Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015"

Transkript

1 Bilaga 1 Datum Sida (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bakgrund Ekobrottsmyndigheten har i flera sammanhang uppmärksammat problem och konsekvenser i samband med ändringar som genomförs i polisdatalagen (2010:361) i samband med övergången till en Polismyndighet den 1 januari I denna promemoria sammanfattas kortfattat de problem myndigheten har med att tolka den nya regleringen i polisdatalagen och vilka problem myndigheten står inför då den nya lagstiftningen träder ikraft. Främst handlar det om polisdatalagen över huvud taget är tillämplig på myndighetens brottsbekämpande verksamhet och vem som har personuppgiftsansvaret för olika delar av myndighetens verksamhet. Frågan har länge varit oklar. Redan i samband med att Ekobrottsmyndigheten fick kriminalunderrättelseverksamhet 2004 uppmärksammades behovet av en genomlysning av myndighetens konstruktion för att få en ändamålsenlig lösning (prop. 2002/03:144 s. 17). Ekobrottsmyndighetens brottmålsprocess en helt egen process Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet. Cåbra är myndighetens diarieförings- och ärendehanteringssystem. Cåbra utgör således diarieförings- och ärendehanteringssystem för all operativ verksamhet, inklusive material som produceras i utredningsverksamheten. Anmälningar registreras därför i Cåbra varefter beslut fattas av åklagare om förundersökning ska inledas eller inte. Om förundersökning inte inleds hanteras anmälan enbart i Cåbra. Den traditionella kommunikationen mellan den allmänna polisens DurTvå och Cåbra fungerar därför inte. Det är från Cåbra som myndigheten får sina statistikuppgifter. Det är också Cåbra som kommunicerar externt mot Brå, MR och BR. Utredningsstöden består av system som huvudsakligen är placerade i Åklagarmyndighetens respektive Rikspolisstyrelsen nät. I Åklagarmyndighetens nät har Ekobrottsmyndigheten exempelvis revisionsprogram, analysprogram och lagringsenhet för material som avser hemliga tvångsmedel. I polisens nät återfinns RAR och DurTvå. DurTvå utgör en särskild applikation som är anpassad efter Ekobrottsmyndighetens konstruktion och som därför skiljer sig i vissa delar från det DurTvå-utredningsstöd som används inom polismyndigheterna. Det har, inte minst inom ramen för RIF-arbetet, alltmer tydliggjorts att myndighetens konstruktion ställer särskilda krav på anpassningar för att verksamhetsstöden ska fungera effektivt och främja den verksamhet som utförs vid myndigheten. I bilaga 1 finns en bild som schematiskt visar Ekobrottsmyndighetens brottmålsprocess. Fleminggatan 14 Box STOCKHOLM Tel Fax

2 2 (8) Ändringar i polisdatalagen den 1 januari 2015 I samband med övergången till en polismyndighet kommer ändringar göras i polisdatalagen. Av dem är regleringen 1 kap. 2 och 2 kap. 4 polisdatalagen av central betydelse för Ekobrottsmyndigheten. Lydelsen kommer att ändras från och med den 1 januari 2015 enligt följande. Bestämmelse 1 kap. 2 polisdatalagen 2 kap. 4 polisdatalagen Nuvarande lydelse Ny lydelse från 1 jan 2015 Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten, om behandlingen är / /. Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför och den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Varje polismyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i 1. brottsbekämpande verksamhet vid Polismyndigheten, i Nationellt forensiskt centrum dock endast vid behandling av personuppgifter i särskilda register enligt 4 kap., 2. brottsbekämpande verksamhet vid Säkerhetspolisen i den utsträckning som anges i detta kapitel och i 5 kap., och 3. polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Lagen gäller för sådan behandling / /. Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för 1. den behandling av personuppgifter som myndigheten utför och 2. den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Det är oklart hur tolkningen av bestämmelserna ska ske och om någon betydelsebärande skillnad i förhållande till dagens reglering är avsedd. Ordalydelsen i bestämmelserna medför dock enligt myndighetens uppfattning begränsningar i hur regleringen kan tolkas. Tolkningen kompliceras av Ekobrottsmyndighetens särskilda konstruktion, att myndigheten är en åklagarmyndighet med integrerad brottsutredning och att personuppgiftsförfattningarna inte naturligt följer den verksamhet som bedrivs vid myndigheten. Oklart vad som avses med polisiär verksamhet i 1 kap. 2 polisdatalagen Enligt regeringens förslag till ny reglering som också har beslutats av riksdagen kommer polisdatalagen enligt 1 kap. 2 att gälla i polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Beträffande begreppet polisiär verksamhet anges i författningskommentaren till propositionen (avsnitt ) att uttrycket omfattar både brottsförebyggande verksamhet och utredningsverksamhet och att någon ändring i sak inte är avsedd. Med detta som grund skulle kunna argumenteras för att polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten även i fortsättningen ska avse polisens brottsbekämpande verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten.

3 3 (8) Även i avsnitt 8.2 ges en förklaring till polisiärt arbete. Där anges att den polisiära verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten bedrivs av polispersonal som Ekobrottskansliet vid Rikspolisstyrelsen har ställt till myndighetens förfogande. Det är enligt denna definition således poliser som bedriver polisiär verksamhet. Polisdatalagens tillämpningsområde skulle med den definitionen således styras av vem som vid varje givet tillfälle vidtar viss uppgift och var denne har sin anställning. 1 Ekobrottsmyndigheten ser följande problem med dessa förarbetsuttalanden. Om personuppgiftsansvaret utgår från den verksamhet polisanställda utför innebär det att anställningsformen avgör vilken myndighet som har personuppgiftsansvaret, även om polisanställda och civila utredare utför samma uppgifter eller delar på ansvaret i olika utredningar. Detta skulle innebära att personuppgiftsansvaret för den brottsutredande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten skulle vara delat mellan den nya Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten beroende på anställningsform. Ett sådant synsätt ställer krav på att verksamhetssystemen, hanteringsreglerna och säkerheten för uppgifterna måste anpassas efter olika registerlagstiftningar. Detta strider mot systematiken bakom registerlagstiftningen där personuppgiftsansvaret följer uppgiften. Utredningsverksamheten leds enligt 23 kap. 3 rättegångsbalken av förundersökningsledaren. Hos Ekobrottsmyndigheten är åklagare alltid förundersökningsledare. Såväl polispersonal som andra anställda vid Ekobrottsmyndigheten (t.ex. civila utredare, analytiker, ITforensiker m.fl.) är utredare och verksamma i den brottsbekämpande verksamheten. Ekobrottsmyndigheten leder enligt 7 andra stycket förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten den verksamhet som polismännen ska delta i vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamheten som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen (dvs. polismän). Det är således enbart åtgärder i den brottsutredande verksamheten som enligt lag eller författning endast får utföras av anställda inom Polisen, som Ekobrottsmyndigheten inte leder. Rikspolisstyrelsen leder således den verksamheten och även Ekobrottsmyndighetens anställda, såsom analytiker och administrativ personal, när de deltar i den verksamhet som polisen leder (se dock prop. 2002/03:144 s. 18). 2 1 I förarbetena till nuvarande polisdatalag anges också att polisen bör vara personuppgiftsansvarig för de polisiära systemen (prop. 2009/10:85 s. 93). Det saknas grund för ett sådant resonemang eftersom det utgör en avvikelse från den grundläggande tanken om teknikneutralitet som numera är norm inom dataskyddslagstiftningen. Både Tullverket och Kustbevakningen använder t.ex. polisiära system men har personuppgiftsansvaret. 2 I samband med övervägandena om Ekobrottsmyndigheten skulle få kriminalunderrättelsetjänst angavs att ändringen innebar att polisverksamhet vid Ekobrottsmyndigheten skulle komma att omfattas av lagen. Den verksamhet som avsågs med detta skulle motsvara den verksamhet som avses inom polisen, dvs. den egentliga polisverksamheten eller polisens kärnverksamhet. Vidare angavs att vid Ekobrottsmyndigheten är det huvudsakligen poliser som bedriver sådan verksamhet. I likhet med vad som gäller inom polisen kan dock i vissa fall även civilanställd personal, t.ex. analytiker, ha denna typ av arbetsuppgifter. Även administrativ personal kan genom att biträda polisman utföra arbete som faller inom lagens tillämpningsområde. Den verksamhet som bedrivs av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten omfattas dock inte av bestämmelsen.

4 4 (8) Ekobrottsmyndighetens instruktion överensstämmer med 6 7 punkten i förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen som anger att styrelsen får leda polisverksamhet som faller inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde och som avser åtgärder i Ekobrottsmyndighetens verksamhet som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen. I denna förklaring av begreppet polisverksamhet är det således inte frågan om utredningsverksamhet. Begreppet polisiär verksamhet synes således ha getts olika definitioner och innebörd. Enligt Ekobrottsmyndigheten är det självklart att myndigheten ska leda den verksamhet som utförs inom myndigheten, vilket enligt myndighetens instruktion även innefattar den generella brottsutredande verksamhet som poliser deltar i vid myndigheten, dvs. den verksamhet som inte är rent polisiär. Inom Polismyndighetens ansvarsområde ligger att leda dels den verksamhet som enligt lag eller annan författning bara får utövas av anställda inom polisen, dels kriminalunderrättelseverksamheten, som är renodlat polisiär och inte utgör del i brottsutrednings- eller åklagarverksamheten. Det är högst otillfredsställande att lagstiftningen och dess förarbeten inte ger ett entydigt svar på frågan vilken eller vilka delar av verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten som omfattas av 1 kap. 2 polisdatalagen. Då 1 kap polisdatalagen från den 1 januari 2015 behandlar brottsbekämpande verksamhet vid Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum och Säkerhetspolisen, är det svårt att göra tolkningen att med polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten i p. 3 avses den brottsbekämpande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten. En sådan tolkning medför att delar av Ekobrottsmyndighetens verksamhet riskerar att falla mellan/utanför registerlagstiftningen. Polisdatalagen är då inte tillämplig på den generella brottsutredande verksamheten utan enbart på kriminalunderrättelseverksamheten och verksamhet som enbart får utföras av polisen. Förordning (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet (Cåbraförordningen) reglerar enbart åklagarverksamheten och den åklagardatalag som är under beredning kan inte förväntas naturligt bli anpassad för den typ av brottsbekämpande verksamhet som polisdatalagen reglerar. Konsekvensen blir att Ekobrottsmyndighetens generella brottsutredande verksamhet från den 1 januari 2015 enbart kommer att regleras av personuppgiftslagen (1998:204). Hur personuppgiftsansvaret tidigare har reglerats När Ekobrottsmyndigheten bildades var polisdatalagen inte tillämplig på myndighetens verksamhet och Ekobrottsmyndigheten var personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som skedde vid myndigheten utifrån personuppgiftslagen och sedermera Cåbraförordningen.

5 5 (8) Den huvudsakliga förändring som skett avseende personuppgiftsansvaret ägde rum den 1 januari 2004 i samband med att Ekobrottsmyndigheten fick kriminalunderrättelseverksamhet. Ekobrottsmyndigheten gavs då möjlighet att tillämpa dåvarande polisdatalag. Avsikten var att ge Ekobrottsmyndigheten möjlighet att bedriva kriminalunderrättelseverksamhet, men denna verksamhet ansågs så renodlat polisiär att den skulle ledas av Rikspolisstyrelsen med stöd av dess instruktion. I förarbetena (prop. 2002/03:144 s ) uttrycktes det tydligt att Rikspolisstyrelsens ledningsansvar inte skulle omfatta Ekobrottsmyndighetens kärnverksamhet. Den mest lämpliga lösningen är därför att utvidga polisdatalagens tillämpningsområde till att omfatta polisverksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. En sådan ordning bör kunna genomföras utan att utvecklingen av det integrerade arbetssättet inom myndigheten hindras, eftersom den aktuella verksamheten inte kräver samverkan mellan polis och åklagare på sätt som gäller för övrig verksamhet inom myndigheten. Mot bakgrund av det anförda anser regeringen därför att polisdatalagen skall omfatta polisverksamhet även vid Ekobrottsmyndigheten. Rikspolisstyrelsen får enligt sin instruktion leda polisverksamhet som faller inom Ekobrottsmyndighetens område. Kriminalunderrättelseverksamhet är typiskt sett renodlad polisverksamhet och bör därför inte ledas av Ekobrottsmyndigheten såsom varande åklagarmyndighet. Verksamheten bör i stället ledas av Rikspolisstyrelsen. Med stöd av instruktionen kan Rikspolisstyrelsen fatta de beslut som är nödvändiga i denna verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Enligt 2 kap. 4 polisdatalagen är Rikspolisstyrelsen personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Oklart om 2 kap. 4 polisdatalagen ska tolkas på samma sätt som tidigare Enligt 2 kap. 4 ska Polismyndigheten även i fortsättningen vara personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs i polisens verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Någon ändring är inte gjord i bestämmelsen, men måste läsas och tolkas i ljuset av regleringen i 1 kap. 2 polisdatalagen. Det är därför inte självklart att personuppgiftsansvaret ska tolkas på samma sätt som tidigare. Verksamhetsansvaret bör som har beskrivits ovan utgöra ett viktigt tolkningsunderlag för att avgöra var personuppgiftsansvaret ligger. Viktigt att verksamhetsansvaret och personuppgiftsansvaret hänger ihop Det är enligt Ekobrottsmyndigheten naturligt att ansvaret för behandlingen av personuppgifter följer verksamhetsansvaret. Det är därför naturligt att Ekobrottsmyndigheten ansvarar för personuppgiftsbehandlingen i den verksamhet myndigheten leder. Det avser den verksamhet som utförs inom myndigheten, vilket omfattar den generella brottsutredande verksamhet som poliser deltar i vid myndigheten, som inte är rent polisiär. Polismyndigheten ska ansvara för personuppgifterna i den verksamhet som leds av Rikspolisstyrelsen inom myndigheten. Denna verksamhet omfattar dels den verksamhet som enligt lag eller annan författning bara får utövas av anställda inom polisen, dels kriminalunderrättelseverksamheten.

6 6 (8) Ekobrottsmyndigheten har uppfattat att Rikspolisstyrelsen hittills har gjort samma tolkning av personuppgiftsansvaret. Även andra myndigheter synes ha uppfattat att det är Ekobrottsmyndigheten som har personuppgiftsansvaret för myndighetens kärnverksamhet. SIN inspekterade tidigare i år Ekobrottsmyndighetens hantering och riktlinjer gällande hemliga tvångsmedel utifrån att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret. I RIF-arbetet företräder Ekobrottsmyndigheten hela brottmålsflödet inom myndigheten. Datainspektionen har i rapporten Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten 2012:1 s. 35 utgått från att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret, men påtalade samtidigt att myndighetens personuppgiftsansvar är otydligt. Att verksamhets- och personuppgiftsansvaret följs åt är en avgörande förutsättning för en effektiv verksamhet. Skulle tolkningen göras att Ekobrottsmyndighetens kärnverksamhet dvs. den brottsutredande verksamheten omfattas av polisiär verksamhet i den nya lagstiftningen är det svårt att inte göra tolkningen att Polismyndigheten skulle ha personuppgiftsansvaret över denna. Det skulle innebära en splittring av personuppgifts- och verksamhetsansvaret. Om denna ändring är avsedd saknas helt en analys av vad det skulle ge för konsekvenser och hur det skulle hanteras rent faktiskt och praktiskt. Ekobrottsmyndigheten behöver ha tillgång till polisdatalagen och samtidigt ha personuppgiftsansvaret för den brottsutredande verksamheten Den myndighet som bedriver en verksamhet och som har befogenhet och medel att styra över uppgiftshanteringen har naturligen bäst förutsättningar att ta personuppgiftsansvaret. Det är därför en rimlig utgångspunkt att Ekobrottsmyndigheten har personuppgiftsansvaret för den uppgiftsbehandling som sker i kärnverksamheten. Om Ekobrottsmyndigheten har verksamhetsansvaret men inte personuppgiftsansvaret, har Ekobrottsmyndigheten ett ansvar för att utredningarna och dess processer hanteras på ett rättsenligt och effektivt sätt, men kan inte införskaffa system eller bestämma hur uppgifterna ska behandlas digitalt. Det innebär att det metod- och utvecklingsarbete, som har en koppling till de digitala systemen, inte kan drivas av Ekobrottsmyndigheten utifrån myndighetens behov. Det förutsätter att Polismyndigheten delar uppfattningen om vilka behov som föreligger och att Polismyndigheten driver dessa frågor i olika sammanhang. Dessutom förutsätts att Ekobrottsmyndighetens metod- och utvecklingsarbete prioriteras av Rikspolisstyrelsen för att kunna genomföras. En lösning med ett personuppgiftsbiträdesavtal, såsom föreslås i propositionen avsnitt 8.2, löser inte den komplexiteten. Biträdesrollen innebär att biträdet behandlar uppgifterna å någon annans vägnar och biträdet har inte ett självständigt mandat att bestämma över behandlingen. Att myndigheter samverkar och lämnar biträde åt varandra för att effektivt kunna lösa gemensamma frågor är naturligt. Det är dock främmande att en myndighet ska ha ett avgörande inflytande över en annan myndighets verksamhet i centrala avseenden. Det säger sig självt att en annan myndighet aldrig kan inventera behov av IT-stöd och säkerställa lösningar som behövs för att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet. Även praktiska frågor, t.ex. hur en

7 7 (8) förfrågan om registerutdrag ska hanteras och ansvaret för att uppgifterna är korrekta, aktualiseras. Praktiska konsekvenser om Ekobrottsmyndigheten inte omfattas av polisdatalagen i den brottsutredande verksamheten Om Polismyndigheten får personuppgiftsansvaret för Ekobrottsmyndighetens utredningsverksamhet kommer det sannolikt att påverka de befintliga system inom utredningsverksamheten som inte finns i polisens nät. Åklagarmyndigheten och polisen har inte samma regler för sin IT-hantering och polisen har inte tillgång till de uppgifter som finns i åklagarnätet. Att polisen skulle kunna ha kvar systemen i Åklagarmyndighetens nät är därför inte troligt. Att ge Polismyndigheten tillgång till och insyn i Åklagarväsendets system står dessutom i strid med regleringen i Cåbraförordningen och ansvaret för uppgifterna där. Det är oklart vad en flytt skulle medföra för konsekvenser. I ett värsta scenario kommer myndighetens forensiker, ekonomer, analytiker och finansmarknadsspecialister sakna tillgång till specifika IT-stöd. En konsekvens är också att alla medarbetare som arbetar med utredningsverksamhet och som idag inte redan har tillgång till de polisiära verksamhetsstöden, måste få nödvändig utrustning, främst i form av BasA-datorer. Ett antal pågående projekt bland annat att ensa forensikernas arbete gällande hantering av digitala bevis, att utveckla digitala lösningar för att forensikerna ska kunna arbeta över riket och utvecklingsarbetet inom RIF kan inte drivas om myndigheten inte är personuppgiftsansvarig för den utrednings- och lagföringsprocess som sker inom myndigheten.

8 8 (8) Ekobrottsmyndighetens brottsutredande process schematisk skiss (bilaga) RPS Ingivare: Konkursförvaltare, revisorer m.fl. EBM:s KUT, rent polisiär vsh Anmälan CÅBRA (EBM) Åtal Domstols processen SKV (Fiskala) SBE EBM:s utredningsstöd Domstolen SKV EBM

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10)

Yttrande över Departementspromemorian Domstolsdatalag (DS 2013:10) Datum Sida 2013-05-28 1 (5) Verksjurist Katarina Tullstedt Ert dnr Dnr Utvecklingsenheten Ju2013/1684/DOM A-2013/0146 Justitiedepartement Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) Datum Sida 2013-12-11 1 (5) Ert dnr Dnr Ju2013/6806/L4 EBM A-2013/0625 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 37-2013 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR 1 SAMMANFATTNING Det centrala

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Sammanfattning Polisförbundet avstyrker i allt väsentligt de förslag Rikspolisstyrelsen presenterar i rubricerad promemoria.

Sammanfattning Polisförbundet avstyrker i allt väsentligt de förslag Rikspolisstyrelsen presenterar i rubricerad promemoria. Y T T R A N D E 2013-03-13 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Rikspolisstyrelsen promemoria (2013-02-18) om polisutbildning för specialister samt utvidgade befogenheter för civil personal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361); SFS 2014:597 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om polisdatalagen

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Åklagarväsendets brottsbekämpning

Åklagarväsendets brottsbekämpning Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet Betänkande av Åklagardatautredningen Stockholm 2008 w^ STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:87 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 231-2012 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:15

Regeringens proposition 2008/09:15 Regeringens proposition 2008/09:15 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2008/09:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten. Datainspektionens rapport 2012:1

Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten. Datainspektionens rapport 2012:1 Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret Beslut Diarienr 1 (8) 2015-04-27 1259-2014 1260-2014 Ert diarienr A218.732/2014 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Datum Diarienr 2014-03-18 195-2014 Centrala studiestödsnämnden - CSN 851 82 Sundsvall Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Bakgrund

Läs mer

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093

Läs mer

Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå

Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-06-18 Dnr 118-2012 Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå 1 SAMMANFATTNING Enligt polisdatalagen (2010:361) (PDL) ska tillgången till

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-10 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet

Kommittédirektiv. Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet Kommittédirektiv Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet Dir. 2016:21 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

YTTRANDE (5) Beredningsjuristen Sofia Andersson Ju2010/3874/L6 EBM A-2010/0261 Rätts- och utvecklingsenheten

YTTRANDE (5) Beredningsjuristen Sofia Andersson Ju2010/3874/L6 EBM A-2010/0261 Rätts- och utvecklingsenheten Datum Sida YTTRANDE 2010-09-27 1 (5) Ert dnr Beredningsjuristen Sofia Andersson Ju2010/3874/L6 EBM A-2010/0261 Rätts- och utvecklingsenheten Dnr Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm

Läs mer

Remiss av betänkandet 2014 års utlänningsdatalag (SOU 2015:73)

Remiss av betänkandet 2014 års utlänningsdatalag (SOU 2015:73) Yttrande Diarienr 1 (9) 2015-10-01 1391-2015 Ert diarienr Ju 2015/05766/L7 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet 2014 års utlänningsdatalag (SOU 2015:73) Inledning Datainspektionen,

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012 Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens IT-system OBS-portalen

Rikspolisstyrelsens IT-system OBS-portalen Samrådsyttrande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 230-2012 Rikspolisstyrelsens IT-system OBS-portalen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden rekommenderar Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar

Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 131-798320-12/113 2013-09-23 Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-12-22 1162-2005 Ert Dnr USE 171 3299/05 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet Yttrande Diarienr 2011-02-21 1790-2010 Ert diarienr N2010/6856/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Polisdatalag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:622 Utkom från trycket den 24 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utredningar avseende barn som har

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01 Förteckning över s riktlinjer Rättsenheten 2015-07-01 Datum Sida 2015-07-01 1 (4) Dnr EBM A-2015/0391 Förteckning över s riktlinjer 1. Bakgrund och sammanfattning Enligt 18 c första stycket författningssamlingsförordningen

Läs mer

Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten Gotland

Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten Gotland Datum Diarienr 2013-11-26 279-2013 Polismyndigheten Gotland Box 1153 621 22 VISBY Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten Gotland Datainspektionen meddelar följande BESLUT 1. Polismyndigheten

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) REMISSVAR 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Prot. nr. 42/09 Er referens Ju2009/2312/Å Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) All tvångsmedelsanvändning

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Lagrådsremiss Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Gunnel Lindberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR. 1. Inledning

SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR. 1. Inledning Särskilda registerförfattningar SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR Sören Öman 1. Inledning Peter Seipel är en av de rättsvetenskapsmän som engagerat sig i lagstiftningsarbetet. Han har bl.a. varit djupt engagerad

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:144

Regeringens proposition 2002/03:144 Regeringens proposition 2002/03:144 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m. Prop. 2002/03:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003 Göran Persson Thomas

Läs mer

Yttrande över betänkandet Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41)

Yttrande över betänkandet Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson Yttrande Datum 2003-09-30 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienr (åberopas vid korresp) 900 2003/0226 Er referens

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Uttalande Dnr SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden 1 BAKGRUND Nämnden har på eget initiativ

Läs mer

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten i Uppsala län

Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten i Uppsala län Datum Diarienr 2014-01-30 280-2013 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 Uppsala Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten i Uppsala län Datainspektionen meddelar följande BESLUT

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Säkerhetsprövning av offentliga ombud

Säkerhetsprövning av offentliga ombud Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU25 Säkerhetsprövning av offentliga ombud Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Elektronisk stämningsansökan i brottmål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 mars 2012 Tobias Billström Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Datum Sida YTTRANDE 2016-04-13 1 (5) Ert dnr Fi2016/00114/BAEU Dnr EBM A-2016/0029 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

Läs mer

Myndighetsdatalag slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen (SOU 2015:39)

Myndighetsdatalag slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen (SOU 2015:39) GD-stab, rättsekretariatet Anna Månsson Nylén 08-506 94 354 YTTRANDE Datum Beteckning Sida 2015-11-10 Dnr 2015/ 910 1 (5) Ert datum Er beteckning 2015-06-02 Ju2015/ 3364/ L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 518-2015 Vård- och omsorgsnämnden Österåkers kommun 184 86 Åkersberga Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-05-11 376-2016 Ert diarienr N2015/08335/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 1730-2014 VA Syd Box 191 201 21 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Datainspektionens

Läs mer

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Yttrande Diarienr 1 (13) 2017-09-14 1428-2017 Ert diarienr U2017/02644/F Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Datainspektionen

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass Beslut Diarienr 1 (6) 2015-11-18 2445-2014 Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun 183 80 Täby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Genomförande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning; förslag till ny miljöinformationslag och förordning m.m.

Genomförande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning; förslag till ny miljöinformationslag och förordning m.m. Yttrande Diarienr 2009-03-13 1811-2008 Ert diarienr M2007/4638/R Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning; förslag till ny miljöinformationslag och förordning

Läs mer