Generaldirektörens förord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektörens förord"

Transkript

1

2 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten fick hösten 2009 ger förutsättningar för att besluta om en budget för 2010 som är i balans. Det är mycket glädjande och ger nya möjligheter att ytterligare utveckla verksamheten och en effektiv ekobrottsbekämpning Ekobrottsmyndigheten utför sitt uppdrag i brottsbekämpningen i medborgarnas tjänst. All verksamhet ska utgå från medborgarperspektivet. Det är också innebörden i myndighetens vision Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Verksamheten ska bedrivas med respekt för de krav som ställs enligt den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den strategiska inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet 2010 har ett nationellt perspektiv och utgår från de mål regeringen har satt upp i regleringsbrevet och från den problembild som presenteras i Omvärlds- och hotbildsanalysen Strategin innebär en fortsatt kraftsamling mot grov ekonomisk brottslighet och grov organiserad brottslighet där Ekobrottsmyndigheten ska bidra med sin specialistkunskap utan organisatoriska eller geografiska hinder. Förverkande och återförande av brottsvinster är en viktig del i strategin mot den grövsta brottsligheten. Ekobrottsmyndighetens samordnande uppdrag i ekobrottsbekämpningen ska fortsätta att utvecklas och samarbetet med myndigheter och näringsliv ska utvecklas. Ett viktigt mål för 2010 är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen ska förbättras. På så sätt kommer vi uppnå en ökad lagföring. Det är också viktigt att vi blir bättre på att återföra brottsutbyten. Det ska vara ett led i kriminalunderrättelseverksamheten och brottsutredningarna att spåra, säkra och återföra utbyte av brott. Ett väl utvecklat internationellt samarbete är en förutsättning för att nå reslutat i kampen mot den grövsta brottsligheten. Under förra året utvecklades och förstärktes det internationella samarbetet på en rad olika områden inrättas en internationell funktion vid myndigheten för att ytterligare ge kraft åt det internationella arbetet. Ekobrottsmyndigheten har ett brottsförebyggande uppdrag. Myndigheten ska medverka till att den ekonomiska brottsligheten minskar. En utvecklad strategi och målformulering för kriminalunderrättelseverksamheten och en kraftsamling i form av brottsförebyggande projekt med ungdomar i fokus som kan leda till konkreta resultat är viktiga inslag i det brottsförebyggande arbetet Den allra viktigaste förutsättningen för att Ekobrottsmyndigheten ska nå sina mål är att medarbetarna får använda och utveckla sin kompetens i en god arbetsmiljö med en framåtsträvande personalpolitik. Viktiga åtgärder 2010 är individuella kompetensutvecklingsplaner

3 (18) för alla medarbetare, genomförandet av den nya grundutbildningen och en utvecklad vidareutbildning. Genom att alla medarbetare i myndigheten gemensamt utvecklar verksamheten i enlighet med denna verksamhetsplan genomför vi vår vision att skapa trygghet och rättvisa för medborgarna och bidrar till att statsmakternas mål för rättsväsendet kan uppnås. Gudrun Antemar

4 (18) Utgångspunkter för verksamhetsplanen 2010 Vår vision och medborgarperspektivet Ekobrottsmyndighetens vision är tillsammans med vårt regleringsbrev den viktigaste utgångspunkten för vår verksamhet. Visionen slår fast att myndigheten utför sitt arbete i medborgarnas tjänst. Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens vision ska genomsyra vår verksamhet. Syfte och mål med verksamhetsplanen Verksamhetsplanen ger grunden för verksamhetens inriktning. Planen har två huvudsyften. Den ska beskriva vilka mål, inriktningar och aktiviteter som gäller för samtliga verksamheter vid myndigheten. Den ska återspegla vad myndighetens resurser ska användas till under året. Strategisk inriktning Myndighetens strategiska inriktning utgår från de mål regeringen har angivit samt den problembild som presenteras i Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys för år Följande fyra områden är prioriterade: Grov ekonomisk brottslighet och ekonomisk brottslighet som har kopplingar till annan grov och organiserad brottslighet. Bekämpning av penningtvätt samt åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott. Brottslighet som hotar finansmarknaderna. Internationellt samarbete.

5 (18) Mål som tar sikte på medborgarna Utredning och lagföring Mål utredning och lagföring Kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen ska förbättras. Detta ska leda till ökad lagföring. Handläggningsrutinerna i Ekobrottsmyndighetens handböcker för mängd- och projektärenden ska tillämpas. Antalet och andelen misstänkta personer som lagförs ska öka. Antalet och andelen brottsmisstankar som lett till lagföring ska öka. Antalet avslutade brottsmisstankar ska öka. Enhetligheten i åklagarnas rättstillämpning ska öka. Möjligheten att yrka företagsbot ska beaktas i ökad omfattning. Kammarcheferna följer upp att det varje kvartal avslutas i genomsnitt minst nio projektärenden per åklagare och redovisas i genomsnitt minst tio analyser per ekorevisor till förundersökningsledarna. Kammarkommissarierna svarar för att antalet slutredovisade ärenden till åklagare ökar. Mål genomströmningstider och balanser Handläggningstiderna och balanserna ska minska. Tiden från brottsanmälan till beslut i åtalsfrågan ska i genomsnitt högst vara för mängdärenden 50 dagar, för projektärenden 180 dagar, för särskilt krävande ärenden högst 365 dagar. Överåklagaren ska underrättas om ett mål beräknas ta eller har tagit mer än 365 dagar från det att anmälan kom in till dess att åtal väckts. Tiden från inkommen brottsanmälan till beslut i förundersökningsfrågan ska i genomsnitt högst vara 30 dagar för särskilt krävande ärenden och projektärenden, samt sju dagar för mängdärenden. Tiden från det att en förundersökning är avslutad till beslut i åtalsfrågan ska i mängdärenden vara sju dagar och i projektärenden och särskilt krävande ärenden i genomsnitt högst vara 30 dagar. Den totala balansen ska minska med fem procent. Handläggningen av målen ska planeras så att domstolsbalanserna kan minska.

6 (18) Mål bekämpning av penningtvätt och återförande av brottsutbyten Åtgärderna mot penningtvätt ska öka. Brottsutbyten ska återföras i högre utsträckning. Åklagarna och kriminalunderrättelseverksamheten ska i högre utsträckning samråda med Brottsutbytesenheten. Utbyte av brott ska spåras, säkras och återföras i ökad omfattning. Det ska ingå som ett led i kriminalunderrättelseverksamheten och brottsutredningarna. Antalet ärenden där åklagare och kriminalunderrättelseverksamheten samråder med Brottsutbytesenheten ska öka med 50 procent. Kammarcheferna följer upp att det framställs i genomsnitt ett yrkande om kvarstad per åklagare som syftar till säkrande av tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster samt att antalet yrkanden om utvidgat förverkande ökar. Återrapportering Chefen för Brottsutbytesenheten ska senast den 1 december 2010 till generaldirektören återrapportera hur verksamheten har bedrivits och utvecklats med angivande av vilka åtgärder som vidtagits samt göra en analys av hur verksamheten har bidragit till bekämpningen av grov och organiserad brottslighet. Kammarcheferna ska varje kvartal till chefen för Brottsutbytesenheten återrapportera följande: Hur många yrkanden om kvarstad som syftar till att säkra tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster som har framställts. Hur många yrkanden som framställts om förverkande och utvidgat förverkande. Hur många yrkanden om företagsbot som har framställts. Hur många ärenden i vilka samråd har skett med Brottsutbytesenheten. Chefen för brottsutbytesenheten ska varje kvartal till planeringsdirektören och överåklagaren återrapportera de redovisningar han fått av kammarcheferna enligt ovan. Särskilt uppdrag Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska gemensamt för varje huvudort senast den 1 december 2010 till överåklagaren i en rapport redovisa och analysera de åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av grov ekonomisk brottslighet. Av redovisningen ska framgå hur stor andel av myndighetens resurser som har använts för att bekämpa brottslighet av detta slag. Mot bakgrund av regeringens satsning på en nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten ska även de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka sina insatser mot sådan brottslighet redovisas och analyseras i rapporten.

7 (18) Uppföljningen, tillsynen och utvecklingen av verksamheten Mål Uppföljningen, tillsynen och utvecklingen av verksamheten ska leda till ökad rättssäkerhet, enhetlighet och effektivitet. Rättslig uppföljning och tillsyn av verksamheten vid kamrarna Följande projekt ska genomföras i syfte att främja enhetlighet, rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. Tillsyn av hur förundersökningsmaterial som inte intas i förundersökningsprotokollet förvaras och hanteras vid myndigheten. Tillsynsprojektet ska ske i samverkan med Rätts- och utvecklingsenheten. Analys av hur åklagarna tillämpar reglerna om en modernare rättegång, med särskild fokus på hovrättsprocessen. Uppföljning av det beslagsprojekt som slutförts år 2008 avseende beslagshantering vid myndigheten. Kammarbesök med inriktning på uppföljning av vad som framkommit i tidigare genomförda tillsynsprojekt och tillämpningen av vissa riktlinjer och ärendehantering vid Ekobrottsmyndigheten. Den överåklagare eller vice överåklagare som genomför ett tillsynsprojekt ska upprätta en projektplan. Tillsynsprojektet ska redovisas till generaldirektören med en beskrivning av resultatet av granskningen och med en analys av vilka åtgärder som behöver vidtas. Överprövningsverksamhet och klagomålsärenden Överåklagaren ska senast den 1 december 2010 till generaldirektören överlämna en rapport om vad som framkommit vid överprövningsverksamheten och handläggningen av klagomålsärenden under året. Rättslig utveckling och metodutveckling Aktiviteter Rätts- och utvecklingsenheten ska fortsätta framtagandet av enhetliga arbetsmetoder och dokumentera dessa i Ekobrottsmyndighetens handböcker. Rätts- och utvecklingsenheten ska samråda med Åklagarmyndigheten när det gäller rättsutvecklingsfrågor.

8 (18) Samordning och samverkan Mål Ekobrottsmyndigheten ska utveckla den nationella samordningen av ekobrottsbekämpningen. Inriktning Aktiviteter Den myndighetsgemensamma mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet ska prioriteras. Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper ska användas där det behövs utan geografiska eller organisatoriska hinder. Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter följa och analysera samhällsutvecklingen och samhällsekonomin så att förhållanden som påverkar den ekonomiska brottsligheten på kort och lång sikt tidigt kan identifieras. Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter motverka terrorism Överåklagaren ska tillsammans med chefen för Ekobrottskansliet delta i Operativa rådets sammanträden. Ekobrottsmyndighetens samverkan genom det nationella underrättelsecentret (NUC) och de regionala underrättelsecentrumen (RUC) ska utvecklas. Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska inom ramen för bekämpningen av grov organiserad brottslighet bidra med analyser i ett nationellt perspektiv. Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bilda och driva en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor. Ekobrottsmyndigheten ska senast den 15 maj 2010 lämna en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. I rapporten ska bl.a. lämnas förslag på hur ekobrottsbekämpningen och myndighetssamverkan mot den ekonomiska brottsligheten bör inriktas Ekobrottsmyndigheten ska aktivt delta i det arbete som Samverkansrådet mot terrorism och relevanta därtill hörande arbetsgrupper bedriver. Åklagare, poliser och andra medarbetare i de brottsbekämpande myndigheterna som har inriktning mot ekonomisk brottslighet ska erbjudas utbildning och kompetensutveckling.

9 (18) Internationellt samarbete Mål Det internationella arbetet ska förstärkas. Inriktning Aktiviteter Det internationella samarbetet ska utökas och vidareutvecklas. Samarbetet med Sveriges representanter i Eurojust ska stärkas. En funktion för internationella frågor ska inrättas vid myndigheten. Ett internationellt seminarium om ekobrottsbekämpning ska genomföras. Det nordiska samarbetet ska utvecklas enligt de riktlinjer som överenskommits mellan de ekobrottsbekämpande myndigheterna i de nordiska länderna. Fler ärenden ska hänvisas till Eurojust. Chefsjuristen ska senast den 1 december 2010 till generaldirektören lämna en redovisning av de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet. Redovisningen ska innehålla en samlad beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område. Brottsförebyggande verksamhet Mål Ekobrottsmyndigheten ska medverka till att den ekonomiska brottsligheten minskar. Inriktning Det brottsförebyggande arbetet ska ske långsiktigt och med följande inriktning. Ekobrottsmyndighetens samverkan med myndigheter, näringsliv och andra organisationer ska utvecklas. Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta att samverka med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet. Riskområden för ekonomisk brottslighet ska identifieras. Ekobrottsmyndigheten ska verka för att kunskapen om ekonomisk brottslighet ska öka. Den särskilda ungdomssatsningen ska prioriteras. Aktiviteter Ekobrottsmyndigheten ska ta fram regionala lägesbilder som kan ligga till grund för samordningen av myndigheternas brottsförebyggande samverkan inom ramen för SAMEB.

10 (18) Ekobrottsmyndigheten ska stödja ekobrottsförebyggande initiativ på regional och lokal nivå, medverka i utvärdering av genomförda aktiviteter och sprida kunskap till andra regionala och lokala brottsförebyggande projekt. Forensiska rådet ska bidra till att identifiera riskområden för ekonomisk brottslighet inom näringslivet. Hemsidan för ungdomar ska utvecklas. En särskild informationsinsats om riskerna med att arbeta svart och annan ekonomisk brottslighet ska riktas till personer som nyligen anlänt till Sverige. Chefsjuristen ska senast den 1 december 2010 till generaldirektören lämna en beskrivning och analys av hur det brottsförebyggande arbetet utvecklats under år Antalet och andelen timmar som har använts för brottsförebyggande verksamhet ska redovisas. Kriminalunderrättelseverksamhet Mål Kriminalunderrättelsetjänsten ska ta fram minst åtta operativa rapporter som leder till förundersökning i särskilt krävande ärenden, varav tre för beredning i den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Inriktning Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelseverksamhet ska bidra med sin specialistkompetens i ett nationellt perspektiv, medverka till att förhindra, upptäcka och avbryta grov och organiserad ekonomisk brottslighet, öka antalet rapporter som leder till fortsatta operativa åtgärder, samråda med Brottsutbytesenheten för att återföra brottsutbyten, samt samverka med polisens och andra myndigheters underrättelsetjänster inom ramen för det nationella underrättelsecentret (NUC) och de regionala underrättelsecentren (RUC). Aktiviteter Underrättelseprojekt som syftar till att identifiera problemområden med koppling till den grova organiserade brottsligheten ska bedrivas i samverkan med brottsbekämpande myndigheter. Med stöd av projektslutsatserna ska lämpliga brottsbekämpande åtgärder föreslås. Kartläggningen av brottsutbyten i de operativa rapporterna ska följas upp och utvärderas. Myndighetens underrättelsebild ska utvecklas och revideras tertialsvis. Underrättelseprocessen ska utvärderas med särskilt fokus på operativa rapporter. Polischefen ska senast den 1 december 2010 till generaldirektören lämna en sammanhållen beskrivning och analys lämnas av hur kriminalunderrättelseverksamheten har utvecklats under året.

11 (18) Operativ serviceverksamhet Mål Den operativa serviceverksamheten ska bidra till att utrednings- och lagföringsverksamheten vid ekobrottskamrarna uppnår målen. Inriktning Cheferna för de operativa serviceenheterna ska inrikta arbetet på att ytterligare förbättra kvaliteten. Cheferna för de operativa serviceenheterna ska inrikta arbetet så att det operativa stödet blir så effektivt som möjligt vid ekobrottskamrarna, mängdbrottsenheten och de polisoperativa enheterna. Aktiviteter Cheferna för de operativa serviceenheterna ska verka för att gemensamma rutiner tillämpas i verksamhetsorterna. Cheferna för de operativa serviceenheterna ska senast den 1 december 2010 till generaldirektören redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten i arbetet och för att gemensamma rutiner ska tillämpas. Intern styrning och kontroll Mål Ekobrottsmyndigheten ska ha en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Den interna styrningen och kontrollen ska uppfylla kraven i Myndighetsförordningen (2007:515). Aktiviteter Resultat- och verksamhetsuppföljning samt budgetuppföljning sker varannan månad med kammarcheferna, kammarkommissarierna och enhetscheferna. Utfallet av de rutiner och planer som finns vid myndigheten för intern styrning och kontroll ska under våren analyseras och redovisas. Redovisningen ska även omfatta en identifiering av områden där den interna styrningen och kontrollen ytterligare bör förbättras. Redovisningen ska lämnas till generaldirektören senast den 1 juni Ledningssekretariatet ska tillsammans med Ekonomienheten under våren ta fram nya metoder och modeller för verksamhetsuppföljning som mäter arbetsbelastning, kvantitet och kvalitet och som ger förutsättningar för en god ekonomistyrning i både den strategiska och operativa verksamheten. Ett nytt tidredovisningssystem ska utvecklas.

12 (18) Planeringsdirektören ska i samråd med ekonomidirektören senast den 1 december 2010 till generaldirektören redovisa hur den interna styrningen och kontrollen har utvecklats och förstärkts under Mål som tar sikte på medarbetarna Personal- och arbetsmiljöutveckling Mål Arbetsmiljöarbetet ska förstärkas. Arbetsinsatserna ska utgå från medborgarperspektivet. Medarbetarna ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Inriktning Aktiviteter Ekobrottsmyndigheten ska erbjuda en god arbetsmiljö med möjligheter till kompetensutveckling och kompetensväxling. För varje medarbetare ska finnas en kompetensutvecklingsplan. Medarbetarnas kompetens i fråga om internationellt samarbete ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska ha en långsiktig och god personalförsörjning. Myndigheten ska samverka med Åklagarmyndigheten i personalförsörjningsfrågor. Samtliga personalansvariga chefer ska säkerställa att deras medarbetare får möjlighet att delta i regelbundna arbetsplatsträffar vid den egna arbetsplatsen och att medarbetarna årligen erbjuds medarbetarsamtal. Alla medarbetare ska genom ett aktivt och framåtsyftande säkerhetsarbete garanteras en så långt möjligt säker och trygg arbetsplats. Medarbetarna ska genomgå ett personsäkerhetsprogram och de ska ges stöd vid trakasserier, hot eller våld. Alla nya medarbetare ska få en introduktionsutbildning. En medarbetarundersökning ska genomföras. En plan för myndighetens miljöledningssystem enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska tas fram. Vice kammarchefer ska påbörja ett chefsutvecklingsprogram. Chefsutvecklingsprogrammet för chefer ska fullföljas. Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att till personaldirektören den 1 mars 2010 anmäla önskemål om byte av kammare eller enhet. Den nya grundutbildningen ska genomföras. En ny vidareutbildning ska utvecklas. En särskild utbildningsportal ska byggas upp på intranätet. Ett egenrapporteringssystem ska införas

13 (18) Resurser Ekobrottsmyndigheten har tillförts tkr för verksamhetsåret Medlen är fördelade på myndighetens resultatenheter på det sätt som framgår av myndighetens budgetbeslut, se sammandraget bilaga 1. Varje resultatansvarig chef får ett underlag från ekonomienheten om hur medlen fördelar sig inom den egna resultatenheten. Resultatansvarig chef disponerar hela den egna budgetramen med undantag av medel för personalkostnader. Omdisponeringar mellan enskilda budgetposter (exklusive personalkostnader) får ske. Såväl Ekobrottsmyndighetens hela anslag som den tillgängliga anslagskrediten ingår i den totala budgetramen. Något utrymme för oförutsedda kostnader är inte budgeterat. Av budgetskäl kommer en resursprövning att ske vid varje tillfälle då någon medarbetare slutar att arbeta vid myndigheten. Verksamhetsåret 2010 ökar myndighetens anslag till 420,6 Mkr.

14 (18) Bilaga

15 (18)

16 (18)

17 (18)

18 (18)

19 (18)

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2009 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 2 Förord 5 Verksamhet och organisation 7 Brottsförebyggande

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2008 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 3 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Brottsförebyggande

Läs mer

Verksamhetsplan för EBM 2005

Verksamhetsplan för EBM 2005 Datum Generaldirektören 2005-01-21 Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan för EBM 2005 Detta är Ekobrottsmyndighetens (EBM) verksamhetsplan för 2005. I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1 Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1. Inledning Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av ekobrottsbekämpningen i landet. Myndighetens specialistkompetens ska kunna

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

Budgetunderlag 2010-2012

Budgetunderlag 2010-2012 Budgetunderlag 2010-2012 EBM A-2008/0094 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2010-2012 Sammanfattning och yrkande Inledning Ekobrottsmyndigheten har ett vitt uppdrag och en central funktion i kampen mot

Läs mer

Förord (48)

Förord (48) Årsredovisning 2010 Datum Sida 2011-02-22 1 (48) Ert datum Dnr EBM A-2011/0089 Förord Goda resultat med mer fokus på den allvarligare brottsligheten Sammantaget har myndigheten fullgjort sitt uppdrag på

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011 XXXX 76 Budgetunderlag 2009-2011 Sida 1 (17) Ert Er beteckning Regeringen Justitiedepartementet Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2009-2011 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006 Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 År 2005 åstadkom Ekobrottsmyndigheten mycket bra verksamhetsresultat. Det framgångsrika arbetet inom

Läs mer

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012 Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1

Läs mer

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation Årsredovisning 2007 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Datum Sida 2013-02-22 1 (11) Ert datum Dnr EBM A-2013/0089 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Förord 2013-02-22 1 (66)

Förord 2013-02-22 1 (66) Datum Sida 2013-02-22 1 (66) Ert datum Dnr EBM A-2013/0088 Förord En myndighet i stark förändring Förändring och framåtanda präglade Ekobrottsmyndighetens verksamhetsår 2012. Regeringens besked att myndigheten

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Delredovisning av regeringsuppdrag (Ju2015/09350/PO) att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Myndigheter i samverkan 2016 mot den organiserade brottsligheten Utgivare:

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:18 Justitiedepartementet 2008-12-18 Ju2008/9931/Å Ju2008/9196/Å Ju2008/10668/Å(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 114 85 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

GD Erik Wennerström har ordet Strategins syfte Brås övergripande mål och uppdrag Brås grundvärden... 4

GD Erik Wennerström har ordet Strategins syfte Brås övergripande mål och uppdrag Brås grundvärden... 4 Strategi 2015 Innehåll GD Erik Wennerström har ordet... 2 Strategins syfte... 3 Brås övergripande mål och uppdrag... 3 Brås grundvärden... 4 Förstärkt roll som kunskapscentrum i rättsväsendet... 5 Fokus

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Yttrande över betänkandet För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67)

Yttrande över betänkandet För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67) Yttrande Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Ju2015/05200/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten (L5) 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67) Sammanfattning

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Privata aktörers ansvar

Privata aktörers ansvar Privata aktörers ansvar Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige Bekämpningen av den svåraste brottsligheten och de mest samhällsskadliga företeelserna måste i framtiden bygga på ett tätare samarbete mellan

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande.

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande. RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.471-2013 2013-08-15 SDN 2013-08-29 Handläggare: Lisbeth Oulis Telefon:08-508 01 696 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) Datum Sida 2013-12-11 1 (5) Ert dnr Dnr Ju2013/6806/L4 EBM A-2013/0625 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Koncentration av ekoåklagare

Koncentration av ekoåklagare Koncentration av ekoåklagare inom ÅM nya stationeringsorter Rapport Arbetsgruppen December 2008 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av förslagen...3 2 Uppdraget...5 Genomförande...5 3 Åklagarkamrarnas

Läs mer

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2012 mot den organiserade brottsligheten Innehåll Samverkansrådet har ordet...2

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Datum Sida 2016-04-27 1 (6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten Yttrande över Ytterligare åtgärder

Läs mer

Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor

Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor Vice riksåklagare Kerstin Skarp, Sverige 1 Inledning Såsom frågeställningen är utformad

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

EU:s fond för inre säkerhet

EU:s fond för inre säkerhet EU:s fond för inre säkerhet 1 Om EU:s fond för inre säkerhet i korthet Fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt bidrag till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Fonden har två delar: Den ena

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2014 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Polismyndigheten, Box 12256,

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer