Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan Januari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009"

Transkript

1 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009

2 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Vi går in i 2009 med en belastning på anslagskrediten på cirka 6 miljoner kronor. För att vi ska kunna ha resurser för brottsbekämpningen i nivå med år 2008, måste vi utnyttja hela anslaget samtidigt som vi har kvar en relativt hög belastning på anslagskrediten. Ekobrottsmyndighetens verksamhet utgår från medborgarperspektivet och ska svara väl mot de krav som ställs enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utredningar och åtal ska motsvara höga krav på rättslig kvalitet och inriktas mot en kvalificerad process i domstol. All handläggning ska ske med sikte på utredning och lagföring inom skälig tid och med totalt sett minskade genomströmningstider i rättskedjan. Den strategiska inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2009 har ett nationellt perspektiv och utgår från de mål regeringen har angivit samt den problembild som presenteras i Omvärlds- och hotbildsanalysen Det innebär att ekobrottsbekämpningen i hela landet ska bli mer samordnad och effektiv och att Ekobrottsmyndigheten ska bidra med sin specialistkompetens utan organisatoriska eller geografiska hinder. För att målen med en mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet och en mobilisering mot den grova och organiserade brottsligheten ska uppnås krävs också en utvecklad samverkan och samordning med myndigheter och näringsliv. Ekobrottsmyndigheten har ett brottsförebyggande uppdrag. Myndigheten ska vidta åtgärder för att antalet brott ska minska och särskilt inrikta insatserna till områden där risken för att brott begås är stor. Bekämpningen av penningtvätt och åtgärderna för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott ska öka och samarbetet både nationellt och internationellt ska förstärkas. Ekobrottsmyndigheten ska också vidta åtgärder för att höja lagföringen och öka kvaliteten och effektiviteten i utrednings- och lagföringsverksamheten. Mängdbrottsenhetens arbete med att utreda och lagföra mindre allvarlig brottslighet rättssäkert, enhetligt och snabbt ska fortsätta. Genom en underrättelsestyrd brottsbekämpning ska myndigheten förstärka insatserna mot den allvarliga ekonomiska brottsligheten och dela det gemensamma ansvaret för insatserna i mobiliseringen mot den grova och organiserade brottsligheten. Det innebär en prioritering av brottslighet som hotar finansmarknaderna, grov ekonomisk brottslighet som har koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet samt allvarlig brottslighet inom den svarta sektorn. Den viktigaste förutsättningen för att Ekobrottsmyndigheten ska nå sina mål är att medarbetarna får använda och utveckla sin kompetens i en god arbetsmiljö med en framåtsträvande personalpolitik. Personalpolitik och arbetsmiljö är prioriterade områden och viktiga delar i myndighetens utvecklingsplan för åren Inriktningen och prioriteringarna för verksamheten under år 2009 kan i enlighet med regeringens mål inriktas sammanfattas på följande sätt. Fortsatta insatser för att förebygga ekonomisk brottslighet Ökad lagföring och höjd kvalitet i brottsutredningsverksamheten Förstärkt fokus på allvarlig ekonomisk brottslighet och grov och organiserad brottslighet Ökad medverkan i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Nationell samordning Varje chef inom myndigheten ska gå igenom verksamhetsplanen med sina medarbetare och planera arbetet vid kammaren eller enheten efter verksamhetsplanen. Alla medarbetare bör ges Postadress Gatuadress Telefon Telefax

3 Sida 2 (15) förutsättningar att vara delaktiga och använda sin kompetens i ett uthålligt och konsekvent arbete mot de mål som anges i verksamhetsplanen. Genom att medarbetarna i Ekobrottsmyndigheten gemensamt utvecklar verksamheten i enlighet med denna verksamhetsplan genomför vi vår vision att skapa trygghet och rättvisa för medborgarna och bidrar till att statsmakternas mål för rättsväsendet kan uppnås. Gudrun Antemar

4 Sida 3 (15) 1. Utgångspunkter för verksamhetsmålen 2009 Ekobrottsmyndighetens uppgifter som en specialistmyndighet i brottsbekämpningen definieras genom myndighetens instruktion och de mål för verksamheten som regeringen anger i regleringsbrevet för varje verksamhetsår. Under de senaste åren har myndighetens verksamhet utvecklats i mycket positiv riktning med ökad lagföring, kortare genomströmningstider och minskade balanser. Samtidigt har statsmakternas krav på samverkan och samordning i brottsbekämpningen ökat. En mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet har blivit ett viktigt led i kampen mot den allvarligaste brottsligheten. Bekämpningen av grov organiserad brottslighet och inriktningen mot penningtvätt samt förverkande och återförande av brottsvinster är gemensam och viktig uppgift för de brottsbekämpande myndigheterna. Uppdraget ska genomföras genom en fördjupad samverkan både nationellt och internationellt. Det är med dessa utgångspunkter som verksamhetsmålen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2009 anges i det följande. 2. Nationell samordning Mål Ekobrottsmyndigheten ska utveckla den nationella samordningen av ekobrottsbekämpningen. Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens ska användas mot den allvarligaste ekobrottsligheten och i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Strategisk inriktning Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera samhällsutvecklingen och samhällsekonomin så att förhållanden som påverkar den ekonomiska brottsligheten på kort och lång sikt tidigt kan identifieras. Omvärldsanalysen ska tillsammans med kriminalunderrättelsetjänsten särskilt inriktas mot att identifiera nya former av ekonomisk brottslighet på ett tidigt stadium och förhållanden som långsiktigt påverkar inriktningen för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten ska i tillsammans med samverkande myndigheter inrikta och följa upp ekobrottsbekämpningen i ett nationellt perspektiv. Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper ska användas där det behövs utan geografiska eller organisatoriska hinder. Ekobrottsmyndigheten ska samverka med andra myndigheter genom strategiska och operativa åtgärder så att lagföringen av penningtvätt ökar och brottsutbyten förverkas eller återförs i högre utsträckning. Ekobrottsmyndigheten ska i högre grad medverka i det internationella samarbetet mot den allvarligaste brottsligheten. Informationsutbytet inom EU genom Assets recovery offices ska prioriteras. En plan som anger inriktningen för Ekobrottsmyndighetens samverkan med myndigheter, näringsliv och organisationer ska tas fram i syfte att fördjupa och effektivisera samarbetet så att resurserna för brottsbekämpningen kan inriktas mot de områden där effekterna blir störst.

5 Sida 4 (15) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens ska bidra i bekämpningen av grov och organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndighetens medverkan i Operativa rådets arbete ska förstärkas genom att överåklagaren deltar vid rådets sammanträden tillsammans med chefen för Ekobrottskansliet. Ekobrottsmyndighetens samverkan genom de regionala underrättelsecentrumen (RUC) i Stockholm, Göteborg och Malmö och det nationella underrättelsecentret (NUC) ska utvecklas. Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska inom ramen för bekämpningen av grov organiserad brottslighet bidra med analyser i ett nationellt perspektiv. Åtgärder för ett myndighetsgemensamt IT-stöd Ett väl fungerande IT-stöd är en förutsättning för en effektiv ekobrottsbekämpning. För att underlätta samverkan mellan de berörda myndigheterna på detta område ska följande åtgärder prioriteras i arbetet med att uppnå ett myndighetsgemensamt IT-stöd. I samverkan med Åklagarmyndigheten och Skatteverket ska rutiner utvecklas som leder till en ökad kvalitet i brottsanmälningarna från Skatteverket. En säker e-postlösning och ett utvecklat IT-stöd för brottsanmälan ska tas fram. I samverkan med Åklagarmyndigheten ska utvecklingsarbete ske för ett utökat IT-stöd i den operativa verksamheten, bl.a. genom elektronisk stämning samt förbättrade underrättelserutiner till polisen och domstolarna. Ekobrottsmyndighetens representation i RIF-rådet och medverkan i rådets arbete ska ges hög prioritet. Åtgärder för myndighetsgemensam kompetensutveckling Ekobrottsmyndighetens ansvar för metodutveckling och kompetensutveckling inom ekobrottsbekämpningen ska ha följande inriktning. Åklagare, poliser och andra medarbetare i de brottsbekämpande myndigheter som har inriktning mot ekonomisk brottslighet ska erbjudas tillräcklig utbildning och kompetensutveckling. En ny grundutbildning ska tillhandahållas från och med den 1 juli Arbetet med en ny vidareutbildning ska påbörjas hösten Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta samarbetet med Finansinspektionen i syfte att vidareutveckla arbetsmetoder och kompetens mot en ökad lagföring av brott på de finansiella marknaderna och en ökad kvalitet och effektivitet i brottsutredningarna och i processföringen. Brottslighet avseende användningen av EU-relaterade medel Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige. Det innebär bl.a. att myndigheten utreder misstänkta bedrägerier med EU-medel i hela landet. EU-bedrägerierna handläggs vid en ekobrottskammare i Stockholm, vilket innebär en samlad och ökad kompetens, en enhetligare rättstillämpning och effektivare utredning. Vid Ekobrottsmyndigheten finns Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet), som ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i landet. Rådet ska:

6 Sida 5 (15) främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EUrelaterade medel, följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för EU:s finansiella intressen, vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, analysera och utvärdera insatserna på området. Under 2009 ska SEFI-rådet bedriva verksamhet enligt sin verksamhetsplan. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot riskområden för ny brottslighet till följd av den nya programperioden rörande EU:s strukturfonder. SEFI-rådet ska vidare ge utbildningar riktade till de förvaltande myndigheter som ansvarar för den nationella hanteringen av EU-medel. Återrapportering och uppföljning Planeringsdirektören ska fortlöpande återrapportera till generaldirektören samt senast den 1 december 2008 i en skriftlig rapport lämna en sammanhållen beskrivning och analys av hur den nationella samverkan i ekobrottsbekämpningen har utvecklats och dess resultat. 3. Mål som tar sikte på medborgarna 3.1 Brottsförebyggande arbete Regeringens mål För verksamheten Brottsförebyggande arbete har regeringen ställt upp målet att antalet brott ska minska Mål och inriktning för det brottsförebyggande arbetet Mål Ekobrottsmyndigheten ska vidta åtgärder för att antalet brott ska minska. Strategisk inriktning Det brottsförebyggande arbetet ska ske långsiktigt och med följande strategiska inriktning. Riskområden för ekonomisk brottslighet ska identifieras. Upptäcktsrisken och den upplevda upptäcktsrisken ska öka. Kunskapen om ekonomisk brottslighet och kompetensen bland berörda myndigheter och organisationer ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska ta fram nationella och regionala problembilder som belyser utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten och dess skadeverkningar. Ekobrottsmyndigheten ska inom ramen för Ekorådet, SAMEB-verksamheten och andra samverkansformer utveckla samarbetet med myndigheter, näringsliv och organisationer.

7 Sida 6 (15) Återrapportering och uppföljning Rätts- och utvecklingsenheten ska återapportera följande. Varje kvartal ska enheten redovisa hur det brottsförebyggande arbetet fortskrider och vilka projekt som genomförts med en analys av vilka resultat som uppnåtts. Senast den 1 december 2009 ska en sammanhållen beskrivning och analys lämnas av hur det brottsförebyggande arbetet utvecklats under år De brottsförebyggande insatserna ska beskrivas och dess effekt för att nå målet att förhindra brott ska analyseras. Rapporten ska belysa hur samverkan med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet samt med myndigheter, näringsliv och andra organisationer har utvecklats. Antalet och andelen timmar som har använts för brottsförebyggande verksamhet ska redovisas Uppdrag Samverkan med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet och de lokala brottsförebyggande råden Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande samarbete på regional och lokal nivå inom ramen för de regionala samverkansorganen (SAMEB) och de lokala brottsförebyggande råden ska utvecklas. Ekobrottsmyndigheten ska ta fram regionala problembilder som kan ligga till grund för samordningen av myndigheternas brottsförebyggande samverkan inom ramen för SAMEB. Ekobrottsmyndigheten ska bidra med erfarenheter från lagförings- och utredningsverksamheten för att stödja samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom de myndigheter som ingår i SAMEB. Ekobrottsmyndigheten ska stödja ekobrottsförebyggande initiativ på regional och lokal nivå, medverka i utvärdering av genomförda aktiviteter och sprida kunskap till andra regionala och lokala brottsförebyggande projekt. Samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer Samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer ska fortsätta och under år 2009 ska följande genomföras. Forensiska rådet ska vidta olika åtgärder för att identifiera riskområden för ekonomisk brottslighet i näringslivet. Särskilda projektplaner ska tas fram för genomförandet av riktade brottsförebyggande insatser utifrån identifierade risker. Särskilda brottsförebyggande insatser ska genomföras målgruppen enmans- och fåmansföretagare i riskzonen. En särskild ungdomssatsning Ett långsiktigt brottsförebyggande arbete har påbörjats i syfte att tillsammans med andra myndigheter och organisationer hindra att ungdomar rekryteras till svart arbete. Det planerade arbetet ska pågå under minst tre år. Under 2008 har arbete påbörjats med att ta fram en projektplan i samverkan med andra myndigheter. Projektplanen identifierar insatser som kan göras för att hindra rekrytering av ungdomar till svart arbete och anger hur insatserna ska återrapporteras och analyseras under treårsperioden. Under år 2009 ska Ekobrottsmyndigheten arbeta i enlighet med projektplanen. Vidare ska ett särskilt informationsmaterial tas fram som riktar sig till lärare i gymnasieskolorna. Arbetet ska bedrivas i samverkan med bl.a. Skolverket. Brottsförebyggande information

8 Sida 7 (15) Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta satsningen med informationsfoldrar med ett brottsförebyggande budskap som belyser risker och konsekvenser med ekonomisk brottslighet. Under 2009 ska följande informationsfoldrar produceras eller uppdateras: Informationen på Ekobrottsmyndighetens hemsida om det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och förbättras. Informationsfoldern om bokföringsbrott ska förenklas och ges en tydligare inriktning mot småföretagare som målgrupp. Informationsfoldern om penningtvätt ska utvecklas så att den riktar sig också till de kategorier som omfattas av ny lagstiftning om skyldighet att anmäla misstänkt penningtvätt Kriminalunderrättelseverksamheten Mål Kriminalunderrättelseverksamheten ska effektiviseras och renodlas genom att Ekobrottsmyndighetens underrättelsemodell ska tillämpas. Strategisk inriktning Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska bidra med sin specialistkompetens i ett nationellt perspektiv, medverka till att förhindra, upptäcka och avbryta grov och organiserad ekonomisk brottslighet, ta fram nationella och regionala analyser som belyser utvecklingen av den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten samt kriminella aktörers organisation och metoder, genom analyser bidra till att återföra brottsvinster, samt samverka med polisens och andra myndigheters underrättelsetjänster inom ramen för det nationella underrättelsecentret (NUC) och de regionala underrättelsecentren (RUC). Uppdrag Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska ta fram en underrättelsebild som beskriver den grova och organiserade brottsligheten på både nationell och regional nivå samt hur den ska tillämpas i myndigheten, samt metoder för uppföljning och utvärdering av kriminalunderrättelseverksamheten, både avseende arbetsmetodiken och resultatet av arbetet. Återrapportering och uppföljning Polischefen ska till generaldirektören fortlöpande och minst varje tertial ge en återrapportering om vad som framkommit av strategisk betydelse vid kriminalunderrättelsearbetet, både när det gäller införandet av underrättelsemodellen och framtagandet av underrättelsebilden. Polischefen ansvarar för att senast den 1 december 2009 återrapportera resultatet av kriminalunderrättelseverksamhet med en analys över hur verksamheten har utvecklats och vilka effekter det har haft i verksamheten under 2009.

9 Sida 8 (15) 3.3 Åtgärder mot penningtvätt och förstärkta insatser för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Mål Åtgärderna mot penningtvätt ska öka och brottsutbyten ska förverkas eller återföras i högre utsträckning. Under 2009 ska minst 200 yrkanden om kvarstad som syftar till att säkra tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster framställas. Strategisk inriktning Ökade insatser mot penningtvätt och förstärkta insatser för att förverka eller återföra brottsvinster är en viktig del i kampen mot den allvarligaste brottsligheten. Under år 2009 ska Ekobrottsmyndigheten ha följande strategiska inriktning. Utbyte av brott ska spåras, säkras och återföras i ökad omfattning. Verksamheten ska samordnas med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och med andra berörda myndigheter. Brottsutbytesenheten ska under 2009 genomföra följande. Internationellt samarbete inom ramen för Assets recovery offices ska lämnas inom de tidsramar som anges i det regelverk som styr verksamheten. Vidareutveckling av arbetsmetoder som syftar till ett större genomslag för regler om förverkande av brottsvinster m.m. En förstärkt samverkan med ekobrottskamrarna och kriminalunderrättelsetjänsten så att antalet ärenden där brottsutbytesenheten bidrar till lagföringen ökar väsentligt. Sådana ärenden bör i vart fall öka med minst 50 procent. En förstärkt samverkan med andra myndigheter för att öka antalet förverkanden och återförande av brottsutbyten. Återrapportering Brottsutbytesenheten ska senast den 1 december 2009 återrapportera hur verksamheten har bedrivits och utvecklats med angivande av vilka åtgärder som vidtagits samt göra en analys av hur verksamheten har bidragit till bekämpningen av grov och organiserad brottslighet. Ekobrottskamrarna ska varje kvartal återrapportera följande. Hur många yrkanden om kvarstad som syftar till att säkra tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster som har framställts. Hur många yrkanden som framställts om förverkande med stöd av den lagstiftning som infördes den 1 juli 2008 om s.k. utvidgat förverkande.

10 Sida 9 (15) 3.4 Utredning och lagföring Regeringens mål Regeringens mål för verksamheten Utredning och lagföring är att lagföringen ska öka och att Ekobrottsmyndigheten ska bedriva utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen Strategisk inriktning för utredning och lagföring Den strategiska inriktningen utgår från de mål regeringen har angivit samt den problembild som presenteras i Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys för år Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska främst inriktas mot följande områden. Brottslighet som hotar finansmarknaderna Ekonomisk brottslighet inom den svarta sektorn Ekonomisk brottslighet som har kopplingar till annan grov och organiserad brottslighet Bekämpning av penningtvätt samt åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Ekobrottskamrarna och övriga enheter ska bedriva verksamheten så att följande verksamhetskrav uppfylls. Mål för kvaliteten och effektiviteten i brottsbrottsutredningsverksamheten och processföringen Kvaliteten och effektiviteten i brottsbrottsutredningsverksamheten och processföringen ska höjas. Strategisk inriktning För att målen med ökad lagföring samt höjd kvalitet och effektivitet ska kunna nås ska utredningsoch lagföringsverksamheten ha följande strategiska inriktning. De anvisade handläggningsrutinerna i Ekobrottsmyndighetens handböcker för mängd- och projektärenden ska tillämpas. Enhetligheten i åklagarnas rättstillämpning ska öka. De processuella reglerna i rättegångsbalken om en modernare rättegång och förundersökningsbegränsning ska få ökat genomslag i åklagarnas rättstillämpning. Yrkande om näringsförbud och företagsbot ska framställas i ökat omfattning. Kammarcheferna svarar för att det i kvartalet avslutas i genomsnitt minst nio projektärenden per åklagare och redovisas i genomsnitt minst 10 analyser per ekorevisor till förundersökningsledarna. Kammarkommissarierna svarar för att rationella och rättssäkra rutiner för förhör tillämpas och att slutredovisade utredningar i Dur Två ökar. Kommissarierna vid de polisoperativa enheterna och cheferna för de operativa serviceenheterna inriktar verksamheten så att lagförings- och utredningsverksamheten vid ekobrottskamrarna kan uppnå målen. Lagföringsmål Lagföringen ska öka. Antalet och andelen misstänkta personer som lagförts ska öka. Antalet brottsmisstankar som lett till lagföring ska öka. Antalet och andelen ärenden som har lagförts ska öka. Antalet avslutade brottsmisstankar respektive avslutade ärenden ska öka.

11 Sida 10 (15) Mål för genomströmningstiderna Handläggningstiderna och domstolsbalanserna ska minska. Tiden från brottsanmälan till beslut i åtalsfrågan ska i genomsnitt vara högst 50 dagar för mängdärenden, högst 180 dagar för projektärenden och högst 365 dagar för särskilt krävande ärenden. Överåklagaren ska underrättas om ett mål beräknas ta eller har tagit mer 365 dagar från det att anmälan kom in till dess att åtal väcks. Tiden från inkommen brottsanmälan till beslut i förundersökningsfrågan ska vid varje kammare eller mängdenhet i genomsnitt vara högst 30 dagar avseende särskilt krävande ärenden och projektärenden samt sju dagar avseende mängdärenden. Tiden från det att en förundersökning färdigställs till beslut i åtalsfrågan ska vid varje ekobrottskammare i genomsnitt vara högst 30 dagar för projektärenden. Handläggningen av målen ska planeras så att domstolsbalanserna kan minska Särskilda uppdrag Allvarlig ekonomisk brottslighet samt grov och organiserad brottslighet Inriktning Enligt uppdrag från regeringen ska Ekobrottsmyndigheten vidta åtgärder för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av den allvarliga ekonomiska brottsligheten samt förstärka insatserna för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Ansvar, uppdrag och uppföljning Varje chef ska inom sitt ansvarsområde fortlöpande följa upp att verksamheten inriktas så att angivna prioriteringar följs och att möjligheterna till samordning med andra enheter och kammare tas till vara. Därutöver gäller följande. Överåklagaren ska fortlöpande återrapportera arbetet i Operativa rådet till generaldirektören och till berörda ekobrottskammare och enheter. Den strategiska kriminalunderrättelsetjänsten ska fortlöpande rapportera arbetet inom det nationella underrättelsecentret och i de regionala underrättelsecentrumen till generaldirektören och till berörda ekobrottskammare och enheter. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska utveckla sin samverkan i syfte att säkerställa att operativa resurser avsätts för bekämpning av grov och organiserad brottslighet inom de områden som är prioriterade. Ekobrottskamrarna ska säkra ett effektivt resursutnyttjande genom ett ökat samarbete över kammar-, enhets-, och ortsgränser. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska utveckla samordningen mellan kriminalunderrättelsetjänsten och utrednings- och lagföringsverksamheten. Ekobrottskamrarna ska kontakta brottsutbytesenheten i samtliga ärenden där det finns goda förutsättningar för att spåra, säkra, förverka och förverka utbyte av brott. Ekobrottskamrarna ska varje kvartal återrapportera hur många yrkanden om näringsförbud och företagsbot som har framställts. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska gemensamt för varje huvudort senast den 1 december 2009 till generaldirektören överlämna en rapport över de åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av allvarlig ekonomisk brottslighet och grov organiserad brottslighet. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamheten och vilken effekt som uppnåtts. Av redovisningen ska framgå hur stor del av ekobrottskamrarnas och polisenheternas resurser som använts för att bekämpa allvarlig ekonomisk brottslighet samt grov och organiserad brottslighet.

12 Sida 11 (15) Internationellt samarbete Mål Det internationella samarbetet ska utökas, bl.a. genom att ett Assets recovery office ska inrättas vid myndigheten. Inriktning Det internationella samarbetet ska utvecklas. Ett Asset Recovery Office ska inrättas och bemannas vid myndigheten. De erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger ska tas till vara inom myndigheten. Fler ärenden om möjligt ska hänvisas till Eurojust. Ansvar, uppdrag och uppföljning Rätts- och utvecklingsenheten ska tillsammans med de internationella kontaktåklagarna särskilt inrikta sitt arbete enligt följande. Utbildning om internationellt rättsligt samarbete ska genomföras vid minst två tillfällen under året. En konferens om internationellt rättsligt åklagarsamarbete ska hållas under det svenska ordförandeskapet i EU hösten Det nordiska samarbetet ska utvecklas enligt de riktlinjer som överenskommits mellan de ekobrottsbekämpande myndigheterna i de nordiska länderna. Samarbetet med Sveriges representant i det europeiska åklagarkontoret Eurojust ska stärkas. En redovisning av de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet ska lämnas till generaldirektören senast den 1 december Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område. Underrättelser vid hemliga tvångsmedel Kamrarna ska senast den 1 december redovisa hur många underrättelser som åklagare vid myndigheten under 2009 har lämnat till enskilda med anledning av att dessa varit utsatta för hemliga tvångsmedel, hur många underrättelser som har lämnats till en annan än den misstänkte, hur många förfrågningar om användning av hemliga tvångsmedel som vid årets slut har riktats till myndigheten, samt hur många personer som har varit föremål för bevakning med anledning av användning av hemliga tvångsmedel. Av redovisningen ska framgå den totala utgiften för detta arbete, uppdelat på antalet årsarbetskrafter som har använts för denna uppgift och övriga kostnader. Ekonomienheten ska vara för statistikföringen avseende underrättelseskyldigheten.

13 Sida 12 (15) 3.5 Uppföljning och tillsyn Mål och inriktning Mål Ekobrottsmyndigheten ska i sin uppföljnings- och tillsynsverksamhet främja enhetlighet, rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. Inriktning Myndigheten ska tillämpa mål- och resultatstyrning. Uppsatta mål ska följas upp på ett systematiskt sätt. Uppföljningen ska främja rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. Ansvar, uppdrag och redovisning Rättslig uppföljning och tillsyn av verksamheten vid kamrarna Överåklagaren ska senast den 1 februari 2009 upprätta en särskilt tillsynsplan avseende verksamheten vid kamrarna. Planen ska fastställas av generaldirektören. Under 2009 ska följande tillsynsprojekt genomföras i syfte att främja enhetlighet, rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. En redovisning av antalet bifallna och ogillade åtal och en analys av anledningen till att åtal ogillas. Analys av hur bevisuppgifter, förhörs- och bevistema anges i stämningsansökningarna. Analys av hur åklagarna tillämpar reglerna om en modernare rättegång. Analys av huruvida möjligheterna att spåra och återföra brottsutbyten tas till vara i utredningsoch lagföringsverksamheten. Analys av hur åklagarna tillämpar bestämmelserna om företagsbot. Tillsyn över hur material, som framtagits i samband med användning av hemliga tvångsmedel, förvaras och hanteras vid myndigheten. Tillsynsprojektet ska ske i samverkan med Rätts- och utvecklingsenheten. Uppföljning av de tillsynsprojekt som slutförts år 2008 avseende beslagshanteringen vid myndigheten, registrering och diarieföring av myndighetens ärenden, åklagarnas yrkande om näringsförbud, rutiner för handläggning av projektärenden och särskilt krävande ärenden för att säkerställa att verksamheten inom nämnda områden utvecklats på föreslaget sätt. Den överåklagare eller vice överåklagare som genomför ett tillsynsprojekt ska upprätta en projektplan. Tillsynsprojektet ska redovisas till generaldirektören med en beskrivning av resultatet av granskningen och med en analys av vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Överåklagaren ska senast den 1 mars 2009 ta fram riktlinjer för hur tillsynsrapporterna ska struktureras och vad de ska innehålla.

14 Sida 13 (15) Överprövningsverksamheten och klagomålsärenden Överåklagaren ansvarar för överprövningsverksamheten och handlägger klagomålsärenden vid myndigheten. Överåklagaren ska fördela överprövningsärendena mellan sig och de vice överåklagarna. Generaldirektören ska informeras om ärenden eller beslut av särskild vikt. En rapport ska senast den 1 december 2009 överlämnas till generaldirektören angående vad som framkommit vid överprövningsverksamheten och handläggningen av klagomålsärenden under året. Resultat- och verksamhetsuppföljning vid kamrarna Varje chef ska inom sitt ansvarsområde fortlöpande följa upp att verksamheten inriktas så att angivna mål och prioriteringar följs och att möjligheterna till samordning med andra enheter och kammare tas till vara. Därutöver gäller följande. Resultat- och verksamhetsuppföljning sker med kammarcheferna och enhetscheferna i den operativa verksamheten varannan månad. Vid resultatuppföljningen ska kammarcheferna särskilt redovisa antalet ärenden där åklagaren har yrkat förverkande, företagsbot eller näringsförbud. Ekonomienheten ansvarar för budgetuppföljningen månadsvis med varje resultatenhet. 3.6 Intern styrning och kontroll Mål Ekobrottsmyndigheten ska ha en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Inriktning Ledningssekretariatet ska påbörja arbetet med att ta fram nya metoder och modeller för verksamhetsuppföljning som mäter arbetsbelastning, kvantitet och kvalitet och som ger förutsättningar för en god ekonomistyrning i både den strategiska och operativa verksamheten. Uppdrag och redovisning Planeringsdirektören och ekonomidirektören ska gemensamt senast den 1 september 2009 till generaldirektören redovisa hur ledningssekretariatet och ekonomienheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). 4. Mål som avser medarbetarna Mål Arbetsmiljöarbetet vid Ekobrottsmyndigheten ska förstärkas och medarbetarna ska känna delaktighet och ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Arbetsinsatserna ska vila på en värdegrund som innebär ett inkluderande synsätt. Miljöhänsyn ska vara en naturlig och väl integrerad del i myndighetens verksamhet. Alla medarbetare ska ha kunskap om säkerhetsarbetet och säkerhetsplanen vid myndigheten och de ska ges stöd vid trakasserier, hot eller våld.

15 Sida 14 (15) Strategisk inriktning Ekobrottsmyndigheten ska erbjuda en god arbetsmiljö med möjligheter till kompetensutveckling och kompetensväxling. Jämställdhetsarbetet ska vara integrerad del i all verksamhet. Verksamheten ska vila på en gemensam värdegrund som innebär ett inkluderande synsätt. Verksamheten ska utgå från följande strategiska inriktning. Ekobrottsmyndigheten ska ha en långsiktig och god personalförsörjning. Chefernas förmåga att utöva ett aktivt ledarskap som tillvaratar medarbetarnas kompetens och engagemang ska vidareutvecklas. Förutsättningarna för en god kompetensutveckling och kompetensväxling för all personal ska öka. Jämställdheten ska främjas och en jämn könsfördelning eftersträvas. Andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka. Kunskaper för att förebygga och motverka all diskriminering ska stärkas. Samtliga personalansvariga chefer ska se till att alla medarbetare får möjlighet att delta i regelbundna arbetsplatsträffar vid den egna arbetsplatsen och att medarbetarna årligen erbjuds medarbetarsamtal. Alla medarbetare ska genom ett aktivt och framåtsyftande säkerhetsarbete garanteras en säker och trygg arbetsplats. Uppdrag Med utgångspunkt i medarbetarundersökningen ska ett arbete för att ta fram en gemensam värdegrund som syftar till ett öppet arbetsklimat och ett inkluderande synsätt påbörjas. En chefsutbildning som inkluderar lönebildning och arbetsgivarfrågor ska påbörjas. Samtliga enhets- och kammarchefer ska till personaldirektören överlämna protokoll från arbetsplatsträffar, bl.a. i syfte att identifiera vilka frågor som bör behandlas i LAMK och CAMK. Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att till personaldirektören den 1 mars varje år anmäla önskemål om kompetensväxling inom Ekobrottsmyndigheten. Återrapportering Personalenheten ska senast den 1 november 2009 till generaldirektören redovisa följande. Åtgärder som har genomförts för att säkerställa en god personalförsörjning samt utveckling av medarbetarnas kompetens. Åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma en jämn könsfördelning. Av redovisningen ska framgå andelen kvinnor respektive män på ledande befattningar samt vilka åtgärder som vidtagits för att främja en jämn könsfördelning på denna nivå. Åtgärder som vidtagits för att personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund än svensk i större utsträckning ska kunna anställas vid myndigheten. Hur myndighetens antidiskrimineringsstrategi har vidareutvecklats, bl.a. genom en översiktlig tidsplan för konkreta åtgärder inriktade på myndighetens interna och externa verksamhet, samt vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla och genomföra antidiskrimineringsstrategin och hur den nya diskrimineringslagen har beaktats. Åtgärder som har vidtagits för att förebygga ohälsa och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna.

16 Sida 15 (15) 5. Resurser Ekobrottsmyndigheten har tillförts tkr för verksamhetsåret Medlen är fördelade på myndighetens resultatenheter på det sätt som framgår av myndighetens budgetbeslut, se sammandraget bilaga 1. Varje resultatansvarig chef får ett underlag från ekonomienheten om hur medlen fördelar sig inom den egna resultatenheten. Resultatansvarig chef disponerar hela den egna budgetramen med undantag av medel för personalkostnader. Omdisponeringar mellan enskilda budgetposter (exklusive personalkostnader) får ske. Såväl Ekobrottsmyndighetens hela anslag som den tillgängliga anslagskrediten ingår i den totala budgetramen. Något utrymme för oförutsedda kostnader är inte budgeterat. Av budgetskäl kommer en resursprövning att ske vid varje tillfälle då någon medarbetare slutar att arbeta vid myndigheten.

17 Budget EBM 2009 Budget Prognos Budget Budget Budget EBM totalt EBM totalt Belopp i tkr Staben Gemensamt Operativt 2009 Operativ verksamhet Kostnad per kst 100 Intäkter Stockholm INTÄKTER EK EK Löner övriga NEK Löner polis LÖNEKOSTNADER POE OSE Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Göteborg 125 Resor EK Hyra EK Bilar POE Material OSE Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Malmö 160 Leasing EK Åklagarmyndigheten RÅ EK Infotorg POE Avskrivningar exkl. bil OSE Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

18 Ekobrottsmyndigheten Ekonomienheten Budget Sammanställning budget per kostnadsställe Kst: EBM Staben Kod: 90*, 96* Budg -09 Budg -09 Budg -09 Kostnader per kostnadsställe/enhet Staben Staben Staben Överåkl E-kansli Ledn.sekr Ekonomi Personal Rätts/Utv Belopp i tkr totalt 90* 96* Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING Myndighetsgemensamma kostnader Gem Ledn.sekr Personal IT Utbildn Belopp i tkr Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

19 Ekobrottsmyndigheten Ekonomienheten Budget Sammanställning budget per kostnadsställe Kst: EBM Stockholm Kod: 92* Budget Prognos Kostnadsställe totalt totalt EK1 EK2 NEK Brottsutbyte POE OSE Belopp i tkr Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

20 Ekobrottsmyndigheten Ekonomienheten Budget Sammanställning budget per kostnadsställe Kst: EBM Göteborg Kod: 93* Budget Prognos Kostnadsställe totalt totalt EK1 EK2 OSE POE Belopp i tkr Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Konsulter Köpta tjänster Kommunikation Leasing Åklagarmyndigheten RÅ Infotorg Avskrivningar exkl. bil Räntor Diverse ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2008 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 3 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Brottsförebyggande

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2009 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 2 Förord 5 Verksamhet och organisation 7 Brottsförebyggande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006. Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2006 Inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2006 År 2005 åstadkom Ekobrottsmyndigheten mycket bra verksamhetsresultat. Det framgångsrika arbetet inom

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1 Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1. Inledning Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av ekobrottsbekämpningen i landet. Myndighetens specialistkompetens ska kunna

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Budgetunderlag 2010-2012

Budgetunderlag 2010-2012 Budgetunderlag 2010-2012 EBM A-2008/0094 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2010-2012 Sammanfattning och yrkande Inledning Ekobrottsmyndigheten har ett vitt uppdrag och en central funktion i kampen mot

Läs mer

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation Årsredovisning 2007 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3. EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10

2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3. EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10 Årsredovisning 2004 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Illustration: Erik Unnerfelt Foto: Ola Högberg Tryck: Sandvikens tryckeri, 2005 Innehåll 2004 i sammanfattning Generaldirektörens

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr.

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr. Sida 2 (21) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord...3 Vårt uppdrag...4 Vision...4 Etiska riktlinjer...5 Mål...5 Aktiviteter och uppföljningsmått...6 Organisation...18 Budget...19 Riskanalys...21

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Budgetunderlag 2009 2011

Budgetunderlag 2009 2011 Budgetunderlag 2009 2011 ÅM-A 2008/0382 Åklagarmyndighetens budgetunderlag för 2009-2011 Sammanfattning och yrkande 1 1. Obalans mellan arbetsmängd och resurser 5 1.1 Ärendeutvecklingen 5 1.2 Obalans mellan

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Generaldirektören har ordet

Generaldirektören har ordet Datum Sida 2015-02-20 1 (78) Dnr EBM A-2015/0133 Generaldirektören har ordet Ekobrottsmyndigheten har ett omfattande och viktigt uppdrag. Vi hanterar hela spektrat av ekonomisk brottslighet, från relativt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

Omvärlds- och hotbildsanalys 2006. Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder

Omvärlds- och hotbildsanalys 2006. Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder Omvärlds- och hotbildsanalys 2006 Påverkansfaktorer, hotbilder och åtgärder I N N E H Å L L 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekobrottsmyndighetens vision Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att

Läs mer

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Brå i samverkan med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket,

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer