Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet."

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

3 INNEHÅLL 1 Innehåll 3 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Brottsförebyggande arbete 17 Strategisk ledning och samordning 23 Utredning och lagföring 35 Resultatredovisning 43 Organisationsstyrning 51 Tabellredovisning 55 Finansiell redovisning

4 2 FÖRORD Att Ekobrottsmyndigheten uppfyllt regeringens mål är i första hand ett resultat av att medarbetarna på strategisk och operativ nivå utvecklat sin kompetens på ett förtjänstfullt sätt.

5 FÖRORD en stark resultatutveckling och en mer effektiv och samordnad ekobrottsbekämpning i hela landet Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Statsmakterna har gett myndigheten ett brett uppdrag att svara nationellt för samordning och andra åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten har specialistkompetens i hela kedjan från kriminalunderrättelseverksamhet till utredning och åtal. Den 1 oktober 2008 infördes en ny organisation som ger nya möjligheter att utveckla ekobrottsbekämpningen inte minst i ett nationellt perspektiv. Omorganisationen innebär att en nationell ekobrottskammare med placering i Stockholm har inrättats och att ekobrottskamrarna i övrigt har lagts samman till sex större ekobrottskamrar. Jag är mycket nöjd att den operativa verksamheten som med fortsatt hög kvalitet har förstärkt och utvecklat ekobrottsbekämpningen. Finanskrisen, lågkonjunkturen och de brottsbekämpande myndigheternas gemensamma satsning mot den organiserade brottsligheten har ställt stora anspråk på myndighetens specialistkunskaper. Genom en utvecklad samverkan med andra myndigheter har Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper bidragit till en ökad lagföring och bekämpning av den allra grövsta brottsligheten. Mängdbrottsenheten har fortsatt att med hög rättslig kvalitet och enhetlighet utreda och lagföra ett stort antal brottsmisstankar på ett snabbt och effektivt sätt. Ekobrottsmyndigheten har 2008 tagit ytterligare ett steg i positiv riktning mot en samordnad ekobrottsbekämpning där myndighetens specialistkompetens används och bidrar till den totala brottsbekämpningen oavsett geografiska eller organisatoriska hinder. Stark resultatutveckling Den strategiska inriktningen av myndighetens resurser och medarbetarnas mycket höga ambitioner och goda insatser har inneburit att den positiva resultatutvecklingen från tidigare år har fortsatt och förstärkts. Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats. Kunskapen om ekobrottslighetens utveckling, struktur och skadeverkningar har ökat samtidigt som verksamheten strategiskt har inriktats mot risker för ny brottslighet. Kriminalunderrättelseverksamheten och resurserna för utredning och lagföring har riktats mot grov och allvarlig ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet, brott på finansmarknaderna och förverkande av brottsvinster. Lagföringen har motsvarat höga krav på rättslig kvalitet och effektivitet. Antalet inkomna ärenden har ökat till Ärendena har blivit mer komplexa med en betydande ökning av antalet inkomna brottsmisstankar till Myndighetens operativa enheter har vuxit med uppgiften och ökat antalet avslutade ärenden till Den genomsnittliga genomströmningstiden har minskat avsevärt till 193 dagar. Det innebär att ett ärende i Ekobrottsmyndigheten vid årets slut hade en genomsnittlig genomströmningstid på drygt sex månader. Samtidigt har ärendebalanserna minskat till ärenden. Särskilt positivt i ett rättskedjeperspektiv är att domstolsbalanserna har minskat med elva procent. Några av de viktigaste resultaten under 2008 är i sammanfattning följande (resultaten för 2007 anges inom parentes). Antalet inkomna ärenden uppgick till (4 160) Antalet inkomna brottsmisstankar uppgick till (17 888) Antalet lagförda ärenden ökade till (1 390) Antalet lagförda personer ökade till (1 709) Andelen lagförda ärenden minskade något till 33 procent (34 procent) Ärendebalansen minskade med totalt sju procent och domstolsbalansen med elva procent Genomströmningstiderna minskade med 32 procent till 193 (283) dagar

6 4 FÖRORD Sammantaget innebär den mycket positiva resultatutvecklingen under 2008 att verksamheten har uppnått regeringens mål om högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet i brottsbekämpningen. Fortsatt fokus på prioriterade områden Genom en fortlöpande omvärldsbevakning i förening med kriminalunderrättelseverksamhet skaffar sig myndigheten en stabil grund för strategiska inriktningsbeslut och prioriteringar. Den problembild som sammanfattas varje år i omvärlds- och hotbildsanalysen kompletteras med den bild som kommer fram vid överläggningar med bl.a. näringslivet i det Forensiska rådet. Ledamöterna i myndighetens insynsråd bidrar också med värdefulla kunskaper på detta område. Under 2008 har Ekobrottsmyndighetens verksamhet utvecklats inom följande strategiskt viktiga områden. Bekämpning av penningtvätt och åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Brottsutbytesenhetens verksamhet har utvecklats på ett positivt sätt. Enheten har medverkat till betydande kompetensutvecklingsinsatser i de brottsbekämpande myndigheterna, fortsatt att utveckla metodstödet till åklagarna och samtidigt ökat graden av operativt stöd till åklagarna. Enheten har under senare delen av året fördjupat den internationella samverkan för att lägga grunden för den verksamhet som följer av att Ekobrottsmyndigheten har utsetts till ett svenskt Assets Recovery Office. Brottslighet som hotar finansmarknaderna Antalet anmälda misstankar om insiderbrott och marknadsmissbruksbrott har ökat mycket kraftigt under Handläggningen av dessa ärenden har prioriterats. Den Nationella ekobrottskammaren har utvecklat nya rutiner och metodstöd för att kunna möta måltillströmmningen och ärendevolymen. Satsningen på finansiella experter har fallit väl ut och blivit en förutsättning för att de nya arbetsmetoderna ska ge ett fullgott resultat. Samarbetet med Finansinspektionen har utvecklats på ett sätt som ger förutsättningar för en fortsatt god brottsbekämpning med ökad lagföring. Ekonomisk brottslighet med koppling till annan allvarlig och organiserad brottslighet Ekobrottsmyndigheten har avsatt stora resurser för bekämpning av grov ekonomisk brottslighet som har koppling till annan grov och organiserad brottslighet. Kriminalunderrättelsetjänsten samverkar med andra brottsbekämpande myndigheter inom ramen för den nationella underrättelsetjänsten vid Rikskriminalpolisen och de regionala underrättelsecentrumen i storstäderna. Åklagarsamverkan mellan Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har ökat och Ekobrottsmyndigheten har i en allt större utsträckning på olika sätt bidragit med sin specialistkompetens utanför det geografiska ansvarsområdet. Ekonomisk brottslighet inom den svarta sektorn Brottligheten inom den svarta sektorn har prioriterats och särskilda insatser har gjorts för att avbryta pågående avancerad och samhällsskadlig brottslighet. Genom ett underrättelselett arbete i samverkan med Skatteverket och andra brottsbekämpande myndigheter har ett ökande antal ärenden om mycket grov brottslighet kunnat utredas och lagföras. Samtidigt har den mindre avancerade brottsligheten inom den svarta sektorn utretts och lagförts av mängdenheten på ett snabbt, rättssäkert och effektivt sätt. Framgångsfaktorer Ett genomslag för den strategiska inriktningen mot den ekonomiska brottsligheten vilar på en god och utvecklad samverkan och samordning mellan många myndigheter, näringsliv och arbetslivets organisationer. Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper och arbetsmetoder för en mer effektiv brottsbekämpning har varit en viktig framgångsfaktor. Att Ekobrottsmyndigheten som enskild myndighet har uppfyllt de mål som regeringen beslutat för verksamheten under 2008 och samtidigt bidragit med specialistkunskaper i de brottsbekämpande myndigheternas gemensamma satsningar mot den grövsta brottsligheten är i första hand ett resultat av att medarbetarna på strategisk och operativ nivå har fortsatt att utveckla sin kompetens på ett mycket förtjänstfullt sätt.

7 FÖRORD 5 Ekobrottsbekämpningen de närmaste åren Under 2009 kommer ekobrottsbekämpningen och Ekobrottsmyndighetens kompetens att bli en viktig del i de brottsbekämpande myndigheternas fortsatta mobilisering mot den organiserade brottsligheten. En mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet ska genomföras i samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Polisen. I det arbetet kommer Ekobrottsmyndigheten att ha ett särskilt ansvar för uppföljningen. Satsningen mot den allvarliga ekonomiska brottsligheten och organiserad brottslighet innebär också nya utmaningar för Brottsutbytesenheten. Det internationella samarbetet ska utvecklas inte minst genom Brottsutbytesenhetens funktion som ett svenskt Assets Recovery Office. Ekobrottsmyndigheten står alltså inför stora uppgifter och utmaningar under de närmaste åren där det nationella och internationella perspektivet och samverkan i brottsbekämpningen för ett gemensamt gott resultat kommer att stå i fokus. Med den nya organisationen av den operativa verksamheten, medarbetarnas kompetens och engagemang och en god personalpolitik har jag goda förhoppningar om att Ekobrottsmyndigheten som en specialistmyndighet i rättsväsendet kommer att utvecklas mot nya mål under Stockholm den 18 februari 2009 gudrun antemar

8 6 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Den 1 oktober 2008 infördes en ny organisation som gett bättre möjligheter att utveckla brottsbekämpningen.

9 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 7 Verksamhet och organisation Ekobrottsmyndighetens mål i verksamhetsstrukturen Regeringens mål för Politikområde rättsväsendet Ekobrottsmyndigheten ingår i rättsväsendet. Regeringen har fastställt följande mål för rättsväsendet. Mål Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Ekobrottsmyndigheten har två verksamhetsområden, Brottsförebyggande arbete samt Utredning och lagföring. Regeringen har för år 2008 angett följande mål för dessa områden. Brottsförebyggande arbete Antalet brott ska minska och antalet brottsoffer ska därmed bli färre. Utredning och lagföring Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde Ekobrottsmyndigheten är en myndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet med särskild kompetens för analys och utredning. Ekobrottsmyndigheten har ett nationellt ansvar för att tillsammans med andra förebygga ekonomisk brottslighet. Myndigheten svarar också för samordning och andra åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Det innebär bl.a. att myndigheten ska utveckla metoder för att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten, följa och analysera brottsutvecklingen, följa rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder. Myndigheten har också ett uppdrag att lämna information om den ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer samt till allmänheten. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för kriminalunderrättelseverksamheten samt utredning och lagföring av ekobrott i de tre storstadslänen samt i Hallands, Blekinge och Gotlands län. Myndigheten har vidare ett nationellt ansvar för bekämpningen av brott mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och brottslighet som gäller EU-bedrägerier. Ekobrottsmyndigheten handlägger också mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med hänsyn främst till att målet rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell natur eller av stor omfattning. Verksamhetsområdena är i sin tur uppdelade på verksamhetsgrenarna Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning Utredning och lagföring

10 8 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Ekobrottsmyndighetens organisation Den 1 oktober 2008 införde Ekobrottsmyndigheten en ny organisation som innebär större och mer flexibla arbetsenheter på den operativa nivån. Överåklagarenheten Rätts- och utvecklingsenheten Ekonomienheten Personalenheten ME NEK EK EK OSE POE BUE Organisationsschema Stockholm Visby EK Ekobrottskammare NEK Nationella ekobrottskammaren ME Mängdbrottsenheten LEDNINGSNIVÅ Generaldirektören OPERATIV NIVÅ Generaldirektören är chef för myndigheten och har i åklagarfrågor ställning som överåklagare. Myndighetschefen biträds av ett kansli som består av följande enheter och chefer. Ledningssekretariatet (planeringsdirektören) Överåklagarenheten (överåklagaren) Rätts- och utvecklingsenheten (chefsjuristen) Ekonomienheten (ekonomidirektören) Personalenheten (personaldirektören) EK Halmstad Göteborg EK OSE POE Skövde Ekobrottskansliet (polischefen) Ledningssekretariatet Polischefen och ekobrottskansliet Borås Karlskrona Malmö OSE POE Kristianstad EK EK OSE Operativa serviceenheter POE Polisoperativa enheter BUE Brottsutbytesenheten/ Asset Recovery Office Överåklagaren är generaldirektörens ställföreträdare. Chefen för Ekobrottskansliet vid Rikskriminalpolisen svarar under och tillsammans med generaldirektören för polisverksamheten. Den operativa verksamheten bedrivs vid sju ekobrottskammare, en mängdbrottsenhet, tre polisoperativa enheter och tre operativa serviceenheter. Till ekobrottskamrarna har knutits utredningsenheter som är placerade i Visby, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad, Borås och Skövde. Chefen för en ekobrottskammare är en chefsåklagare som leder verksamheten. En vice chefsåklagare är chefsåklagarens ställföreträdare. En kammarkommissarie biträder kammarchefen och leder polisverksamheten inom kammaren. Vid varje ekobrottskammare finns ekoåklagare, ekopoliser, ekorevisorer och specialister. Skattebrottsutredare vid Skatteverkets skattebrottsenheter är knutna till ekobrottskamrarna och biträder i utredningarna. De olika kategorierna har tydliga yrkesroller samtidigt som de arbetar nära tillsammans och bidrar med sin särskilda kompetens i utredningarna. De polisoperativa enheterna biträder ekobrottskamrarna med kriminalunderrättelsetjänst, spaning och användning av hemliga tvångsmedel. De operativa serviceenheterna ansvarar genom ekosekreterare och administrativ personal för den operativa och administrativa servicen till ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna. Ekobrottsmyndighetens ärendeprocesser Varje år hanterar Ekobrottsmyndigheten drygt ärenden. Antalet brottsmisstankar har ökat och uppgick 2008 till över Myndigheten tar över ett antal anmälningar och brottsmisstankar som anmälts till Åklagarmyndigheten men där Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens behövs. Den ekonomiska brottsligheten är mångfacetterad och det innebär att brottsligheten upptäcks på olika sätt och i olika sammanhang. Den största andelen av de anmälda brottsmisstankarna står kontrollmyndigheterna för. Skatteverket anmäler främst skattebrott och Finansinspektionen anmäler brottslighet på de finansiella marknaderna. Också konkursförvaltarnas arbete innebär att ett stort antal misstänkta brott anmäls till Ekobrottsmyndigheten. Under de senaste åren har kriminalunderrättelsetjänsten i Ekobrottsmyndigheten och andra myndigheter utvecklat sitt samarbete vilket inneburit en ökande grad av anmälda brott från kriminalunderrättelsetjänsten. Ekobrottsmyndighetens operativa verksamhet är underrättelsestyrd. De anmälda brottsmisstankarna ställer olika krav på inriktning och metoder för brottsbekämpningen. Skattebrott och bokföringsbrott kan vara allt från enkla ärenden med en brottsmisstanke och en misstänkt person till mycket komplicerade ärenden med ett stort antal brottsmisstankar och misstänkta personer. Marknadsmissbruksbrott och EU-bedrägerier kräver särskilda kunskaper och utredningsmetoder. Ekobrottsmyndighetens förundersökningar leds alltid

11 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 9 av åklagaren som upprättar utredningsdirektiv och en plan för hur förundersökningen ska bedrivas. För att utredningarna ska bedrivas så effektivt som möjligt ska förundersökningsledaren alltid överväga bl.a. frågor om: Förundersökningsbegränsning Näringsförbud och rådgivningsförbud Förverkande och utvidgat förverkande För att utredningen och lagföringen av brottsmisstankarna ska ske på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt har särskilda utredningsrutiner utvecklats för olika typer av ärenden. Anmälningarna hanteras i ett första skede vid mängdbrottsenheten. Om en anmälan inte omedelbart skrivs av sker en sortering i de tre olika ärendekategorierna mängdärenden, projektärenden och särskilt krävande ärenden. Mängdärendena hanteras på mängdbrottsenheten, medan de övriga två ärendekategorierna lottas vidare till ekobrottskamrarna. Ett mängdärende är ett ärende som kan utredas och lagföras med en begränsad utredningstid. Ärendet utreds enligt en standardiserad utredningsmodell. Genomströmningstiden, dvs. tiden från anmälan till beslut om lagföring eller avskrivning är högst 50 dagar. Ett projektärende kräver fler utredningsåtgärder än ett mängdärende, men är ändå av sådan beskaffenhet att det i allt väsentligt kan handläggas i enlighet med bestämda rutiner. Det kan vara fråga om ärenden som kräver förhör med fyra eller fem personer och där det kan vara aktuellt med husrannsakan. Även frihetsberövanden kan förekomma. Genomströmningstiden för dessa ärenden ska vara högst 180 dagar. Ett särskilt krävande ärende avser komplicerad brottslighet som normalt bör utredas av en särskild utredningsgrupp under ledning av åklagaren. Utredningar om svart arbetskraft kan ofta vara så omfattande och komplicerade att de klassificeras som särskilt krävande. Genomströmningstiden för särskilt krävande ärenden ska vara högst 365 dagar. Ekobrottsmyndighetens ärendeprocesser leder till att fler brottsmisstankar kan utredas till större enhetlighet och till att genomströmningstiderna kan kortas med bibehållen rättssäkerhet.

12 10 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE Kunskapen om ekobrottslighetens utveckling, struktur och skadeverkningar har ökat. Samtidigt har verksamheten strategiskt inriktats mot risker för nya brott.

13 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE 11 Brottsförebyggande arbete Resurser, strategi och resultat Regeringens mål: Risken för att brott begås ska minska. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Strategi för det brottsförebyggande arbetet Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande verksamhet har som övergripande mål att risken för att brott begås ska minska. Myndighetens långsiktiga strategi för det brottsförebyggande arbetet innebär följande. Ekobrottsmyndigheten verkar för en ökad upptäcktsrisk Ekobrottsmyndigheten pekar ut riskområden för ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten informerar om ekonomisk brottslighet för att påverka attityder hos enskilda och näringslivet Ekobrottsmyndigheten utvecklar och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete Ekobrottsmyndigheten bidrar till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får genomslag Utveckling av det brottsförebyggande arbetet Det brottsförebyggande arbetet bedrivs långsiktigt med tydliga prioriteringar mot de områden som är strategiskt viktiga för ekobrottsbekämpningen. Varje brottsförebyggande projekt analyseras utifrån vilka åtgärder som ska vidtas, vilken målgrupp åtgärden är tänkt att träffa, vilka resurser som behövs och den förväntade effekten. Myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet och lagföring fyller en brottsförebyggande funktion. De brottsförebyggande projekten är mer avgränsade när det gäller inriktning och tid. Ett längre projekt påbörjades 2007 med inriktning mot ungdomar i riskzonen för svart arbete och organiserad brottslighet. Projektet är planerat att fortsätta under en treårsperiod. Under 2008 har den brottsförebyggande verksamheten inriktats mot information till valda målgrupper, kriminalunderrättelseverksamhet och medverkan med myndighetens expertkunskaper i ett antal regionala och lokala brottsförebyggande projekt. Myndigheten deltar också i brottsförebyggande projekt som drivs av andra myndigheter eller organisationer. Information till valda målgrupper Satsningen på brottsförebyggande information till ungdomar i riskzonen för svart arbete och organiserad brottslighet har fortsatt. Informationsbroschyrer har distribuerats till skolor och lärare. Informationsträffar, föreläsningar och besök i skolor har genomförts. Ett samarbete har inletts med bl.a. Skolverket för att på ett mer effektivt sätt nå ut med information speciellt utformad för lärare på gymnasiet. Ekobrottsmyndigheten har också inlett ett samarbete med Skatteverket som gäller ungdomars handel via Internet. Projektet ska analysera

14 12 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att hindra att ungdomar utsätts för brott vid internethandel. Brottsförebyggande informationsinsatser har också riktats till småföretagare och särskilt nya företagare som är på väg att etablera sig eller nyligen har etablerat sig. Ekobrottsmyndigheten har bl.a. genom deltagande i mässor och konferenser informerat om de regelverk som ska följas när man driver företag. Ekobrottsmyndigheten har tagit fram ny brottsförebyggande information till skilda målgrupper som finns tillgänglig på myndighetens hemsida och i informationsbroschyrer. Informationsbroschyrerna har fått stor spridning via de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet, de lokala brottsförebyggande råden samt branschorgan och olika organisationer. Ekobrottsmyndigheten har ingått i den samverkan mellan olika myndigheter som tillsammans med Göteborgs kommun har inrättat ett kunskapscentrum med uppdrag att förebygga och försvåra organiserad brottslighet, gängkriminalitet och otillåten påverkan. Syftet är att skapa ett myndighetsgemensamt forum dit medborgarna kan vända sig med frågor om organiserad brottslighet och på så sätt sprida kunskap och motverka förekomsten av organiserad brottslighet. Samverkan med de regionala samverkansorganen (SAMEB) Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har samverkat med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet. I de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet (SAMEB) ingår Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Polisen, Länsstyrelsen, Tullverket och Kronofogden. Ekobrottsmyndigheten har under 2008 gjort en kartläggning av de brottsförebyggande aktiviteterna inom SAMEB i samtliga län. Kartläggningen visar att samarbetet inom SAMEB mellan olika myndigheter varierar mellan länen. Inom flera län ligger tyngdpunkten på det brottsförebyggande arbetet medan samarbetet i andra län mer inriktas på operativ samverkan. I samråd med landshövdingarna har ett initiativ tagits till en analys av formerna för en mer utvecklad samordning av SAMEB-verksamheten i hela landet. Arbetet har påbörjats under hösten 2008 och kommer att fortsätta under kommande år. Ekobrottsmyndigheten kommer att bidra med underlag till SAMEB-verksamhetens inriktning i olika län genom att tillhandahålla en nationell problembild som kan fördjupas för de olika regionerna. Där beskrivs brottsligheten i de olika regionerna. Målsättningen är att SAMEB-verksamheten ska samordnas och ha en långsiktig inriktning för strategiska insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Ett exempel på brottsförebyggande arbete som har bedrivits inom ramen för SAMEB är projektet Målvaktssanering som initierades i Skåne år 2007 för att reducera antalet s.k. målvakter som används vid ekonomisk brottslighet. Projektet avslutades vid årsskiftet och kommer att utvärderas under år Ett annat exempel på samverkan är det s.k. Restaurangrådet som bildades i Göteborg efter initiativ av SAMEB. I rådet diskuteras gemensamma frågor ur ett brottsförebyggande perspektiv och en mässa arrangeras årligen. I Blekinge har två projekt påbörjats. Det ena avser oregistrerad handel på Internet. Projektet syftar till att ge brottsförebyggande information om skatte- och bokföringsreglerna till näringsidkare som marknadsför sig på hemsidan. Det andra projektet riktar sig mot oseriös handel med skrot och metaller och syftar bl.a. till att spåra och återföra vinster av brott i samband med sådan handel. Projektet har varit framgångsrikt och planer finns för liknande projekt i andra län.

15 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE 13 Brottsförebyggande projekt Myndigheten ska redovisa brottsförebyggande projekt som har bedrivits och erfarenheterna från dessa projekt. Genom de cirka 300 lokala brottsförebyggande råden kan information om den ekonomiska brottslighetens risker och skadeverkningar och sätten att förebygga brott få en vid spridning. Ekobrottsmyndigheten har anordnat informationsträffar för företrädare för de lokala brottsförebyggande råden inom respektive geografiska ansvarsområden. De frågor som behandlats har gällt svart ekonomi, grov organiserad brottslighet, nyföretagande, integration och upphandling. Uppföljningsmöten har hållits med de kommuner som visat intresse av ett vidare samarbete. Kontakterna med de lokala brottsförebyggande råden har medfört ytterligare särskilt riktade informationsinsatser och uppföljningsmöten med vissa lokala brottsförebyggande råd. Ekobrottsmyndigheten har också medverkat i en rad brottsförebyggande projekt som drivits av kommuner, skolor och företrädare för vissa branscher. I samarbete med Brottsförebyggande rådet har Ekobrottsmyndigheten tagit fram ett diskussionsunderlag som syftar till att ge en bättre inriktning för det lokala brottsförebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Myndigheten har under året deltagit i Brottsförebyggande rådets konferens Råd för framtiden om brottsförebyggande åtgärder i forskning och praktik samt ett forskarseminarium (workshop) vid Umeå universitet om ekonomisk och organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med andra myndigheter tagit initiativ till en rapport som utvärderat bl.a. Brottsutbytesenhetens arbete. Rapporten Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott (Rapport 2008:10) beskriver bl.a. det arbete som bedrivs vid Brottsutbytesenheten och det regionala underrättelsecentret i Västra Götaland. I rapporten undersöks vilka hinder och möjligheter som finns för en tillgångsinriktad brottsbekämpning samt strategier och metoder för fortsatt samverkan för att återvinna brottsvinster. Samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer Myndigheten ska redovisa hur samverkan i övrigt med näringslivet och arbetslivets organisationer har utvecklats och hur de erfarenheter kring förebyggande av ekonomisk brottslighet som dessa aktörer besitter har tagits till vara i Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Ekobrottsmyndighetens samverkan med näringslivets och arbetslivets organisationer har utvecklats under året. Inom områdena transport, bygg och städning har samverkan funnits i flera år med inriktningen att minska och förebygga svart arbete. Några av de projekt som har ägt rum under 2008 beskrivs i det följande: Svart arbete Ekobrottsmyndigheten samverkar med näringslivets organisationer och de fackliga organisationerna för att hitta lämpliga åtgärder för att förebygga svart arbete. I Stockholm deltar myndigheten i Stockholmssoppan som är ett samarbetsprojekt i vilket bl.a Svenskt Näringsliv Region Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län ingår. Avsikten är att skapa ett kontinuerligt samarbete mellan näringslivet, arbetstagarorganisationerna och de brottsbekämpande myndigheterna. Samarbetet går ut på att ta fram branschanpassade åtgärder mot svart arbete och att framställa informationsmaterial om den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar. Offentlig upphandling Ett av de områden som prioriterats i samarbetet med näringslivet är offentlig upphandling av varor och tjänster. Som ett exempel kan nämnas ett projekt som inletts av

16 14 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE Skatteverket Vita jobb en förutsättning för konkurrens på lika villkor. I projektet ingår förutom Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten Statens offentliga inköpare, Almega, Sveriges Byggindustrier, Svenska Taxiförbundet, Bemanningsföretagen, Sveriges hotelloch restaurangföretagare, Sveriges möbeltransporters förbund, Sveriges åkeriföretag samt Konkurrensverket. Syftet med projektet är att informera upphandlare om riskerna. Ett utbildningspaket har tagits fram som syftar till att minska riskerna för att oseriösa företagare anlitas efter upphandling. I samband med projektet har ett utbildningspaket utarbetats. Återvinningsindustrierna Ekobrottsmyndigheten har inlett ett samarbete med Återvinningsindustrierna i syfte att ta fram brottsförebyggande rutiner för skrotbranschen. Genom samarbetet får myndigheten ökad kunskap om branschen, samtidigt som Återvinningsindustrierna får stöd och hjälp i sitt brottsförebyggande arbete. Kriminalunderrättelseverksamhet Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur kriminalunderrättelseverksamheten har bedrivits och utvecklats samt en bedömning av den effekt verksamheten har haft för förebyggande av ekonomisk brottslighet. Utvecklingen av kriminalunderrättelseverksamheten Ekobrottsmyndigheten påbörjade under 2008 ett utvecklingsprojekt som tar sikte på kriminalunderrättelseverksamheten. Arbetet är inriktat mot ledning och styrning av underrättelseverksamheten, en ökad enhetlighet i underrättelseprocessen och en renodling av underrättelseresursen. En utvecklad underrättelsebild över den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten ska tas fram och ligga till grund för myndighetens prioriteringar och inriktning av den operativa verksamheten. Underrättelsebilden blir också ett viktigt bidrag till den myndighetsgemensamma kartläggningen av den grova och organiserade brottsligheten. Kriminalunderrättelsetjänsten har under året tagit fram ett brett analysunderlag som ligger till grund för inriktningen av den brottsförebyggande och brottsutredande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten. Av de 29 operativa underrättelserapporter som har tagits fram har 18 rapporter resulterat i förundersökning och medfört att pågående brottslighet kunnat avbrytas. Övriga rapporter har använts som underlag för brottsförebyggande åtgärder eller bidragit till ökad kunskap om kriminella aktörer och deras nätverk. Samverkan Kriminalunderrättelseverksamheten i Ekobrottsmyndigheten har också bedrivits i olika samverkansforum. Ekobrottsmyndigheten deltar i Rikskriminalpolisens operativa råd. Rådets uppgift är att samordna myndigheternas kriminalunderrättelseverksamhet och initiera myndighetsöverskridande insatser för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har bidragit med information och underrättelser till den gemensamma satsningen mot yrkeskriminella personer. Flertalet av de ärenden som har beretts inom Operativa rådet har haft en koppling till ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst i Göteborg, Malmö och Stockholm har under året deltagit i underrättelsearbetet vid de regionala underrättelsecentren. Samarbetet i de regionala underrättelsecentren (RUC) har varit positivt. Underrättelsearbetet har på samtliga orter resulterat i flera gemensamma beslutsunderlag för samordnade operativa åtgärder.

17 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE 15 Erfarenheter av det brottsförebyggande arbetet Ekobrottsmyndighetens erfarenheter av det brottsförebyggande arbetet är att den mindre avancerade brottsligheten förebyggs i första hand genom snabb och rättssäker lagföring i kombination med brottsförebyggande information. Mer avancerad brottslighet kräver en kombination av olika åtgärder. Kriminalunderrättelseverksamhet, hemliga tvångsmedel, lagföringsinsatser mot brottsvinster och brottsförebyggande projekt måste samordnas i bekämpningen av den allvarligaste brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten har haft som strategi att inrikta den brottsförebyggande informationen mot två prioriterade målgrupper, ungdomar och småföretagare. Genom att koncentrera de brottsförebyggande resurserna till målgrupper har nya kanaler för spridning av information om den ekonomiska brottsligheten skapats och samarbetet med näringslivet fördjupats och utvecklats. Erfarenheterna visar att kunskap om den ekonomiska brottsligheten riktad till ungdomar inte bara kan spridas genom broschyrer och besök vid skolor utan även förmedlas på ett effektivt sätt via lärarna. Den strategiska inriktningen av arbetet har även skapat större utrymme för att arbeta med de prioriterade frågorna på lokal nivå och i samarbete med de lokala brottsförebyggande råden. Kriminalunderrättelseverksamheten spelar en viktig roll i myndighetens brottsförebyggande arbete. Verksamheten identifierar mot vilka områden de brottsförebyggande insatserna bör inriktas genom att peka på områden och möjliga åtgärder som minskar benägenheten att begå brott eller försvårar genomförandet av brottsliga handlingar. Under året har det med stöd av dessa underlag vidtagits åtgärder som bl.a. lett till att pågående grov och organiserad ekonomisk brottslighet har kunnat upptäckas och avbrytas. På strategisk nivå har kriminalunderrättelseverksamheten bidragit med kunskap om vilka samhällsområden som är utsatta för ekonomisk brottslighet och vilka medel och resurser som har använts. Denna information har haft stor betydelse i myndighetens strategiska arbete med bl.a. hotbildsanalyser och för att utveckla och vidta konkreta åtgärder för att förebygga brott. En utveckling av samarbetsformerna för kriminalunderrättelsetjänsten och formerna för gemensamma insatser av både brottsförebyggande och brottsutredande slag har bidragit till att effektivisera brottsbekämpningen. Inriktningen mot ekonomisk brottslighet och utbyte av brott har visat sig vara en framgångsrik strategi i kampen mot den grova och organiserade brottsligheten. Antalet ärenden från de regionala underrättelsecentren som handläggs vid Ekobrottsmyndigheten fortsätter att öka. Samarbetet i RUC har lett till att andra myndigheter i allt ökande omfattning efterfrågar samverkan med eller biträde av Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst. Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst har också försett Rikskriminalpolisen med underlag till den myndighetsgemensamma nationella hotbildsrapporten Organiserad brottslighet i Sverige (OBiS) och Europolrapporten Organised Crime Threat Assessment (OCTA). Sammantaget bedömer Ekobrottsmyndigheten att det brottsförebyggande arbetet och särskilt kriminalunderrättelseverksamheten tillsammans med förverkande av brottsutbyten spelar en allt viktigare roll. De utvecklingsåtgärder som har vidtagits under året har förstärkt det underrättelsestyrda arbetet och ökat förutsättningarna för myndigheten att bidra med sin specialistkompetens i insatserna mot den grova organiserade brottsligheten.

18 16 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE Fortlöpande omvärldsbevakning i förening med kriminalunderrättelseverksamhet ger myndigheten en stabil grund för prioriteringar och beslut.

19 STRATEGISK LEDNING OCH SAMORDNING 17 Strategisk ledning och samordning Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Inledning En underrättelsestyrd och sammanhållen ekobrottsbekämpning förutsätter en bred och djup kunskap om vilka samhällsfaktorer som ger incitament till ny brottslighet och vilka faktorer som verkar avhållande. Den ekonomiska utvecklingen i världen, globaliseringen och teknikutvecklingen är några av de faktorer som påverkar brottsutvecklingen och incitamenten att begå brott. Under 2008 har finanskrisen och lågkonjunkturen medfört risker för ökad brottslighet både i tidigare kända former och som nya företeelser. Nya former av ekonomisk brottslighet introduceras och kommer till användning dels som ett resultat av samhällsutvecklingen i stort, nationellt och internationellt, dels genom att de kriminella nätverken arbetar internationellt i en allt högre grad. För att ekobrottsbekämpningen ska bli effektiv och få genomslag i ett kriminalpolitiskt perspektiv behöver kunskaper om brottsutvecklingen, brottslighetens struktur och ny brottslighet spridas. De som samverkar i brottsbekämpningen måste hela tiden höja kompetensen och få del av utvecklade och nya metoder för att förebygga, utreda och lagföra brott. Ekobrottsmyndigheten vidtar flera olika åtgärder samtidigt för att upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet, för att öka och sprida kunskaperna om den ekonomiska brottsligheten och för att samordna myndigheters och andras åtgärder mot ekonomisk brottslighet. I det följande beskrivs de åtgärder som Ekobrottsmyndigheten har vidtagit för strategisk ledning och samordning av ekobrottsbekämpningen under Åtgärder för att upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet m.m. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka strategiska åtgärder inklusive omvärldsbevakning som har vidtagits för att tidigt upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet och för att långssiktigt effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Omvärlds- och hotbildsanalys Grunden för en effektiv ekobrottsbekämpning är kunskap om brottslighetens utveckling och struktur och om hur brottsligheten påverkas av samhällsutvecklingen i allmänhet och av utvecklingen på det samhällsekonomiska området. Kunskapen är nödvändig för att kunna avgöra vilka brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder som ska sättas in för att nå högsta möjliga genomslag för de kriminalpolitiska åtgärderna och för att åstadkomma en effektiv samordning av de olika åtgärder som vidtas. Ekobrottsmyndighetens årliga omvärlds- och hotbildsanalys ger en regelbunden lägesbild som ligger till grund för den strategiska inriktningen av myndighetens resurser. Analysen syftar till att öka kunskapen om vad som ligger bakom den ekonomiska brottslighetens utveckling och vad som kan vara drivkrafterna för ny brottslighet. Arbetet med omvärlds- och hotbildsanalysen genomförs med ett brett angreppssätt. Det är viktigt att söka kunskap och erfarenheter från många olika områden.

20 18 STRATEGISK LEDNING OCH SAMORDNING Ekonomisk brottslighet som har koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet Bekämpning av penningtvätt samt åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Underlag till analysen hämtas från Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst och andra specialister inom myndigheten. Information hämtas också från andra myndigheter, arbetslivets organisationer och andra som har kunskaper om brottsutvecklingen och de drivkrafter som leder till ekonomiska brott. Omvärlds- och hotbildsanalysen utgör inte bara ett viktigt underlag för den strategiska inriktningen av Ekobrottsmyndighetens resurser för samordning, brottsförebyggande åtgärder samt utredning och lagföring. Analysen har också ett stort värde för samarbetet med andra myndigheter och organisationer. Analysen sprids på flera olika sätt för att öka kunskapen om ekonomisk brottslighet och därmed bidra till förebyggande av brottsligheten. Arbetet med Omvärlds- och hotbildsanalysen 2008 ledde fram till slutsatsen att den strategiska inriktningen för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska ligga fast. Det innebär att samma områden som varit prioriterade under 2008 kommer att vara prioriterade även Brottslighet som hotar finansmarknaderna Ekonomisk brottslighet inom den svarta sektorn Forensiska rådet Det finns områden där Ekobrottsmyndigheten eller andra myndigheter hittills inte i tillräckligt hög grad har utnyttjat de kunskaper och den kompetens som finns inom näringslivet. Där finns kännedom om brott som inte anmäls och brott som inte upptäcks genom kontroller. Näringslivet har också goda kunskaper om riskvärdering inom olika branscher. Det Forensiska rådet vid Ekobrottsmyndigheten är strategiskt och rådgivande. Rådet har till uppgift att utifrån en analys av utvecklingen i olika delar av näringslivet och kännedom om branschförhållanden inom näringslivet identifiera nya riskområden för ekonomisk brottslighet. Rådet ska också kunna identifiera specifik expertkompetens som myndigheten kan behöva knyta till sig i operativa ärenden. I rådet ingår företrädare för näringslivet, advokatkåren och Revisorsnämnden. Genom sammansättningen säkerställs bl.a. kunskaper om olika affärsmiljöer. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör är ordförande i rådet. Rådet har under året sammanträtt vid flera tillfällen och bl.a. analyserat trender i ekobrottsligheten och särskilt brotten på finansmarknaderna. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en enkätundersökning som syftar till att ge en fördjupad bild av hur brottsutsatt näringslivet är. Revisorernas och redovisningskonsulternas branschorganisationer Ekobrottsmyndigheten har sedan många år ett nära samarbete med revisorernas branschorganisation och har sedan 2007 ett liknande samarbete med redovisningskonsulternas organisation. Syftet med samarbetet är att dra nytta av revisorernas och redovisningskonsulternas kunskaper för att identifiera ny brottslighet.

21 STRATEGISK LEDNING OCH SAMORDNING 19 Kunskaps- och kompetensutveckling Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla kunskaperna och kompetensen om ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten svarar för huvuddelen av den utbildning som finns i Sverige om bekämpning av ekonomisk brottslighet. Utbildningen sker främst genom de kurser och seminarier som finns beskrivna i myndighetens kurskatalog och genom särskilt riktade utbildningsinsatser. Viss utbildning bedrivs även genom att myndighetens anställda undervisar vid andra myndigheter. Kurserna är indelade i grundkurser, fortsättningskurser, fördjupningskurser samt särskilda uppdateringskurser och seminarier. Utbildningarna är nivåindelade och anpassade för att möta behovet av grundläggande kunskaper för den som ska börja utreda ekonomisk brottslighet och behovet av kompetensutveckling för dem som har erfarenhet och mer djupgående specialkunskaper. Utbildningarna revideras fortlöpande utifrån ny lagstiftning och nya arbetsmetoder och anpassas till de behov som finns hos dem som arbetar med ekobrottsbekämpning och de förändringar som brottsutvecklingen genererar. Fördjupningskurserna är särskilt fokuserade på att öka kunskaperna inom områden som används för att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten såsom hemliga tvångsmedel, internationellt samarbete och återförande av brottsutbyte. Ekobrottsmyndigheten har 2008 påbörjat en översyn av grundutbildningen. Syftet är att anpassa den grundläggande utbildningen till de nya krav som kan ställas på en effektiv ekobrottsbekämpning. Den nya utbildningen ska träda i kraft den 1 juli Ekobrottsmyndigheten har under 2008 genomfört 19 kurser och seminarier. Drygt 400 personer har deltagit i myndighetens kursverksamhet, varav drygt 130 från andra myndigheter, främst Åklagarmyndigheten, polismyndigheterna och Skatteverket. En särskild utbildnings- och utvecklingsdag har hållits för åklagare, poliser, ekonomer och andra utredare som arbetar med ekobrottsbekämpning utanför myndigheten. Samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten och polismyndigheterna, brottsutbytesfrågor samt förunder- sökningsbegränsning och arbetsmetoder i större mål om ekobrott tas upp i dessa sammanhang. Ny lagstiftning har lett till särskilda utbildningsinsatser. En riktad utbildningsinsats gjordes i maj inför ikraftträdandet av de nya reglerna om utvidgat förverkande. Brottsutbytesenheten vid Ekobrottsmyndigheten genomförde tillsammans med Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kronofogden och Skatteverket fyra utbildningstillfällen. Inför ikraftträdandet av de nya bestämmelserna i rättegångsbalken om en modernare rättegång har Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten bedrivit ett gemensamt projekt, det s.k. rättegångsprojektet. En handbok med särskilda rekommendationer om hur åklagarna bör agera i olika situationer har upprättats och delats ut till samtliga åklagare. Åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten har fått undervisning om de nya reglerna och tillfälle att diskutera hur reglerna ska användas vid handläggningen av ekomål. Även andra yrkesgrupper har informerats om reglerna och hur det kan påverka deras arbete under förundersökningen. Ekobrottsmyndigheten har vid tre tillfällen bedrivit undervisning om EU-bedrägerier för tjänstemän som hanterar utbetalningar av EU-medel vid Nutek, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Västerbotten, Migrationsverket och ESF-rådet.

22 20 STRATEGISK LEDNING OCH SAMORDNING Övriga åtgärder för nationell samordning Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka övriga åtgärder som vidtagits i enlighet med uppgiften att nationellt samordna bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Samordning mellan Ekorådets myndigheter I förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet regleras formerna för flera myndigheters samverkan mot ekonomisk brottslighet. Ekorådet är ett organ för samordning mellan verksledningarna i dessa myndigheter. De regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet (SAMEB) samordnar under ledning av landshövdingarna regionala insatser mot ekonomisk brottslighet. Enligt förordningen ska Ekobrottsmyndigheten vart tredje år lämna en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten bereds i Ekorådet. I maj 2007 lämnade Ekobrottsmyndigheten en rapport om den ekonomiska brottsligheten under åren till regeringen. Rapporten ger en redogörelse för hur den ekonomiska brottsligheten har förändrats under de tre åren och en analys av utvecklingen de kommande åren. Rapporten innehåller också förslag till hur ekobrottsbekämpningen och myndighetssamverkan mot den ekonomiska brottsligheten bör inriktas under åren Förslagen bygger på en samsyn mellan myndigheterna kring de strategiska frågorna. Slutsatsen i rapporten är att den strategiska inriktningen av myndigheternas samverkan bör inriktas på följande områden: Inriktning mot ekonomisk brottslighet som är ett led i annan organiserad brottslighet Inriktning mot ekonomisk brottslighet i en expanderande svart sektor och mot brottslighet som hotar skattebasen Inriktning mot ekonomisk brottslighet som hotar finansmarknaderna Inriktning mot penningtvätt och återförande av brottsvinster Genom att inriktningen för myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet har presenterats i treårsrapporten och förankrats i samtliga myndigheter som ingår i Ekorådet, har de strategiska förutsättningarna för en samlad ledning och styrning av åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten blivit tydligt fastlagda. Därmed har det också skapats en tydlig inriktning för verksamheten i de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet. Samordning mellan Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen I regleringsbreven för år 2008 uppdrog regeringen åt Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen att tillsammans vidta åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet. Uppdraget genomfördes av den s.k. ÅRE-gruppen och redovisades hösten I gruppens arbete deltog även representanter för Skatteverket. ÅRE-gruppen föreslog att följande åtgärder ska vidtas: Berörda myndigheter ska samordna sin verksamhetsplanering i ett gemensamt inriktningsdokument Myndigheterna ska använda sig av ett gemensamt kategoriseringssystem och gemensamma resultatmått Ekobrottsmyndigheten ska svara för en gemensam uppföljning av ekobrottsbekämpningen Myndigheterna ska samordna insatserna vid handläggningen av omfattande gränssnittsbrottslighet Myndigheterna ska i gemensamma riktlinjer närmare överenskomma om fördelningen av ansvaret mellan myndigheterna för att utreda enklare ekobrott Ekoåklagare och ekopoliser utanför Ekobrottsmyndigheten ska beredas möjlighet att tjänstgöra på Ekobrottsmyndighetens mängdbrottsenheter En sambandsman från Ekobrottsmyndigheten ska ansvara för kontakten med Rikskriminalpolisens underrättelsesektion Under 2009 kommer ÅRE-gruppens förslag genomföras i dess helhet och väsentligen förbättra den nationella samordningen av bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten i Sverige Samordning med Skatteverket Särskild vikt har lagts vid att strategiskt samordna Skatteverkets och åklagarväsendets verksamheter så att de satsningar som Skatteverket gör inom olika kontrollområden kan följas upp hos Ekobrottsmyndigheten och

23 STRATEGISK LEDNING OCH SAMORDNING 21 Åklagarmyndigheten med effektiva utrednings- och lagföringsåtgärder. På strategisk nivå sker regelbundna överläggningar mellan företrädare för Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, bl.a. om den operativa inriktningen i syfte att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och goda samverkansformer. I dessa diskussioner har åklagarväsendet företrätts av Ekobrottsmyndigheten, som fortlöpande informerat Åklagarmyndigheten om kontakterna. På operativ nivå har en chefsåklagare från Stockholm, Göteborg och Malmö företrätt Ekobrottsmyndigheten vid kontakter med Skatteverkets projektorganisation. Respektive chefsåklagare har också företrätt Åklagarmyndighetens intressen och fortlöpande hållit cheferna för berörda åklagarkammare informerade om kontakterna med Skatteverket. I den centrala samrådsgruppen för skattebrottsenheterna som numera också avser Skatteverkets fiskala verksamhet ingår företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen, med Ekobrottsmyndigheten som sammankallande. Samrådsgruppen har sammanträtt regelbundet under året. Gruppen har i första hand ägnat sig åt löpande samverkansfrågor, men har också bl.a. genomfört en kvalitetsuppföljning av den brottsutredande verksamheten vid skattebrottsenheterna. Samordning ger resultat Den samordning av inriktningen för ekobrottsbekämpningen som inleddes med den treårsrapport som gavs in till regeringen våren 2007 har utvecklats på ett positivt sätt. Det regeringsuppdrag som redovisades om en mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet bidrar till att brottsbekämpningen i framtiden kommer att inriktas och följas upp på samma sätt i hela åklagar- och polisväsendet. Med en inriktning som är gemensam för ett stort antal myndigheter ökar förutsättningarna för att få ett större genomslag för de kriminalpolitiska insatserna mot den ekonomiska brottsligheten samtidigt som Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper kan användas mer effektivt i hela landet. Ett gemensamt uppföljningssystem i polis- och åklagarväsendet innebär också att det kommer att finnas bättre förutsättningar att mäta effekten av gjorda insatser.

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord 2009-12-23 1 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1 Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1. Inledning Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av ekobrottsbekämpningen i landet. Myndighetens specialistkompetens ska kunna

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2009 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 2 Förord 5 Verksamhet och organisation 7 Brottsförebyggande

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation Årsredovisning 2007 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011 XXXX 76 Budgetunderlag 2009-2011 Sida 1 (17) Ert Er beteckning Regeringen Justitiedepartementet Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2009-2011 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Budgetunderlag 2010-2012

Budgetunderlag 2010-2012 Budgetunderlag 2010-2012 EBM A-2008/0094 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2010-2012 Sammanfattning och yrkande Inledning Ekobrottsmyndigheten har ett vitt uppdrag och en central funktion i kampen mot

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förord (48)

Förord (48) Årsredovisning 2010 Datum Sida 2011-02-22 1 (48) Ert datum Dnr EBM A-2011/0089 Förord Goda resultat med mer fokus på den allvarligare brottsligheten Sammantaget har myndigheten fullgjort sitt uppdrag på

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Förord 2013-02-22 1 (66)

Förord 2013-02-22 1 (66) Datum Sida 2013-02-22 1 (66) Ert datum Dnr EBM A-2013/0088 Förord En myndighet i stark förändring Förändring och framåtanda präglade Ekobrottsmyndighetens verksamhetsår 2012. Regeringens besked att myndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan för EBM 2005

Verksamhetsplan för EBM 2005 Datum Generaldirektören 2005-01-21 Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan för EBM 2005 Detta är Ekobrottsmyndighetens (EBM) verksamhetsplan för 2005. I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006 Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 År 2005 åstadkom Ekobrottsmyndigheten mycket bra verksamhetsresultat. Det framgångsrika arbetet inom

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Datum Sida 2013-02-22 1 (11) Ert datum Dnr EBM A-2013/0089 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Göteborg 2006 Utmaningen Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Mer kunskap hur farliga är hoten för individ/samhälle? Hur knyta

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Privata aktörers ansvar

Privata aktörers ansvar Privata aktörers ansvar Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige Bekämpningen av den svåraste brottsligheten och de mest samhällsskadliga företeelserna måste i framtiden bygga på ett tätare samarbete mellan

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering s handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2018 Handlingsplan EBM A-2016/0597 Oktober 2016 1 (10) 1. Om (EBM) är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Inom myndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012 Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006.

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Inledning Under år 2004 togs beslut om att Dalarnas och Gävleborgs samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten R A P P O R T 2 0 0 7 : 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2007 Ekobrottsmyndigheten Box 820. 101 36 Stockholm Tel vx 08-762 00 00 www.ekobrottsmyndigheten.se

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) Datum Sida 2013-12-11 1 (5) Ert dnr Dnr Ju2013/6806/L4 EBM A-2013/0625 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3. EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10

2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3. EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10 Årsredovisning 2004 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Illustration: Erik Unnerfelt Foto: Ola Högberg Tryck: Sandvikens tryckeri, 2005 Innehåll 2004 i sammanfattning Generaldirektörens

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Delredovisning av regeringsuppdrag (Ju2015/09350/PO) att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Myndigheter i samverkan 2016 mot den organiserade brottsligheten Utgivare:

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Koncentration av ekoåklagare

Koncentration av ekoåklagare Koncentration av ekoåklagare inom ÅM nya stationeringsorter Rapport Arbetsgruppen December 2008 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av förslagen...3 2 Uppdraget...5 Genomförande...5 3 Åklagarkamrarnas

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103 Kommittédirektiv En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Dir. 2014:103 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen

Läs mer

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden Strategi för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden 2014 2016 2 Ett gemensamt ansvar Förord Gränskontroll och inre utlänningskontroll är viktiga delar i arbetet med att bekämpa

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer