Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan Januari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009"

Transkript

1 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009

2 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Vi går in i 2009 med en belastning på anslagskrediten på cirka 6 miljoner kronor. För att vi ska kunna ha resurser för brottsbekämpningen i nivå med år 2008, måste vi utnyttja hela anslaget samtidigt som vi har kvar en relativt hög belastning på anslagskrediten. Ekobrottsmyndighetens verksamhet utgår från medborgarperspektivet och ska svara väl mot de krav som ställs enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utredningar och åtal ska motsvara höga krav på rättslig kvalitet och inriktas mot en kvalificerad process i domstol. All handläggning ska ske med sikte på utredning och lagföring inom skälig tid och med totalt sett minskade genomströmningstider i rättskedjan. Den strategiska inriktningen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2009 har ett nationellt perspektiv och utgår från de mål regeringen har angivit samt den problembild som presenteras i Omvärlds- och hotbildsanalysen Det innebär att ekobrottsbekämpningen i hela landet ska bli mer samordnad och effektiv och att Ekobrottsmyndigheten ska bidra med sin specialistkompetens utan organisatoriska eller geografiska hinder. För att målen med en mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet och en mobilisering mot den grova och organiserade brottsligheten ska uppnås krävs också en utvecklad samverkan och samordning med myndigheter och näringsliv. Ekobrottsmyndigheten har ett brottsförebyggande uppdrag. Myndigheten ska vidta åtgärder för att antalet brott ska minska och särskilt inrikta insatserna till områden där risken för att brott begås är stor. Bekämpningen av penningtvätt och åtgärderna för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott ska öka och samarbetet både nationellt och internationellt ska förstärkas. Ekobrottsmyndigheten ska också vidta åtgärder för att höja lagföringen och öka kvaliteten och effektiviteten i utrednings- och lagföringsverksamheten. Mängdbrottsenhetens arbete med att utreda och lagföra mindre allvarlig brottslighet rättssäkert, enhetligt och snabbt ska fortsätta. Genom en underrättelsestyrd brottsbekämpning ska myndigheten förstärka insatserna mot den allvarliga ekonomiska brottsligheten och dela det gemensamma ansvaret för insatserna i mobiliseringen mot den grova och organiserade brottsligheten. Det innebär en prioritering av brottslighet som hotar finansmarknaderna, grov ekonomisk brottslighet som har koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet samt allvarlig brottslighet inom den svarta sektorn. Den viktigaste förutsättningen för att Ekobrottsmyndigheten ska nå sina mål är att medarbetarna får använda och utveckla sin kompetens i en god arbetsmiljö med en framåtsträvande personalpolitik. Personalpolitik och arbetsmiljö är prioriterade områden och viktiga delar i myndighetens utvecklingsplan för åren Inriktningen och prioriteringarna för verksamheten under år 2009 kan i enlighet med regeringens mål inriktas sammanfattas på följande sätt. Fortsatta insatser för att förebygga ekonomisk brottslighet Ökad lagföring och höjd kvalitet i brottsutredningsverksamheten Förstärkt fokus på allvarlig ekonomisk brottslighet och grov och organiserad brottslighet Ökad medverkan i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Nationell samordning Varje chef inom myndigheten ska gå igenom verksamhetsplanen med sina medarbetare och planera arbetet vid kammaren eller enheten efter verksamhetsplanen. Alla medarbetare bör ges Postadress Gatuadress Telefon Telefax

3 Sida 2 (15) förutsättningar att vara delaktiga och använda sin kompetens i ett uthålligt och konsekvent arbete mot de mål som anges i verksamhetsplanen. Genom att medarbetarna i Ekobrottsmyndigheten gemensamt utvecklar verksamheten i enlighet med denna verksamhetsplan genomför vi vår vision att skapa trygghet och rättvisa för medborgarna och bidrar till att statsmakternas mål för rättsväsendet kan uppnås. Gudrun Antemar

4 Sida 3 (15) 1. Utgångspunkter för verksamhetsmålen 2009 Ekobrottsmyndighetens uppgifter som en specialistmyndighet i brottsbekämpningen definieras genom myndighetens instruktion och de mål för verksamheten som regeringen anger i regleringsbrevet för varje verksamhetsår. Under de senaste åren har myndighetens verksamhet utvecklats i mycket positiv riktning med ökad lagföring, kortare genomströmningstider och minskade balanser. Samtidigt har statsmakternas krav på samverkan och samordning i brottsbekämpningen ökat. En mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet har blivit ett viktigt led i kampen mot den allvarligaste brottsligheten. Bekämpningen av grov organiserad brottslighet och inriktningen mot penningtvätt samt förverkande och återförande av brottsvinster är gemensam och viktig uppgift för de brottsbekämpande myndigheterna. Uppdraget ska genomföras genom en fördjupad samverkan både nationellt och internationellt. Det är med dessa utgångspunkter som verksamhetsmålen för Ekobrottsmyndighetens verksamhet år 2009 anges i det följande. 2. Nationell samordning Mål Ekobrottsmyndigheten ska utveckla den nationella samordningen av ekobrottsbekämpningen. Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens ska användas mot den allvarligaste ekobrottsligheten och i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Strategisk inriktning Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera samhällsutvecklingen och samhällsekonomin så att förhållanden som påverkar den ekonomiska brottsligheten på kort och lång sikt tidigt kan identifieras. Omvärldsanalysen ska tillsammans med kriminalunderrättelsetjänsten särskilt inriktas mot att identifiera nya former av ekonomisk brottslighet på ett tidigt stadium och förhållanden som långsiktigt påverkar inriktningen för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten ska i tillsammans med samverkande myndigheter inrikta och följa upp ekobrottsbekämpningen i ett nationellt perspektiv. Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper ska användas där det behövs utan geografiska eller organisatoriska hinder. Ekobrottsmyndigheten ska samverka med andra myndigheter genom strategiska och operativa åtgärder så att lagföringen av penningtvätt ökar och brottsutbyten förverkas eller återförs i högre utsträckning. Ekobrottsmyndigheten ska i högre grad medverka i det internationella samarbetet mot den allvarligaste brottsligheten. Informationsutbytet inom EU genom Assets recovery offices ska prioriteras. En plan som anger inriktningen för Ekobrottsmyndighetens samverkan med myndigheter, näringsliv och organisationer ska tas fram i syfte att fördjupa och effektivisera samarbetet så att resurserna för brottsbekämpningen kan inriktas mot de områden där effekterna blir störst.

5 Sida 4 (15) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens ska bidra i bekämpningen av grov och organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndighetens medverkan i Operativa rådets arbete ska förstärkas genom att överåklagaren deltar vid rådets sammanträden tillsammans med chefen för Ekobrottskansliet. Ekobrottsmyndighetens samverkan genom de regionala underrättelsecentrumen (RUC) i Stockholm, Göteborg och Malmö och det nationella underrättelsecentret (NUC) ska utvecklas. Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska inom ramen för bekämpningen av grov organiserad brottslighet bidra med analyser i ett nationellt perspektiv. Åtgärder för ett myndighetsgemensamt IT-stöd Ett väl fungerande IT-stöd är en förutsättning för en effektiv ekobrottsbekämpning. För att underlätta samverkan mellan de berörda myndigheterna på detta område ska följande åtgärder prioriteras i arbetet med att uppnå ett myndighetsgemensamt IT-stöd. I samverkan med Åklagarmyndigheten och Skatteverket ska rutiner utvecklas som leder till en ökad kvalitet i brottsanmälningarna från Skatteverket. En säker e-postlösning och ett utvecklat IT-stöd för brottsanmälan ska tas fram. I samverkan med Åklagarmyndigheten ska utvecklingsarbete ske för ett utökat IT-stöd i den operativa verksamheten, bl.a. genom elektronisk stämning samt förbättrade underrättelserutiner till polisen och domstolarna. Ekobrottsmyndighetens representation i RIF-rådet och medverkan i rådets arbete ska ges hög prioritet. Åtgärder för myndighetsgemensam kompetensutveckling Ekobrottsmyndighetens ansvar för metodutveckling och kompetensutveckling inom ekobrottsbekämpningen ska ha följande inriktning. Åklagare, poliser och andra medarbetare i de brottsbekämpande myndigheter som har inriktning mot ekonomisk brottslighet ska erbjudas tillräcklig utbildning och kompetensutveckling. En ny grundutbildning ska tillhandahållas från och med den 1 juli Arbetet med en ny vidareutbildning ska påbörjas hösten Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta samarbetet med Finansinspektionen i syfte att vidareutveckla arbetsmetoder och kompetens mot en ökad lagföring av brott på de finansiella marknaderna och en ökad kvalitet och effektivitet i brottsutredningarna och i processföringen. Brottslighet avseende användningen av EU-relaterade medel Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige. Det innebär bl.a. att myndigheten utreder misstänkta bedrägerier med EU-medel i hela landet. EU-bedrägerierna handläggs vid en ekobrottskammare i Stockholm, vilket innebär en samlad och ökad kompetens, en enhetligare rättstillämpning och effektivare utredning. Vid Ekobrottsmyndigheten finns Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet), som ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i landet. Rådet ska:

6 Sida 5 (15) främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EUrelaterade medel, följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för EU:s finansiella intressen, vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, analysera och utvärdera insatserna på området. Under 2009 ska SEFI-rådet bedriva verksamhet enligt sin verksamhetsplan. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot riskområden för ny brottslighet till följd av den nya programperioden rörande EU:s strukturfonder. SEFI-rådet ska vidare ge utbildningar riktade till de förvaltande myndigheter som ansvarar för den nationella hanteringen av EU-medel. Återrapportering och uppföljning Planeringsdirektören ska fortlöpande återrapportera till generaldirektören samt senast den 1 december 2008 i en skriftlig rapport lämna en sammanhållen beskrivning och analys av hur den nationella samverkan i ekobrottsbekämpningen har utvecklats och dess resultat. 3. Mål som tar sikte på medborgarna 3.1 Brottsförebyggande arbete Regeringens mål För verksamheten Brottsförebyggande arbete har regeringen ställt upp målet att antalet brott ska minska Mål och inriktning för det brottsförebyggande arbetet Mål Ekobrottsmyndigheten ska vidta åtgärder för att antalet brott ska minska. Strategisk inriktning Det brottsförebyggande arbetet ska ske långsiktigt och med följande strategiska inriktning. Riskområden för ekonomisk brottslighet ska identifieras. Upptäcktsrisken och den upplevda upptäcktsrisken ska öka. Kunskapen om ekonomisk brottslighet och kompetensen bland berörda myndigheter och organisationer ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska ta fram nationella och regionala problembilder som belyser utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten och dess skadeverkningar. Ekobrottsmyndigheten ska inom ramen för Ekorådet, SAMEB-verksamheten och andra samverkansformer utveckla samarbetet med myndigheter, näringsliv och organisationer.

7 Sida 6 (15) Återrapportering och uppföljning Rätts- och utvecklingsenheten ska återapportera följande. Varje kvartal ska enheten redovisa hur det brottsförebyggande arbetet fortskrider och vilka projekt som genomförts med en analys av vilka resultat som uppnåtts. Senast den 1 december 2009 ska en sammanhållen beskrivning och analys lämnas av hur det brottsförebyggande arbetet utvecklats under år De brottsförebyggande insatserna ska beskrivas och dess effekt för att nå målet att förhindra brott ska analyseras. Rapporten ska belysa hur samverkan med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet samt med myndigheter, näringsliv och andra organisationer har utvecklats. Antalet och andelen timmar som har använts för brottsförebyggande verksamhet ska redovisas Uppdrag Samverkan med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet och de lokala brottsförebyggande råden Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande samarbete på regional och lokal nivå inom ramen för de regionala samverkansorganen (SAMEB) och de lokala brottsförebyggande råden ska utvecklas. Ekobrottsmyndigheten ska ta fram regionala problembilder som kan ligga till grund för samordningen av myndigheternas brottsförebyggande samverkan inom ramen för SAMEB. Ekobrottsmyndigheten ska bidra med erfarenheter från lagförings- och utredningsverksamheten för att stödja samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom de myndigheter som ingår i SAMEB. Ekobrottsmyndigheten ska stödja ekobrottsförebyggande initiativ på regional och lokal nivå, medverka i utvärdering av genomförda aktiviteter och sprida kunskap till andra regionala och lokala brottsförebyggande projekt. Samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer Samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer ska fortsätta och under år 2009 ska följande genomföras. Forensiska rådet ska vidta olika åtgärder för att identifiera riskområden för ekonomisk brottslighet i näringslivet. Särskilda projektplaner ska tas fram för genomförandet av riktade brottsförebyggande insatser utifrån identifierade risker. Särskilda brottsförebyggande insatser ska genomföras målgruppen enmans- och fåmansföretagare i riskzonen. En särskild ungdomssatsning Ett långsiktigt brottsförebyggande arbete har påbörjats i syfte att tillsammans med andra myndigheter och organisationer hindra att ungdomar rekryteras till svart arbete. Det planerade arbetet ska pågå under minst tre år. Under 2008 har arbete påbörjats med att ta fram en projektplan i samverkan med andra myndigheter. Projektplanen identifierar insatser som kan göras för att hindra rekrytering av ungdomar till svart arbete och anger hur insatserna ska återrapporteras och analyseras under treårsperioden. Under år 2009 ska Ekobrottsmyndigheten arbeta i enlighet med projektplanen. Vidare ska ett särskilt informationsmaterial tas fram som riktar sig till lärare i gymnasieskolorna. Arbetet ska bedrivas i samverkan med bl.a. Skolverket. Brottsförebyggande information

8 Sida 7 (15) Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta satsningen med informationsfoldrar med ett brottsförebyggande budskap som belyser risker och konsekvenser med ekonomisk brottslighet. Under 2009 ska följande informationsfoldrar produceras eller uppdateras: Informationen på Ekobrottsmyndighetens hemsida om det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och förbättras. Informationsfoldern om bokföringsbrott ska förenklas och ges en tydligare inriktning mot småföretagare som målgrupp. Informationsfoldern om penningtvätt ska utvecklas så att den riktar sig också till de kategorier som omfattas av ny lagstiftning om skyldighet att anmäla misstänkt penningtvätt Kriminalunderrättelseverksamheten Mål Kriminalunderrättelseverksamheten ska effektiviseras och renodlas genom att Ekobrottsmyndighetens underrättelsemodell ska tillämpas. Strategisk inriktning Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska bidra med sin specialistkompetens i ett nationellt perspektiv, medverka till att förhindra, upptäcka och avbryta grov och organiserad ekonomisk brottslighet, ta fram nationella och regionala analyser som belyser utvecklingen av den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten samt kriminella aktörers organisation och metoder, genom analyser bidra till att återföra brottsvinster, samt samverka med polisens och andra myndigheters underrättelsetjänster inom ramen för det nationella underrättelsecentret (NUC) och de regionala underrättelsecentren (RUC). Uppdrag Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst ska ta fram en underrättelsebild som beskriver den grova och organiserade brottsligheten på både nationell och regional nivå samt hur den ska tillämpas i myndigheten, samt metoder för uppföljning och utvärdering av kriminalunderrättelseverksamheten, både avseende arbetsmetodiken och resultatet av arbetet. Återrapportering och uppföljning Polischefen ska till generaldirektören fortlöpande och minst varje tertial ge en återrapportering om vad som framkommit av strategisk betydelse vid kriminalunderrättelsearbetet, både när det gäller införandet av underrättelsemodellen och framtagandet av underrättelsebilden. Polischefen ansvarar för att senast den 1 december 2009 återrapportera resultatet av kriminalunderrättelseverksamhet med en analys över hur verksamheten har utvecklats och vilka effekter det har haft i verksamheten under 2009.

9 Sida 8 (15) 3.3 Åtgärder mot penningtvätt och förstärkta insatser för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Mål Åtgärderna mot penningtvätt ska öka och brottsutbyten ska förverkas eller återföras i högre utsträckning. Under 2009 ska minst 200 yrkanden om kvarstad som syftar till att säkra tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster framställas. Strategisk inriktning Ökade insatser mot penningtvätt och förstärkta insatser för att förverka eller återföra brottsvinster är en viktig del i kampen mot den allvarligaste brottsligheten. Under år 2009 ska Ekobrottsmyndigheten ha följande strategiska inriktning. Utbyte av brott ska spåras, säkras och återföras i ökad omfattning. Verksamheten ska samordnas med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och med andra berörda myndigheter. Brottsutbytesenheten ska under 2009 genomföra följande. Internationellt samarbete inom ramen för Assets recovery offices ska lämnas inom de tidsramar som anges i det regelverk som styr verksamheten. Vidareutveckling av arbetsmetoder som syftar till ett större genomslag för regler om förverkande av brottsvinster m.m. En förstärkt samverkan med ekobrottskamrarna och kriminalunderrättelsetjänsten så att antalet ärenden där brottsutbytesenheten bidrar till lagföringen ökar väsentligt. Sådana ärenden bör i vart fall öka med minst 50 procent. En förstärkt samverkan med andra myndigheter för att öka antalet förverkanden och återförande av brottsutbyten. Återrapportering Brottsutbytesenheten ska senast den 1 december 2009 återrapportera hur verksamheten har bedrivits och utvecklats med angivande av vilka åtgärder som vidtagits samt göra en analys av hur verksamheten har bidragit till bekämpningen av grov och organiserad brottslighet. Ekobrottskamrarna ska varje kvartal återrapportera följande. Hur många yrkanden om kvarstad som syftar till att säkra tillgångar inför ett framtida förverkande eller återförande av brottsvinster som har framställts. Hur många yrkanden som framställts om förverkande med stöd av den lagstiftning som infördes den 1 juli 2008 om s.k. utvidgat förverkande.

10 Sida 9 (15) 3.4 Utredning och lagföring Regeringens mål Regeringens mål för verksamheten Utredning och lagföring är att lagföringen ska öka och att Ekobrottsmyndigheten ska bedriva utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen Strategisk inriktning för utredning och lagföring Den strategiska inriktningen utgår från de mål regeringen har angivit samt den problembild som presenteras i Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys för år Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska främst inriktas mot följande områden. Brottslighet som hotar finansmarknaderna Ekonomisk brottslighet inom den svarta sektorn Ekonomisk brottslighet som har kopplingar till annan grov och organiserad brottslighet Bekämpning av penningtvätt samt åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott Ekobrottskamrarna och övriga enheter ska bedriva verksamheten så att följande verksamhetskrav uppfylls. Mål för kvaliteten och effektiviteten i brottsbrottsutredningsverksamheten och processföringen Kvaliteten och effektiviteten i brottsbrottsutredningsverksamheten och processföringen ska höjas. Strategisk inriktning För att målen med ökad lagföring samt höjd kvalitet och effektivitet ska kunna nås ska utredningsoch lagföringsverksamheten ha följande strategiska inriktning. De anvisade handläggningsrutinerna i Ekobrottsmyndighetens handböcker för mängd- och projektärenden ska tillämpas. Enhetligheten i åklagarnas rättstillämpning ska öka. De processuella reglerna i rättegångsbalken om en modernare rättegång och förundersökningsbegränsning ska få ökat genomslag i åklagarnas rättstillämpning. Yrkande om näringsförbud och företagsbot ska framställas i ökat omfattning. Kammarcheferna svarar för att det i kvartalet avslutas i genomsnitt minst nio projektärenden per åklagare och redovisas i genomsnitt minst 10 analyser per ekorevisor till förundersökningsledarna. Kammarkommissarierna svarar för att rationella och rättssäkra rutiner för förhör tillämpas och att slutredovisade utredningar i Dur Två ökar. Kommissarierna vid de polisoperativa enheterna och cheferna för de operativa serviceenheterna inriktar verksamheten så att lagförings- och utredningsverksamheten vid ekobrottskamrarna kan uppnå målen. Lagföringsmål Lagföringen ska öka. Antalet och andelen misstänkta personer som lagförts ska öka. Antalet brottsmisstankar som lett till lagföring ska öka. Antalet och andelen ärenden som har lagförts ska öka. Antalet avslutade brottsmisstankar respektive avslutade ärenden ska öka.

11 Sida 10 (15) Mål för genomströmningstiderna Handläggningstiderna och domstolsbalanserna ska minska. Tiden från brottsanmälan till beslut i åtalsfrågan ska i genomsnitt vara högst 50 dagar för mängdärenden, högst 180 dagar för projektärenden och högst 365 dagar för särskilt krävande ärenden. Överåklagaren ska underrättas om ett mål beräknas ta eller har tagit mer 365 dagar från det att anmälan kom in till dess att åtal väcks. Tiden från inkommen brottsanmälan till beslut i förundersökningsfrågan ska vid varje kammare eller mängdenhet i genomsnitt vara högst 30 dagar avseende särskilt krävande ärenden och projektärenden samt sju dagar avseende mängdärenden. Tiden från det att en förundersökning färdigställs till beslut i åtalsfrågan ska vid varje ekobrottskammare i genomsnitt vara högst 30 dagar för projektärenden. Handläggningen av målen ska planeras så att domstolsbalanserna kan minska Särskilda uppdrag Allvarlig ekonomisk brottslighet samt grov och organiserad brottslighet Inriktning Enligt uppdrag från regeringen ska Ekobrottsmyndigheten vidta åtgärder för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av den allvarliga ekonomiska brottsligheten samt förstärka insatserna för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Ansvar, uppdrag och uppföljning Varje chef ska inom sitt ansvarsområde fortlöpande följa upp att verksamheten inriktas så att angivna prioriteringar följs och att möjligheterna till samordning med andra enheter och kammare tas till vara. Därutöver gäller följande. Överåklagaren ska fortlöpande återrapportera arbetet i Operativa rådet till generaldirektören och till berörda ekobrottskammare och enheter. Den strategiska kriminalunderrättelsetjänsten ska fortlöpande rapportera arbetet inom det nationella underrättelsecentret och i de regionala underrättelsecentrumen till generaldirektören och till berörda ekobrottskammare och enheter. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska utveckla sin samverkan i syfte att säkerställa att operativa resurser avsätts för bekämpning av grov och organiserad brottslighet inom de områden som är prioriterade. Ekobrottskamrarna ska säkra ett effektivt resursutnyttjande genom ett ökat samarbete över kammar-, enhets-, och ortsgränser. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska utveckla samordningen mellan kriminalunderrättelsetjänsten och utrednings- och lagföringsverksamheten. Ekobrottskamrarna ska kontakta brottsutbytesenheten i samtliga ärenden där det finns goda förutsättningar för att spåra, säkra, förverka och förverka utbyte av brott. Ekobrottskamrarna ska varje kvartal återrapportera hur många yrkanden om näringsförbud och företagsbot som har framställts. Ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna ska gemensamt för varje huvudort senast den 1 december 2009 till generaldirektören överlämna en rapport över de åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av allvarlig ekonomisk brottslighet och grov organiserad brottslighet. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamheten och vilken effekt som uppnåtts. Av redovisningen ska framgå hur stor del av ekobrottskamrarnas och polisenheternas resurser som använts för att bekämpa allvarlig ekonomisk brottslighet samt grov och organiserad brottslighet.

12 Sida 11 (15) Internationellt samarbete Mål Det internationella samarbetet ska utökas, bl.a. genom att ett Assets recovery office ska inrättas vid myndigheten. Inriktning Det internationella samarbetet ska utvecklas. Ett Asset Recovery Office ska inrättas och bemannas vid myndigheten. De erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger ska tas till vara inom myndigheten. Fler ärenden om möjligt ska hänvisas till Eurojust. Ansvar, uppdrag och uppföljning Rätts- och utvecklingsenheten ska tillsammans med de internationella kontaktåklagarna särskilt inrikta sitt arbete enligt följande. Utbildning om internationellt rättsligt samarbete ska genomföras vid minst två tillfällen under året. En konferens om internationellt rättsligt åklagarsamarbete ska hållas under det svenska ordförandeskapet i EU hösten Det nordiska samarbetet ska utvecklas enligt de riktlinjer som överenskommits mellan de ekobrottsbekämpande myndigheterna i de nordiska länderna. Samarbetet med Sveriges representant i det europeiska åklagarkontoret Eurojust ska stärkas. En redovisning av de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet ska lämnas till generaldirektören senast den 1 december Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område. Underrättelser vid hemliga tvångsmedel Kamrarna ska senast den 1 december redovisa hur många underrättelser som åklagare vid myndigheten under 2009 har lämnat till enskilda med anledning av att dessa varit utsatta för hemliga tvångsmedel, hur många underrättelser som har lämnats till en annan än den misstänkte, hur många förfrågningar om användning av hemliga tvångsmedel som vid årets slut har riktats till myndigheten, samt hur många personer som har varit föremål för bevakning med anledning av användning av hemliga tvångsmedel. Av redovisningen ska framgå den totala utgiften för detta arbete, uppdelat på antalet årsarbetskrafter som har använts för denna uppgift och övriga kostnader. Ekonomienheten ska vara för statistikföringen avseende underrättelseskyldigheten.

13 Sida 12 (15) 3.5 Uppföljning och tillsyn Mål och inriktning Mål Ekobrottsmyndigheten ska i sin uppföljnings- och tillsynsverksamhet främja enhetlighet, rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. Inriktning Myndigheten ska tillämpa mål- och resultatstyrning. Uppsatta mål ska följas upp på ett systematiskt sätt. Uppföljningen ska främja rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. Ansvar, uppdrag och redovisning Rättslig uppföljning och tillsyn av verksamheten vid kamrarna Överåklagaren ska senast den 1 februari 2009 upprätta en särskilt tillsynsplan avseende verksamheten vid kamrarna. Planen ska fastställas av generaldirektören. Under 2009 ska följande tillsynsprojekt genomföras i syfte att främja enhetlighet, rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet och leda till högre lagföring och kortare genomströmningstider. En redovisning av antalet bifallna och ogillade åtal och en analys av anledningen till att åtal ogillas. Analys av hur bevisuppgifter, förhörs- och bevistema anges i stämningsansökningarna. Analys av hur åklagarna tillämpar reglerna om en modernare rättegång. Analys av huruvida möjligheterna att spåra och återföra brottsutbyten tas till vara i utredningsoch lagföringsverksamheten. Analys av hur åklagarna tillämpar bestämmelserna om företagsbot. Tillsyn över hur material, som framtagits i samband med användning av hemliga tvångsmedel, förvaras och hanteras vid myndigheten. Tillsynsprojektet ska ske i samverkan med Rätts- och utvecklingsenheten. Uppföljning av de tillsynsprojekt som slutförts år 2008 avseende beslagshanteringen vid myndigheten, registrering och diarieföring av myndighetens ärenden, åklagarnas yrkande om näringsförbud, rutiner för handläggning av projektärenden och särskilt krävande ärenden för att säkerställa att verksamheten inom nämnda områden utvecklats på föreslaget sätt. Den överåklagare eller vice överåklagare som genomför ett tillsynsprojekt ska upprätta en projektplan. Tillsynsprojektet ska redovisas till generaldirektören med en beskrivning av resultatet av granskningen och med en analys av vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Överåklagaren ska senast den 1 mars 2009 ta fram riktlinjer för hur tillsynsrapporterna ska struktureras och vad de ska innehålla.

14 Sida 13 (15) Överprövningsverksamheten och klagomålsärenden Överåklagaren ansvarar för överprövningsverksamheten och handlägger klagomålsärenden vid myndigheten. Överåklagaren ska fördela överprövningsärendena mellan sig och de vice överåklagarna. Generaldirektören ska informeras om ärenden eller beslut av särskild vikt. En rapport ska senast den 1 december 2009 överlämnas till generaldirektören angående vad som framkommit vid överprövningsverksamheten och handläggningen av klagomålsärenden under året. Resultat- och verksamhetsuppföljning vid kamrarna Varje chef ska inom sitt ansvarsområde fortlöpande följa upp att verksamheten inriktas så att angivna mål och prioriteringar följs och att möjligheterna till samordning med andra enheter och kammare tas till vara. Därutöver gäller följande. Resultat- och verksamhetsuppföljning sker med kammarcheferna och enhetscheferna i den operativa verksamheten varannan månad. Vid resultatuppföljningen ska kammarcheferna särskilt redovisa antalet ärenden där åklagaren har yrkat förverkande, företagsbot eller näringsförbud. Ekonomienheten ansvarar för budgetuppföljningen månadsvis med varje resultatenhet. 3.6 Intern styrning och kontroll Mål Ekobrottsmyndigheten ska ha en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Inriktning Ledningssekretariatet ska påbörja arbetet med att ta fram nya metoder och modeller för verksamhetsuppföljning som mäter arbetsbelastning, kvantitet och kvalitet och som ger förutsättningar för en god ekonomistyrning i både den strategiska och operativa verksamheten. Uppdrag och redovisning Planeringsdirektören och ekonomidirektören ska gemensamt senast den 1 september 2009 till generaldirektören redovisa hur ledningssekretariatet och ekonomienheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). 4. Mål som avser medarbetarna Mål Arbetsmiljöarbetet vid Ekobrottsmyndigheten ska förstärkas och medarbetarna ska känna delaktighet och ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Arbetsinsatserna ska vila på en värdegrund som innebär ett inkluderande synsätt. Miljöhänsyn ska vara en naturlig och väl integrerad del i myndighetens verksamhet. Alla medarbetare ska ha kunskap om säkerhetsarbetet och säkerhetsplanen vid myndigheten och de ska ges stöd vid trakasserier, hot eller våld.

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EBM ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Stock Image (omslag),

Läs mer

Budgetunderlag 2009 2011

Budgetunderlag 2009 2011 Budgetunderlag 2009 2011 ÅM-A 2008/0382 Åklagarmyndighetens budgetunderlag för 2009-2011 Sammanfattning och yrkande 1 1. Obalans mellan arbetsmängd och resurser 5 1.1 Ärendeutvecklingen 5 1.2 Obalans mellan

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

Polisens budgetunderlag 2014-2016

Polisens budgetunderlag 2014-2016 Polisens budgetunderlag 2014-2016 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Februari 2013 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: EA-902-222/13 Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen Upplaga:

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2008

2 ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning 2008 2 ÅRSREDOVISNING 2008 ÅRSREDOVISNING 2008 3 Innehåll Uppfyllelse av mål i regleringsbrevet.... 4 Tullverkets verksamhet... 8 Viktigare händelser under året.... 13 Politikområde Skatt,

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Rikspolisstyrelsen/ Ekonomibyrån EKB-902-5998/05 1 (22) Ekonomibyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Göran Bäckström 2006-02-16 EKB-902-5998/05 Regeringen

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2013 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2013 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET 6 1.1 Verksamhetsområden 6 1.2 Organisation 6 1.3

Läs mer

Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning

Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Resultatredovisning....................................... 4 Inledning............................................. 4 Politikområde Skatt, tull och exekution.......................9

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2010 Polisens digitala årsredovisning 2010 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Innehållsförteckning Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Resultatredovisning...4 Redovisningens disposition... 4 Organisation och styrning... 5 Samlad bedömning av årets resultat...

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer