Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet och organisation 13 Resultatredovisning 13 Brottsförebyggande arbete 21 Strategisk ledning och samordning 32 Utredning och lagföring 42 Övriga mål och återrapporteringskrav 51 Organisationsstyrning 59 Tabellredovisning 63 Finansiell redovisning

3 2 F Ö R O R D F Ö R O R D Ett unikt år för Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. I detta ligger att skydda enskilda, näringslivet och det allmänna mot ekonomisk brottslighet och dess skadeverkningar. Brottsbekämpningen ska motsvara medborgarnas krav på effektivitet och resultat samtidigt som den ska genomsyras av rättssäkerhet och kvalitet. Statsmakterna har formulerat mål för Ekobrottsmyndighetens verksamhet som innebär att brott ska förebyggas, att verksamheten ska präglas av högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet samt att fler brott ska leda till lagföring. Under 2007 har Ekobrottsmyndigheten tagit ytterligare steg i utvecklingen av en modern, effektiv och rättssäker ekobrottsbekämpning. Den goda resultatutvecklingen från föregående år har fortsatt och samverkan mellan myndigheter och andra i kampen mot den ekonomiska brottsligheten har växt sig allt starkare. Jag är mycket nöjd med den verksamhet som Ekobrottsmyndigheten har utfört och som sammanfattas i denna årsredovisning för Diskussionen om den framtida organisatoriska strukturen för ekobrottsbekämpningen satte prägel på verksamheten under det första halvåret. Samtidigt fortsatte myndighetens verksamhet med den strategiska inriktning som lagts fast. Metod- och kompetensutvecklingen har ökat kvaliteten i verksamheten och skapat förutsättningar för en större enhetlighet i beslutsfattandet samtidigt som utrymme givits för effektivisering av den operativa verksamheten. Den operativa förmågan har också ökat genom justeringar i organisationen. Satsningar på de polisoperativa enheterna, rekrytering av analytiker och ett utvecklat samarbete med Skatteverkets skattebrottsenheter har lett till att kvalificerade polis- och ekonomresurser i Ekobrottsmyndigheten har kunnat avsättas för bekämpning av den grova och organiserade brottsligheten. Mycket goda verksamhetsresultat Den brottsförebyggande verksamheten och utredning och lagföring av brott har fokuserat på strategiskt viktiga områden. Den brottsförebyggande verksamheten har bidragit till ökad kunskap om den ekonomiska brottsligheten och dess skadeverkningar. Informationen till ungdomar och nya företagare har fått ett bra genomslag. Utrednings- och lagföringsverksamheten har inriktats mot grov och allvarlig ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet, brott på finansmarknaderna och förverkande av brottsvinster samtidigt som lagföringen av den mindre allvarliga brottsligheten har hållit en hög kvalitet och effektivitet. Den strategiska inriktningen av myndighetens resurser tillsammans med medarbetarnas lojala och intensiva arbete för att nå de mål som satts upp för verksamheten år 2007 har lett till att Ekobrottsmyndighetens positiva resultatutveckling har fortsatt på en rad områden. Antalet inkomna ärenden om kvalificerad brottslighet har ökat medan inkomna ärenden som rör mindre kvalificerad brottslighet har minskat. Antalet lagförda personer och andelen ärenden som lett till lagföring har ökat. Ökningen är störst för ärenden om kvalificerad ekonomisk brottslighet. Antalet avslutade ärenden har minskat till (5 052) och antalet lagförda ärenden ligger kvar på ungefär samma nivå, (1 411). Minskningen av antalet avslutade ärenden beror på att andelen ärenden om mindre kvalificerad brottslighet har sjunkit jämfört med tidigare år. De genomsnittliga genomströmningstiderna har minskat till 283 dagar, dvs drygt nio månader. Ärendebalanserna har minskat avsevärt och balanssituationen är nu sådan att Ekobrottsmyndigheten har en ökad kapacitet att ta sig an utredningar om allvarlig och organiserad brottslighet. Några av de viktigaste resultaten under 2007 är i sammanfattning följande (resultaten för 2006 anges inom parentes). Antalet inkomna ärenden uppgick till (4 186). Antalet lagförda personer ökade med en procent till (1 696). Andelen ärenden som ledde till lagföring ökade med en procentenhet till 34 procent (33). Lagföringen av ärenden om kvalificerad brottslighet ökade med 23 procent till 832 ärenden (677). Balanserna, exklusive domstolsbalans, minskade med nära nio procent till (2 290). Genomströmningstiderna minskade med 34 procent till 283 (426) dagar. Tiden från färdigställt förundersökningsprotokoll till beslut i åtalsfrågan minskade till 50 dagar (109). Antalet anhållanden och häktningar låg kvar på samma nivå 442 (441). Sammantaget innebär årets resultat att Ekobrottsmyndigheten har ökat sina insatser mot den allvarliga och organiserade brottsligheten samtidigt som mindre allvarlig brottslighet har utretts och lagförts med hög kvalitet. Lagföringen har ökat och de genomsnittliga genomströmningstiderna har minskat avsevärt. Balanssituationen är den bästa någonsin. Ekobrottsmyndigheten har uppnått alla de mål som regeringen ställt upp för verksamheten under 2007 samtidigt som grunden lagts för en god förmåga att möta kommande uppgifter och utmaningar. Satsningar på operativt stöd Ekobrottsmyndigheten har fortsatt arbetet med att utveckla stödet till den operativa verksamheten. Viktiga komponenter i det sammanhanget har varit förbättrade arbetsmetoder och handböcker för handläggning av olika ärendetyper. Ekobrottsmyndighetens samverkan inom rättsväsendet har utvecklats genom att myndigheten infört samma metodstöd för utrednings- och lagföringsverksamheten som finns inom Åklagarmyndigheten och Polisen. Införandet av IT-stödet Cåbra för åklagarverksamheten och de polisiära IT-stöden DurTvå och TVÅNG har inneburit en avsevärd utbildningssatsning som tidsmässigt motsvarat ca timmar. Det har temporärt medfört en motsvarande minskning av resurstiden för operativa insatser. På sikt kommer denna satsning att ge betydande rationaliseringseffekter och underlätta den operativa samverkan i gemensamma insatser med Åklagarmyndigheten och Polisen. Förstärkt fokus på prioriterade områden Ekobrottsmyndigheten har under de senaste fyra verksamhetsåren fortlöpande utvecklat en strategisk ekobrottsbekämpning. Genom regelbundna omvärlds- och hotbildsanalyser har myndigheten stärkt sin förmåga att inrikta resurserna mot de former av ekonomisk brottslighet som utgör de största hoten mot samhällsekonomin, näringslivets villkor och enskildas rättstrygghet. Under 2007 har Ekobrottsmyndigheten förstärkt den operativa förmågan inom följande områden. Bekämpning av penningtvätt samt åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Ekobrottsmyndigheten har under 2007 byggt upp en brottsutbytesenhet där specialiserade åklagare och analytiker haft ett strategiskt och operativt uppdrag att öka förmågan att förverka och återföra brottsvinster. Enheten har utvecklat metoder för att förverka och återföra brottsvinster och undervisat och informerat om rättsliga förutsättningar och de olika arbetsmetoder som kan användas. Enheten har också gett operativt stöd i utredningar om grov och organiserad brottslighet. Brottsutbytesenheten har haft fokus på samverkan och utvecklat ett svenskt och internationellt samarbete med andra myndigheter för att på det sättet öka förmågan att förverka och återföra brottsvinster. Samarbetet med Åklagarmyndigheten har fördjupats inom ramen för ett särskilt projekt som har tagit sikte främst på brottsutbytesfrågor och som kommer att innebära ett utvecklat metodstöd till åklagarna. Brottslighet som hotar finansmarknaderna Förtroendet för de svenska finansmarknaderna är av avgörande betydelse för samhällsekonomin och företagens finansieringsmöjligheter och därmed också för medborgarnas välstånd och välfärd. Antalet anmälda misstankar om marknadsmissbruksbrott har ökat kraftigt under Anmälningar om finansmarknadsbrott har prioriterats och handlagts av särskilt utbildade och specialiserade åklagare, poliser, ekorevisorer och finansmarknadsanalytiker. Ekobrottsmyndigheten har under året fokuserat på ökad lagföring och korta genomströmningstider. Arbetsmetoderna har fortlöpande förfinats och möjligheten att använda hemliga och personella tvångsmedel har tagits till vara. Samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen har utvecklats på ett mycket positivt sätt. Det har lett till beslut om åtal i 20 ärenden under året. Domstolsprövning har skett i tio fall vid tingsrätt och tre fall vid hovrätt. Ett ärende har förts vidare till Högsta domstolen, som har meddelat prövningstillstånd.

4 4 F Ö R O R D F Ö R O R D 5 Ekonomisk brottslighet inom den svarta sektorn Ekobrottsmyndigheten har prioriterat bekämpningen av brottslighet inom den svarta sektorn. Ungefär hälften av de anmälda brotten inom den svarta sektorn avser en- eller fåmansföretag med förhållandevis låg omsättning. Dessa brott har utretts och lagförts inom ramen för Ekobrottsmyndighetens mängdbrottshantering på ett snabbt och rättssäkert sätt. De mer avancerade brotten inom den svarta sektorn har upptäckts och utretts i samverkan mellan kriminalunderrättelsetjänsten och olika åklagarledda utredningsgrupper. Brottsutredningar avseende svart arbetskraft har prioriterats. Särskilda insatser har gjorts mot pågående brottslighet. Det har lett till att ett flertal ärenden om grov och avancerad brottslighet har kunnat lagföras. En god och effektiv samverkan med Skatteverket och kriminalunderrättelsetjänsten inom flera myndigheter har varit en viktig förutsättning för framgångsrika insatser mot brottsligheten inom den svarta sektorn. Ekonomisk brottslighet som har koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet Ekobrottsmyndigheten har avsatt betydande resurser för bekämpningen av grov ekonomisk brottslighet som har koppling till annan grov och organiserad brottslighet. Kriminalunderrättelsetjänsten har systematiskt kartlagt brottsliga aktörer och brottskoncept. Specialiserade åklagare, utredare och ekorevisorer har avsatts särskilt för bekämpning av den allvarligaste brottsligheten. Samverkan med andra myndigheter bland annat i Operativa rådet och de regionala underrättelsecentrumen har prioriterats. Framgångsfaktorer Att Ekobrottsmyndigheten under 2007 har uppfyllt samtliga mål som regeringen beslutat för verksamheten är i första hand ett resultat av ett professionellt och engagerat arbete hos myndighetens medarbetare. Den strategiska inriktningen av ekobrottsbekämpningen och den utvecklade samverkan och samordningen med andra myndigheter har också varit framgångsrik. Allt mer av myndighetens resurser har avsatts för insatser mot den allvarligaste ekonomiska brottsligheten och organiserad brottslighet. Samtidigt har myndighetens arbetsmetoder utvecklats inom en rad olika områden. De rutiner som tidigare införts beträffande handläggningen av s.k. mängdärenden är numera väletablerade och arbetsmodellen har uppmärksammats även utanför Ekobrottsmyndigheten. Metoder för analys, samverkan i kriminalunderrättelsetjänsten och mer effektiva former för utredning och lagföring av allvarlig brottslighet har fått genomslag under Att arbetet skett med utgångspunkt från en samlad ledning och styrning är en förutsättning för de goda resultaten. Ekobrottsbekämpningen i framtiden Under 2008 kommer Ekobrottsmyndighetens verksamhet att fortsätta med inriktning mot samverkan och samordning med andra myndigheters arbete i kampen mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Med det gemensamma regeringsuppdraget till Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet finns förutsättningar för en helhetssyn och ett nationellt koncept för ekobrottsbekämpningen. De som begår brott arbetar gränslöst och Ekobrottsmyndighetens ambition är att tillföra sin specialistkompetens i brottsbekämpningen utan hinder av organisatoriska eller geografiska gränser. I Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan för 2008 visas ett ännu tydligare fokus på bekämpningen av allvarlig ekonomisk brottslighet och den ekobrottslighet som är ett led i organiserad brottslighet. Brottsbekämpningen ska svara mot högt ställda krav på rättssäkerhet och vara enhetlig och samordnad. Både den brottsförebyggande verksamheten och utredning och lagföring av redan inträffad brottslighet ska inriktas på de strategiska områden som anges i myndighetens omvärlds- och hotbildsanalys. De brottsförebyggande insatserna ska särskilt riktas till dem som ligger i riskzonen för att begå brott. Utrednings- och lagföringsverksamheten ska vara underrättelsestyrd och prioritera den brottslighet som hotar finansmarknaderna, den ekonomiska brottsligheten inom den svarta sektorn, den ekonomiska brottslighet som har koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet samt bekämpningen av penningtvätt och åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott. Mängdbrottsenheternas arbete med att utreda och lagföra mindre allvarlig brottslighet snabbt och korrekt är ett mycket viktigt led i en proaktiv och brottsförebyggande brottsbekämpning. Regeringen har i regleringsbrevet för Ekobrottsmyndighetens verksamhet under år 2008 i sammanfattning beskrivit inriktningen för verksamheten enligt följande. Fortsatta insatser för att förebygga ekonomisk brottslighet Strategiska åtgärder i fråga om bl.a. utveckling och samordning Ökad lagföring och höjd kvalitet i brottsutredningsverksamheten Förstärkt fokus på allvarlig ekonomisk brottslighet Ökad medverkan i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Samverkan och samordning Ekobrottsmyndigheten står inför stora uppgifter och utmaningar under de närmaste åren. Utvecklingen av ett nationellt koncept för ekobrottsbekämpningen och samverkan för förstärkta insatser mot den organiserade brottsligheten samt förverkande och återförande av brottsvinster kommer att stå i fokus och prägla verksamheten. Arbetet ska utföras med en god personalpolitik och i en god arbetsmiljö. Med medarbetarnas kompetens, delaktighet och engagemang har jag goda förhoppningar om att Ekobrottmyndighetens specialistkompetens kan tas tillvara på ett ännu bättre sätt och att myndigheten kommer att uppnå de mål som statsmakterna har satt upp för verksamheten år Stockholm den 22 februari 2008 gudrun antemar

5 I S A M M A N FAT T N I N G I S A M M A N FAT T N I N G 7 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsfrågor i fokus Ekobrottsligheten och ekobrottsbekämpningen har varit ett centralt inslag i samhällsdebatten under Medvetenheten hos allmänheten om ekobrottsligheten och dess skadeverkningar har ökat. Allmänhetens attityder till fusk och ekobrott har varit ett aktuellt diskussionsämne och medborgarnas tolerans synes ha minskat som en följd av den ökade fokuseringen på ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har uppmärksammats inte bara för sina resultat i olika brottmålsärenden och för sitt strategiska arbete för att förverka brottsvinster utan också genom att de organisatoriska formerna för ekobrottsbekämpningen diskuterats och övervägts. Den debatt som har förts har inneburit en allt större uppmärksamhet på myndighetens verksamhet och dess resultat. Finansmarknadsbrott Antalet anmälda brott som hotar de finansiella marknaderna har ökat under Ökningen beror delvis på att Finansinspektionen numera överlämnar ärenden till Ekobrottsmyndigheten på ett tidigare stadium. Ökningen beror också på en skärpt uppmärksamhet från börsernas övervakningssystem och på en förbättrad kontroll. De ärenden om finansmarknadsbrott som har anmälts till Ekobrottsmyndigheten och myndighetens handläggning av ärendena har väckt stor uppmärksamhet. Utveckling av myndighetens kompetens, samverkan med Finansinspektionen och Stockholmsbörsen samt framtidsfrågor som gäller internationaliseringen av finansmarknaderna och internationellt samarbete har präglat verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten. Den svarta sektorn Omfattningen av den svarta sektorn har tydliggjorts under Skatteverkets beräkningar visar att uppskattningsvis 133 miljarder kronor i skatteintäkter försvinner årligen på grund av fusk, fel eller misstag. Detta skattefel motsvarar ca fem procent av BNP eller tio procent av den fastställda skatten. Ekobrottsmyndigheten har inriktat resurser för att komma åt fusket i enskilda branscher. Ett stort antal brottsutredningar har initierats av Ekobrottsmyndigheten och lett till lagföring. Brottsförebyggande rådet har på initiativ av Byggbranschen i samverkan och Ekobrottsmyndigheten tagit fram en rapport Organiserat svartarbete i byggbranschen. I rapporten beskrivs den organiserade handeln med svart arbetskraft. Den omsätter stora summor pengar som aldrig beskattas. Rapporten skildrar hur svartarbetet struktureras, vad som skapar förutsättningar för brottsligheten, mötet mellan den svarta och vita ekonomin och vilka roller som förekommer. Rapporten ger en bra grund för Ekobrottsmyndighetens fortsatta insatser mot brottslighet inom den svarta sektorn. Organiserad brottslighet Ekonomisk brottslighet som ett inslag i organiserad brottslighet har fått större uppmärksamhet. Den ekonomiska brottsligheten används för att skapa vinster eller för att dölja vinster från annan brottslig verksamhet. En ökad samverkan mellan olika myndigheter har blivit en nyckelfaktor för att framgångsrikt bekämpa den grova och organiserade brottsligheten. Kriminalunderrättelser från Ekobrottsmyndigheten och utredning och lagföring av grova ekonomiska brott har blivit ett viktigt led i det arbetet. Förverkande av brottsvinster Förverkande av brottsvinster som ett sätt att bekämpa grov brottslighet har blivit allt mer viktigt. Brott får aldrig löna sig. Utbytet av brotten måste spåras, säkras och återföras till staten eller till den skadelidande. Ekobrottsmyndigheten har byggt upp en särskild brottsutbytesenhet där specialiserade åklagare och analytiker arbetar med att utveckla metoderna och ge operativt stöd för att öka möjligheterna att förverka och återföra vinsterna från den allvarligare brottsligheten. Samverkan med andra myndigheter är ett viktigt inslag i enhetens arbete. Ekobrottsmyndigheten samarbetar och utbyter också erfarenheter med de andra nordiska ländernas motsvarigheter till den svenska brottsutbytesenheten. Media Det mediala intresset för Ekobrottsmyndighetens verksamhet har varit mycket stort under Ett exempel är ett antal utredningar och åtal som gäller finansmarknadsbrott. Ett annat exempel är en stor bedrägerihärva mot SEB i Göteborg där banken lurats på över 175 miljoner kronor. De inblandade dömdes till långa fängelsestraff. För att möte det mediala intresset arbetar Ekobrottsmyndigheten strukturerat med information och medieträning för medarbetarna. Arbetet med myndighetens kommunikationsstrategi har fortsatt under året. Personalpolitik Vid EBM arbetade i slutet av 2007 ca 425 personer (ca 100 åklagare, 195 poliser, 45 ekorevisorer, 45 ekosekreterare och 40 andra specialister). Personalpolitiken, kompetensutveckling och arbetsmiljö har varit prioriterade områden. Ekobrottsmyndighetens operativa förmåga har ökat genom utveckling av organisationen. Satsningar på de polisoperativa enheterna, rekrytering av analytiker och ett utvecklat samarbete med Skatteverkets skattebrottsenheter har lett till att kvalificerade åklagar-, polis- och ekonomresurser i Ekobrottsmyndigheten har kunnat förstärkas för bekämpning av den grova och organiserade brottsligheten.

6 V E R K S A M H E T O C H O R G A N I S AT I O N V E R K S A M H E T O C H O R G A N I S AT I O N 9 Verksamhet och organisation Ekobrottsmyndighetens mål i verksamhetsstrukturen Regeringens mål för Politikområde Rättsväsendet Ekobrottsmyndighetens verksamhet ingår i politikområde rättsväsendet. I regleringsbrevet för 2007 avseende Ekobrottsmyndigheten har regeringen under rubriken verksamhetsstyrning angett följande mål för politikområde rättsväsendet. Mål Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Ekobrottsmyndighetens verksamhet faller inom två verksamhetsområden, Brottsförebyggande arbete samt utredning och lagföring. De mål som regeringen har angett för dessa verksamhetsområden under 2007 är följande: Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete. Mål: Antalet brott skall minska och antalet brottsoffer skall därmed bli färre. Verksamhetsområde Utredning och lagföring. Mål: Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten svarar för kriminalunderrättelsetjänst samt utredning och lagföring av ekobrott i de tre storstadslänen, Hallands, Blekinge och Gotlands län samt nationellt för bekämpningen av brott mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och brottslighet som gäller EU-bedrägerier. Ekobrottsmyndigheten handlägger också mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med hänsyn främst till att målet rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell natur eller av stor omfattning. Ekobrottsmyndigheten har ett nationellt ansvar för att tillsammans med andra förebygga ekonomisk brottslighet och svarar också för samordning och andra åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Det innebär bl.a. att Ekobrottsmyndigheten ska utveckla metoder för att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten, särskilt följa och analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder. Ekobrottsmyndigheten ska också lämna information om den ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer samt till allmänheten. Verksamhetsområdena är i sin tur uppdelade på verksamhetsgrenarna: Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning. Utredning och lagföring.

7 1 0 V E R K S A M H E T O C H O R G A N I S AT I O N V E R K S A M H E T O C H O R G A N I S AT I O N 1 1 Ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till dom Ekobrottsmyndighetens organisation En framgångsrik ekobrottsbekämpning förutsätter hög kunskap om brottsligheten och dess drivkrafter. Samhällsutvecklingen inom olika områden och vilka incitament för ekonomisk brottslighet som skapas genom förändringar i vår omvärld måste analyseras. Nya trender och nya metoder för ekonomisk brottslighet ska uppmärksammas och följas upp på ett tidigt stadium. Ekobrottsmyndigheten tar regelbundet fram en omvärlds- och hotbildsanalys. I analysen beskrivs sådana samhällsfaktorer och förändringar som hotar att leda till en fortsatt eller ökad ekonomisk brottslighet. I analysen beskrivs också områden där problemen kräver hög uppmärksamhet och särskilda åtgärder. Omvärlds- och hotbildsanalysen utgör ett viktigt underlag för myndighetens arbete med samordning och andra åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten och för den strategiska inriktningen av myndighetens resurser. Ekonomisk brottslighet är mångfacetterad och sätten att begå brott är många. Det innebär att brottsligheten upptäcks i flera olika sammanhang. Kriminalunderrättelsetjänsten upptäcker pågående och planerad brottslighet. Myndigheter som har särskilda kontrollfunktioner upptäcker en stor andel av brotten. Andra som upptäcker ekonomisk brottslighet är konkursförvaltare, revisorer och enskilda som drabbats av brott. Ekobrottsmyndigheten handlägger ca brottsanmälningar varje år. En anmälan kan innehålla flera brottsmisstankar och flera brottsmisstänkta. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts leder anmälan till att en förundersökning inleds. Förundersökningen ska klarlägga om ett brott har begåtts och vilken bevisning som finns. Ett ekobrott lagförs Ekobrottsmyndigheten utreder både mindre allvarlig brottslighet och grov och avancerad brottslighet som ofta har internationella kopplingar. Vilka åtgärder som vidtas under förundersökningen beror på hur allvarlig och komplicerad den misstänkta brottsligheten är. Mindre allvarlig brottslighet utreds snabbt och rättssäkert genom bl.a. förhör med den misstänkta och vittnen samt granskning av handlingar. Vid utredning av avancerad brottslighet krävs ofta hemliga tvångsmedel, spaning och frihetsberövanden. En förundersökning ska läggas ned om det inte längre finns anledning att fullfölja den. Förundersökningen får också läggas ned i vissa andra situationer. Om förundersökningen leder till lagföring beslutar åklagaren om att väcka åtal eller utfärda ett strafföreläggande. Ett straffföreläggande kan avse villkorlig dom i förening med böter eller endast bötesstraff. Om åtal väcks prövas åtalet av en tingsrätt. Vid fällande dom bestämmer tingsrätten vilken påföljd som den åtalade ska dömas till. Vissa mål överklagas av den tilltalade eller av åklagaren till hovrätt. För att ett ärende ska prövas i Högsta domstolen (HD) krävs att riksåklagaren begär prövningstillstånd och att detta beviljas av HD. Ekobrottsmyndigheten är organiserad med en nivå för strategisk ledning och styrning och en nivå för operativ brottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten leds av en generaldirektör som i åklagarfrågor har ställning som överåklagare. En överåklagare, som är generaldirektörens ställföreträdare och två vice överåklagare svarar för överprövningar samt Organisationsschema GENERALDIREKTÖR STAB HÖGRE ÅKLAGARE POLISCHEF STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Tolv åklagarkammare, tre polisoperativa enheter, tre operativa serviceenheter rättslig kontroll och tillsyn enligt en tillsynsplan som fastställs av generaldirektören. Planeringsfrågor handläggs av planeringsdirektören som till sitt förfogande har ett ledningssekretariat. Arbetet med rättslig utveckling och metodutveckling leds av chefsjuristen och utvecklingschefen. Personal- och ekonomifrågor leds av personaloch ekonomidirektörerna. Brottsutbytesenhetens strategiska utveckling av metod- och kompetensfrågor leds av en enhetschef som är åklagare. Chefen för Ekobrottskansliet vid Rikskriminalpolisen svarar under och tillsammans med generaldirektören för polisverksamheten. Den operativa verksamheten bedrivs vid tolv åklagarkammare, tre polisoperativa enheter och tre operativa serviceenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till åklagarkamrarna är utredningsenheter knutna som är placerade i Visby, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad, Borås och Skövde. Vid varje åklagarkammare finns medarbetare som är ekoåklagare, ekopoliser, ekorevisorer eller specialister av annat slag. Chef för en åklagarkammare är en chefsåklagare som leder verksamheten. För ledningsuppgifter finns också vid varje åklagarkammare en vice chefsåklagare samt en kammarkommissarie som biträder kammarchefen och leder polisverksamheten inom kammaren. Åklagarna, poliserna och ekorevisorerna är specialutbildade för utredningar av ekonomisk brottslighet och arbetar nära tillsammans. De polisoperativa enheternas uppgift är att biträda åklagarkamrarna med hemliga tvångsmedel, spaning och kriminalunderrättelsetjänst. De operativa serviceenheternas uppgift är att genom ekosekreterare och administrativ personal svara för den operativa och administrativa servicen till åklagarkamrarna och de polisoperativa enheterna. Omvärldsanalys Brott begås Förundersökning inleds Beslut om åtal Påföljd Kriminalunderrättelsetjänst Brott upptäcks/anmäls Brottsutredning Förundersökning avslutas Dom /överklagande

8 1 2 B R O T T S F Ö R E B Y G G A N D E A R B E T E B R O T T S F Ö R E B Y G G A N D E A R B E T E 1 3 Resultatredovisning brottsförebyggande arbete Regeringens mål: Risken för att brott begås skall minska. Resurser och strategi Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande verksamhet har som övergripande mål att risken för att brott begås ska minska. I myndighetens långsiktiga strategi för det brottsförebyggande arbetet anges följande. Ekobrottsmyndigheten verkar för en ökad upptäcktsrisk. Ekobrottsmyndigheten pekar ut riskområden för ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten informerar om ekonomisk brottslighet för att påverka attityder hos enskilda och näringslivet. Ekobrottsmyndigheten utvecklar och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Ekobrottsmyndigheten bidrar till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får genomslag. I slutet av 2006 förstärktes organisationen för det brottsförebyggande arbetet vid Ekobrottsmyndigheten med särskilda resurser på lokal nivå. Det har gett förbättrade förutsättningar för verksamheten under 2007 och möjliggjort såväl en kontinuitet i kontakterna med samverkande myndigheter och organisationer som ett utrymme för egeninitierade projekt och aktiviteter på lokal nivå. Det brottsförebyggande arbetet har under 2007 fått en delvis ändrad inriktning med målsättningen att arbetet ska kännetecknas av långsiktighet, hög grad av egna initiativ och tydliga prioriteringar. Varje åtgärd analyseras utifrån vilket budskap som ska förmedlas, vilken målgrupp åtgärden är tänkt att träffa och vilken insats åtgärden kräver. Ett mål för verksamheten har varit att nå ut med brottsförebyggande information till ett större antal individer inom prioriterade målgrupper. Den delvis nya inriktningen har lett till att fler personer kunnat ta del av brottsförebyggande information, samtidigt som antalet projekt minskat. Ungdomar har varit särskilt i fokus för det brottsförebyggande arbetet under år Ungdomars attityder till svart arbete har i olika undersökningar pekats ut som ett ökande problem. Ekobrottsmyndigheten har därför påbörjat en långsiktig satsning på brottsförebyggande åtgärder riktade till främst ungdomar i riskzonen för svart arbete och organiserad brottslighet. Inledningsvis har myndighetens informationsbroschyrer distribuerats till denna målgrupp och muntlig information lämnats till gymnasieelever genom föreläsningar och deltagande i diskussioner.

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2008 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 3 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Brottsförebyggande

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2009 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 2 Förord 5 Verksamhet och organisation 7 Brottsförebyggande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1 Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1. Inledning Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av ekobrottsbekämpningen i landet. Myndighetens specialistkompetens ska kunna

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Budgetunderlag 2010-2012

Budgetunderlag 2010-2012 Budgetunderlag 2010-2012 EBM A-2008/0094 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2010-2012 Sammanfattning och yrkande Inledning Ekobrottsmyndigheten har ett vitt uppdrag och en central funktion i kampen mot

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006 Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 År 2005 åstadkom Ekobrottsmyndigheten mycket bra verksamhetsresultat. Det framgångsrika arbetet inom

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3. EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10

2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3. EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10 Årsredovisning 2004 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Illustration: Erik Unnerfelt Foto: Ola Högberg Tryck: Sandvikens tryckeri, 2005 Innehåll 2004 i sammanfattning Generaldirektörens

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Omvärlds- och hotbildsanalys 2006. Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder

Omvärlds- och hotbildsanalys 2006. Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder Omvärlds- och hotbildsanalys 2006 Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder I N N E H Å L L 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekobrottsmyndighetens vision Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

År 2005 i sammanfattning

År 2005 i sammanfattning årsredovisning Innehåll År 2005 i sammanfattning... 5 Åklagarmyndighetens organisation 2005... 9 Ärendehantering... 11 1 Utgångspunkter för verksamhetsredovisningen... 12 1.1 Statsmakternas mål för 2005

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten R A P P O R T 2 0 0 7 : 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2007 Ekobrottsmyndigheten Box 820. 101 36 Stockholm Tel vx 08-762 00 00 www.ekobrottsmyndigheten.se

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) Remissvar Sida 1 (6) 2008-07-02 Ert EBM A-2008/0123 Er beteckning Chefsjuristen Monica Rodrigo 2008-04-04 Ju2008/3029/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och Rapport Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning... 9

Läs mer

H 49 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009

H 49 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 H 47 Motion angående ekonomisk brottslighet. Enligt flertalet utredningar förlorar samhället ca 150 miljarder årligen på ekonomisk brottslighet och ca 70 miljarder på sk svartarbete. Detta är ofantliga

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Koncentration av ekoåklagare

Koncentration av ekoåklagare Koncentration av ekoåklagare inom ÅM nya stationeringsorter Rapport Arbetsgruppen December 2008 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av förslagen...3 2 Uppdraget...5 Genomförande...5 3 Åklagarkamrarnas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003 I EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Björn Larsson Rosvall, Bilduppdraget (sid 25), The Image Bank (sid 30) och Ola Högberg

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EBM ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Stock Image (omslag),

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sida 1 (20) Kammaråklagare Maria Sterup Ert datum Er beteckning Ju2008/7403/PO Till regeringen Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier drabbar ärliga försäkringstagare Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om de missbrukas. Varje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01 Förteckning över s riktlinjer Rättsenheten 2015-07-01 Datum Sida 2015-07-01 1 (4) Dnr EBM A-2015/0391 Förteckning över s riktlinjer 1. Bakgrund och sammanfattning Enligt 18 c första stycket författningssamlingsförordningen

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer