELEVHÄLSAN Syfte med

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) HFD 2015 ref 34 En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 2014-05-22 Dnr 891-2014 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Polisutbildning för specialister

Polisutbildning för specialister PROMEMORIA 1 (13) Polisutbildning för specialister PROMEMORIA 2 (13) Sammanfattning Polisen har ett unikt uppdrag. Polisen ska såväl skydda samhället i stort samt värna människors fri- och rättigheter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer