Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m."

Transkript

1 Rikspolisstyrelsen Box STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA /07) Jusek vill inledningsvis framhålla värdet av utredningens arbete. Utredningen har på ett ingående sätt analyserat hur den samlade kompetensen inom polisens brottsutredande verksamhet kan användas på ett effektivare sätt och utförligt belyst den särskilda arbetssituation som råder inom polisen för civila utredare. Utredarens betoning av behovet av ett ökat inslag av civil kompetens inom polisen ligger helt i linje med vad Jusek under lång tid arbetat för. Vi lämnar i det följande synpunkter på enskildheter i den ordning som frågorna behandlas i slutrapporten under avsnittet 7. Rekrytering Behovet av civil kompetens inom polisen Det är Juseks uppfattning att polisen ska ha en öppen attityd till möjligheten att ta in annan kompetens än den rent polisiära i polisverksamheten. Jusek har därför länge hävdat att ett effektivt och rationellt sätt att tillgodose polisens behov av hög kompetens i den brottsutredande verksamheten bör ske genom rekrytering av personer som genom utbildning och/eller arbete inom andra yrkesområden skaffat sig de kunskaper och erfarenheter som behövs för att arbeta inom polisen. Anders Danielsson har i sitt nyligen redovisade slutbetänkande Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) ingående diskuterat frågan om behovet av specialistkompetens inom polisen. Han anför bl.a. följande: I det mer långsiktiga brottsförebyggande arbetet kommer i framtiden att krävas att polisen arbetar mer kunskapsbaserat. Polisen måste på ett bättre sätt ta till sig den forskning som finns på området och ständigt utvärdera sina egna metoder för att kunna bedöma vilken typ av insat- FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE

2 2 (6) ser som ger bäst resultat. --- I utredningsverksamheten kommer det enligt vår bedömning att ställas krav på en ökad specialisering när det gäller utredningen av vissa typer av brott. En kraftfull bekämpning av exempelvis IT-brottslighet, miljöbrottslighet och ekonomisk brottslighet ställer krav på tillgång till specialistkompetens. Så kan också vara fallet även vad avser exempelvis utredningar av brott i nära relationer, såsom våld mot kvinnor och barn samt beträffande grova brott med särskilt högt straffvärde. (s. 105) Anders Danielsson anför vidare: Vi menar emellertid att också personer med en helt annan utbildnings- och yrkesbakgrund skulle ha mycket att tillföra polisens verksamhet på dessa områden. Vi vill t.o.m. hävda att e sådan rekrytering är nödvändig för att polisen i framtiden ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Det bör också framhållas att de kunskaper som tillhandahålls inom ramen för en polisär grundutbildning inte är fullt ut nödvändiga för de arbetsuppgifter som ska utföras inom specialistverksamheten. (s. 137) Inom polisen finns en tradition att tillgodose kravet på särskild kompetens genom att utbilda poliser inom de områden där sådan kompetens behövs. Enligt Juseks uppfattning är detta inte tillräckligt. Den kompetens som behövs för att klara framtidens utmaningar i den brottsutredande verksamheten måste enligt vårt synsätt dessutom ske genom en fortsatt extern rekrytering av bl.a. ekonomer, jurister, naturvetare, samhällsvetare och tekniker. Enligt vår uppfattning är detta i vissa fall rent av en förutsättning för att den brottsutredande verksamheten ska bedrivas på ett korrekt och rättssäkert sätt. Inom polisen har under senare år skett en avsevärd utveckling vad gäller rekrytering av personer utan traditionell polisbakgrund till den brottsutredande verksamheten. Det är Juseks uppfattning att denna utveckling i hög grad bidragit till att höja kvaliteten i polisens arbete. Vi välkomnar därför givetvis utredningens förslag att rekryteringen av civila medarbetare inom polisen måste fortsätta. Framtida kompetensförsörjning Enligt vår uppfattning är det viktigt att polisen även i ett längre perspektiv ska ha förmågan att attrahera personer med annan utbildning och yrkeserfarenhet än den traditionellt polisiära att söka sig till polisen. I utredningen har bl.a. framhållits att en del medarbetare upplever att deras kompetens inte fullt ut tas tillvara. Det är även Juseks uppfattning att det finns civila utredare som upplever att de har en kompetens som inte utnyttjas fullt ut och att arbetsuppgifterna i vissa avseenden därför uppfattas som mindre meningsfulla. För att polisen ska framstå som en attraktiv arbetsplats är det nödvändigt att polisen uppfattas som en arbetsplats som kan erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi vill därför understryka att det är en utomordentligt angelägen arbetsledningsfråga att den enskilde utredarens särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet tas tillvara på ett lämpligt sätt och att arbetsuppgifter fördelas mellan utredare utifrån deras individuella kompetens.

3 3 (6) Här aktualiseras även fråga om bl.a. befogenheter. Med nuvarande regelsystem har enbart polisman befogenhet att fatta beslut i en förundersökning och att verkställa vissa utredningsåtgärder. Chefskap och karriärvägar inom brottsutredningsverksamheten hänger av naturliga skäl nära ihop med befogenheter som ger den enskilde rätt att fatta beslut i utredningsarbetet och att verkställa olika utredningsåtgärder. Med de begränsningar i fråga om befogenheter som gäller för civila utredare säger det sig nästan självt att denna grupp av medarbetare ofta kommer att ha mycket svårt att hävda sig i konkurrensen om attraktiva tjänster på utredningssidan. Enligt vad Jusek känner till så finns inte heller något exempel på att en civilanställd person har en chefsbefattning i den brottsutredande verksamheten. För att polisen ska kunna locka till sig rätt kompetens måste även andra än poliser erbjudas utvecklings- och karriärmöjligeter inom polisen. Genom att ge civila utredare utökade befogenheter skulle utvecklings- och karriärmöjligeter öppnas för denna yrkeskategori och nya karriärvägar skapas. Därmed skulle också en konkurrens på lika villkor kring attraktiva tjänster i den brottsutredande verksamheten möjliggöras. Vi återkommer till frågan om utökade befogenheter för civilanställda under rubriken Författningsändringar. Kulturfrågan En av Juseks bärande tankar är att riva murarna mellan olika personalkategorier och att öka inslagen av extern rekrytering till polisen. Förbundet anser att man därmed generellt sett ökar kompetensen och vitaliserar polisverksamheten. Jusek vill på det sättet motverka att polisen blir en sluten organisation där en för verksamheten negativ kåranda kan utvecklas. Enligt Juseks synsätt finns i dag oroväckande tecken som tyder på att polisen kan komma att få svårt att locka till sig den civila kompetens som behövs för att på längre sikt kunna bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. En anledning till det kan vara den poliskultur som råder på vissa ställen inom polisen. Det är vår uppfattning att det inom polisorganisationen på sina håll finns ett motstånd mot att andra än poliser ska få en mera framskjuten position inom t.ex. utredningsarbetet. Det har funnits och finns fortfarande en föreställning att verksamheten inom polisen endast förstås av poliser och att personal med annan kompetens har en lägre status och att deras uppgifter betraktas som mindre viktiga. En intressant illustration till det motstånd som finns mot civila utredare är att det nästan undantagslöst, som utredaren påpekat, kommer från poliser som själva saknar erfarenhet av att arbeta med civila utredare. Av intervjumaterialet framgår dessutom att vissa kritiker av civila utredare i och för sig inte har något konkret

4 4 (6) att anföra mot denna yrkeskategori men är ändå av principiella skäl negativa. Som lyfts fram i utredningen liknar dagens i vissa avseenden negativa debatt om civila utredare den som för många år sedan fördes inom polisen beträffande kvinnliga poliser. En uppdelning av personer som utför likvärdiga arbetsuppgifter inom polisen i ett A- och B-lag beroende på om utredaren är polis eller civilanställd, på det sätt som sker i dag, motverkar ett väl fungerande samarbete och leder till ett dåligt arbetsklimat (se Anders Danielssons utredning s. 142). I likhet med vad utredaren anfört är det Juseks bestämda uppfattning att sådana attityder inte hör hemma i en modern organisation och att de är oförenliga med den gemensamma värdegrund som nu håller på att tas fram för hela polisen. Förutom att det är kränkande så bidrar sådana attityder naturligtvis även till att personer som saknar en polisiär bakgrund inte kommer att känna sig hemma i polisorganisationen. Därmed risker polisen att gå miste om kompetens som kan bidra till att utveckla och förbättra verksamheten. För att en gång för alla komma till rätta med detta i grunden förlegade och nedvärderande synsätt behövs ett från Rikspolisstyrelsen tydligt ställningstagande för nyttan och nödvändigheten av att använda civila utredare inom polisen och en attitydförändring inom delar av poliskåren i fråga om det arbete som civil personal tillför verksamheten. Säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö Jusek delar utredarens bedömning att Rikspolisstyrelsen bör se till att arbetet med att förbättra säkerheten för brottsutredare vidareutvecklas och att det kan finnas behov av att utveckla säkerhetsrutiner som är specifikt anpassade för gruppen brottsutredare. Förbundet ansluter sig vidare till utredarens bedömning att en enhetlig titulatur införs för civila utredare i syfte att komma bort från dagens situation som innebär att benämningarna assistent, handläggare, utredare m.fl. förekommer som olika funktionsbenämningar på civila utredare med likartade arbetsuppgifter. Enligt vår bedömning behöver dessutom en för hela polisen gemensam översyn av BESTA-kodningen för civila utredare genomföras. Författningsändringar Det är Juseks uppfattning att det på många håll inom polisväsendet finns en stor osäkerhet kring frågan om vilka utredningsåtgärder som en civilanställd brottsutredare får utföra i en brottsutredning. Det är vidare förbundets uppfattning att denna osäkerhet inte sällan leder till att gällande regelverk tillämpas på ett överdrivet försiktigt sätt och att civila utredare i motsats till vad Polisförbundet

5 5 (6) hävdat inte tillåts att utföra arbetsuppgifter i den utsträckning som gällande lagstiftning faktiskt medger. Jusek välkomnar därför att utredningen klargjort vilka befogenheter civilanställda har i en brottsutredning och vilka arbetsuppgifter som lagstiftaren uttryckligen angett ska utföras av en polisman. Finns behov av utökade befogenheter för civilanställda inom polisen? Vid sidan av polisens brottsutredande verksamhet bedrivs i dag brottsutredande verksamhet vid t.ex. Skattemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen. I dessa myndigheters brottsutredande verksamhet används enbart andra yrkeskategorier än poliser som brottsutredare. Utredarna har dessutom befogenheter som i huvudsak motsvarar de befogenheter som en polisman har i polisens brottsutredande verksamhet. Erfarenheterna från nu nämnda myndigheters brottsutredande verksamhet är överlag mycket goda och visar tydligt av civil personal med fördel kan arbeta på det sättet. I polisens verksamhet finns i dag legala hinder för att låta andra än poliser utföra vissa arbetsuppgifter i brottsutredningsarbetet. Detta regelverk har, som utredaren påpekat, tillkommit vid en tid när det endast fanns polisiära utredare inom polisen och är alltså inte anpassat för att möta kraven i en modern polisorganisationen att kunna utnyttja den samlade personalresursen på ett optimalt sätt. Enligt Juseks uppfattning finns i dag överhuvudtaget inga sakliga skäl som motiverar att civilanställda inte tillåts att utföra de flesta av de arbetsuppgifter som utredare med polisbakgrund gör i en brottsutredning. Från Polisförbundets sida har det upprepade gånger hävdats att omsorgen om den enskildes rättstrygghet kräver att enbart poliser utför brottsutredningsarbete och att det skulle vara ett rättssäkerhetsproblem ifall någon annan än en polisman tillåts att utföra motsvarande arbetsuppgifter. I konsekvens med det resonemanget skulle det också innebära ett rättsäkerhetsproblem att en åklagare, såvida åklagaren inte dessutom är polis, leder en förundersökning och fattar beslut inom ramen för ett sådant förfarande. Det är nog fler än Jusek som uppfattar ett sådant synsätt som verklighetsfrämmande. Enligt förbundets uppfattning ställs stora krav på den person som leder en förundersökning. Höga krav på bl.a. juridisk kompetens är många gånger en förutsättning för att kunna fatta beslut som förundersökningsledare på ett rättssäkert sätt. Just det förhållandet gör att det skulle vara motiverat att även personer som inte är poliser men som har annan kvalificerad utbildning, t.ex. jurister, samhällsvetare eller ekonomer, ges behörighet att leda förundersökningar inom polisen. I syfte att utöka civilanställdas befogenheter och därigenom effektivisera brottsutredningsverksamheten delar Jusek utredarens bedömning att bestämmelserna i 23 kap. 3 och 24 kap. 8 RB samt 24 delgivningslagen bör ändras på så sätt att även annan än polisman ska kunna utföra de arbetsuppgifter som följer av

6 6 (6) aktuella bestämmelser. Det är vidare vår bedömning att förslaget till författningsändringar även bör omfatta möjligheten för civil tjänsteman att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder innan en förundersökning hunnit inledas (jfr 23 kap. 3 tredje stycket RB). I syfte att uppnå ökad effektivitet i utredningsarbetet bör man enligt vårt synsätt även möjligöra för civila utredare att själva utföra sådana arbetsuppgifter som civilanställda i dag medverkar i endast som biträde åt en polisman, t.ex. verkställighet av vissa tvångsmedelsbeslut. Jusek vill emellertid i enlighet med vad som ovan anförts gå ett steg längre och verka för att gällande lagstiftning ändras så att civila brottsutredare ges motsvarande befogenhet som en polisman att leda förundersökning och att fatta beslut om tvångsmedel (jfr Rikspolisstyrelsens yttrande avseende utredningen Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m. [SOU 2003: 114]), RÄS /04). Det bör i första hand ankomma på Rikspolisstyrelsen att ta initiativ till de författningsändringar som behövs för att möjligöra en sådan utökning av civilanställdas befogenheter. JUSEK Staffan Tilling Ordförande i polissektionen Jeffrey Hamberg Facklig förtroendeman

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning Dnr AA-169-43154-2002 Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning En rapport av fil. lic. Stefan Holgersson Linköpings universitet/

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer