Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan Januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009"

Transkript

1 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009

2 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Vi går in i 2009 med en belastning på anslagskrediten på cirka 6 miljoner kronor. För att vi ska kunna ha resurser för brottsbekämpningen i nivå med år 2008, måste vi utnyttja hela anslaget samtidigt som vi har kvar en relativt hög belastning på anslagskrediten. Ekobrottsmyndighetens verksamhet utgår från medborgarperspektivet och ska svara väl mot de krav som ställs enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utredningar och åtal ska motsvara höga krav på rättslig kvalitet och inriktas mot en kvalificerad process i domstol. All handläggning ska ske med sikte på utredning och lagföring inom skälig tid och med totalt sett minskade genomströmningstider i rättskedjan. Den strategiska inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2009 har ett nationellt perspektiv och utgår från de mål regeringen har angivit samt den problembild som presenteras i Omvärlds- och hotbildsanalysen Det innebär att ekobrottsbekämpningen i hela landet ska bli mer samordnad och effektiv och att Ekobrottsmyndigheten ska bidra med sin specialistkompetens utan organisatoriska eller geografiska hinder. För att målen med en mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet och en mobilisering mot den grova och organiserade brottsligheten ska uppnås krävs också en utvecklad samverkan och samordning med myndigheter och näringsliv. Ekobrottsmyndigheten har ett brottsförebyggande uppdrag. Myndigheten ska vidta åtgärder för att antalet brott ska minska och särskilt inrikta insatserna till områden där risken för att brott begås är stor. Bekämpningen av penningtvätt och åtgärderna för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott ska öka och samarbetet både nationellt och internationellt ska förstärkas. Ekobrottsmyndigheten ska också vidta åtgärder för att höja lagföringen och öka kvaliteten och effektiviteten i utrednings- och lagföringsverksamheten. Mängdbrottsenhetens arbete med att utreda och lagföra mindre allvarlig brottslighet rättssäkert, enhetligt och snabbt ska fortsätta. Genom en underrättelsestyrd brottsbekämpning ska myndigheten förstärka insatserna mot den allvarliga ekonomiska brottsligheten och dela det gemensamma ansvaret för insatserna i mobiliseringen mot den grova och organiserade brottsligheten. Det innebär en prioritering av brottslighet som hotar finansmarknaderna, grov ekonomisk brottslighet som har koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet samt allvarlig brottslighet inom den svarta sektorn. Den viktigaste förutsättningen för att Ekobrottsmyndigheten ska nå sina mål är att medarbetarna får använda och utveckla sin kompetens i en god arbetsmiljö med en framåtsträvande personalpolitik. Personalpolitik och arbetsmiljö är prioriterade områden och viktiga delar i myndighetens utvecklingsplan för åren Inriktningen och prioriteringarna för verksamheten under år 2009 kan i enlighet med regeringens mål inriktas sammanfattas på följande sätt. Fortsatta insatser för att förebygga ekonomisk brottslighet Ökad lagföring och höjd kvalitet i brottsutredningsverksamheten Förstärkt fokus på allvarlig ekonomisk brottslighet och grov och organiserad brottslighet Ökad medverkan i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Nationell samordning Varje chef inom myndigheten ska gå igenom verksamhetsplanen med sina medarbetare och planera arbetet vid kammaren eller enheten efter verksamhetsplanen. Alla medarbetare bör ges Postadress Gatuadress Telefon Telefax

3 Sida 2 (15) förutsättningar att vara delaktiga och använda sin kompetens i ett uthålligt och konsekvent arbete mot de mål som anges i verksamhetsplanen. Genom att medarbetarna i Ekobrottsmyndigheten gemensamt utvecklar verksamheten i enlighet med denna verksamhetsplan genomför vi vår vision att skapa trygghet och rättvisa för medborgarna och bidrar till att statsmakternas mål för rättsväsendet kan uppnås. Gudrun Antemar

4 Sida 3 (15) 1. Utgångspunkter för verksamhetsmålen 2009 Ekobrottsmyndighetens uppgifter som en specialistmyndighet i brottsbekämpningen definieras genom myndighetens instruktion och de mål för verksamheten som regeringen anger i regleringsbrevet för varje verksamhetsår. Under de senaste åren har myndighetens verksamhet utvecklats i mycket positiv riktning med ökad lagföring, kortare genomströmningstider och minskade balanser. Samtidigt har statsmakternas krav på samverkan och samordning i brottsbekämpningen ökat. En mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet har blivit ett viktigt led i kampen mot den allvarligaste brottsligheten. Bekämpningen av grov organiserad brottslighet och inriktningen mot penningtvätt samt förverkande och återförande av brottsvinster är gemensam och viktig uppgift för de brottsbekämpande myndigheterna. Uppdraget ska genomföras genom en fördjupad samverkan både nationellt och internationellt. Det är med dessa utgångspunkter som verksamhetsmålen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2009 anges i det följande. 2. Nationell samordning Mål Ekobrottsmyndigheten ska utveckla den nationella samordningen av ekobrottsbekämpningen. Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens ska användas mot den allvarligaste ekobrottsligheten och i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Strategisk inriktning Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera samhällsutvecklingen och samhällsekonomin så att förhållanden som påverkar den ekonomiska brottsligheten på kort och lång sikt tidigt kan identifieras. Omvärldsanalysen ska tillsammans med kriminalunderrättelsetjänsten särskilt inriktas mot att identifiera nya former av ekonomisk brottslighet på ett tidigt stadium och förhållanden som långsiktigt påverkar inriktningen för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten ska i tillsammans med samverkande myndigheter inrikta och följa upp ekobrottsbekämpningen i ett nationellt perspektiv. Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper ska användas där det behövs utan geografiska eller organisatoriska hinder. Ekobrottsmyndigheten ska samverka med andra myndigheter genom strategiska och operativa åtgärder så att lagföringen av penningtvätt ökar och brottsutbyten förverkas eller återförs i högre utsträckning. Ekobrottsmyndigheten ska i högre grad medverka i det internationella samarbetet mot den allvarligaste brottsligheten. Informationsutbytet inom EU genom Assets recovery offices ska prioriteras. En plan som anger inriktningen för Ekobrottsmyndighetens samverkan med myndigheter, näringsliv och organisationer ska tas fram i syfte att fördjupa och effektivisera samarbetet så att resurserna för brottsbekämpningen kan inriktas mot de områden där effekterna blir störst.

5 Sida 4 (15) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens ska bidra i bekämpningen av grov och organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndighetens medverkan i Operativa rådets arbete ska förstärkas genom att överåklagaren deltar vid rådets sammanträden tillsammans med chefen för Ekobrottskansliet. Ekobrottsmyndighetens samverkan genom de regionala underrättelsecentrumen (RUC) i Stockholm, Göteborg och Malmö och det nationella underrättelsecentret (NUC) ska utvecklas. Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska inom ramen för bekämpningen av grov organiserad brottslighet bidra med analyser i ett nationellt perspektiv. Åtgärder för ett myndighetsgemensamt IT-stöd Ett väl fungerande IT-stöd är en förutsättning för en effektiv ekobrottsbekämpning. För att underlätta samverkan mellan de berörda myndigheterna på detta område ska följande åtgärder prioriteras i arbetet med att uppnå ett myndighetsgemensamt IT-stöd. I samverkan med Åklagarmyndigheten och Skatteverket ska rutiner utvecklas som leder till en ökad kvalitet i brottsanmälningarna från Skatteverket. En säker e-postlösning och ett utvecklat IT-stöd för brottsanmälan ska tas fram. I samverkan med Åklagarmyndigheten ska utvecklingsarbete ske för ett utökat IT-stöd i den operativa verksamheten, bl.a. genom elektronisk stämning samt förbättrade underrättelserutiner till polisen och domstolarna. Ekobrottsmyndighetens representation i RIF-rådet och medverkan i rådets arbete ska ges hög prioritet. Åtgärder för myndighetsgemensam kompetensutveckling Ekobrottsmyndighetens ansvar för metodutveckling och kompetensutveckling inom ekobrottsbekämpningen ska ha följande inriktning. Åklagare, poliser och andra medarbetare i de brottsbekämpande myndigheter som har inriktning mot ekonomisk brottslighet ska erbjudas tillräcklig utbildning och kompetensutveckling. En ny grundutbildning ska tillhandahållas från och med den 1 juli Arbetet med en ny vidareutbildning ska påbörjas hösten Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta samarbetet med Finansinspektionen i syfte att vidareutveckla arbetsmetoder och kompetens mot en ökad lagföring av brott på de finansiella marknaderna och en ökad kvalitet och effektivitet i brottsutredningarna och i processföringen. Brottslighet avseende användningen av EU-relaterade medel Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige. Det innebär bl.a. att myndigheten utreder misstänkta bedrägerier med EU-medel i hela landet. EU-bedrägerierna handläggs vid en ekobrottskammare i Stockholm, vilket innebär en samlad och ökad kompetens, en enhetligare rättstillämpning och effektivare utredning. Vid Ekobrottsmyndigheten finns Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet), som ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i landet. Rådet ska:

6 Sida 5 (15) främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EUrelaterade medel, följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för EU:s finansiella intressen, vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, analysera och utvärdera insatserna på området. Under 2009 ska SEFI-rådet bedriva verksamhet enligt sin verksamhetsplan. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot riskområden för ny brottslighet till följd av den nya programperioden rörande EU:s strukturfonder. SEFI-rådet ska vidare ge utbildningar riktade till de förvaltande myndigheter som ansvarar för den nationella hanteringen av EU-medel. Återrapportering och uppföljning Planeringsdirektören ska fortlöpande återrapportera till generaldirektören samt senast den 1 december 2008 i en skriftlig rapport lämna en sammanhållen beskrivning och analys av hur den nationella samverkan i ekobrottsbekämpningen har utvecklats och dess resultat. 3. Mål som tar sikte på medborgarna 3.1 Brottsförebyggande arbete Regeringens mål För verksamheten Brottsförebyggande arbete har regeringen ställt upp målet att antalet brott ska minska Mål och inriktning för det brottsförebyggande arbetet Mål Ekobrottsmyndigheten ska vidta åtgärder för att antalet brott ska minska. Strategisk inriktning Det brottsförebyggande arbetet ska ske långsiktigt och med följande strategiska inriktning. Riskområden för ekonomisk brottslighet ska identifieras. Upptäcktsrisken och den upplevda upptäcktsrisken ska öka. Kunskapen om ekonomisk brottslighet och kompetensen bland berörda myndigheter och organisationer ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska ta fram nationella och regionala problembilder som belyser utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten och dess skadeverkningar. Ekobrottsmyndigheten ska inom ramen för Ekorådet, SAMEB-verksamheten och andra samverkansformer utveckla samarbetet med myndigheter, näringsliv och organisationer.

7 Sida 6 (15) Återrapportering och uppföljning Rätts- och utvecklingsenheten ska återapportera följande. Varje kvartal ska enheten redovisa hur det brottsförebyggande arbetet fortskrider och vilka projekt som genomförts med en analys av vilka resultat som uppnåtts. Senast den 1 december 2009 ska en sammanhållen beskrivning och analys lämnas av hur det brottsförebyggande arbetet utvecklats under år De brottsförebyggande insatserna ska beskrivas och dess effekt för att nå målet att förhindra brott ska analyseras. Rapporten ska belysa hur samverkan med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet samt med myndigheter, näringsliv och andra organisationer har utvecklats. Antalet och andelen timmar som har använts för brottsförebyggande verksamhet ska redovisas Uppdrag Samverkan med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet och de lokala brottsförebyggande råden Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande samarbete på regional och lokal nivå inom ramen för de regionala samverkansorganen (SAMEB) och de lokala brottsförebyggande råden ska utvecklas. Ekobrottsmyndigheten ska ta fram regionala problembilder som kan ligga till grund för samordningen av myndigheternas brottsförebyggande samverkan inom ramen för SAMEB. Ekobrottsmyndigheten ska bidra med erfarenheter från lagförings- och utredningsverksamheten för att stödja samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom de myndigheter som ingår i SAMEB. Ekobrottsmyndigheten ska stödja ekobrottsförebyggande initiativ på regional och lokal nivå, medverka i utvärdering av genomförda aktiviteter och sprida kunskap till andra regionala och lokala brottsförebyggande projekt. Samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer Samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer ska fortsätta och under år 2009 ska följande genomföras. Forensiska rådet ska vidta olika åtgärder för att identifiera riskområden för ekonomisk brottslighet i näringslivet. Särskilda projektplaner ska tas fram för genomförandet av riktade brottsförebyggande insatser utifrån identifierade risker. Särskilda brottsförebyggande insatser ska genomföras målgruppen enmans- och fåmansföretagare i riskzonen. En särskild ungdomssatsning Ett långsiktigt brottsförebyggande arbete har påbörjats i syfte att tillsammans med andra myndigheter och organisationer hindra att ungdomar rekryteras till svart arbete. Det planerade arbetet ska pågå under minst tre år. Under 2008 har arbete påbörjats med att ta fram en projektplan i samverkan med andra myndigheter. Projektplanen identifierar insatser som kan göras för att hindra rekrytering av ungdomar till svart arbete och anger hur insatserna ska återrapporteras och analyseras under treårsperioden. Under år 2009 ska Ekobrottsmyndigheten arbeta i enlighet med projektplanen. Vidare ska ett särskilt informationsmaterial tas fram som riktar sig till lärare i gymnasieskolorna. Arbetet ska bedrivas i samverkan med bl.a. Skolverket. Brottsförebyggande information

8 Sida 7 (15) Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta satsningen med informationsfoldrar med ett brottsförebyggande budskap som belyser risker och konsekvenser med ekonomisk brottslighet. Under 2009 ska följande informationsfoldrar produceras eller uppdateras: Informationen på Ekobrottsmyndighetens hemsida om det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och förbättras. Informationsfoldern om bokföringsbrott ska förenklas och ges en tydligare inriktning mot småföretagare som målgrupp. Informationsfoldern om penningtvätt ska utvecklas så att den riktar sig också till de kategorier som omfattas av ny lagstiftning om skyldighet att anmäla misstänkt penningtvätt Kriminalunderrättelseverksamheten Mål Kriminalunderrättelseverksamheten ska effektiviseras och renodlas genom att Ekobrottsmyndighetens underrättelsemodell ska tillämpas. Strategisk inriktning Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska bidra med sin specialistkompetens i ett nationellt perspektiv, medverka till att förhindra, upptäcka och avbryta grov och organiserad ekonomisk brottslighet, ta fram nationella och regionala analyser som belyser utvecklingen av den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten samt kriminella aktörers organisation och metoder, genom analyser bidra till att återföra brottsvinster, samt samverka med polisens och andra myndigheters underrättelsetjänster inom ramen för det nationella underrättelsecentret (NUC) och de regionala underrättelsecentren (RUC). Uppdrag Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska ta fram en underrättelsebild som beskriver den grova och organiserade brottsligheten på både nationell och regional nivå samt hur den ska tillämpas i myndigheten, samt metoder för uppföljning och utvärdering av kriminalunderrättelseverksamheten, både avseende arbetsmetodiken och resultatet av arbetet. Återrapportering och uppföljning Polischefen ska till generaldirektören fortlöpande och minst varje tertial ge en återrapportering om vad som framkommit av strategisk betydelse vid kriminalunderrättelsearbetet, både när det gäller införandet av underrättelsemodellen och framtagandet av underrättelsebilden. Polischefen ansvarar för att senast den 1 december 2009 återrapportera resultatet av kriminalunderrättelseverksamhet med en analys över hur verksamheten har utvecklats och vilka effekter det har haft i verksamheten under 2009.

9 Sida 8 (15) 3.3 Åtgärder mot penningtvätt och förstärkta insatser för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Mål Åtgärderna mot penningtvätt ska öka och brottsutbyten ska förverkas eller återföras i högre utsträckning. Under 2009 ska minst 200 yrkanden om kvarstad som syftar till att säkra tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster framställas. Strategisk inriktning Ökade insatser mot penningtvätt och förstärkta insatser för att förverka eller återföra brottsvinster är en viktig del i kampen mot den allvarligaste brottsligheten. Under år 2009 ska Ekobrottsmyndigheten ha följande strategiska inriktning. Utbyte av brott ska spåras, säkras och återföras i ökad omfattning. Verksamheten ska samordnas med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och med andra berörda myndigheter. Brottsutbytesenheten ska under 2009 genomföra följande. Internationellt samarbete inom ramen för Assets recovery offices ska lämnas inom de tidsramar som anges i det regelverk som styr verksamheten. Vidareutveckling av arbetsmetoder som syftar till ett större genomslag för regler om förverkande av brottsvinster m.m. En förstärkt samverkan med ekobrottskamrarna och kriminalunderrättelsetjänsten så att antalet ärenden där brottsutbytesenheten bidrar till lagföringen ökar väsentligt. Sådana ärenden bör i vart fall öka med minst 50 procent. En förstärkt samverkan med andra myndigheter för att öka antalet förverkanden och återförande av brottsutbyten. Återrapportering Brottsutbytesenheten ska senast den 1 december 2009 återrapportera hur verksamheten har bedrivits och utvecklats med angivande av vilka åtgärder som vidtagits samt göra en analys av hur verksamheten har bidragit till bekämpningen av grov och organiserad brottslighet. Ekobrottskamrarna ska varje kvartal återrapportera följande. Hur många yrkanden om kvarstad som syftar till att säkra tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster som har framställts. Hur många yrkanden som framställts om förverkande med stöd av den lagstiftning som infördes den 1 juli 2008 om s.k. utvidgat förverkande.

10 Sida 9 (15) 3.4 Utredning och lagföring Regeringens mål Regeringens mål för verksamheten Utredning och lagföring är att lagföringen ska öka och att Ekobrottsmyndigheten ska bedriva utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen Strategisk inriktning för utredning och lagföring Den strategiska inriktningen utgår från de mål regeringen har angivit samt den problembild som presenteras i Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys för år Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska främst inriktas mot följande områden. Brottslighet som hotar finansmarknaderna Ekonomisk brottslighet inom den svarta sektorn Ekonomisk brottslighet som har kopplingar till annan grov och organiserad brottslighet Bekämpning av penningtvätt samt åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Ekobrottskamrarna och övriga enheter ska bedriva verksamheten så att följande verksamhetskrav uppfylls. Mål för kvaliteten och effektiviteten i brottsbrottsutredningsverksamheten och processföringen Kvaliteten och effektiviteten i brottsbrottsutredningsverksamheten och processföringen ska höjas. Strategisk inriktning För att målen med ökad lagföring samt höjd kvalitet och effektivitet ska kunna nås ska utredningsoch lagföringsverksamheten ha följande strategiska inriktning. De anvisade handläggningsrutinerna i Ekobrottsmyndighetens handböcker för mängd- och projektärenden ska tillämpas. Enhetligheten i åklagarnas rättstillämpning ska öka. De processuella reglerna i rättegångsbalken om en modernare rättegång och förundersökningsbegränsning ska få ökat genomslag i åklagarnas rättstillämpning. Yrkande om näringsförbud och företagsbot ska framställas i ökat omfattning. Kammarcheferna svarar för att det i kvartalet avslutas i genomsnitt minst nio projektärenden per åklagare och redovisas i genomsnitt minst 10 analyser per ekorevisor till förundersökningsledarna. Kammarkommissarierna svarar för att rationella och rättssäkra rutiner för förhör tillämpas och att slutredovisade utredningar i Dur Två ökar. Kommissarierna vid de polisoperativa enheterna och cheferna för de operativa serviceenheterna inriktar verksamheten så att lagförings- och utredningsverksamheten vid ekobrottskamrarna kan uppnå målen. Lagföringsmål Lagföringen ska öka. Antalet och andelen misstänkta personer som lagförts ska öka. Antalet brottsmisstankar som lett till lagföring ska öka. Antalet och andelen ärenden som har lagförts ska öka. Antalet avslutade brottsmisstankar respektive avslutade ärenden ska öka.

11 Sida 10 (15) Mål för genomströmningstiderna Handläggningstiderna och domstolsbalanserna ska minska. Tiden från brottsanmälan till beslut i åtalsfrågan ska i genomsnitt vara högst 50 dagar för mängdärenden, högst 180 dagar för projektärenden och högst 365 dagar för särskilt krävande ärenden. Överåklagaren ska underrättas om ett mål beräknas ta eller har tagit mer 365 dagar från det att anmälan kom in till dess att åtal väcks. Tiden från inkommen brottsanmälan till beslut i förundersökningsfrågan ska vid varje kammare eller mängdenhet i genomsnitt vara högst 30 dagar avseende särskilt krävande ärenden och projektärenden samt sju dagar avseende mängdärenden. Tiden från det att en förundersökning färdigställs till beslut i åtalsfrågan ska vid varje ekobrottskammare i genomsnitt vara högst 30 dagar för projektärenden. Handläggningen av målen ska planeras så att domstolsbalanserna kan minska Särskilda uppdrag Allvarlig ekonomisk brottslighet samt grov och organiserad brottslighet Inriktning Enligt uppdrag från regeringen ska Ekobrottsmyndigheten vidta åtgärder för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av den allvarliga ekonomiska brottsligheten samt förstärka insatserna för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Ansvar, uppdrag och uppföljning Varje chef ska inom sitt ansvarsområde fortlöpande följa upp att verksamheten inriktas så att angivna prioriteringar följs och att möjligheterna till samordning med andra enheter och kammare tas till vara. Därutöver gäller följande. Överåklagaren ska fortlöpande återrapportera arbetet i Operativa rådet till generaldirektören och till berörda ekobrottskammare och enheter. Den strategiska kriminalunderrättelsetjänsten ska fortlöpande rapportera arbetet inom det nationella underrättelsecentret och i de regionala underrättelsecentrumen till generaldirektören och till berörda ekobrottskammare och enheter. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska utveckla sin samverkan i syfte att säkerställa att operativa resurser avsätts för bekämpning av grov och organiserad brottslighet inom de områden som är prioriterade. Ekobrottskamrarna ska säkra ett effektivt resursutnyttjande genom ett ökat samarbete över kammar-, enhets-, och ortsgränser. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska utveckla samordningen mellan kriminalunderrättelsetjänsten och utrednings- och lagföringsverksamheten. Ekobrottskamrarna ska kontakta brottsutbytesenheten i samtliga ärenden där det finns goda förutsättningar för att spåra, säkra, förverka och förverka utbyte av brott. Ekobrottskamrarna ska varje kvartal återrapportera hur många yrkanden om näringsförbud och företagsbot som har framställts. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska gemensamt för varje huvudort senast den 1 december 2009 till generaldirektören överlämna en rapport över de åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av allvarlig ekonomisk brottslighet och grov organiserad brottslighet. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamheten och vilken effekt som uppnåtts. Av redovisningen ska framgå hur stor del av ekobrottskamrarnas och polisenheternas resurser som använts för att bekämpa allvarlig ekonomisk brottslighet samt grov och organiserad brottslighet.

12 Sida 11 (15) Internationellt samarbete Mål Det internationella samarbetet ska utökas, bl.a. genom att ett Assets recovery office ska inrättas vid myndigheten. Inriktning Det internationella samarbetet ska utvecklas. Ett Asset Recovery Office ska inrättas och bemannas vid myndigheten. De erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger ska tas till vara inom myndigheten. Fler ärenden om möjligt ska hänvisas till Eurojust. Ansvar, uppdrag och uppföljning Rätts- och utvecklingsenheten ska tillsammans med de internationella kontaktåklagarna särskilt inrikta sitt arbete enligt följande. Utbildning om internationellt rättsligt samarbete ska genomföras vid minst två tillfällen under året. En konferens om internationellt rättsligt åklagarsamarbete ska hållas under det svenska ordförandeskapet i EU hösten Det nordiska samarbetet ska utvecklas enligt de riktlinjer som överenskommits mellan de ekobrottsbekämpande myndigheterna i de nordiska länderna. Samarbetet med Sveriges representant i det europeiska åklagarkontoret Eurojust ska stärkas. En redovisning av de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet ska lämnas till generaldirektören senast den 1 december Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område. Underrättelser vid hemliga tvångsmedel Kamrarna ska senast den 1 december redovisa hur många underrättelser som åklagare vid myndigheten under 2009 har lämnat till enskilda med anledning av att dessa varit utsatta för hemliga tvångsmedel, hur många underrättelser som har lämnats till en annan än den misstänkte, hur många förfrågningar om användning av hemliga tvångsmedel som vid årets slut har riktats till myndigheten, samt hur många personer som har varit föremål för bevakning med anledning av användning av hemliga tvångsmedel. Av redovisningen ska framgå den totala utgiften för detta arbete, uppdelat på antalet årsarbetskrafter som har använts för denna uppgift och övriga kostnader. Ekonomienheten ska vara för statistikföringen avseende underrättelseskyldigheten.

13 Sida 12 (15) 3.5 Uppföljning och tillsyn Mål och inriktning Mål Ekobrottsmyndigheten ska i sin uppföljnings- och tillsynsverksamhet främja enhetlighet, rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. Inriktning Myndigheten ska tillämpa mål- och resultatstyrning. Uppsatta mål ska följas upp på ett systematiskt sätt. Uppföljningen ska främja rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. Ansvar, uppdrag och redovisning Rättslig uppföljning och tillsyn av verksamheten vid kamrarna Överåklagaren ska senast den 1 februari 2009 upprätta en särskilt tillsynsplan avseende verksamheten vid kamrarna. Planen ska fastställas av generaldirektören. Under 2009 ska följande tillsynsprojekt genomföras i syfte att främja enhetlighet, rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. En redovisning av antalet bifallna och ogillade åtal och en analys av anledningen till att åtal ogillas. Analys av hur bevisuppgifter, förhörs- och bevistema anges i stämningsansökningarna. Analys av hur åklagarna tillämpar reglerna om en modernare rättegång. Analys av huruvida möjligheterna att spåra och återföra brottsutbyten tas till vara i utredningsoch lagföringsverksamheten. Analys av hur åklagarna tillämpar bestämmelserna om företagsbot. Tillsyn över hur material, som framtagits i samband med användning av hemliga tvångsmedel, förvaras och hanteras vid myndigheten. Tillsynsprojektet ska ske i samverkan med Rätts- och utvecklingsenheten. Uppföljning av de tillsynsprojekt som slutförts år 2008 avseende beslagshanteringen vid myndigheten, registrering och diarieföring av myndighetens ärenden, åklagarnas yrkande om näringsförbud, rutiner för handläggning av projektärenden och särskilt krävande ärenden för att säkerställa att verksamheten inom nämnda områden utvecklats på föreslaget sätt. Den överåklagare eller vice överåklagare som genomför ett tillsynsprojekt ska upprätta en projektplan. Tillsynsprojektet ska redovisas till generaldirektören med en beskrivning av resultatet av granskningen och med en analys av vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Överåklagaren ska senast den 1 mars 2009 ta fram riktlinjer för hur tillsynsrapporterna ska struktureras och vad de ska innehålla.

14 Sida 13 (15) Överprövningsverksamheten och klagomålsärenden Överåklagaren ansvarar för överprövningsverksamheten och handlägger klagomålsärenden vid myndigheten. Överåklagaren ska fördela överprövningsärendena mellan sig och de vice överåklagarna. Generaldirektören ska informeras om ärenden eller beslut av särskild vikt. En rapport ska senast den 1 december 2009 överlämnas till generaldirektören angående vad som framkommit vid överprövningsverksamheten och handläggningen av klagomålsärenden under året. Resultat- och verksamhetsuppföljning vid kamrarna Varje chef ska inom sitt ansvarsområde fortlöpande följa upp att verksamheten inriktas så att angivna mål och prioriteringar följs och att möjligheterna till samordning med andra enheter och kammare tas till vara. Därutöver gäller följande. Resultat- och verksamhetsuppföljning sker med kammarcheferna och enhetscheferna i den operativa verksamheten varannan månad. Vid resultatuppföljningen ska kammarcheferna särskilt redovisa antalet ärenden där åklagaren har yrkat förverkande, företagsbot eller näringsförbud. Ekonomienheten ansvarar för budgetuppföljningen månadsvis med varje resultatenhet. 3.6 Intern styrning och kontroll Mål Ekobrottsmyndigheten ska ha en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Inriktning Ledningssekretariatet ska påbörja arbetet med att ta fram nya metoder och modeller för verksamhetsuppföljning som mäter arbetsbelastning, kvantitet och kvalitet och som ger förutsättningar för en god ekonomistyrning i både den strategiska och operativa verksamheten. Uppdrag och redovisning Planeringsdirektören och ekonomidirektören ska gemensamt senast den 1 september 2009 till generaldirektören redovisa hur ledningssekretariatet och ekonomienheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). 4. Mål som avser medarbetarna Mål Arbetsmiljöarbetet vid Ekobrottsmyndigheten ska förstärkas och medarbetarna ska känna delaktighet och ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Arbetsinsatserna ska vila på en värdegrund som innebär ett inkluderande synsätt. Miljöhänsyn ska vara en naturlig och väl integrerad del i myndighetens verksamhet. Alla medarbetare ska ha kunskap om säkerhetsarbetet och säkerhetsplanen vid myndigheten och de ska ges stöd vid trakasserier, hot eller våld.

15 Sida 14 (15) Strategisk inriktning Ekobrottsmyndigheten ska erbjuda en god arbetsmiljö med möjligheter till kompetensutveckling och kompetensväxling. Jämställdhetsarbetet ska vara integrerad del i all verksamhet. Verksamheten ska vila på en gemensam värdegrund som innebär ett inkluderande synsätt. Verksamheten ska utgå från följande strategiska inriktning. Ekobrottsmyndigheten ska ha en långsiktig och god personalförsörjning. Chefernas förmåga att utöva ett aktivt ledarskap som tillvaratar medarbetarnas kompetens och engagemang ska vidareutvecklas. Förutsättningarna för en god kompetensutveckling och kompetensväxling för all personal ska öka. Jämställdheten ska främjas och en jämn könsfördelning eftersträvas. Andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka. Kunskaper för att förebygga och motverka all diskriminering ska stärkas. Samtliga personalansvariga chefer ska se till att alla medarbetare får möjlighet att delta i regelbundna arbetsplatsträffar vid den egna arbetsplatsen och att medarbetarna årligen erbjuds medarbetarsamtal. Alla medarbetare ska genom ett aktivt och framåtsyftande säkerhetsarbete garanteras en säker och trygg arbetsplats. Uppdrag Med utgångspunkt i medarbetarundersökningen ska ett arbete för att ta fram en gemensam värdegrund som syftar till ett öppet arbetsklimat och ett inkluderande synsätt påbörjas. En chefsutbildning som inkluderar lönebildning och arbetsgivarfrågor ska påbörjas. Samtliga enhets- och kammarchefer ska till personaldirektören överlämna protokoll från arbetsplatsträffar, bl.a. i syfte att identifiera vilka frågor som bör behandlas i LAMK och CAMK. Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att till personaldirektören den 1 mars varje år anmäla önskemål om kompetensväxling inom Ekobrottsmyndigheten. Återrapportering Personalenheten ska senast den 1 november 2009 till generaldirektören redovisa följande. Åtgärder som har genomförts för att säkerställa en god personalförsörjning samt utveckling av medarbetarnas kompetens. Åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma en jämn könsfördelning. Av redovisningen ska framgå andelen kvinnor respektive män på ledande befattningar samt vilka åtgärder som vidtagits för att främja en jämn könsfördelning på denna nivå. Åtgärder som vidtagits för att personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund än svensk i större utsträckning ska kunna anställas vid myndigheten. Hur myndighetens antidiskrimineringsstrategi har vidareutvecklats, bl.a. genom en översiktlig tidsplan för konkreta åtgärder inriktade på myndighetens interna och externa verksamhet, samt vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla och genomföra antidiskrimineringsstrategin och hur den nya diskrimineringslagen har beaktats. Åtgärder som har vidtagits för att förebygga ohälsa och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna.

16 Sida 15 (15) 5. Resurser Ekobrottsmyndigheten har tillförts tkr för verksamhetsåret Medlen är fördelade på myndighetens resultatenheter på det sätt som framgår av myndighetens budgetbeslut, se sammandraget bilaga 1. Varje resultatansvarig chef får ett underlag från ekonomienheten om hur medlen fördelar sig inom den egna resultatenheten. Resultatansvarig chef disponerar hela den egna budgetramen med undantag av medel för personalkostnader. Omdisponeringar mellan enskilda budgetposter (exklusive personalkostnader) får ske. Såväl Ekobrottsmyndighetens hela anslag som den tillgängliga anslagskrediten ingår i den totala budgetramen. Något utrymme för oförutsedda kostnader är inte budgeterat. Av budgetskäl kommer en resursprövning att ske vid varje tillfälle då någon medarbetare slutar att arbeta vid myndigheten.

17 Budget EBM 2009 Budget Prognos Budget Budget Budget EBM totalt EBM totalt Belopp i tkr Staben Gemensamt Operativt 2009 Operativ verksamhet Kostnad per kst 100 Intäkter Stockholm INTÄKTER EK EK Löner övriga NEK Löner polis LÖNEKOSTNADER POE OSE Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Göteborg 125 Resor EK Hyra EK Bilar POE Material OSE Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Malmö 160 Leasing EK Åklagarmyndigheten RÅ EK Infotorg POE Avskrivningar exkl. bil OSE Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

18 Ekobrottsmyndigheten Ekonomienheten Budget Sammanställning budget per kostnadsställe Kst: EBM Staben Kod: 90*, 96* Budg -09 Budg -09 Budg -09 Kostnader per kostnadsställe/enhet Staben Staben Staben Överåkl E-kansli Ledn.sekr Ekonomi Personal Rätts/Utv Belopp i tkr totalt 90* 96* Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING Myndighetsgemensamma kostnader Gem Ledn.sekr Personal IT Utbildn Belopp i tkr Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

19 Ekobrottsmyndigheten Ekonomienheten Budget Sammanställning budget per kostnadsställe Kst: EBM Stockholm Kod: 92* Budget Prognos Kostnadsställe totalt totalt EK1 EK2 NEK Brottsutbyte POE OSE Belopp i tkr Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

20 Ekobrottsmyndigheten Ekonomienheten Budget Sammanställning budget per kostnadsställe Kst: EBM Göteborg Kod: 93* Budget Prognos Kostnadsställe totalt totalt EK1 EK2 OSE POE Belopp i tkr Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord 2009-12-23 1 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan för EBM 2005

Verksamhetsplan för EBM 2005 Datum Generaldirektören 2005-01-21 Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan för EBM 2005 Detta är Ekobrottsmyndighetens (EBM) verksamhetsplan för 2005. I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2008 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 3 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Brottsförebyggande

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2009 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 2 Förord 5 Verksamhet och organisation 7 Brottsförebyggande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006 Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 År 2005 åstadkom Ekobrottsmyndigheten mycket bra verksamhetsresultat. Det framgångsrika arbetet inom

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1 Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1. Inledning Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av ekobrottsbekämpningen i landet. Myndighetens specialistkompetens ska kunna

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012 Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Budgetunderlag 2010-2012

Budgetunderlag 2010-2012 Budgetunderlag 2010-2012 EBM A-2008/0094 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2010-2012 Sammanfattning och yrkande Inledning Ekobrottsmyndigheten har ett vitt uppdrag och en central funktion i kampen mot

Läs mer

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011 XXXX 76 Budgetunderlag 2009-2011 Sida 1 (17) Ert Er beteckning Regeringen Justitiedepartementet Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2009-2011 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation Årsredovisning 2007 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Förord (48)

Förord (48) Årsredovisning 2010 Datum Sida 2011-02-22 1 (48) Ert datum Dnr EBM A-2011/0089 Förord Goda resultat med mer fokus på den allvarligare brottsligheten Sammantaget har myndigheten fullgjort sitt uppdrag på

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Datum Sida 2013-02-22 1 (11) Ert datum Dnr EBM A-2013/0089 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Förord 2013-02-22 1 (66)

Förord 2013-02-22 1 (66) Datum Sida 2013-02-22 1 (66) Ert datum Dnr EBM A-2013/0088 Förord En myndighet i stark förändring Förändring och framåtanda präglade Ekobrottsmyndighetens verksamhetsår 2012. Regeringens besked att myndigheten

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:18 Justitiedepartementet 2008-12-18 Ju2008/9931/Å Ju2008/9196/Å Ju2008/10668/Å(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 114 85 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. 1(6) Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Uppdragsplan 2016 1 Inledning Uppdragsplanen uttrycker överförmyndarnämndens politiska ambition inom nämndens ansvarsområde. Det

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Datum Sida YTTRANDE 2016-04-13 1 (5) Ert dnr Fi2016/00114/BAEU Dnr EBM A-2016/0029 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Privata aktörers ansvar

Privata aktörers ansvar Privata aktörers ansvar Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige Bekämpningen av den svåraste brottsligheten och de mest samhällsskadliga företeelserna måste i framtiden bygga på ett tätare samarbete mellan

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering s handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2018 Handlingsplan EBM A-2016/0597 Oktober 2016 1 (10) 1. Om (EBM) är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Inom myndigheten

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer